Skip to main content

Full text of "108 upanishad"

See other formats


^aA(ri\(m(m)JAtUb ( (STd (3 (ZJiD aro odI (0) o ) 
/ (Ul. 6TUOQJceD^r49d6TDa3 
(BOJDO. (I3rd)C3. QjlOJOCBSOil 
Q 

I K \^€^p^^n(3^g<Bi^ & N o 

I K 108UPANISHATHUKAL 

(Malayalam) 
Compiled by: V. Balakrishnan and Dr. R. Leeladevi @©©@ 108 UPANISHATHUKAL by V Balakrishnan and R Leeladevi is licensed under 
a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. (DfO^dEb^CrO^OOJSfolaOo, m)(TUDGdEb(O^OS/rJ10J(^(E5rO)dEb(OjOS 

OJ^tMHrLJOiaDCQ) OJDCQ)(DCQ)d96^ iaDp(aOCQ)1§Oeny ^CO) 
^ OOjertf OOCrOfjIfO^ (malayalamebooks.wordpress.com) 

http://malayalamebooks.wordpress.com/ N I <I> K \ M oS}^ ^ovodgceicrS 


Ocejosns GciAaocmcmo&efS) CDoStanooilffllceajnDj. gnJcrflnadCJiKnj 
cft>(/3 raiacruKDlajoffliziosm. som(S)(imy\(si njlamlsjsngOQO) kdrdj 
aaocruLK»63T3gjo 2K(3)63T3gjo (araonlfflCD (3ira)t.aocQ)l^j CDlroSceojcmj. 
gnJcrfloadOTmjtaglfflej cft>0Qj_^(.nJ(0>led)c9ojo qwAod (3ira)B(3aa 

6313(/3c90JO (Saj3CrU2(9«J)63BglejJO cft>(3212CrUotiDlKDcft)glejJO KDRJ)J 

aJliiJOffl(8K!Tinc9S)oc^ raiacjDltaffloasl ffl«5)aK!Tino_|ol(H)jo cOjiSaaocDj 

n^O0(D63136)grvjg1CQ)JI2l06m t.nJ(m1nJ0Bl^1§Jgg«n. gnJCDlnilKJTinj 

cft>g1ejOca)ffl§ cruotiDlcOTtftgloej njjfflosmtamtftagceoogjo, 

t.6TU0aiZI6TD6313g1aej (3ta(0>lcrU2c9,Mffl6313gOOQ) «D^c9S)aJl«D^c9QS3B 
6)gc9O0gJO, (3ira)f36TD_^(a)63T3glK53 LnJRJ)lnJ03l^ (Sf3QJ(OT0 aaOmJLKD 
(SC5T0)c9O0gJO g(r»l3nD aHjiA0a63B(ji cBjOSTDOo. gnJCDlniKmmjcft) 
gJ6)S ejc9iil^o (.nJUiOODmOCOil S8lffi6TOTO(TUJc9fflgOa3) 21 (DJnlJ^S, 00120 

c9oa3c9Q aooamlcD)jo crDj(o>(.fn5>_!>ajjo CDoStajtaomosm. (3ira)CJD_^o 

(S^OGB^OfOTmfflrajnJOTinlejJO aj03(.nJ«5)lnJ03IZ10CQ)JO CT)ca3cftncQ>lo1 

cBQjnDj. rairaaj nJoaicruKD^ajTOTloa^ aoolcroooQ) crujeoojo i(f>na\ 
CQ)c9Qoa3 (saj6n§l aocDOj aKDcrulcDjsngOtejjnD Qj^cwaneoffiaBjo 
raiacOTj (scDsoa3(SQj6n§l 6)iij<^jaD cft>dlcD njalLaoacsrarromjo LnJcft> 
sfflOceojcTDj. gnJcrfloadKJTinjtaaa itAmemaDmow 63raj (manjaao 
crucKOfoiKnlwci^ ajnJCJiKnlejjggajcffiej; rairaajoomejoo aooog Lcocnn 
cft>offlff)cig cft>^K»1ca.gej. (stBQjciDjffls cnl(32r206TDca>oejajjo acmej. 

goJcn1oad(m3)ja.gjs)s croosiJ^aiDjo OijaDOtaioeiciJjo 

gnj(Dlnaicoro)j«jg1«)3 6)oJO(OTjan«i3 108 (3ira)6)6TDamj cft>6m 
c9O0(9S)lajffljnDj. (3iraajoQ)lK53 oaoffijoeonad^^ffljgg nJoasTmerDaosm 

fflJ61J_^o. gOJ n^gOJJO LnJ0ffl05TT)lcft>S5RgJO nJJfflOKDCDSaBgJfflO 
5m. (StBQJCmjQS CDl(3lZI206TDcft)Oej2ilnDff)a»aD2 ca>^(O>^l21O0Q)l nJO 

03)003 CD2ij(96)j cft>tfncQ)lei. (3iraajQa)lK53 n^gojjo nJSJteaffljgganj 
6nj'r)fUDcft>oej«5TOTl(Djo ffljcTujsngooaxOTOsrn; iJlejan srujoDcojcsaa 
nwcujo rairaaj ffliijl.2j(m GCUGcrujteansaBgjos CDl(3i2r206TDo cruao 

njl^KDlCDJCSaBnilCUJO 6TUjriUfflK5)«5tOTl6)0^ (aWjaiiaeOQJKSTOTlCDJ 
fflJCTUJgg ^Sc9O0ej«5TOT (3iraCOT0Qa>(OT LtSJl- 21J- (319)000 CDJOOfflOSTTgl 

ejjaofflSTDcmj curaoo. (3ia)3l(8i2iOnj(Tnn3d(3ro)2ca>g2S)s CDlcSaaosm 
cftioejo (.>ft>1- 21J- looo-aosngj ajanraS snil. crul. 300-i2iosn§jaj6)(o 
cffiofflsmcrn cft>smc9a0c9Offlrij§l«1(e6)jaDj. aaoacDeonii^^ffljgg 
njjKriloQ) gnjaflnaKoimjcaaa siujraucDj (saorfldo fflnjl^ajoBosm. 
raraojcmjffls cft>oejo Lcft>l aj- crujaoiS cdocdjcsoo acmjcsoo (3ia)6ii5. 

LnJOiij1CD63BgO(H) gnJCDlniKOTmjtaaS C03_!>K!1inlej05m. gajCQ)c90 
LnJ(S(0)^cft> ffl0l3C06313(Sg0 CrU(.nUf30C]Q)6m3(8gO ^ej. 6)o^«»(S(0CQ)o, 
cfeTDnillKDcftn, ffl6)RJ)«51OTlffl1CQ)o, nfOO(SOBOCO_!>o, 6TU^aDGOf36TD^<ft>o 
gOJOQJceaj nJJOCffl 'GoSjOD' gnJOOlnilKJIinlaej tflaJO^^J eOC06313gJO LnJOiij1(D6313gOSm. (313(8(3) CrUfflOSo (Scft>(SCD0njaDlnil(minl6)ej 1-13 
fflt.(W)6313gJO 6TU(,nnB0O6m^ca>(31OTlfflej 8 fflJOXOS 21 Qjaffl fflLOfS) 
SBBgJO g(Tj(TflnaK31I»2cft)(/3 iia(S0B06TU(lD210a3)l fflOOJCTD (TUoCtftiffl 

smcft>oeKOT3>2sn30(n)ciioQ)06rn. (3iacii njlomlsj cgiij(3«5iro((3)06)STT)<TDj 

(S(OT0(TT)JO. c9j(BO0aJ(Tfloi((3im njl(TT)1SJSngOQa>((3)06m. (3ra(i3>l(!)3 
(TUOo61J_^(OT(OTJ6313g2o (Sa3)OCO(TUl(3DOaf!n6B13gJO CD1Z1J(9S)J cft>06mOCl3 

cejsncHJjo. (3re(!nlRS i2g2ciJonnniici5Tro2cft.g1ra3aDl(TT)jo ecoajf3CDl(3) 

a3)l{i)3aDl(TT)JO (JOOfflOgo gfiDOSmSSBgJSng. LnJ(S(OT^cft) fflO(3(j06BB 
g1(!530oJ§ g(TjCDlnil(3Unjcft>(^c90 fflJOfUJgg gnJCDlrfldOimjcftglraS 

ffl05mjD2cft>_!>o ngjgojjo CDOjIcDaosm. (3ram(3(2j(scii3°lc!a>63BgooQ) 

gnJCDlrfld(31injcft>gJO njl(TT)°lSJ 6113 003) (110206115. 6)6)fflt.(0>3(3(3)6rnl gnj 
CDlrfldOimlraS CrU0o61J^B(3(MCr)(3tOTl(Sej03)JO (S(X3)OCO3(3c/0CD(31OT1 

(sej(X3)jo (m(mj6Bi3(/3 cft>06moo. ciilaflcussBgooo) f30i3c/acDlcft>am1 
f3DO(i!n63B(/3 (OTS'^j cugiSofDjojojarD cft>oejoiino6m auoaDoaoi 
(S(aO(Tjcriln3d(3im1ff)(ig (DhJcd. crunoooxD 30i3(»aDlcft>Lco(nD63i3gjff)s 

nJOfflleOniflcft) aa6Tiia63B(^ (3radlCQ)021003)1(ajafDJ. n^OrXOTlCDJ 
CrUOc&iM_S,o (HaDlcSajCID (JDOOOgo CrUC13^e6B13(/3 gOflra3 cBjOSIDOo. 

(3iaciiQanfflej LnJocuocDcrulf3DO(TO)63B(sgo3)2o ^0)1(03 culc/oraltaffll 
^1§jsiig. (3ia)aru(o>lcft>^cu°lcftad6iD(min1eJ26)s (scuraooroo, cruoo6ij_^o, 

(S(X3)0CDo gTO fflJCmj 3(3c/0CD6B13gJ(8S(H)JO CrU21Cr)J03)o cruou51c9S) 

ejoem gTO gnjciflnadonnloa^ (3ia)Cra(H)6)fflciD2 (8(3)ocid2o. (3ia)3_^ 
cftioejooim <s>ap(sms,saw gnJdflniiciJTrojoajglraS cfejsjtroraS nJlcraj 
(iUcft>(33nJCDcft)g06mjgg(m. nJlraScSQoejnOTra) gnjcnlrfldoimjtagl 
ejOcft>ffl§ aKOToJoaiocH) njjsjoaojn^ooaosBBgjo ec9(OTleociicDQa>jo 
g(/3oc9S)0gg1^1ffl1c9oj(mj. gnjaDln3d(3iinjcft>g1fflej f30(3(jaaDlcft)(0) 

(0)J6B136)g LnJ(S)lnJ03'lc9Q0(l3 SIHTKUDcejOejOHnlCDJ (S(Mnil ffljgg gnJ 

CDlnii(3unjcft)(8g03)2o cruj1c9jOl(e6)0o. CDiziajas g(sg(»^o ctuocdI 

ceOOfflCDSJteajarD gnJ(DlnaK01injcft>(^ nfl)0(SOBOCD_^o, 6111l,nnf30O 
S1D^cft>o, 6)ffl(OT(3im1ol03)o, 6)r4)(0)(8(0CQ)o, cOjIlnillOTitan, (Scft)CDo 

n^arilnjosoem. gTOGC/aonJcnlniKoiinjo aoenxjojcft^ciijo (3reoflcDj 
(sconiKsa (najdDjggj. 

g(Tj(Dlnii(3imjcft>(/3 (OnJl.^ ffloOoamofflooQ) njlnwtftoaoojos 
iijo1(.(o>o (3re(mo(OT (3ia)gj(a)gjas LnJcuocoaiocH) cruosoojcDcftfflg 

CU(36m1.ijJ6)ca>OfflS1ietf>J(OTJ(m nJcSAdo cft>(!53njl(3)CDOm63BagOtf>l 

^oo3, fflnDlraocrudS, Oo^oxsooaxiS, aams^iob, (jooernfLulej^oS, 
cruOT)_s,cft>offlSS06iiioej(i3, aosjcuejl, ggoeitftdS, gctojo) (Sca)(OTj, 
saGJOsjciS, cooi3co^oo3)61d(t3, LnJ(m(3gcr)a3, sruoeiOcan, (3rasso(3) 
c/a(.(3)j, cuoj6m(i3, 03)Offi«TOTajra3cft>_^(i3, <j>o&af\, 6)6)ffl(S(.(OT03)1 

n^ODl (S(Tj(ajcft>(^ fflJ(l3oJ(1OTl(I»l(!53 CUOJO. 
goJ(Dloa<«51TOJc9jglo3 jiJ(3.aJ 

goJCnlnadOIOTJtSjgloei ffl26U_|jt.oJ(3)loJOG^O B^(Sl><T>(S0O(T6i(S)(SfS)\ N <I> 6)0^ (3t3SlCTUC0(T)Lr>JaSCDo KD6)Cm<H)06m; CrUCOT_S,o ti®«n06)6TDCm 

raiacscDJniisTDo (OTOcm. ojcroonjtefflGgosjo rareojoajjos cotdstd 

cft>OC3STD63B(SgOSJI2Jgg rairaCOTl,nJ(051 iJlej (SiiJ03_^6313gjnDOa)lceOJ 

CTDj. (saajKDoaajKDCsfflOnJCDlnii«5Tm1fflci^ (3ira)ffloe«5rOTl«53 CDOo rairaaj 

cft>06TDjaT)J6n§. 'CDOo n^ailOSCDlODJSnSOaBl. CDOo n^oilos sjIciJl 
ceOJODJ. CDOo n^nilfflS (SnJOtajOmj. (3iraejCSQa)0 L6DJni2CSCUf3lcft)Gg 

(3ira)ffljas c/aocrucD(3Tin1cT3ca>1s'lK53 CDoalciJlos crujsu-BjssusaBgjos 
6Djaru)KMn1c53oo_|§j cftsploBjonDj. cft>oej(Sfflo LnJia>i85)l<s<2)0 (3ira)CU 
c/a^tftowsoBO CQ)3i,^c8(H)o oiraej sjcmsaBcsgo (3ira)(ia)1«1(es)jc8fflo 
cfeorasTDo? (airamcuo njjcajriad(T3 n^omj njoassnjsjam oJOLSDJniao 

(mOCTDOffiOOQJlCOlceajCBfflO?" (ScBjCSCDOnJCDlnadCOTinlCOS cralnad_!>CT3 GnJOdi 

cOojcTDj: "(are)f3j6)s g^Qa)jffls (SLoJca6TDff)(a.06n§06rn acDcru 
(mocDOLCOtinlceojam QiSM\,(stm\GQisai a^ijejjaman. rairajcajos 
(3ira)ffifflra)Qa)oejosTD 63amo2io«!Tin LnJOSTDCDlc/ajocroo njjocistOTjcu 
CTD«n! (3ira)ffljas raWjffifflraxffloejosTD cdoo ^to cuoceoj ojoosj 

CTDSn? cft>6TT)lCDJO cft>0(0>ICDJO (SLoJCDSTD CDOStftiJCTD (SBCUCSCD 
CmOSTD?" nJlCTOT eft) 000(3 CrUOfflOCDJj6DJJf3Dlca>C/3 OiiJC^JCrDCrojCSnJOOej 

g(.CT3loa)ocDjeciiaK!Tin aracu^o(S6ij_^Qa)(m(OTjfflocQ)l cosml^lej. gcf^l 
0Q)63Ba3 OtaoQsnsoTincajam ©fiTOTOCDOcisra) (m1cft>^jo c/ooIoojoostd 
CTDjOa-jl^j cruj1cft)(al(eaoc8fflo fflnocrulong <ji),mT>\A>uisai crujcm 
LCTOTfflooa) cruc5iKnQa)j(S5ngo cairacscOTO njIcmlraS CDlraSteajcTD cOjJSJ 
(OTfflS c/DceaDloaJjgg n^cmlcsn^fflQaJalejjo cOjora^esragocssTDO acD 
cru1(sag(i3)0CQ)lc96)06TD2am caiwlcujcaic^? ca>offl_!>63Bgjo S8cr)_!>sm3g2 
fflocQ) eToofltanJBOiScmosaBog, cairacuQsjffls (mraSceooejcrujojrij 
OTinlraSKJTinncTD, (3iracuQa)jffls cejorasmaoTincsrvjoaej (mlcfe^jo 

(3Q)LDO(3(mDI206)6mamj CDiajteaj cft>(OJ«5)OCT3 cft>«51a3)JCTD6)«5)63T3S)CD? 

gcu(3Q)fflc9oeioolejjo nJIcTDlejoail crujaBoejcuooB araj njoacru 
(3TincQ)j6TT§oa3)lcDlc9Q5TDo. oiacOTj fflCDCTulcDjo (majtc/oaBaocQilcDlceojo, 
ffisrwocDo, fflfDcru, g(.fT3lQa>63Bgjo (macuaxjos culniiaBsaBgjo 
n^ejoo njffllffllanssBgjo LfiJ(3>l6Djfru)ffljggcua3)jffl06rn. cooiSaizn 
cft>(a)Offl_^63Bg1ra3 nJolffllcOTo Otftiosrej asmocScmofflooB raiajCDCBo 
(SCDS0CT3 cfesnoonaejcTDj CDffljteQCDjscuajgganosTD. cruoocruotal 
cft>cruj6U(8eoc/565rac^ c9ad6TT)lcft>63T3g06rn. rairacu ciio(3fiDca>_!>o 
Qtaosngjo fflra6TDofflcft>06nsjo CDC/alceojonDcucmosTD. asnocDjnadoo 

CD6313g1ra3 (3t3c9iadCQ)S8°lan(OT«!Tin1CDJ (SCU6n§l fflJOCUlgl tft>2§J(TDJ. 

gocmeioo cft>2s1(s^i3cTD cft>oejcu^Onj(o>lQa)lejo(3Tin araj crurars) 
ocDjfflsnsamj ciilc/ojcrulceaocTS CDoaa CDlcSsrijaDOOteajamj. cairacOT 
63«2 (3ira)fiu_!>ocoiBflcft)Cruc3ro)a»06rn; fl(3cracDcraocruL«"63i3gJ6>s caracscDj 

rfldSTDCUlrfldCQlfflOSrn; CDlZfflJOS n®eJ0 ^^tftiCSgOQJJO nJ^lSSTDlZlO 
ceOJCTDCOTJO ffl«5)K!Tin1ff)ag ej(9iil^njja06TD. goJCDlrfld3Lf3n3dS0c9OC/3 
n^CTDJ CDl(!)3c9fflJ(TD(OTJO (CTUOS) nJJiSSTT) CrU(OT_S,CUJO (ujl(03) CUlcrOJ 

ODiaoQa) (3ira)CDCBCujo (carejCDCBo) (awjoa) ^to njcofflcrorarmcnn 
(seja»c9Q CDaaa (arasjryiceooaS Ltraaflteajomj. sbocscdo aocDcu 

nDl,3CQ)K!Tin1(Sn3CQ)JO LnJ (3 (DID CD OQ) STD : "ti^OCH) (maCTU 

OTinloScDiafDj cruraTffloancsejtefflj CDaslcSflj; (macniltoScDlcTDj L^Jcfeo 

C/a(3W)1(Sejc90J CDOaflceS)]; ffl^(ff)^2Cin(33 CDIcTDJ (3T3ffl(D(3)J(0T3)l 
(SejOKcOOJ CD(32lc9S)2." 

(Q)i£i3(3anD cn)o>ijs>s crojo^tvio 

oJoaom(3)^(3Tm1fflci^ crujojaJCDiasrDOKOrmlcDOOQ)! goJCDinadraS 

cft>aOTinO(9S)C/3 OOCUBltft. gJnadllZlOfflJfflS CUCn}(a>2CDln^SIZlO0(2) ((3ira 
CDOCOimo) CUlcftaiStDCgCiJTroOSJ (3ira)012l(I»Cljlc9iaiStD6)«3T!3) (IuJ(3c9»OCT3 

Lc/aafl^j. (scuracrojtesnssBgloS rrucnjl(5)aocn> gcmo) (jdo(06td 
n^cfecruraTO) (o^tfto crura3)6)(H)cruo6njfru)l^jgg(3)06TD. (3ira(OT J^ r4)ejocijlcuo crucoiKy)ca.g1ejjo ctujcdjo t.nJ<ft>scuji2)0<H)l(DjanDj, 

CDln^c9SK3n3d((!Ta)ICD goJCDlnilOrinjcSjC^ SDJEJo CDOStftn. (areCU(H)l(33 

iijIcsejsoTm (aracu^ (are)(i5i206)cu(TDj culglceojofD 'carenDo' 

(3)(3)Jffl(3rOT B0^C/aCDlcfeCU°lc9iad6TD(S(3W)0aS CUlCSC/anilSmo ffliiJ<S»(S)1 

ffltaosnsosni gTO LoJC/acDsxina) cruizi1oJ1^1§jgg(jn. orooerBocscD^o 

oJCDinilOTmloS CDJ(0JC/alnil_!>(T20O00Q) t.nJS80f>-l<Wl(H)JO g(.fT3CDJO 

(mmzflraS cdscBojctd acoj cruosoniieTDCsrOTloS (arejOizoculfflCD 
cruosnjraul^jgg nj^osu^ocDrarmloa (3ra)(Si2!Ocijl6)(D (i) c/aoo°lo1 

cfeO(i)iaOOJ, (2) g(.fI3l(H)C0ffl^CD0(H) (3^)012001!, (s) (ai3(DJ(gnjO(OTl 
(3)(D0(H) (3ira)O1200J (CDJnJ(OT0O120) , (4) oJOEOOIZO r4)(TDlS5BfflCD 

CDoejooDl cijlessl^lolceajcTDj. (aianilos nilfflSc/acD nJlniKHifflocH) 

(.oJC/aCDo fflCD8CraOCrU(3)<Tjfflffl06)6TD(TT)J oJ06T3W)Jcft>2S0. C3t3(J» tftJSJ 

(ff)(33 (aira)CJD^o(i)i2il(feffl06TD. fflCDjoad_s,CDlfflej (aira)(i)i20ciilfflci^ caremcuo 

fflCDJnil^JiCDloej l2J6U_!|CrU(m!3)0Q)J6)S CrUJOJnJOaiClOTOSTD? jiA^j^<S)0 

(Doel^j Otaosni [.ojsaoojofl ^Jlej cruoaocD^ ejcft>ad6TD63T3fflg culcu 

(DlteOJCTDJ. "(are)(i)1200Lj oJ0nJlZlJc9(roCD06TD; CU^fiDOCUCTMD(H)1ejO 
((!TiJ)CUCD05m; ffl®6TDCUJO BJ86UCUjaflejO(3TinCUCD06TD; CUlC/Oryjo 

BOciDcujiznejoraTmcucDOSTD. g^1(Sc9O5TiefflOT)fflGro>fflCTD0S'1^ agj 
cru a ra3 oJ63Bg1eio (mm cu CD 6TD. care (sgcioo (mm (H)06td cdoo 
cro(3(ijmo acDcrolejOceQoaS Lf^aflcscsasTiecm." (aia(m o^ejoojcol 
cu(3(mmcDsm3g1ejjo ffloooffl(m (mjs(3cTDj CDlra3(9S)jcTD cej^cmmo 
CU06TD; carecm sjo(.CD(mm, ctujoJcdo, crujniijnjcml, acasTDo, 
ojjcD(3ss8CT2o, (are)(m_!|CTm1ca.i2ijc9<m1 gTO Bc/Ocfegloejeioo cruoao 
CD^f^eiStaaocQ)! CDlejOtaoggjcTD caracseB^aocH) aoocnaosTD. 
aolteaejjo CDC/olryiteaocrS cfesnoDocmm aoj cruogcro(m^i2io6TD 
(m. iziosmo (ara(ml6)CD cDJnj(3c/alc9S)jonDlej. eoj B2(3cijlca>o(a(mm1cDjo 
caracmlocD nnejcQ)l(Tjlt9O0a3 cfesnoailej. crunloo), cmjs^^, o^cfe 
(m, CDl(m^(.ta>l<H'o<M°leJ«» o^ctdIcu carecmlong culcsc/anad ejcsad 

6TD63T3g06TD. CTUjaDoaJJcSerDfflOOQ) 630J (SejOcfel2l06TD(m. (3ia(m1CDJ 

ojjoocmmofflj cucrucmjcujo ratacmlocTDcmlfflo CDlra3(9S)0CDlej. gTO 
t.nj(.ta>lQa't9ffl36)ta' iiJLta>ta)(8BOn3do 6DJOuil^1§jo6ngcn)j njoetm) 

CDClflCDCljlai(3(/Ooft. 0210(3 n^(m1(3c9a2o. n^OfDOOS CrUJ<S»ooJO_S,OnJ(m 

(moQ)jo crujoQJoojji^srDtmoQijo inJG(!D\,A> ejcftadsmaocH)! crujlcftcal 
^jtas'lermmooS (ara(m1or)j cruaocDOODCujaotnTI. ^ssalamexwomi 
t.nJLta>l<H) crujIcSjcalcSQjofDcmloS t.nJ<8(m^cft.o gcsgc/a^ajosngofDj 
CDizij(9S)j fflj(80fuo§j (StiJOtajcsafuoc/S ca>06Dooo. aoDjnad^Qag 
(are)Oi200Lj crujcHJo (flj^cmmonjoosTDOfDjo, (aia(m1cD aolteaejjo 
cruo(3JU^cijlnadOQ)moce3oa[3 ceiwIoojloejarDjo t.nJS8o<T-i(3>l cu^tecmmo 

ceOJOTDJ. (aT3(m LfBt^SOCUOOO) oJJfflJnilODOSTD B^C/O^ Cljln3dCQ)fflei. 

carecm 'o^ootd' o^otdj oJooojocujotd culniioQjfflOQa) CDjsTDoruofieio 
(maei; ^ro cDj6TD63T3fflg6)(H)eioo oJo1(sc/aocjDl^jaca>06ni nfflejo 
oloDjo ojIotdIoS (aracft)OrD crooc9AdlQa)0(H)l ODlo3(96)jofD 'crujooio 
cijln3dQa)fflO(H) '6Tmoof3' (are)6TD. c/BolcHioff!) (are(5(mD(mm1(33 (ara(m 
cijlo3dQa)l(H)oa3) ffi«Tmo(mo(uo6TD; SBolteoejjacm cijlniicQ)fflOca>oa3 
cu<^. carejOBiocijlfflag '^eisA>s3fi(A alceocuoojo cruocDoosTD ODlej 

02)1(03 Cljlo3d(H)6313gJfflS cfe2§(mml(33 fflnJ(8§(96)0o. OD^O(H)CUOBo 
(3iaoC0lca>C0lc9O10fD CUOC06TD, Cljln3dOQ)210(ft))CTDS)(mejOo (mfflCTD 
(3raODO(!)12(Scft)OSl(H)l(03 fflaJSjaffl0fDO6TD. CDlZiajOS CQ)mo(3(moo 

(mzociilcsoDos afflcusjocm^aijggcmjo (3t3(m1(33oDlcTD elofDcujaoco) 
r4)eiog1(soD(H)jo ODOo (scu^oojsjcmml cgTacfegsTDo. carejB^o 
0Do3(an<H) grarmoo sjonlteajcTDcmjo cugojcTDcmjo efi^srnisQi 
ofDcmjo ffl(Dlc9S)jorD{mjfflOQa) c/BoloaosTD (H)LDoa(moaoQa) (arejCffaooj 
n^oDooffilojorDj. (.nJSJ0aj{m1(X3)jas (3iaig\oJoa3)(aTm1(33 ODOo aago N I <z> N (Dogjos c&srrgcfljglraS (S(DOc9S)j(scnjoa3 ca>06TDjaT) caiamojo ocugg 
(mrnlcsejo ca>6TT)oslcQ)lcsejo cfeosmjcm 'cu^cecnToraoem carejOimo 
cij. iiJl(.«J)C5iK5)l«53 (mejajsloffijo cdsuqjjo cfejsl ca>06TDjaT)j6n§cseio 
nff)(rn aru]iJla_[l(96)jQa)jfflj6nsocQ)l. careKnjffltaoeni gKnoRraocu 

OejCmj ffl(D(TUlej0c9S)0(D0Qa>l inA^OnJCS)] g(.a3(8(DOS "(3136313 
(SBoDo (DejQJ6TT)o (m<>Qi!B,(6\jiJ CDEJ QJCTU (.(OT63Ba3 CUfflliiJ 

fflOjggcjiKnleejo ca>6TT)oslcQ)lcsejo ecDOteojcfe r4)(TDj oJOSKTroj. 
g(.fT3a3 «n6)aT)(8o_|Offlej araj cu^teanlffloa) CDej QjmJLCOTS3B(/3 
cural^ rataejffijol^ crujaBorajaJOTmlraS cfeosTDjamj. gcf^co araj 
cruocroQQjffljralteajamj. "aaoltao (sraejatal^lolteajcsamoaa acugg 
rarmlcejo ca>6rr^oslcQ)l(gejo caiosmjcm ratajRraodj CDODOQan (3raej 
aol^j ca>06TDjaDj; aa«)1«)«5tff)l«)3 CDej ojmJLKno cural^o«)3 
(3raKnio CDej QjomiKno curaliiJitftosTDiam). oboIoo CDejQjsTDo 

6 6V) ^ ^3o 6 6 so sm 

oajiJIoQijo croja3raQjjfflOQa)lrajaDO«)3 (3re) (3re)«)i20Qjjo osjiJI 
0Q)OQa)jo cruja3fDfflO(H)jo ca>06TD6)n_|sjaT)j. (3racsiT_|oa3 oaoloo cfesrnj 
6)nJO§lQa)«j)oa6TT)»n(33 (3iaenjo otaafUJffloconralceQjo. oaolcao ajs 
awo6)6malKs3 (3re) CDls'ejIteajam (3re)«)iaoQjjo ajsooocfejo, oaol 
c)«5tff)lcn Qjej (3raocoeoCDQjj2ijffl6ns»n«53 (3re) (3re)«)i20Qjl(Djo 
(3raoCDeoCDo cfeosmjo. asjculraS oaolfflo CDOBl^oraS (3re) 
(3re)«)i20Qjjo CDOolceojo. ^cmlfflejofflj oa^cujo stotooS cfeosmj 
cmlej." gLfBoS snocig CDjojojlfflCD crufflloJIteQjcmj. cfejoo cej^pl 

6T3Tro«5)l(DJ(Saanilo CDJfflJ g(.CB(8(DOSJoJ(Sf3aol(9S)jaDJ. "CTUJoJCD 

(mmlroS aruj6ucru6T5iJoao o^jt^/janDsnosm (m)(smodi." CQ)Lno(3(moo 

RTfflOQJ r4)ejOQJlCUo ca>JOajJtft>C^<eS)JO ca>n^S0(DjeQJ63Ba3c9OJO 

oJO(.«5)i2iOca>jam aoaloaej. (3reQ«D0«)j sixwItftaooQ) 3^aa^ca>o«)^ 
ffl06rn. fflffliijRncD^(!5iK»1cDj QJloDffllceaocDjgg arajoJc&fflemaioerD 
oaoloo. fflffliij«ncD^i2iOcft)6)§ aaffllfflKSTmlKjScDiaDjgajocQxmjaei. 

oJIcTDIsJ m.fT3(8(DOSJ CTUJoJCDo cfe06TDJCm Qjlni(Qa>l(cft>l3«!Tino) 

<s)osm. (m)(smonA o^odj njocffijcmj. nJOcftfld gcfBcn ojlensjo 
cruoa8(H)ffl0ca>jaDj. "aaolcoioem, oaolcxmmloa^ cfejgojjo cfejocujo 
(3re)«)i2oail6)(D sruouilceojarnlej. aaffllfflKSTaflamslffltaoggjecTuoc^ 
(3ra)(Si2ioajlaD«5)2 an§jam1ej. oaolcoo izijsaroocmoejjo (3re)«)i2oailcD 
i2ijsfnnj6n§Ocft)jarnlei. o^oDoejjo (319) (8aon3d63t3(/3 oJla3(mjsaamj 
(3ra(i»offlg (rujoJCD(mm1(!53 Oijarn sruouil^ocsejo? (3re) (3re)(i)i20 
(ulcn 3jS6uc3tml6)(ig ca>n^socDjecui2ij6n§Oca>2arDj6ni. c&srnjcDia 
(uWotmjomj; Bj86uocDjeQji2ij6nsoca>j(TDj. g(mjaca>06ngjo stotooS 
oiziiijoizioamio ca>06TDiarnlej." (rujoJCD63B(/3 c/BolfflratOTloScDiarn 

^3 6 6 6V) 

ca>2Sj{m(33 cruj(3)(.fro>63BgooQ)(ff)26)ca.o6ni (rujeoailc&aiocQfl iciAocao 
siriltftfflOfflSTDamj cft)fflj{jj)lQa)06rn (.(TjsjOoj(ro1 agj i2iocDcru1cft>ocDj 
ecu63Ba3c9S)j ojcfeoo crujnJCD0(uani£ic9jag o^sjormj oJ06tj5W)(j». 
(313)0120(11 crojoJCDOcuaniDtejglraS (SjJsjsbbooo) (mascrooaoomj 
ffllejooo) cru6iauo1^jacft>06n§lo1c9S)jo r4)(TD06mcr)jfflocrnc9S)fflo_| 
sjomcOT. fflODcrojo crujnJCD0cu(TUCca>g1ra3 c/BoloraimlcD (scDolsjom 
cruoecu63B(sgosj sruraualeiooo) (rujoicrnnaioQail (3ra63Bl63B (3i3ej 
(HJjomj. gTS (3i3el(.oJO<H)o (mjs^^(S3)0CQ>l (ugSamjcuojorT), (3reaDj 
c9iad6iTio fflool fflool (uojcTD, fflocDcrulca>oaDjecus3B(sgQa)jo (3ia)(i)i20 
(ulcscDODjo (mjej_^(in(S)ocD(mm1(o3 Ocaiosngj CDl(3(i5iOTj(TT)j. gcOT 
g(.fi3l(D)0CDje(us3B(/3 o®ejc9S)jam (3ia)C5i20(U06m. gTO gcfRlos 
CDi2i^cD0(H) sj°1(U0(5120Olj sj°l(iil(S)oaDje(U63Bgjffls BjornncTUoedj 

63B(/3c0Q flilCU)C0(nO6)6TT)(TT)2o gt.fT3a3 COOliBQ iziar)cru1ej0c9S)l. 

LtvKmltaaisTDo iziogo cuojonrxOTjOtaosni ^afi '(innii(!Q)T(H)Ocft>(H)l 
ei. g(OT c/8o1o(mm1(33cDl(rn elomcujo arujOTiCfnndjjaioaemalejjo 
crujoJCD0(U(TU£ica>c^c9a cruj(n)(arofflOCQ) CDlejcDlejoJlejcsejo. 
(H)mo(3(moaioc]Q) (3iatino (3iam(uo (3ia)rai20cuO(a)S)§ aru(3(ijmo ^ cruj(m(.(i!ncDOOQ)l(al<eoj(a)<H)2o (scustdo. (feoej(mm1(sn|cQ)jo sjcd 
(mm1(S(igoQ)jo oj(olcDlcft.s)g (3i3)t.c/aoc»l^j criloScBQjam '(3ranno' sol 
csoejjo CDl(m^i2ioo6mamj oJoasocDOdflei. inAO(iB(jii\A>aiio s'tkotI 
ca>(ujfflO(H) oj0l(TU£51(jj)lca>g1(33 sruraul^jnDloSceQjanD '(3ranDo' 
630J cfeoejcru^nMslcssosm. (313(ot cruoaruo(D(8ejO(ft>(i5ro)l6)ej aoj 
g»|(o3^c9S)oacno6rn. (3ia(OT {mcDlteaooan (3ra(TJ2(36momoa(.c/5tir5l 
ca>c^fflc9306n§ (sranjjSsrDfflocH) aoj (sejOcfefflotm CDl^aalceojanDj. 
(3i3(OT raraoDc/ajofflej; raratwlonl (3ia(m1o1eio(i5is) crojoOT)(.(TS)(uji2n 
ei. CDajtea o^ejoculcDo (3ia(r)je(U63i3c^c9S)jo (3re)CJDoa(ujo (uonn 
CDCujaooa) aoj (ulnadoan (3rem(uo ^©(jnlaj^OriJtftfflocH) aru(i5ra) 
(3re)Cuc/o^aj6n§. crujoJCDO(U(TUDQa>l(sej(H)jo sjocd(o1(S)0(U(tud(H)1 
(sejcmjo (3reaDje(U63B(/3. (Scft>(uejo (sraoflong (3rerU2asrDfflO(H) 
(3rael(u^c9cn1 fflO(.(0)i2io<s»lolt6S)6mo. (ulnJlcu ac/Otftgjos c^JfiJO 
nD(mm1cD crojoDo CDlejcril(i)3c6S)0CT3 cSiS'lQBjca.oonej. Oo^LtraloaJO 
CDje(us3B(8gGLJc9Qj(m (313)0120(1! crujocul(a)00(mm1ra3 CDl(OT^cr) 
ei. g(.fi3a3 t.nJSJOoj(jj)lfflQa) crualoJI^ (moa^ i2cr)8(ru£51(o>l ailaj 
(olosceojomj. ca>jaoc9S)oejo c&snsraimoflaDjcscranado t.nJSJ0oj(m1 
m.(B(r)j(Tj(SBC/oo CDoStajomj. "ffl(r)jn3d_s,(i3 go63i3l oj^asmnilLC/aaio 
fflta>oggjca>(H)jo (TUJoJCDfflffloamjo cfeosmoraflolceQjcfeCHJjo o^ijc^janD 
(3ra(U(ni£i(i»06rn (3re)Oi200Lj." (.nJSJOoJoflofficea gcfRfflo^ erujrjul 
fflj§j fflCDcrolejotsxl (3re)(i)i20(iilfflCD (ulelomodjaruDcfegjos (3ra6TTfl 

ca>g1(Sej<S»c90lOc9ffin ^iJJOJceolceOJSO; (3ia6313lfflCD(H)0(H)0(!53 cdIot)^ 
CDOCH) 630nno(5)(3tOTJ(3iml6)(1^ (3ia)(U(/a^(8ffl gei0(m0cft>jo. (3ia)(i)120 

(ulfflCD (m63Bgjas (3re)cft)Cruafl(a)fflocQ) (3re(r)je(U(zi6TnDej(mm1cD 

(313a)1CDI20(S(eS)6n§lCQ)JO (UOJO. (3ra(r)je(U(8CDOiiJffl6313gO(H) 6TU0aD^ 
(ljlnadCQ)6313(/3c9Q (BiaCr)2e(U(ljlnil(n)63BgOC!»l((!1iJ)nOO(T3 001(0)^00000) 
630J (UlnilCnfl ((319)0120) (8(U6TD6)a(rn g(.(136)CD oJOlo_jl0ffi(8c9O 

6n§(3)26n§. (3re)ejl(rol6)a^ (gia(aigj(g)inJnJ6iBJS(ais)njoloQ)j39 cSjLC 
cSiQgosn^ ffl6)gejooQ)ls(oiinjo gg1^jca>o§l c/ajsmolocsssjn-jl 

0Q)c9O0a3 630J oJ2^(S(U6mo. r4)aT)0(33 630J oJJ^OOQJGryOS'JO 

@03l.ajjcft)Os1Siflao(sag6msi2(TT)jal£j. (3i3(OT2(8oJOfflej (ulniioQjraiml 
fflaD(8o_|os'jo (u1niiQa)lfflQa) (m)i(jow\Gj^m\QA,as>or& •&>'f\wi. 
r4)(TT)0(33 (ijlnii(H)l(i»c96)0ca>ffl§ (319(8(3) (lilcuraroflraS (lilniioQjraroflodg 

(3re)(.Craa2o (3re)(UC/0^2ilej. inASiOnJCS)] ^ceO0(D_^o gCf^OCD cuol 

o_jl(i»c6aoooj(sr|(/al^2. (3i3)Oi20(ijl6)ooc9S)]soa(S) ffiSTOTOooailei. cfeej 
(H)lej, (J0(3i2i20iijffl6m(ui2nej. (3re)Oi20(u1(scDosi eiuraufflrusooim 

6V)' 6 6\j -* 6 (3 

(ijlni(0Q)63i3(/3 (3re(ru(j» {3ra)cfej(TT)j. (ijln3dQa)l(H)26)s om(min Ciff/ep 

(ljlnai0Q)6313gJ(SS0Q)2o OrUOTTOOfflcSQ (B13)CJDOOmOca>20mj. r4)aT)0(33 
OrUJCQJo (ljlni(0Q)l(n)Ocft>6)§ (319) (8ffi6K5)0Q)(inni(0Q)6313gJfflS cfejg 

(3im1ra36)o_|§j cnlGJtejjorrxOTjffllej. inJSiOnjesn r4)eJ0 (sraaojecu 

63BgJ(SS0Q)JO ffi«ro)0(i3)0(ii (313)(S12O(UJ(i3)6)0rr)CQ)O6)6mm0 gt.CT36)00 

i2(r)cru1ejOc9S)ooS (.uaailaiSceffljamj. (3ra(OTl(D g(.CB6)CD (3ra(3tinooo 
c9S)oa3 (8(U6ngl (3rei22(5(aTS)(TjfiDOT)l (3recOTl(D (3raofl6)(ig orujoOT 

I2O0Q) iiJlej (SB0nad63BgJffl6nSffi3lejJO (.oJ(S(H)OCDlOQ)teQjaT)J. CDamjos 
8S°1(1J1(3)o 0rU(3(lJ30 oJB0(3(m063BgJI20(H)l gSfflnJ§ (m1SJ63Bl(e6) 

(plaDjcejODoeTio. cdoo cfejsjOTXoS oruooruoo1ca>go(H)l(So_|0(r!)l. coizcijffls 
(3re)Oi20(uj (ijl(ft.oo63Bg1ejjo (3re)(.coaDS3Bg1ejjo ororaj(o3(Tj63ra 
glejjo (a)fflaD(3iOTOCDolcQ)0(i3 ojoslejooimnjlcuo ffljaJjcaTlcnnol 
(ii)c9Qj(mj. (Scfecuejo (umj(3)jao1n3doaocn) sj°l(iil(3)o(Dcn)l^jo 
t.nJOce3^(ff)(uoru(ff)2te6)g1o3 (3i3(OT_!>aff)o ajs'jcanoQjjo csejOcSidj^nj 
nno(063Bg1ejjo ej'r)cftnca>(.oJ(U(,(3im1ca>g1ejjo ooIootoxdo ^s6)oJ§jo 
go1(!ffic9S)2ca> ca>oo6Tr)i20(H)l o^ejoolejjoocu^ i2j6u_^(3)(3)jaoQa) 
(3re)Oi20(ijl6)oo<sajol^ (uliiJoolteQjta) aoj CDlaflniio (Snjoejjo 
(ijlflo1(80Q)oc/51(eao6)oooffl263Bjono1ej. ffi«TOTOCDo orujoQio orulfioao I <2> N 6)iij<^jnD«5)jo cairaKnlocig cojcusoi^Knoo acncrulejOteffloaS laoiLi 
c90jnD«njo amcrulcD raiacjDJOCDajgg cft>o«^ffl05m. inA^Onjari] 
(319)01200116)0^ (3ia)ajao_^ca>(OTfflQa) cejjsjKnraS crunJn3dsi2iOc9Qoa3 
(saj6n§l, (m)(smocn, CDloamoo CDlejcnnraSceajaDjaajcmj sjolco 
BQjcTucaBlejjo crujaJCDoajcTuccmlejjo, otBCDjeojo cft>jo^j ecDO 
Gomyasaepo rdsstbito CDln^(.t9n<3Q)fflocQ)1 cdIodooS (Snjoejjo, 
(3ia)«)i2odj oJlsoocs) CDlejcDlcaScsajaDjoajaDj CDln^(flj(3nadl^j 
LnJcrucOToaflasceojamj. crujnJCDo cft>06mo«5iOT coocuscDlLBOBlraS 
(3ia(Djej«5)lQjln3d0Q)63i3fflgoaD2o CDizizijas ffljcnilejloejsjlejjo 
raiacOTj Otaosnsj arejOiaoajjizilQejamj nJocmooS cftsnoanej. cdIlbI 
(mocucTuc(H)lK53 raWjOBioailoo^ cruKnmoQQ) gtfRoS crujOtftcal^j 
fltftoggjaiziam Ltvisjonjanl cjoral^lcDlteajcejasosm. cOjorasTDo cdIlbo 
ajcTUCQa)lK53 njjoocsejOtftiajjaiocnn smcnDOJlcig^flizijfflsngejIejjo 
GnJdDm crflfflOOTOo Knjs^aDjcTflraSteajoDj n^oD ajcroenjenooo) 
agj aJlcuK!iinlK53 cupeup(ri\das>oc& cft>«51oQ)jcft>a2lej. (SBajraastmaS 
CDaejocDjOteao cejsnsroitri gsTDtSfflcms'jccnDgoejjo csBajBCJimcno 
offilKiiinoam (mjsrajoDj. n^noKnomoraS raiaoKoaS gossBooS kdjs 
saBjecnjospjsnsoQanrajnD gLCT3lQa)0CDjeaj63Bgjas iSiiLo go63i3l 
n®»>j(saDg(m1(Dj (sooniiizijgg (3ra(DjeQJt.(a)a(SK!iinos (scceossl^j 
CDlGJceojnDjsng. raiacxxogjos nJ2(5qjocDjeQjs5Ba3 aj(3«5tOT2iocr) 
ciflnJorasaBgjffloain acsa njeaBejceosTDloaflroS cft>i,(OT_^ffloain 
(Snjffljcmj; agocojcssacffialejjo oJliiJOfflssBGgosj (SnJcajaTilej. 
(3ia(Dj@aj63i3gj6)s ^1) 6)fflCDracT!nffl_^o (86iuocuoajcTuccQ)jas crua 
cru«5)'^ejSc9j63i3g2(ss(H)jo njaaiJO«jiff)ej«5iOTl«s3 CDlan^^cTudlfflCDOoa) 
sjoofsiaoajjasneamj (3iaoco1ca>(o1c9S)ocT3 CDoam CDl(36Tijcru51(e6)j 
ciDj. qjIuJooo 6)iij<^oa3 magoaj ajlnadasajjalejoanlcDlaceoaBjo 
cnlt.BoajcTuccQ)lc)3 colejcrflraSteojciDCSKDCSKDO raiacOTOSTDOsraocii. 
cftsrnoslaslKjS acmjo cejOsmjornQejciDjoaj^ ceisrr^osl cnoal^j 
OQjciDj ajrajnTilej. L^JSJOnJonl ^ailos aJlniioQXOTinloa^ csnjffllcjS 
oilniiaslceojgg nj(affloa)lnj(OT^6)«jW) 6)«5)g1a2l(3Q)c9ffloa3 LC'oaflcffitSoj 
ciDj. n®eJo aJlnadcn)63T3gjo ajlejjnj«niaocn)lcin-|Oca>j(TT) (arecucTuc 
coilejjo QJlniiaailaBoaj) raia)«)i2odj raramcuo LnJfflO(o>onJOQa) raiajOizo 
crujKDSCtiJcSjoasaDoain ciKaroimlaBceQjaDj n^oD treoseiwoj 
ejcft>_!>6)ci^ (3reel(.nJO(i»(oiinl6)ej a3)OLDO(3(mD_!|izio6TTflan. "cru2ffl_^(D 
cruK5)2ilc90jcscnjoa3 (araorJl (3ia6m6Wf!Dj(SnJO<ft>j(scTuoa3, aiajKiizoQjj 
moLKDo (ro(sci|K5)0Qa) LnJca>oaaK!iinlK53 LnJca>oaal(eajnDj." oaoralcDl 
cft>o(T)2eaj63i36)goaT)jalejo«5im, raiaajiSKiiinfflocQ) crujrUCDOBl rareaoj 
eQj63i3gjo ca>2sl(H)1ejoK!iin, cin(T3dOQ)aa2(D_^cujo cejjslooiocD) ^td 
raWjOizonj asicuoiamomi CDlnadoDejaooo) 2ilin_^oamffi3ejnjfflo 
ff)6mcrn gcfRoS cftiOjcrojofDj. (moa3 n^anlocn raiadlcmjaDj; 
n^anlacD raiacojeajlceffljamj; n^anlfflCD raiajCDOoaiOtes)! Ltft>1cQ) 
QiUt^joDj; raiaaKDOODjaiej (3ia)«)i20fflajSjlK53 (3iacuoQ)lK53cDl 
Qcmejoo 6njfru)o aJl§KDOff)6mal(s3, gggSceosaionDjaflejofflOT) 
aajfiDoajcD^aoosmsjlKja njlocm (saaniflanjarojens? "aciDjailej" 

g(.fT3a3 nJ06TOTmj: "r4)ejOOl«53 CDIoDJo fflJceCnfflOtajcft) n^ODO 

ejiSraioo acmjalejocjTOXOToajjca) nffiODj (roocm" CDi)fl3)2i6iujaDn3 
aaj Qj^teiiiffloiOT gBOnDCDsmaoQcmsjcsKn (SnJOBlasteojcftcmosrn: 
"raiaKnloo^ gejcOjOgejoo nJol^j cft>ga3)jnDj; Otftonujcejagejoo 
ffljolteajciDj; (SKDoejj ajipjajoS golcSffljomj; raresaBlscD ti®eJOo 
CDC/ol(T_[lc9QjaT)j. ti^oDotsS njIfflciD Qj^cftflj 21003)1 eoaniflaBteojciD 

6)K5)CT!n0ca)J6)ainD05rD2tir51(Sc9O6ngKJ)? 61UOaD_^S8lailKD6)K!1in CDlGrfld 

(jDlaxceojcTDKriloa^ (3ia(3(moo ggglejjgg gTocrojfflaa^ aoooaao 

SnO. ailOOJOD 21003) raia)«)121CDln^O(OTC(3)lK53, fig1(g1g)0CDj(S39S(SRi1tn03o ,Jf gcffi^cm CDlejcffilroS, oj«)2iejc9Ai^c3ra)lK)3 cdoo n^fflrrojcmjosnen 

CUO(06m<H>2ggQJ(3 ^(.OBCSClgCQlJO t.nJSJOoJR»10Q)J(SSa3)JO CTUoQJOB 

(mmlroS (.c«rau1(Sc906n§«j)osm. gcfRacig (3resl(.oJOCQ)«5im1«53 osolra 
f^ejscDCffijffls 2iffl^0Bca>g1«53cDlamjo, ca>oej(SBaa(TjC)luJl(H)l«53 cdIctdjo, 

Qjln3dOQ)63T3gJ6)S cruc5W)CQ>lc)3cnlaDjo CrUJ«n(.CT!n210Qa) araQJCTMD 

(Sca>ajejo cru(3qj(Doao2io6m. Bo^aacDlcfeizioQa) oiliijofflajjo 21008 
oaoorut.Knn-ioaiacQ) Qjleoanadsmajjo ^to oJC)l6mo2i«5K»1(8ej 
0ffic9QO6m CDS)2Bi CDCoflteajcfij. o^oDOKsS (.nJSJOoJofl gLfBlcssoaDj 
eQj63Bgjff)s 2iog63Ba3ff)ca>06n§j sruocuecQiejceooraim (aiajOizo 
Qjlacig (ai3aru(o>lR5)jffl«5ra) gTocmlcoijOryiceooaS t.''<>2il(e6)jaDj. 
(3ia)«)i20QLj (Siij«j)CDoaj(TUDca>glK53 crilamj (mlcfe^jo rujoasimocoil 
ojaTilei o^aTilffljaDoejjo (Siij(m(DO(TUj(a2oj(Dj2iej r4)(TDj CDlSeg 
asl(ia)c9S)oa3 t.nJS80nj«»T fflOJomjcTujenl. g(.fT3a3 LnJSJOoJKnlcoijas 
2i2cnjl«53 anocig 6rujraL)l2ij§ gsaBOCD QjlajolofficeQjamj: 
"crujoJCDo (ftiOSTnoajiOT coocusa3lt.BQQ)1c)3 ojloadtnTlaiSceQ qjocturj) 
Qj«5imlK53 R5)ffla3 cruc5T0)fflQa>nJol(H))o (aredloJlej; 210 careailas 

CQlJgg Qjln3dOQ)63T36)g(T_|Ol(H)JO ffi«TOT0(D2ilej. (aiBCOTJ SOJ RJ)® 

«5imlK53 aru(3qjLD0 aa2CD^(a2nJ2ioQa)l(8o_|OfflQa)nDj oJoqqioo. (aresnj 
OtaoenI graflejjo CDj6Tr)6)2ioamjo cejOsmjaTilej." gi) careslffifiTOT 
CDlraomoo Rnjs^cmj cnlGLicSQjamKnocffijo (ig)ejo ojalajtSroiOTOora 
a8cft)g1ejjo 2iog2ilejo6)«5) CDl&ic9S)jaT)«»0Qa>jo [.nJS80oj«nl iUjsngl 
ceaogjoDj. ^to caraeiJlejQjlaojQjjo oJC)2io(3{moaJl^of3ffl«5tOT cruo 
c9iiio{o3c9Q(Dlcfflc900(Djgg soj t.nJ(.tft>lQa>Qa'35m- "raiaejcsQQio 21'^ej 
QjoS gTO OBolfflo 2ira6mcu(32izil(H)06m. r4)eJ0o (Daojc)2io6rn. 
gcs) OBoloelamaioQa) (are2iffl(D0CQ) (aia)«)i2ioQjloa^ CDlojocru 

CniDOCDo 210(.R»2106T10. A>ern\S)C^ cft>^n9d6TD216TTn(ft.g1«s3 ca>06mjaD 

ojjc)jnW(D06m«n; o^oDOKsS ce56rr)j<ft)gOca>ffl§ ca>06mo(Djgg gru 

cfefflSTDo 210(.(0>2106rn. 6TOTOa3 ^CSflOCD 216mc9S)6)§ f^CTDJ QjliiJO 

ffllcffic90jaDQjcno6rn (aia)«)i2iooj. 2i2c90 cdctluo 2ijRnejocQ)Qj (aiacoj 
eojloxceoocDjgg gnJtftosmo 2io(.(o>2io6rn." (arejOizoQjlacD 
(aia2i2aKiiin2i0Qa) 63ra(D'r)aJiiJOf3lcft>K5)«5)j2ioQa>l§ei (aracDOJOKno 
(.cftncQ)oaa°lej2iocQ) araj Qj^OnJtft) 6)Oiij«n(D^2iocQ)l§06rn LnJB^oal 
o_[l^1§jgg«n. "aajcrulcQ)c9S)jcTT) cro2iQa)K!iin gcsflco LnJosmacD 
cmjo, cruoaruoffllcraceajcnuoaS cuocfe o^onojo, ca>06mj(scTuoc^ 
cfeosmcmjo, (Bcfec^ceajcsafuoaS QiijaJlocQKTnojo, ojliijooo ffliij<^j 
(scnjoa3 2i(T)aqTjaT)jo ^enlcDj Coj^ CDGJcfejoDj. gTO cmo&etu) 
cfefflgejoo gRj)lfflci^ qjIqjIo) injaji,giig)1ia)a3c96)jgggno6rn." 

g63Blffl(D QJ^06U^OCDlc96)anJ§ C3T3) f5121 QJ J «» O Cm CO) 6m 
arUDlfflCDJO CDl(m^(DJ210<H> Qjln3dQQ)1. (81385) SJ0CD^O)(H)lejJO CTUJnJCD 

(mmlejjo 2io6m(aTS)1ejjo crnt.BocucniD(H)1eJ2o 6ru(TU)(Do, 2ijc9«r(l 
gTO (3iacucTMDcft)g1ejjo (mjs(3(mjo^2 cnlejcaQjcmj. (araara^ejo 
c9S)oej(mmjo (are6ij1ejcu1c/aj(8(3imcQ)jo (8CDOce6)1fflc9S)0 6Ti§1o1 
oiSceQjamj. (3re(OTCu^0oJca>2i0Qa> Qjln3dCQ)1a3)06m; (3re(S(j5) cru2i(H)o 

QJ^0nJca>210Cn) Cljln3d(H)CUJ2106m. (313(0) cft>06mjcmj6n§. ca>06mj 

afDlei(3)0CDjo. gojcolniioiin g63BOCD ojoojijcmj: "(ai3cua3 ca>06mo 
(3)1o1(i»c96)j(S(Tuoc/3 (arenjoS c9506mjarnloejalejjo ca>06mj(TT>j6Ti§. 

(.BnadSOOJ (aiaClilCDOC/Ol0Q)O(S)(3)2Qc93O6n§ B(3c/0CDC/ac9«!)lQ;»6)(e6)Offl1 

(»c96)ejjo (sejoojo Qjojcmlei. o^onoooS (.BnWS0Qn6)cr) 63(pl^ 
b(3c/o1q;»c96)0(i3 06ti§02i(3)06)(H)ooj cucnj(3)jnnej." (aiajOizocujro) 
6)(mcn>06mj 2ijs'jcuci3 culc/ojcujo; "6T3)0(i3 (3)6)(mc!»06m g6)(a) 
ejoo." 

su 

gTO (UlCOJCrUJOJojlOQlJO QJ^oJc93CDJ2100(2) (313)01210011 (319(3)16)0^ 

cruculcscraniicrujeodJo ca>offl6m2iooQ)1 B^n3ds1(u1nai(S3)2iOoa)jcm1ej. I <z> N Loal. aoaoaS oJOOQjjnDj: "cruotftiiilejRjxDOCQ) (st^vraocu c^jot) 
CDaoQ) LnJcejoaalojlteQjamj. ag)amoK53 aralceQejjo «noa3 crujcoo 
(Siij(OT(T)oailo3dQa>fflOca>jcmnei." careKn 63ra(DjeQjcruoffl(.<^lQa>ej, 

r4)ejO(.oJ(Sffl(H)aj1nil(H)63T3gJO (are«J)1(DJ(8QJ6n§ICQ)Offl6TDffi3lejJO 

(aresnj crujcoio LnJCfflcoJOjlnaiQaxziei. aruaomKDQjluJoraeaBgjo 
(areraflcDj (scu6n§lQa>offl6TDalejjo (arasj) araj oiliijoffliziej. careKn 
nffiep cfeospiiJtftgjescffijo rataslrruDOCDananj aoosmalejjo (aresj) 
crojcffio ca>o(PiiJCQ)ces)j oilniicQifflej. grUCDlnadKJTjnjcaiC^ csBoncujo 
(arejOiaoQjjo (OTi2i2flK53 «j)orao«)i2^2ijffl6n§anDj cruizi2«5)l(9S)jca><H)lei. 

(aiasnj (SnJOOej aKDCrolOClg QjlQnCU0QJCTUCcft>(/3, 6TU0aD^(.nJR»^ 

c9iadcruoeQj63B§26)s (3taajl^1amLcft)i2io, caramojo s)S)jiA(S)(r)y, 
rarmloo^ CDlrarnno (.nJnJOtiOo gcsflcscDoasoaDjo (arejOizoQjlffln^ 
Rno30«rffl_)|0 (Tunoojl(ii)ta>jQjoa3 goJCDlniiraTmjcejC^ ca>2§Oc9S)jca> 
offilej. 6TuaaD63T3K^6)ceao(aoa)orao (at3)ajaaj,ao(n)1gjggQjcmc90 
rarajOBiodj 63aj 6ruaru)fflOQa)lralc9S)jc95Qa>lej. qjIojIcu f^ascfessra 
gjos ojfflcroojfflcruosrucTuxmmlocig ojnjajjo (aiajOiaoQjlcDlej. 

r4)OCTOTCTT)0«53 (aiBKnlCDJ oJfflCTUoJffl SrUOfUJO (TUDOojlOQ)c9aOCT3 

araj (.nJanlcrilcul (arejojoo^aiosm. Qj^aJcfefflocQ) araj (ShJoxdokjos 
cruc5T5)fflQa) (araoCD°lca>c)lc9S)oa3 cdoo ofl^srijcnDlRnaocQnraTmlcajonDj. 
(aiasnj e^ijraxDOffijffls f^eiScfessragjaoQan CDlrafnnfflcrootiDiijra^aj 
ggsnjo f^ejScfessragjffls (aiasoQJRsrmlejjo ajSceoo cfejsooRj) 
CDl«)3(9aoa3 cejsnojjggRnjaiOcejSTDo. (are)«)i20Qjlffl(T)CQ)jo careaoo 
RraoailocDojo ffljejojaJormlKsS crujIoajOlceajcm gTD i2ii)ejlca> 
iziooQ) ano30Kn2_^o (mfflcmoajoem carejOiaonajcmj oJOCQ)6)o_|sjam 
«n. (aiacsflocig crucjiKnocn) cruoeifucTun^ (arejcSceojo crucsaBdnizij 
6n§Oca>oa3 qj<^. 

ffl06TrLU2(Scft>_^OoJ(T)lnil«5n551ro3 (BiijaDCDCH)JS)S araj Qjl(B(gnil6TD 

fflj6ns. raiBjcraoQilcDj mjaDOjaruDcejgjsns; gT3 izijctdjo CDoejoa 
fflRj)0(OQjaruDOQ)lK53 (Siijffljamj. careoj ^ocni,an1 crujtJcDo 
crujniijoj«n1 gaj(H)06n7. CDoejoaerarinRDOQail RnjoloDoajaruDOffijo. 
(m)(i\,s>(ms) (areojcTUD g6TTi(3nTn«)lcs»c90jaD cruacnxmmjggRno 
6m. (gTacso_|oa3 carejOiaoQjlm 6ruoaD^aJlnaioQ)63T3a3 CDloarnrro 

CrUOfflO(D^(.nJoJ6Taj6)«!Tmo_|g1 ffi«TOTO(DfflJ6ngO0Q)1C)1Cffic9S)JO. 

(aiacsn_|oa3 rarajcraooj aruDjejnjrao^cmoearBog (aia(T)2SQjl.^ocroj 
Bl(r!)c90jcTT)j. ^ro aruffloaxOTinj aijsu^iaocffijo aaolooKsra) rataiLaa 
cod^osm cfeS'lcQijaDCOT. (asneoaetmaxm crojoJCDOojcniDooJosm. 
(aiaoilos rarajKraocii crujc9iwa ojmjKDjceagjffls (arejCOOBo careaoj 
eojlcfficeffljomj. (aiaculos S80(.coBaj(TUDCQ)1fflej cruofflLCOnDl 
ca>c^aca>06n§ oJjrj)I(H) (3re)cft)^Rj)lca>c^ ojoJOrysjasTml araj oJjrj)I(H) 
(sejOtao anfflcm (arejOjInadcejOlceojaDj. (arejOizoQLj oafflloeru 
aru)6)C5iKn ajtaoojofficeoooOT) crujKn(.ami2i0Qa)l (aiaejstjyrtDjaDSceQj 
oacmj oJO0Q)ff)o_|sjamj. ffljamoffloastm (aiaajcruD CDoaji9CDl(.30Q)j 
(ssanosm. (sacu\e>s CDajtsa crujnjaosaBgjailei; coioQanool^cQij 
fflj6n§Oca>2(TDlej. (rujniijnj(a)ls)0Q)aT)O6TTfl«j)lffla^ (Snj(3. (313) (areoj 
(TUD0Q)lc)3 (arejOBioai cfejo.3jj(BCD(0(8«5Tm(3Q)c9Qj iemcimmimow] 

(S)OaO(Sm\,o inJOnj[j^ (3Ta)(Da3l21(T)jeQjlQffic9S)Jffl21CTT)J oJOCffiJCTDJ. 

CDoajscolLBoailcsS cdoo nff/ep g^cfeglraScDlamjo ffljc9«D(aocejjnDj; 
(areaojsQjl^jQjffljaD cfen^SojosjcejglraScrnamjcejjsl ajceaDl taHgj 

Cmj. Qjl(8(00CU6313fflgej0o RJ)fflCm CDl(3qjlnilCQ)ffi6TOTO(Dra2(Tj210Qa) 

(m)(smocu\e>c^ ^ro (3raajcni£ioQ)lc)3 oilejoajo LnJOrJIasceojamj. 
oaaoaS oJO0Q)jam«5) fflomcruQj^«5Tjn1ca>c^ qj^pI gsngOceijoD oaajaj) 
eoojo (3ia)B^ffl«5TOT ffl6ngQjcniDca>g1ejjo CDlejcDiejceojo; o^oDoraS 
gTD «j)i,«j)°lQa)oajcT\iD(H)lK)3 (atacnjengooilei o^oDoern. arujaJCDO 
nnlanaocQ) CDoruscDlLBConraS CDizijceQ oJoaoaonBoamo (areaojeoJl ilcesij c9S)oa3 cfea'lQaJjafflaDj ruejojej cru]c9«»63Bg1ejjo CDl(3cr§aalrf 
cmj. cfeoraemo raira) (araajcniDcoJIraS iuooDaw Qjlesjl.ajOca>anifl 

Qffic9S)JCTT) STUOnD^SJCOKSTmjfflOCOn (3re)C)120Qj1(T)Jgg 6TU(TU)o 

(8Qj(3fflaj§lfDlc90jo. fflOocruaao1(o«!Tm1ff)cig goj(sc)ocjD2ijffl6ns»nejjo 
offlBQJltafflosrn ffl(Djn3d_!|Of3TZioQjl6)a^ fflTDejlcejcrujojoJo. "gi) 
CDoejoaoasTff) (aiaajcruD QjlnadoailcoijQS ffiCTnoanajgggn&j; ailnii 

CQ)ffi6T3)0CDfflJggK5)ej. C)6nsl(Sn|CQ)JO ffi«TOTO(DfflJggRJ)j(geQa)t.nJ 

ffifiTOTo aei. Qjlaojraucn-issiwocrujrajnjefflo (araeulejSffftDOCDoa 
c9(m1(H)j6)s ojj6TOTSJC8fflo oreeJ. CDl6Tincu)oaru)ca>oc)fflfflaT)j ojo 
QQioajjcTDRnjaiej. gcJ5 careB^n^scujo cru(5qjoR5)la80CQ)lQQ)jo carectno 
nD^Qjjo (aiaGDjffloODoanlKDajjo (areiijIfnn^Qjjo (3reaj^(86ij_!>0Q)Qjjo 
(3re)«)iBn.oJCOT_^0Q)«!TOTl6)a^ cruofflRj)KnjQjjo aruocruoaxmrnlfflo^ "-"l^^ 
a»0Q)jizio6m. cnlKn^aaoawajjo cru(3ojB0 (arejODOBizioffiajjo otaofflBj 
anojjiziooQ) ^(OTjcmffloDcmosTT) carajctraiodj'' aosjooo graflocig [pjcml 
cfeffloem. aoaooKSTofloa^ eo(/)63t3gooQ) rare.g.a. sjo(iinra3 crojnJCDo 
crujniijojRj)! nff)(m°\ ffl]amQj(TUDcfea3(9a gnjejc9iad6TT)fflOQa>lc)l 
0Q)c9ajanDj. gTD (arejcraodi ffla^cftocTCcritftCDei; o^eioolcDjo 

OaJORnjQJlraS (3re)CJDO(0l21O6rn; r4)ejOOl(Sn^CQ)JO crucjTO) gcsflocD 

(3re)(.aa(r»l.yi«)lcQ)ces)jaT)j. cnoruscDlLBoailraS cdoo r4)eJ0 eocusaBgjo 
CDoal.^, (3ta6ijlej(.nJnJ6T5uajjo Qjlejj(TjKDizio<H) aruDlfflfflooa) aeo 
ca>«5)j«5TOTl«53 r4)C5TOTjam«»ocH)l oJO(H)OQjjam«j)06m. (arejOiaoQjo 
ca>ffl§ gTS QjlasjKsrmloej croca>ej oJBoSraineaBgjcscojjo ffifiTOTOCDo 
crucTUOBl.^ anoci^ ggg1«s3 crujcDceiadlaniziOceoloQjceQjaDj. (aira)«)i20 
qjIcdj ojjooai ooJOORDOODjo gejanocDjo. caiacn aoloojceoejjo 
oJC)lQj(3«5Tm(Dailejo«5Tm r4)eJ0 ajralQjaoTmcDSSBglejjescQjjo cdIo 
awfflo acBO ffl§l«53 «j)js^nDjaca>06n§lfflloffic9a2(m cnlan^amtmm 
CQ)06m. iiJl«jTmQji,(3Tm1ca>c^ qjojodj, CnJOtftijanDj, aoolaocQijaDj. 
nff)(mo(si (are)«)i20QLj aogaleioaan o®<ejfflcrufflO(H)l CDlejOtaoggj 
cmj. (arejOiaoQLj (aradlomjanD Qjlnad(n)63T3a3c96) caiajBlccejo (aiaaro 
Qjjajsni; r4)aT)o«53 (3re)«)i2odj (araoooBlcssjo (arecoaOTQjjiziosm. 
"(BiijRncncffices)' culffloaio (aracDi ecuooJ slslej: ecDols 
cruocftiiiO(a3(B6)OOQJ2fflj5n§ocs»l§lej. gaol o^Gojoos'BjIejjaijenso 
cQ)l§j6)6n§alej(mj raiacsKn GuJoxdoqjjos (aiacoajaano enjs^amj 
CDlejc9S)jaT) ffl]a«5Tm1ca>«)6TT)ffli2iaD(SoJoaej o^ejoolcDjo crooc9iad1 
cffiooail r4)eJ0o (aiacDjeojlceQjaDanooQn o^ejoolecigooijo ojIcrnlKsS 
CDl&ic90jamKnocQ)l§06m." (areraS ffljs'jaja3cru«5TmcQ)j(ss(H)jo (arecruaj)! 

QJOOfflOSm. (Sffi6T3)CQ)63BgOCn) Qjln3dCQ)6313a3c9S) ffi«TOTORJ)OQJOCQ) 
Qjlni(0Q)l(S(I»OSJgg (3t3)(.C/Ol«5)«5)JK5Tml6)Clg CrUJeOCllo o^(.((3)an6)CTT) 

(3re)aja«5Tm1.^j oJ06tsw)1§jo (351ca>.ajjo arurJn^sfflOQQilgloejSjIejjo 
(Dajc9aolaj0cft)jnD ooejoolcDjo o®ca>cruocftiiflcQ)jo crutinotnilcQio 
ca>oa3 aruocu^«j)OQ)jgg o^cfeQjcruRDjajjmosrn rataan. ratajCSiaoQjloa^ 
ffl]amaj(TUDca>go(S3) sjocn^roS ctujoJcdo cruniijojofi gojomjo ^csfl 
ffloSooaJejoo ffifiTOTOCDo (scdsictd CDoejoaioKSTm (areojcniDcoJio 
(Siiji3nDO«)3 (3ira)C)i20QJl6)a^ (areojcniDcfec^ (.cft)2i«5TS)l«)3 Qjlaaja3, 
6)ffl«ns2cron3, icLio&simab, «5)jra1cQ)a3 n^ornajcmosm. 

CrUJnJCDo S20(.C0«n CrUJrfldJoJRril ^TD ffl]amQJ(TUDca>(SgCQ)JO 
QjIdOa nilSTDo 6) iiJ QQ)" «» QjliiJOfflo 6) iij Offi RD (33 (319 QJ 

"(3iaaru(3tmj"ca>gaeialejjo (aiatxxinoSraineaBgoosTDam (T51(36tt) 
(H) ratml fflej (3Tmjo."(are)B^ otmlejjo (aracu aruo cd otmlejjo 
^ejo(3Tinj(3)j fflCJD^otOTlejjffllej o^(TD20n_|06m."g(jDl6)a^ ratasl 

(TUDOCrXSTOTlraS (UliiJOOo ffliiJ<X»(OT0O3 SJOCDOlOT)(TM£IOCr)o (3ia(S3) 

LooSraioaiosm. crujoJCD0(U(TUDca>c/3 CDizcijffls fflgnj(TM£ica>(8gos 
^emssBOOTtmcwjOceiOsng" (3ia(i»mo(3(moffl06)6TDanDj oJoaDoaa 
aloS S3oc/5o1(5)0(uaruDCQ)lfflej (areoojecussBC^ arojoJCDearacsgosj I <I> (somosjlteffljaTnaejanDjo nJ06raw)jcft>2(ss? sjococDlKDOojcninailfflej 
(3T3(T)2eaj63t36)gcio-|06)ejcoro)6)am crujnJCDOQjcniDOKloej (maoojs 
aj63T3gjo (3iraajc!Q)js)s ffl6rnfLuejK!TinlK53 OoJoajajiKnarygj cd1k53c90j 
nDj6ns. LnJoJ6Tmjajcru«Djt6aa3 (m)(smoni\e>ab cruaileoaniieoQj 
63i3glejosm cQ)mo(3(mDffloc0l ecmocmjoDKD. sjococDlKnociifruc 
cffilaej (3ira(Djeaj63T3gjs)s aocDraemcuDo crujnJCD(sejOca>(mwjoj 

(SCQ)OC/51c9QJCTT)«5)JO (3ira63T3aCD <TOi(^<T>(lQiOA,e>(tmy CDla3lCQ)c90janD 

(OTjo oaolcffiej. crujtij(DOQjcTM£icQ)1(sejoa)jo sjOLCOKnocucnicoon 
(3ira(DjeQj63i3(/3 Qj^cOTj^mjcOT CDlejcft>g1ejoasTDalejjo K oflffloa) oJoaomajTOTOQioain (areocoTcSiol^ocaS sj°lQjlRj)aruoeaj63B 

gJfflS ffiJSPJQJCDJO Qjla8Bl(a)«)6TDfflO(ft)0Q)lei r4)(TDJ oJJ(.ra>CT3 r4)gj 

oJ«5TmlK53 fflmomlejOces)!. QjmmjnjanlQjcSc/jasrOTlfflaS Qjltaocru 

(G cm CD o 

(mmlcD (SQjaooraj qj^osu^oodo (3re)Qjaa^fflOca>jo. izitftaS [pJosmfflm 
(aremojo sjIcufflCD oJomocScmoarurorincQioain o^sjasrOTjcfeogjaDj. 
(.oJca>i,Rj)lfflQa>c9S)2SOffl«j) sjIqjcd (sj°lQjaac9OT)lcffic9o) CDlejcDiraSceQO 
CDQjlaeiKjIejjo (.nJcft>i«»1c!»lK)3 K°lajf3nncru_s,«5Tml6)cig aruonrilraL)^ 
ffllej. sj(XUoJBoa(mQ63t36)g ga36)c9S)oggocDjo (areojooa) ojnjaio cujalejooTW araojcTuccceosTDjggKD. rairaKn raraorujOtftooKiTinloo^ 

fflO<S»c9fflJgglK53 (Sef3ffi€T3)0(DranDl(OTfflOCQ) SOJ nJJSKnSJfflOSm. 

(3ira)«)iaodj eoQjo«)i2cft>ffloa3) nJoaocDOBaosm. rarasj) S8oa)^cro1(ia»o 
crujnJCDeaio crujrfldjnj(o>l(scQ)o rairaej. gTS ffljcmajcniCtejC^teajo 
cm OcSAdl CO) 0(33)1 cm i3 qj (ml oa 00)1 00)0 00)1 aj^rarmlaiiceojarD 
(mjffllaBOQjcTMDasoem. 

(3re)(Bi2oaj1ffl(T)o_|g1(m)jgg [.oJ(Mcdo gojaDlniic!JTm1ca>g1ra3 ^ij^^ 

6)iiJ<^fflrvj§ ailn3d(r»6313g1(!53 fflJ61J_^ffl06rn. (3t3(mj (3iraCJD^0«)lfflOjl3_^ 

n®(TD (Snjffl1(!)3 ecoQjoScolcOToanejjo GajraooKncrujcsnssBglejjo 

Qjlsngjo QJOJODJ. (3ira)(B12CrUJ02(Tj(3Tm1ffla^ ailCSC/grfldSTDo gnjcrfl 

niiOTTinjtagjffls (Tujormoern. (airao? nJOfflcnjo^oajcft>o(jafflO(H)1 
(OTjsacTDjQjaD aj1iiJOfflaaoaruL(0)63T3(/3tes) calgl. ^(OTjizijejo njej 
ffl1in_^ocrus5ejnJ63T3gjffljsngo(nn. rarajOiBKTUjffljnJOOTinrvjgl 
6TujfiD(T)jo (jaacDCDjo cft>oj1ejcDjo nj{jj)6Tjn8JenQa)jo ailojraucrul 
(iuocru)S3B(Mi gcTD(ia)1^1§26n§. 

(.snjnjao 

(3iaofflai{moJoi2iO(X2) (are)(js(»o gcscDjacfeoejciSTm gsngooDl. croBO 
Lc9)1a3)ocra1ejajjo n®(TD0(33 (jooc/ojoxnilcaaaio OtftoggjorxmjizioQa) 

CDlOT)_S,0Olffl0aJlff)(T) (mac9S)(TUoC0(OT210Qa)1 ajl,061Jk0CDlc9O0(Dj3g 

g(aT0)oaj03l{a)jo gnjnrilnadoiKnjtac/a n^ogsjcisrOTj. aagoffllscisrOT 
(0>0!pafD(OTej(3Tin1(!53 c9j1scTT)lffljanD (sidnJi&srnoaowemnji gdciScTD 
CDlej(H)l6)ej(3Tin1 cft>2Sj(0)ra3 cru2i(3(mo63Bgo(nn. oooxmml 
ffl1cs(H)0nJCDlnii(mm1(33 gggcsojofflej, nj(Sffloco(OTl LnJan-H-sJKnjo 
CDOo cft>6n§j. ffljomoo ajejl(H)1(o3 njjL«»CT3 nj1{j5)oaJlffl(D crual 
njl^ nq)ep ajnTj(OTjc90gjo sjofl^ aJl(a)(Tu1c90jamffl(OTaJlffls 
cdIgctdo, raiaajcruocDffliziejoo fflS63i3jarD6)(S)aJl(ss(i»(Sc9O0 (aW) njo 
fflO(3(mQcru(3Tin(H)j6)s (Tujeoojo gnj(Sf3(ja1^j(mffl6TD6)fflarDj 
LnJO(3(jnolQ;»c9ajamj. raira^aS Sc&cd LsrutijaoTinlodg cruoaocD^ej 

c9AJ6TT)63BC/3 nJO6raW)jacft>0SJ(!5TWJ. LnJCrU(OTJ(m ejc9adSTD6313(/3 

(mi,oj(m1cft>oi20Qa)1 aorm aj(TU(OTjaaj (mloarorroj nJIsWceoocDjo 
njoenm)]. "o®ffl(OT0CTT)lra3 CDlorn ^td ajcTij(OTjc90c/3 sjoflosceaj 

CTDJGQJO, SJOfl^ ngjfflCOTOOfDJ OtftOSTTgJ Sj1aJlc9OJ(TDJCSQJ0, ffl^O^^J 

racraoalraS n^ocOToamlcsejasceoj injacuaoisaicmiGcno (siixmoern 

t.6TUnJ2o." L(vIoJ6Taj(3Tin1ff)ej nJBl3(mO63136)gej0o n®(TDJO (3ira)cft>(,(OTl 

ffloo1ffl(eao5ng1ffl1c9S)j(TDj. (3ira(OTjfflcft>06nsj nJoi20(3(moffl](Tj(3Tin1(!53 
rairaaj cru(OT_s,ffloa5TDamj co6td1cs»c90oct3 qj^. n^Gnjospjo aool 
ff)(9S)06ng1o1(3Q)c9ojanD <T>omminJO(sms,aiow ^ro ailc/ojrarmlQO^ 
nAiimo(stmQi(m5)'\(si aolcooejjo aoooao) rrudlfflffloaslolasceojcTD 
aoj (TuraroxiDjcssneo? gnJCDlrfld(mm1fflo^ njaleonadaDloS Siinests) 
<T>omminJO(sms,mos>emcmi nJOSTOTtDlcalasceojaDj. ojj(.(OTa3 inJA>^ 
(mlooaxmmffxm njfflfflcru(3Tin(S3)OQan c06td1q;»c9ojctdj; 6TU0aD_!>(.oJ 
nJ6Tau(3Tinl6)(^ n^joajjo LnJcuoaDaj(jaao6TTi(sejo LnJca>i,(m1. csejOcfeo N asteojere . g(S{m (Mce(m1(H)06m" ffl(Djnii^(Mo1o(3Tm1(s3 
cro(scru_s,oo3njam63Bog Oce(mQjjo (aiacninloDjo (8oj(Mlcft>gjizioQa)1 
fflogooS cronno(H)lQ;»c90janD aiiejItaoxOTJo. careeulej qjIc/oj 

tSTOflejJO QJ^OoJ1^(JJ)Jo ffl(DJnil_^0(D ^(OTOCTO^nadSltftigjaiOCnn 

6ru(ru)1n_[l(e6)jam(S)jo gTD {m{OTJo{mfflaD(H)06m. LnJosmoS oaol 
ocruoafflofflsmalejjo t.r>Jca>(,{OTl<s»1(33crnnDjo Qj^(m^cTij(OTo1(3)1(H)1 
ej06rn sjIn/loicistOTlodg Qj^ajfruDffl(H)(nnD ojj(.(3>(T5jOo_|j6ns. 

r4)(TD0O3 (.nJaB(Doja1nD0O210Qa)1 (.nJ06TDffl(D oJO 21 CTU (33)0(12)1 

(aiaocwlcfeol^oejjo (aia(r»oc/3<eaj (3)i,oj(3)l(H)0t63jarnlei. o^octot 
cmoraS (.nJ06TTfl(sejOcft.c3Tro1(o3 CDai2c9S)cr)jeaj2i0ce32cm (s^jraxDO 
t.nj(jj)1eocru63Bff)g sj1ajcD(ff)(mjo Otaosni Qj^o6ij_^o(Tnc9S)oa3 

(jj)(D sj1ajaac9«rnoQ)lK53 cdIctdjo LnJA^o^loanoS crilamjo (mlcfe^jo 

Qjlejcft>aj6TTII2IO(X2) 630J QJCT1J(ff)JQJ06m. (3re(OT (.nJ06TD(.oJ(.ca>1(B)(H)JfflS 
(Ml(8O0fflca>JSffl0ffl6TTICTDJ (8(OT0CTT)jaDJ. (3re(OTJ6)(fe06n§J oJJ(.(3>a3 

fflCDcroosm Lsruoianfflcmj Qjlaajcru1(ii)tes)2(TD2. r4)(TDoej(mjo ojo^o 
oj(mi2iO(a)jaDlej(sejo. (Scft>ajejo t.nJ«»it9iii ffi«TOTO(Do ffltaoeni 

QJ^06U^0aDl(!ffic9O0CT3 ca>«1(H)0(ijrOT 6TU'r>raL)1ca>CrUoeQJ63136)g(RJ)(S(H)0 

cfe06TD0o. QjlffifiTOTooDizioem (.6nJdi2o. 6TU'r)f3JDlca>(mejcmro1o3 

fflfflBJ{JJ)eOQJ(mm1(Sn|(33)JO 6TU0ar)^{ff)(H)J(SS(H)JO (S)(mj63t3gJS)6n§CTD 

Qjcn}(m2(S) (pJBaaa1o_|1c9Qjca)(H)06rn goJCDlnadOTmjcSjgjos ejcftfld^o. 
ffifirmocncisnnlejjo CDO(3i2izflca.KlQjl(3)(i5i!n1ej2o QJlnadaDailniKislsTU 
CTU)fflj6n§. crucjiKnocn) ffifirmocDOTmlQcig nj(Dleoni((X2)lc)3 cnloa) 
(.crml^j crn(3(i5rOTO(mm1s(OTm (8cft>ajej 6rujriul(H)1c)3aDlcmj(H)(3cTT) 

gC)3cft)^n^SI2IOCH) nff)GaS)0 63CTT)26n§O(!a)1ol0Q)1c9ffl6Tr)o. CrUC5T<3)Qa>1 

ejjgg 6)ag)cft>_!>(mml6)cig (arejOJoa^o cdoo 6ru'r>raLn(a)(mej(ijrOTlo3 
crnaDjaDoemfflfflcmosm. qjI^iJooo cdoo acDcrulejOteaoojgg 
(Sojoaej Bjfflffl crn&ic9S)2(TD(OTjo QjliiJoo(.oj(.cft>1(B)(H)1o3 cdIctdj elcm 

QJJfflO(H) Qjlnil(H)63B(SgOS06m 6TUCrU)ffln_|§J t.fiJ<^^«5TO>'lt90JCTT)(OT. 

(are(OT (momloScrilaDj njjoow), (mcmlraScrilcmj elcmajjo qjIoj 
raucrujigOQjffljggoijfflocQ) o^ccmo ejcmlcsejofficea (soislocaxmrnjamj. 
(H)mo(3(mncru(3iKn QjliiJ0ffl(3tOTl(33cDlamj elcmiziosm; (aiaolaDjcm 

QJCDJO (3reo1(H)JCTT) Qj1nil(H)QJJO (areolojjo ( ffi«TOT (JJ) QJ J o 
ffi«TOT0CDQJJO (8ffi6K5)(H)ajJo) 63aT)0(X2)1(3Tin1OjaT)J. BO^<Jl)(T>\A>Qi\ 

jiA0(0(m5)\s)d^ (aiacscnjniisTDo ^ailfflsaaDrarml (aiaojcruocrilasceoj 
cmj. ^(3)jOca>06ngj (are)Cr)CBC5iK5)1(Dj2i1ffl(jj)(X3)0(H)1 acmjailej 
o^cTDOsm CDl^g1n^sfflOca>j(TD{m. (3ia(OTj{m6)CTD(X2)06rn ojofflcrurarm. 
^T3 (aiajODCBo coloaOTOo (.cftlooiMleJcujo cruj6uoraT2ca>Qjj2ioQa) 
63O(DjeQjffl06m; (aiamojo cejaloJloci^ crn(36TijocjDfflO(m) iciJG(S)0(fi 
fflosm. c/B2CD^(3Tm1ra3 ojlgoDlceoejej, LnJOsnfl oJ2(35TT){m (.rUOoJl 

c9S)ej06m1(J». "QjlC8QJca>B^nWSl(S(33)06)S (SCDOteQJCTD ffifiTOTOCDltaC/S 

(areojojffls (3ia(OT_^j(33cft>i,n^sfflOQa) &6fa)o<r)oS)A,oers (mtmoissi 
oJCDOoaijo crn(jj)^cruja2ojaDOQa)jo (.oJcejOC/aloJceojcm (arajoiaocijiocr) 
cruoc9Adoo3(es)o1c9S)j(TD2. cru(OT_s,o oJ06Tmmoo3 (arao^^jraSta^nads I <I> mo<s> 0Q)mo(3(mocn}«5Tm6)0Q) QjlaaB°lcfe(olc9S)oa3 cdoo (3rearuaK3«no 

Qffijcecnicruanaej. cdoo o^fflansjlejjo QjlcuajTmlejanlfflm qjIqj 
(al<s»ceo6TDafflcrn sni'DaD'\A,iziO(S) (are)ajaa^63Ba3 (SLnJolfyitSOJ 
cmj. (arecsflocD (Scft>ajejo (aiaajcSfSTtnaocffil cn6TTflc[»o9S)jam«5)l(scr) 
c9S)oa3 ffljatmmfflOQQn cnsmlceojaDanosm cfejsjcOTroS ooJLno^cmoizio 
cujcft). goffiSam Rj)OT)js3Bfflgeioo (are«j)0(0)l«s3 cdIctdj anospam «j)«j)j 

63Bfflgc9S)0C^ fflJ^KSTmajJO CrUI2(8QJRJ)QJJl2106m. (3ra(i3)2S)cft,06n§2 

(.6TUdi2oCOTaanDCQ)oa3) (m/mcao afflgejoolecDceaogjo cru(3qj(.wo 
nnlcfflosm. r4)eJ0 QjcnjKDjteagjo (aiaKnltoScDlamjoamj qjojodj. 
(aiacnflcnoroSKJTmfflcm o^ejo ojmjRDjteagjo cruDlKrflOiij^jaDj. 
asjoflKsS r4)eJ0o (araKnleejteajRnocm oilejoajo LnJafJIascSOJ 
cmj. 6UCDlsj63Ba3, QjmcrDruanlsjcDKSTm, LnJosmlssoejo, amj 
nii_^cruffl2nno g63B6)(DQa>jgg QjloJlcueocDsaBaSceo care) ojocsao 
CTT)COTcru«jTm(H)jfflO(H)jgg 6ruaru)o (Sca>Qjejo (areajSraraxsaio qqiocowI 
cfeefflo (aiaej. (araojooojejoo (areaj<s»c90ocuoc)ei«j)ffloc)lc9aianD 
Qj^OnJca>fflooQ) aamlcDjgglKsS n^c&lejsniziooQn (DlraScsajorDj. ^ro 
L6rUdi206TrLU«5Tm1ejjgg ciff/ep eocossBgjo cro(3qj oj^OoJcfefflocn) 
gi) (arejRnaioQjIfflcig (araoOBsaBgosm. caraoj (aracmoRnlfflcig 
Qjojanlceojgg ca>ora^63Ba3 CDl(3qjdr5l(96)O(DO0Q)l croailGcrarfld 
ffljojo fflaca>ffl(9S)06nsj CDlejcDltoSceojamj. gTS Qjleoco63Ba3ac96)o 
omlmjo crujR»(.CTCnfflocn) (arecruKDlKnjaflej. care) acmilffla^ (are)(.uol 
(meocD63t3gos)smejOo. cojojcfec^ (saieejogjo a806Uca>c^ 
ca>l!P(SnJO§jo oJS^amjoJlsl^ aruaooRjxDaiocQ) (aira)aoj(moaji,(aai 
fflj6n§. (arasnj (mfflcrrxraoern gsssjejaoco) (.sruniao. carecOTj Rnfflcm 
(arai2ii,a»o. (arasulejojlaajajjo (araanlroS 63R»j63t3jamj. aoj 
QjcrocOTjajjo caiaKnlocig ojjoKsrmj enJOcfejcmilej." 

CDOo oJOfflcruoTinncQ) (m/maimoaemcmi ai}^oeu\,om\ji^i. 
gcOTjAtftiOsng oj(oi2icru«5Tm (areaj^o(S6u_!>CQ)i2ioffl6TDaT)j cruocjooffleTD 

oJOSTOTDJQJfflOOJgg (arael(.oJ0CQ)a«51Kn 6iJ5TTUDlQffic9S)2ca>(H)06TTIJ6n§0 

(num. (mAapoifinJi^srnmow cru«5TS)6)CD) (araoloojocnjgg o^iJcdo 

RnZcfefflOQa) Ciffiep [pJCOJRnCDQJJO CrUOCDOOSTDCOJOCQil 6)£UfflCTT)C51K5)Jca> 

ffljSoTinfflOQQ) araj oj^iSsmcOTOonejoem. fflj^roriniziocQ) (arejCDOBaoern 
LnJOffiosmltacrucjiKn (aiaencuo oiliijofflaoteanlcnnroa (aiaslaj^c9«» 
fflOcfejcm (H)i£)0(3ano^o. ^anlocnoojosm (DoaioaDjKCT3 cru(3(gqjoKs3ca>i, 

n^SfflOOa) (.6TUtii21fflO0Q)l CrOj1cft)«)1^1§JggRn. CrUI2mjKnCDJ6TT)63B 
glKSSCDlODJO CrUJ«5)t.(TO>ai3CQ' QjlC/OJfiD (.6TUnJ21ffl06m (TJlfflJoJOUiltej 

crocjTS) (aiamojo aaa0a3 cruj1c9j0l^1§jgg CDl(3tf)j6m tsrurijao. 
(are)3_!>(SKiTinKn («)OfflO(T)jsj(sn|«») arujaj^QjanirilRnfflooQ) nJi&srn 
cruK!TincQ)06rn; osneoaerarrnKJ) (oasjoecigan) (araaj^o(S6ij_!>(H)fflO(H) 
OQ)mo(3(mo^i206m. aoaaoo^ iziKnraTmlaDCDjaruffll^ oengoaicstmm 
{rojKDfflcmoQijo 63aD0ffl(S(3TmOT)0Qa)l crujoajo ojlgsaBjcmj. (araoroxSa^ 

n3dSlfflca>06n§ ffi6TOTO«5)fflOCQ) CrOC5T3)Qa)Oca>ffl§ oJJiSsrDSeTtDOCDfflO 

anSceoarulfiDaoQa) (aiacOT_!>jaT)(m cru«5ra)fflQa>CQ)0(86TT)o (aiamcuo 
ojfflfflcruKMnncQ) (arejCsemorarajCDaBaioQan CDsmlcsceosngKD r4)(TD 
crucsa3nn«5Tm1«53 CDlcmosm r4)eJ0 QjoGCnJoflajoraajjo graiBoil^ 
oflKcrn t.nJ«»i<fliii2io6TT5. oaSiOOiiJOffl^tS croa(3(molc9S)jcTT) qjIcuo 
(ara(TO)aq(^a8(Do Otaosni (.nJOojl(Stes)6ng«nocQ) crutDgaocQ) cdIoj 

oJOCUlcft>(.6TUni2K8«5TOTCQ)JO (a0210(DJS8fflClg fflJ^KSTmiZIOOQ) nJ^^STDLSTU 

nj2 cs (mm QQ) Jo crunJnaJsaiOces)! (saj^KDlffll^j ca>06rnlcs»teffljaT) 
6)«ngl6T3Tro (arecOTia«5TOTl(S(a6iJca>fflgocTT)jo gojaolniiKSTmjcejC^ <^®-i|J 
6)aj^1§lei. gaol CDoaanlocr) coj^anlolcfflceajcmnJceiado fflj^Ksrin Hej^- fflocoil crilejcDl&iceQjam gTS (.nJnJsiauoTmlKsS o^arolfflcnooajale 
QjlejoonffljKjTmoecDO Qjlooln^sRj) CTUjIcferalceooecDO CDizijtea a>9\ 

<S)Oe>(S) QJOJO. gTDaOJOCDJO (.6TUtii2QJJO LnJOCBQffiOCflltafflOQQil SODJ 

(jnooD o^oDosm goJcolniiraTmjcaiaS crujiijlfyiceQjaDRn. o^gojjo 
cru]c9i^i2i(m(80Q)Offls Bo^aacDlca>B^n9dSiO cSj^RD^fflocon ojleojiiJCDo 
6)iij<s»Kri CDOo (aia)«)i2(86ruocu(8«!TOT06)s "sKnocnocSjjcmj svnoab" 
nfficmi oJoasjcsamoaS oJOfflcruasrOTQailKsS cdIodj (araKn_!>aff)o ^iJjoj 
63b1oq), ca>eitijl(!a)c9ffloa3 fflO(.(o>o cfesncffijcTD, ejf^ejj anjajosngomj 
oJO(8C!Q)6n§lQjffljarDj. gTD (aracSfiDoajcD^o acOTloaJOOon oaafflCD 
r4)ejool(Djo (arejCDOoejancujo cruKn_s,ajjfflooQ) QjlaajraucruKSTmoco) 
(83aa(ft>oej63Bgoejjo t&oosTrxmmoejjo (arajeruduaocQ) LnJ^jsrsu 
(mmlocig gc)3(Tj«5rOTlcffic9Q cfe«)6TDi2iOc9S)l«5Tm1(3ceooa3 . Qjlaojrau 

(.6TUni2ffl«5Tmo_|g1 OiljiAOOo ffliiJ(^0a3 «J)JS63BJCTT)(SRJ)0fflS 

osjcD^fflKSTOT aeScSjBTxroJojjo (arecOTjcsaJooej aru(5qjocuo(aQjjao 

c9S)jaT)Jffl6TieamgoJ(Tnnil«5TOTJca>C^ oJ(S«)Ocfti3dfflO(H)l Cru/)ca>«)lQffic9S)J 

cm). cruofieislcOTaooa) oJ3(3sTDcruci5ra)<H)OQQ)l oJIcmlsi cultacrul 

^ SID O 

(DJcSffljcm ffifiTOTOCDcrujojaJcnoQa) gTooojcooS crocaTS)lfflci^ careciil 
cfeooc/acujo caracrucmmlfflci^ CD^jcDOoc/scujaoem. STUOaD^cmoKjaocon 
caracsflcDj srucrujcujo tftjocuoem. ojcamocacmocrucmm (.nJojersucru 
(mmcmjos cojoJcmmlraS LnJcfeSfflOcfejcmj. gcOTjOtaosngjcmocm 
CQJOsm inJnJ6Tajcgtg)l£jjgg culciJlcunjonjcOTjceogjo gc^Ocsao 
ggjcm (H)mo(3(mn crucoTOTcmjffls cscmocmjcfefflg, ojofflcrucmm 
0Q)lco3aDlam caracuconcsejofficsajgg cucrocmjceogloejejoo csbc/bo 
cfeoejo ca>oo6TT)o r4)CTDl CTUofflocT)^ fiejSca>63Bfflgcso_|0ff)ej(mmff)cm 
(.6rUdi2C0TS)l6)ci^ caraslcu^cecmloDjo LnJOT>it9iadfflOca>jcTDj6ns.ooi2iocr)j 
^ocT^ ffl2(3ci3TroL6TUdi2cujo c/aaoacig gTocrojocDjo caira) djlc/ojrau 
(.STUoizicsoTmos o^gcujaisjcmmj CDlejc9ojcmcuQa)06m. goflejja 
culcfeo C3t3sjn_|i2ijgg scrnlfflCT) gTOnnloaSceoocTS cfejsl croocjD^ai 
ei. cru(5cs(Tjoo3(a)^n^sfflOQa) (.srutiiacsfflo caramcuo carejCOCBCsfflo 
culffifiTOTOCDOTinlcsagcscQio (m)(sms)e>jiA(S)(r)\^(ms)\GC^G<s)o CDlejQQilraS 
CBcruj^cQJO cruj1ca)Ol.ij ojffllculcejcsgosjcejjsl cu^tesnlojajonooa) 
gTsoajocDooQiloTmlffljcrDj. ^TacrojooS cataaejSilci^ catajcinziooj n^A> 
(mjcmmloci^ caracruoflcuoffliziosTD; (.oJcej^cml caramcuo caiaaoocsizooLj 
STUnDjcOTJcmcOTjaioem. 

(.siurijacujo c3t3)«na3(iJjo 

Cljlo3d(H)o CUlniKH)!, 6njnJ2l0 Care)CS120, CrUOl3C2jei)ai((3)Cff)Jo 

care)Ci)i2OT)(jj)jo gTO CQ)jcmcfe63Bco3 cruiziocD63Bgo6m, caraslcm63T3 
goem. (.6TUni2ffl06m care)Ci)i20(ij. ''acr)jn3dj,CDl£jj39 gco (.sruniacujo 
crujo^cDlejjgg gTO (.sruniacujo costtbjo ecmjcwocTDcnJoern. gcscnj 
B(3Tm1ra3 L^JRwlnJafiil-?,! gTOcrojooci^ cru(3cijo(5)lc/aocQ)l(S)jeocucD 
gciilffls cru(5cijocTmo_^oailQa)jffls eocuaoQail oJol6TDan.yiffll(r»c0oj 
cmj. carecDcnno cruooRncmmlcDj ojjocmmei; cruoorocsrrolcmj 
gglraScmrnfflcmoaJoem. goJoolniicmOTjcejgjffls ffifiTOTOCDoJooo culnii 
CQ)laDln3doaocQ)(0)06rn gTO fflograrmlcDjcOTmcanjoal. (.srunjacujo 
carejcsimocujo COTizizflejjgg cjj)0B0(i)i2_s,(mm1ra3 iisaoD 6)iijejj(mmjca>! 
r4)CTD0(33 caracsflfflci^ fflnDcmjo gojaDlnii(3Tm2ca>c/3(96)o_|jo(3Tm caracu 
CQjjensoos caoejcistOTlcDjo csac/ocmrnlcrjjairijjooTm. n^ormloangjgg 

Cff)OOQ)lo96)OSmOo. gOOlOQJJO o^6)CTS)ejOo 6)S)BCin(ft>ffi«ro>0Cr)63BgJO 

c636n§joJlsj(mm63Bgjffl06m culLC/Baafleioocm cdcscucAistdo 
Oiiji^jcm sj1ffi«TOT0crujc9S)gjffls ajcrulraS (.nJcm^ceiadaocfeo 
CDlolocsceojcmocOTcmj nJOOKOciS cft)!plQa)lei. eoculQailfflej cmcmjciil 
jiAoao nnculcDcujo caracruocDoosmcujaooa) o^fflcweioo fflO(3m63i3 
gcucj5)fflln_[l.2joeJ2o c/offll, gi) 30^aacrn(ft>(3)C3)jo cruDlcoaiocDfl N I <Tr> CDlejcOojo. ganlroS crflcrn aojgpcacatOTl&jjSS aj^«n1cQ)ocn63T3gjo 
gsngocujtft) cruoeooj^aej." culniiomajlnadcnflcagjffls g'n 
(!Doao(sm\,o (8cft>Qjejo aramjnJnadscrua&inJo aocKDmej, Qa)j(9«5)1 
witBdTXLOw cu\jiAoao, (3ira(Djeajo, ^^ooaceofl gojcmjas oDeil 
(OTO(3(mQffl06TT)l«n. LnJcft>(,(m1 Qjlujoocscrooco^ajjo (SKDoejlnJIasceo 
OajsoajjoDRDjo cru(8CDan1c!Q)<sffloa3 ff)tft.oggoajjnDKnjiziooa)lffljaTn 
oejalroS m(r)icmp(smocii\cn raiacsflomceojdl^ oJliiJOfalceooecDO 
raiacsflocr) cftil^QnJsjraTinoecDO crucscDnrncmceooecDO cOj^plcffijizio 
coilffljaTilej. LnJca>i,(o>l aoj oJlniiailcmjffls oilniiaBffloem. (o>lcft>^jo 
STUjfiDlcoffljjQjjo OQ)jc9«s>lomoc/5«5)ajjo cuaoaajsjOTTinoaS cSj^plajj 
ggcOTjo aru(scDnr51<s»c9O0a3 (aracatiDQjjffloern, ffl(D2nad_!|(iD2(iajstT§l 
0Q)O5TT) gcOT CDlejcnlejc90jaT)«n. cntftadLcmcruajnDo airaenlQcig 

cft>K53c90K53 acft>0gJKiTin1aCU^ 3lnJ6313gOSm; (3ira fTU) cft> ffl o 

(3ira(i3>l6)(D gocBoocDjgg (moao§jnjo§jo. LnJcft>>,(o>l sjlailrawoTmloa^ 
(3ira)C)imTcn)cn)omo(3(mnjj«5ra)l(sejcd)c96) cnaam oJlglcoJceQjnDj; 
(3ira)«)i20Ojlan^ (3ira)ajao_!>cft>«5)(a)ag coloeajgjcejCQjjo o^ij^jaDj. 

QtaosnejcDsasTOTjcTDanjo n®eJOo (mjfsmooAiaDsxmwosrn. amj 
rfld_!>a3 cn\jiAom\,BG>oc& «Djs63Bloa) (ftoejo ff)«5)o§ ailrfldco) oJlnad 
CQ)lca>gjffls ^T> n®ca>K»jo, n^ejoolejjo Qj^OnjI^anjo n^ejool 
(scDCQijo «D nrilraS goSsceooggjaDsnjffloaB araj (Scft>t.0B(TU«5Tm 
cmjffls raiaaruKDlRnjo; iScecnssmsaBgjos cruloDornnmooan ciKSoTinl 
officeojcTDj. 2i«5)ojaffloa3) ffltiDcru_s,ajOf3ajjo rairacoocjDfflocQ) ui&am 

CDlnWOOKJO 'careCOTJ CD°1 (3ira)cft)jnDj' '«J)«njffl(TuT n®aT)KD"fflar)0 

ajOta^KSTOTlfflo^ CQ)oino(3(mojj«5rOTlcDj cruocSAflcmosTT). CDizijceQKDj 
aKDcrulejocHflfflejcTDj cuooo. n^oDoroS raiacOTlfflCDrvjgloaJjgg 
raiaffiaraxm cnajceocmlfflCD CDl(8niia)lcQ)c9O0a3 eajsnsLKn cft>ora6TTi 
fflOcfeinTflej. 

isnAnmsxms) cruo6ruaru)1^jgg qjI qjI cu cu o o em ca> c^ 
(3ira)«)i2cruo6TUfru)lcft>gocQ) oJlaJlcjooaaeaBcsgosjo (sasosslasceojaDj 
sng. mol^jffljsni. sjoco^Kril ctujoJcdo crujrfldjoJKrn rarajOtaoailoci^ 

CrUaOCJD^QJCTMD gQJfflOa) fijl8)3c9aOej6)«!Ta) (Saj30(TO)LCD<nfl£l63BglK53 

(scuSaDlral^j crunJn3dS2iO(9S)l nJ06TOT!rn§j6ng. (3iraaj LSTUrUaaOTW 
cruoSTUcrLul^ oJlojlcjDCJDOfDSTDcftfflg raiacDjcejjeJlcfflceojamjffljsns. 

nJ(D(.6TUnJ2o (3^)00030 (mOODOSOSm. (StaODJ CnOEJOEOKStOT (maCOTO 

was) (OTjffllasoajcTucccelKsS rairaelaj^teanfflOtajnT) raWjOBi crujojnJo 
(mfflaDcn>06m. rairaailos oilnadtsxajjo ailnadcojlomjo 63aDOcft>jaT)j. 
LBrfldsoQjjo 3^n3ds1cn)jo B^aa_!>ajjo (tejoemjaDQjcnjo <ft)06TDjaD 

cft>6TT)JO cft>06TDOrv]SjnDajCrU«5)jajJo) araj CrUaU2l36TT)(.6TUnJ21K!TinlK53 

crultaajjo LnJosmaacMrilejKnajjaiocQ) (3ira)«)i2ieoQj(s«5Tmos (morao 
«)iBi_^o CTUconj1oQ)'c90j(scnjoa3 ierunmo ^TDoajocsn^cmjo 
ffl(T)j(T3d^o«raoaJl(sn^0Q)jo gsosteajgg nnlffl6TD_!>co(3ea3 raraLDCuo 
oJlaajoraizoajoQan cft>1(Stf>o§j qjojctdj. gjcscojGorinlaa^ arujocDlcD 
ooceofl cft>06TD0o. aJlaojKMnlcD araj (SiiJ«j)cd<h)Jo aral^oaocesnlcmjo 
gnsngono cejOjanOfysjcTDj. acDcru n^csryospjo aaolocsKSTmosj 
cejjosaslffllcfficeajaDj. acDcroInn^ ailcru«ni,«5)nJC3laJos1ce5C^ oaol 

OKSTOTlfflO^ aJlmj(OTl,RJ). aj^ajCTM£lcft>(8g06)SO«5rOTJ(SnJOc9jJO. CDOo 

sj°laJlcQ)c9QjcTT) ^T> QiloojOTTmlcD crujcT!nfflOQa>l afflj fflcncrujsni; 
gTD aicocru tiDlffl6TD^CD(3e(T)06m. ^TD aJlaajof3TZioaJl6)cncruo6TU 

fT^1-ilJ§§ (319)0000)0 gnJCDloadraTOTJtftgltoS nJEJ COOfflSSBglejJO 
(B2nJ63Bg1ejJO cft>06TD0o ^OflOCr) ca>Ora_!>L6TUdJ2afflaT)2 nJOdtSJCmj. 
cft>0ffl6TDL6TUnJ2210CQ) ^T3aOJfflCDlC)3 CDlom eInDfflOSm gTD K cfeora^LSTUtijao; crui,n^sloffices)6)(T_|sjam r4)eJ0 QJomKDjceQgjcssoQjjo 
cruaj^cQiiziosrn. (araeulej cfeora^63Bgj(ssoQ)jo (Siij«n(DOf3i2i<ft.fflO0Q) 
crufflj^dDo (.STUfiJSo (areLDQjo nDloem^ CD(3ecno6ni. gcOTj 
cruocftadoraS (.srutijaraTmlcjS CDlcrn aru(5qjmo eloDaej. ierucimo 
Qjloajrauaiosm, aj^cscnloffioem. carecOTloj crujocraojojaioem. 
o^cfecujo (3iaBJlRn1oQ)Qjji2io6Tn. soj fiej§K!Tin1ej(OTj (.(nrunadsoajooail 
(aiacOTOQa)«j)j ^TDcroJcocDocoil ca>06mfflo_|sjaDj; aogejo cruacQ)«5Tmjo 
(aiaanlocn (ru^n9dslcQ)0(nn (aiasnooaxOTj ad\asm\,(n^ss>d^ ajtu 
(mmlroS ca>06TDjamj. gi) (.srutiiaoQJjcejjsl (.STUtiararmlroScnlanDO 
6mj(0ieQn<s»c9ojaT)«». "(aratOTjKnocmcssosrn (.sTUniaoaJloa^ groie 

QJCTUCOCDo." CrUia(rU«J)QJloilOQ)tr>JnJ6HlJ(l«3IiJ)CQ)JO (3)063131 Crileit9S)J 
(TT)(OT Qjln3d(H)l(H)06n5. (319) Qjlo3d(r»l, CU^c0(ot1 OJnjItagOOQ) Qjlo3d 

(H)lcft>agejoo culejcsso inAOnJij^i cfesnaroTrooejjo inJnJsmimjiAm 
0Q)j6)s cruaejruaormosjcSjjslctjflolofficeffljarDj. cdoo (3re)Oi2onjjo 
CDfflEjffls aaoloQjjo aomoosmamj cruffi3Qjnj1cQ)c9S)j(S(njo(/3 
(.6TUni2o culaojffljnjl (3ra(OT0<s»(OT Qjloo§o(H)l{3Tin1ffljamj. qj1oo§ 
cruacruraiQjjffloern. cru(TU2(36rr^aruaejnj(oiK»l6)a^ cruooej(jnffl06n5. 

(3re(/T)l (3Ta(SRar)(3Tff)1fflCT3 (jal(0CrUO6Tn: CrU](OViiJ((BaB10^ cfeSIDltft) 

g06n5; CDoejj Blc9Qjca>gjo (3ra(sgnD(3Tinlffla^ s)jiAQHA>§oern. (sracsg 
tiDrarmlraS crilcmj (mfflom g(o3ean^ t.nJ<nru1fSU63T3gooQ) (scua 

63B(/3 QJ0c9S)06rn. QJOCffiJ t.nJ06TD(D06m. CTUaCTUO) QjlC/OJCUJO 

(3re(sgnn(3tOTl6)a^ no^awihoem. (sracsgnrKSTmlfflo^ oJorassraglraS 
crilamosrn ejffllcssjsnBocnxOT. Qjloo§lfflo^ oaoloo eTsoflcejoj 

B0a(mO63BgJfflS CrUOdDl(m(I»06m. QJ1oO§ (.nJ(3)Jjc9iad(D0(H) gTSCTOJ 

ocDosm. (3ra(sgnn(3tOTlfflo^ g(.CBl(H)6Bi3(/3 alteajtftgosrn. (3ra(sg 
nDormloci^ aa(o1(Do nJsmieiaDSSBQoem; (3ia(sgnn(3TOTlffln^ (SiiJ(ot 
(D(r!)0ca>6)§ "6TmocT3 cru(3(2jnjji206rn" o^od eocucDdcoraS (.nJcft>o 

C/a1(!ffic9S)J(TT)(3)Jffl06m. QjIfflOSoJJfflJnilOdg Qj1ca>0CrU(3Tm1(DJ 

ffljomoooil aJlaaj(.oJffi«TOT6)CQ)(8anDO tio1(06TD^cn(3e6)(D(8anDO oJOOQjjam 

Cr02(.(3)(5120(UlfflG^ (lj1c9j0arU21J6TTS0Qanc9O!Pl6T3T3)l(al<S»c9OjaT)J. 
CrUJcftiWfflCra(Dl063t3gJOS CrUOdnl(3)(I»06TTK8f|dn(3TS)l6)a^ QJOtiDCDo. 

ciDlo6TDj,c/)(3e(r)2 cscooiiffloerD ajlffl| LnJO'32(3®<^fl«i)o9oj(Tn(OT. 
Qjloogloo^ (ojnJormlcoS nDlosTD^cn^ecfa LnJo^itftfl^fDOcfejcmj. 
oJOfflo^OTiocruoTin cro(o3, ^JIoS, (3re)aD(T3o - {3t3(3)ocn)(m cniDlofl 
(Siij(S)cr) oJOffl(Tuj6Uo r4)(nnDlcu(i»j6)s (ojcvKmrolejosm qj(36tt)1cq)c90 
ojffl(T_|§l§jgg(jn. "ffi«TOTOcr)o, aac9«»1, L'SjIcq) ^ojomosTrxmlfflo^ 
cruj(02oJo." (3ra(mj ctujodo cfeofflsmaoern. (.srutiiaocrurarinjo 
iJloScrujajojQjjo (3reaD(TO>Qjji2i06m. oJOffloaOTiocruraro) aoj qjI^iJO 
(oaej; ao) asc9(mlQa)ej; (mloo (3raaDocruc9(OTfflO(H) sruoanvoj 
cru(S)jnjjfflei. nfficmoeAaH cruacnjo^cruooejoiiaocn) (ffxmjorml 
(Sdgcffijo S8 1 qjI (m cru (mm (H) J (8 SCO) Jo (3re)a(3(/a(3m)1(S(igoQ)jo 

(H)OmO(3(mO^(3rOTl(S(lg(H)JO ffi«TOTO(Do, (SLnJIZIO, CrUT3(B(0^o gQJ(H)J 
(8SCQ)JO CrUS3lQJfflO(H) fflag)cft>_!>l2106rn. (3ra(OT CnlCBnilCUOOiatftfflOCH) 

(3iaaDlc/aJl(S)(OT(OTji2iaejanDlo1(i»c9S)lejjo ffljcmj ojoswrmcsojonej 
'(scDro)l (8CD(3)T nffjcrn crn(Sniiuil^jOcft>o(S6n§ (3ia(ml6)cr) (^(Ssml 
(wsaos)(r)osQ]A,w]3a]. 

8?1(U30Ta3(TJf 

cru1an(5)nJ30^(mns3Bg1(33 sjlajooiaoaJlcD (3ra(OT_^j(TT)(3)(S3)o 
LDoSraio^ffljfflsnsamjo goJcrnnii(3Tmjca>(^ rruDOojlaiJceojamj. (3ra(OT 
ojocsruniaafflejalejjo oj(Ot.6rUdi2(8(3Tmo(8sgcijjfflsj(3Tmj CDlGJceQj 
amj. cruoofOTiziooQ) sjlojooiaodjlocr) Qjlaajormlang t.nJ(3)l6nil6TUo 

SrUfflfflCm CrnejOQ)l(!)3 QJ(36TTilcS»c90J(TD grJODloadBJOcfe^SSBgJfflJ 

6n§. cruoofmo (3iaaD(TO)fflOQa)l(OTm1ooa3 (scusngl t.nJ0Q)O(TUffln_|sjcm N I <Il> t.nj(.tft>lcQ)CQ)06m gT3 (aTasulejajlaajoRnfflam. gT3 LnJ<e5aJ2siiia)0 
QjcniD Klojocsiaoajlejjo c9j06mjamj. osxmcmrololcsoQJOoJcrilnad 
(mrnlcmcDjcruffll^ Qjlaaj(.6TUdi20smcLU«5Tm1ff)cig ojej f^ejScfesaBgjo 
sj°lQjo«raoQjl«)3 ca>06TDjaT)j6n§. ratacrolasjo sjejcujo oj(,mJl(H)jo 
(3re(DGro>cru«5Tm(sa3)os2(8iij(3amo6TT5 sslojoKraioajloar) cru^n^sl^l 

§JggfflRJ)CTT)J oJ06TJ5W)l«)1<X»ceS)jamj. 

QmLDoSrain arucjToxssjffls QjloJlcuoajcTUCcejaS aasrmjcSiiJCDjnT) 
crucsfflfflgcDCTUcocDfflosrn fflocDcuaS. (.oJostdoS ojoosjailcDjo carecOTO 
CQ)Kn asfflloasTOTlaej asjoecruoAjjocroo sjcdototIksS CDlrarnnoo 
QjloBiam cfeoolcDio, aKDcru (miAiOiJixsfisflmio (arecOTOCQian aocDOj 
fflooq^ Qjlaojormloej (3iaaff)ra°lcft>ad(g'D«5)(3)«5rOTl(Do (aiacorajnj 
63Bg0(nnc)lc9ojaDj. aruDjejooralrafflOtftag Qjlaojtmmlfflo^ eTDCsfl 
ca>Qjcru{mj(9S)(sgosjo rairajCDjrajoj^o QjoDlceojaDj. ffl(T)jnad_s,o«rfflo 
Qjlm sj°laj«)3cru«5Tm(H)j6)s n®eio (3iaajcTM£ica>(8gosjo (aiaslajsl 
6ruaru)fflj6n§. (aiacsflmjgglraS araj Blaj^ancOTjajsnl. (araKnjOcfeo 

6n§06m CDOo nJOfflOaOOBo CDraStajCm (ShJOXD r4)(TDJ QJ^QJaDOl 

ceojcrn (3ira)(Da30Qj(TUDOQ)j6nsoca>am(m. (araKnjojsn (aiar^jj^qjcro 
a3^e63Bg1«53 (Diajtea (ffl(T)jnii_!>oc)i20QnnD) iemcimGomyos o^g 
Qjjfflsjasw) cruaudc9S)fflj6ngOca>jaT)j. crulaflRnaooa) 'caranDo' oraaej 
sTItsS aac)1racuoo1cn>oc!a> sjIqjoS ^(.a3loQ)63B(sgosjo fflODCsoTJOsjo 
6ruaru)1^2 CDlraSteajcm (arejOiaoajosm. 

QjlelamRj)«5Tjnj63BC^ (arearuDloaiocQ) cruaiocDRjxscQioffls 
Qj(3«5rOTl(ia)c90jaDj. "oengj oJceiadltagjsni. aeo RnejKsrmlejjgg 
Qj, (ara(OT_!>fnnaflt.a»63t3a3. 63(S(o oj^tftiiioastOT (arajLoaoon^lffllaxceoj 
cmj. (araQjainaejoarn fflcujcaaooa) oDejo oVlamjfflcfeosnglffll 
CQ)c9S)jamj. r4)aT)o«53 maoas) «j)a3 aniamofflro) carera) ecDOteal 
ffl(9S)06n§lK)l(es)jamj. (aracsRj) cu^taaiajrOTlenaraS oJloaj cu^taaiKsrOTl 
(sa2K53- ffl(T)jnii_^a3 gTjaojaxscDosj cfejos Rnoaiarulceojamj. Rj)fflcm 
iijjol oJIsl^lffllaxceajaD (s<&aa63Bgjo ca>n^s63Bgjo A>oms{T> 

fflOCOil ffllSiJIceOiaDI; (OTOOJ CDl(TDdDOCQ)OQJ(TUDOQ)l«53 3)861jlc9a) 

cmj. r4)aT)OK53 (aresj) fflegcsflfflcr) c9S)06TT)j(scnjoa3 sjcflraScojejojoco) 
anoG^ ca>2§jca>0«)O(D tftoerDjeamoc^ - care) bqj^ amnriluilcnnraS 

ffl«5)lfflOaT)On|)OBlc9S)jaT)J. tiDO o^nOOTOfflJ (8S8p«5)l(TO! (3tdG«5)06)S 

(araojoo^ (S(gaa63T3c^ BjfflraoaJcfeejjamj." LnJOta^sncDjo bIqj^cdjo 
Rj)aEfl«53 CTUDlfflfflocQ) fflnJOffljasTOTo (.oJOnJI^j cej^plarBTTOlglei. sjIqjo 
RraoQJlfflo^ crucjTO) cdIoowoo ojffllsTDail^jffltftosnslffllceojaDj. 
RDomejotmm acmlocr) LnJOnJIteaooS oJla3K5)js(3aDj LnJCQiRnfTfl 
^jOcfeoenslolceajanDj. aKDnad^crilejjgg sjIqjootzioqlj (aiaelaj 
euTcfljffllceajcTDLnJaacDaiosrn cdoodocotjo. (aia«n1«53 o®ca>«njo 
aruDOojlcsaoaS (aTaaoamoraiBiooLj eficnoasmooiiam (arejtiDJOCDo 
OiijtraRnjffltaosnglffllceojaDj. aroooOTajjo (areaoaoajjo Rnmzflejjgg 
^TS oJIslcueJl Qjlaaj(.oj(.cancQ)OQ)lejjs(D°lgffljggano6m. (saus) iziocd 
Qj(SiiJCOT(DainfflejK!Tin1 aj^fjucD^o CnJOnilcSojcmj. (aTaojoci^ ssIqjI 
OT)(3Tm1ff)ej STU'nraLritaQjjo fflacutftooltaajjo fflomarilcejQjjizioQa) 
r4)eio QjaaKsrmjo gii cruofiejaniio (arecDjeQjfflojsjanDj. 
Qj^c9(OTl(mjo cnleasniio QJlejoDlryiceojcfeCQijo, cruonwoasra) ratacD 

00120(96)1 oJ(OlQJ(3«5rOT(Do ffliiJ<^Jca>CQ)JO, fflO(DQJ«J)ffl<H) bIqJ^OT) Ccesr (oaoQail ca>06TDfflo_|sjcm crocors) RncmlraScDlcmj ajaeKSTmomcf 
Qjlrara3iiJ26n§jamj; (3recOTj6)ca>06n§ fflocDsalailKncsfOTinoKjo (arecsfl 
(.cft>al^j ffljca>g1(sejo§ (SnJO(8ca>6ns«j)OQa>l qjojctdj. cruocTOTaocQ) 

SJ°1qJ0R)120QJ CrUJQa)ooJ1^6TDaOCQ) CrUC5TO)0Q)ej. (aia6aT3l6)(DCQ)Offl6TT) 

alraS oJC)fflo«raoQj sjlojofSTZioQjlcDoroS njalalanaiocQ) magofflj 
cruj(.as>Qj^ceOT)lcQ)0(H)l(So_|Oc9jjo. (arejcraoajloa^ CQ)LDO(3(moancQ)06m 
(aracoamo. asHQjocsceosnsjaT) (araQa)mo(3Kno«5)Qa)06m cruoamo. 
(areamra^offllQaJOCQ) (arejOizoQjlacD (scua6)nJsj«5tOTlcQ)OK53 ctuoctot 
CDOOQ) sj1qjo«)120olj (mcmjgglejjgg CQ)LD0(3(mn{OT(S(H)CQ)jo fflffltaoJl 
gjtftgdDjamj. (areaoamRSTmlocig cruoaTilcu^o ggglejjsngOcfejam 
anj6)cft.06n§06rn ffl(Djn3d_!|OCSTaoQjl(n gcx3)(3nD oJbqjI ejelceajcm 
(m. S8°lQjoR)i20cii g6n§Ocft>jam«5)jo crilejcDlKsSceooaS cfe«noQ)jam«5)jo 
qjIobj sjlojlKDormltsScDlnDosm. carejOimoaLj ojjSsrDaiosmXSub 
Specie acternitztis) (airajcsiaoosoc^ ejcmj aogoaTilffxT) rairacejoej 
fflogjAoaJjo rairacscD^ocD^o srunrnnadcfealceojcejCQijo o^jJ^jodj 
n^oD crulfiD0awlc9ojcTT) soj fflmsooocruLKnKnKnJaiJsns. gTO 
6TUnrnn^cft)^«5)oaj(Tuca3)jffls LnJR»T(o>laca>06ns2aot.(o>o rarajOiaodj 
cru(3qjmo (sajol§j CDlraSteajnDj n®cTDj (3ira(DjfflO(Tfl(8c9S)6ns(m1 
ej. gailffls nJi,inc9C5)jo araj «5)fflK!TinlK53 ceBCn-ilKnlK"! fflOLRnaa 
sm. graflffxT) cruoBi,ao_!|i2ioa»l§06rn cfeffljcsenensKD. raraejorarm 
nJc9iado gRD (Scftajejo cnaajQS i2icncrujca>gjas ratanJcftdnMSTD 
fflocQ) (SnJOtftjo. (sajolgjcDlraSteojcTD rarajOimoceogjos cruaraSrUo 
cru«5)_s,o, CDOzi, cruGaOdDo n^oDl (3ira)B(3cra63t3c^cea ctucocdo 
CDra3(a)jcft)0Q)lej. gCn-iAooo 2i(Dnii_^a3 ^ODjgg CDleja3)lK53 
njji^srDODfflejnDjo ffiODj cffimo^RnoKsrsflejjgg (3ira)«)i2oail(S(D 
c9Qoc^ gax^oD ngjcKDO aaDjasTTBGnDjo caraoiflacD LnJOnJIceoj 
CTDKnj fflCDsaaoomlceo (!n(>(m\,OQKm\,izios)srn(mio aoj ajoScDoa 
STDOKjengOcajjoDj. sjlcuoraimoailacig crujKnLCKncruKjrinnoQ) njolcsaao 
0)1^003 raira6)(OToraj ocuojo ieoio fflotanffloosmamj cnajteaj 
ffl(DcrulejOcft>jo. crui2ijBOCQ)K!TinlK53cnlnDc9jnT)o«i3 mcnirm^ab njlocm 
6)QQ)6)fnnoaT)06rn? acDjnii^^cD (mnT>l«)3 Knocmomjgg cruoaocD^ai 
CDcruosm a3)OLDO(3(mQVo CDK53cft)inD(OT. crujomo CDlejcoilraS (araojaS 

cm d 6 

fflffloamocmoejjo fflooocucnocftjaTJlej. ailQjlcjDojnJsaBglejjgg 
cruizijB0CQ)(s^(mcDffla3) cruosrucruile^scsroTinogo ^ej) cru«5)_s,fflo 
6)6TDalc53, a§jo cftjoojEj, aruoia2BO(r!)lca.C(3>G(ia)c9Qoc^ c&jsjKnraS 
gK53cft>i,nWSffloa3) CTOOiziom^fflmcrul6)CDcruo6Tijfru)1^jo! cruoorosaB 
gocQ) fflODcrujcejaS fflKnKjrmlejjo ffl«5)«5rOTlcDjc8Qj6nsl(H)jo caWjCD^o 
craltflifflooQ) Qfflj tiJ2(36TT^f>ejSc9jO«!tm cnliSaalceojnDjsns. n®aDOK53 
OQ)mo^«no«5T3)lejajcs»c06) (araajcruoaoo (soooteajcsamoaa cft>06TD0 
cujcTD ffljiSoTinffljnJizflej. araB^ao_^cruffljBOCQ)K!Tinloej (araocosBBoS 
n^oD CDlejoxceoejooOT) (airaajofficeoj (mlfflo cmoinoiScmo^Qjjail 
ej. iijjffljc90«5TmlK53 njocmoo, (airaoKnra^oailQaJOCQ) (aira)«)iaoajlfflCD 
a(pl^jfflog1oQ)OK53 njl6)cm aanoTinlcDj gqjqo (aTa)raifflOc9aa3 

6TU0c9OlCQ)J6n§ ociil ej . 

Qj^teanloaJOOQ) sjlajoroiaodj (roo<pnm K»ffl«5W)1ro3fflnj§ sjoju 

LnJc9jl,(0>l(8CQ)OS fflKjrUffll^J (8ejOcfeC5TO)lK53 gaT)«5)(D0Cffil CD1K53c9QJ 

CTDjosngalejjo (araoojeaJcscssoco^eaBgocD) gnDenajcruKnjteaglroS (SLajffl(mm1(sci§<Mjoc^2a6mcTOJO(mLawK5Tw1(sci§<x2)joCDlR»iCTO(S)i63Ba3 G^a^^nejoamnjaooo) acDjoadioraTaooi (maci^ (aira,«simamjo«n 

QjlgsBBjcTD ffii)aaj(ocnrLfflos3i«5tm1(seja»c9S) Lr^Jecuooo ejglceoj LCTOT^ajjo ammoamsn omocDl^oejjgg (arejc^oBcujo carejaooBcmj 

cfeOTjggj. o^(Tr>oejcn fflocDQjffljnJo cural^ CTOOomaioaiil Qj(3«5rofl raif^aocn) LsrutiJaocncBracTOajjo (aira,«g3e8l(8c9S)6n§(OTj6n§. acnj 

ceojecmserormogo carecaflcD oDeJL^OojRntojsreoojlej. (araorola "^h*^^ ggglejjgg ffiTDoajcDoa (OTOcmroTmoaa (mM^dlomjcscnjoc^ 

ejcMi^o LtJOfjlceoocDjo c&sncnnej. gi) CTOof^eiaoiiK^lcTDOcuo aoLcmcsffl, (3t5,B(3aao rairaKnlocig oDeJL'^OciJOTnQalQejraTrojcauoea' N I <Tr> 2i«5ruffl63Bgjo (3iracs(D_^ocD^aJl(SfflocjDS3Bgjo S8°lail(o>c5TS)l6)ej cuIgoo 
a)oeoam63Bgjo rairanjjiSsrDfflocQ) oiltftocrucjTsflffln^ ejceiMsmsaB 
g06rn. (3iraKn1fflaD«5)laoa3)1 nJocrunJCDarvjOffljormajjo crucsamo 
rfldcujo oaoamlcrojo oiltaoomLoJLcftnaB nJi&srnmo&waTxmlmi 
6)«5)g1ajOcft>jnDj. 8J°lajo«)i20cuj(mfflnDCQ)06TT) CQ)jriU(Scft>adL(o>o. raiaajl 
asrormfflODQaJoem aajruoo CDSceojcTDKD. (3ira)3i3aoo nJi^srnmo 
cft>jajoa3 cmjoDo raiaajcruocDlosceosTDo; ailecDOCDesraglraScrflcmj 
sngOQQ) (scuracD aaaflc90jcft)(D)jo (sajemo. raiaGnjoea' nJ2(3K!Tinl6)CQ) 
KMnloQ) fflm2rfld_^(T)l«53 (3ira)aoelc9S)jam ^rouaxoam inJOnJisao 
CDJgg LnJ<^6TD(0>Qffic9O (OTIcOj^Jo oDeJCnJOnjRnlcrDjsngoajj. ssco 
OTinloej aageio cucnjKnjceQcgceoogjo goa)i3nDcucD05m amj 
rfld_!>a3. (aracoamcsroTinosj (Snj^anD 63aDOtft)j(S(njotf>06m (3T3cuan| 

nJfflaejc&iil^o ODlOCSOJOJca). LnJA^RnltHnR^ S2lajCroc9<0)l aglSTOTDl 

ffl1n-|j6n§. S8°lail«5)o oJltacrulceajcscnjoc^ LnJ<ft>i(<K'lQa'26)s njoa 
ejcft>ad_s,o CDloc8QjojnDj. sjlcuoocecml (marnlK53 (SnJKDCDaas agl 
njl^j crujcaailceQjamj; airaKnj (SnjancDaco) (mlcfe^jo (saoiJI 
njl^j cajsHoffijcscnjoaa sjicuan? ejcft>3d_s,ajjo tvijiSsmaocajjaDj. 

LnJffi«TOTQa)J6TD(3aDJ LnJ<3>it9ia^213'^2(8CnjO!P05m (SiiJ«D(DCQ)Jff)S 

ejcft>ad_s,o nJ2(3«5Ti5)no93(o1o9S)2aT)«n. goDanaiooQ) (araaroiSgi^aacD 
rorafloejtmml ajsjceajecnjoaS LnJffi«ra>«»J6)s cruKn_s,o cruocrulfjjD 
fflOtajoDj. (319) (3ira(TO)i3q(3ao(DfflOcft>ffl§ oJliiJOfflGfflo ojltftoraeao 
g^Gcmo rairaej; ajlujooforinloa^ ejcftiiJ_s,ajjo g^omjos LnJOnJi 
CTUcomcujo ajl(ft.oa«5TS)l6)cig njjiSsrDanoaJjfflosrn. cruoammoco) 
sjIcuoraimoQj njomoraizoailocr) (OTOfflCDsaBjcDlnrnosaBlciinDjcBcuo 

(319) nJ(aL6njriJZI6)(i5TOT inAOciH,aS>lQ(mO(A (3ra)(S12lOQ)S8lQJl(S)CUJO 

ejc9Ad_s,o LnJOnJlteajcmj. "ffifiTOTOCTfloBoaj) aoj acDjnad^cD sjIojo 

cft>»l6imw (3ia)(/3c90 njlamls Bjseuafflofro? oftin^sfflfflOfro?" 

gojai1tiiioira)3€a.g1s)ej a)(3(Ha(/a3(n5(.(!»o 

sjcn(mm ojjofflo_|§jcuojcm{j» oJOfflO(!rao(in(33 CDlnmosrn. 
(3ia(OTj6)cft>06n§2 (3iaail6)S(3iinaam ailLasarrucocDo cft>a6ns(3iinsTDo. 

LnJoJ6T5Ut.nJLt&l<3Q)(nnejOf3^(T!no (TUO(T!nCD6313gCDaOT210c9aOa3 CDS 

oimjcm njffllLoofflo cdoo cOjOsmjaDj. sruoceoloajjgg g(OTO(Tuoo 

CrUOffllcft. ajCnj(OTJc9a6)g(Srvj06)ej(i5TO)ffldD fflCDJnil_^Cl3 (OTdT>lra3 (31300 

(Tmonnloo^ (TOQm^qmi&snsimoisnm) <ToAaqp<m(!D(T>o(S) njoao 
(rraoojlocD LC0nr51(i»c9O0a3 oacft> CD°l§jdDj. ng)eio rUc9Aj1cft)gjo 

(OT63BgJ6)S (3ia)ajOCrUCU^cft>ad(m3)l(Sej(3Q)c9S) nJOCmj CSnJOtftJO 
(SnJOfflej g'T) SJCflCmmOOtft. (319) nJ(0ffl0(!nZ)0Ojl(Sej(X»c9O GnJOcfeJ 
(IDJ "6TOTOC13 (3re6313lo1(33)lc9QjaD(8oJOfflej(3TOT6)aT) (319631302)1(03 
LnJ(SOJ(jal(3Q)c9O6)§(8(H)0? L^JCeO (3196)6313(175103 LnJGfU''<>l<Mc9«J 
613)0(l3 njaJl(.OT)CDJO (MJ(3JDCr)J210(a)6)§, InAGSO" "(3196313 n®6)(1^ 

ciilcaaacTMDOCDffloern." ^tdoojocbcdos 6)ag)cft>_^o LnJOnJlceoejoern 

fflCr)Jrfld_^6)(l| (319)3(3(jao. LnJoJ6mj(31inl6)ej n®eJO CUCnj(OTJc90gj0 
(31900(13)6)013) (0)1(3 (IDJ eft) OSOern; n®0nOO(33 fflOOJrfld_!>OOJfflOL(0)(Sffl nJffl 

fflejcftad_s,6)(oio)c96)jol^j (jDooeTDffDjggj g(0)j (0)6)cnoQa)06rn aooj 

nad_!>(SiiJ(3)a)a2JO aOJ lnJOnJ6mJ1cft>nJBO(3(0)D63133jaO(H)1gjgg (319 

of3)fflo. a»j(j)a3)jcD00f3)O6m3g0(r!)l oosceojom ciiltaoomojolemoffl 

6313(/3c96)J (SC/anilffl06m 2100J(T3d^CD fflnD(3I3)0Qa) OflnilJnJfiD (0)1003) 
c96)JOl^ (S61UOCUl2J6TlgOCn)(0). (319 00 (10) (010)1 6) (ig (319)tir)JO0O63136)g 
(319OlQa)0Cl3 (319(11(800 ceiWlOBJ. (319(UCl3 (O)6)aDc96)O(01O)1(a1(3Ci)(96)JCm K (oimooDjgg 0Dlc/5ijl(0)ejc9iii^ffl06m. 

g(OT (319(0)^0(0)0 gom(0)ciijo ojjSerncujfflosn) o^gcujacultao 
{3i9)Craocru_s,fflO(H) {3i9)B(3c/ai2i06m. gce6)0(D_!>o ojejQncu(oio)1eJ2o 

(.oJ(0)1oJ0B1c9S)6)o_|§1§J6T1§. "(319(0) Qjl(Mo_jl(030Dlom2o BOaD 

(Oio)1(o3oo1omjo crosjS(3i3)1(33oDlcnojo ojo1t.(§2i(3i3)1(33 onlcmjo 
Qjoa(iDcfe^(3i3)1(33oDlomjo ffl^(3)^j(u1(33oDlcmjo (saK8ejcQ)06rn." 
"Qj1a8JiiJcfti3dj(r!J0<H) cru](o^a3 (3i9(3)^ci3)o Bimasrs)] aruDl(0)1 
6)iiJ<^janoj; cfesrnjcfec^teojsngOc&jano (sooc«63i36)goanojo sruocul 
(i»(9S)omj2flei. (319(0)2 <SoJ06)ej(3i3)6)ano (3i96)j1ej(.nJ06rT)1(a)g1eJ2o 
cfejsloiflioggjom ^'n o®ca>o(3i200Lj r4)ejog1(33oDlom2o rarecftonoj 

CrUoCrU0(9 3J861J63B6)gOCmjo QJ^0oJ1(I»c96)06)O) 0Diaej1oJ(0)000(H)1 
On1&J6)cft>03gjaDj. 0D00D0(3)Jt.oJoJ6iaU(310)1(03 SjlQjIOBceQJCm, 630J 
c9iadJ(.f30(0T20Qjl00 CrU(5()JCrUJQJJO oJ6m(H)6)o_|SJ(010)2(a), (SOOCO 
63B(/3c96)JO ca>n^S00Oje(U63raC^(e6)JO Qjl(8CU(r!)0DO(H)1 (U^(010)1c96)J 

ca>, g6)(3)06)c9S) (3)ia^(H)0(r!)jo 0Dl(3eocD^i2O6m. orooofO) om(oio) 

CQ)1(Sejc96)J ODCnilceajOm ca>0O6TT)63B6)g 63!PlQJ0c9S)Jca> fflaOJnad_S,6)C1^ 

cruocjDOCDemaocn) gcsgoa^aoern. odoodo(3)J(31o)1(o3 odIodj n^A> 

(0)1(313)1 (Sejc96)J fflS63BlQJOlcft> 63O03^C/aei(aiil^2106rn; (B19(OT oJ® 
fflt.nJCUO0DQJJl21O6m. (319(0)J ffla)2nil_^dce5)06)ca> CrUo(0)^oJ(0)1(S3)Jg 
QJOceSlJOmj. 6)6)(3)(3I3)1ffl1(SOQ)OoJODlrfld(310)1omODJOmo1^ (319(0) 
'"(.oJOSmOOOfflo fflOO (319)00030 C/BO(10)1crOffl^fiDo (B19l2l,(0)"ffl06rn. 

"sjIqjoojo ffloocrulooo crucsoRnoniiQjjo, aao(io)1(i»j(8S(H)jo, oolco)^ 

(3)0Q)J(SS0Q)JO oJ2l36rn(0)OQ)JIZ106TT). CDOo 6)ca.0(0)1^J oj1a3(0)js^omj 
6)(a)06Tl§1o1(9S)J0m (0)06TT)(0)Oo eicft>il_S,6313 C^ Sj1cil1(0) C/8(0lO 
(8(010)(]Q)JO fflOODOmltaaOOQ) (319)(.CDnr)63136)gQa>JO (0)l,oJ(0)l6)(T_|SJ(010)1 
OCtSOmj QJfflOo. ag)OmO(03 {3196)(0)eiOo g(0)1ejJC^6)(T_|SJCrDJ; g(OT 

{3i9cii6)Qa) (3i9(0)1a8(H)1^j 0Dl(33(9S)jaDj. 0D2rzij6)s izijcnjl(33 sjIcuI 
(3)(oi3)l6)ej Qjle1anoof)1ejc93C^(es)oo2(8(B)os2^fflooQ) ojei(0)(Do crujsu 
63Bgjfflj6n§; ^1ciicDC/ac9<0)1 cr)(33(e.jam crujeuo, gcfislctsoaojecu 
sjoD^fflocH) crujSLio, i2iooDcru1cft>arD26)jo, snijoulojcoaooj) crujsuo 

(319631316)00 ojei(3)jo. 0^00)0(33 o^ejOOlejJO 6)(U^ gOnO(3)QJJO 

g(33ca>i,n^s(ujizi0Qa) orujeuo 'rarajOOOBo' (3)om(S3)06m." 

Cr030iiJO(aS8lQjl(0)6)(313)o_|Ol jiA&j^ (3)2Sffl2fTT)(3)l0DJfflJ0mOQa)1 
goJOOl nil(010)Jca>gl6)ej B(3c/aOOoJfiD(0)1(»1(33 arO30iiJ0O0Dl(H)l2163B(/3 

g6Ti§Oca>06)2iom {3i9(g1(.oJocQ)(oio)l6)aD(3)1oo(H)1 gonocn)1crac96)jorT) 

{B19)(Sc9iadoJ63136)gc9S)3dl^2 fUliiJOOo 6)iiJC!»(0)2(SCDOceS)Oo. fi®ejOo 
63aD06)6TT)ffi3l(03 CrU30iiJOffloJ(9fflOOQ) 6niarU)6313C^ r4)6313l6)00Qa)0 
6mj6Tl§OQJJca> r4)6)0n00OJ (SnJOS^O 6)oJ063B1qJOOOJ6T1§. oJO 
(.6111nJ2o oJ2(36rr)lZ106)6TT)ffi3l(33 oJIoTDIs (319O)l6)0D t.nJ0rJI<S»ca6)0 
ODJgg (.nJ<M(O)0D(O1O)l6)a^ {319)CllC/8^o(O)6)0nO0Q)J(86T1§O? 63g6)(T_|SeiJO 
oJO0rUoJO(Se3QJJO fflOOJnil_!>S8lQjl(0)63Bg1(33 ffl'r)ejl(a)fflO(H)1§J6)6ng 
©31(33 oJl6)0m ODCSOBIOS (319(ia)(33c9S)0O6)0D CTUCBOOnrflCtiSoSOOOOJO 
CrU(S0DaD(313)O(33 0moCrUO(0(313)l6)a^ 6)ag)cft>_^o (SOOSOOOJO oJOOBJ 

om(3)1ooa(3)na1ei o^onooem g(Tjoo1o3d(3i3)jca>c/3 ^ujenglteoogjom 

O). (B190Q)(03c96)0O6)0D CrO(800tiOlc8aOCl3 ODCSamOS ca>(33oj1c95) J 

omj6)6Tisalei(0) ag)ejoo (0)6)om 630000 (H)mo(3(0)oom(3i3)Qan(33 
aruDl(3)l6)iij(^jom(0)j6)cft>06Ti§06Ti). sniOaD^Qjjo raraaruDloQjjizioQa) 

QJJj(0)^CrU(3)(3)cai6)g (319(0)1qJ(3(010)1^0(33 610)O0OJo nffl&d^ (B19(S3)(03 
c9S)0O0DJO (B190f3)O0(3120Qjl(33 63CnOJ (3) 6) 00)02)0611). nJ2(361T)aOQa)J 

ODl(3)^fflO(H)jo QjloajrauoDjo emeiQjooDjfflOQa) (H)0(3(3)O0(0120oj (S3c/o 
ca>oejoslarunoof)(oio)1(o3 oosceojom oJolQj(3(oio)OD63i3g1(o3 oolomjo 
cn)ja(;)1(i2)^3aito1(Ba(ii)^'j (B6iiioco^2a(2jo cn)6m(Dl(ii)c96)jc9^(D)jo «'3"a'9'3eJ63iBg1o3 oruDoof)oc^1s1^1(Dlc96)jofT) ffl6)oejoo1o3 oolonojo 

6)^<^"2(TDJ. ^(DL61U^O Cn)Oa3)CDO(I2) SjIC^OO^OCUlCDJ 6)^6)(TD f™«n1O)00Jffl06n). Onoo OmjOrno 9j1aj10)013)1ajo (31900i(DJ6)S N I <iE> S2°lQjlanc5Trolejjo ogjcfceoojo cfeosmjtft) o^oDosm (mlcfesrarro cdozi 
(scQ)osjca)]sl sj°laJlcffic90jcft) o^aDofloa^ anoraSrUo^o. cruornncDooa) 
(arejOBioQLj (arecsflocig crosjjiJlanaioQa) Qj^teanlcwjoKSTm (arecsfl 
Qj(3«5rOTl^j ojjSsrDCSKSTmosj (S)OBO(sm\,o (.oJOoilteajeamoe^p aonj 
nii_^ocig cuoSamlcejarujeoajo ng)(3o-|OS'2o 6)cft.0Knl^j6)tft.06n§lffl1 
c9S)jcTT) ^TD (3re)B(3a8o CDloeajgooS cfeaHco)]. eaoceiadao^coo 
(3re)CS«raoaT)Rj)lQa>jffls ffloScDaosm; cdoo arujoOTo Qj^c9(ro1«njffl«5ra) 

(mmcffioem (areKn^jaocru (mm. care) QQ)ino(3{mn aruraTjnffloaxHJoem goj 
cnlnadraTOTjcejaS gi)aTno_|ocQ)jaT)Rn. 

fflCDjoM^ODlroS ^'DaDJOGDjnsngaDj ojoa3)jam«5)j6)<ft>06n§j 

l2IO(.CO>o Ciff/ep oJJffl2nil(.nJ0Q)(OTCD63Ba3c9OJO CTO 12 OoJRSfl 00)003)1 

o^oD^raiDo Qjojanlej. ^rouamcA amjnad^cDlejjnsngCTDj an1(3.^ 
cffiosm. nJdcftiai, iii(T>irm\,m rataaoQjcuocDRjxscmosjo ojjojnadLoj 

CQXmCDQJJO CrUo'iei(3nljajJO cfeJSOfflRJXIDJO, fflfflca>Qja36)n_|SJ«5tSfl 

crn(3«5tOToa3 ojgjom qjIcuo LnJcm^ceiadojojasTmlejei ^tdctojooS 
ffl(Djnad_s,CDl(s3 croonDlcu^o OcSjOggjonrxOT; aaca>^«5)Qa)jas (aiamcuo 
cruoeoaj^«j)oa)jas CDlejceoosm. OBcedDlffltaoengjo (.cftTlcQifflcftosngjo 
gTDcrojfflocD nJlsl6).3jsj(Sc9S)6n§(m fflCDjnad^fflo^ cejSoTinQjjjaoem. 
(aiacmj OiiJc^oaS c93»ncQ)1fflejSj1«53 ffl(T)jniJ_s,6)(DaD CDlejces) ca>a«5Tm 

QJ^iiJ^J«5)l QJOJODJ. ffl(T)Jnil_^OClg ggglejjgg ^'DCraJOOS SOJ 

amends, aruoeajofflcm (Sojoaejormoam araj ^jjaKDejcQijaiosm. araj 
LnJoacDajjaoem; araj oocejffljanejjaiosrn. ffl(Djnii_^n3 (moo^ 
(3raffifflra)0(D«5Tmo«53 eTjKriltaQjjo fflocDarultaajjaooa) sruoan^oaj 
(06TD63T3(sgosjca>2sl - Rj)030R)i2_s,o CTUDOojlceQjaDj. oj^asTncmfflQa) 
t.nJ0rJlc9S)0(Djgg g^ otaQjacig cruoa!n(OTCsc]Q>os (aramojo ojol 
ailanlecmos aajruralteojamj. "sjlojoraTaooj aloj^ cruaDjejloO) 
63Bg0K53 (.oJcfeoaslceojaDjosngalejjo raiara) oj^SernfflocQijo bIqj^ 
aej. (arecsRdDOTTinlan^ ooaajTcfean 0Q)mo(3(mn2iej. oJiSsTDKnocQ) 

[.oJ0aJICffic9O0a3 g«53c9S)(SS^CQ)Jgg affllaSJOOoOSo fflO(.RJ)ffl06TDR». 

ffiODjgg CDlejQa)1ej«n fflsnSanolcQijo (83Qj«5)QQ)ji2i06rn; ojanloajjo 
(gTaoBJOoS) oJoajQjjo (Siiji3nDj6n§ooQ)Kno6m. (aracDloojoan 
(rojfflasTOT gejocffiffl OiUt^ejosm ud&amMocmiaDamnQC^ ^ujai 
anej; (arasnlffxT) (Daoln_[l.3jjffl(a)06nsei; aaaoAA, oatecnlotejO 
6n§«nl6)(D oJ2ffl1n_[l.3jjaca>06ns." t.nJca>i,«5)l(r»j6)s cruoaromocn) 
offlojRn^tftOTinlcscigoffijo (aira)R)i2cru«5tOTCQ)j6)s (aiaaoaOTeaBgooa) 
(are)Bi3aa65ragj(8SCQ)jo ^swsa CDlraSteajcm OQQjffljraD^fflosm 
i2i(Dj(TiJ^a3. (aiaojcD (.oJca>i,Rj)lcQ)j6)s Qjlaai,o6uej«ns5)j63B6)§ ^'dodj 
«)am«5TmQa)1(sej(3Q)c9Q Rj)o#(mm1fflc9ao6nsjQjarn (moo^ sjlailan 
ejcftfld^o cruoculc9S)oa3 (pJ(H)R»CDl(Sc9S)6n§Rj)0Qa)1§j6n§. anfflci^ ejf^ejj 
sjloilanoroiro ajsloo) aos s)nJO§\j^ (SLnJaKormlejjojtan aloj^o 
(oiaoQjlecDosj (Biiji3fflaDOCTT)ocQ)1«5rOTlc)2ca>Qa)06m mmicm^ad^ 
ejcSiad^o. cruocroxaTmlGcigoffijo (aiacDoroxmmlecigoQijffllSces) 
cruoiej(3niiarujffl2r>j(2iocQ)jo, oaaafl rarejorujol «j)«j)j63Ba3c9o1s 
CQ)1c)3 cruo(.cooi2icruj«2aji2io<H)jo Qj(3«5rsflc90jam aoDjoii^ sjlciil 
onoasTOT cruo6ruaru)l(s.^s(s«5Tmogo cu(3i2i2aaocru(.RJ)aruo6njaru)i2iooQ) 
[.oJao(D63t3(;3c9Q (araKn^^aoo (.nJOCDono^mjeni. cruofiejaniKmaflcDj 
(saj6n§l ^(ri\j^m<r)oern ffl(T)jniJ_s,a3. ag)R»iao_|CDjeQjS)o_|sjamRnj 
Qjfflffl (areojcD (arejOBiraaaacDo ejelceojca>QQ)1ej. 

(3re)R)i2cruoc9i3do«s3c9S)o«)ffl06Tn cuaaEiasocro'(.«»«5Tmlfflcig 
(m/B^Mo. carejOiaffifiTOToaDnjjaqjtejfflooQ) crujeoojaiosm cruBOiiJO 
(DcrujeoQjo. (3re)«)i20fflajaDK5)lcD o^ejoasTmcDo Bi)(36Tijej_!>ajjo 
cruoaruceQOfflnDOCDloffijffljgg, crujo^cmDoalejajjo ejf^eijanj K Qjjizijgg, gt.fi3loQ)0(T)jeajoOcfeoggjaT) 'ermooS' o^oDej (moraStti 
(o^offlffiilroS, aj^cecmloJfflfflooa) crujo^cmDrotroloo^ o^ejoanoo em 

(TU)(D63t3g1«53 CDIcTDJo fflJceOTXDOOQ) l2l(DJnil_!>6)a^ (arecoocucTUJOj 

ojffloem g(3lo3dso(3«noafflffi3l«s3 ajaSrUOSKTro qj^06u_^0(Do osoI 
oq)06tt5. izi^colcrooraiBioailoa^ QjocrucDtft>gjo Qjlca>o«)63Bgjo, caretin 
aofflrarmlocig sjloilKDOj^OnjanlocQ) ^jjojceajcmj. caraKnjOtaosns 
QjfflQQ) cd1c80ocu1.^j crn(3(s«5Tm6n§«5)j6ng. (arajoimoQjlocig goD 
Rj)lQffic9ojo (3tas5)_!|jcm«5)(n)K5irooQ)26)s cruooftflioraSceaofflcoToflcDjo 
(saj6n§l Rj)sqTJ63i3(sgoQ)jo r4)COTl(0OQa> crujoancnaateanlcejegcQijo 
aanjceol cdI S e (mm 6n§1 coil olceoj cm j. woaiamls, sj1qj1(jj)o 
ffiSKnocDoraiacftQjjo (m^cSQcruocnraiajjaoem. (3re(OTj (Scft>ajejo 
crutiDSJcuoarucDtagjcssasjo g(.fT3lQa>ocr)jenjs5Rgj(ssa3)jo sjIqjI 
(jnaej. "(arejOiaoQjlfflCT) aacolcoaocfejcm oin(mm1(!53 cruDloflaiij 

<5/2(TD OQ)Kl2IO(D(DOQa)OlOQ)Jcfe, STUJfiUlfflOQ) (8(OXDOg1(H)Oa3)JO fflCD 

crolocr) ceaslsTmrooemoasjo, g(.CBl(H)63Bog ca>jOT)lOca>g0(H)jo, g(.fi3l 

(H)QjlnilCQ)63BOg (DLDOjlLOlcfegOaSJO (aradl6Tmrojfflcft>OggJo9j. ^(.cbI 

0Q)63Bgjo fflODcrojo GjiAoiTn s^lcucijizioajlfflcr) Qjl(8Qjc93(/aoej1(e3C/3 
(seoc9«»ooajaDj oJocqijctdj o^odooS BjasTijejaDjo oJlcBajcSjaaj 

CD^CDjaOOa) QJ^(e(JJ)lQa>JfflS g(.fT3l<H)63BC/3 (3reCUfflCTT)0(S)J63Blcrn 

&i<eojcrDlej. (3iacu6)(^ ^(.ct31ch)63bc/3 (8(OT(oog1oQ)j6)s oiloglteaj 
(m10ca>ag(So_|oaej cnlaDcrnnsTDo QjlcsgosjoDj. Qjl(SQjcftncQ)jo B^rus 
iJIcmrncDjaiooQ) Qj^tecmtojffls ^(.CT3l(H)63Ba3 (S(jj)oog1(H)j6)s (arecoj 
cru(D6TD(/o1ejoo(H) cSijcrolOceiagOcijooej crojcrnaDLCTOTgotnTlol 

(I»c9S)janDJ. ffifiTmOCDdDlCDCnjo QjliiJOfflC/OJCD^aDJO (arenJOJlLOXDJ 

fflooaxurrS aolceoejjo (aiaai,(0)(3)jo t.nJ3<T-nt9S)Jtft>a»lej; (arasT3(S)l 
ca>ociJCTUD(H)1ejjo o^rarOTjcSioalej. rataojaS (ul6n§jo culsngjo sjcd 

(Dffl(D6TT)iiJ(.tft>63Bg1(33 cfeJSJ 63t3T c6S) O 63B J CTDJ. r4)CTT)0(33 

ffi6TOT00Dl(H)jo Qjl(sajca)(»oejl(H)jo ojffllaajfiucnjfflOQa>Qja3 culsngjo 
S2cr)cr)ffl06TT)iij(.c95(ma)l(sejc9S)2 asssBlcuoocmro crujocaailcijjocu 
CTUDacH) (.nJOnilcSojoDj." (3re)(.conn63Bgj6)s ce3sl6raKno6TT)leio(mm 
ao§a(mm (3)sj(8ces)6n§(jj)j6ns. ^ujceoooS culslceajcrrxm (are)(.CDnn 

63Bg06)6TDal(i)3 (319)01210(111(1^ cejojoS OoJOglSKSTTOO? (OTlS^ij! fflCDJ 

nin,S8°l(in(S)(ms5l6)CT3 cu(3i2r2o (aia(OT6)ejanD(S)) (jnocm cfeoosTDo. 
(mScesxrajteOT)! CDlScsgc/olceQjanD (arajBiSoBorars) CDOocrujItaolceoj 
amloejalraS, cft)js2(roo3 g(!a)(3<Tn(S)ffl(mOTleJ2gg aoj cuoaaalcfe 
crn(H)2ia(mOT fflacfeOteaoggjcrnloeianoS, CDaizijffls sjIcuIcoto 
ejcftad_s,dnl(D(ujo g(sgas^(annl(j5)(uji20Qa) ffl^cDS8lQjl(m(aT0)lcD (JJ)jej_^ 
izio(n)1(io-|0ca>jo. cru(8CDdrfl.ijjo 6)(uoj(mOTjo, gcsgoa^cujo ca>oo 
smojjo cft>2Soa(jj) oJoctuoJOo (3ia)(S(/Snifl^jo ca>j(msflac9S)0(TT)jo 
(areaoloaxOTizioQaJl (mioceoj ojlsl^oj sjIcuIcoto (DQa)1.3jjffl(a)06n§lo1 
(»c9S)jo. crujcseiJOaJcseocoRstrolejjgs fflcru6)(mffi) o^ejoolcDjo 

ejc9ad_S,a0(H)1c9O6Tr)c9S)0(e6)JCTT)rUc9iado CDlZiajfflS S8°1ciJ1ot)o fflODJ 

(Snii_s,Oiijl(mfflejo(mffi) ojlaxmrnlraS cu(3ia2iij^j(mi2iooQ)1 Bjnifl.^j 

(SfvlOtftiJCmj. ffl^C/)63BC^ (ff)63BgJfflS CTUtiDSSCUOCrUCncaiOg gnJ 

(BosocDlteajrm ffllofloDlcoS (mocrrxfflosm izi(T>icm\,ab 6rujriuloQ)j 
osnsom ca>oo6m(OTOTOo3 fflO(.(ff)o ffl^cDcrujeoQj(mm1(33 CDlamj a§jo 
gcssojamlei. eiTOcarita) oJBO(3(mosm3fflg (SBOJCWtagooDl (fiem\ 
c9S)janD(S)jo (aia)O0uilc9S)janD(3)jo Bjooiijooltagosrn. "^(So_|0(/3 
QjlcsoOiiJCDCiS (jnoo^ iijl(Twcn)j6)s oJolemoaKmmloS cruo(OT^oj(m 
(Docn)1. (aiaorujfflOEOffljQS (3tas2(mOTj (Snjom (aiacu^csajnJCSBC/ao 

CDGJcfeOOfS (JJ)JSS3B1. (ScftiCUejo (M(0lOCU0Ol(H)0a3) (3ia)(5iaOQjl6)Cr) 

(H)06rn oJ2S8l(Sc9S)6ng(OT. (ara(OTl6)cr)(mffi)fflcmQa)06rn (scrunilcsceosng 
as). (Mo1o6)(mm oJ^sjI^^jo (aiaoflfflo^ (8cruQjcD(mm1(!53 ajajjcancoijo N I <7r> cOja'lQajjnDajcD gtincsejOcft>Qjjo nJCKsejOtftQjjo asngjo CnJOaJKD 
fflOtftjoDj. (maKn^fflcftiOsni bocdo Oiij<^0K5TWQjcDjo ^'naojoojl 
oajoaruffllejoKMnQjcDio asffiSTroo raiacDn^oltraceaoraTmajcDifflocQ) 

CTDj. cft>ora6TT)o ^6)K»eioo (aTBOrojoazioffljffls cruloDoaOTaiosm." 
g63T3omQa)06rn cnarzijos S8°lajl(o>o CDcn)l(s»c9Qffla_|sjnD6)«5)SjlK53 
rairaKJ) CDlnadoDejssragooa) (3ira)aoca>a3(9S)jo eoa)63Ba3c90jo ciilecu 

CQ)fflOCQ)1ffl1cd)c9Qlo. "aj1(Sajcft>nJl(3STDfflOCQ) Sjlcul KDOTmlCjS 

ffl(T)jnad_s,sslQjl«5)«5rs)l6)a^ oilaflcueocosaBgjo LtftfflsrufjDmooQjlffll 
OBceojo. arajaDO>oa(3cra5)8Jim (maslaj^sKDSSIrvjlteajcrncOTjfflocoilcDl 

(3Q)c90JO. KD(3c9O0Q)Jc9(a>lC!Q)Jff)S CrUinOCnOira) gCCT3la3)6313g06m CD6)2I2 

CDQa)l(9ajcft>fflCQ)Sj1«s3 oJltftorasaBgjo ajocrucDcft>gjo rairacrurflraffl 

(SCDOaj^85tOTl<ft)g2o 210L(0>o t.nJ«J)laDeiln_[l(3Q)c90janD SOJ cft>6TT)0Sl 

fflOL(o>fflOQa)lraloQ)c9ajo cdizcijqs sj°lail(o>o. njocrunjosruarujafl 
ejotmm ^Jlanolco) cruosojssBgjas sboj nJSSBOi fflOLRnaooQ) 
sj°lail«5)o Qtaosne araj LnJcoroosoDajjialej. cmaRnlcD CDl(3njnnl 
(3d)c9O0a3 aoi cft>offlvaj)2ilej. cscnsoncnocoi ejcftfldvojiaflej. 
ailcsQjcft) nJiiSsTDizioQa) ao) sjlaJlKDOTinlraS aocsoo cej^aaojol 
tijoslasjo (3TaoCD°lcft>ffl1c906)rvjsjnDCOTlcD2 ffljanj (319) 3_^ (20 can 

(0>^c9S)a3)J(9«J)ICQ)Jff)S (Scft>OSRrn fflJCTUOfflcft) OtftOSngJQJfflJo; gOD 

(mejcftiiJ_s,o LnJ3n-n<s»c9«ocT3 rarecmlcD cfts'lajjeengo n^om njcal 
(saaou)l<eo2o gujlKDaonsTDcrn cft>6n§OK53 sjlcuoraimoajlocr) cruj°lcft> ,]^ (sejOcfecsKSTmosj CDlcrujo^RnoeteanldDjgg sjlajlanoanfflcm 
cmosm cii\GciAS,nJiAsmmow sjIciiIkdo. ssIqjooibioqj njoaoraimo 
oilan? raiaoooo fflOLKnaoasTDcmjo nJoaoraTzioaJlan? cfeora^afflo 
tf>l^ sjlojoraimoQjlcD oojooanofflj crujO(3(mQenoK53njffl_^Qjjal 
oejcmjo KD(3c906rujriul cnoam gnJcsraaalceajoDj. gcoBlosocnje 
aj(SK!Tinosjcft>2sloa) (sajol§ sjloilKnajosrenD aJliiJoao rareajaS 
oacft>ffla3)os'1^0K532io(.Kn(Sffl eoc/5_!>K5Tinl(sngcQ)jo iiJ0njej_!>«!Tin1(sn^cQ)jo 
STUCTUxDKJiKnlroS CDlcTDOjaS ffljc9«s>l (scDsjtacmjggj. sjlojoraTaocii 
crujoi3(mO(a)Offl_!>63i3a3 6)iiJcs»(OTjOiiJCQ)Kn asjanK53 (moa3 crujQa)o 
gsngOcOQloQ) cft>js2c9anK53ff)n_|§j(SnJOca>jaT)2. culsnejo ajpnJcft>fflooQ) 
ailaajo«)i2SJ°lan«5)«5TOTl«53 (aracDltaooo (3iraajcft>oaa6)o_|sooO(a.jaD 
(mjQjQca rairacsKDnJsl sruaru) CDKiTinlK53 cft>1s(Sc90sng1curajnDj. 
^rormfao crunnoaojsjKDlaBjos fflO(3a)o n®ejocu(3c90ji20Qan 
(mjocmj 6)Qj^1ffl1<s»c9ffljaDj; (srd(m (3re)«)iaancn}izii,«5)lQa)lc8ejc9Q 
CDoailceojaDanjiziosrn" 

"(araoDomo (aiajCoaBizicQifflosm; cruoamoJBoaraiosaBglraS (m/m 
OBffllej." 0Q)Offi6i3)aj«)3(a)^a3 OTx^qjcrujajjajcsnJtftiail^j ca>o§l 
GQi'wsai rUjoorysjcTD cruacDKOTinj (moci^ cruoucsTjnj ajs'jajaS 
njancnlfflofflooa) cft>0(3(OT_^0(S3)(T)lc9ojo 6)Offl(SL(o><i»1c9Qjo eocol^jQtao 

SJc9O06)m0ffl26313l. ff)6)lZl(SLCOTQa)lc90 (OTOQCDOOTJ ff)iiJ<^6TDff)fflnDJ 

(SKDoamloanej. (3Taaj(3 anfflci^ cooiSnnaniD^ cruofflLCOtinlcft)a3c9o1s 
cffilejIrajoDj (!si(>(m\,au)BiseuQ(imyos)s njjoffla cft>0§l(8ejcffic9oj 
(scDO(9S)oa3 KDJSS3B1. (3iraaT)Qj(3 gcsi^oa^fflanlanaiocnn ail(.c/oi2al 
ejooflj) 6TuraL)S)(Tj§2 (ss8oeils)iij(i»(o>j6)(ej06n§lffljnD aaj ctuocdj 

21CDJnil_!>6)(D cftiJfflO COJSTDCSGOnlfl^J. CrUOrn5>rUf30l3(mn63T36)g gnj 

cft>ffl6TDfflOc9ffinac9ao6n§j CDOfflfflfflaroalejjofflonTi cruoa)lc9S)oa3 
Laaafl^o«)3 rairaKnlacig cinaj«°l«5)aDeji2io6TDj6n§oajjcft>, cnarzijos 
raiaaroffloraifflocu CQ)inoa(moarucT!ni,nj(o>lc90j(sajsnsl 6)cft>o«551^0cft>o 

5nglCDlc90janDJ; n^ODOraS (3ira(DCT!n«5TmlK53CDlnDJ CD^ODfflOCQ) aoTJl CDjoanocm carasnj CDajteaj o^rarinl^jRjxBOCDOQjlej. cdoo cruoa 
Qjcru(OTjc9S)6)g (8(0>sjamj; raiaoj cnajteaj ejslceajamjaijens. 
nfficmoaA (areajoailraS cruaff)i,oj«n1cQ)lej, (areeulejaflaajoajTOTOffijo 
CDOo (miiA>iL\j^i tBAfssalnfficmi Qjffloo; (arecso_|0(pjo tfelysteao 
CDOcoil ^cdIcqjjo Qjlaaj63t3gj6n§ocn)lejcgejo n^crn csual^ ocnsj 
Qjl^njlsjo. "(aiaojoS n^ojlQS o^cjTOTlcs^i^amoejjo (araailsjamj 
(aiaojjoo (SoJOca>o(DO(.cDtio1c9S)jamj. (are)ca>aa«!Tmj«j)6)anD 
6)iiJ6)am«5tD51 r4)aT)jfflajc9S)j(a) (araajlsjcmjo (aia(863t3o_|20(SK!Ta)a3)c90 
(SnJOc93oa3 aca>o«5)l(96)jo" CDiaziglKsS (areoiltftoJceiado (3ta)gjca>gjo 
"cuoDcrucnjcjiKnloa^ aoScocjiKnlejosm ^jjolasteajcTDKn. o^oDoejo 
QJsnoonfsSoaj^ ojejffljo CDaal^j(8oJOca)jamj."g(.fi3loa)Qjln3dCQ)S3B 
gjos Bocru_s,o Qjonl^jOtaosngjo 6njOaD^amamc5TO)jcfe(sgos 63§l 
CQilffljcmjo CDOo cruKn_s,o«)i2oailffl(T) cfe06TD0ffl«n (SoJOtajomj. "cum 
ssTTOOoejoojcsirocDjo arujSLflRjxDOcfeoaS cfes'loonej." "cucDGaotin 
(mmoroS ajcuscDOOQ) CQijajoojlfflo^ a^nadsloailraS ojoeejocfe ^Jlrnn 
galofficeojeamoailei. 'gKnjKnocmoQiosrn eejOcfeo, aifflgoraj eejOcfe 
ffllei' r4)amQja3 ijlaroVlcsajamj. gsaBOCDCffiOjaS culsngjo 
Qj°l6n§jo ffl^an^jQjlacig ojIs1oq)1c)3 fflnjsjcmj." "(3raffli,Rj)R5)jaffl 
ffl(W)aDolQa)jcTT) ffifiTOTOCDltftaS goilfflscQijgg (areaolan^ajmjKnj 
c9S)g1«)3 CDlan^QjcnjKnjfflOj (sansjcmlej" gToaoJocnlraScDloDjajl 

(SQQ)OC/)o (.oJOaJI^ ffl(DJnW_S,a3 ca>dl(Df3Jg6UfflCDjeQjlc9S)jaT)J, gTOOOJ 

oecDosjgg GjiAsij^s)A>oersepe>(S) aagocmj fflca>06nsjo (aiaojoo^ 
fiD^3Qa)«5TOTlffla^ Qjlaoo_|j aaaflc9S)jcft)CQ)lej. (3ia)Bi3aanmja3raQjjo 
ca>gffi3(Sfflaao«5Tmojlcuo ojQJlcanQjjaioQQ) araj cruc5T0)fflQa) inJOnSi 
c9S)oa3 (scu6n§lQa)jgg (arejOizoQjlocig (araasflfflo (arajtcooDssraog 

(SBaOca>OejOQja51(H)JggOT)JO g(.a3lOQ)6TUr3JD63t3gJfflOOQ) oJB0^«n063B 

fflgfflc9S)06ngj CDloeQjgocDOQjlej, (gTaaD^arurarmcsoaJOSjgg CLnJa 
(mmlejjffls aoj oJoacsaDOCD^cruastrnfflcn) inJOnJIoacBoocDjgs 
(arejB^ooo ca>6)6ns«5TOToa3 (are)(.conrflc9S)jaDQj(3 ojejojajsns. 
nff)(mo(si (are) rare cocD^aru (mm (SBC/Oca>oejonjculca>gjgg mmicMK^o 
(!)i20QjOca>j(S(TT)S(S(mmogo rarecuojas rare)B(3(Mo aolceoejjo (.oJOoJI 
c9S)oa3 cfeS'lcHnei, aagooj aocDQjcrooTinceajgglcisS cru(.(o>1(r!)o 
cftTlejjo ojjojniKDOcaTlejjo cru'r)(BO_^(mm1(8(ig(H)jo Ginjmams)] 
(sn^oBjo ojjiSsrDojoJo (mlocoijamoi cs)S)cm(m5)oc& Qjersulteoejo 
cfejo. oJ2(36TT)(mcQ)jffls cruocftiMO(s3teaooo CDl(ff)^(!5i!Dl(sej cruoo)^ 
fflOtft)]. g(OTlcmoca>(s§ cruocruo(0(iJTOTl(33 CDlamjo cruoocruo(ol(a)a) 

(DCrUCTU(3Tffi)Jca>g1(33crncmjo 6TU(TU)21J(e(JJ)l rare)CUC/8^l2)06m. inJnJ 

6T5U6)6)cuoocD^(mm1(!53 Bjs6U(S2iOiij(Do (scT)sloQ)lffl2amcu(3 rare)B_!> 
cfeoejo fflj(mra3(Sc9S)(H)j6n§. ojj(.(3>ca>gt.(ff)OBlc95(8gQa)jo rruDOQjfflSSo 
CDfflcucTij(OTjc9S)(sg(H)jfflj(8oJc9iadl^ elc9iadOo(8Bnr5lca>go<H)l cdIctuj 
(jj)OQ)lejjo ss1ciil(S)c/ajriulQa)lejjo csaoceiado (scdsooizictt) rare)(.coar) 
(sormoos CD^aD63Bg1o3 crn(rnlo63Bl(mm1o1^Qj(3 cuo(oogi2ij6n§o 
(Hilojamj. CD^dn(ruDSJlQjl(m(S(mmosjgg 6ru(TU)63Bgoj(OTS)lo63T3l(H) 
gTO (iDoJcruJlcruizijBocirafflosm smrodDaiets iuaaismiciAoxmom 
(mmlcn qj<p1 ocrogloail^coi. (jn^ocDojj^srDiziooQ) ssIcuIcoto (saoceiad 
(mmlcDjgg fflj6u_!>ffloa(jOaoQa)l rareoco1c95o1(ii)(9S)ffln_|§j. 

grunolnaKinrojceac/a croBOi>joos1ajl(m(!5K»l6)a^ (are)e^rn5>ffl 
crujeociJ63Bg1(33 (T>\rmss>&rm ffliijejj(i5tOT0CDjo rare)^oo(3iKnlffla^ 
(SLnJfflcft) crujeonj(OTffincD (gre(js>j,ajno LnJOtuoooio ca>Qjnjlc9S)0(Dj 
ffllsoojooon. ojjooa (feoemjcm (3t3)(T)2O]tij^Q((!Tmc96)0gjo rare)affi) 
offlooa) oJo1(MjfiDl(H)osm LnJcuocDo. gnJCTflnadrarmjtac/a '(saon^l 
c9S)oj(ot' 'ffltaoeiojcOT' r4)(TDj fflO(.(JJ)fflej oJO(H)jaT)(m. "bjoo oJIsl 
(Mc9S)oj(ot" "(are)Offl(!Q)jo onjojteaojcm (SLcejOCLXiJToflcnjo bj^cuI N I <D^ Lnjeu^OnJlcfflcsajcmjeni. aoDcr^oa^o ojffllcrojrjuaoceasTDo; (sajS 

(3ra6313l6)(D«!TOTff)anD(T)1(3«5Tm1 QJ^cSiadRSTmlfflO^ gejcfeC^ fflOl.«J)o fflJOl 

^jcft)ga3)jaT)Rj)jOcft>06n§j (SLnJosjoofflizioaDjizilei. carejiUrasTT) 
«5Tm1aa3 eaozi CDl(36TDQa)lc90)aD«n Qjlo3d(H)locQ) cruo6Tuaru)liiJ 

cruizicru«5)QjlaajQjjo aoojnii^ijOcsiaoajloarxinjooejcmOTfflcm ojo 
i2io«raoQjlK53 CDlcrn graiscul^anocon cdoo fflCDcrulejOceasTD 
fflacmosm gnjoflnadtmrnjceoc/a otacDjaBocrolceojanDRn. (SLnJanTOJ 

fflJaJCDOSTDlOOJOaS. gTSOSJOOCr) CrU(SCDnnlc9S)J(fe (3re)(T)C13l2106m, 

^TDcraJoecDosj (SLnJaanejOKnlffllteajta) Bjs6Uca>ora6TT)ffl06rn. ojo 

fflOOTaOQjlCSCDOSJgg (SLnJ21KnWOK53 ffifiTOTOCDQJJO (aiaiziffl«5)jajjo 

cru1fiDlcQ)c9S)jamj. ^'ncroJocscDos (SLnJaailejocOTlffljamoraS cruocra 
cffiLSfflo BJ86U0 ffl^sn^j gajcQ)c96)l«)CQ)OQa)l«5rOTlrajaDj. r4)eJ0 
CQ)i£io^(mn2iOT)63Bglejjo cru^csqjoaDRjxzioQQ) ^t> (arejoacoio 

ca>06TD0o. "r4)(Tnffl(96)K5)lfflO0Q)l nJOoJo 6)iiJ<^jamQja3 crujowo 

(are)«)i2oailacTT)Kn1raoQa)l oanoj o^ijc^jaDj. o^octd ocuojceojaT) 
Qjffloeioo ffl^an^jffloj crucscDnnlteajamj." oJOnJIcoiooQ) ffl(Djnad_s,a3 
(are)«)i2'^ej0Rn1(H)06m. (aiacoTmoceooora "(3ira)«)i2aD(scD0 sjodos" 
r4)aT)06m gnJcnIniiraTmjtaaa Qjlglc9S)janDR». 

CDlniKmmjcfec^ cnoani CLnJolfi-flteajoDj. o^odoksS r4)eJ0 Rnora3aj 
(o^63Bgjo gGnJcftfldlCcsasnganlej. (gTafinoeoQj(OTin1c)3 CDlaDca>amj 
CDl«)3(es)0CDjo ^TDOojoecDosj cruo(i»jce(m(oocQ)l cd1«)3(9S)0(T)j 
ffloem goj(Tnnii«5Tinjcft)a3 (3ra)ajcra_!>6)n_|sjaT)(OT. 63raoB(3aBoa)«j)lc9Q 
(3re)(.CDnn63i3gj6n§0cfejo; otanj crujo(3anoojfDi2ioQJl6)ej(8amQa)jggj. 
"g^oanejoasTOTQjmjo, g^coflcjS CDlcrn careKnlanrnjo, ffi^o 
oj^iSrormlajamajcDjo, (arejOimoQjlfflCT) ^^IteQjomajmjo (.srunia 

l2IOCQ)l«)JCTT)J6)tft.06ng2(i3>6)am L6TUaJ26>C3ri5) LnJOnJlcSQJODJ." CDCSOHIOS 

gcsaJc9iadl<s»c9O0a3 ojoasjcm A>ocho OQ)mo^(mo«5rsfl«53 g^omei. 
(aresj) (Scft>ajejo ffl^mcruanssaioQa) (arejtcooDaioem, cejoaajocrucD 
0Q)O6rn; (L^ifxaicLimow aoojnad^Sifflcig g(.fi3l(i»o(sejoeJ2nJKn(i»06m. 
ca>oi2i«5rOTl«53 CDlcmj arujoancora^io ecDsomjo a3omJL«n63t3a3 goj 
(sraooloxceffljamj. oJCcftfld ffiCOTj oqjojo CDlo3d(.cancQ)(mQa)oajlei. 
ca>02i(OTm1(scigcQ)jo ajooccnanoTmlecigcQijo CDln^ojraaaocrucDOTinlraS 
cdIctdjo 6TU0aD^Qjcru«njc9ogjffls (are)ca)^niica>csaao@(a)g1«53 
cdIctdjo ffljceanl ccdsooS crutinssojoamcDossm^aiocn) g«s3c96)so 
e1ejOc9iad63Bg2QS aruauj^rorinltnilraS cdIodjo ajceo)! ecDsooS 
(D(8aizios(DjaaocrDl(es)jaDj6n§. (H)mo(3{moizioQa) g^ooo) cdIcsoo 
cul^1§lei. (3iao(meioo ojloadcoJOKsrOT (arejCcrotnTlnJIralteajamj. aoj 
ffl(Djnii_^fflo^ ffltaoOT)! fflOocrucru'r>a3C)^«5Tm1fflejSj1«53 (aiaojoS cu^el 

iiJ0(DlCQ)0CQ)l«5tOTlfflJo; CrUja3(DQJCrU{OTJc9Og1ej06TT)0(.CDtiDff)fflB3l«s3 

(areojoS taejOtaofflCDoaDlffllceojo; ^TjaajocDlejofflsmalraS g§n3dl 

CQ)0QQ)l«5Tjn1«)JO. (SfflOc9i3d«5Tm1ejJO ffi«TOT0(D«5rOTlejJIZlJgg (3ira)[.CntiD 

(mmlcDj (.nJoaj 6u_^o cfeejnjI^lolceojaDj. g^cfeog crucOT_s,ffli2iaDjo 
i2nLQ_!>oa3) cmjo fflsngocQ)! RnooRnlol^lralcfficeojamj. CDCsanios 
cruGRn^^tftglraS ojaj(SiijfflocT3 rarajojaa^arysjcmj. aaj CDiJI 
(Scft>(mqTilon| oJlan^ecearncrajo cucaaacDln^ooKjo araj cruocifl 

(.KDlOKJfflS B^ajl9(St.r>JfflQJJO oJ«J)l ec9«r(lCQ)JO BJniieTDfflej. CTU^n^Sl 

(3recs(Dca>65ragoQa>l«5rffi)1(affl§ o^oDOjaS carejcconnl^j ((aracfeOfflCQ) .^ elfflocDo, (SfflOniio, ca>oi2iQjocru(D ffljRnejooa) QjltaorasaBog as 
QffiteaooS CDemaos CDl(3(8gaol^1§j6n§. ag)CTT)o«53 (SLnJararmloo^ 
(Scft>offlgQjlca>o(063BgoQa) cruacruecDdDQjjo (are(Djca>cnjcQ)jo aspl 
QjOceosTDOfflcmj ojosraroflglej. (aira)«)i2cruoc9iad0K53c9O0C)«5Tm1(D00Q)l 
{mojqTjj6)iij(^6TT)afflcrD goJcnloiiKJTjnjcSoglejsaBlsaBocD)! cDl^csg 
aa63Ba3 ca>06TDOffli2ianD«5) aaaloffiosm. o^odoksS anoJOTilcDj (m)(tsm 
OBcecnlcQjjffls ojltftocroo, aa«)1c)Bocro_s,KiTinl«53cDlarn (are)«)i2oailfflG^ 
(SfflOiiJCDo, fflODcrolQaJ CDoelOiJIaw, fflCDcnilocD ctujodo obcSOT) 

' cm o 'cm 

fflOteajtft) r4)onDeioffl06TD^(moo; "cojofflcmooogjffls RDojqTjj 
ffifiTOTOCDfflasfflOfflSTDaltsS" sj°1qj1rj)o araj aKStinoraroojaosTT). (aresnl 
eejcooj c9iad(nnc9S)6)ry§aj«06m CDOoaejoo. careailffls CDajtea 

Qjeao crocOT_s,2iocQ) Qj^ajnDooeaio (aretinlocrocscQio aojggajsa 
(sajBcrnoJlteaoKDlffllcflQcsejo crucOT_s,aj^(D(82io LnJOf^wslfyitSoao- 
(mojcnj (3reoejKj1«53 Rj)\oc/5oaca>06n§ (SBVORnlrJIceofflaJsicmay) 
CDlracBoJcftfldeoQjmoem. "cea^aao ffltftoeengo (Tuaroa»1fflcft>o(86n§o 
cruauKSTmjOtaocBsnBO rataej (!S)p(DoaA>osreosm rataaoKDJo [pJOnJl 
c9S)oa3 cfeaJlcQijanDay)" nroocsaBOGCD^OnJCDlnadKSTmlKsS "l^uuo «»oj" 
t.aaraL)Rj)6)aT)QQ)06rn (moJocrucTDj oJOSKTrolralceajamj. sruoan^nj 
BO(3Kno63Bgj6)s 6ru(TU)(82iOiij(D«5Tm1(DOQa)l aoooS QjcDoamo 
(mmloej o^cfeocTmRDQailcsejfflteooaDjo (SoJO(8ca>6n§«n1ei. cruoocruo 
c)lc65oJBO(3(mn63BgjaocQ)jgg (areajoolnadssTucnDo Orusgomoj 
«!Tro2ca>gcQ)oa3 (8Qj6n§l o^cejoamajoamtmmlcDj oacesrTlceijgjceiCSOQJO 
{mojqTjj6)iij(^jca>(sa3)o eojenscmlei. "(OTjjOCDGtmmosjcejjsl (aiacoj 

eajl^JOtftOggJcft)" (CKDCD {m^(Sc9«S>(D ejSTOTSjImOS) r4)CTDJ 
gTSCSaaOoJCDlnadUStOTlKSS oJO6T0TOTl§J6n§. ^TD CrUOoCrUOfflltejfflOQQ) 

cu(D(TucnjKiTinjca>gj(8sa3)jo cruoffl(.CDlcft>gjc8SCQ)jo (araaD^Rnotftoral 
QQiooa) eorao6)(ft)06n§2 cdoo ceajcrilsTOTrofflfflOfflKnocDooaocsej CDmjceal 
sjco«5TOTls)ej(aT3)(DCT3moarujBlceaocT3 tasplco)]. (sejoeKJToflcDjo bjoo 
(.conDOTmlcnjo (DOo onlGffl cruDOCDo (D«)3(a)0(351«lc96)jam oJcSiado 
CDizijteol (sejOca>«5rffiil«s3 (DosjOteanaofflffleojooej Qjoa^oo. CDaaj 
OS cruoocruoralca>2ioQa) crujeuocDjeajKnmlcnj CDaajos CDl(3riu 
CDRnjQjjfflOQa)! LnJan^cftfldaioQa) (araaojojoanizijsns. Rn^ocDorinlon^ 
(seBeoQjoKJTOTgazijejmo OiUt^jta) n^cm (ara(3(mD«5Tm1eJ2o cdIo 
GnJAMGinjaKms) Qj1ca>(Tu1n_|1c9S)jca> o^oD (StacScmDflSiTOlejjo, 
r4)ejo crucOT_s,fflKDsm3gj(ss(H)jo omooRjxmjffloem. 

eoraanlcQ) (mcmjoiliiJOfflKSTmlroS ©fflQjBltacejoejKSTaflcDjeasniio 
araj oj«)lQj(3«jrOT(Daj6n§ocQ)l. (gTam(3nj(8ajB«5Tm1ej offlajoocn^ 

QJOBo cfeOraeTDIZlOQa)! (anDCrU_S,ajOB(.aJ(TUDO(DK!Tin1(DJ OSceOT)! cfeJSl. 

gecDJBKsrmloej gteajcfegjos OhJcd cdsod cfeoejormj crujsu 
(seoco63Bgjffls ca>ora^«5Tm1«53 croj^oBcnoffijensooailffljaDj. ffl(Djnii_^o 
RraoaJlfflci^ crutinssfflOQQ) cuoSanfltaeoojcr) osceanlfflrygj. gtucril 
niiK53ca>oejfflOQQ)(So_|oa3 g(.a3lcQ)63Bgjffls (3re)i.ca>ffl6m«5Tm1fflanDKn1fflra 
cruojnadsfflooan aa6TiiBffljQa)i3nDj. gsoKcOolos (are)t.cft)2il^ gnj 
(.BQjo ffliijt^jaD Qjl(T3dCQ)ajoam(Dc9S)2 ojiPsaBlfflteaosni carejOizo 

QjlcrDlcrflOffiJO BJ861jlc96)Oa3 QJ^ o^ODOOOil. o^ODOKSS ojl«)3<BaO 

ej«5ra5 oaolfflffxmm BoDlryiteajcSi ajanejoco) (aTamjjcruLcnJBOcn) 
63Ba3 (SnJiSnT) (.so(T!na3ff)fflQjraoc/5^«5ts)lcD Qjcmjfflnjg caiacscuo 
CDK5)I gnJcrilnadoStaoejastOT ^i) cru(3qjcruoCDojal«5)^ocD«5Tm1cDj 
(scDralessnglQjcrnlei. 6TujfiuaKO>6)«5tOT(8o_|06)ej«!Tm6)am isobjosjodjo 
cruoocruoffllca>sj°lQjl«5)(s«5TmcQ)jo fflaojooco^eKSTmasjo arajcsnjoaej 

t.nJRJ)l(SrfldCUlc9S)JCTT)J6nS. (aiaCOTll3aJl§ nnOQJOBKStmloa^ oJOOffl_S, 
«JTm1fflej«5Tml0Q) gTD fflfflOJOOCfl^OJOBo (H)m0(3(mO85)^0C06)«5tOT N I <Tr> N crujujlryiteajoD aomej; (saa«5)0«>i LnJcfeoaKMnlroS crujO(3(mnnj 
(B(n)JocmsKTD0Q)O5)smamj cdo njoosjo. aoogjos (m)(smcu aoios, 
(OTinlaej aagejo (3ira)«)i20c9agjo cft>2slQa)oejjgg(o>l(8CDc9Qa3 

Oiij^jcm LcraaissBC^ aolteaejjo rairajcsiaoajloa^ a»i£io(3(mQCDLizi 
(OTOBjffls LnJcfescDiaej. CDOo cej^anio QjiAc^stdo; n^oDOKsS rareoDO 

CrUcKOT 21003)1 6)iiJ(^5TDo n^CTDOSTTI g nj CDI nil (OTm J cft> 03 

Cnln^ca>(3nadlce6)2CTD«n. LnJoJ6mj(OT^OCDo 6)iiJ<X»(OT OjleSJCDCTUC 

ejGCJTOTO cru(D_^ocnili2ioK!iKn1(sejo aJlcooailteajaDQjcDej cooiSaBfl 
cft>a3 cruo(Tuoo«!Tirnc)3c5T3)6)aD sjloil^j cruoocruooltaajmjKnj 
c96>6)g (ruGaDtiol^jacaiOsngj COTColaxceQjGcusrelasejooKn, ratacu 
0Q)1ejaOT(3cn:nrLOI«5)2ioc!Q) (maaoaOTroTinlcDj (scusngl, rairaajailraS 
cojnJKDi2ioQa)lralc90jcTT) oilejaflaojcsajsnsl cru(scndrn^jfflcft>05ng 
- tejalaDjnDQjmosrn a)0(3izi2flca>i2icnjn3d^a3. (araorooog cruosru 
cruilcs^sGOTinogo ^tdctojooo^ anrxrojo CDlrajoJoa)ltft>i2io6rn; 

fflfflOejO nJB0(3(mO63Ba3c9QJO nJ2(36TT)(m0a)l(Sej(3Q)c9OJgg QJOnDCD 

631303 carainojo ^'Dcrojfflcrflcsejasceojgg 2io^o)63T3o3 n^oD cnlej 

0Q)1«)3 CrU0(SnJt9iadffl0Qa) aiaDKnjQJjmjSng. (3ira(DJnWOlc9S)ffln_|SjnD 
n^ejO cftSOTinCUJjSSRgJO, CUJjc9«5>lnJCDfflO0Q) 0Q)ffifflra)6313gJO KD^OO) 

63Bgjo (3ira)8)imcru0c9ad0K)3c9O0fflK!Tin1cDj crunDotnriceojnDj. 

CD21J(9S)J nj|{OT0(9an20ffl0cft>0o. n®OCT!nCTT)OK53 CrUSjJiJlK5)fflOCQ) 
aj^c9«n1«5)J«5TOTl«s3(T)lCTT)J (3iraCOTl(mfflOCQ)1 CDlroSceOOCDJO cOjJSJCOTCJS 
fflaDKJTOTOOa) gCSqOa^S3BgJfflO0Q)l CrUJQa)o «n0ra0KSTZl_!|O LnJ0nJlc9S)O 
CDJfflJgg ffl0l3C0ffl06TD«n. f3laj_^ (SLnJfflKMnlOClg CDllpejOSm 210CD 
QJGLnJfflo. CDfflJceOJ CrUJOmo nJKDCDlOOB CTU (SCDnDl(3Q)c9QOo. 
n^OrolCDJ (SQJSngl ? n®eJO QJCnjCOTJteOgJGSaBJO nni,BC!Q)K!Tin1C)3 

sjjej1cQ)c9QjaD (3ira)(Da3«5Tffi)1cDj (SQjsngl. "cQ)ino(3(moK!TinlK53 
e(5K!TinoQLj LnJlascDOtajcTDKn e(3K5Tinoan(D2(saj5nglQa>ei. (m)(smo 

QjlCDJCSajSTTBl (319)6110 15(3(310)0(1! LnJl0Q)ar)Oo9jJCTT)(OT." o^OfDJ gnj 

CDlrfldraTOTj njocmjomj. ^TD tftiOo^o (OT6)am ^si2ijo1(3Q)06)(m eoo^, 

nJJL«»n210l3, OOS8^63B(^, t.6TUOaJZI6TDcftiW(.«»l<™SS3Knlta>w3, (SeJOcfe 
CljleO(/)63B(^, (S3(UC1210(3, (TU8?1CU (rU^n^Slc93(^, CU^OnJca>aOC]Q) 
ClilOOJo n®(TDl CUCrD(OTJc906)g (3ira)ajtofS)1^0CU^(31Kn1^Jf30nn(Dl^ 

gOryi<s»c96)2anD2. (3iracuff)Qa)ejoo ratacucfficeoj (scu6ngl(H)ej cd1(S)_!> 
cru(3iKncQ)(96)jcsajsn3lcQ)06TT) gTS cruocruo(D(oro)l(o3 (TUDl(a5l6)uj(^j 
CTTxm. cruoo(Tuo(o1ca>nJ30(3(mn63T3ag njonjormlcnjgg ^(ocniotssl 

§ej 3lCUpCr)CB(.nJ0nJ(0>lc9OJgg 210l3(j063T3gOa2l§05m CrU^n3dSl^1 
§Jgg(OT. CD2r21J6)S CUlcfti3d5TDo (D) ID 0(3 010210 (S3) 0O3 CDlZlJceaj 

cruofuraiKnj ajoiejod!) 6)ag)oajo^63Bgj6nso(U2ca)OQ)0(H)1. "otxsotio 
(Sffl Lootofflonjnn" ((Bra(m1(T3j(scrarfldo n^cDlastea cjdodo s>A,osrsi 

(UOj). CrUoOrUceiOOtinlCDCD CJDCDo 630J (0>l(121Qa)06m; n^CTDOOS 
Cljl(8CU(an(33)c9063t3lOCna3)ej n®(TDJ Oaa(a(T3 CDl(3(8gC/0lc96)2(TDJ. 
LnJ(3)_!>c9iad(31TOl(!53 (3ira6)6)3(incft>ai0(nn(8(3Tm0(mj(m LnJOnJ6T5Ulca> 

cucn5(mjce6)(/3 cjD0(3aizn(a)CD0Qa) (3ira)Oi20(incDj cploarooajgg 
6)cuejj(ing1(3Q)06m. (3ira)(oi20(ii (3iracu<s3)j6)s cruj(0)L(T!ncDlej(S(33)os 

n^gj 6)aJO(DJ(OT6TDo; (3iraCU6)Qa> 6)af3ancft>Oac9(Siria3)2fflS LnJca>S210a3)1 

fflogjtftosjo (scu6TT)o. (3iracua3 gT3 (3ira(r)oaru<efl3>eonj(3TOTl(33 

ti^ejO cft>a21216313gJO 6)iiJ<^J(TDJ. "(3iraarUc9(OT(SCD0 CDllSejItiJOWSCDO 
(3ira)CUJ(a) n®(TD(0)l6)0^ (0)0(!53nJO_!>o (319) (512 0(1116) CD LnJoJ6iaj 

(soimosj (Biijaraunj fflcft>§1a3) n®eJo eitagjcfegjo (3ia!p1^j 2ij(e(S) 
CDOdjjtft), e]2i6mcu)ej(3i3)l6)ej 630j nJBO(3(mo(8(3ro)a3)jo (3ia)(.cro 
a3)1c9O0(S)1(Dl(e6)jcft>, eTDofltanJBiSoioesraglcsejQBteQj iijo<s3)0(0)1o1 

c90Jca> n®6)dDej02106m. 2ig2gg(U(3 Cr)6)lZI21a_|g1 n^OKDJnJOCQlJCTDJ 

n^oKDj (liliiJOffllceajorDj. cns)2i2i6)(e6)oa6ng(i!nj 6)iij(^1c90ocT30(.co ,^ cirfl(!fflc9S)2(TDj, ^a5)l6)ejo(mjo iuaaDlssxaiim. 630j (sa3)Ofiuoc^ 
oJS(e6)g(3im1(33 i2ij(S(mo2(TD(SnJ06)ej iJlaroxsoDO eonjlculiijofflcsaio 
cfejsoaOT) crujciOTo ca>a(3ia)cu^63B(/3 CDia(ijnDlc96)2cft). 630J cuoSanfl 
cfete50(0^(3im1cDj(scu6nsl cru(5(ijcruj(3)^oc/)o 6)iij(8(^6ns1cu(Dj(samo(/3 

(3)6313g26)S (821(12, (313)30(11, (HICTOCTO, (3ia(r)Jca>2ejnJOlOXTUDlO)l, 
CrUJ6UCrU'Dcft>0^63BC^, aiCDJnil^CSCDOSJgg CrU(SCDaD6TU(TU)o 
^(U6)Qa> 63(mjo c630O^210c96)0O)1o1c96)Jca>." gl) (3ia)O12l0Q)CrUo 

'^Gj(3nad((!iro1cT3 (/aoololtaaooj) ^Jlej 630Jc96)63B(/3 o^iji^oofl goj 
criloadoimjcejc^ CDOizai (SLnJffl1a-[lc96)j(TDj6ng. oaooiijo, gnjcuocroo, 
m.fT3lQa)CDl(.coaDo o®ca>o(i!n(uocruo aijo)ejo(H)(u osoololtftosj 

rau1c96) (3reO)_^0(U08^aiOQa)1 CljlCUlc96)6)(T_|§1o1c96)2(mj. "r4)ffl(l3 

osoloo cruj(S(H)0CD^ai0(a)6)§, nff/aai sjIoDJ rataoi^ormo acujoao 
ca>6)§. 6)iij(ul6)(a)06n§ 6toto(t3 o^gcujo (3i3CDlca>o cscfec^teajaooo 

ca>6)§" gO)l6)(lg O)0O3aJO_!>o 0ao1O6)OW) 63O(Un^SoeaiO(80Q)O 
(3re)O120(ljlcr)J 630J eOffl210(8CQ)0 cfeOJO)! O)1OCr0c96)Ol(Sc9O6ng 

o)1ei nfficmoem. oso1ooiOTl6)a^ oajfiu1ca>06Tr)(si20 g(.fi3l(H)63i3 
gj6)s (saiOiijaDcsaio aicr)crol6)a^ cultfeoarucsaio 63(mjoO)6)(m (3re)Oi2 

oJ1cU)(SCQ)0SJ 6TU(TU)aiJggO)ej. [.6TUtiJ2^ffl^o oJ0ejlc96)J(TD(U(3(Sc96) 
(.6TUnJ2(SejOca>t.oJOnJO)1(H)J6n§Ocfe2 o^CTDJ (Ul6n§JO iiTOOCSrBOCSCfl^O 
oJCDlnilOim1o3 oJO(X3)6)o_|§1o1ce6)J(mj. iemcimjiA(0\,o 630(8O0 
(UlB^oSoiOlaDJO C/)JOJ(Ul6)(lg (313SJc96)03 CU1b^0CU^(H)CDo 

Oiijt^jdD (3ra(uamooim1o3 oJoejl(M(8t9Q6n§2(m croj(go(ucDl(H)t.(TW 

6TDffl06TT). (3ia(m CTUoCrUOOOl^OCflCSOUnOSJc&JSlOQ) O)oJ(SCr00 6)6)(UOO 

CD^csaio (3iaej. 0^6)00) (moo3 (3ra(so) goJoolnadoimloS Viii5-o3 

(.6TUdJ2iiJ0^6)01S) CQ)6TOTS30(r)JnWO0CDO1in1CDJ O)jej^ai0(H)1 oJOeiOTOTi 

olcsstBQjamj. ^(S)] i.6iUtij2iiJ0^6)oiOT cruocruoocDl(ui,ois)l6)a3)(mj 

6)O)g0<X3>1 (U^06U^0aDlc96)0O)1o1c96)0CDJgg 630J 0)0(96)10)^ CDOStftn 

(H)1o1c96)jcft)a3)06)6mdT)j (8O)0(mjo. oaoloo (3re)Oi20(ul6)(i^ (scrucu 
cfecr)06m. cfeooocD^nnfflej. ^Iculoio ffliDcro (ShJoicd 6Tujriul 
aijo)ejo(X3)cuffl(H) cdoo o)^salijjcft>ga3)6TD6)2i(m cru]iiJCDcft>6)go(mjo 
gojoolniioimjcejglejlej. aiol^j g'r)croJO(T3 (3reco)o^2i1(H)06)6rD(m 
crulfSDOOKno goilaamofloooQ) 630j CDl(36mca)(!5Tw1(sej(i3)c9ffl05m 
maam CD<s3)1(i»(96)j(TD(m. 

OQ)i£io(3oiDfflO)oiml6)(i^ igo(uo(8(uoaoim1o3 gTsaml CDloSceoj 
(rD(mj6)ce306n§2 fflO(.o)o gnJCDlnadoimjcejC^ o)i,oJO)l6)ajS2 ornlej. 
(3ia(u (Dffljceo 630J (a)(3ow)(u^cruonnlo) tajsl esojceol 6)cunJlo1 
(M(e6)j(mj; (3iao)1eio6T3i3)oo3 cuoaannc930B(3c/oo culc/ojoml^jta)] 
sooim (us'1c930§1oq)0(S3)1(8o_|Oc9jJo. ciff/eAO (3ia)iiJ0fflt.ift>ai63Bgjo (ijlca>o 

063BgjaS CDlCQ)(.fn5)6m(UJO 6TUJfiDl(H)JfflS CrO(3(lJO(JDloJ(S)j,(Ujajgg. 

crujoSoinoJoaiocn) (u^c90)1o)joiml6)(i^ croajiijIoxmjoimloS CDlamj 
aijc90)1 (scDsl (3ia)(S((n20o3c93^niioim1(sej(x»c96)j CDQailceojom, aiaD 
oimo(H) Bl(u^ojfiDO)1cQ)1o3 ojffi30g1ca>6)g(m CDlejosceo CD06)2ieioo 
CDlodWfflo t.nJ(uaoim1^jaca>06ng1o1c96)2cm o^ejo (3ia)iijooo2nj 

63BgJO - CU0^ai2lcfe63Bg06m; gO)1CDJ (ljlnJOlO)l20(I3)(U (3190)0(3 

anilca>63Bgjo, (3re)Oi2cruo<s3)ai(ujo gBoooxrajo cfeoj6mcQ)jffl06rn 
crura3co26m63B(/3. (uejoi3)ja6)(a) 6)iij(^j(TDO) gsoimj6)aca> (3rao1 
0Q)O2(jn r>g)(TD o)0)jo gi) (U0(a)^63B g1o3 (.nJca>s1o_[lc96)2(mj. "(.oarau 

(BCtDOSJceaJSl BOCDo ajiA^efOo, (3re(.O8fiL)(Sa3)0SJcft)]iJI BOCDo 6)iiJ<^ 

ojo), cuooogo BOCDo ajiA^smo, ejesscBODOsjtajsl bocdo 

6)iiJ<^6mo. e0Q)(8O1OTO6)S BOCDo 6)iiJ(^6mo, OTUtinocDjejoflcsaDoos 

BOCDo 6)iij<^6TDo" iirD(sn30(8CD^OaJCDlo3d(ais)1o3 (Viiil?) o)oJcru, 
BOCDo, ratBj^essQjo, ratanrflooru, cmoi^crucrvDO) o3)onDl(uoQ)05m 
aruBOiiJooo2r>j63i3gocH)1 ojoa3)6)o_|§lo1c9s)2(m(!5). n^exinailejjo ai^cn I <D^ cru^n^slooa) dnlocrul(i»c9ffloa3 fflslceajcmcmjo, cnoaBOSln-jIsl^ 
i2ijoQ)f53c9S)lsoajl6)(D6)^oejl Qj^cruaoo eRnocmjoDcmjo, ^rmaests) 

GjiA&TD Qjlca>0«)B1)(36rUej_!>fflO(SCQ)c9S)Oo. o^ODOroS gnJ(Tno3dC5TS)J 

ca>gl«)3 i2i^(/)(T\}^n3ds1cft.s)g croecDnrflceojaman arajasTmai ud&am 
fflooffil co6TT)lces)6)(T_|sjaDj. e]fflj6u«5Tmjgg eoffl«5)°lQQ) cu(3i2r2aao 
crut.«»c5i'<3>l6)<^ cruofflao^ffljojaoem. (DO(H)o§lamocQ)l araj aocDlfflcr) 
ffltaoeijanDKnjo QjlecDOBKSTmlcDj i2io(.(o>o aooeilfflCQ) gnjcraajl 
c9S)jam«5)jo (arenjoocufflosm. ojltaoosaBog sjoailceooaS ^Jlej 
(Srvjoa3 cruaileaanadfflocn) (3re)«)i2nDlc!a>t.aw6TDo ojlculceojamjsns. 
eora«5)1oa) iJlamcSiOfflotS ai<T)cru aaaToorarro care) loo cojI^IoI 
0Q)c9ojnDj r4)(TD QjlaajocTUffljggQjfflosm; (aTaenjffl(a)06n§Qj(3 aoo 
OTilffln^ oJoloajraLil (arejOjao^fflOfflsmanDj CDl(3(8gaalc9QjaDj. qjoctu 
CDcfegjffls CDlQa)t.™>6mo crujc^oBO (Dscsc9S)6n§(mo6rD. mnxm 
cruosoQj^fflfflejalraS CDl(36Tijaru)fflO(H)l CDlca>t.amlteoejjo iJlej 
(Srvjoa3 ojRj)lQjj6n§. (Wojcru (aramojo CDl(36Tij(TU)fflO(H) qjctucdo 
CDloffiLamsTDo, m^oaruo (aiamcuo cruoconJolcw^ocDo goj (osngjo 
(manflKja eeao ca>«53oJI^1c)lc90jaDj. RnnJfro Rnospcm oJsIoq)1 
ejjgg QjO(DLnJcni£icmjggRj)06rn; caracsOT) cruacoio CD^ocruo 
cru(D_^oarulcffi(es)jggOT)06m. ag3ca>o(.co(o>, cu^ocdo CDlalcujjOarucDo 
ffljRnejoQQiQj (soQJOcfliijra^tagjo (3ia(DjQj(3«5Tm1(Sc906n§«5)j6n§. 
"(.oJOffifiTOToS QjOceolacD aKDcrulejjo fflcncrolocn snjjrauloQnejjo 
QjlejoQ)lo_[l(9S)6TTio." cu^ocDQjjo o^cBiOLCDiiJlamaDajjo (ZKDsaajrsul 
c9S)joJca>ra6TTiizioQa)jo oJosraTrolffllteajcmj. o^ejo QjliiJ0ffl63t3gjo 
(arearoSffljeuaotean ^TDaoJooanKSTmoam iJlarolc9S)oa3 sjlcuocrao 
c9S)(sgos cferoSojl^lffllceajcmj. gTscrojoaDlroS (nlcrn raraaDjLWaDo 

omoraS gTD cujjO(Doajcnirn«j)fflOQQ) sjlaJlroxmmloci^ (are)«)i2(.oJ 
nn(3n3dOQj(TUD (Snjoejjo (m1(3^Qa>ocQ)jo CQ)mo(3(mD«n(n)l(o3cnn 
cmjgg afflfflosnaroTrojaiooejei. carera) oJBO(3Rno63Bgjs)s ojoai 
cruan^fflOTOT ca>6n§olQQ)oa3 c&iplQjjengOteajam gcUtafflemo aoLon 
12106m. "fflj^^^offijo crujc9iwaKOT<H>jizijgg i2i(Dcro26)ca>06n§2 moidsxim 
gTSOoJOfflcr) cfe06TDoa3 cfes'lcoij." ierunm jiA(o\,o, (fio^r,r>(X\m\,o, 
QjocDLoJcniDo, cru(D_!>ocruo o^aTilsaBlocD (Doejo(.aaffl63Ba3 qjIcuI 
CQ)c9S)ffln_|§lc)l<s»c9S)jaT)j. (.c83ffl«5Tm1«i3 (aiaojcQilejjffls cfesamjeoJOQa)! 
ffl(Djnii_^aD cruoocruofflltaaiejo CDlceol (mfflcm aajrauaoceooo. 
(aTacso_|0C8«' ffl(T)jnii_!>a3 «j)ffln^ (are)fiD_s,OR)i2lc9j2ioc!a) ojocrucscoaD 
«5Tm1«53 (Scft>ooa3 (ara(3nncD0ca>jamjggj. 

croajraoQQxjoTinosjgg cej^oTinQj^saBogeioo oJ2(36mi2iooQ)l 
(T>\aiq^ad\j^l A><p\sf!m)0(si aoefflotajtmrniSceojo aruocruo«)«5tOTl«53 
cdIodj ailfflteroxDooa) Qjlcaoao (skdsooS QjluilQa)j6n§. mmicMK, 

SjlOJlRDCJlKnlfflO^ (3T3QJCrU0(Dffl«JTm oJSlQa)06TTflK«. (1)0^121211(93120(12) 
(are)^ffl6TDQJJO C8t.nJI21l21Cn>l210Qa) SJ°1qj1(0>QJJo CDCn)lc9S)JCTT) RJ)oJCrUJl 

00)003) oJolLOJOsStaaS arooocruoolcejLnJCejoecnsaraglKsS cdIodj 
i2ijc9«»(Docn)1 oj«)(sejOca>(s«5Tjncctic66)j Bi,naJsl «n1(alc9S)jamj. 

CDlnadcfegQJJO gcOOTl oJJ(3srD63BgJI2100Q) eOOOnKSTmloej fflJCDliJI 

«5Tm63t3a3 CDlojj^cru'rxBQ^KSTmlocig crujoJCDsatjgoejjo (araaoaajo 
crooCfllOTxmjnlffla^ LnJonl cujcDlcft>goejjo CDlraomfao (are)cft)^n^s63B 
go(s»lK)lcQ)c9S)2cmj. (araoj^ care) oJOfflOG^oaKSTmlacig carasjasrOTO 
em. (arassfloo^ (ataoruKDlKnjroirooejOcSi^naiSfflOcejcmrocSQQjemo 
CDfflcm (arasjKSTjnosm CDlraSteajoDKn. CDajceoofiSiooj crujoJCDao 
cfeoo. o^oDoroS (araoj^ sjlajlteajameKD care) crujoJCDKSTmlejoem. 
(aracmjOcaiOsneajtSceaKn (rosaBoS (ataajcr)6m1.^j (mggjcm sixotI 1^ cSjcruKSTmocssteaocsgfflo 0Q)omo(3(mo^i2io6rn. (mojcrujlooa) cruoi 
ar\Dl(s.^s(SR3Ta)ogo carejOizioajlcDjo oaolcxmmlcDjo cfeslcDaooa) ojol 
oalejcDo - ca>ol(D2ioQa> cruoa)(D-Qjlcul.yi§j6n§. (arasnj crulaol 
.ijQj(3(Sc9S) gcjTOXBo (are)B(3aasj°lQjlRno (TxralaiSceoocDoajj. CDln^cfei, 
n^saooa) ojoloajfiiilaxjo (aTaoaneTsucnanjQjjaosrn Knnjcrujlcajjos 
sj°laJl«5)6)«5rOT e0l(Sc6Q6n§Rn. (atacmaS i2i6T0Ta>Qjcru(.K»o curaloscea 
6mo. oalfflcruj ajsmaDCDo o^utraKD fflKnojajjoonsngl gcftfldsmo 

CQ)0iJl<S»<9O6mo. (arajffliaOajICDJ QJ1(DCQ)o QJOJCStOTOCDJgg gnJtft 
C)6m63T3g06mlQJ. CDl«J)^(TnQa)«J)63BgOQa) t.nJ0(3(mO(T)ca>gJO goJQJO 

cro63Bgjo (are(Djn^dlcffic9S)jca> cusl (are)«)imoQjlm cdIcot^ocdoboJ 

BQjlCQ)1(Sejc9S)2CQ)fflJQJOa3 cfesnosjoDj. Qjloajduloffijo QjIcnCffiJfflO 

6)6mo(oj KnnJorujlacQ) i2itino(DOce6)l«5rffi)1(3c9S)jam«5); cfejaaejcDoco) 
63ralt.cBS8oejc9S)O(06)cig 6)fflca>CQ)Sc9S)«5rOTlejjgg cruoi2i(5«no^(si2io 
QjocsKDormoBceooffloa^ ctujoJcdo cftoemomjgg cfesncsajo raraei. 
cfeoaio, (SLcfeocuo, QjocrucD, g^ o^aTilaj ciflgjoaxSam c/ojrauaoo 
(H)1«)lc9S)jaT)Rj)j6)(a.06n§06m Rj)ojomjl ffltintmrnjo (scdsjodrd. sjIqjI 
.ojlffllfflces) (aiaaojn^dlcflojaT) gTO (arejCraonDjcwl araooSces) (m)(tsm 
aO(S)\,(i<s)SQ0(ji cfcolcnaoem. atasmo o^gjojaosm. eoaffloj 
§«n sj°lail«j)ao6rn. cruoajnD^ 6ruaru)63BglK53 cdIodj OcaajOry 
soa3 (saj6n§l ojIsjo cruajsocfflQJjo gcsoJcaadlceQjanrxmjQiBiOsni 
araoc^ oaoloffioaB cruaovocrulcirootaiarnlej: sj°lail«n«5TOTlK53 ojoo 

d O s\)' 

sjQa)o oJolcffiKDjffltaoengj aoL(o>o cro(D_!>cru1.^Qj(T)jo CQ)mo(3(mn 
crucD^ocru1cQ)Oca>jaTriej. gTO (araajcruoaDQastm anocaQoS cro(D_^o 
cruo(.aaa«5Tm1(Doaca> carenjaomo ojojastOTjamj. (are)«)i2icruoQa)ao 
ajiAwaf) cuo(3a2il(a)aj1c9iad6mK!TinleJ2ffls aocDOJomajrirxstOTlcDj 
(8Qj6n§l ca>n^s63t3gcr)jeQjlc96)2aT)QjcD06rn 0Q)LDO^(mo cru(D_^oarul. 
sj°lcijlOT)ojralt.aaaaofflca>«5tOT6)aD CDazijffls (arannsjooo «s)js.ijj 
(D°lc9S)l moaa oJoloojaoooceooaS (8Qj6n§l(r»jggRj)06m. (are)(.aaa 
Qj^QjaruDcfegjo agjo (aira)GroiaocmB»1c9Q crutinocQ)cft>aO(a)Oa3 
(scu6n§l o^SfflajsjasrsfloQ) ojrauonlcejgjaosrn. (araeaBonn w^oD 
(TUDO(.aoa«5tsfl(Dj GUOcmo oJolLOJOsStftSJloJlanaoern ojluilnjl 
alcsojoman. (arajcsimsfiTtDOCDl anfflo^ "ffl^j^ crujO(3(mc(mora3njra^ 

63BgJO OQJSl6TOTm oJffl\QJOSJc9jam(T)^0(TUlQa>OOQ)1«5tOTl(B6mfflaOnD 

goJoolniiasrOTjcejaS (jf^ejooadlceojamj, "(.STUOaasma (are)«)iaffi«TOTO 
CDlcfego<s»l eoailcruamomajfflcnjfflcffijos carejccoonajjo, Qj^tOS)! 
oJoaoQQ) crujKSTmjfflOtaQjaoasroncDjgg (arajLCOnncujo, ejTDcanta) 
aooQ) 6)c^aajaj,63Ba3c9Qj39 (arejccDnnajjo ootafflQjslsKTfn ojol 
tajos?<a>oocQ)1 crusiajalcmcSOjoDj." t.nJ3.^°lfT5 soaarxmsfiaA 
(m<x>\,o(m\ CDl^oJDcncDjo (aratftneTsucDCDjaofflsmalejjo, cq)06)rj)o 
(DcultaofflQjjo a8c9«r(lQQ)ja1fflejaTn(olc9S)leJ2o, aruoLaosj^ocDlruaaoa 
cfejsl cft>ora3cea«53 cfejcnJlsKSTOTceQancuo arunocDQjjo srunnjao 
CDQjjo Qjai:)l.yirajaT)j. oj(olaajfiusi°lQnR»c5T3)lcD (are(.«ncQ)jo srunnj 

aO(DOB(063BgJ6n§OCQ)lffl2aT)J. 

nnlcBjacOTcoTOfloa^ a26u_\|ejc9iii6maoQa> (arajLcraacotSaao S2°1qj1 
Rjxmmlacig nff/ep Qjaotmrnjo (aTa)«)i2iaoc9«r(l ajgcSrorml S8°laJl«5)o 
oJ2^6rr)aoc9S)oa3 (.''safltsoj'mj. caraen fflaQjQjOtinlca>sj°lQjl(5)C5TffincD 
630jc906)aanD CDlejQa)1«53 cfeeoofaaooQ) ojoloojoul caiamojo (.sruna 

jiA(Oy,o C8QJ6TTIfflaaT)J CDln3dca>arfldlc9S)jaT)J6n§. g(TjnDl(T3dB(.Bo3dSO 

c9S)gjffls (ara@l(.oJoa3)«5Tm1«53 qjIqjooDo 630j cuo(3a2flcfti cruocrutao 
oaosm; gToaaJcxscruQjOojrauanlcffioern. CDO(3(iDcru£i^K5tsyi6)a^ 
(arejCniDomaooa) (d^cDo aaj ailnadjraucsQjBlQaJOsrn; acOTrJoaooa) 

CQ)06)RJ)OC3J iiJS63BJO CU(3fflaoJRnCDlfflCQ) oJfflSjSJn_[lcrac9ffl06)RJ) 

ojj^oTinlcfflOQnej. BocnjRD^Qjjo rJlRj)i,«njQjjo ajsJloKooffil ataoc^ N I <Tr> raiaspcftijo (319)000301^0 Kn1ca>^jo C3tacr)2eajl^2<ft.snsraro oc/anado 
aJlaajnJi)f3oa^ gcQ)(3nD njraoJlcniloejfOTinoaS csajsngl L<ft>2i«5t3)lc53 

CO^oDCSKSTmOSJO cft>JSJo6TU(8«!TmOSJ21Jgg 6TUarU)6313gl«53 CDlCTn 

crujo(OT(.CT!n_!>o (scDsoa3 njffllLcraiznceasmnfflcmjo Qjlan^ltolceajaDj. 

6TUJfiDffl«no eOffl«5)°l(H) nn^GC!Q)6313gl«)3 CrUJCTMrflOfflOCQil CTUCOCD 

ffljOryicQ)c90jnDCOTlK53 njfflossoBarvjglgjosngalcjS rairarayicDj 

CTDCOTCDlejCQilroS OtftOSngJOQJ^KDJO 21ja3(SCQ)OCO^K»<SjCSgO (3ira(3nD 

(owscmo (SCD0(96)06)«5) n®ejoQj(8C)CQ)jo goaJiScTD crucOT_s,ocruo(.aoizi 
K!Tin1(8ejcD)<effl SiUejoaS raraaojajral^anjfflosm. cru(D_^ocrDl(a)a3 
sjorafl, (jDCDo, nJTiaxOTJo goKDOCTDjailejoKSTm (3ira)«)i2lQa)ffloa3) araj 
crucsnD03(B_^CTUC0nj(D2i06m. cruecDnDOTTinlcsagcQijo (scruQjmasTOTl 
(sn^QQijo am(sa3cro63Bff)g LnJcruoBeoajoTrolcoS LnJiiJ(Bl(T-jlc9Qjcft)0Q)o 
STDRDlfflo^ gcsgoa^o. e]2ilQa)lK53 ojlaojojolcffijos cru'r)a3(B_!>«5Tm1 

Cnjo, Ojl(T)Qa)«5TOTl6)a^ ODteCrnteQJO, (3T3cftn6T5U(D«5)J(mml6)a^ (319)00 

CBOimlcDjo, (scrucucDfOTroloa^ (TUJO(OTLORn_!i(oiin1cD2o (TUOcftaJIcftigoa])! 
(TU6iau(Dlc90jam ^TDcrojorajrawiaoaosTDajA 

sjo(jj)lcn)jffls crnQa)i2is5R(^ cruajBooaxsraimosjgg ca>aoiinQj_s, 
63i36)g aJlcul(96)jcTDj. ffloo2nad_!>a3 (OTCDlceoj oJluil^ cej^oimoj^ 

cft>ai2l2l63BC/3 n^orooffeoejjo (3iaaOJnWOlc9S)6mo. GWO(DK,(S)A,(ji 

(scDOteol (3iacuQa)jffls (3iaslfruD0(D(i5r3)lej06m cft)^(3ro)Qj^tft>^2i2i 
63BC/3 ajla)1^1§jgg(OT. L6TUtiJ26no(rojo (Tolfjjolteajcft, kobo 
Otaosnsej (3ia)^ffl5TT)oOcft>06Ti§06)6maDj co6rnlc9Q6)a_|§l(Dlc90janoj. 
(mjsi^oDj njoasjono A,in <TO(m\^e>(st!ji ntroglcnnteajonoj. 

K06TuoejoQ)jas ffltaoS (r\)(S)\,<&iOmc& (mong (Breamaoo) 
(TUoGSTUocjocno 6)iijcd)(0>j nAoetmn -. "(Jraasm sfSiocSi isnAnmjij(a\,o 

3°lcftilj1<S»c9O0CD0(.Cr)aDlc9OJCmj. 615)0(SCD(3)J CSCDO(.(i»c9QO(0(DO 

STDCsaa" 

rareizm aitftCBCDOsj oJ06tototj: "o^ong <a>J§°l, cnlarig (scoo(.(S) 

(S21(0)0aSTT)OaDCTflc9OOl6TOTmjcft>2S0. 6)iiJOJriJ(i5TOTl(33 SOJ 30Cnil 

cmocml 6i3)ocn6BT32al63i32o coscmlffljcm cft>oej(oro)06TT5 cdIoctd 
co(3eo (Dol^o). (3re(n>2S)ca)06ni cnl ti®(!nj (S(j)0L(3)aio6)6m6)aD 
CDlteadltrelej. n^nci^ (SnJiS sjosruoejocmaDosno. cd°1 (TU(OT_s,cft>o 
fflCDOsm. (3ia(OTj6)(a)06ng (TU(OT_s,ca>oas806ruoejcoo6m simoaaooDj 

CDlaOcM nJOffCOo." 

CrU(i3>_S,cft>OI2ICT3 dDOlcrajaiOfflO^ oJJ(.O><T)0(H) CD'DOT)i216)(^ (Biasj 

c90(!)3 Oiijano njosroimj: 

"ecoQjoa3, 6totoci3 {3iaailsj6)(i5rOT raresjtesxoS ienAnmjiA(o\,o 
3°lcftiid1c0ffloaoo(.conr51c0QjaT)j. srroooS (3raciilsja(3iin (3ias2o9«(o3 cuo 

ff)§(S(!Q)0?" 

CD1)(5)2ia3 (SiiJOBI^J : "(StiD (SCrUOffl^, (D°l o®{JJ)J (SCOO(.OT) 
(im)\(Si ff)nJ§QJCD06m?" 

cru(OT_s,(a)0ffla3 ojosraimj : "ecoQj(ni3, O®ao1cfflc9fflol6i3irojo9)jso, 
6Tn)0(scD(OTj (scooL(0)(aTS)lra3 aajgojocnono n®ao1(i»<9Qdl6U5W)jcft)2SO, 

613)OCD2121(SCQ)OSJ (SijJOBI^J (SCDOcOOI. (319(22103)^6)5 fflOJnJSl ^6313 
OCDCXSOSTT): 'SKDOaCDQCI^ QiiJOJnJOTIinlraS SOJ nJOlijJ0ffl1<ft)6)CQ)(TD 
CDlejCQ)l(i)3 (3ia6313J2il6313JO (3iaej610TOTJ (OTlolSIOTtTllffljam cSjOej 

oimosm aolocm CD(3eo cuol^o). crfloci^ (scoo(.OT)(8fflffl(0)amj njo 
CQ)jojoci3 cruo(ju_\|fflej. ng)6)ci^ Ccij(3 sJOsiuoejooaxiDosm; cd°1 (TO(m\, 
cft>oi2(T)06ni' (3ia(m26)tft)06ni ecocuoS 6Tn)oci3 (TO(S)pA,oi2i sjosruo 
ejooosm." 1^ wrxwaaS cro(OT_s,cft>oaKSCDOsj ojosraimj: "oaolooioaj) a 

(.6rUOriJZI6Tr) (DejOfflOT) ^63136)00 CrU(OT_S,o ffl(OTgl6rairoj oJO(H)0(DO 

Qjlej. {3re(OTjOca>06n§ cbqjcdo o^ijano rareorTI sjjeilryiteoj. 6totoci3 
cnlcDtea alceiiiOcej^aizio CDSounoo. cd°1 cru(OT^fflO(3m(3ia>l(33 cnlcmjo 
oJIs'iijajcDej." 

QjlQjlcueoco63B6)ej i2icQ>6)iT_|sj(mroooojo {3i3sl(mj(Dces)j(m cu(3(^ 
fflfflQjosm3(8gQa)jo afflQjfflj6ij_!>6m3(sgQa)jo rarecftgocDjaiosm gojool 
niiB B(3c/8(D6m3(^ (mjcDlaDjamo). gTscroJocia o^ejoojolejjo 630j 
(SnJOfflej Qjj^0oJI^1o1c9Qjam raiaoKno^oailQKOcH) rarejOizoQjosrn. 

{are(OTJOca>06nS ag)ejOQJ(3(9ajo 630J (SnJOOej CrU(OT_S,6)(!5TOT (.(^nnl 
(I»c9S)0a3 cfeS'lffDJO; r4)ejOQJOo 63OJ(8oJ06)ej CrU(OT_S, ©613)0 (Do 

rarecjD^cracDo s)jiA^oc& {arecjDl(a)Oo1ca>gjffl06no. c9iad(.KnlQa'®J6)s 

LnJOTllcrnCJOlCQlOtnn CrUaO(!53cft>2fflOOCl3 (.6TUtiJ26m(D0(H) (D0O36)(T) 
oJB0(3(m063BgJ6)S oJOffl(DdD(TD_!>o CUOlo_[lc96)J(TDJ. gOQ)(3cnO (3)(3)J 
ffi61OT0a0QJJO CU(3l2I2CUJO 63(0lc90ejjo (.6TU0fiJ261T)QJ(3(y)(3im1CDJ 

fflO(.(0)o 63OT)js3b1 crno3(e6)jcm(S)ei. rarecoocuaocH) rarejCD^ocoizlcft) 

t.oJa8(D63B6)g QjlC/8B°l(a)(0l^J oJOlnjlceOjanO ceiad(.(3)1(H)(D0SJ0(9S) 
ri206)Oo_|Ol CDOo (CnCTlQ63Bg1(33 QJ0(I»lc96)J(TDJ. (m(mjffi61OT0(D6)(3Tffi) 

cruo6TU(ru)l^ QjoBLtiJKnlf^aBSBBC/SceoocHn cuo^aalcfecrucsaagcD 
63B(/3 oosoTOTltnTlojam sscDcfeCDjo (Biaso(3)aa(.(0)jcujo c9iad(.(0)l<H) 

O0S80(9S)ri20O0<H)lOjamj. (3)\CUfflOCQ) 6TU'DraLri(a)SjlQjl(OT(3iml6)Cl^ 

t93oejaejgao(H)lojcmj (3i30). cruocuoffl6iT)c9ao(3cft>2sl B0(3c/acrncft> 

t.nJCroCD6313g1(33 (S)Ora3oJ(a^o (ft>06TTfl^JQJ(TDJ. ^5K5)OCnlca>(^ CD0§1 
ej(S63B0§jan(S63B0§JO (M0(TU(.(0)^^^cftiC^c96)0CQ)l grarUOnDoJjSciJO 

cru6iauo1^j6)cft>06nglo2(TD2. gojao1n3d{ais)jca>gj6)s cru(TU0Bca>a20 

fflOCD) (.6rUni261Tll3c90 c9iad (.(0)1 02)020(3 CD(SQJnil6m63Bg1(33 (.nJCUOO) 

I20CQ) oJ6)ffi3Sjc96)jamj6)6n§amj au am (ml ceo (mm ceo qjIcuo 
(3re)(5i20(3(moi2ocn> au(m_s,cruou)(moQ)26n§ocH)lo2amj. OTj(.ro>°ltft>o3 
S8°lciJlOT)(3TS)la)j (8cu6nglcQ>2gg cruoiej(3nii6)(oim ouoenjoxulcs^ 
scsraimogo o^gajjo auj(ac6iifl(mcft)gjo (3ia)(.crol(mcft)gj2io(nnojoT)j 
oajraTlejjo (8i20ceiad(.nJ0(Tj(3)lc9ffljgg (aia)fiD_s,o(OT2lca.aru2io(3im1(!53 
(3recij^c9ffl ojjffljn3d02(Sfflos (3)jej_^i20Qa) (giacDlcejOffloajcSjOC/assB 

gJ6n§0(H)lOjamj. fflOI2(S[.(3)(I»l(H)JO CD0(3cd1(H)Jo (3ia)012lOQ)l20CQ) CDoel 

ot.oJC/8a)63Bfflgceojol^ c«omJL(mcuoBo a)S(3Tmooj6n§o<H)l(aoDj; 
B(3c/om6m30gceojol^j ajsoimjom ^ua^oaucsaagcDSSBglejjo 
oJOffi5S2o90oo26ngooQ)l(020T)2. 

goJcrnnii(3imjce>(^ ffi6imoa)ffl(3im (saocsceiadOrUOdDaiooQil 
g'narnl oJO(S2)joDj6)6ngODjggo) (H)Lnoa(moffl06Ti5. "(morafl 
(sc/socao (3re)Oi20Qjl(33" (3ia)Oi2ffi6imoa)l o^ejo (S(M0ca)63i3(sgQa)jo 
(mo6iT)o ffliijt^jamj. "(.6rUdi2Qjlo3 iemaacimm ecuo)?' (.6TUnJ2 

©610)00)1 (.6TUtiJ2o (3)O0T) OrejCnTloimlfflJODJ. g(TjO)ln3d(3ro)Jca)(/3 

ffi6in)oo)(3TS)1oo^ fflaTxmjraimlejjaml o)1(33ceo2cft)(D)2o n^ejo oubo 
iiJO(D63B(sgQa)joC3ra(0)1oo^ c}Jiaiq^ai^(tmy\A>§ow\ ce>(oj(a)jce>CQ)jo 
ffliij<^joD(S)j fflca)06n§ goJO)1nii(3ra)2ce>(^ ffi6in)oo)ffl(3TO)ceojol 

^Jgg (aiaO)_^J(SrD0aDo 0)l2il(3ra)0 ^^0(Mce(0)l6)(H) (313O)1O0g 

ouD0O)(3ro)jo)1(n) (moo (moipraimjamj r4)0T)j oJoodjod Qi\ai^<ji) 
ce>020oj6ng. ffi6in)oo)1ce>(^ceo aoBOiJOfflo ojgoo ce>oo^ajgg 

©(WOODjaej n^OT) gOojl^J oJOOQJjaD IXL)CQ)2OV)03 (3ia©6KJ)0O)1 

ce>(^ceojo (3i3(i3)OQjc/a^anei r4)0T)j oJlamlsj oJoosjodj. "(saoceiad 

(.oJ0nJ(3)1 6)ce>0ajOJ(010)JOD ©613)00)0 (8O)SJ0T)(3)1(33 ODBOiiJOOo 

crUfif)0(D)lo96)20T)(m LnJ(3)^ceiadi20Qa)l§ej; (3ia(.oJO)_^ceiadi200Q)l i20(.(0) 
120617) crutir)ooQ)lceoj(TT)(m. r4)6)af!5)ODO(33 gTO ^6i3)0CDo ajoiil 
eiorara) 63ODlffl0^ giijlro)i20(H) gnJceaO 6TT)63ragoo3 g6Ti§Oce>(sejo N I <i!> N g6n§Oc9S)fflo_|S(sejo oreeJ. ^t3 ffifiTOTOCDo (areaooalcejoejaocon 
CDl«5)^QjmjcOTjQjocQ)1 CDlejcDloDj QjojcTD acTDlffla^ (araoDjejofl 
fflOLRnaosm." o^oDoraS goJCDlo3d«5TO)jcft)a3 ffifiTOTOCDfflasrm asama 
(mmlocig crusjjiJIanaoQa) (are(5(mD«5rOTl«53 (Sffl0c9iad(.nJ0nJKrric9S) 
630(Scft)OaJO(H)fflocQ)l cruj1cft)(ol<s»ceajarnlei. "(arejOizoQjlfflCD ecua 

ffifiTOTOODo ffl(a)06n§JIZ10t.RJ)o t.nJ0<Jlt9«)0Cl3 cft>»l(H)1ei. QJlffifiTOTOOOo 

ffltaosngjo Qjgora (3recjDlca>o ojol^«5)jfflcft>06n§jo LnJafJItSoaci^ 
cajsnoonei." cruKn_s,fflOQQ) sjlailsnciSTrolejoern gixTDCsS. ffifiTOTOCD 

(SKMnOfflSOojo CU(3iaZlQJJO «njS^nDJ6n§00Q)l(Bl0Q)c9O6TDo. (.STUfiia 

graroonDQjjo sjlffi6TOTO(TDQa)jfflj6n§ocn)l(ojanDoejjo (maojiAooo, 

CU(32I2CDln^O o^ODI C)6n§J (Sa3)OCDJj«J)ca>gJ2nfflejSj1«53 inJGOiUao 

ejel(!ffic96)2cft)CQ)lei. ffi«TOTO(DfflizianDO«53 Ccfeajejo srujfiDlcojjns a><p\ 
Qjej n^cmj CDOo QjlaaBizio(Sc9S)6n§lcQ)l(olc96)2amj. orajOiacgeTuocu 
ffl06TDKn. (.STUtiiasjlseTtDocrujoJlffla^ ^kdo^ caiaailcejo jiAsmiOA 
fflooaflteajs; oJC)ffloa(mncruK!Tin(H)lc)3 Lf^rau fflijajjormoaS cfes'l 
0Q)o«5tOT qjIcuo cruoocruofflltaailnadCffisaBglraS crooejlojRnajjiziotnn 
ceojso. g'r)aaj(aec9(m1ffl(a)06n§Qjfflo^ nn^aoajo oJOJlLKnajjo (arejco 
a3efDl{majjaocQ)lc)lc96)6TT)o. ^i)aaj(Daaocru(.OT)C5T3yi«)3 aJlBcorauooQa) 
gjoadlfflo^ oalnad^oziofflffl RnloQsioTSisjcSQSTDfflizialroS ratacnfloDjizij 
cniooan iJlej OBlnad^oziooffl ceajooteaoejcBOTinogo cruBOiiJOfflraT 
c9i3d(ia)c9S)jo cuocamzflcfefflocn) care^SceoraroflcDjo CDlcQ)(Gro>6TT)«5Tm1(Djo 
Qjl(scL)(!a)fflO(Scft)Sn3l Qjcmanocofl (aradlQjOcSjjamj. inAuSacnonJcn] 

nil«5Tm1«s3 ojlojejOaiZldD^nlfl (arejOJ (.6TUtiJ2S8l©«TtD0CrUJc9S)6)g 

CDlQa)(.CT!n6TT)«5Tm1cDjo oJlcscDcnxaocnn Qj(3c3Ta)ltes)oa3 asces)! (araos 

^lOJODJ. iirOO(8a30(SCD^OoJ(T)ln3d«5Tm1«53 CDJfflJ CTUCOT^J, eft) 0210 S86TUO 

ejocD ajaajrUoejcDajTsflcDocnn efiejooajcDoaroxasaBglcejcdScefflCQ) 

j^(S)OW\ oJOOffijaDJ. o^cSiOaroCJU^OCDQJJO t.nJcft>l,«5)l(T\)Cnj(3c9S)ajJO 

QjgaK!Tinjca>Qa)ocQ)l(ojaDj ^(mlcmjcqaa^o. g(Tj(T)lni(«5Tmj(ft)a3 
CDln3dca>anifl<s»c9S)jcTT) ffifiTOTOCDo (3^)012 ootftanlQaJjas ctusIojcdI 
cffifflaooa) Luaau (arainajo Qjlaajocruaoern. cu^taaio ciDejlceajcm 
(SnJooejKSTmoam ^stotocdqjjo cej^aizKmmlejjos (areeloj^cednfflo 
ca>6TDo. ffifiTOTOODo CDizijteaj ejsl^j cfesneTOTrooKsS cruKn_s,o offlcfeoj 
omonocffijo rataoDloar) crujooojraTmiziOceQloQjanocffijo raTaanlcDoraB cdoo 
oj(olQj(3c5iKy)CDo 6)iij<^fflo_|§«noQa)jo c95(ojRn6)n_|sjanDj. "ajfflo^offl 

«JTmlK53 CDIoDJ fflJc9OT)(DJO, OaOOOTCDJO, CrUI20nnl«J)(DJl2iejO«jrff), 

nn^BQa)C5iK5)l«53 00003)1 QjloosslceoooTmsBoj Qj^c9«rnc96)(m cruoo)^ 
fflOQjlej. (arecOTOCQiKn ffifiTOTOCDo fflca>06n§j i2io[.«no (.sTUnacoJOojanl 
CQijengOAOoS aj<^." (arecOTjOcejOsnsj ooaiocDjsjaS ffi«TOTO(D 
rarmlQcig Qj^su^ocDOTmlroS cu^ocdo, croaocul, grJocrucD, oJjsj 
r4)aT)lQj0Q)c9S)jo CTUDOCDo (D«)3(anoQ)l(Bl(e6)janDj. &efa)0(r)(imy\(si 
CDlcrn cruBOiiJOfflOKsrOT ojjoawgg1fflc9ao6n§jgg mpeupmamsnm 
araj CD^ooQ)1(ft>ffl6majjo cejosmjamlej. (grejoimoancscDosjgg 
fflag)cft>_^eoajo (3Taelaj^c9(miziOcft)jcrrnfflei»n«53 caiacsTOTOo (Scft>ajej 
ca>a2i2S3Ba3 (are(Tj«)^OnJKn63Bgoffl6TDcrn goJcolniKOTmjcejgjcmnn-i 
ocQijomj. "oraej, rarejOBioQjlarnlQjlas fflaDasrmocQ) ^Jlej ojloaj 
raL)ca>ai2i263Ba3 CDloeajgocDjfflengnri (aredlQjjggajcDoeialejjo 
(3reoa)ogjffls cej^aao asjoJlraS ojlmnadsaiOcfejo. araooS (moci^ 
(arejOBioQjj fflO(.(0)ffl06m crucOT_s,afflarn ffl(T)cru1ej0c9S)l, rarejcscrao 
ojocrucr) CDSOTmjcmjfflQjalraS careoKogjas cej^mao asjoiltoS qjIcd 
n^sfflOcfejo. araoc^ Rnoci^ (3ira)«)i20QLj aoLKnaosm aruKn_s,6)fflarn 
fflCDcrolejOteal, rarejeraimooJoaruaD CDSOTmjcmjfflQjalKsS careoKO 
gjffls cfe^aizio QjlcrilnadsiziOcejjarnlei. (3raoa)oa3 (arejCCOoDlteajoD .K 6)«5)(8fn»o <m>e><meiOo gTO carejOiaoQjlraS cdIctdj ejelteajomj. 
A>^ams3B(jd ffi€iwocDarUdncft>i,(mi20CQ)l (araaDjn^dlceasTDOfflamosrn 
gTO cro]c9«»o CDln^ce3^niflc9S)jam«n. cru(5qjocOTlaoo(ia)loQ)ocn) ojo 
fflcroKiTincQ)lc)3 LtrarauojlaajocrueaBcsgosj cfejsooRj) (arecojn^dl 
ceojcrn (Scft>ajej(ft.(3arzi63t3a3 Bj(36Tijej63T3gO(ft>janDj. izi(T>icm\,s)c^ 
CQ)mo(3{mnejcftiM_s,o (Stft>ajejo CQiocaroflcfeaioQa) cruc)3c90^i2i2i63Ba3 
fflAosns (scDsooS ca>«'1(H)joa)CQ)lej. o^ejo ca>aaizi63Bg1ejjo (m&etmo 

(DJ(T3dO0(D63Bg1ejJO (.tftnOQ)Oc63ejOnJ63Bg1ejJO (aia)CSR)120amCOTlQa)J 

sngOAjoDj. o^oDoraS (aiaoilos (arecooOTajjizioQan RDorao«nzi_^o 

(.oJ0oj1^Jfflca>0gg6TT)fflfflCTT)lei. CrURD^fflOOQ) (3re)R)120Qj1fflCl^ 

ad\(ms)(m5) ojjn^sloojsjKstmjta. o^od o^cfeOjliiJOffleraTrooos 
r4)ejo cfeSanisaBgjo (arecDjoaddlceQSTDo. gToosjcxDleiooOT) 
CDfflffljffls sj°laJl(3)«5Tm1cDj ejcft>aj_s,2ilei. arocoToxralej, (are)(.(/ooQ)Qjj 
ffllei. gcirxsejoAKSTOTjo oJcxsejoAormjo (arecjDl(ft.c9S)6TDces)l853 
CDOzi can§6TTifflaam ag gegaa^erarmoffls (areoojn^dlceQjam cej^am 

ca>ejOoJ63T3(8gCQ)JO CQJffifiTOTCQlOCDOBlAGgCQlJO goJCDlnil«5TOTJca>a3 

ratanjejoJlcfflcsajanDjsni. oJoeejoAKsrOTj aonnral cuooo (onad 

OQ)^) QJ63t30(8(DO gTIOOJCXDjaiOCQ)! aOJ 6TU0ffi3jca>6TT)c9O0 

(0oelc9Q0(S(D0 ggg gcsgoa^erarmoffls (arejcftjOjcOT cdo ca>a«5TjnQj^ 
ca>(3i2izi63BgcDjn^olc9Q2aT)«n. i6nJOni26TTi63BglK53 A>ai(ms)ai\^A>aiam 

63B6)g CrUo6TUCT\Dl^J (.nJcfeSlojl^ (are6TUJfiUloJ2(5qjcft>fflO(H) 
gCOTOTOo (are)CroCQ)63BOg (.nJ(3)l(SnilCUl^J6)cft>06n§J goJCDlnil«5tOTJ 

A>(ji aracDlQjora^cro(OT^6)(3Tm gTOOTilcsxjonjlceajnDjsni. o^odo 
ejQj 'cfe^anissBgjo ffi«TOTO(DQjjo Rj)anfl«i3 sruaruxzilei; ffifiTOTomo 
fflO(.(o>ffl06n5 (8fflOt9iadcruocu(Do' o^od acOToasTOT ojlamosaBjcml 
ei. ffi«ro)0ar)ca>(3izizi63Bgjffls croaj^oxaiocn) aaocsTalceiSslajlKj) 
ffl«5W)QQ)06m goJcrnrfld(3Tmjca>a3 CDlnadcfeaniflteajanDen. 

cuo^aizflc&fflooQ) gTO crulrauloffijffls cruoeoQj^«5)OT)onD(i»06rn, 
nffiep (ru30iiJOffl63t3gj(8SOQ)jo ojjcSqjcjDOfflSTD. (arasnleiofflCOT ctobo 
iiJOfflnjrafflocQ) CDfflajffls (3ia@lejOn3d63Ba3 CDlo(8Qjga3 cfes'loajj 
fflfflODjOojlei. (arajrurarmjcfegjo eoassBgjo coocosaBgjo fflosm 
63Bgjo r4)eJ0o CDfflajffls ffljcnilejj6n§. o^oDoejjo LnJi^saiocQ) 
(3rearuooc/5«5)^s3Bgjo ojoaruojoojlecaocuajjo ooj^joAosngjo, 
nffiep Qjmj(3)jc9S)gjo (.oJcuSraTmlceQjaDKD (aiaajaruocDaocoil cdoz 
(ii)c9S)j(saj6n§loQ)Offl6TDaDjgg Qjloojocruo CDajtea graroonnajjo 
crucsamonadQjjo CDoSAjamj. cruaOiiJOfflraTmlcr) fflCOTrarmlfflci^ careocnl 
(fljfflSTDo (3ia)Qja8^fflj6n§. QjlaajrarmlejjggfflRDeioo asolcQio 

OSTDCTDJO l2l(DJnlJ_S,fflO^ QjlSJQa)o (3taCDlQJ0a_S,ffl0a6TT)amjo gTOOOJ 

(oa3 (Dffljc9S)jOo_|j(3)(ojamj. "acDjnii^fflcig (areBi,a8^Qjjo 
(areajSraiKnajjo (3reajOiij_!>QJ2o (gracoocDajjaooa) care) acmlKsS (mfflci^ 
cruaocuocnajjo QjlcaafflcniDOCDajjo ca>6n§jca>sn6T3TOTO«)3 (areojcDj 
cruaocuocDo ejeloscftojaDj. (araKnlfflejarnnalejjo gsajego 
(SQj(3oJO(8so gosnsomj (3raoCD°lcfe(ol^o«)3 (araojcDj oJIfflOD (aracruj 
aruDonoffiocafl; alceoojoojo oncnloteaejoiziolcroonfflcmj ca>(oj«»jam 
araogjQS (aiaaruj(TUDRn!"fflOT)oj«)2i0Qa) ^to gonjj can§lc9S)tfn 
6T3T3)ora3n_|l6)aD ojffllcnirilRnloQjjos cruizmcSgraTmlcnjo ffl(D2nad_s,acig 
(aia(.c93fflca>i,«5)^63i3a3c9ffljo CDQaia (3tacruj(ru£iffl0ces)0CT3 cSisnoaflej. 
o^Kn1(aog1ca>a3(9S)j CDizizijffls aaocrulroS eccftiOCUQjjo goojjo gg 
QjOceaocDOQJlej. croBOiiJocxstOTlcDjeLn-ifflSTD CDoSAjaDcmj bcot 
fflosm. aiRjxmmlfflcig (arasloruDocncsToyiejoeialKsS ojlfflcm 
CDffljteaileioKsrffi) n^csowo acmlfflCDceojol^j o^onDcmjo LnJoo) 
RncDffliZKsamo , (araajcruocDffllejoraTm (aira)(.coaDfflfflcsaDO aoloaOTO 
fflooQ) Qjg^^ncmenDO aotea (arejOjjo cro30iiJO(D«5tOTlarD(3(moo. 
i2ici3)csi!3)lejO(ft>a§ gnanejoo (aiacDjeajarulaDfflOcfejaDj; ctuciD I <2> N ejQjjo (3ira)(Da3i2cn)aJ2i2iOcft>jaT)j. vsaBn^oai S2°lajo«raoailfflo^ 
B'r)(36Tijej^o cnlsaBjcmj; sj°lajo«raoail(Dj aJleoaniiizioQa) m^a 
(OTjQjjo cnli^njtinlcffiteaoocDOffljcsf^aa^ajjo goenscmjajcDjamj. aral 

(3Q)c9Oej1(S6TU0CJDI2J3l^Jcft>S'l6Tmm0K53 njlOOD OaffllfflSTUmDfflgOejJO 

oaol KDjsScTDoejjo oacal, ffl(Djnii_^a3 raiaKnlfflmteajol^j gBO 
crulcDCDOtftjcmj. rairaajaS cru6T5uofflfflO(3coo crujcoafflOGSTDO cft>dl 

CDfflOGSTDO n^OD iJlOOTOBJO (3iraaj(Tflej. ffl(DJnil_^CD CrUCOT_S,0(T)je2 

(OTla3)jsnsocft>jnD(SKD06)s raiaajon? nJ0nJ63i3(/3 (3iracft>6)ej 

CD°l63BJCTT)J; nJ0O<S»Oc9S)Ol6TOTm 216mjfflJg(SrU0fflej (aiaQJ CTUJCOo 

(OTcaj^amj cnoolosceojnDj. 

l2l«5)K°lajl«n6)K5tOT CrUo6TU(TU)lc9S)jaD ^1) fflj6u^cru«n^o CDlSeo 

co^QjoooraS eora(m1oQ)ciniiJOffl63i3ff)giTjol nJoloSceojam njej 2ilcft>^ 
nJ6mfLDl(o>a20(3 (Snjoejjo (SQjsnsailcjDo acDcrulejOteajnTilej. gtu 
cnlrfldtmrnjcejog aJl2ii3aal^ajffllK53 n^gojjo (3ira)CJDjcDlcft>(T)0Qa) 

(SfLUOtEbSS i^iJo (3ira@l(.aJOOQ)ff)o_|SjaDJ: "gnJ(Tfln3dK53 CrulfiOO 

omajjo Lto°lc9S)jcft>offlooQ) gnadlaoojos crulfiooaociijo (OTanflKsS 
ffi6T3)0CDo (scDslcQ)aj(3 crujoeoajl<ft)i2iocD)l cru^ffllcKnmotftjGfflo 
rairamcuo &6f!T>o(D&&si<T>(imy\s>di njolsmoao cru«)3coi6TTinJii36TD 

(seraajsng. goilos s^iojipcsm&efinocno (scnslc90tfn6t3Tmo«)3 
nJ2l3qjO(3egSlKD(TjOnJ63T3gJO a3)inoa(mnc5TO)lejlejocOTOcft>j(TDj6ns! 
'cuejloa) nJOrUffloosTDcmj (SKDOODjcTDanjo' ffi6ra)0(D2ilej0K!Tinciia3 

6)iiJ<S»KDO«)3 CDla3_!>ajJO aDej«5rsfl«53 (3ira)nJ8)3c9QfflQJJ210a3) nJOnJ 

631303, aalc9iadoecQ)o cajsofflKD cruGaoiiJo ail§j CDloamcDo 
6)iij<s»KDj6)(a)0sn§lfalc9O0a3 rarajOiaffiSTOTOCDlceocDjajoBizijsne." gnj 

CDln3d«53 ffiSKnOCDo (319)0)^0(51211(93 210 CO) nJ6mCXJDl(OT^(g210 OAOBinJ 
(OflCUOBnJfflCUJO, 6USmfLDCr)216mfLUCr)0(01Blcft>(UJ210CQ) (rU2c9dd216)fflCD 
nJJ6TD_!>(S210 (3iraOej(TDJO (3ira(OT (rU(5(S(}J0(TD(m210CQ) (rU(0T0)6)Qa) 

(ulc/ojciD^raoaioTmloS (ru(5(8(ijOnj(DlaO(9(S)l(X3)OQa>l LrLKm^cSiWltaol 
CQ)c9oejoffl6TD(mjo (DOo (m)a\,Gm njosrormj cft>«5l6T3W)l§jsns. acDj 
nii_!>t.nJcft>i,(0)l 6)ffl(ruaDoaro>lcft>i2ioQa)jo LnJO(8CQ)oc/il(a)2iocQ)jo (Dsngj 
(iJlcjDOTinlejjo nj(al(U(3(3Tin(r)o s)jiAW(!Dis,9\enm)0(si 2iol(OT(S2i gTO 
(3ira)Oi2l(H)0(Dje](m1 LnJOnJlaxceffloaia cftsncH)]. nn^jo nJotiDjarD 
"cfejo^ooTzi ffi6T3)0(Do (scr)s(s3" nn^BcniaajOJol (u(tt)(U(3c90j 
moLowsai cmocjD^aicejj. (3iracu(3c90j nJ2i3srDcrujo(i3)LfW_!|izijsn§. "(3ira) 
g(r!)i3(TD colej (33)1(03 aoj cft>gg(T3 cfeggcoej; Otaoejooiogl OAoej 

ffDOgloaiej; nJJ6TD^nJ0nJ63Bg(UaCD njlaStOTJSfflJOmlej. n^QOTO) 
(TDO(!53 (3ira(X3)0(/3 (3ira(SrvjO(Stf>c9fflJO nD^BQaXmmloej n®eJO BJS6U 

(liltaoosmBogffDjo (ij1sj(X3)1^j cej^plsroTOTlolceojarDj." (n)j(OT(.(TO)(D 

(D)06)(3)0O2 (DlOQ)t.CimSTD(U2IZilejOff)(5) n^OKDJO (TUJ^rBo StjiA^Oo; 

nj(Sc&ii( gi) (n)j0(mL(iro_!|O "(S(moarnl(D)(OTj o^ijt^oaDjgg Leoaroej 
(mo(r)jo." L6TUtiJ2i(n)OceiadO(33c9S)0(a(uoBl (OTCDlc90j(mo(8CD coloaia 
cijlu)0(OTOcuocft>j(TDj; (3iraa3)0(/3 (OT(d1c90jo (mo(T3 (ucrulceojam csejotft) 
ormlcojo LnJejcuooanOTtmlojamj. (DlaBaicoliSizaiosTDCujo (Dloaiccrs) 

STDCUJO (OT6313gJOS 21(r)S(n)0c9ad1(D)JOS (SLnJfflSTDa3)O(9S)0(3TJ» (319)^ 

(Dl<s»c9ao(3T3)cui3c902 (scu6n§lQa)jgg(S)osm. n^omooS (n)jO(3(mo 

210(D) (3iratinoSOCU6313g1(!53 (Dl(TDJQa>l3(TDCU(3c9S) (TUBOijJOOo Sjlcul 
((!X(5T0)1fflQ^ (Dl(OT^6TUfrU)(D(D)0(D)l(!5T3)1(DJCmj; (Dloaifflo (SLnJ 12 (010)1(03 
nJ2(36TT)210Qa>1 (Dl(3(TJaDlc96)6)o_|S2(TD2. (3ira(Ua BJnWcft>a212lo OiiJt^J 

cft>6)(D)(TD(0) (ruosocu^csai (3iraej. njjooa CDlcmjgg (n)2i2i(3qo 

(319)00)01(93210(33) (n)j1c930O210(33)1 nJ(0l5TD2ilc96)J(TDJ. (1)0(321211(93 
S8lClil(0)o (.(TjOojlc96)J(TD(0)J(U6)ffl (TUBOiiJOffl (d1(33)21o 21(r)Jnil_^(T3 

c93n^S6)o_|§2 6)6T0)(D263B1 (3Tacr)jcn)o1(ic9fflsn32(TD njjooai (Dlamjgg 

63ffl2LWCroO(n)(DfflO(33)1(S(OTO)0(TD2o. OCUgl^o c93l§1c96)«l6TOTO)0(8ejO s ojl6)(TT)(D)((J) (3re(T)0CQ)0Cn)210Qa>1 g{OrOOnr)oJ2(3c)JO (3iao1(D)06)(t 
(.oJQja(OTO)1o9S)2(TD {3re)(0120(Ul6)0^ (rUnT) 9^210 CD) {gra)ao)fflsa1(u1(0)o 
{O)6)anDCQ)O0Q)1 oJOl6TD2l1c9S)J(TDJ. 630J grfldldDJfflS c93^2nio 

{Bia)(oi20(ul6)o^ (n)ti£i]a(0T0)1cn)1(sej(i»c9S) {0)6)cm(3rs)oai3 cn)(3(ijo 
cn)jO(3oJ6TDo s)jiAWjeioem; (Braejoffxo) ojiooa CDlcrn jiAmam) 
6)n_|sjcm CDl(H)2i63B6)g 2i(Dcroj2isj(Srvj06)s (3re(T)jcn)(a1(9aejej. 

c93a2121(0T0)1(DJ oJJOCrUc9300o c930oc9iad1c96)0(0T0), CUl(P^(I»c9S)J 

aa1(93ii6)0Q) eoQ)2ileio(OTO), aoj CDl(rujoa{oio1(H)OQa) rarejOBioculadg 
cn)j(0)(.(T0)2i0Qa) (SLnJosm cdoo Aosmjcmj. oJO(TU0O(;){O)63BgoQa) 

iiJ§63BgJO iiJS63T3Jc93gJO 6njOar)^210(H) c93a(0T0)CU_S,63BgJO CTUBO 

jiAoa CDloQ)2i63i3g2o (3re(S3)06)g cn)o6TU(ru)1(8^s(S(3TO)ogo CDloa{oin 
c93ai06m. (3ira)(oi2iooj rata) oJ02iocd(B(oto)1(o3 (Snj^orn oj(o1{0)jn^s 

CD0c93jCmj; Cn)21CrU(0) oJBO(3(01063BgJ(8S(D)JO 6)r4)c93_S,6)(0T0) B(3aa1 
0CBc96)J(TT)J; CDOo QJ^c9(0)1aJ 021002)1 CD2E1J6)S (3re)(0120(Ul6)CD 
CrU(SCf)dr)1<S»c96)J(TD (SnJOOejOTOTfflCm {3ra((j) Cn)21CrU{0) t.nJoJ615U 
(S(OTO)(33)JO Cn)(SCDnr)1c902(m2. "cn)(3(ljin0 oJ2a6TT)210<H) 630J 

cru(o3eocu(r) g63T36)(n culniiofflonln^oaiooQ), rata(0)o<H)(in cruBOiiJO 

OoCn)o6nj(rU)1(H)0(H) Cf)l0Q)2l63t3C^c9S)U)1CD2IO0Q)1 (.nJ CU S (0T0)1 

(i»(Sc9S)6ng 6Tuou)^(0)(ia)jgg(0)OQa)1 cijliijoo1c9s)oa3 c93slQa)jc93(H)1ej. 

r4)6)(Tn)(TT)0(03 (3ra(5)l6)(lg (313)0121(1)10^021002) CTUofieiSCD c930O6rr) 

2io(D)1 cruoBOiiJoocrujeocuo OAOsngj (0)6)cm (313(5)16)0^ CDia6rr)(H)o 

CUOJ(015)0ai3 c93«1(H)JO. {313(5)J6)(9306ng g'r)CroJOl(D)210(D) ^^(33)c96) 
(3iamCU0 6)nJOO)JCljlo3 {313(5)^(10)(/OJfiD210Qa) ^^0C/0c9<5)1t9O 
ojlomlSJ {3re)ffi61O)0ffl]nJ(3t5)1(53 630J (SLnJ061D {3ia)CUC/a^2ilej. 
'{3reCU(/0^ c93a(5t5)CU^o' gCljl6)S (3raCra£10CD(5t5)06m. r4)6)(15)(TD0O3 
g^0Crac9(5)1(H)JO CD1(H)21(UJo ^(Ul6)S (313(UC/a^o o®c930c930a2100Q)1 
c96)tfl615T5)1o1c96)J(mj." CTOOBOiiJOO (1)1 (D) 21 63B (/3 (319 (5)1 6) (ig 
t.nJ(5)^c9i3d t.nJc93S(D2106m; (3ra(5)26)(930611§(5)l6)(D 6TU(rU)1c96)2(1Dl 
ei. o®CUo(UlCU(1)OQa) oJO210(51Z100lJ (;)J61D63Bg26)S CUlCUOBOCUJO 

(rujoo§j2io6m. (3ia(5)0(D)((n orojoDo (DloQ)2icruj02oj(i)06m. (ij1(/ojo 

iiJ(D(33)J6)S nJraL)(5)1(H)1(53 212(mjO)Oo (n)(5)J63BgJ6n§. (l) (rDJ(33)o 

cf)1ejcDleinj1(TDjo c9iad2(or5)Sc96)0(r)2o (i(U6n§l iciAai(S(stm\,as>icm 

CU(3; CrUJ^(jO t.nJ0nJ(5)l6)(a> (feOotftaJlG^O CDOc93eOQ)o 2)2ej(8210 
(rUJ0(3(S(5)O0(SgC/8^(S(5t5)06)S r4)6)(10)ffi3lejjo 6)iiJ(^jarD (313CD21(1210A 
(2) (DlQa>2163BgOlCQ)2anf)CUOJO (0)63BgJ6)S (3ia)(S1210djl(n 6)6)CUOJ 
raL)^eOCUCf)CQ)Jgg(5)J6)(9306n§ CDlCQ)2163BgJ6)S oJOlCUlc93(^c96)Jgg1(53 
g61D63Bl 630)J63B1 (Dl(53c96)0ai3 c93n^S6)n_|§ (313(5)^ CUJOCDo 6)iiJ(^J 
(TDCUOJO. (3) Sj1Cljl(5)(n)ofiejanil(5t5)1(53 CUlSJOaio LoJOoJl^ C/aO(10)1 
(SCDSlCH) CljlC/SJO(93il(93(1210l3. (313(015)Oc96)0^ S8lCljl(S(0)0(S(3Cro_S,6)(315) 
ojOl (5)1c93^JO (3ree1ffi«15) 006111. CUg6)0 CljliiJ0O6)fv|S06)(5), 6)615)OJ 
c96)2ilei06)(5), (319) g(8(3C/a^(3t5)1(1DCD2c932ej210(S»1 (Bta(U(3 CD10(15)Oo 
(.nJCUa(515)1.3jJ6)c930611§1o1c96)J(TDJ. CrU(Sa3ar)CUJO 6rUjriUl21J§JO 
(SCOOlSjam c930Oi63Bg1(53 c93a(510)CU_S,(Dln^OOOOQ) (.61UtiJ2 ©615)0 
(d1c93(^ (5)(510)B(UCrUO63Bg1(53 (3ia)iiJOlc96)2(TD(8nJ06)ej (313)^01 
(Mc96)0a3 goJ(Dlnil(5t5)Jc93(/3 (D(82I20S (3re)©615)0oj1c96)J(1D(SoJ06)ej 
(3ia)^Olc96)0a3 grU(Dln3d(5t5)J(93(/3 (D(S2I20S (3ia)ffi610)0ojl(li)c96)J 
(TDJ. ^TO 21aD0(5120c96)(^ (Dc93ilL(5)63t3C/3 t.nJift>3WSo djl((3)02(m 
(SnJ06)ejQa)JO, oJ2c96)(/3 Cr01)Oe_S,o 6)oJ0Slc96)J(n) (SnJ06)ej(33)JO 
(TOJOaio (313Ol(H)06)(5) (5)6)(m (5)63BgJ6)S 6)6)B(1)1(93c93a2IZ163Bg(1)J 
n^Ol.ijJ6)(930611SlolQ;»c96)J(TDJ. nff)QiO 2)(n2n3d_!>dc96)JO (S(U6n)6)21 
(TDJ6)CU.ij0O3 ^TO (ru1(iDl 6)6)c93CUOJ(5t5)0a3 c93Sl(33)JO. ^TOCTOJO 

(scoos 63(n)0(D)1(s^oj(93 cruoeocu^2io6)6iD(rn (niDOojlc96)oa3 

(319(5)16)0^ (U0(rU(5)Cljlc93(5)(5)6)am(B)O6m t.nJ2)361Do. 2)(njni(^CDJ 
CrO(3(lJC/5t9<5)CDO0Q) oJO2)0(51Z10Cljl(8Cf)0S (5)0B0(512_!>o inJOnjij^ I <E> (areoDjeojo <me>cm<s>osrn. (.tftncruKn^aSaoaaaaoltarmoffljffls careel 
t.nJO0Q)(oro)lra3 izi(T)irm\,cn\(!^ ^'oaojffla3 oj^i^smaocan (araeloj^ 
c9OT)fflocQ)lc9S)06TT)janD((j) (BOffiaDj [.tft>l<nru«njail6)n^ Qj^c9(mlRnj«5TmlK53 
ffl0(.«»i206m. gTioDJOfflo^ amcTujaernaocn) aTjCTDCOT^KSTmleejcfficeoj 

amja6n§am goJcolniKmmjcejC^ ef^ejOoifloaceQjaDj. LnJcoxwcDl^o 
ejoj^ces) (319) goDRj) ojaaJloanaejajTOTOo. 

cruBOiiJOffl cnln^o crujoKeaiaj araj ajtaai^eao gGgas^eao 
caiaej. careRnlfflCD cdoo CDmaiffls oJiSem sjlojlRnaooQil 
gc^6)c9S)ogg6ngOT)j6ng. ^«j)1cD a (.an 120 em cru(3GQjOnjffll 
fflaD«j)jffljgg««. oJC)fflej(9iii^«5tOTl(Dj(saj6n§l crujcmLoro^ cscruajcr) 
offlcm oajrauQjliiJorao qjodj (Sca>ol(H)(So_|oa3 aruDOCDLeooao croos 
qjI^ araj CDlQaJaQJluiloQa) (aia^Sceocrorinoos (aiaaojcruffllceo 
ejoemlojlos cruaOiiJOfflfflooQil CDl«53c9S)jaT)an. rare) (ruj«j)(.aw ecruaj 

(DfflOca>ffl§ oJ2l36TT)(.6TUni2(S«5TmOSJgg rareoff)nD«njca>e(9«j)lRj)onD 

CQ)06rn. ^To rareajani£icn)l«53 sjlajoraizooj oJoaooTzioQjlKsS 

Qj!plfflQa)oc)jc9ajnD cru30iiJOC)ojf3fflocQ) ca>dl(D0CJDJ0(Do aralceoejjo 
Qji,a(moi20ca>CQ)lej. 

ia«5)csTiJ3a)o 

ffl«5)o ffljsu^fflooBl S8°lajl«»(S(3Tinoa)jo rareaojeojeaTBCsgoQjjo 
cruo6ifUfru)lc90jcTT) cft>0(D_^izi06ni. fflK5)(S6ifuocuo cu§&(stmoab ffljcmj 

ffl0l3C063T3g06m gnJCOlnadCJTfflJcejaS CDl(3(SI3aalc9QjaD(m; LOOCUSTDo, 

ffloocDo, CDl3lcu_!>ocrucDo. LuocusTDo (Scft)§oloQ)jcft>OQ)jo fflmcoo raredl 
STSwxmlacDteajol^j iijlawlc9Qjcft>Qa)jaosm. n®ca>OLCOnnfflooa)l 
ffljtf>jcan (jD^ocDlteaejosm CDl3la)_^ocru(Do. acmofflfflOTin rareoj 

CTUCQQIOOQ) LfMCUSTDo 21 (OTSSloJl (0X310)1 (03 nJ0O(njOj,(0T0>1(r)jgg 

(TucocDa(0TO) crujiijlrvjlceojaDj. (TU(otOT02io(.(0)aDO(H) g'r)crajfflCDl(o3 
oJlc/ojoomralcftfld acfeoggooiS n^ffloiffijlejjo (0>o(0tm1&jjgg njo 

(TUaOCO(0)210Qa) aOJ 3l(U_^(St.nJ(a6TD (3re)ClJC/0_^2106m. "(.nJOi^tftiilO 

CDj(g2(0)lQa)lejoa(0)(o>6)aD ^TOcraJoarxormffeloS ciJlc/ojcru1^aj(3 
(arecDjco^nnlroiootajaDj." (arecDltftnJceiado (3re)gjcft>gjo njoooru 
(D_^(0Tro1ejjo Lr>J(0)°lcft>63Bg1ejjo (aJlLCOtino3l(a)(/3) (0)63Bl(Tfl(o3c90j 
Aiwoern. gnJCDlnii(o3(Tul(iuo(TO)(0TO)1(TT)CDjcru(Dl^ mano njoocru 

(D_!>njOBnjJ210(D)l 630J aJl(JD(0T0flejJO 6)(0)0lCUOl(S»c9O6)o_|§Jcft>2S0. 
CDlfflOfmOaiOCH) 6TU'r>riUlcft>t.nJ<H)(mCDo OcfeOSne nJ0OCTU(D_^(0T0)1O(lg 

2ij6ij_^oa(oio6)(OTO) raremojo (3re(oflejs63i3l(X3) cru(OT_s,6)(0T0) CDOo mm 
(TulejO(e6)0(T3 iiji)m\w,Basmo. (Dsnsoai6)(OTm rarenjcniDOBlejosm 

(3Q)Jc9«n1aJliiJO(a(OTO)l6)n3 (3re)aj(M_^cft>(0) nJOQa)6)rvj§l§Jgg(0TJ. 

((3re)3_^o(0T0> (3recucni£i(ia)l(o3 (Scfeojejoaiofflj (joofflsmaBotxxl cruj°lc9j 

(Dl^(m g(SrvjO(/3 (O)0ac9Qlcft>CDl(35TT)a3)210(X3)l(0TO)1(aj(TDJ. CrU(0)_S,6)(0T0> 

(3redl(H)jca> a3)moa(oincru(OTO>6)(H) LnJ0njl(s»c9aejfflej(TDj (0)1(3^ 

(XSOem. g(ia)(3(TD (O)O(0TOTlejJgg 21(OT(86TUO(JD(0TOflaD (3Q)L£10a(0in 
CrU(OTff) (3re(r)J210CDai1naiQQ)l20(r»0(03 (SrUOO, (TUOcfti3dO(03c9S)Ola3)(9S) 

6)o_|sjcft){0)ffl(TD QQjemo. (i2)mo^(oiocru(OTO>(r!)jas gTiB^c/oaoco) 
(3re(r)jenj(otOTlcDj, (3re(r)ao)ffl(otOT(TUo6Tuaruil^ ^(OTOxao (seruocu 
(oiKnlcD (0>^c9S)o1(onQa)l(03cDlcrn cro(3(}jmo eloTDaiocH) aoj ajliuo 
(Dajf3J0(on cugi3(TDjnj(S(D6ns(0)j5ng. CDl3lcu_^ocrucr)o (areoejaloS 
a)^ocn2i(n)(o> (0>0(3c9o1(a)aJliiJ0(Dff)(0T0) u)oi3i2ail(a)OCDj(g2(onQa)0(i»l 
moqodi (TUoDOOBlasceojaDj. aoj nJOtftiii (3re(oflffl(r)(ora)a(TD 
asoem 3(3c/acn6)ai(TDj ojlglteajcnKOT. (3re(ofl6)(D cru(0)_s,(OTO)lon^ 

Lcftn(H)0(012cft>210(r!) CrU0cftii(0(03c9S)0ffl(0TOTlCDJgg fflfflOOOJ GnJOOOail 

ffljGOfu (3reoco1ca>(al^1§jgg(0)05m. (3re(OT "(ss8^o(0)l(3(y)6TT)l(o>o n(Jr- N (O)0(3c9Olcft>(Dl(O)^0 CDlnWcfti^nadl^ nJOl^ (S(janilo ng5ce)O0Kn(0TO)l(t 
nJ2l3srDCTflC/06njf3(0>a3)l(03 CDtftiilL(0>6313»g (SaDO(9alOc96)06n§l(Ol 

(jSteQjtft) n®(TDj nilgaioaS nJoaBjorrxmjcsnJOfflej (tuj(o>l(to)2io(!Q)1 
tvijiSsTDaooa) tig5cft>o(TO)(OTO)leilojanD (scD(8S6nslQa>lo1c90jaDj. aoj 
(O)O(0T0)lej(0)j cnoo (maolosoiDOLcOfirnceQjam ajanj(0)j6)Qj cdheijos 
2icr)(96)6TT)lcr)i 2i)(tij1(o3 CDl(3(3TOTej06rn. a)i,ocDffl(0TO) aJVCUoDOffl 

sm 6 tj tj 

(0TO)l(o3 Bjnifl^j cft>05TDj(TD fflj^^oajfrucasGceao rarenjcruai, 

(OflOSGceOO (TUOCJDODCTUJOJnjaiOajil CD6TTflc9a(D2(01. 21Cr)(TUl6)(D Ojlnil 

(33)(OTO)l(o3 (TudlfflfflOceffin cd1(3(3totoct3 amnnooaifflaiaT) CDleja3)l(o3 

210L(O)(821 n®SJ(Sc9QSng(0>JggJ. ailiiJO(D(0TO)l6)(lg iiJ06T5Uej_^6313agO 

(TOjcesil cd1(3(otot1. g^oaijos njogl^asceaj ca>sl6ioio)06TT)l§, aoo 

(TUlff)(D CDOo ajlrfld(33)(0TO)1eJ2Oryic9ffljanDJ; (3re(0flCDJgg1(Sejc9OJl3(TT)l 
06313J(TDJ; (3re(OT0(H)l (0>030(012_)|O LnJ3n-n<Sffl2(TDJ. ^TOCOJCSfflOnJO 
CrUCD, (TOaOjiAOmo, (TU(0)^0(J(lDJnad6TDo ^CUOOQieJOo (319)01200/1(03 

cru(0)_s,sj1cin(o>o (Tucorijla3)c0ffloa3 (TUoDocoilasteffljaDj. gTOtiDO 
(SnJOnno(oi2cft>i20(r!) fflODCTU g'r)craJo<TU(oio)6)(H)c902o1^2 cnlralcjop 
crucDo ff)iij<^j(S(njo(^ (St.nji20(oi2<ft.ec9(m1c(»1ejjgg aoojcejoolcfi) 
crujsocuo g'r)craj(acDl(o3(oio)ocTD (tujcdio ejcml^ssanjciDj. cruocDO 
(D6m(8oJ06)ej (3re(SrvjO(/3 oilnadoaio CD2r2g1ra3 cdIcidj njjoGaasl 
ej. (319) cruffloaxoio) CDl6ijlejam(oio)(H)lejjo acml^j cruoDjol 
asceojdD (3recoo(jDi20(r!) ao(r)(g2(on(r!)26Tisocft>j(TDj. gTocraJocscDos 

6)r4)cft>_^o (.nJOnjlc0O2cft>Qa)O(S51DO n®(TDJ cOjJSl (S(0)OCrnl(8o_|0(a)JO. 

gnJoorutaofS (O)6)(i^gtijocru^(sf3cu(0)(sa3)osj (mjej^aoooil cugtoamo 

rv]6)l2(31OTJdDJ. CUlnilCaio (319) CrUl2<S»(010)J CU_!>0 CD (310)16)0^ fiejStft) 
l20Qa)lo1<S»c9ffl06)(0) CD^OCDlOSceOJCmCUOag (SiiJCOTCD (319)(r»l(01OTlO2 
(TDJ. fflCDCrulfflClg OJnJfflOOo, a(Dl3(01D(iJT!Dlo3 ^°lCljl(a)CrU(01fO)a»J6)S 
a§Offlcft> (DJnjaO gaOSrn; gnjaDlrfld(010)Jcft>C^ nJCOLSIUnaCOIOTlong nJO 
aiOCDCBOCrUaiOff!) rat9(TO)8(8(.oJ(D6m(8(H)OaSOo_|o (3re(.nJCU0CD (SBOJ 

(0)cft>gjffls (3recTO)S(S(.nj(a6mffla3)iTjoloQ)jo cnajceoj njosrarojoioj 

(IDJSnS. (3reC10)l3g(5croCDC3rOTl6)C1^ Cliln3d(I])6BB(/3c90J CU^(9j(0)1(0>J 

(oioflan^ cruffijjujIcmeocusBBgjo nJol2il(on(H)2o gsneoaslffllceojcrnl 
SGCoiroogo oj(oi2ejc&iii_5,o LnJOnJIceaociS cfesloonej, cDajceaj Lsrutia 
2io(a>lcorOTl(06m6)i2ffi3l(o3 L6rutiJ2ciJlrfldCQ)cft>aooc2) (3recio)i3(3(3c/acDo 
(0)fflcm (scu6mo. 

sjoJo, (jopcDo, cruBOiiJOCDo, cru(0)_s,cujo eociicDl(3(go(uji20Qa) 

gTOCTOJCSOOnJOCrUCD n®dTn(UQan(03 (Tfln^cft)(5nifl(9S)JdD gnJOOload 

(oimjiaglfflej g(o3cft)^n^si2O0Q) i2(0)cu(3i22o mgj 2i(0)S3Bg1ejjgg 

(SnJOOej nJOO(TU(D_^6313gO(D) njls1CU0B63BgJ(SSa3)JO 210L(T0)1ca>l20 
03)0820 ej 6313 gJCSSOBJO 150(0(010)0(03 cft>JCDl61010)l§l6)ejdD cft>0O_^o CDOo 
aO(3l22lCt»CS<BS)6T1S(0)J6n§. aJ(Dl20a(01OCrUC310) 63(8CTD gggj; (319(0^ 
ClilC/OJo mjipjfflcea CrUJOSo (3re(§l(U_!>c9<0)fflOc9ffl2(TDJ n^CID gnJCDl 
nilf3JD(3212(010fl6)ag 21J6U_^(O)(O)ja(01W SOJ nJtf>6mjCl3c/aOO_!>CUOB6)l2(TDJ 

nJosioTOjtftjso. mocDOj 6iujfiDlac90(oio>oa3 cajsnasjafD aoj nJO 

21CrU(0>^2106rD(05. C/aOCTlJt.(0>(010)l(S(l|(H)JO B(3c/0(D(010)l(S(l3(H)JO nJJCSfflO 

cocotI rai9(on(8CDOslsQa)ica)(H)ej. (3re(o>lff)CD cru2i(3(0iolQ;»c9oi(S(TD(X3)i 

6 6V) 6 6 

ggj. nJO210(0T20ClJlra3 (StnJfflajJO (319)3(0150 (UajJfflOSTD gnJCDinad 

(oimjtaglaej acwo. gcoioxooimlejjgg (jd^ocdi206td rarajcu^ocoml 
cft>(gce(OTl cinn3d(r!)cinrfld(H)lca>c/3 (manflejjgg (S(5bi50cuo cooiSaBfl 

cft>0(SClJ(/Oo CDlOStOlO) tiD^BCn>(010>l(03 6)CU^J(0Jcftn ejJnJ(O)21O0QJl 

(SnJOcejjcTDjacuofDjo (3re(O)oc/)nca>(o1(i»c0Q2(TD cruocruo(0(oio)l6)ag 

6)n^cft>^CUJO nJ2l3srr)(OT(D)J2105TD gnJCDlnil(010)Jcft>g1aej i2(o>(oia)laag 
CrU(3(8(TJO(03cft>l,nWS(0>(OTJo. l2(0)nJOI20(I]) (3rei5iOCrU(010)lejJO CDln3dO 
(JSlejJO CDOo Ltfti21(310fl(03 (SI2(8ej0§JCa>(0J(S(TDS(S(0im0go grJO 

cru^cujo g(Tjocrocft)CDjo (0)aHn(o3 (o>obo(oi2_^o (3re(Dji5cu(scooiij(o I <£> fflOtftJCTDJ; (3ira6313l6)(D (BSTTSJO aaDJKDOOT) (3ira)(r!)lK5IWl(0jnDJ. 

njlomls nJonufflocoKDffloas crucsa«no(3«5ioK5im1f53 gnJocrucDO) 
aoDcoilej. (3iracsa_|oa3 njocsrunjao crufflcnjcm ajlaojroTmlejjo oj^Orul 
CQ)(9S)jnD«5)jo ffl(T)jnii_^o«raoailacD KDcmlroS fflj^jcftnasteajcmanj 
fflocQ) aracrulfflfflOiiJKDCD^oainD CDlejoslraS raiaaojecajB^fflooan 
rormTrajaDj. CDiazijos (3iraKn1i3ajfflCTUjcft>agejoo KDcfeffljamj; amj 

niH,Oa3 (3ira(TJl(3STDKDQffic9ffl cft>Ora5TDfflOCQ) (SBOo3d63Ba3 KD0(8(D 

CD°l63B2cmj. fflanajTOTloa^ ejc9dd_s,o 2i«5)«5rro1fflci^ cru(5qjo«5)laoo 
osIkdjo (otood! raira)f3(3aa2i(OTo (owscTDOosonril^ (3ira)fDoel^ offlBJKD 
eoajff)«5tOT cejIysrysjoTOTjcmj. fflancrooSTUfruilocDoas grjocruco 
eoacsroTinosj cfc^sl (arejOoslodSteojnDj. Sce^nl, (SLnJaio, CDlK5)_^t.6TU 
njacsastOTOsjgg cruooBjsj^o ^ojoajas aoiScoKiTinlejjos ajGODogj 
cfescrn gTDaajracnjo rarajOimoajjo rairacscn^ocD^o cshJojod cruao 
a)^ajcTuc(H)lfflej«5rOTl oilraailcfflceojanDj. njji^srDoajcniD LnJan-H 
c9QjaT)OT)jQj6)ra fflK5)njfflfflocQ) cruoa)CDcft>c/3 (arajOjaa^ffloail rairaocol 

<ft) ffll Cfflc0« 6) nj §1 ral CO) (86) J CTD J . 

gnj(T)lnadK!ra)2<ft.a3 aoDjo (aiaocolc&ffllceQjanDlnejoTD cruocuo 
fflSTDOKOQail nJ06TJ5W)jajfflooj6ns. "(SLnJaoTinlroS ajcnilc90jnDaja3 
gTDaajfflcrflKsS ojcrolteanDj-g'DaojfflaS rairaajcTflejjo." n®eJo 
0Q)ino(3(mD aiKDQjjo gTsoaJcoocD (3iraaff)ffl_!|02ilcn>ocn)l cftiffljcOTjamj; 
raraailsjoDj njaaaflcfljcusmjaiosm. 

Cia3c9iai3 

gnJ(Tilnil«5rOTJcft>gjaS (3resl(.aJOQQ)«51KnlK)3 ffi6TOTO(D«51Kn1fflCl^ 
g^OajCTUCa3)lK53 SjICUOraiZOCinOO^ aOJ OilCSCgnadSTDo CDScOOjnDJ; 

crujO(3{mofflQa)2ioQa) n®ca>OcanRj)jo asplcuoteoejosTDRn. n^oDoej 

CDraltaoS CDOfflffljnJsaBfflgosn^ crui22L3KiTinlK53 Oijcrn (3irat.nj(o>^ 
c9dd2i0cft>jaD (Snjoaej ffifiTOTOcrflcftc^ cniziffl2nJ63BglK53 cdIctdj OjlfflJ 

c9«nfflOQan nJC)0«)3nJfflCDOOQ) ralOJ^nJJfflJnadOCD LnJ0njlc9QjaT)J." gnj 

CDlo3dC5T5)jcft)a3 crusjjiJlK5)(D0Qa) sj°lajo«raoaJlm nJOfflcrurorincQij 
stensTn aralteaejjo (maocoltftolteajarJlej. (m63B(/3c90 raraaKKOTJo 
ejelofficeoomoQan LnJO(3«nol(e6)jnDaj(3 sj°lcuo«raoailffl(i^ njoa 
cruOTTmnoQ) crojIcejCDlceQjonDj.cruoamsjIaJlKDCJiKnloej colcoSkdcotjo, 
sjIcuooTaoaJlao^ LnJca>i,KrnQa)l«53 cru(3qj(SLaanWoaiocQ)KD, raiaaoam 
fflosm. rairaKJ) eTDKrncejcruKJTinomjffls raiaKnlcDjcejag ejofiejl^ f^iaryj 

OQJJO gO^J(Tfl«)3(9S)jaDJ. 21aDC5)J«5Tml6)Cl^ aOoODajJO cft>JOQa)J 

nrilej. gnrxsejOcft>ffl«5rOT fflsmlroS moiZKSCDJnifl^j ODSceojorxOTjo 
(3ira(TJ2(36TT)ffl2nj«5rOTlK53 cejOsngKSTmjnDKnjfflooa) ijL)oA(mi\A>i2^iQi\, 
63i30g cru(5(8qjo^oajcTuccQ)l6)ej«5rOTj(scnjoc^ nJi&srnminj(imy\(si 

nJ«)IZ10(3(mOnmjeOCUK!TOTlK53 cft>06TDOa3 taSPloaJJCTDJ. 21(T)Jn3d_S,6)«)nD 
CDlejCQ)lK)3 (3irarU2(3srDa2nJ851K5)l(Sej CDl21J(9Q (3ira)3l3aa63T36)g LnJOnJl 

c9Qoa3 cejsncffijnDjggj; raiaKnjo raTBomiSgiSaacDizijgg cruaoaxoira) 
araj 2ilnD«)3(8oJ06)ej moLRDo. g^oajcTUCQQ)lejOcft>ffl§ rareajooa) 
cft>ioizi6 nJiiSsTDmoQafl (saarfldlanJonDialejoasTOTailcuo awicumo 

Offil, aJl(a)K53nJCDCinnDl(Do nJtalnJJlSsrDaiOQan LnJ0njl(96)0a3 cftS'l 

CQjjcmj. CDizijteal (sejOcft>«5tOTl«53 cftn§jnD (319)00030 3laj_^0(Da3 

(BJnJfflOOSTDCrn 6)fflKDK!lKn(Bl(SCQ)0nJ(T)lnad«!ira) iiJ2Snglc9O05TT)lc9QjaT)J. 
SJ°lCin(ro(TUfflJLf3K!Tin1ff)ej n®eJO cejnWSnJOSJcejgJO a6TOT(BJc906313gj0 

crunnl^KnlmjGaarfldo cdoo ca>c)c906TDCQ)jcTT)(m njglsml caHscmj 
iiJOC8cft>6nslQj(BjaD araj fflcajryorvjlejoejcTDj (mliS^cmosm. 
ffljc9cnocucTucaQa) rarajOBiocijlao^ cruoujiSsrDLnJtftoaomizioocel 
co6TT)lcfflc9a5TDo. nj«)(.6TUrijzi6)«5ra) (Scft>ajejo aofflj^KSTmcruoTinocDO ^ CQ)lc90«)j(mjam oJcSiado gTDaojfflcrneejasteojoffiojca) o^odcotI 
asjcD^izioQQ) aracDocuancQflcejcfficeQj qjIs'^c* o^nrxSKnoaiOtajo. 
(3iacso_|oa3 izimicm\,ai o^cjiKnle^ffljta) cru(3qj(Doao«jTff)lejocQ)l(Bl 
OQJceojo. ^TD ojfflleiDOfflfflKSTjn aruo6nj(TU)l^ goJCDlniKmmjcfec^tea 

R»^c9S)fflJ6n§. g^OOJCTUD (.nJ CTU B QJ J o nDSCnilOnaOBQJJO 

CDlo6T3Tro araj aruDlKDloaJOsm; aru^n^sloDOCQ) sjIojoS cru^n^sl 
ffloaxTD mlejoJll (.<nrunadsoQjl(scDosj (ShJcdjctd, cft)^«j)^i2io<s»l ojo 
6TOTroo«)3 Rj)oa3 (.orunadsoailecDos fflag)cft>_!>o t.nJOnil-^2 ca>snsK5Troj 
fflojcrn (areoDjeojo qjojod arao(Da30QjcTMDoa)06TT)l«n. gTS 
oJiasTDCOTaoQ) a^1«5)fflooQ)l QjlQjffllc9O0a3 CDfflaiziOceaoengoailej. 

CDOo (3t3«n1CD t.nJR»°lcft>S5ragJoJ(SCQ)0CDlCQ)c9QjaT)2. OaOOOJOT) SSlOjl 

«j)«5Tml6)cig crujojnJo araoma30QjcniD(H)06m; oJ2i36TT)omj{OT(.CT!n 
fflocQ) araj cni£51(mlQa)06m; sjIcuooTzioailfflo^ crojsuaiQaJaoQa) 
Qj1cru«j)o«)ffl06m; (aiaculffls cruj^wcujo ejalcojjo acml^j 
(SiijafflaD0!Pjca>jaT)«5)0Qa)l (scmocmjo. 

sj°1qjor)120qj oJoaoraiaoailecDos o®ca>Ocft>offlfflO(H)l e^jjojcmj 

r4)aT)J rUOQaJJOD eOC063Ba3 gtU(Tnn3dC51K5)Jca>g1«)3 ojejCQ)lS(3Tmj 

fflj6n§, "(.ojsmojo culejjo, (arejOizoQLj (aiaoujo, (.sruniao (aiacsflacig 
ejc9Ad_s,Qjjffl06m. (3ia(.oja«5Tm(DOOQ)Qja3 raramojo cniol«n(.ojffifflra)a3 
(aiaonu^6TDo. (aiaoii r4)(§>jamQj(T3 rataoujcnjooej rarejcnTlraTOTl 

fflJOmj. ejcftiM_S,fflO0Q) (.6TUtiJ2KSK!TinOS S)ng)A,\,o LnJOnJIteajODJ." 

(3ia)«)iaooLj (.STUtijao anocm (arajQanajTOTlffljanDj. gailos (arejOimo 

QJIcDJo (.6TUtii2«51K»1CDJO «3)21Zfl(03 oJJiSsrDfflOOQ) «n030C5T2_!>o gOojl 

^j(Tjo6T3iOTlK)lQffic9S)jamj. Qj°l6n§jo "(3reaJl(Doc/olQa)0(H) ierucim 
(mmlraS gojoasejoo acmotnTle^ffljaDj." "(areojoS (aracftfldomoQa) 

oJ«)fflO«raOQjl«)3 CrUa^cEb t.nJtft>3®<3ro>l«53 CniOlujlS)iiJ(^JCTT)J." 

"(areojoS cro(5qjffi6TOT(T)jo cru(5qjo«raoajji2iO(a)jaDj." "(araojaS 
r4)ejoolejjo t.nJ(sajaalc9S)jamj" ajceaDCDOoo) (arejOizooLj o^ejo 
Qjmj{mjc9S)g1ejjo (.oJeojaalcfficeojnDj; r4)eJ0 Qjcrucmjceogjo eooj 
(02nj«jTmlK53 (S)oao(sm\,o LnJOnJIteajcmj. "gi) (arejOizoQjlacD 

LnJOaJI^ gnadlffloS «J)63Ba3 (SCDSlOQ) ffi6TOTO(D«5TmO«53 CTUoCOT^ 
oJRJ)C30cft)JCTT)J. RJ)63BgJfflS ca>^K!TinQJ^O (DiaqjaDl^aj(OO0Q)l 
nffiep ca>02163Bg1«53CDlaDJO fflJc9(rof30(H)1, oJ2(36TT)aOaK8K!Tin06)S 

cru(5qjcDcnocH) (arejotaooilocr) cru^qjeocnsaBglejjfflscQijo (.oJOnJl^ 
o^cfeOLCDiijlKJTjntoooQn (oQ)jc9«norai20(9S)go(H)l) aruSqjffljnJizioQa) 
l.6TUdi2C5TO)l«53 (.nJcajoslcfficeQjamj" crui2cru«5)Qjla8j(s«5Tma3)jo cru(5qj 
i(f>OnD\wow o®ca>aru«5TOTQQ)lK53 go^jcDl«)3(9S)jaD«5)OQa)l ratacDje 
Qjlc9QjaDQj(3(9S) Bjs6U(8cfec/oo3l(a)gj6n§Oca>jcrrnei. "(sqjboctot 
Qjle«w)0(D«5TmoK53 aruoaodDcsejasfflaecD^ (Sffi6i3)CQ)oi3(moo go 
j^l cuol^Qjfflooon cru(D_!>ocru(S(i»o(/)85tOTO«)3 aajraucruRnjnaofflooa) 
Qj(3 (.6nJtiJ2K8ejOo9j63t36)g LoJOnJlcsajafDj. aoffllfflan^ococsToflfflo^ crua 
QQiKJiKnotaag oJoaaioQa) (araafaeocuo LnJOoJI^ omiSqjmo ffljcean 
ootnilKstOTlffljamj. ajceaDocraoaJlaDj Rj)oa3 inJcLismAomylad^ 
t.crunadsoajo6)6TDcmj nJowastmtBG) qjIcuo ojaiZIOKiTZlOQnGCnOS 
(.oJCDOcusfflooa) fflr4)cft)_s,(S6Tuocufflj6n§Oca>jaDj. 'sTOTOoS (aiaoDaosm. 
6TOToa3 (araoDOBCDOsm (ec9iadlc9S)jaT)aja3). 6unoa3 cej^rarmoajosTT); 
6TOToa3 cfe^aafflosm. 6W)oa3 taensjo cftijslcQxmosrn. ((atacmcsrml 
(scigcQijo (araoDOBCsci^QaJjo cruo'iejoanca)(3«jTmoQjo6m) stotooS ajam 
(cruan^ocru(OT^C)2nJc9jfflooQ) sjcflKSTmlcDjajcnj) sjcriliij^Qjaoosm. 
sk5)oct3 gi) LnJoJ6Taij«!Tmlfflcig cruonno(Oca>(3KJTO)OQJ2i2io6m. 
cro2ffl_!>CDj RJ)jej_^o CDlK5)^(.nJca>oaBffljgg«5)06rn nff)S)d^ (ssj^oanl 
CTD. 6TOToa3 gi) cruo(Tuo«)«5TOTl(sn^cQ)jo (aiaaonaofflooa) (sbqjozio 
ffljescmjo (ScftiLosiaosm." ^t> cru]c9(m63Bg1(33cDlcrn aimcrulejo N I <E> N cfeJCTTXOT (313) (3reajCni£ICQ)lC)3 (8ajOl§ QJ^t9«J)l(86rUOCU«5TS)l6)a^ 

(.oJcrutecrncsoQ) gseiamosni. otaRnjaceaOsni rat?) g^oajfruEKDJlKsS 
ca>^2i2«5Tml6)cig LnJoacDajjo graSeoJlcaQjarnlei. gen oaoltao 
QjlejQa)o LnJOaJIn] , ffliDq^ ffl(a)§6TD6T3iOT, aru(3ojajjo (areKnlol 
eiotmjn gajglejo^poDj csoJO(8(H)s«5tot, (SiiJOXDOoajOD^fflooo) so 

(m1SJ°lQjlc9S)ejOffl6TDCTT)J (SRJ)0aT)JO. (DIZ1J(9S)J (SQJSTDOffl&lejanlfflCr) 

crujnj(DS3Bglejo«5Tm gOteaaaKBCTDO, (ssTuocuasjcD^aooa) asoaml 
ffloaxscTDO ojocmoo. CQ)0Sffro)ajca3ce3^a3 offlaKSLRnoailces) gen qjIqj 
(ol^j ffltftosjceajcfeCQiosm: "sjojryjcejg ocuggrarofleilgoroS carera) 
(aiaeilsraiwjCiijffljamj. (aiaKnjrJIooD 63rajc9S)2§loa3)sjc9aoa3 cej^pl 
CQjIej. r>g)aDo«s3 care) fflcuggrarmlroacDlcrn o^rdj eocnoaisjKJTmj 
(scDOteoloffioejjo gryjnjjgloaJjsngocoilffllQfficeQjo. cn)inoi3(mo«5tff)l«53 
ffloDtmrnocQ) gTS (arejOizoQjloa^ cni£51(o>lcQ)jo ^enjcnocmcnjoem. 
(aiasj) (aracDOOTaiosm; (aianjffllailKniziosrn; ffifiTmooDcmrolaa^ "-"^^^ 
OT)Qa)06n7. ^TD sj°lQjcru«nj63BgleJ26)s ffiCOTj (.nJon^tftadiziooQil. (areoj 

(SCQ)0aS0n_|o (3t3CTO>l3raL)0(DQJJO ffl^jJC^JCmj. ffl^Rn^JQjlCDJ CaDrfldo 

(SnJOXDOojcromoanej." 6)fflffl(st.«»cn)l oJocqijctdj: "ffl^KD^jajlcnj 

(SOOnilo (SiiJKDCDQQnoeiamj oJOCQlJCTD (ara63T3Qa)JfflS QJOcflOJcejC^ 

o^colcffiteaj ojffllLefflffljgajOteajarDj." 0Q)os«w)Qjc53c9j_^a3 grarmoo 
cDoStajamj. "oJolLeailofficscsasnecmocn) cSjoa^afflocmjo stotooS ecu 
RnlcscQJOsi oJostmOTlejcsejo. mani anlcejiiJio fflcncrulejoceooojiam 
cruoco«5)lQa)06m. sj°1oj1«5)«5tot1«s3 fflasjcOTeoojajsngoajjeamoaS 
sraoc^cflQ fflffloofflocgos aruoaruoolceooaS cfeS'lcQijo, aaoc^ceo 
aagoooegos aruooruoolceooaS cfesHcmjo. acsgaDoaS oJocqjj 
omanj (Scft>(/3c9S)oa3 cfesncoijo. araooSceo fflegcQiofflgryol oiliijo 
(0l<s»c9O0a3 cfesncffijo. 63aoa3c90 gcOT«ffl(Da_|ol (arecDjfflocnl 

(li)c9S)0(DJO cfesHoffiJO. r4)aT)OK53 SOCSfflO oJBO(3(mOQJJO (31300)0 

gjffls (arejOizoQjocQnceo^plarBirooKsSoJIfflaT) r4)aff)jOcft>06n§ carejoo 
c9S)06Tr)oa3 cfes'looijo? r4)awjfflca>06n§ carejOjos cdcudo 
(.fiGJOsrnlceQjo? o^amjacejoengojeoosj cruocruofDlceojo? o^oroj 
cusnoajooa)! (3re)(3 oJO(r»jaDR»j (8cft>a3c9S)jo? r4)(TO)j6)cft>06n§ 
Qjliijorao 6)iij<5i2o? raraolcQjjo? ^to cruocrucmnjIcrajcicmrooQJjo raiadl 
cffijciD r4)aff)joJca>ffl6TDo ©tftiOsngosTDajocD (aradloQjjcej? cru(5qj 
QjjfflolcQijaD (araojocr) o^arolejjfflscoioeiTiolcQjjta)?" ^en1«s3 CDlcrn 
araj cfeora^o cruoJnadsaosm. CDaajos srujrjulcsa LWoDlcsaocTS 
cfea'IcQioasiOTQjlcuo araj t.nJ(S(OT^(a)(o1(o>0Q)lc)3 (flj^mziajjo LnJ«»i 

c9iadffi«TOT0(DQJJO iJlaWCffiJO (86TUOCUQJJ0 Qjl§JOcft>06T1S06rn S8°1qjo 

(tsmocn ffljc9(OTl CnJOnilteajcTDan. ^ojooajejoo (Scft>ajejo offlBJono 
R)i2ca>fflO(H) B(3aa(D«5iml6)a^ eASMemssBgoemaeAO, gTO cfe^am 
63Ba3 QJlniiQancejgjffls Qjl(80ocueoaj6)«5tOT (saticjo'wlj^oem cnlej 
fflteaoggjoDCOT. (aiaojofficea cruocsrUceiadcejcejOceironwIcej cruoso 
Qj^Rj)CQ)jggj. oj«)ffl(sejOca>(3iml6)ej«5im1cQ)o«)3 dffiep qjIcoo cdocdo 
anjQjjo fflaBJKDeoQjQjjo (arearoanailaxceojfflfflaDj oJOdDjcmj. 
(ai3cs«no6)soo_|o careaj ffljejajsngOtajom t.nJa»^c9iadffi«TOT0(DQjjo 
ca>a2i2i63Bgjo gejoanocfejamj. care) (3i3ajani£icQ)lc)3 cdIcot^cdjo 
fflogaileioKsimQjmjfflocQ) (arejRraocuj fflO(.R»ffl06mj6n§OQjjca>. 
(3i3Knl6)cig rdjiSsmanoonraS "ffl^jo coanlcfegjo CDlejcQ)c9S)jamj; 
r4)ejo CDlossragjo assBjciDj. r4)eJ0 oasriiBssragjo OBoamaocfej 

Cmj. |21J(9«J)1CQ)J6)S CDl(SnilCU0raT2ca>Qjaa63Bg061TnQJ; cru1al«j)6Tuj 

raiiloffices) iiDnoiiB&odi cfesHoffijaDajcQijo gajffl<H)Offlc9S)«5imfflam 

(H)06Tl5. QjlCUOQQ)ca>l2IOCQ) SOJ QJOOQJJO cfejsl gKnlCDJSTll. CDfflajfflS 

aac9(ro1 ojffllailRnfflosrn. (aresnj ffltftoeni ojomoraizoailfflo^ "-'l^m?, 
(mffloa) QjlQjffllcffic9S)0(D0Qjlei. o^oDoejlanj ffltaosngjaocano carasj) 
CDl(SniicuoR)i2ca>(zioQa) aa^(Djign(H)0CQi1SiflO03g6TDOgiarn1&i. CDlenii J^ CUB^n^S^O (SCDO(96)J(SCnjOa3 88°1qJ0C)120QJ r4)ejO«5imfflo CSBgO 

63B(sgQa>jo QjleaanadKncSiCsgoQjjo asH^j raiacOTjalflKjailejoKsim 
(areaoiasmlanaioQa) 63«j i2icD^ani£iajcruKnjQjocQ)l CDlejOtaoggj 
cmj. ^(OTinfflo ca>ora^s5rag1«)3 go<eao cdsI^j c9j»1a3)jaD (ara(.cra 
^1)020(3 CQ)mo(3(mnK!ra)1«i3 cugoo LAlcoJocralejoooSjOo. RnoanJltft) 
oJc9iad«jim1cD sruejo OtaosjoimoraS ajteanocraodj ojjSsrDRnLoJO 
oJI^ S2°lajo«rfflOQjo6TDCTT)j CDizijtea ffl(Dcru1ej0c9O0a3 cfesncrajo. 
Rnlcfe^jo oJoaoRraoaJlecDos «»jej_!>ai06manls)cig cdIej. ajcscno 

(tSmOCU «J)fflCl^ "ffl§j3 (3re)(.COaDSm3CSgOQ)JO CDlO(8QJOlfflc9O06n§ 

(sejOca>oawc)sm3g1«)3 crueisuffllteojamanooan (.nJ6ij_^0aJlc9S)jam 
cru]c9(m1ca>c^ ajceanl LnJOrJI^ sj°lajo«nziOc9S)(/3c9Q (.tftilcffioaslej 
fflocQ) sj°lcinRj)fflja6n§am crujiJIryiteajamj. "g'D cejOcfeesraglraS 
croeiaural^jffltaosns, g^omjcruooo ecftfldsmo cej^pl^jOtaosni. 
gn^soimlcDCDjamra^ cdocdo (3re)ca)Ora63Ba3 aruj°lcft>ral^ cruao 
CDOODo ffliij<s»KDj Otftosngj Qjloosjlteajomj." o^oDoejjo rbooS 

oJ(OI2IO«rfflOQjl(SCDOS fflag)cft)_!>o inJOnji j^m\<Be>l(mi nff)(m CUOffl 

STDOxjaijsni. arooeaBoecD^OnJCDlnadRsraflcDcnjcruol^j oraiafflRnjoizi 
omoKsS anooDRSimoaS (SBOJCoJCSBaoeKnindJceQ goa^raiml o^cjks)! 
csoejosm. gTjaajoecDos cruonDiijra^ffliziaDosrn i2ij6rn(xu(Sca>Ooj 
CDlniiKJiinj oJOCQijcman. gToooJoecDos oJOfflaruoB^as^aaiaDjo 
oJoarBirolffllceojaDj. Qj^c9«»1ojfDfflO(H) g«5T0)«o ca>aaEi63Ba3 cruoo)^ 
fflO(9S)oa3 (SQj6n§lcn)06m sjIqjootzioqlj ^'r)craj(a«5)jej_!>(T)0ca>jaDj 
nff/cmi oJOCQ)fflo_|§l§jggRn. oj«)(Sfflocm«5)i2ioQa> Boocffljffls crojgo 

QJOKSimceOJOl^ r4)(.(0>(3>6)<m QJJj«5)JjmjCOTOel(.oJO(H)6313gJffl6n§ 

alejjo araj cfeora^o COTlS^coJosm. (araoanooj cru(.canQa>OQjcniD 
0Q)O6rn; nJj^srn crojanLnwKnaxosm; njlfflojjtSerDOQjcruDCQjjiziosrn; 
ca>i,Rj)^i2ioQa)ln_|06T3iroora3 CDiajceaoBaaooQ) Qj(36m1a^On_[lQ;»ceoo 
CDOQJlej. ^cdI o^oomariejjafflofflj ojlcufflsiDo tajslcco) cfes'loo)] 
o^cTDjQsnsBilcsS oiatoflocn Blaj^slailanroiroloa^ fflfflQjaniDoee 
BnaoDj njooffijamanoajjo onajsn. (mi(o\,«i(miL\A>iA crujffl^mlKsS 
ejccelaxceojam (SnJoaejQa)jo, (araejcftc^ crui2j(.B«Jim1fflejo{a)jsm3j 
onrxsojooejoajjo crojassBoS (fiomoiciOaiwlaii gemssBjcmcsoJO 
fflejcQijaeioaKn (aiacOTlejjfflculca>aoQa)l (3ia)«)i2cruK!im Qjlmooaais 
cffijcmlej. sjlojocraoQjlocig cruoCD°lRj)o cruocruo«)CQ)0(.R»CQ)lK53 oilejj 
njannDOoajjamlej,. (Siancrofflcmamjo acmjansciDOQioem, o^oDoroS 
acmeianocDjo. ajtecroocraodi o^ejoolcscDosjo ngjcejOcejoraaotnTI 

(S^tajODJ; gTOaOJOeCDOS fflag)cft)_!>o (.oJOrJI^ SjlOjlceOJODJ. QJlCUO 

<S)A,(L0<S) Qjlojcasmo ooojasteanltaaocQ) eeBGSTUocDOcsim 
CDiacsgaolceQjanrxmoQan (SKDOcmjo. gii offlcuoa) teanlt&aioca) gsb 
eoQjo o^oanoraj Qjlcuasimlejjgg carejOBieoQjcDcoffiCffijo caresl 
CTUDOCDfflOceolcQijggRDffleialejjo raiasj) gtiDcsejOc&KJiaflraS ca>(3anio 

CDJn^OOCDo ffliiJ(^jaT)«n1«53 S8°1qJOC)120QJ16)(D CrUfinO0Q)lc9S)jaT)J. 

sj°lajo«rfflOQjlfflcig (arecjraxacjTinlejjgg sjlcunajtaan ojoacruasra) 
(scmos 6)ag)cft>_!>o t.fiJ3njl-i|J6n§0ca>jaD (3re)(T)CT3ai(Djeajlt6S)oa3 
(m<>(m\,OQi(m\,mosm. (are)«)i2oelQj^(e«j)lQa)jffls gcsgoo^o CDloecu 
goa3 (saj6n§ aoj Qj^ce(m1«5)jo (8ca>(.cBffl«5ra) fflaca>Qjaaarv|sj«5tOTl 
6)Qj^1§jffl6n§B3lejjo (aia)(3i20QjlcD (n>6)ci^ cmaoojajjo (aiaaooaj 

(TUDQa)16)S fflnDKnjQJlo CDejQJ6TDI2IOlQa>06)2ianD1 oJOQaJlOnD). 

6V) 6m o 

(.6TUOrijzi6rn(XL)(DOSca>«5imlK53 gTOCTOJOoS (.nJQj^tmml^jffltaosnglffll 
0Q)(9S)janDj6)Qjamjo, Blcu^cSiijancr) (araKnltoS anfflci^ eoc/50 (aiaelcD 
Qffilc9S)jamj6)6n§amjo sjlojocnziodj (aiaoldDjamjenl. ajceaDORnzioQjjo 
(319) (DOS(a)(3imlK53 (aiaelcncnflteajanDjeng; cru(OT_s,ooiin nJi&sm 
fflooQjjo offlcfeQjc/oo fflQj^j6)(9j06n§2(3)6)aD! (Biacffiogjos gcsgoa^ 
63Bc^c9S)j Qj«'63BO(mm(OTO0Q)l somjo (mfflcmtnTlei. "(3reaja3 I <E> cOjOolfflCD KDfflci^ crucsa3aaQj0ar)cft>a20ffl0c9ojaT)j. sjjeilceojcm 
raiaoDltftog fflL<™ii2io«Oc90jcmj." aj^KD^cruKDaflajcasmssBog 
(OTRnjffifiTOTOODSSBglejjas g6TTi(9al(s^(3c9O0a3 culsngjo cft>jfflo 

cOOOejo cftJSl cft>0«5rOTlCDlCQ)(Sc9Q5nglCUnDJ. gTD SJ°lail«»C5TO)l«s36)QJ 

^jKnooD raratinaooaoTin CD°lc9S)l(eag<H)jca> cruoeooj^ffloern. 

(3ira63T3lffl(D gTD SJ°laJlKDK!TinlK53 nJ2(3STT)RJ) CSCDSJODQJSCD SjlOJ 

oajteanocDCTDj aJOOKjoDj. (maa.ygngnjRiTtnlajgg raira)(Da3o sjIqj 
oajceaDan? cruj^a3c/5K5)lcQ)lK53«!TinncTT) LnJca>sfflOcft>jnDj. 

r4)ejo eo«COTlcQ)KD«njiJlaOTcft)n20«)jo eaoceiado sjmcDfflosTT) 

63Bgl«53 CDIoDJ fflJc9(a>l(IB06)6TDnD cft>Offl^85tOTl«53 (sososslcsxceaj 
(OTIoO^ fflfflOOraj (SnJfflOSm. 'CDlRn^Rn'oOQ) cft>06TDOrvjSjaD g'n 

(tJOoJcujo sjsajocnjeojjo 

(aia6)ff)Bj«5)ojfiD«j)lca>glejjs(D°lgo Qj!pl6)«5)oloffic96)janD 63raj «ns 
crumosm njoajormlfflo^ Lt^J'^'Do. (sajB2it.<TO>63i3gl«53 offlajraltft) 
aila)lcQ)c9QCDjcft>2ejffloa3)l LnJOJi^KJTinlceojaTXOTj njjsTD^fflocmjo aJlcii 

nJffll KDfflOCOil LnJQJ(3K!Tin1c902aT)(OTJ nJOrUfflOCQ)JO nJ06T3ro)lffl1CQ)c9QJ 
CTDJ. gnJ(TnnilK!Tinjcft>gJ6)S (3iraelLnJOa3)C5TO)l«53 CDlKD^SjIaflKDOaSrffi) 
rvjOlOQJJgg ffifiTOTOCDo nJJ6TD_!>ajJO (maffifflKDOCDonJOnJQJJlZlOSrn. 

^TD aflLD_^03(3aocDaK!Tin LnJcfeslrvjlceojam (maj^osmajjo raiaKril 

ff)(D«5tOTJS^aDJ (319)01200116)0^ aOfflriJSejJO nJOnJOiiJO(BlZ106Tl5. 

g(Tj(TflniiK!iinjcft>gjas (3ra@l(.(TjocQ)K!iin1c53 LnJojemjoimloej cdIsijI 

ejnJ30l3(mn6313(SgQa)JO spTJCraJOlnJOnJgDlceOjgg gnJca)(Bffl6313gOQan 
cft>OC85m6T1S(OTJ6n§. CDOfflCUfflOS CDlQa)(m(B2nJ63T3gJo(SajafflnJ§ajCQ)J 

21000)1 cft>c)j(mjcft>CQ)jo CDOo crujcffio (sajol§ f^eiStftieaBgofflsmamj 

a)ralc9OJcft>CQ)Jffl06)6mBj1«53 (JDOl3l2l2flca>fflO(I»l tiJOnJo nnJI^JCTDJ. 

rarannffiaooo ajejo nj^iSsTDCSTUnjaKMnlocig nJoaouiltaoraaKMn 

CDlGniKJOlceOejJO CrUJQa)o Orx^qjOoCOnJJlSsrDQJJO CrUJQa)onJC3_!>0nJ«D 

QjjffloasmcTDj inJ6monjlc9Q&jjao6rnlaJl6)SQa)jgg okdo. nJjiSsrr) 
LsrutijacjTfflloa^ nJCKSfflonDcmocucTucoaB raiaj^cDsmrarinloo^ raiatin 
aooo Otftosng CDlootaolteajciDj ag)CTT)COT06m gailos nJOojao 
cmlroiinTffljnDKD. crujO(3(mnaQa>fflo<H) raiatinffijoaoraim sjcnlrvjl 
(3Q)c90jnD (3recft)c9Otf>niilej0K!iin raiaoffx^B^nadsl (woci^ cruKjjujlo) 
eoQjoasiOT 6)(a)§l(T_jlsl^j CDlraSteojciDj; n^ejooJlcuo kd^ocdssb 
glK53 cdIcidjo njla3QjejloQ)jaT)j. (aiacsfloa^ cruarooaoaiosrn nJOaJo. 
gnJCDloadKJimjtaoS nJOoJo fflocQ)CQ)oa6maDj njocmjcmlei; raiS) 
nJOoJo aaoaojanfflooeTDomjo cruj^loJlosceojnTnej. ^to asngoj 
cru(OTc9jg1ejjo (aratnflcn ceilQwoanjesBl cuspsarajc* aoDnai^ffla^ 

cft>aK!1inQJ^ffl0Qa)lCDlc9OJO. nJJSm^fflOOan nJ(alQJ(3K!im(Do S)nJC^Oab 
61UOa)_!>KDOriJ§Kn06m ti^OD (319(3(010 (OTinlKja nJOnJo (3ia(S3)moi3(mo 

ffl06rn. (maoflodg ojnjo aogocrS inA<s)(m<T>o (m)CiA(m\,izios>sm 
(S(TDO(3c96)2(j(njoc/3 (3t3L(a)cg{oro)ogo (araoij (iDinoaraincijjfflosm. 

(3ia)(S12 (8iiJ(OKD(X2)J6)S CTUDOCDOIOT oJOffloSoiOCSiiJOTiCDfflQa) 
cft>JSlcn)lfflJ(3ro)J(TD(OT nJJSTD^fflOOSmOnDlffllOteS) (OTOO^ (313)0120(1] 

gi)c/0JO(i(r)c9S)0(^ g(TD(i3)(DoosmarD2 (UffljratinjorTXOT nJOruaosm. 

gnjaDlnad(3T3)J(ejgJ6)S (3t3elLnJOCH)(3ro)l(!53 (TUBOnJOOo njCrUOT)Jc90 

gjos a3)mo(3(mn (Tujeocufflraim LnJt&sln-jlteajcmj. (3iacuamocD 
(stm\(si njjsTD^o fflocoicffl ctjl^(3anc9QjcaiOQ)jggj. "cru(OT_!>o sjoail 

c9QJ(TT)J; (3reCrU(OT_S,o SCa)lc9fflJCTT)lei." nJOnJo SOJ CDlCSnilCUOOm 

cftmoas cucTij(ff)j(U06rn; (mcnlceajraioaiS n®ofloo6rn; a^rai^joKOTj J^ fflosm. ojj6m^aoca>ffl§ crilc/ajcQJOoiZcejQjjo (H)mo(3(moQjji20( 
sj°lQjl(0)(3)(S)j(ujffl06rn. ojoojoimlco o^ejoajcBocmjo cruo(OTi,nj(S) 
O0ceooci3 cfesHcojlej. 

(Bre)012lCQ)SJ°lQjl(OTC3K»lGnDJ fflCDJnW_S,0QJ(TUCca>g1(33 cej^PlCSaDSTIgl 

ajO2(jcms(S(mOT0go cSjOejo Bjssuffloim (mjs^jcolceolceQgaBOCDO 
QJlei. (moG^ cruau2^srDcru(3im(S3)jo g'r)craJO0(3o_|6mffl0Qa>l(3iOTl 
ojdTxmjQjfflffl Bj86uocDjeQjs3Bgjffls t.tft>ai(3ro>l(33 (DSceojom gorr) 

(3)lt.nJLtft>l<H) (BiaCU(T\}OCDlo_jlc9S)Oa3 cft)!PlQa)lej. gnJCriloadOIOTJ oJO 

(HijdDj: "ffl(Dj(T3d^a3 CQ)mo(3(mn(3iOTl(33 (Hiffisiromocfejcmj" cdoo 
g'r)croJooi§lfflj6iJoo(nn(3im1oj(m(3)jQjao S3lciil(mo CDloafwoaiocQ) 
ffl^OT)^j(U06m. izi(Dicm\,o(smodi cril(5)^cru(3imfflQa) LnJOoJloxceoo 

(D0(H)1 (Scfe(Ml^J (3)§lo_pS(I»c9S)JdD 630J o/)(XU0(Ta£10(DI206TT) SjICLll 

(0)0. fflOca>(sgo(soo(8(TT)0(80ocmocQ)l (D°l(Sc9S)sng(0)j6ns. gTocrojffllai) 
sj°1qj1(0)o 6)6)ca>Qj(aj(TD(0)1(D2 ffljamooail g8°lcifl(0)(0Ta)l£jj99 Lsafiwl 
cruajejo (dc/o1c9S)6tt)o. 

c9>(3(na<} 

g§(8(X)JB(OTO)l6)ej 'g§(0)'(010)1(03 (.tft>l2CrU210CU0(D63BgJO cru(o3(g 

06TT)Qjjo (.oJcfeSfflO(H)lc9S)06TT)Oo. ca>aanicnilraL)ono)(oio)1(TT)(Djcruo1.ijj 
(scDO(9S)1(H)0(o3 cuoa2i2lca>sjcD(oio)1(o3 {3i3aDlc/aJl(0)(si20 rarecniril 
OGfflo (3ta)(H) (H)oa(0)ooj Qjcnj(0)jnjjo ca>06mjca)CQ)lej. cdoo njl(0) 

(I»c9S)J(TT)(0) CDOo 6)(a)0(^J(TDJ. oJJ6Tr)^(OtO)l6)(1^ oJJ6TT)^(010)l6)(lg 

Qjl(oio)jca>i,nifl6)iij(i»(0)0(o3 ojj6m^ ocejo 6)ca>o<^oo, ojonj(oio)l6)n^ 
qj1(oio)1(o3 CDlomj ojonjojjo. ogjgQjjo 6)iiJol(H) cej^aao csojoejjo 
ffl(Djn3d^crujeocij(3io)1(o3 crojoculcDo 6)iijejj(oio)j(TDj. tBs^am 

S3B(/3c96)0(H)l (0)6)0^ gggleilOJOTn (S(.oJ06m (DO3(an6)(eS)06T1Sl(Dl 

ceajam iJlej (uocrucDtftogeioo (0)oci3(0)a(TD oiliijooo 6)i>jq;»(0) 

(S6rUOCUoJ2^(Tjo (0)1O6)6T310)SJ(010) oJ2(3()Jcft>l3ai263BgJ6)S oJOlSIDO 

fflfflofflsmomj ffl(Djn3d^(DolQjj6ns. {3iaol6Toio)jaca>06ng cdoo 
ajiA^lcm ca>a2i263BC/3 cfejoo cfeS'laroiroooS {3i3ffi6io)0(O) (jolej 

63Bg0(H)l(3r0)1OJ(TT)J. CrUJOeO(lJlca>fflO(H)JO ffiCTDJ CDfflJcSajgg 

{3reffi6io)0(0)(uocru(Dca>c/3 ajaSoj (S6iuocuaJ2i3(Tjo 6)iij<s»(0)jQjcrD 
croj(TO)o ca>a2i2S5ragj6)S(0)6)dD ojolsmofflffloaemorn ca>oj(0)6)(T_| 

SJCTDJ. CrUI2J(.B(0T0)l6)ej {313ej(H)Slca>(Sg<S2)JO (D(aai(.(0)63T3gJ6)S CD(0)1 
ca>(8g(H)JO (D12J(9S)J (0)SJc9S)JQJ0a3 ca>S'1(H)0(010)(8oJOfflej(010)6)Cm 

cuoaanilca>Qjlca>ocru(oio)l6)Q^ (pJ(.tft>l<H)<s(HKH)jo (0)S(H)oci3 cdoo rarecru 
ffl(3(0)ooo6rn. cej^aacrilQaJaissrafflg {3i3(0)1ejofieJl(rBc96)0(i3 cds 
(oio)j(TT) iaoiLo aooc^ (0)6)ci^ cnlspeilfflcr) 63(plajO(9al(SrvjOca>oci3 
t.c/aan(ii)c9S)j(TT)(8oJ06)ej(3io)6)cm cnln^tiEi ejaosm. ca>oej6)(oio) 
6)(es)06n§j fflo.ijjca>g(H)0(S(DO i2i(a6Tr)6)(oio)6)(96)06n§j iijj(a6n§lc9S)g 

(HIOCSCDO, cfeSnOSOOlO) ca>aaE163BgJ6)S 630J (.nJfflO6TD(S(06U fflCDJnad^ 

sj°lajl(0) (010)1 ejj6)6n§(TD(0) aoj fflCT)saaocru(R»(T\)lraL)3(w>2io6TT). (sbcu 
(H)ffi6io)63Bg(Djo3ddl.3joo3 oJOoJCSEOiiJcnaijsngOtajafflcm oJ^pcq) 
6)fflQjBlcft>crulraL)0(io)(oio)1cT) t.nJ<s(0)^ca> (.nJocuocn^o 6)(a)Osj(OTO)jca>o 

6TT)J(TT)J6n§. oJOnJo 6)iiJ<^J(TT)Clja3 I21,(0)^J6)QJ (.nJ0nJl(I»c96)jafflCrn 
630J (SfiejOOC/OlteiilOQjlCUlQaJJO Qjlgo6TUOo 6)iiJ<^6)o_|§lo1<S»c96)J 
(TDJ. 630J fflCr)Jnad_S,Cl3 nJJ6m^QJ0(D0ca>J(a) (H)^6TO)63Bg1eJ26)S(H)ej; 

cro(o3(.nJcui(oio)1ca>g1eJ26)S0Q)osm: "sboj fflCT)jnii_!>(n[3 cru(o3(.ojQj^ 
(oio)1ca>c^6)(a)06n§ CDejcucDjo £>j1(oio) Qj^(oio)1ca>c/3 6)<a.06ng iij1(oio) 

QJCnjo {3re)(H)l(010)1(0J(TT>J.' Qjisngjo "ffl(DJnil_!>a3 ^^0(Mc9(0)1(H)Jgg 

sj°lciJl(H)06n). gTO (8ejOca>(3io)1(o3 raiacuaS oiliiJoolteQjanrxsnJO 
6)ej(oio)6)(TD nj(0(sejOce5(oio)jo {3ia)(X3)l(oio)1ojo." {3re(0)j 6)ca>06nso6m 
maamos CDejcOTlocD 6Diij1(i»c9S)0(dio CDej(0)i(0)6)cm o^uoaiocDio 
Qjluil.3jl§jgg(0). "(313(1103 (0)6)0^ fflCDqTjjffltftosnl o®(0)j(8ejOca> N I <i> 63B6)g i.nJOaJlc9S)oa3 ffltaoRBl^oejjo o^anj qjctukdj can§o(DO(.co 
tiDl^oejjo (are) (sej0ca>s3Bgjo care) ojmjKDjceQgjo oJolaajrauoDi, 
Boamooa) (areojcDj eje_s,i2iocQ)1«5iKn1«)jamj. careKnjOcfeosnsj inJA>s 
aacecnlQaocn) ejanlooa) (arejCCOaDlteojcmoja (arejraimoQjIfflCD oaol 
CQ)ocQ)olcQ)j(TD ((m/dsmicij&efmwo'w) goJcruflfijKy) gojoorulofficea 
6TT)o." cft.(3ar2C5TO)lfflo^ (.nj(o>la£iejfflOQQ)l§06ni (3re(D03lQa>jo rarecD 
aOTQjjfflOQa)l§jgg crucjTS) sjcDcrxziraeTDsaBgjgg cruoaruooiziocQ)! 
(mrnlffljoDan. cej^aacrulriuonwo ffl(Djnii_!>(3 (SBQjnaoS a^cDSSBC^, 
Qj^c9iadejRnof3lca>c^ gajnasoaseioo (mfflcig ojejcmcmoflKsS oJIsl^j 

cH)i£io(3(mDC3Ta>lK^ gojcnlnadrotrojcflogjsis (greelLoJOCQ)«5tOTl«s3 
cruajBOCQxjcruQjcDo Otaoesng cej^aaKOTmlraS mlcmj ffljceaDl ejel 
ceojcftQQijggj. crojoa(moca>aaizi63Ba3 ffliijtraRnjffltftosnglralceojcscm 
scstmmogo cfeoejo cdoo cej^aasrucTuxmmlocig CDloaJiziKsrOTlcDj 
(arecjDl(DC)0CQ)lffl1c9S)jo. cnoo (arejCruteraflrannlRnfflOQQ)! cej^aaomj 
n^oomo ffliijt^jaDoJceiado i2iJc9OT)1 LnJOnJIteajamj. "cDloaileaBocr) 
sj°laJl<s»0c90 cfeSaao CDlfflcm cfejsjteaocTS ooJOfflKnofflj (SjOostt) 
Qjjaflej." CDOo sja2izi(,K5)jjj(9agjffls iiJ63BejcQ)lc)3 srurauraotaoaS 
cfeorasTDo ca>aizi263B(/3 ffliUt^joDj o^oDCOTej crojO(3(mnaJ2(56rD 
fflOQQ) ca>ai2i263Bg06m. Qj^(9«j)lcft.a3 an63B(/3 ffliij<^janD«n1fflci^ 

gC51K5)raQJ03l«JTmo CrOJODo o®fflgSJc9S)Offl«5) (313) eOfflo QjluilCQ)J6)S 

«j)ej0Q)(8c9oo (D(aai(.(0)63Bgj(ss(soa)o fflfflgaroflcn^acoialejjefflo 
(SffloejiiJOffll sjsJlsTOTrojffloolfflceoosnglffljaT) cft>oejfiej§«5TmlK53 cfeSma 
crulrauoamo geanocr) (T>\cmA,Ac&Hj^i. "araj oJceiifl crujQa)o cfejsj 
6n§0c9S)l carecoflcjS 6ruaru)(D(TUD(D0ca>jaD enjooej ffl(T)jnii_^a3 
crojoffio 6TUf3JDCDOca>2cmj." CDarzijffls ajcfeglraS fflesralceoosmjaD 
QjcnjKDj gtajsng aj^qjlculoQiej. cdoo (mfflcm ffljcmj ffliij<s»KDj 
ooj^ cej^aasaBgosm, cdoo cruoaruo(aiiJt.ta><3TOflfT5 gocoiej. 

BJ86UO(T)J(5QJo oJOnJKSTmlCDJ (an§JCTT) CSQJ«5)(Da06rn. gC5TO)«ffll2IO 
(OOOOCOo CrUB0iiJ0(aCDln^O0(D«5TOTl(DJ OBceaDlQaJOOQ) (SLnJOSTDOBO 

fflSTDOD c9)Offl^«jTS)l«53 CTUoCTOOojailei. ffl(Djnii_!>ocig A>aiams3B(jisa 
(areKnlffllsjcTT) iJlej cnl6Tuaru)CDca>gj6)6n§(scTT) gcOTlcTT)(3(mnffljggj. 
CDoaej CDaam cro^n^sl^RD,. ajaTJOcuaooo) r4)ocT!nalejjo cfeora^o 
(scDC)lsjcscnjotf>06m CDOffloccnnnlceojcTT) qjIcuo ajsjojaS coajceoj 
Oiij^oaDoailei r4)(TDj cdoo fflaooTilejOoSojarDan. aa(oloQ)<eaj izkd 
qTilejOteoloQ) tftcaaciarulfiDoawo cruBOiiJora (.nJoxwcDatmrn CDlraj 
«5ruonnanjsjc5iK5)jaTnei. arnqTilcD ojlejsaBj ojoxceojaTnej. ffi^o 
aace<(3)l6)0Q) iiJ63BejcQ)c9o1sjarnlej. n®ejo c9jf3^63Bgjo ojjiSqjoQj iRjro crulrauoaroajTOTlcD (areojcrilejjgg cuoSamltacuasQjjfflocQil cmoai 
(olsojosjffllej. sj°lajo(i5iffloan6)o^ cruocDRnanjo crujo«n(.CT!n_!>ffl06m. 
(aresnlfflcr) gnjecmocnl^ i2i(Djnii_^CD (mfflci^ LnJOtft^cmlcejesragooQ) 
fflcscnoGQjcossBog CDleoocul^j CDlQa)t.<^rafls»t9fflocT3 cfes'loajjo. 
(3re(!n26)ca>O6n§j«5)QarD0Q)O6m (areojoci^ sjIqJIcoto fflaoocru^col 
(fefflooafl CDl(36m<3a>lcQ)ceafflo_|§ (areajcTM£ica>gjffls oJoamoQailroS 
CDlcrn cfe^sjanasS (SLc/anaJoaoaDl CDlKsSceajamRn. ajcecml 

OQ)c96)OCQil6)c8a06ngjS9 OreOJOClg "ffl^3 (pJQja«5Tm(D63BgJO CDl«n^ 

crujeoaj6)«5tOT (are)CJD0f3ffl0(9S)lac9S)06n§0ca>rajRn; oJC)lcni£n«5)lca> 
gjffls (3re)<^eio«5)o ffltftosngjaooQilteajs. (arearoooraiaoaJloo^ 
crujoan(.fnn_!> (SLnJosTD ffltaoengjKnocm (3re)(S3)lffl1c!»c9Q6TDo. 

ca>aan)«5Tm1(Dj oengj Qjoseangjenl; acmj QjlaajQj^OnilcQJOsrn; 
fflcsganj ffl(D8aao(TU(.anoj(aQjjo. aoeao cej^aaciijo (arecsflocig 
crujoeoailca>i2iooQ) ojffllsTDoao aruocroooasTroleejcfficeoj CDejcejamj 
6n§. (arecsRj) cruacffio caresj) aoojoad^ ffl(DcrulK53 aracruoJn^scuo 
fflSTD nja»1o_|l<s»ceojnDj; araj cruajleaaniit.nJfusTTxmQffijgQjOceoj 
cmj. ^ro iciAOismss) caremojo cruoarutBjOfflo (areaejalroS qjoctu 
CDCQioem CDfflani aolceoraS o^iJCffiOT) (.nJQji,«5Tm1 culsngjo 
(3re)ajaK!T3)loQ)c9S)oa3 (8LnJcalo_|1cfflc9ajanDcn. (areeaBlocn ccDOcsal 
QQioroS gi) (ruo(Tuo(OK5iOTlKs3 630(800 t.nJcu>,«5TS)l<s»<eQjo orecml 
(sn3«j)O0Q) oDejajsni; caresn acDOTilraS LnJeocucujo a^ijejjastOTj 
cmj. (are)3_!>o LnJcruKnooJl^ RnocjiKnlejjgg cfe^aaaDejssRfflg 
cruo6Tuaruil(s^sc8«5Tmogo CD06)ait.«"«n6)<TT) Luoafl^oejjo CDaijcea 

QJCQ)l«53CDlaDJ «)c9iad6)n_|§JCDlGJc9S)0a3 taSPldDlej. r4)(TD0«s3 fflOCD 

crulcft>(.oJaj6mOT)ca>6)g (saj6mfflman(s3 cnajteaj CDlQa)t.oraflt9S)3CT3 
cfea'lQaJjo. CDiziajffls eooJloonejjgg (are)^(a6TTiffl«5tOT cruo6Tuaru)l 
(s^seoTinogo o^ejororincao cruo@0QjjjRj)ca>gjfflj6ns. (3re)«)i2(TUo 
cffiao ffltaosnl CDizijteaj oj^sTD^aooo) fflcs(T)oaj(,«5TOTlca)Og aace(m1 
6)n_|sj(3Tmoa3 cfeS'laBjo; Bj^qjlca>oc)6m3fflg RngSoTinocDjo a>9\ 

CQIJO. 

cejSaniojfiDCOTl (3re)aru{a)lca>^cro1riuofn5>(s«jTmos 6)oJO(ojc5iKy)fflo_| 
sjcmloejcmj ojejenjospjo ojejojo ajoalofficeQoojsnl. careeiJlej 
LnJoJSTBJOTinlejjo (arecDltftiOfflo CDSKSTmjam (areorujcujo (arecssruo 
cuQjjaooa) araj RnRDjaosm cej^amo. caresn gToooJOfflo^ CDloa) 
(.CT!n6TT)«5Tm1(Di(SnJoejio Qjl(8cucn)i2ej. 6)ffl(DcrD(3colca>ao<H) ao) 

^ 6\J Ol O 

CDlQa>fflo (DSa_|0c9S)0a3 CDfflJQcSQOfflJ CD^OOQ)OUiloJCDOajaa^2ilej. 

oJoaocraoQjlfflaS CQiLno^RnoKnGOBOsi OoJooiKSTmorusoajTOTanej 

o 6 (3 s\J 

ca>a2i2«j)Rj)jo. cfeSaEifflKSTOTryolasjgg cuoSamlcejcrDlauoamo ojo cfegjos (arecDlQjofflifflOQQ) ojolsmofflffloosmamj aoLoxsa carecmj (^sru^csTinloa^ ctojojc^jocstot LcJc9,sfflOo90 ejoeno. ^15 Lc^Lcfel<H)6)<H) oJOQQijcmjggj. taoffl^fflocnn oJolsmailceojanD aoj crujeoojajsng 
ca>oro6TT)C5iK5)lm. (.oJca>(,R»1(soQ)c9S)oc^ gcQi^om CDlejcoilejjgg sjIqjo 
RraoQj careKnloo^ crojoOT)(.fn5>_^o (.oJecoiocolcQJceojaTrifflejSjlKsS ejan 
A>OQie)(stm (m)jiAmsmaiio Qj(3(mmfflocT)cft>oejriJC)lcniol«j)loQ)jo aooj 
nii_^ffla^ ca>ai2i263Ba3ceo anlca>^jo ojlaaralcSjfflSTDiziocQflKstOTlffljo. 
i2i(Djnii_!>a3 t.nJca>i,«nlQa>jffls oojojoaooj graSnJcmaej. (areojoS 
onoo^ ca>ai2i2KS«5Tjnc9S)oc^ enjejojoaooem. ojlculcmosrn cru(5qjQjj 
amm^aA oJIfflcm crujR»(.fn5>_!>o aruoeoaj^aei. i2i(Djn3d_!>sa°lanRj)o 
(Scft>ajejo CQ)0Larolcft>6njaru)63Bgjas LnJajSroTmcDaiei. (3recOTlK)3 
eciifflo (SQjoocQioain ojej aolejtagjmjsns - ae>(r)C(\)&af\A>a(m, 
LoJOSTDOcuoracDlej, sjOLCDBOjarun, sru'Odult&raaa, cuo^anflcejCDlej 
g63T3ffl(T) gT) aspjceajcfec^ (arecscD^m^o (arecsesraogjailesaBogjo 
ffljo1^jca>Sc9S)jcft)0a)jo gggleejccBceoj RngsrarrolosaBjtacQijo 
ajiA^lcm]. fflCDjoad^fflo^ CDlacDLoJcej^KnlooQ) eolodSceajaT) ca>aani CDlQa>t.orafl(ia)c90jaT)R» aoj Blaj^aoc9(m1oQ)06)6TDanDj cruraScojem 
crulrauoawoKSTm (areaojcrucDl^ cnajteoj oJoomoaS cfesHoaJjo. ecua 
63Bg1«s3 gTO crilcssaiamoaDlKnocn) g§(3)6)aiamj oJocqijo. qjojstd 
CDOsm g5C5)«5Tml6)cig (areoiloJKDl. (SBQjazoojffls aogailejoKSTm 
cfeora^esrafflg cfeSanio o^sjormj ojoomjamj. gen CQ)mo(3Rnn(TU 

«5TmOQ)J6)S CrOJfflJnJOTmlQClg o®RJ)l(Sn|0Q)JO CrUJ^OoJfflfflOCQ) ^s 
fflnJSKSS (arearUOfiD_S,l210c9S)l«5Tm1dc9S)JCTT)J. aB0arUL(3>°l5Q) CDlQa)ffl6313 

gjesQQijo t.nJaj(,«5TOTlca>gjcsscQ)jo (3ta)CujcDlca>cnilraL)0(TO)Qjjo gcscOT 
CDl(36Tr)oa)«jTm1ejoffl6TD«jTmianDKn. raraoj crujiija3Qjio (arecrurflraQji 

61T1 o ^0 6 

fflocQ) fflfflca>ca>s«5Tmeilcs(Dosj Qjl(80Q)os3l<s»c9ajaDj. gTocroJocru 
rarmocQ) 6)«5)g1(H)lc9O0a3 (arecmej«»cft)(,«5)^63T3a3 (are)ajaa^izioo5TD 
al«s3 aao(TU(.(o>63Ba3 ^Tocrajoocr) o^onDecmaxceojfflOQQn cdooI 

S2°laJl«5)«5Tsflejjo (3re)^ora«jTm1ejjo cfe^amcrolriuoamfflraTm N I <£> (SnJooej ffloDKnjGfflolcn) aaooo) ailaojocroiruaosTDailej. sjIqJI 
(OTKMnlK53 CD2ij6)c9Qas)2 cruosajl^oejjo raiarayicD 63(otj63131 
aj(P63Bl aj6TD63T3l CDloSteasTDo. cft)0ra6TT)o rairaaj cnarzijos ejo) 
cft>oej6)«5Tm cft>a2i2i«5Tml6)cig nnejaoern. gcDlosjo eoofl maizijos 
6)acft>cffic9ojgglej06m; cnaijcea carejoocsasosjo oJlaojoarucsroTinosjo 
cOjJsI LnJQj(3KMnlcffic9O0o. cft>^2izio e](OTcft>oej«5rOTlcD cft>1ffltf>o«nj 

63B0CDJO e0ailaQa>c9S)JOl^0aalc9ffl0(DJO (SLnJOSTD CDGJcfejaDJ. 

rairaKn LnJ^jsiajrormloej njao(3«3iD63T36)goaDjo raresnloej oJlsjoa) 
njffl08Ja3)63BfflgonDjo (3ira)«)imoajl6)a^ fflorflaiexH) crunji3aalc9Qj 
nrilej n^om ffl(T)jrfld_!>offl (joralnjIceQjanDj. cruBOiiJorao (moam 
CQ)06rn CDoa. gcceiSaD njaojlcscmo s>n^uai(a\,Gmo caraej; nAAinamo 
Qjooocsfflo (airaej. cnej (mejofflKD cscuoo cnoacjslej. 

6\J 6V) S\J 6t) 

oJC)(sejOca> sj°lailRj)6)«5W)n_|ol ^csKDQjoffl crojcruocnanaocn) 
aoj CTudlffl crulajDoaroojjo gsnsoosltBffla'IsroTtrnglfflejalejjo gojfl 

6)(Drv]Ol (SCUBtftOejCSKJlKnOKJO L6TUOaiZISTDcft>Oej(8K!TinOa)JO QjliiJOffl 

631303 gnJcrfloadOTinjtftglraS cfejaoceojsl ailtftcrul^KnoomlteQO 

STDOo. gCOT nJJCD(3©S8n2 ijlamCIBJOS ffl2nJ(0ro)l{03 goJCnlnadCiJTTOJ 
cft>g1ra3 fflJ61J_^fflO<H) CTUCOCDo njlsl^1ffl1(9S)jnDJ. g'T) (319)0005)0 
(3ira)3_!>fflOCQ)l OaODnJin L6TUOtiJ2STDK!Tin1ej06T75 cejOSTDjnTXOT. 
(3iraCOTlK53 fflraSTDKSTOTlCDJ (SODrfldo Qjlsngjo Qjlsngjo SJCnlCffitefflJcft), 

culsngjo aj°l6n§jo a(DlQ;»c90jcft> n^oDl (B5nsQjcTM£icft>a3 LtSJlcceo 
lnjgn1icft>1oQ)0(a^njRiTtn1&jj39 araj cru2i2ilt.aacjDOC35TDa3)OQa)l injs,s 
mocftjaDj. a3)ino(3(mQ©6T3)0(Do ecDsl a)(3ar2^ca)(3izizi63t3gcr)2ngddl 
^jOtftosng S8°laJl«5)o CDoail^ajiS arasTDCsaonado rairaafflKnjo LnJOnJl 
(3Q)c90omoQa)l culengjo sjcnlasceQjaDj. (3iracsKD cruaoBo (3ira) 

ffi6T3)0CDo (SCDS0ff)«5) cft.(3«5W)aj^cft.(3l2263t36)g (3iraajC/56TT)l^J 

Qtftosngj cft>oejoQ)Oojmo Oiij<s»(maji3 culsngjo culsngjo sjaaffla 
sjKJTOTj ffl^«5)_^2ailcTTJlraoa)OQa)l eailasteojcmj. LsruoniasTDo ratasj 
roiTO) eejo<ft.K5tm1(sej sjmmffl(BCD6TD63i3a3 cnscSojoDcmooon (Tuj°lca> 

fflloScSQjaDJggJ. gnJCDln3dC5TOTJca>g1ejO0Q)(S(TjOa3 (319) QjlaOJOCTUo 

^TD (sejOca>c5TO)06rn njjcD(3e®sn2i6)fflaD aJloajocro LnJaiosTTiffloaBl 
fflool. fflsngelt.nJO0Q)63T3gjo. metu)Si\r^e>Qi(imi\w\m\,ss)icmi n^oDj 
CDi2ijc90j nJooaJOCDoaflej. iJlejGrvjoc^ fflsrejo arajal^anooan 
cft>06TD0o. (TocsicBQ^amssBijisaio 3jnWcft)(3izi2ism3a3(eajo ga§ 
aDej63i3a3 (3Ta(T)2eajO(v|S2aD26ns. aolcsscearaS nJoeejOcejCJiKnjo 
(3iracOTlK53njl6)aD nJCDi3ee3n2i6)aisj«5K» gT3 (sejOcfeKstmjo. ffl^anoo 
ffllfflo BodI^ s(Tommow'\,BS>9\et!m)0(si sj°lajo«nziocii geejjej 

fflOCQ) (S8J_!>0«5)'ll3212CQ)(B2nJK51KnlK53 nJ(a(SejOc9jOQ)OL(0> KnjS(3nDCSaOnilo 
gSOOD fflJODJ ffl0(3C0ffl0a3)l nJJ(0>l6)Qa)0C)J SjlOJCrflCSejceOJ 21S6313J 
(T75J. 

OTinlocig ogjocujo goa)(3nD (3iraajcTM£i. gT3 rareelcoJooso gnjcnl 
rfld«jtmjcft>g1«)3 crunjnadsffiooan LnJanlnJoral^lgjens. (SBOJoaoiS 
njffl(SfflonD«5) cruc5iKncft>gooQ)lf32aD(Srv]oa3 (3iraaj(S(Bosj (Siijcajcm 
(0>lej0Qa)lffljamj ffljc9«s>l, gcsrvjooS ierucimo nJB0(3{mo63i3gjas 
raWjBlraxmjQjjo. inJnJsmAestsfiad^ nJoaaooQ) (3ira)CJD0(BQjjffl0Qa)l. 
(3ira(OT2ff)ca>06ngj LSTUtuzKSOTinosjgg (Siiji3^Qa)ocnn aaoaaj(o> 
sjIqJIkdo nJC)(S2ioaT)«5)fflooQ) (SfflOtaadcstOTloejocTOTSjIejjo cd^cdrj) 
Qjcrn CDizijtea njanooo eoilceQjam nJcSiado cft>oejK!Tinl6)cig (3iracjDl 
cft>0(BnJK)la)la3)1(sejc9aj kdospocdjo araajfru£i0Q)lc)3 cdIctd aago 
nTilc8ejc9QOCQ)l (OTjsQO aoslOteooenglolceoocDjo cdoo (Ti\&ey(iu 

ffl0cft)jo. fflJc9«S>l (.nJOnilCffiteaOaSTff) (3ira)«)120dj SJ(DCD2Ka6TT)(TnOQ)a K 63Ba3c9S)J Qj1(8a)Cn>(D06n5; g(8KD CrUo(TUOfflC5TO)lK53 QJ°l6n§JO 

Qj°l6n§jo sjaafflfflsjcmm (moo^ qj1u51 cnltSqjtiDlcsasTDo. CQiLooScmn 
fflocQ) rareaoanjo ffljce(0)o«)imoc9ac^c6QjggR»06rn; snjjrauoaoojffls 
sj°1qj1r5)o (fljoejoculcDajjfflosm. "fflOjgjKstmKDjo BamtinlcDcujaiooQ) 

(3re)(3(!5TrolCCQ)06)S QjlSPJSSBJCm (TUDOCD(S«5ra)(S»c9a STOTOOCDOral 
Cfficeoejjo (8nJ0cft>0«5)lK)lCffic9S)O§" nff)S><mO«Sl t.nJ3(3«nO(D CDOo 

(Scft>a3c9S)ooj6n§. ffliij<s»«D cfeaaararoflocig crujeoojaimjarucDl^ 
oiaKnlocDOOTOT «n(o«jTa)lejo6ni rareaoamosjazio ejelc9S)jca>. sjIqjo 

CraOQJ CrUJODo (SL08n3dOS3lan«5)«5TOTl(Sej<S»c9S)JQa)aam r4)«5TO)jaD 

(TUD0(D«5tOTlcD CTUj^cofflfflaDjo (Breenjcsnjofflej «j)fflaD«5tmoa3 
«j)0(8S'o§ QjlaJjamlscsRstmceffl CDOcSiQiziaDjo oJOODjamj. ^t> 
croocrooc)SJlQj1«no (BrejOimoQjlocig 0Q)i£io(3(mn sjlajlanaej; 
crolffllaj) oJBO(3{mn63Ba3 CDiazKsgosj ojolojlsl^j CDlraSteajcsam 
s(8«5tmogo cfeoejo CDizijteal omocruooasTOTlffla^ (Braslaratmo GoJoI 
(DS(Sc9S)6nglQjrajo. cru1afl{mcs«5rs)Offlso§l CDlcmjffltaosng mmiasao 
ffllaxceaejjo (TJ2(56rDff)«5tm t.nJOnilteooci3 cfea'lQQnej; CDOfflRDlfflm 
(.(oxmrnQom (BiasjfflotmKjraflcongjo cejora^alej. ojjeoocflRj)! cDlra 
awfflfflooa) Qjltftocruiziosrn; (BianejalraS crocOTRnaooQ) cruoalnji, 
fflosm. cruocT!n(mKnj63B6)g cmloo (3recft)Ol(H)OK53 gTDaojfflecDO 
fflascfe^o aruoaJlodSteQjamj; ojlcmlsj cruoaruooasTsfleejceQ as 
c9S)ffllei. rarejOBioQjlon^ rareaojaooarucDfflosm crucruooo Otftosngj 
(sgoBl^lgjggRn. 

araj a»«njaaocru(.(o>c5TOTl(Djo ratassfloa^ S2ancft)OejiiJC3lt.Rn6)K!Tin 
«j)gg1c9S)goQ)0(Doailei. oJoeejOcejSJlQjlsDfflKstOT cruosruaruil^jgg 
goJCDiniirarulrauofnnratmlcD oJC)(sejOca>«jtm1«53 cru«s3c9S)aaizi 
63Ba3c90 cruizmocDQjjo BirMAiAomesBiiiim oaltaaiasjo qjIcuI 
Qffic96)jam t.nJ0iij1(D fflfflcuBlcft) cru1fiDOGro>(8«jtmosjo (soqjossI^j 
(SoJOC8ca>6ng«j)j6n§OQffilffljaT)j. fflcnjnad^fflcig OQJLQoaruDlRnlcejcrujeoQjo 
ojjRnlcQ) ojjcD^ffiBsaziQjoBoratm (.nJOiijIcDaooo) njacejOcfe 
aBO(TU(.Rn(s«5ro>3s (S(H)os3ln_|1c9S)oa3 Lf^ffll^j. raiaanlraS coia 
cu(3aEi6)cig eo6TD«5ts)lejjgg a^anoraizoceogjffls rarejCoaBaQoxjejo 
ca>ac5TO)n_|oloQ)jo Bjssuojj^srDffloas (3ia(TUJca>ora(sejOca>ffl«jtmo_| 

OlCQlJO QJ(36nTl^1§J6n§OQa)l«)jaDJ. SRJ)J ca>0«6TTIfflOCQ)l goJOOlnil 

KsrulrauocTOxmrnlfflODOfflj ojlniifflRn (scDolgj. o^oamcmoKsS raiaenltoS 
fflosmeaaniio ffljcmj ffloaco63Bog cruflcejffllcBteQsnganjsngocQnaj 
cmj. "cDOo gT3 (3re(5(mD6)«5iKn (.t^JRwInJaGntSOJCTD araj (3re)(5n3d 
arujteanojjo (Sca)§l§j6n§. '6TOToa3 ojlRj)^OQ)0(DfflO(3mo (8bqj<h)0(d 

ffloScOo r4)aTnS3B6)(D ffl(DJnil_!>ac9ffl OengJ fflO(3a)63t3a3 (8cft>§l§J 

6n§. ojlRj)^(TUD0(D«5iKnj CDlra3(9S)jcTT) oreaTOoltaaiKSTOTlenScffijo 
fflORj)(,cni£io(D«5iKnjgg oj^LdlaJlcQijescQijo acu^KJTsflejjgg ag)eJo 
sjocna ajcru«j)j(9agjo c/5(m1ffliij(^jaT)«n gi) osngj ffloam63Bg1 
ejjfflSKStmfflcmoffiosTT)' ffli,«j)OR)i2oaJl(T) «noa3 ejalooilfsS oqj^ sjIojI 

RJ)ca>0ejC5T0)J 6)iiJ<S»KD cfeai2l263BgJfflS a£]ejffl(DjeQjlOQ)(96)0(DOCQ)l 

gnJCDiniiratmjtaaa osngj ffloaco63Bfflga_|oloQ)osm njosrarajlgjgg 

«». aCmlaCD (SBQJQa)0(Do rataiDOJO (3ia(5^1l2I20(3Mo r4)(TDJ nJO 

CQijcTDj; t.nJca>oaafflcn>fflooQ) ffloScoo r4)aT)(3(mDo. osneoaeratmRD 
oJlan^cffiocno ratBinajo cujaao^cofflosm; (3iraanooQ)Kn (staaruJoSjOO 
fflo^coo. rareiBVGKsroxm caracrDi, (ssjko«5)lcru, raianncro aianejoco) 
QjlelcTD ffloaco63Bg1eJ26)s (.6TUnJ2(8ej0c63o (Biamojo croen_s,(sejo 
ca>(8«jTmc90 CDQaflceojaDj. (bTO) (sejOca>s)C3Tm«!tmlQa>o«s3 ojlocm 
fflSteaalej. iemcimoaHam ojjeTD^ocnziOceofflgeioo ffl^ufflonrxmrnj 
cm, (0)6)0^ (BOS2CJDOcnlaQ)l«s3 gomcOTarulotiDocrucnKstmlejlcajcrnfflj 
gjcm ailnii(H)0(.aolcn>(ru(oro)OQ)OQa)l ca>06mjGarDS(S(3tmogc8ffl gboj N I <E> CQ)0(Di2io(3a^«5Ti5)lanD(3(mDi2ijggj. o^oDoroS sjlojoanaoajjo [.snJtija 
amlodDoarucDo ggcftjcfeaDOCQil. (saajooJoaDo oj«)fflcru«5TjnQQ)jizioQa)l 

e)nffjS,\,o t.nJ0nJI<S»c9O0(DJgg SOJ iiJQJl§JQJSn fflO(.K»fflOQQ)l (areOJ 

(soonaflodScflQjcmj. ojlan^0Q)0CDai0ca>6)§ cujaio (oo(.R»1 ajcmejooo) 
Qjsncejglejjos iij(.fi3(sejOca>«5Tm1(sejc9S)j fflssaBlojojamlei. f^ 63B(8gOSJO cft>2Sl QnJCn\tm(mS)lA>UiSQl (SOBnilQJJO 6TUjraL)ca>0 

cmj. cuoSanfltftaocon Qjraa3^ sruouil^ cejoejaoQailffljoDj (aiasj); 
(areoDj aruKn_s,o cfe§(Tjlsl^ oJOfflcnj«)^iziooa)l«5iK5)ianT>l(ojamj. ctubo 
jiAoao cSaejiiJ 3lcDcrufflloQ)0(i»l(8nJoc!Q)lraiaT)i. sjloJlcmo (aiacDin^oo 

SU^3 (^0 

CDoJoamcaoDooa)!. fflocDOJCSiijRncDOCQ) ailai:)l«j)Qj^QjcTM£icft)(sgosjo 
ca>a(mwQj^ca>ai2i2S3Bgj(sscQ)jo gojcnjjca>2§l«)3 (arecs63B0§jizil rJJ6TDiA(3l2Z163BgJOS (T0J6Uci£l ej63t3g(DjeQjl^2ASn6raTroOK53 ejffll (S63B0§JO iiJJOltmmlffllSTBTroj. (aiaOTOCOlceAlo L<&1CQ)Oc9,ejOrJ63T3gO«s3 

aajocruofflj§l o^fflanaTlejjffliziofflj acomo o^iJoeiooKDeQQJO jiAsssb 

(DJn^Slc9S)O6)«5)(80Q)O, 63O0a3c9OJ6TT)ffl0(8CD0 caHsceQajlgj r4)!PJ(Sam 
&ic9fflO(8CDO, ca>g1(flS)0(SCT)0, c9An3(0o OiiJC^OCSCnO, I2IJ6UO S391 

cfeoecDO t.nJ3(WK53 cfeS'laxceaoecDO CDlaji,«5tOTl<n)lejo«5Tm cnlej 
QjoDj. ceiadjcofiJJo (T)lnd(pjcscQ)osj(DQjjfflocQ) soj CTU (.CTUBO CO) «5Tjn1ra3 
CDlcruora63BgooQ) aili£i^oajlaajocru63Ba3 CDlosTBTrojtanscmlffljaD 
araj ca>oejfiej§fflOQa)lrajcTT)j carera). oajn^cftajjo nD^BoaJaDlcDciij 
fflocQ) araj B(3aocDojraL)«5)lQa)j6n§ocQ)1ffljanDj caracaflcD; Qjra6n§«Djo 
ojlslQjoBi2jggRj)jfflocQ) soj fflCOTRSTmlfflo^ CTUiziacmocDajjo (aresnlcD 
ejsl^j. (arecOT ca>(,Lro>l2iK"j™jo (araKn1a8(scQ)0c9«r(lQa)jo cd1o6T3tot 
RDOcffilcajaDj. iijjrajteao oiliijofflaalejnziofflraeojoejjo «5)i,nj{a)lffliT_| 
sj«5Tmoa3 carecaflcD rbIoo cfesnsTnwflajcrnlej, (arecDlcfeo qjojctd 
6runDjS3(T)a«5Tm Bl^fiejiaoejeroTiniSoj «n^aj«j)lfflo_|sj«5rOTO(Djo 
cfeS'lsTnTmlej. gnJcrilnadOTmjtaglQej o^cstesaojoQjoBQjjo ecuB 
(mofloej STUnnjeBajRnoQjoBQjjo, grumlniKmmjtftglfflej orajoimT 

OQ)S2°lQn«5)QJJO fflfflQJBltafflOQQ) CQ)ffifflra)t.cft>fflajJO, gnJCTflniiaStOTJta) 

gifflej (SfflOc9iad-cruocrooc)S5ragjo (sajcDormlfflej 0Q)ffi6TOTt.ca>i2iQjjo, 
goJcolniiKsiKnloej QjloajQj^OojRnjQjjo aruocjoofflemaoQa) sjoanl egB 
Qjjo, onloffl (3t3aaocru(.<OT°l(H)2)ocn) ^td Bja363T3c^c9S)cul(a)ca>oejo 
acrrn^j (sosossl^j cfesHoaJoaS Qj<^o«j)OQa>l. ojj(D(3(TnaaEio6TT)o 
ca>oej<^ej§«5Tm1acig (aiacn_!>0Qjaa^i20CQ)l«!Tm1(3aT)j. fflcnjoad^oo^ 

CrUOa)O(06TDS8lQn«5)«5W)l(Sej<eQ gO63t3lQJ(a0(l8 cSjiplCffijaT) RBRBJ 

CDdDCDQjjo ca>2Sj«5)«53 cuo^2i2flca>Qjjaio<H> 63«j fflcniziosm (are) 
ca>oejfiei§o LnJanlteiifl^lrajoDRD. snjjrauaiKDteoocajo fflfflSJmojo 
jiAO(?iQiOA>aLO& (aremojo eTocsflcejOJOBltagjo careoDj CDSojleil 

(DJOD fflCOTRSTOTlfflCI^ ca>l,(.«»1aiCrUJeOajo iiJ26n§lc9S)06TTnc9QJcft>CQ)J6n§0 

00)1. (3iB)B^o oJ06TOTm fflSTTSj c&jgiS (are)«)i20Qjlfflcig CDOcaaizfltaoQj 
a8^63B6)g gTDarriryosTmiDjOcft.osngj EanKJToflaa^ ojjcncScDlSaao 
6TT)«5Tm1cDj t.fiJ<H'«»<T5l^j. (areoj^ gnJcnloiiraS ffi«Ta>0(D«5rOTlffla^ 
cruBOiiJOfaojfflfflOQQ) cruaqjaj^OnJlanjotmm CDl^qjnr5lc9O0a3 (.Mai 
ceffljcSjCffijengooail. o^oDocaS (areGKncruffloaJo (m63Ba3 (.stuoojzistt) 
sjoanlosjffls LnJomoeTD^astmlraS cdIodjo cffiffiSTroajfiDanltaglraS 

CDIcTDJo IDSryjgg fflCOTOTmlKSS CDIcTDJo «»16)«) 6TUarU)fflgj(8oJOnD 

(3)002)1 (areoj^ cfeojOT)!. ecoojK^colcijJCQjjo oJlcmlsjengocQ) gnj 
cnlniiorOTjcejgjo ejcmcfeoejofstOT (areajejosnilQKcSQOOTin careooo 
cru(.«5)°lQa)(3)(3)jsaRfflg cfe^sjoxoS cruoOtftiiisTDeoQjcBraTmoos crua 
(DJCQ)liTjloQ)c9S)jQjoa3 oJolLoafflo CDSorml gnJcnlnadcmmjcejC^ceQj 
(sooniio oJIcmlsjgg ca>oejfiej§«5TmlK53 (do§1«)3 CDSo_|j6n§ooQ)l 
ffljcm i2K3)«jTml6)aD«5)lc)OCQ)l (areKn_!>aff)o cfedlnDizioQa) craoinoaruDl 
(jnlcft) (.oJ(a)l(8niiB63Ba3 (ooss^rarmloci^ QjlQjlcueocD63Bg1ejjo ojojo 
ffltftosngjfflQjcmj Qjooo; 6rujriUffl«nQjjo fflfflSJCDUKwajjo cans' 
c9Qa3Blc9S)lejjo ea)Qj«53cD°lR» (.oJo^i-flcDOfflajBlcSjfflKncsTofloa^ (Sca>o§ 

OffiOOQnffljnD nJSl6T3T3)0Oa3 (.nJ(SBCra«!Tmjo. CQ)l(sej(3Q)<eoj (mfflOD fflssaBlajojcmj. QjlajralcSQjeniJoc^ cugora 

QJ^(3)^0Cr06313a3 ca>06TDJO. ca>'DnadlOT)cftn(.6TUOni26TT)«5tOTlam(DJCrU 
ffll^ l21«)6TDC8aBn3do o^ejOQJfflJO (3re)B^l210Qa)l (SnJOca>JCm«D iiJ(.CT3 

(sej0cft)«5Tm1(sejQffic9O06rn. cugora cfejo^j enjcso (areoilos cdIodj 

oJI«J)l,CQ)0(DfflOtofflOCQ)l (.6rUni2(Sej0ca>(3Tm1(Sejc9OJ CoJOtftJCmjggJ. 

6ruO(e€noQ)jggQj(3 CDOCDoajojeaBgooa) «n63Bgjffls ca>^ai263Bgjas 
(saaaoffijo ffifiTOTOCDrarmlocig fflO(.(o>CQ)jffl(Djcruffl1^j fflCDjnad^aS 

ffl«5)0§J C}JI<S>1 QJfflCXrajgg QjlaJlCUrajnJSaRgOCQ) t.nJ06rnlS8lQjlRJ) 

63Bg1(8ejoQ)(ea assaral qjojodj. CBOJoaJOCDajjo njl«ni,cn)0(DQjjo 
(are(Dj(.cft>2i2ioQQ)l t.nJca>ocro(8ejOca>«5rOTl(Djo (arearu)ca)OC)C8ejOcft) 
rarmlcDjo (aremcuo (areffifiTOTomcsejOtftcsrOTlcDjo {mjej^aoern. 
(aresnosm CDaam croocruocxsrOTlKsS 6ruaru)l^j CDl(3«5rOTjam«». 
ffljcmomfflanoraj fflo^w6)«5W)n_|olcQ)jo ojoa3)jamj6n§. caresj) careoruj 
ca>oc3oaji,RnQjjo BjasuaasajjaoQa) aaj cejOcSjCJiKnleejcffices) mwl 
diSceQjanDj. "(arenDcujo oojggajjo asjeaBlco) cfeocug (SffleJlKsS 
ffloJoooS (soanifloffijafleioraiKn ^iJS^ ojoajteaog bocdo ffl^jt^jcm 
Qja3 (arejaoaBasjcD^fflocQ) (sejOcfefflorm (.nJOnJlceojoDj." ojjipjceogjo 
LoJOSTDlcfljgjo gSJaosnlcBigjo gs'OQjjamanjo ^orojosoc^ sjloJl^jo 
iiJOTmjo cfesncnjjoDKnjaoQa) izijamoffloajrOT Qj!ploQ)06TTilRn. (.srunia 
(SOTOTOS (S)oao(sm\,o cruocftiiJoraSteaol^j cft)!pl6T0TOT crujancLfiwo 
RraoQjlm (3)fflcig ffljcScnloSOOQafl aogsatajo (SnJ0(Scft>6n§l ojojaml 
ei. (areaja(DQJlfflSQa>ooQ)oejjo (.6TUdi20(DCBffl(DjeQjl<ii)c9S)jamj. 

"(areCUfflO^ t.nJ36TDSaraa3 r4)63T3JO enJOcfeJCrnlej. (.6TUni2fflO<H)l 

ffl(9ao6n§ (.STUtiiacrujrajrUfsrOTlKsSoTmoam ejcnHteajomj." ajceo)! 
LnJOaJI^QjS ffloj ffloScoraTmlejjfflsoaJjo enJOcfejcmilei. ajceanl 
t.oJOnJl(!ffic9S)oa3 ca>(H)ol(So_|Oca>jamQjffl06TT) (SBOJCoiocDraTmjffls cqiolrj) 
6)iij<^jam«n. icft>agitm1&jj39 (arejcsoonnsmo Qj(36TT)lc9affln_|§l§j 
gg{3)jfflca>06ns (.tft>ai'2jc9«DlQa)jffls ffloawoaamj ojocmjcmj. 

ffl06TD(S(3TmOSJ(fe26)S (arejOlEOQJJO CDOalodSteQJCrDJ n^OD 

eT085)lca>afliBiii6TT)6)C3iro gnj(T)lnai^1ai5)ca>aziO(3 (srenojcBijejlceoj 
cmlei. careoj^ceoj sjlailano (mjs^amjcDteSceojfflaiam go^ oilaajo 
croizijeni. osolcxDocrooTmlKsScDlamjo (areKnlRnaoco)! crujcDteiiflan 
fflocQil CDl«)3(96)janD nff)Gau)o 63aT)j6)6n§anDjo (3raelt.nJ0CQ)fflj6ns. 

o^ailffls (scDO(96)lcQ)oejjo oJocroojfflajlffljrsusaBgocQ) ctusj 
&inJS3Bg06rn ca>06TDjca>. ffl«5)(a)Ora^«5Tm1ejoo6mal«53 ooQjBltft) 

fflOCQ) SnjdDjeBQJQJOBQJJO CQ)ffi6Tn>6313gJO g(TjCDl(T3dC5TO)Jca>gl6)ej 

o®(Sca>aajraQjoBQjjo (are)«)i2lcQ)S2lQn{3)Qjjo gToglQaJjOo-jl^cmoQail 
cfeosTDOo. crui2jBOQa)«5)ej«5Tm1«53 sjo(m1(8eBfflj6ns; (areKnloo^ 
cfeodlcD^o ca>joQ;»c9S)oa3 ailaajQj^OoJca>fflocn) gBooeoajcujajens. 

oJ(DC8ejOca>QnnilOQ)«5tS)lejOffl6TT)»n«s3 (DfflcejCTUaK^oJCSCiJTroOSJ 

cejjsloQ) ajjoDafflssoa crulrauooKnaijeni. o^odocsS aofflloco) oang 
(areaa«5Tm1c9S)g6T3ra)2. L6ruoai2i6TT)1oQ)ffl«5)o (arecsfloci^ nfflejo (areoj^ 

QJCTUCcft>(8gOSJO nJ®(rUaJ(OQjl(0jaJD63BgOCQ) Cnl(BQJCL)l CTUffloSoJ N I ^ K 

<8oooi3cWflo<a>2cn9g. aoggg (ojcuocwaocw fl«coonJCDln2a7K»2<a>c/b (8@OfiiT2[<a>fflirag2<s)s«cwo (fitaiOrirxasio^Bnggfijsecwo 
goJCDlnaanrog^ftob 1 08 o^eroo gsrs" @2) 1 08 gojcnlnaonnflajb oecoooJCTJlnaaTODlcDostc" o^orago <fi>jsg 

(U>aA} \ai3aj3CO^a, (SOOl @a>C©e, e<Bb(n)a, <Bb(De, \ai(/SCOa, agsmu^fibo, fi)a^<COeO<S)o, j^lSDSCfiDCn^e, Sr21JaO«OOSII7(o @01 

cwo^ftgcrog. jiflei ojistno1«i)aao<b ec/a]ca>oc/a]C90, fi)S)<a>od?ai)<a>1 o^cro osnsg goJciDlnaann)2<a>(>b<ao2sT @<s<n)osjso«jtn)2 
e-aitbano)" oJ(on)<s)<sng6ii3o fi^ooigo (nJcuocDaocwT •aogaDgcn"?' <soio,Gsi](Si}gQ^ QaJoflr^anwgtebcA) (80Qjfsa:»ocDflo<sul§2 

goJcrflnaoJKD^-a&b los-ojb ^a^s^fBoeiocsul 144 Q<5)6nscrr>2 aJC7(Si}gcrr>c:iie&ga gsns" oraaDei 1 83 <at3,<srr>' r,^cm 

2. gojcrflnaonnflfijob eeio^aeanrocsuiaog eiwmnch (mi9,h. eDeioecicii]) ,0,sangiS)j2ieigcm(ca o^g'gaJKDlfijctb (8@<3[<a>3<2i 
OJKDOSIT?" (soawacwan" 1 9-O0 teboeir^&^anwloA) ^algoragcrDlseajKDOgo gQjcr)1n2ann)2<a>(>b ossaol^" njol^g. (t/^c/saa) 
tsfijob cM[06a[o«ann)3fi>scW2gg so^aj^snob aei<soD^amB\aA} ^algacD^ens" (c/^. <^ajb, o^, oofloKboasjcsmgrfaoeigggoiogfi's 
cMjosafOfDe oio<a)]^«<±io(>b aeicwogaJWDlajb asjooog ofloKbanrocDonnflfDg fruooo7d]fi>GicrDg <a>og«i>) <8@ jifloro sora 

(sooj)" o^sjcTD (8@<a>(bf32fl^g, (SoegoOo <2ig1«i)aoc»T <E0«3)jji]]c>n)<a>c/b <8ora«i)(eilf£fl^<Bil<ao2cn9g, <8oegar7ann)1fi)ctb e^aio} 
(soraeiofitafl^g "ssaJKCo" goja7ln2«7K»2'^'>b" o^Q'gaB) of)<3[3<b(nj£>1d](a»o «r2i2<fii32cuile<£i3<a)iao2 <s)<a>osgaJK!)2- (SoajflcDg 
oieflcw auoO<e!>06ii30i2o eisl^g, (njfrulnusjrfasgaTrolcsu gsaba»<s)crD mtsccog c:inogaBt<&gte>(Si)ga sj^csukog. gnJCDl^a 

<a>(SU0(Su1O2CTD2. isiaon" au<b<aDo<b e^aicojaoooab aJ2cnf(a>teb<5)a(;pgca><sn?<5)asB^aA} au<b<aDo<b (sonogoiaoo soisTDflOcwT 
cagcmg, fru<b<aoo(Eil«ei<su"<ao2 araenj^eai aocsu^^' <8ra<ro"o5tenu1^<n)2^'^3siB"cJ2ffiJ«i)<a>ann)1ajb o^swirb e<ij<b a3(<EoaofiTr3' 
oi^02fiT5<n'" ^2? colmasicua au<b<aD3<®1fi)CDS)<aoo6iis" cDlcwao aooocDggg (oje^aaaojfiioaJKDlfDg ca>gs,Godtsgteb<so2 

'6iobaj(a>2, gojcnlnaajiro" fruO(2o)<coj<8o<aoa<3d)<aD2 oOoslnasjcAiaK'aocsul nJOlcosroQ^aoocDOcwT (8ra(!SU<SB'<a9oab 
nJGiog" nJ06KJKj)<n)2Sj<a>36n§" (Socsu^g" "^o" (S^"-" f>UnO£)<suo]go 20 fcncnoeBTich ts<3,GOoc3dlteog coah^ebocoga ganroo 

"(WCCDjacxvl" n^cm jcncnos (&jJl,sogiet>(Si}g6nso(Si]. 

aei<su3ga7nDl<2i2gg I08 goJcolnaoJtco'aDlog'^'^'^^"-'?*®'' "gjoufge-flonaercxob ojist2fl«n2g'fru1<s)nb (atssgcomg 
0)^2" ©^ <fi>oeio 1 08 gK!jfDlna«Jtn>2<a>(>b ofloKbanrocDo fi)jij<si)iro1o1<aD2CTD<co" o^nu" (8>g)(b. ol), <s>s)QOfn;"<a>2g1<s>ei 
qoIob) <8ooo(3nj<a>cDo<a) ojaajbtSDggfflirao <s3fru"<a>oob cwocsuoocsulogcrD^. (SoegnOoansxTD so^slrfa)^ jcncnoe, 
ciS]aA)<iiCOisv',0Oo<sd} isociil<5)s <:,^aA}rii]^(a>D<sd}ogcmg. flooanroocsu 6ic&g fc/aanoeiaosalcdgcmg sooj)". "cDflg^aD" sjctd" 
e<rDo<ao1cwo«<2io?" o^aujgs^aDnafctb ousojfrulsjob gsacwocw ooacDoioab e^ocil^g. eiwoab aogajsl nJOSKJirolei. 1 08 
gdJCTJlnafOJKDlfiJctb (ruofr\i'<fibjax)(c/3a2£'o isoegnOo ogjsjcrD o^ajbrfJi^g, oDsjIart) fi)<a>06iis2<^CTD20i^<o!)eio<sj«D sooj)) 
«ei<ao2 <a>sar)]ei, "fruefruiftjaDefloJ) fleicwogaJK!)1fi)Gjg'2''^^'sy^'''t) fl<n>1" njeiaBgo ^Aaitcaxsoei, cnc^ao<5)erocmo<srr>' mtsnii) 

<a>3<2io <a>scTD2«oJ3cw1, <S3(S[ <a>scTD2eoJ3c»1, o^eioo aoci]aci]6«mj>g. n^^ganwg eiwoab colc7gaTia>](Si) fl§ocw1, 

(oJcoooroT oJ6t2i]en2g>frul6jnb gsa (c«^. eraeiocsugcuob cdocsjoostd" figjfijcib frugciTTjajKi)" nJOfls<a<eoab, 

c/ajanueanrooisjs, oueon)On2««7K»o<s>s cD(Db<a>1, oJIsxtd (8o«j))fi>ctb ODgsfb^cwocwT I08 <cc>)<a>c»"iaooab aoegoOo (8@oi 
<ya[fi)«£i§2> oofflrjfijcD stroacrb oSsns^" «B2S(bsjcrDg>2<cc>), 

eojoioejcib <aocngicr>a/Dana>]cog (ajocbanol^gfij^ebosns" 

ofl, isnioei^oasiDCib 

N - P I <E> K 1. ^'DC/aomoGoro^OtijaDltiiioira) 33 

2. cfccoooJcnltiKoim 39 

3. CcSiCcnoaJcnltiiioira) 67 

4. lajsnrvjuccaiOtiJcnloadoiTO 75 

5. ia3snru)2C€a.i3aJcir)1niic3ra) 91 

6. €a.'r)o>c9.1(.siu3tuacsm3ajcir)1onc3ra) 95 

7. S)s)o>(m3)1o1c<3a)3oj(n1tiiioira) 112 

8. CC/DJa!)3(/aJO)C03tiJ(n1till(313) 141 

9. S)(ig)o>coc<aa)3ajcn1oadc3ra) i67 

10. (.tJC/SccnsoJcnloKoiTO 175 

11. iiiD3C(T33C(/)^3tiJcn1oada5ira) 191 

12. snjj(i0330siin^Cca.3tiJ(r)1tiiicsira) 277 

13. (Sm,B^^lrL\<:n\r&l(31U) 362 

14. (ijtaraiffiojje^onjcnlrfldraifm 366 

15. cjiacu^oeraifflotijcnlrfldraifin 367 

16. ((3t33JQQ)(roO(Decft)OoJCnlrfld«3TO). 374 

17. GJTairKSaJC/DlGOOrUCnlniiroTS) 377 

18. ((3t3l2^KDCnO(l30oJCnlnil(aifI». 382 

19. GJiaajcujecnotiJcnlniiroTO). 386 

20. ((Jta)e(01fflOtiJCnlni((!31Kn. 389 

21. ((3ira)(m2(.oJcssnjocscuonJcnloiiroTo5. 393 

22. ((Jta)«mesnjoecuonJciDlnii(Mn 396 

23. (ijrajojsmlfficSDOtiJcnlniiraiKn 400 

24. g§CS(J)J3°lQQ) (n)ra(n)JKD_|)2oJODlni((31fm 402 

25. ((3ifa)(.aoeaonJcnlrad(aifm 408 

26. ag}<ft>0<&iilGO0oJCnlniiroT05 410 27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. N cftyOrajGLBOtiJClDlniiraTin 411 

(fljejIoroomracssrDOtiJcnlniiroTO) 115 

cftyoejocmlrajctBOoJciDlniKmzn 416 

cft)2srTLDle<ft>0oJcnlrfld(aifm 4i8 

cft>^n3d(BSmOtiJCnlni((!51Kn 420 

6)6)cft>aj(Bej^aoJcn1rfld(aT0> 423 

c9iil2ffl2Gcft)0nJCn1rfldroT05 426 

CDsrr)nJKn_|)2oJcnlniiraifro 428 

CDcojeajDOoJcnlniiroTin 430 

C/)(3G(§0tiJClDlnil(aifm 433 

CDO0a)(.KD°l goJCnloiKmjn 436 

CDO(H)(.KD°l(DanGCrU^OoJCnlniiroTO) 441 

G(nOrL\OQ]rL\l^nii:!J)OrJ\<T>\^njai\rm^m). 444 

iJcrojcSeajcsBOoJcnIoiirarOT. 448 

iJOcSillJCSniOoJCnIniiroTO) 450 

S20SnJOeJ6(3c;D(S(T)OoJClDlnil«3TO) 451 

S2osnjoej_!>2nJcn1rfld(aifm 467 

CmjOl CX2)OCS)ICB(roO nJ Cnloil (mi 469 

(ro2gcro_|)2oJcnlnii(Difin 470 

L(ro1(;Dl6ijl(.sriJOaiacssmotiJcnlrfldraTo5 472 

cu_|jO(T)snj1a32oJcn1ni(raTro 484 

3o9iiflsm3l22(3(!31Kn^2nJCnlniiroTO). 493 

GBaj^^JoJClDlniiraifm 496 

BJecroOnJClDlniiraifm 499 

0D03snj1a32nJciDloii(aifm. 500 

cnora3ojra1(.ajo82(5<a>0njcn1nii(aifo>. 504 

p I <2> 53. cir)oraoQQ)srr)oi£i(3cro1cs(aooJonnrfldroiTO. 534 

54. 0Dl(D0ejaCTU0oJCn1rfld«m 536 

55. afl(3ajoa6monJcnlrfldraTro 539 

56. aolejojecBOnJciolniirotro 540 

57. m^oroloannJjcSajcroorLJlcn^oJcnlrfljrairoi 543 

58. m^aruloar)n9dSi3jcsLcft)OtiJcn1nad(3ifO) 553 

59. oJSTauLsnjGajaoojafloiirarin. 554 

60. 6)fflnJoa)(BeJOoJCn1oH(m!n. 558 

61. ojaffltiDoecroooJofloiirotro. 566 

62. tiJ(Dl2tino0rUnJra1CCU0S3CScft)0rLjannoi((aira>. 567 

63. oJ(0(.SnjeaJ20nJCnloi(raif!n. 571 

64. oJoaojoJKDLsnjeajaonJcnloadcmin. 575 

65. (.f^SmCSQIOnJCnlniiraifm. 580 

66. (.f^osmoaDleanocsLKnoruaDloiirarin 582 

67. sru^nnoijjffiiijonjcnloadraifm 585 

68. (.STUajasn/laBJoJCnlrfldroTO) 586 

69. ierUnniai\GB^OnJ(n\r&i(mi 588 

70. iemQnmOrL\<T)\r&l(mi 596 

71. (slcSiiijecftyOoJcnlniiraifin 599 

72. i26mojDej(.sriJOnia(B6motiJcnlnadC!JKn. 600 

73. l2(.ClKn1ecft)0nJCnlniiroTro 607 

74. i2riDociDoooQQ)esrr)OnJcnloadcarin 609 

75. l2riD0ai0(Bcft>^0rUClDlriai(!Jtin. 641 

76. fflCBtiDOtiJCnlnlJOTim. 642 

77. l22o9<!3ll(Bofti3oJCn1ni((!JKn 680 

78. IZil3CnQQiOrL\(T)\rad(31U) 691 

79. 6)5)ia5)5)(.(aiCX2)6m^2oJCnloi((m!n 695 

80. OfflfflCSLtnX^JnJCnlniKmin 705 81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. K 

(n)os€ifa>ajej(Soft)_|yOtiJcn1niJ(Mn 7ii 

csQroocDcfejsmaJoei^jtiJcnloiiraiKri 7i5 

CSCffiOCDiiJjaDOlZlSrDi goJODlnlKmro 727 

GODOCfiKDCBCroJOoJCDloliaJKri 737 

CS(I2)OC/)raOCSSOrUClDloairaKn. 747 

(DOCSa)OfiJCnlnil(aT0> 749 

O2(.'3ti^i'36(n)0oJCDloilC!Jm 750 

(oli30<B&i^oemoGQiOnJ(ri]r^^m). 755 

(Djecraoojcnlniiraim 759 

ejooc/ijeejOnJcnloadraTro. 760 

aj(.S3(n)2i3jl(l<ft)OoJClDlnil(aifm 762 

oooeooojcnloijraim 764 

aOOS_|)0(n)ClDleCQ)OoJCnlnil(aTO> 768 

(K)OSVf\jS]QQ]prL\m\r&i(Sim. 773 

oooololetfeOoJcnlfiKraifin. 787 

C/DlajCrua.GLiGQjOnJCn1rfld(aTin 789 

oojcSjOancsoro^^OoJcnlnadcima 790 

(.aolfflOfflnJjtaajcroooJIcn^joJciDlniiroio) 795 

croecio^oecrooruaflniiroTro 801 

croracrojcOTTraanecru^OoJorriniiraTO) 813 

crooaj1(.(m_^2oJODloii(aTro 819 

CrolCSKDOnJClDl r&idSIU) 820 

crojeoionjcnioiicim 824 

aro'D@oa)^ejcftadi2°l goJoflniirarOT 826 

crocfceaaorucinnniiraifm 83i 

crojcrooeajeB^OnJoflrfldraTro. 833 

cro(3ajcroe(OOoJcirnnii«3Tro 834 

aDoGOrOOrUClDlrfldrairo 837 N I <E> K 


^'2>€/c>9QI9Ga\359aiJ€lS3^6aKRr ^\ o^ 6u°lcQ) ciruoanl(5icQ)j6)s moelnjmo(hQ(!m> (i3TacD_j|OCQ)0Oift>jnmj. 
a(.nfS)eoc/)«sro)l6)a3 cmaoc/oo ssrajcrDRnjoAosnl ganlmj (.nJcs«j)j>A 
mow Eonanjo A&injl^lffllaBejcTDj. aasj^csairaccrroloej ssrajfl^oanro 

ajrij«51fi5)l63a3nJ(dl (md(WpWS!SB§l(Si (]ft)«lBia(]ft)06tTLDa«51frorijdl(.nJ(ffll 

nJOflloBajnmj. g(d) (SO) AosnuxsralarrfS (maojcruom eocoaosro. 
^oJlos ecflOjRncKJcrujcojnj^eraomAoeTTUDoanro miffljnjsrno 

OoJ^JCTDJ. 

gnJCT)lnil«51froj(]B6)gl«j3 nffiOOJJO WijB^GdmXS) ^'DC/DOOJOCmj, 

aoem. ^'d goJcrJIoadnstTOloa? (SOja^ atooo "g'DaDoojocrujjO." 
n^rm ojoa&jjoOAOsnl (i3Ta)(Ooel(]96)jnD«5)lmo(53 goflm gno GnJtoj 
snsocQ)!. 

c/ooa?5)1ojooo 

630o oJ1(36TT)l2ra: oJ1(36nni2lrao oJl(36rT)0«J) 
9 em 9 em e em 

nJj(86rT)i2jraiJj(e«j) 

oJl(36TT)CTU I, nJ1(36TT)l20raOOQ) oJ1(36rD 
9 em (n)=y e em 9 em 

ei2iojoojc/oloadj(e(!J)*!! 

630o aOO(TO)1§ C/00(TO)1§ aOO(TO)1§ 

cru^loomra^GJCD rJocsainianjjffljGnadoanroaaS n^ejo i.nJAO 
(occrrolejjo cru(3fyflo rjffllnjjcSeiDCDOa&jnmj. g'D Qejoa&o ssra) (.sru 

aOnStTOOasS nJOlnJIcSerDaOafcinmi. rJ1(36TT)«5)0C»1o (i3TanJ1^6tT)«5)a»lo 

©6TT) 0096TT) O «6m O 

cara) nj(0(.6njaCi«STO)l<53 mlnrnjo gasriOjl^Rnosno. nj(0(.6mnffl«STwlaa3 

nJ1(36TD(WOA06nS go's SWCCrTOl oJ1(36TDa06nn. nJ1(36TT)QOCQ) njffl 
96nf) =- o6gnf) oem 

(.srunCinstTOlKjSmlnmjo njjcSenntwooQ) aooj(]ft)CQ)06)stT)8ftn«j3(s<^oejjo 

nJ1(36TD«5)Jo <ijraOJ(SaBnifl(]B6)inmi. 

9 6TT) 6 6 

1. ^iDcroo ojocnjjjialBo cro(8c^o cojcroofclermj 

«5)^Co9<!J)CD ej6ITOS°lLD0 fflOW^CU: tft)CrU_>,CrUjn(3aDfOo. 

(oraajlej rulooj LsruaOoaoerruDraTTOlasS dft)06rD]dft)OQ)]o 
(SAa3<fi6)jACQ)jo Orij^jrnD iij(BOi2j(oojcnJ8J)j(e6)agejoo, (graojocQ) 
ejonstrolcsoSocDjo omfiryocoofflaijo omfic^mlcEDawoajjo omfit^ocul (irujffljojmjo (i3W)CQ) ojfflffiffloojfflmoRKS ojjjOnjanfflocQjloloBajnDj. o5)ejo 
oB«oej«5iR5)jo (isracsgnnnstTOORRS njffllojj^eTDiaocfejnDj. (c/)°l(w 9-4). 
g(ffl1oa3 CQ)oo«5)0(oj eocnojjo (ijracsgnrxmrooRKS (Oanl(ffli20CQ)l(oloB«j 
nmlej (a)°l(0) 10-39, 42). gegBom iJlowl^ (isw) ^'Doojoom mlo 
owfflo «n(saDosj<fi)js1 (gracolojcirulnjl^jocfeosnl, omdryBO orasg 
nno«5iro) (irufflffll^jaAosnf, g'D (.nJnJ6raj«5iro)l«RS cickwcqjjo (ijrejcru 
(i&(S)lcQ)jo (KjjSl^j AKSa5iR5)Oj_!)OJoejm«sro)1mocQ)1 fflO(.Rj)o oJloadco) 
egBog cqjlqoojIu)! gojeeocoo Orij^jojlaa, (i3Ta«5)OCQ)(S) ojIc/ojoj 
ojIcqjocq) ^'doojooo? ojjscsJjoBajQOJsnel fflO(.Rno A(3ffl263r30g 
(i3ra)rLj(ol(iB«jojla3. ojloiicQ)6sr3a5oB«slacQ)OAjojoa3 lamcimlocT) 
(i3Tamjojra1(iB«(oj(ro. ganlRsS mlesBoSoeaj m1aajcQ)aocQ)jo 
fflowgiajsrrgooftijo. gno (seoo)^ oja\)(0ij(S6)a5 (ijra)8>j(sscQ)ji2ej. amj 
oadjjOS (.efflo ffljejo gojcmlasS aaanccDjo (ijrajCruaBfinlocDjo ofcoerB 
cmrojcnoj. goj nj(0(SQaDj(0(snf5(S)0(ft>jnT)j. (maGgnncmrolooS 
(.nJomrrrxroayoBajGOJsnsI gojcojjos goJGCOJOWo msosaenoo. ^(wj 
i2mjoadjj^oB«j(soj6irr5l (sojGecoojooo? oJoJlcscRnooJGGaofflOAjnmj. 

2. <ft)(3nje(TDffifUan oft)(3i2iao6rDn slslcul 

erfldaJtroo (TUl20§ 

<)ft)(3i2im eJloJjjKcro meco. 

nJiS>c^aictm(svs>](si nJoeTUTrololoBajnDRnjGoJooej scncmroloa? 
n^(fi3QO(.(roO(fti(8«5ifrooojjo CD^cmrooaijo nnfiasKrooojjo omfic^aooBfinl 
Qomjo (imfic^cacQJmjQOOQ) oJosfflODJOocD cnjiacol^jOcftosne goj 
ooaejoo (i3racs(3aDC5ifO)lGa3a«BCTDi oftifflianl wiGBnmmsfladi njis 

60 =* 066 3 06 

CQ)oB«ocQ)1 aoociro(.«B(T)lcn)«r)i20CQ) (ft)(3«5TO)Oj_)|A<3BH6gBS)g raraiajffll 
^joAosne (Djojcimooj«5inj(0o s°lanoB6)jojomo(.a)afi1(iB«jojla3. 
^'dojIcjuo (fflooS s°1oj1(S)o ojipjojoS nJOGQOOjfflmjcsojsnel 
cirufflfinjeTDo Onj^jojlo?. aoo(im(S(.(fflO(iB<s)fflO(r» cimj(fti(3ffl263r30g 
(iswjrijffll^joifeosnej sloJlano oSiSn^joftjgjnrxwj nJcoGaoojooa? 
ojjscQ)(iB«j(soj6irrgl cao(.«5)fflOAjnT)j; (fflmloBajGOJsrrglcQiej. (seocoo 
(seoa)l(iB«jcTD«jnmocQ)1§ej. oojojaan ©rij^jnTxwIroocoS (isw) Afiaa 
6gBa3iS6)j mlocTD enjcnjumcmrolRsS (maAOnjsjcoTwoaS AsHcoJjnTri N I <E> (]B6)jfm«5)lm ^'D 63fflj aofloxsiacQjjggj. gayflcTxrolffllcfifiniaocBn aoj 
(n)Offl(S)O(0j ao^cnojjo a&^BiasnjmjumsaiBglffl? rnlnmjo (saorumo 
GmsjojocDOCQ)l§lej (co°l(S) 2-50, 51; 5-10). 

cruosaimJDQ - ^LnJ<fto®o a&olfflasnjcnjuegBglRsScDlnmjo ajo&(ro1 
csmsjnmcKlmjgg oocScno mlcScsgaol^lfflloBajmDj. gml graflmj 

C0«5)laCQ) OJ(36TTnoB«1CTDl. 

6TT) « O 

3. oracrojffljjO rooa scro sejOdfco ajraGcruDon 

fflomajaD(o°l(Oo aojgg ngjfiJO ao«)°l(06gBGgcQ)jo (macsaJoSitfl^j 
(S(.w)nadoojjo njfflffl flj«lejeojjo (maja&jnmj. (i3Ta«5)j(jnJO«ej ^m 
s°lojl(]ft)a3(fi6)j ecDOJOonS (.njcs«5)_j,ce5 (]^5^,nJ6)(]^506^5 smmafflstDfflj 
njaocQ) cruo(iruo«)(TV)oa)(D«5ifro1«53 CD°las)jnD«5)lmooQ)l (ft)1§loQ)«j)Oaft)j 
nmj. g6TO6)CD c/D(o°l(Oo ejel^1§jgg amjnii^n3 (oooS ajaSemsBBOg 
^'DODjfflrjjscsJJoBaocQfl cirui2(3fi|l(]B6)06)«5), (]ft)O0cseoa)6si36)g«5ifroanm 
K°lojl(si«5ifro1aa3 rjfflaejaftiadjjafflnDj afeffljcrol ojlo3dCQ)0(imc&(ro1 
ocalejjo oraiilejOnadesTBoSflSajGOJsnslccujo 630(S(oo(S(oo ojlu}Rrra)l«j3 
Ga&ojejo ojloiicQ)(iruj6U6gBg1ejjo (araojoQjjas auemnadsaoco) 
gnjeeocnegoglajjo ajsjafclaBafplcEDjcimj. g63i(3amcQ)jggoj(3 
aiocinj«5)Oj«5ifro1«j3 (ara)«ji20Qjlaa3 an«5)^ (roacim msccrmjcimj. n^rrroj 
aa&oasnsnmoffl? ^(.nJa&offlo nJcrocDanrolGejaBaj m°l63i3jnDOj(3 (ossra 
gjas slojam oj^^«5i£iaooQ)l maolnjloeajcft aotRnaej (wssraag 

63Cimj(]ft)JSl (iSWjS'aSlRKlRJ? (]ft)^BiaSnj(njU6Sr3g1«j3 a&JfflJaBaja&CCDOeTDJ 

anj^jcTD(d). ^'D (]ft)O0ocirud9(ro(oocQ)Oj(3 - (sraojal (grsjafflsftriejjiao 
Aag, (sraoj^ GejOcftosTTOlRsS ojeilco) Qnjojo ayooomjo aarue 
ojojjo (sraaJlcftOfflssiBgjo (SCDsloQ)l§jggoj(00(]ft)a§ - afflsnoomaofflo nro (scDceaogcjulcfco (ffl\ojc/)(ffl1(scQ)osj Ajslc!a)Ojm(S(.Rj). lamcimloi 
cncKl og)ajlos ojaa o^raTmjcTDjsojo (i3w«5)lmjo ojgoto (ijrecDlAa 
Aaej (i3WGgaDaa«5iR5)jnT)OJomjAjnDj. fflmcnilmoAO§ (ijraojlos 
oja(oacQ)«5iR5)jojoa3 AtfHcojjnTriej. (sasqnDo o^ejool(sa3oQ)jo 
(i3W)fl1cQ)jo ffisrroomomjffljojojjo (ijreja&jnmj. (ijraLQOJO o^ejol 
(soSoQjjo (i3ra)BlAO(06TDmocQ)1(o1(iB«jnT)(ffljaift>oaTr3 (macsgnDo 
(ijraojocQ) (smfflocoTW (ijraolctyjnmj. o^ctdorkS (SBOj(WAgjo 
fflnDfioadlcnemesragjo oj^^aDooco)! (macsgnDacmro (israolcmjnTilej 
{(ff\m 10-2). (i3w«j)1(ffl\oj (sojc/)OQ)j(i9<!nfflocQ) enjjdul, amom, 
gC(i3lcQ)6sr3a5 (maLoojo ojocq)j (ijrajfllayoco) aacum&ui maano 
(ffllao? aod9(0)loB«mjcim(06TDaocQ)l oj(0(saaoj(oaa3 (ijracDjomcnjuocD 
(stmlcsi cimrao oJoawrojaa&oaTelfflloeajnmj. o^ctdorrS oj(0(saaoj(oa3 
mlcrojjCiojo (ijrerijejmjaocEDlffljnDjaAoaTejRnmom flsraojaoa) 
oocaejoo oSiSnmj ajscimogj anJocffiaaBaoaTelfflloeajmoj. goj 
cmaoBaonDjo (macsgnnnstrolaa? (ijrasjasKTOjojoffl n^rarmoaS (ft>s>l 
ctDjcnolej. cim°lao(DOarri(g)j,a(5ifi5)njo1ca)}gg ojIojoo (im°lacQ)l«RS 63(roj 
6isB\<&e>v'\wi<moj& n^esBacD (gracDjaomloeajo. ojocqjj ajtmeioco) 
(SflOJoSiglRsS (i3ras63r3lcQ)1(ol(iB6)jmn ODoBflnl sejojaloadenoo, i.nJAo 
ooo, i.nJ06rT)l(.nJ06TD(im(njuo(oaT)o ajanejocQ) cfealaaegBglRRS (ijraaial 
ojlmlcsocDocnloBajcTDj. (maaiaocaejoo wiDj\rns)\^ ooasanlcmocQ) oj(0 
(saoojoao? anDooooBfinlctDjas (SoSiOjejo (iswoooo ao(.(waO(ft>jnT)j. 
wiaqnTxsmlQdi crunnsccuoOTo goejaaTlRRS (i3raoj(3a<fiaofmjo 
arij^oaS cruocojjaej. 

cnJoStumDo - gml ojasaoojcoarrfS w<>dj\(vs)\, aocecnlGCSBCQjjo 
oj_!)Ooj(fi3(ro(scQ)CQ)jo ojol ojlaTgjo oj^enrrioBajcTDj. 

«5)f3{TO)(oorojj crucSojcnjjj (oraj crocSruonjj^oonjjj 
nJosaoojooS luejl^jo lUejloBaootwtrDjo ^(olcfiajnnj. 63gr> A^aaaflejaoQKjgg c/djao, afejaa.®, a85°lsnj«5)oa)OBl QJlelnmcsaDOoft) Aoejtirra)1(53 fij(ocinjfij(o oilajfiDegBgoco) eoaierngjo cnjamegegjo N cruoffiOnj njj(36TinaocQ) (sracrujfflGocaomlAglejjo eccua&o moa&esrB 

glejjo (STaejGCQ)aT5«5)OCQ)1 OKOJCmj (C/)°1(0) I6-I6, 19, 20). ^(W ^(.nJ 

AOfflajgg caracrujffl crujeoojcsanroosja&jslcQ) fljosSsraofiaeajcsojaTgl 
CT)loajcQ)l(]Baarij§l§jgg«j)jo elafccoaoco) oracrtuajORXinrooKsi (Stdjojo 
ralanojjo (srajAjmoj. amjoH^nS (roacTD crujoojo gfioffllosaenoo, 
crujoTOo njmmo ganeoceaffljcw n^cm co°1(S)oq)1«53 ecoojooS ganj 
aAoaiej nJoereralffllaBajmoj (co°1(B) 6-5). 

cruosrucnjDo - (sejOoSiajjjOojlcQJOCQjlolosajnD wi) nJOGaosjoam 
cruBO cruaffll^jaoftioaTe <ijra(s§an«5ifro1aa3 rjjsoQJaeaoccDlcinroacTT) 
nffiQio (ft^aaesBgjo arij^enno. (sraaRnesraacD? csTaQ«5)njol njo 

4. ajracmssracftio aroccruo sqjIcicqjo 

6)fflcncDffi(|njo (i3Ta)ojrDj runrg oJj(3aji2K5nad(d) 

«5)(3jooajs(roo /onjjOooecrojjOJ)! (olnadonrro) 

crufalcTDSoJO aocmcolc/ojo racuocrol 

ciru(3cyonTO(oj|Oa1cQ)jo crufic^ ao<e<!!)laomjo (ijrajOO) ojcoeaooj 
(00? (ma^jejcmjo n^cfcmjo (arajcftjnnj. n^fmlojnmoejjo amcrul (.(ftlcQJcftgjo (i3wcs§nna5TTOlejs63BlcQ)lffl1(e€)jmnj. ^(d) (snaqciD 
(ottoIoo? (i3rarJl(TO)j> aod9(ro1cQ)jas annlacmoAjnmj. aoj (woanrolRKS 
nJoawrooasS ewojooS (waa3 bIojj, oj(oacDoa«5iR5)lejjo ejlejocDoa 
cmrolajjo anarrfS (.oJlcoJOrijg eo&(rofBO^<fiaj cimjeuo mGyAjmocrol 

mO0Q)l Wi) (.oJOcft^CK (ima)jaT)CimO(ft>0(0(OJoJC51fS)lR53 (.nJa&saoctDl 

ej°lej mscmrojrmj. ganj ecflOJOooB lUejmoojcruQccuocftjnDj. 
mIficnjstDffljoJo ecoQjoooS (ijrarijejoojcmflctDOifejnDj. gsan (0°1(S)1 
CQ)1«Ri«5ifroonD ecDOJOoS (S(.oj(OaDl(ro(oocQ) amjoad_!j(3(i9aj rafioomo 
(DRKicftjnTilej. (i3ra«5)OCQ)(ffl (maojao omosmmjul^lsGRrroogo (isw) 
njfflocmoBfinI ojgo(OCQ)U}l(ft>o (iswcftaejctyocQ)! cniQlanlarij^jo. aol 
^, GLnJacOTTOlarrfS oJlgl (SoSiaaceajnm omaocao (S(.nja1sm6gBgjos 
ajanlffiS CnJ(5>j|cejadOrijsjcTDj. (S(.oJa1sm6SBag cruoenimjul^j nj® 
(saoojoa? omraocimacQiojjo (T)l(ft>soj«lc5ifC)lcQ)0CQ)1 (TUQlcrolarij^j 
nmj. g(S)j cfcjsoaan (ScdojooS omrao (imfic^(.(w rjffllrjjfiermmjo. 
ganjacftoaie n^oojjo cmaAaejccujo (ijracKjGrJoaej n^oojjo 
(ijrasjanrojo (maoJlsjansro) (ruomnlfjujjo (.nJAsaoAjnDj. nfljoroj 
oa&oosnecTDORnS ecflOJOooS crDonTnfiD_j,a1ejo«5ifB) esolsocsojoejjo 
^'D ^(namflasi (israojeaooadlceajnTriej. (ijraeinejastTOlejjo (israow I <E> (0^0ffllcQ)0CQ)l(0l(iB«jmn(wjA0(06rDo wiaqnDo msBHOs w!>(S)\,rns)o amaH oJlojffll^lgjggRnjQoJoaej ojfflcsaaojfflom o^ejooJl 1^ mdaqnDexsrm g'D (ojoJcmrolRsS (ffllffll^olcEDjarriej. (ijraojaco 
(imo6Tijfnjul^1s(s«5ifS)0go cmacsgnno ojgoo ojgoo (iswcftoejcmocQ)! 
cniolRnloiij^jnmj (a)°l(S) 13-15). ecnojooS g'D AoeTDjrm 
cimi2(im«j) swccrrolmjo ojaaocuoffloijo ojoia a&fflennmjo (atajifljj 
nmj. (i3ra«5)1mo853 (ijraa&asrrojo ojjonsrrojo n^ejo (niQejnsrrojo 
(israsgnDo oj(o1ojj^6TT)mocQ)1oj(3«5iR5)l(iB«jnT)j (a)°l(B) 7-7). 

cnjoeaicnuo - gml (ijresjcmro (osnej ffl|.a?5)63r3g1ejocQ)l gno njco 
(.snjafflnjfflQfflOOjfflom (maolctDjnm Qnnoojjffljoiinaoffljos ctuqIitoI 

aOQJoJOl OJ«l6TTnoB«inT)l. 

<^0 6TT) O O 

6. OQ)cnj(roj ctocSojostdT LScroociojjO 

(cra e m j^ oj 00 J oJ c/o^ (0)1 

cro{3ojeje(!J)n9dj ^uocjiaorDo (ostroo en 

rulsjOTjfJcruscro. 

gtnJAOfflo CQ)0O«!)0(0J(5ra)a3 CrUAej (.nJ06TT)1OJ(3a)(S«5Ti5)CQ)JO 

cimfifyou)0(OQOOQ)1(o1(e€)jmo ojocsrunci rdjajGoadorormiamlRRi, ojo 

(6TlJara«51R5)l«RS (ft>06Tr)J(ft>CQ)JO (iSWCKJCSoJOOej oJ(0(.6TlJaraO«51fro (nJ06TT)1 
OJ«la)a51R5)lR53 BfiaDl(i96)J(ft>CQ)JO ©riJ^jnDJGOJO (maOJCT) (i3T&|6)(OaOQ) 

sSilejjo aojojceajojoGmo GOJoadlflSajojoGmo n^jsaraam (fetfHcEDjo? 
(ijraojoS (Turao cruacoaijo (warrS njcaaoasm (.njejojlacn (3(3aDl.^j 
aa&osnf (a)°l(B) 6-29, 30) Qmnjj<3rijQ0CQ)l (maeiflejGnsTTOCQjjo (.0J6TD 
ffllisajoftiCQjjo (imAej(S(OCQ)jo a(Toai\^ oru'DeujjffljsneooBaonS 
(i3Ta)aol(e«j(ft>CQ)jo a^j^jnmj. 

7. OQJcnjalnS crucSojoGrDT ej(!5)ocnj|0«j)QG)i20JO 

ej rail so en (TO s 

n^ cfti (0) J 12 en J oJ 00 Ji (TO § 

gLrJcftOfflo acDjoadjja? nj(oao«5iBioojlaro mnmoctyl «5)l(ol.yiol 
(n)j(sniJoa3, sloflAglRsS (STaojnS rJoaocBiaoaojcim nace5fflO(.Rn 
«5)«5)je«5ifro G(3atn<e6)jGrruoa3, (macumj cruraocruiacBjnjjo nj(oao«5i20 
ojIoo? a&uacoo ejel^yjfflAosnslffllaB^jnmj. g'D cruaoojo 
(staojanS (STaarogoSiffleTDCinrolKjS csc/oocfijeaoanofllojloSiOosaiBC/S^a cfldnS oojeoooje (feKSaasmlan (.oJOce5^(ffl(imj(ft.^(2aD(o°l(omjo njersu 
eixrolcfi), (ijracmrfl, cruloo, QOoomofllfflCQ) oadfUJOjloSiOfflcojo&sy) 
(niQjej(SBnn(Onrn(wmjo na\aainn\mmio d\oj\^m)i^aoma3'^Gimmo 
(i3ra«5)j(SnJoaej CAonrora^aolctDjo (gmeulejGOSTiBCQjjo (warrfS mlco) 
offioennayranRsS aojcffiaBajnm (ru^cyocjuloJsnlccDjo crujoeloMS 
cmrootijS CnJASfflOcftjcTDOJCiojo (immoanm&oejo fflj(w«RS (iruAejsl 
ojooaslcftoSaBajoffiOjensl (maojcmjas (fiicSfflaomjorufflerDfflocQ) 
nffl^io ojcru«!)j(6aGgcQ)jo (im^ciMsl.^j ojlesmo msastTOjnmojciojo 

Wi)W Wi) oJ(0(.6TlJaCl oJJfflJGoHOCOTWfflmOCQ) oJOffifflOOJOOCD (.nJOojl 

oBajmnj. 

cruosaiCTiDo - (ijrasjosra) lajmoj fflCfrrossraglejocQ)! ojlra_!|CQ)j(sscQ)jo 
(i3raojl3_!)CQ)j(ssoQ)jo «j)Rnj6ST3a3 ojlojfflloBajnmj. gi) i.fiJA®6TD 
cmrolRsa oj(0(.6njaCi(.nJOoj«5)1oB«jgg cimocjumcQJOCQ) ffifitroomaasTO) 

OJIbJj o5)CTD (Sojffllejjo CrUJKSCOOfll (SejO<ftCnJOoJ«5)l <3T8LQOJ0 ^'D 

(sejO(fti«rR5)1oej ojIojIcd (seoaoa)aoj(o_j|(.nJOnj(ffl1oB«j(soj6n3lcQ)jgg 
oruocuofflsm oSiKSfflaacinro (sraojlraj, nfficm Gnjcolejjo ojlgloeajmoj. 

9. (Gtacnjoo (TOffi: Lo-ifulwonrol ecQ)/oj1raj(Oi22nJOCTuefij) 
(Officroo ejcQ) ^cu ccro (oemo ecu g 

eu1f3^00Q)0o (0(00:. 

CQ)oa(i!)O{0jf!jn(3 (seo(/)6gr3g1(i53 (ijrajCruoMnmocQ)! (ijraojctDjas 

CnJOoJ(5)loB«Jgg CrUOCUmOfflJoJBOCQ) Wiai\B},QW mO{lDO|.oJifeO(0 

ffljgg (ft>(3Bi263r3c/5aBaooQ)l (i3racDjoMdl(]96)jnmj(sojo (ijreojrrS (isw) 
(ft>(3i2i263r3gjas aflejcrujffljnjfflooQ)! (i3rae€r5)O{iDO(ifU)(ft)O(0C5iro)o«j3 
ojffllojjfiermfflooQ) ojlcula) (S0Q)0{inl(ft)(sg(XDjo (seoco6gT3(sgcQ)jo 
(.nJOojlceeijnmj. wicucti laaojoiijjSnzKWfwIarrfS oJoaejAti^aocQ) 
(.(/o°loj(0(sacraj{oa{iD (.oJOojloB«oa(S) rnl(onR5)(OfflocQ)jgg srnenQfflenn 

(OJnJfflOAjnm (.oJoJ6r2LI(.nJOJOnn(!5TTOl<33ariJ§J OjlCUlCU65ragOCQ) 

(im(TO)OnJ6SBa3 (grecQjer!jl.^j (ft>!pl(scQ)6TB(fflooQ)l fuffljnmj. osneoa 
(wooqjI CQ)oa(S)0(Bjcsiro)nf3 (isranrroscftfflenncrajfiulaBaj (saierrglcojejo 
acrocojo (.cruoadsoaoinmjgg Qomjj(ro (i3Woc/)°l(fi3(oloB«oa«5)(!a)jo 
AfiaaegBC/S (ijrarnjoMdloBajoSiCtDjo ojl(Sf!j(ft> aaojfflocn^oBl s-etmom offl6sr3om cmflO(T,aj6niO(n)1<o1<e«jo? (iaDoa,(iaoanofl1nj1«8,o(D6m3 «™'1«^ Lc^omal^ cn)ou)(ioAg1ejoa(5) (scim(^1*ajA<sj)jo a^^j 

gjas niaooQXSoJoejjo <i3raoja(T3 an^raayffl6nifLuej(!sro)1«j3 ngcwo 

rorroojIcDo (sraairrS (arajCDmac/nmocoJlrorrolffljcTDj. 0aojniij>(3 

(araojarD n^ejoo (.nJOJcacorwlaBajcimojaoocQJl Aoemoojosnesftnejjo 

(ars) (irui2CQ)«STO)jo (atacunrS croonS cdoltkscdosj ajsI gejocirueiocQ)! 

(.aft)1rLu1.^ja(fl30snsl<tn(j9€)jnmj {(ff\(m 6-31). cnjosruenjuo - grnl gtrjcftoao nj(0(si2c/oj(oaao (roo(ij)jl(]ft)aocQ)1 
(staoloQjjnfTKTOjacftosnsjo flcac/DlaBajomcwjaafcosnejo ggg nnejacinro 
ojlcufflleeajcnnj. 

8. mj oJ(oj(a)OiiJjL<ft>i2<ftiOCQ;anjo6nD(2enjrDooj1(Oo 

C/O J (3JD a oJ oJ ml (3Jt) o 

(a,(un(3fflen°lo3d°l njeolejs rmjoQ)oej(3cQ)OLDO(0) 

LDj((S(0)o/(3LDon8 nj^raaL)OaJoaoj(n)°lej(: erui2oej(§ (TDj. og)CTDO(iKi (SACuejo c/D0(im(.(ffloJ0O6gr3c/3 SAili cimjcQ)o ojIbJj 
CQ)jas - ffi6iR5)orn(nra)1a(T3 ffllmjiCSfflOnJo arijcffitro ffifitroomoelcaornl 
CQ)ocQ)l(o1(e€)j(ftpcn)jo gesraamcsBjgg ffllLQjjOe^Tmornl crujocuo 
ffisrroornlayoayl eocifl.^ "erTOasraaSaB® CQ)oa(S)O(0j A(3(m5)Oj_!)Ojj 
olej" n^ocTDjnJoeruTrojaifeosnej A(3c5iro)Ojj>A(3BH6gBagejoo (wjjSl 

oBajcfcCQJJO ^i(B\W6ISBUiS€)l OJC((5°lej(WmOCQ)l C/00Cim(.(KOjlCDl 

(ftiafS<fi6)j ojloj(o°l(fflQOCQ)l (S(5io(TT)lcQ)(roj(8oJoaej A(3i2ia65raa3 rarajrij 

(OloBajACOJO ariJ^JCTDJ. g'D (ft)0(06TT)(mTOO(iRS gOJ«l (irUoftiOffleO 

ciKsrorroosjoftijsl (ft><3BH63r3a5 (isramjoMoloeajmn cifloMCOJOcruowro 
(DOCQ) fflCDjoad_!|a(o (srecsnJoftiadl.^ (greoilcfecTOfflfflocQ) (gracTLUaftiOfflatinro 

- nJODJ, nJoSitfl, C/DJcfcffl-oSiJAffl (O^JSeSfil rn1iiJQ^a)(SCQ)0m1<fe 

agcQ)jo (O'Dcooj (ft>joe°lnJO(fi3oral (Sf^ejoo rn(0(ft>6gB(sgcQ)jo (.oJOojI 
oBajmoj. N I <E> cruo6TucnjUo - ODOomcRnRrRnlaa? CQ)L£iofi(Si£i(wo«!3ry(o_j|0 lammil 
ejoaBsil e€ro)om(s«5ifrocQ)jo Si&ama(stmwio (aracDjoMoloSftjcimiroj 
OAOsnejsneoAjnm crufiGcyoccTwaQOCQ) njcolermoaoanro aialeirnl 

10. (i3TarDj(SraojOnn2(3njlGj(CQ)ociojjraoar)2(ooj1raj(CQ)o 

^(Ol OOJCC/Ojm CJL)°lffl06TD0o SCO) rDCrU«J)f3 

rulaJiiJaftiadleco. 

oTiejo (.rJBOCDo 6)rLj^J(]ft)0Q)O(]ft)JCimj.-m1«5)_J,Om1«5)^ OJ(irU«5)J(e6)gJ6)S 

oJlsojifeOjjo aftfldstDeocojfflOjjo ojIcdoc/o c/D°lejojjo (aram1«5)jjOjjo 
md)W Sn^onej'DoftncftOjjo nJoej'DcftlcftOjjo (std)W cseocoojcru«5)j 

aBSWSgOSJO (iSraOjaUJOS CrUOCUCDQCCUOSJO ggg rJJ(36TD OjlOJffl 
(]9(WlCQ)JO CrUoCCDCanJJ^StDfflOOQ) rJOjl(.Ry) S°l0jl(roQJj0 ng<fel20(.RJ) 

cru^lflomtB'TejcQaooQ) njj(36TT) (.eniniaajlnfroocDlffl? (maeustTLDOocQ) 
ej1m(S)CQ)jo gi) (r»L£iofi(Sifl eermomccrrolooS ssramjoMoomo 
OAOsnej (.nJOojanaocftjnm. csDmofitsin sermomccrrolaaS gno 
cirufi(sryoa5iR5)afflooQ) nnejo ffisrmomoelaocDonrolfflS ffl«5)(oocQ)CQ)o 
6)«5)O(0j cscrujnJOnJOffllcftaSceeij Gj^cflRnltojnjaoco) aflejoa&lijsnmo 
c3ta«5)1«j3m1cimjo n^ejoanrofflcsrwlejjo ojlelnmaoocalfflloeajo. 
ganjoJlcDo crufiGcyoccrroa nnejflooQJa&aocQ) a&alaassiBgjas crujoj 
nJo-(]ft)«laa«5ifi5)l«j3 (ft^ccrrooojloa? (maelaomoeoojojjo (aomaaic&i 
ssfigjGsocyjo cmaelejOniissfigjGscsyjo ssraeoojojjo ssracKjcsnJoaej 
crujoTOo oj^6tT)0(.aDa rij(ol(niQl«nl<fi)a3<e6)rnjcn)(06TT)aooQ)l ew 
oj(d)csciruojoeoojRrR5)l«j3 aoc«J)o (.c/DfjuGOQJOsjGcruojmojjaoa&jnmj. 
cmaojoajjas ssramjoMoomoaAoaTgj crufflcrucro flj^cfljanesragjo 

(rufflcru«5) ojl(ft)0(06ST3g1«53 minmjo (OnnlKncoocQ)! cruocjuafenS a^«5)^j 
aoooJcruocruofflcoTwlRsSmlnDjo (ftsnmjGnJoojjoSiOujo aru^jmoj. 
ciruAoaeoojGRrro)osj(ft)jsl mscmroarijsjnT) afc^eassiBC/Scfiaj ejel 

aBSjnm nJjm(3ffi®C12«)JrjaOCQ) a£iej(S«Sro)aB6)0C/5 CQ)LQO^(01fl (]ft)(3ffl2 

cscruojmccrrolmjgg (.njarilnnejo (.c/Onadoojjo acsmoanoojjaoa&jnm. 

cruosrucnjDo- ojcftglRsS njoeirora) (Kfflrorrolejjgg eermomojjo 
AiSaaojjo-fflsnsloaSayjo (rocrojegraag escml^j mnmoctyl (.cooril 
(iB6)jfm«5)ja(]ft)06n5jgg aflejesfigoenn gml nJ0CQ)jnm«5). 

11. qjIbJjO ajoculraj^oo aj omcrucoB sajcsraoecojo ax)ar) 

(iJTaojiGjjCQJO i2ifi5)iJo (ro°l(8ron!)Jo 

nj1raj|CQ)om^(rofflaD(ioj(S(!5). 

(ftp(8BiL«5T!S)lGa3cQ)io (ijra (ftp (8 OIL «5Ti»1 c oS CO) 1 o winoAano 

O o O « 

(OonomjjO (.a)anla96)jnm«j)1«!3 ojejlco) ojeiloo) enjjraulaonaofioBfi)] 
csnjoejjo a«5)ojoJolc!a)l(olce6)jnDj {(ff\m 4-16). g'D a&offlstDo 
aAosnejananm a&aSaaoancirujjCcrroltij? (aramelffisrronaoffloccujgg 
sermomoelfflomlAaS a&olaaaanro (.srunCie^TroomanrolnDj ctuocd 
(ft)aocQ)1 ife6TDoB«Oce6)jnDj. (TOCiajejo (oesfigjos oj«lstT)Ocao<sao 
rJlsnaocQ) (3raojc/D_j|(ft)^«5ifrooj_!)6gBag «5)j>s1(]96)jmnj. n^cmoRRS 
gCnJAO®iajgg «5)j>oa)oa(ft)06n5 (araoKSoeaj «5)j>oco«5ifro1aa3 
CEDmoflasiOnDeJo - a&olaasnjcnjussfiglfflgmlnDjo saonjmo ejel 
aBajdmlej ((ff\m 18-8). ganjoJlcDo serroomtBraOaa? (ciSTaa&^aao K N ojcniQO oamciM(ft>fii2i2j>) (sktojo (.cnanloBaocmroRnj oSiOfflsnoo omj 
oiijiaS (fflacTDasKTOanm ffigrroomlcojoccujo (.nJnJsraLiasKTOlmjojffll 
CQ)ocQ)jo AffljanjcTDj. (ijraoj^ meisBa^csmacro oJ0oJojj6TDjj6gT3g1«KS 

mlfiCSgOolllAOgCSnJOaej goMSOmjCrU(06TT)fflOCQ)Jgg A^BHOiiJffl 
6TD6SBg1«!3 OJ_!|0nJ^(ro(00CQ)JO ift>^ffl26gi3ag eO(0(DJnJfflOCQ)JO ift>«)J(Wl 

gCnjaiadlflSajAOSDjo wieicrom, m\a ffljcroejoco) (.nJcsflao65Bg1«j3 
BjalejeaocQ) orujaoo fflomoja1ojl(ffl«5iR5)laej (ijraajejjjCruiacEDansro) 

mciMSOriJSJRrra)1(iB«gCQ)J(ft>CQ)JO OriJ^jnDJ. 

g^D (osnejojlcDaocQ) (ijramfiayiasBBglRsSanTlnDjo (Oaftfldanjsj 
nD«j)1mjgg o^(s<ftOoJOCQ)o (fti«li2i2i«rra)1csn8oQ)jo ffisrroomcmrol 
(soScQjjo (0anciru_!|O«nro ejojtsojoaej lamcimlejOoBe)! (maoiaco) cqjldo 
awoin\,o (i3ramjciMol(i9«jift>CQ)0CQ)l«)jnmj. cmoaanoffljastoaS gno 
(osrtslarrfScQJjo mmi6isB6)§ 63(S(0 omaoKo mnmoctyl amomlejOoBaj 
(TDjGOJO (i3wojn3 (ffloo? oj«l6Tr)0|.aoaG«ninGCQ)o oj(ol(SKniQl(ffl1oB« 
mjffljojfflocQ) aoo(imc(fflojlanl(w AaSaaesBGgGOCDO (wj>sloB«jnTnej. 
oj(ft>(Oo (i3wojcQ)l«RS (ft)«l«5iro)oojloa3 (israelaomcscoTwosjo (oocncsflj 
cfldoral nflejoelejooadfflanlsnmociylgjo mncuQW CQ)mo(scQ)oa)_)|0 
(i3Ta)3j«)1o96)jnmj. gtwjacftosne (israojaaS s°lojl(mcQ)0(.«5) omjeu 
fflocffiil mS(iB«j(TDj. g^D eoojGoytTOOsjifljjsl (fti^aaocDjoMoomo ms 
a5iro)inT)(5floa3 oJoleiDRnnflejaocQ)! (ijreojoa? (ijranfosa&fflenno 

00 o 

(iruAej Bj^c/)jaT)6st3g1«!3ciolnmjo ojl(ftiO(06sr3g1«j3ciolcTDjo Oonl 
(fflaocQ)l§ (i3ra«5)jj(Troo (T)l^a2ejaocQ)l«5iR5)°l(ojift>CQ)jo ec/)Oj(S) a^oJ 
CQ)o«53 wicucA ffl^«5)jjjQCQ) (imo(imo(oc5iR5)lR53(T)lnDjo crujoeoojlfe 
fflocon (ft)SnT)j(SnJoojj(ft)CQ)jo Orij^jfmj ofljcim a(.nf5)6gBg1«RS ojo 
6TSTro1§j6ni. ^'TD (ft)«Sa2(imocDm(scQ)osj(fi3jsl oJleojcft - oaojcoo 
cn^crurrumoaooQ)! rnlfflmncoo cfffiJriCiojInJOffl ojojaoco) s-etmomo 
spavo (i3ramjciMdl.^j oSitfnoQjjmoRnlmoasS (.c/D°lnj(0(saaojfflaa3 
wiDO&cmD &stmosmoGWo geneooSijoSiCcujo (macrolcsojoio ojoteni 
offlojfflcsaaBjfflaaB omooftaioanfleaofflffljenioojjoftCQjjo Orij^jcTDj. 

cruoerucnjDo - ^mlccujgg ssrasjccrro ajnmj ai.nfS)63r3g1ejocQ)l 
(swciruoej«!)lcQ)j(sscQ)jo (imoej(ffl1cQ)j(sscQ)jo mmieisBagn^d] oJocedj 
nmj. gro (.nJAcoeTDcmrolRsS (macruoejsjTIcraeTiiBcmTOloa? (i3ra(3(5i£io 

nJJ(36rD(0JnJ«STO)l(B3 CirU«5T!5)CQ)lejO«51froR5) n^CTD0CQ)l(0l(iB«JO. ^6gT3 

ocDCQ)jgg ojlmooDomjeoojGcmTOOsjifejslcQ) aacu&ui, nj\(m^<Be>ui, 
amjoadjjfi ajanejoctyojccujas (scQ)om1(ft>gjo (ijraaKSCQJOsmjerumjul 
.^jgg (seoc/)(imoa(.col(ft>gjo (ijraja&jcTDj. ffltawcmrolRsS (ijracruoejajn 
CQjjos cruQomnst® "oJlmoc/o" ng)CTD ojOoeajoJcsctDocnloBajnDj. 
cruogj«!)lao6TiiG«5iR5)lm ^egraam (ijracScmfla&GLinJCT) Onj^jnmj. - 
CEDoaanonrriaa? omcsiro) cim(njjfiaT)aocQ)l«)1ce«jnDj(sojo wian 
(im(njjfi6TDKa)«5Ti5)1arr3 gRRSixjcorwl, (tuqIctoI, omoanooo goj 

OrLjCQ)«nja(ft>OSn3l(OloB«jnT) (maOjlmoaolCOJOCO) nJ(0(.6TllafflnJJ(OJGoilO 

ajtroanS (a)°l(S) 7-6; 7) ofljCTDOoSijcimj. 

12. (iJTacnjDo (mm: (."-ifulwonrol ffiCQ)/cruoej«j)1 

CQ)oa(0)o«)ja5iR5)a3 ojlmoao orujeoojcsanroosjAjslcQ) (iru(.«5)°l, 
njj(.«5)a3, CDcno, aomo, (ftilficcrwl, (macDlAooo aj«5)ejocQ)l g'D 
GejO(ft)ti5re)1aa3a«jo nj(0(sejO(ft>t!rra)1on3cQ)jo (seowcruoacwloftglR!? I <2> (i3ra)CrU(iB<i5)mocQ)l§ (israojoQaxmroocTD (imj6UQnn(S)jiB6)gocQ)1 acoj 
(Wjnmjcsojo (israanjcsojooej wicuaw (israjcSffisfloBajmoRrilmjo (scmoJl 
oB«jnT)(5)lmjo ffljyjojnS omiactyojjo ojl(T)l(scQ)oa)loB«jcTDj(sojo g'D 
(seoa)OJCiru(wjoB«gjos (.nJOojanlceeijo ciruofflAtismanrolmjo (ijrael 

OJ^(3UloB«JO (SOJSnsl (SBOjana&CSgCQJJO ojl(W^oB«(SgCQ)JO amjcfldj) 

(SfflccDjo gnJO(irul(i9«jnT)j(sojo (ijreojnS cimjcQ)o smm mmero lUi,* 
egeglRRi oJ(S)1^1(o1oB«j(tdrj)j AoostDo (i3weoQj|.a)a\)(wojjo aoo(0°l 
(olaft) ra^os3slcQ)l«RS ojlmoooAfflOjjiaooQ) (ijraojcrufllctDlejocculfflloBaj 
ofticcujo Oaj^jmoj. ^ojacQ) gojoomloeajmo (seocoocruo&ayxoocQ) 
fflmjcfldjjfi (woowoegragjas goJocrucDO nnejaooo)! ojlelnm aaaj& 
gjos (sejOcftasKTOlRKS ojlelnmcsgomcsccDociDlAag i.fiJOnJ'l'fi^'jnDj. 
ganjcroonm (ijreojffljos (ijraesrmomojnjfflOAjnmj; (Sf^GJOfflooujofco 
(ocoTwlcejceffljgg (.nJGOJOomiaoAjnmj (a)°l(0) 7-20, 23). iQjfo CQJCsccrroosjifejsl cd1«5)J|Ojjo CDloarofflOjjo (arajooil csra) flloj_!)CDoa( 
(Ojnjojjo CDOfflOjjo oracajGnJoaej (.nJOcfc^cro wjstDfflorilcroojjo raloj^ 
c/)j6TD0OQ)Ojjo (i3ra)CQ) cru^lraomm crujffljnjacmro aruaffllaeajcftocujo 

(.C/0OjlaB6)J(]ft)CQ)JO (]ft)1(3«51R5)mo anJ^JifeCQJJO ariJ^JA. ^CnJ<ftO®o 

CQ)LQofi«wi«5iR5)lejjgg goJociTumaAosnl gojocrua&m (aracroleoja) 
(crroltij? (sraojlmoaolcEDOCQ) nj(0|.6TiJaffl njjojQniioraTmaam (.nJOoJl 
(fiajojoa? cruocDlaBajnmj {(ff\(m 9-34). g'DoojcsfflOnJocrumoQjjas 
alLQjjOffljoJo CDol^j msoBajnmojficeeij ejeloeajmo anejanrolmj 
ojl(oj(iUfflocQ)l gi) CB)LD0(3(ma gojocru<ftmj ejeloeajmn nnejo 

nffiOOJJO (S(.C/DnadO0OOQ)«J)O(]ft)jnmj. aDO(im(.«5)6Sr3gJQSCQ)JO (.c/D°leco 

ojocsa3cQ)jo (srajSsrmomjcrufflstDo nilcro^aBac/S, (.sruoarastDO?, aoano 
oj, rJlanocij, carajriJOffljiaB, ffisrmomlcftc/? (KjsssralcoJOj^aBajgg 
(scruojOojjsoralAC/S (oesfigjas (]ft)^«5ifrooj_j|fflooQ)l afccojanjaft). (06n50Q(roo(H)1(a)oa«5)0(oj«5Troa8aoomJL«5)(mo(33rij(Di6gB(sgcQ)jo Sf^J»«2) ewnjoaa§ A&ifijmcQ)jo cscimajmnjjfflooQjl aojoija. ecoojoanS ralojjjWjsmegBGgcojjo eoojesBGgcmjo (ffl(roj6gB(sgcQ)jo 
(i3raojcQ)jas (0anrrD_j|6gB(sgcQ)jo (.WarilaBaoooJA lajejo ecoojasS 
eamo arLj^oa«i)ocajo (seocoooruo&crolcftglRsS lajipjancQjjo Ayl 

CQ)jnT)RJ)J(ft)0(06TDo (SejO(ft>(SCimOJmC51R5)lejJO aD0(im(.«J)OjlnDl(W6gT3 

gocQ) (sra(sojOoJO(TumcQ)1ejjo (.nJOj^cmTOfflocculfflloeajmoj. gegTsam 
CQ)jgg ojloiicQ)0(imo&«y)(oocQ) fflmjoHjjKS Av,(.(ffl1ai20C!a)l (wearBag 
g'Dasj(S(OOoJO(im<fe(oocQ)l ojlc/ojcrulnjl^ caxog nn^flooxooco) sm 
esBagaoBaosne (fflesfiag ajj^lnjloBajmoj. (maojfi QlLQj,oelQom 
cmrooffl? (sraojcfeag (ffljrijaooBen njocmjifljctyjo aDomj(.«5)OCT)j(imo(0 

ffljgg (i3raOJCro_!j(ft>«lC51R5)OJ_J|6gBgOCQ) (SBOJnJJS, OTJfflJnJJffi fflJCWejO 

CQ)Oj (roesBgjas ojoco soejesBgoRRS fflcoJosal (sraojojas 

nD^BCQ)6Sr3glR53 (SraGOJOnJOOrUm l2J(B)ejOCQ)OjaOQ)(^Ol aOJOJ(^JO 
OjICSflJoadOJJO Cim^oMSloB«J(ft)CQ)JO ariJ^JCTDJ. 6D6gT3a(DCQ))ggnj^ 

(wesBagtiSTroanm ^'DosjoanjajjiaooQ)! ao6tt)j&cq)Jo laojggojoffl 

aaeaOSnS (i3W«5) (iSWoCflloftiffllnjlceeiJo&CQJJO arUCCUcd) (WCTDloMS(.nJ 

AOfflo Bj(00nJ0(06gT3g1«KS ffljiPjAl s°lojl(Wo mcQ)1oB«jnT)j. gesBam 
BoelAgocQ) lamjotijjKS (fflssngjas rajo^a&aliziaegBgjas (wlosfin 
nflejo (ijramjeajloBajnTKwIcDj 6ajocu_!|(iruD(oocQ)l§ oftjoftra oojcftoo 

BlAgOCQ) m°liLj(SCa)0(T)lift>g1ejJO O'SfflOJoftiJoelnJOoftOGl (SnGJOfflm 

(OAegBglejjo arumn (ijraojlsjaosro) (.AjocmoRnmAagejoo (ijremj 
eojl(S(iB«6ns(wocQ)1 ojojcmj. oJlmoao cmjeoojloSigoco) (SBOjasAag 
goJocimloBajnmojaffl (ijrecsoJAtn^ goj^oeajgg oolAti rnnm^^cmo 
(soejoffl cimjeooj(s«5iR5)osjifl3js1cQ)RnocQ)1(oloB«jo (a)°l(0) 16-18, 19). 

cruosrucnjoo - c/Dociru(.(K«5ifro1aa3 aamocSawi (rooRKSryto^o c/Dtolaeaj 
lamcimlejOoBen cmoejanlctyjcsscmjo (i3wciruoej(w1cQ)j(sscQ)jo gojo 
(imm ms«5iro)jnT)(Bflmo«RS ciru(3(sc^o«5iro)0fflocQ) oJoleiDoao crulfiDl 

13. (iJTacnjjSraojOnnj: cruoeojoramj^raonDjcorruoeojoro) 

rulaJiiJaftiadleco. 

nj(0(.6njaci njjffljGniiofinroaecnojoecD ciru(3(^crod9«ifl0oa3, 
crufic^ffierronS, crufic^ocuofflo, crufit^iaocDaS, (stdsulei scoonrol 
aoJocDjo (im^n3ds1(TUDl«5)l(imoano(0(]ft)^«5ifroocij, m1(fflj>a3, (israojl 
moaol n^mnl63T3om amcrulejoaBajcftccujo cstnjanjjcSennaocQ) on^ra g'D ojIcdo mloMoBaoaeoojcscinroosj ajsI cscruojOojjsoflloSiC/S 
(i3TarQjn3ddl(]96)jnmoj<ojas (graorosAfflsmo aoj(iu0OOQ)l«5ifro°l(oj(fi)OQ)jo 
(ijraoj(3o9«j ewnjoaoB A^njcxyjo (.rjomnmcrocojjo ejejiEocujcfeccDjo 
a^j^jo. (TOCiajejo (8iranj(3 av,«j)^jacQ) cruocruofflcroowoo a&snmj 

GnJ0QJJ(]ft)CQ)JO ariJ^JCTDJ. OjICDOC/D C/D°lej(0OCQ) CSflOJfeC/S (TOJS63T31 

OQJOjaffl cruoSiOsaooJocrum arij^jcimtKltij? mlnmjo eje^aoojjcim 
nflej«5TTOl«53m1cimjo ganj cruKSajmo aflffljrauaocftjcTDj. 

cnjosrucnjDo - ciruoej«5)lcQ)j(sscQ)jo (3racruoej«5)lcQ)j(sscQ)jo (torbj 

6St3ag 63CTDO(I»1(.COanl(]B6)jnm«5)ja(]ft)06n5Jgg oflejo gml CrUnJoMO 
aOaBajCTDJ. 

14. cruoej(S)lo aj ojIodoooo ^j oojonjonra 

(snj(S(3oecQ)o crunn 

culcnoeoocn ffl^croj^jo «j)°l(3«5n!)J0 cruoej(roj(Om^ 

(romc/omjecj). 

CQJoatmofflj fflmjoMjjOS, oj(0|6nJoJ2njj«)jGoadORrra)ffla3 mlanjjfnjo 
(maojlmoooloQjjo omfit^ojjjOrJlcojjo omfic^aooBfinlfflomjo omfic^o 
CDOfflOjjo omflc^oculnjanlcQjjo cruflc^oanaoojjo omfic^GCWn^omjo 
(T)l(fflj> mlficnjenomjo ((.oJOA^RncnjeTDOnnlRnrrS) (T)1(wj> cmcnjstD 
mjo (orujffljojejsn Blojj>Aej_j|06TT)a)j6TDa)6TDOj1ejciad1(S)a3) 
(ijrejcftjnmj ng)CTDj amcrulejOoeajnmjGOJO, (macscroosjAjsl aacu 

(fiiOfS, nI\(S>^<B6>U?l, l2CDJo3dJ|<3 (TOJSSSIBI o^(.(roGCQ)0 (SOQJOmloSigJO 

(seoo) oj(im«j)j(iB«gjo gGsnso (maoiacsDejoo ojlmooscirujeoojcsanTOO 
sj(ft)jsloQ)«njo oftitistDeoaijcoegBgjo (ijr&iaemnmjo smmcKOStT) 
(iruJiioojGanroosj (fijjslcQXTOjofcoosiDo (grairolrajseu (ft>o(06TD6SBgo 
Ajnmj nfljCTDj i.Wcinl(i96)jnmjGOJ0, (maojccwlRRS mlnrilanaocculffljmn 
cima5iR5)0(ima£ij(3«5ifS)lcQ)jo at)(i9<ii)lcQ)jaaejoo ecnojgcmTOffloastDnmjo 
wiGqoTxstmladi sa)^(.(ft>rara)1aa3 omjiiJOffljffljoJcscmTOOsj (fejslcQ) 
iLjeimrarmlcDj (sojerrgl ecDcuan (.njtoloBajGOjeirrgI (ijraojacQ) cq)lqo 
cr\iQom63i(3g1«j3 ctymoectDocn^o ecnojoaoS ojOoeajAgoAjmo 
ODOoruLsno (i3re)S6ro)OnJ1.^1col(i96)jnT)j(sojo, (isw) fflmjoadjjOS an^nfil 
(ift)nj(oej'3(ftn(ft) G(30Jnjl«r)(oora1 Gej0(ft>63r3g1aej Geowcirujeuegrago 

CrU (iB<i5) (0 oft) a (ffl (iSW) (.0) nD 6aB g J o 12 12 (ffl oft) g J o nD^BCQ) 

a5iR5)l«nSm1nT)jo mloMo9«o(immo anjaaanj cqjlqogcqjoot^o aoo(im(.(w 
ojlculi.nJoft)0(Oo GcruojOnjjKoft)a8 mscmrojnmj. ^(oij oft)Oco6tT)o cmaoj N I <E> fflJfflS S°lOjl«5)CQ)0|.(0) CirUJ6UnJJ(3c^o CDSoBajcftCCUJO (i3T8)e^nfS)ffl6St3 
gOCQ) Ojl(]ft)0(06Sr3C/3 CDOOl^ (i3raaS)gaft)(06tT)o C/0J(iUI20OJJ(fi)CQ)JO Bin 

ojasSA^nJOa&osnl ssraoj^ crujoeoQjIcftaocQ)! a^anjjjacQ) cruocruo 
fflcruocofflaRrra) a&snmjQnJoojjifljCQjjo Onj^jcmj. ojlmoc/ocrujeo K g^D cimj(o_!)ffl6Tionjuejt!rro)1oej(mnj(m(oaoffl1a)6)gcQ)jo ajrsRBloaS g(.a) 
(oaoaloftiOgQKjo (wmolGejoBe) (i3ra)OJOnr>1a^o(mj<fi6)1cQ)oejjo. 
gegraocD oreojlsjaasTB) ralojjj orujffljnJCSTffiilaa? i.nJ«y)_!|cMd(3(3at)mo culAgocQ) QflnjRnofllAoScMjgg m1o3daB6)OG0OnJocrumG(G)osj«,j (israsmocDjas cim'Dnaffli fflocDj«)j)m1cDlcQ)jo Blnj^fijoa AejjiOenn N slcQ)jgg ssraojImooolcEDOCQ) nj(oo«5)nj(0(.njejanaa3 gojocrum 
OAOsne (3raoj«l (aracrolGOJCoo (ijrafflocrujffljnJCDOCQ) sc/)G°lc/DjfflocD 

(.njan^aftfldaOCSDl (.nJOojIaBSJCTDJ. 

cruosnjcrujo - njcosac/ojoam 8oJocnyiaB6)jfmoj(3oB« (araojffljos 

(i3raa5)J><fi)Oej«51fi5)l«j3 nJOGaC/OJCO (.rJ0nJ«J)1(j96)0CQ)l n^SSBaO) 
(.nJO^(Olflla96)6tT)a0nm ^ml nJOODjnmj. 

15. nDlcasmaatsxT) ojoscfroeno ca)«5)jjCro_!)OrJl 
(TOtrojo oJjoadcmonJooj^etDj crucrojiODcSaaocQ) 

ra^n3dS(ICQ). 

eaa(m(mo(S ^enBecn LnJoScmaldBoewo-. - (sraejcsocao emojoGm, 
caraojlsjmn (maeulej (.srunCiosnDcuxcrrolQaJcsDjo cruofflaftiiiAmoAj 
nmj. (i3ra6st3CQ)1«j3m1nmjo n^ejoo njjnadsl (.nJOnjIaBsjnmj. 
cru(w_j,ojjo CD^BHOjjo (i3Ta6sr3cscQ)osjgg eo&«5)lcQ)oojjcTDj. eraiooS 
g(ffl1«j3 0js>j(]ft)1(iB«<plcQ)jnmj. (maanooma!) n^aoS njjnadsl n^aoS 

0(SCDO<OLQrJJ<3«5T!5)1, (maOjlSJCTDJ erLjCffi«5)ja(fi)06n5lR)l(S6)jnm«J)Oaft)J 

nmj. (Tu^lGomcB (tujojoJ (.nJAoc/oaaDaoco) crujajjasnooDejccrml 
mjanjej^o alnTnRrRnlgssfiloaBaosnsltolaeajnm css_j|0(0)l(3acQ) cqjoj 
CT)l(]ft)0Q)O(i53 (maojlsjaastro ajeuo (i3Ta)Ojj,«s>i2OCQ)lR)l<06)jnDj. eraonS 
caraojlsjansTO) (<3Ta)Ojffl6tT)fflanl«5)mocQ)l flcSatnaSftomoccflnrriaBajnmj. 
(3ta«5)ooc»(S) (massfiOQjjos crumolcDOCDanrolRj? ciinm (massraoco) mloo 
oj(06TT)mocQ)1 flfioDCDo CDScmTOjcmanlmj (rosomesragocongjgg 
cruAej s3Ta)Oj(ostT)6st3QgoQ)jo n^mloBajGOJsnsl aoolccrroQfflstDcsa. 
otasstBOQjjos cru^lflocDra crujojnjaroTU) (.nJoSiSaoaBsriccrroGfflsrDcsa. 

16. oJjoad(ioT)<ft)(3ffioad CQ)m crujojj (."-losonjcnj^ 

ru^^nr) (oc/oi2°ln3 cruiajar) 

GOQJo/cruorucruiD njjajoadg ecruo/onacnyial. 

ecoojocsm, (israojlsjmn (maoJlsjansro) crujoeoojloSiiaocQ) (ft>^,oj 
aa&osnsj gasannaoffljas ec&anlcruocjucDSBfiglRj? (rojo^sl (.nJBomo 
OnJCfficKj (maojaa csnJOonlajloBajnmojmooftijnmj. ssraojlsjmnj 
crufflcruaj) esrmomla&glejjo (3ra(.c/)c/)6tT)_j|mjo njoa esrmomcrujfflj 
njmjo crujoroo eo&(ron20(3(]B6)j «5)oa3 crujcojojonroloa? ocDLQofiasia 
ffisrroomo (.nJBomo Orij^jcimaKojo (israjcftjfmj (co°l(0) 10-11). (israojl 
sjnm (araffLilejGCinroccDjo ocamoscojocnjjo cru^nadsl.^, (T)1oq)|.(TO)1^, 
cn}offlAti1.^j OAOsnslfflloBajcTDOjmoifejnDj. go&annaocojGscojo 
esrmomlcftgjQscsDjo nJoaiaocQ) qxam'^o ssTaojlsjnmoa&jnmj. 
(i3Taojl(Sffi6m)CQ)mocQ)l«)jnTn§jo (oao? go&anojonsruejjiCrujeoojo 
csonanjojocon eo&(rol0ofia)«5ifro1ro8c66)jsl ecSssnzioiSa© (maojlsjcmj 
(KOCTD omg1o<^sj«5rro1oa96)osj«5ifrojaa9506n5l(ol(]B6)jnmj. (israojlsjnm 

(.nJSOoJ«5)l(]ft)a3<fi6)J OJgaO (.njlC!a)Orij§OjmO(]ft)jnDJ. (Son (.njcseo, ojjiaocQ) (im.yiBomn3 crujffljnjaanro CDjjOmra^oMslcQjlaRSoBajsl b^osI 
.^jaa&osnelfflliBajmnj; 6TiijraulcQ)1«RS ajsI (.a)anl.^ja(]ft)06n3l(i3liB6)j 
nmj. A0(06TT)o, (ijrassra ojoia ojjffljoadmjo g'D (imj(o_j|aa3oQ)jo 
(ijraeijlej (.sruniaoenoaDcmTOlcsrrfSQKjo (ijrajSsiaoojOcftjnDj. o^aoS 
(i3T8)«ji20Ojjo g(B)jRj)anmcQ)0ifl3jnT)j; (i3w«j)oca)(S) erroomjo (i3w«5)j(5i 
anm. 

cruoerumjDo - cDjjOmQocSwanrolRsSifiajsl ewojoaoS ctujojoj 
ra^oocDo msasTTOlcQJls omocjuAnS ecnojoaoS cruooSitiotij? cmnrn 

^ o 

CDom«jro)1«j3 o^RrRnjnmtKlmjcsojsnBl aojouRRSacftoggjcftCQjjo 
ooffllfflo (wj>s1(]96)jnT) crufflocDo (niQjej(imj(iMdaaD(0°l(06sr3gjas 
ojl'^GJsmacQ)njol ijlowl^jaifljosnej ecflcuocsmosjAjsl CoJo^asifll 

17. ojocQ)j{OCDlejffii2^«!)i2eLDrao ecTUfflonoo ao(o°l(Oo 

630o t,<ia>ffi(Ci)0 CTUfflffl <a)^(Ci)o CTUaO C<ia>G(!5)0 

rruaffl ofc^coo croiaro. 

oj(OBa)oi2(OTinlGejo9€)jgg CQ)0(.(S)l(]ft)mocQ) (imocjU(ft>n3 anarrfS 
(.nJO(S6TT)(.fr3lcQ)6SRagcQ)jo as(o°l(oacmTOCQ)jo (fflnmlRRSmlnmjo 
(imfic^LQO elnDQOCQ)l(iB«(0j(5)l (ijraojacsDejoo (ijracrooanjcftgjas gojo 
raom(fflRj)j6gBg1(sej(fi« n^tsmnoBajiaoayl ojlejctylnjloeajmnajrimjo 
(niQjejcruj(ft.^fflao(o°l(oa«5if5) nj^fieiDiaoaajo oj1'TGJs1f^1oB«jcTD 
(ffllmjo (i3W)(.coanloB«jnT)j. (greciBjaaiOeni gesraam ojocojoojsne; 
(.njoemoral cmiaoMslojocQjj (i3ra)fl1cQ)l«!3 ejcofloeaag, (T\iQjejao(o°l«)o 
Ansrrol njonuejocftag. rJlanm (ijraojnS (warrfS (i3ra)(oocDjj(sraoj(w 
CQ)ocQ) oj(0(.6TiJaraojj(oj(Soadocm?5)fflmocQ) ecnojocsmosj CnJofi«5ialoB«j 
moj. (i3raej(scQ)o CQ)e«ra)QCQ)mooQ) Bono oJloMcsstDO, om^yiBomra 
ojle«TTOomcrDj(ojojmocQ) njosooojoo, (ijraojlsjcrn cmjooo sm 
fflocQ) o^Gnmcmjo o^aoS A«lffl26gB(sgcQ)jooJol iJlawlcsoBaeTDGa. 
(israssra crujoeoojIoSiiaooQ)! ng)(smncQ)jo ng)CTDO«RS gsnsoaBsarijgl 

§Jgg ec&(ro1Cimj(0JnJ(ft>0(0Jj63r3(SgCQ)JO (rUQ(0l(S(iB«6TD(SQ. eCOOJOGCT), 

<mtem o^jcsmoccDjo og)anf5 A«lffl263r3(sgcQ)jo cmaffllcsoBaennsffl. 
(i3ranfS)_!|(feoej«5T5)lR53 erroonS (masairactDjas (rua^trolGCEDOsjoSijslcsDl 
(DlosajaaanffiS (5)°1(3^cq)ocq)Jo (isratwicsojcno og)m1(e6) (grsesBOOJjas 
omnrricoomcoTwlfflS og)t!rra)jojoa3 Aylctyjo. 

cnjosmmDo - gesraacD (marrS (ijra)«>ocumooj(3n5TO)1cQ)ocQ) ojo 
(.eninci ojjffljGoadORrRniamocQ) emcuosmosj (.nJO«l(oifll.yi§ omoo) 
(ft>n3 oj(0fflCD0ffl«5ifro1(sej<fi6)j GrJOcftjmn crufflcsao asoy fflocScocmrol 
ejjgg (ijraunlcsraojcsmosj (.nJ0(3«ndl(e€)jnDj. 

18. oracocirD cnco) crujnjmo (oosco) 

OTacruQon? ruloojorol eraru ruocMjonorol ailmon^ 

CQ)J(IOQ)0(JDJ)CTUaSffiJar)2(006TDai2(ICDO ejCQ)1oadO0o 
GOT) 0012 goe<!J)1o CUlaODO. I <s> (ijtaejscQJO (3T8OTm1ec/)OJ0csm, eraomlcsryoaS nffi&rA nj(0(2(.nj 
ejojocQ) emojoooS cim(TT)1ajom«nro1o&ic5TOlG^«lnTri(ol(iB«jnmj. 
n^ejoceeioejojjo g'D ecflOKO) crunTilcDloQjlRRS ojcniloeajojoaS 
caTa)(.coanl(]B6)jnDj. ssrassra ssracrolcsojcflo (roonm n^anm nJoacrujcB 
(oojjo aoc/)ejacQ)OjjaocQ) 8«5iR5)(oocQ)m aocawccrrolRsScfiajsl eco 
ojoooB nj(0(2CDoaRrra)l«53 n^nstrol^oejjo. cmasBfi nffj&cA cAoIbei 
6st3ag (i3Taolc!a)jnDOjmO(]ft)jnDj. eraonS (arajOSDjnMaBsoejo ajyjojnS 

crufflCQjnstTOjo a)jjOm(smi.«y)«5T!S)o<B3 <ma) (3lojj(Ciroj(ojnja«STO) (3<3aol 
(]96)jAoc»jo cara) nJOjl(.«j)moQo g^olaeajActyjo Orij^jnDj. 
n^mooejjo g'D 0O(3co«5ifrolR53 n^aaro&lejjo ojlneumsstBgoQa) 
Si&amesBui n^soJcrooocalgaKsaooadlcfiajnmjasnsalcisS (arassraj 
(ft^oJcsccDoas moolajlcsaBastDcsa. 

C/DO(lR5)1oJOOo 

630o oJ1(36TDl2raS oJ1(36TDl2l1rao oJ1(36TDO(ro 
9 em 9 em 9 em 

ojjcSeTDizijOaJjjScro 

nJ1(36rT)CrUI. nJ1(36rDl20raOCQ) nJl(36rT)Sl2OJ0OJ 
9 em •;> 9 em 9 em 

630o C/00(TO)1§ C/00(TO)1§ 630o aOO(TO)1§ 

gffiflao? oj_!)06u^ocDo (sira)fl^o aa&osjraTrolgjggcroocfcjcimj. 

CCm/30ltg6>Jea>.— ^(S)\6)ei nJ«5)lCD6T5UJO nJCKlmOOJO 0(.nfS)6Sr3C/3 (ftJSJ 

«5)«j3 (.c/D(?uo(3an6sr3goa6tT)nDj fflonoojenorLulcronaofi nJ06TUTro1§j 
ens. n^ejooKojo eincnq&i/amamflmow] (.nJo^snolaeastDo n^mn K njarilscD*, nj«y)lacD§ atarossfiofS (sraaro^iflsoejcojstDanrolrD goj 
(]ft)(ol(]B®jmn(WOift>j(TDj. g'D 0(.nfS)amj(im(ol^ (manfm^Aoejcmroj 
(.nJO^RWicD msanrojnm amjniij>^ceaj ajdsanlocajsneoojjo. cmatKl 
mofflS gojcQ)jas eoojO(3«wio 63ctdj&js1 aAosjisajnmj. 

17. (Son nJ(0a0«JI20GOJ, nffi&di g'D g(n3lOQ)o, (.rJOeTDOS 8»JS6BB1cQ) 
(i3Ta(K0(KJ(]ft)gjaS AO(06tT)-«J)«5)J6SBg1«j3 ej°lm0OCQ)l«5Tin'1(i>J(e3CQ)Jo 

nffi&cA (TU£ijejao(o°l(Oo e(ru0i2OCQ)l«5iro)°l(ojifl3CQ)jo aru^ag. ^anj 
cruosnjcnDl.^ n^ao? amcrul«Ki (i3Taejnjaoi.(fflaoQa) (israjcruaBO)! 
(Snjoejjo gsn50(ft)(0jcs«j). cson aasermacoJCDOCQ) ailnadcsmo, (maeairaj 
racfflOjjsneocQ)! ng)GnmQa)jo n^ao? a&alfflaesrBcsgcmjo cruafflloea 
GstD. (i3Taojlsja«5Tffi) cruaffllaBajnrxKlcDoasS etoomjo n^ao? a&olffla 
SBBgjo nJOjlc«5)i20CQ)l«5iro)°l(0jo. 61(0003 mlaajouaocQjjo (sraoJl 
sjaasrm njoracsmjoj anj^ooS n^astrolQ^ycojo. 

18. (Son ssTaurncrujffljnJCDOCQ) njocsaoojoo, (araojlsjmn n^ao? cdct) 
aoAjnmj - crufirycrujaoa&jnmj. ssratros (maoJlsjansro) (.nJOoJlaeao 
CD0CQ)1 (israojlsjcno n^anm g«5ifroaao(3co6st3g1«j3 crujaroo njasno 
crualnjo n^fl5TB)l(e€)(S6m. ng)arrfS n^(.(S)acQ)|.(S) c/ojeoc/DjafcalfflaeB 
6ST3gj6TB; (iSTaojcffiaBa (maojlsjaflSTO) aotrwaeaocDoojlej; (israojlsjfm 
n^ejofflolocajnDOjmocftjnmj; eraonS gno a&^BiaesrBgjos sruej 
(crroltij? (maojIsjaasiTO) (.nJOojlaeaoaS a&s'lQaJjnmojmej. crujcojo aoq) 
ojjcs«5)onTn (araojlsjmo n^anm ssraojlsjeasTOXinoGceastDGa. ssraoJl 

Sjacmro (.rJOnJ(5floB«OCQ)1 0Q)Oa(S)O(OJ rJOoJo (.nJ«nl6TUaU)aO0Q)l(Ol 

(fiajcsmoo (stdasflam (maaflsjarm (isracftojfmajncDoctyl aroionS 
oilsnsjo oilsnejo (ijraoJlsjansro) CDQcruaBafflloeajcTDj. "~\^ \ cSbGO^aiJCTBJ^^aiad' o^ goJCinncfld«5Troj(i9«glR53 OJgOffl (.nJ(iml(SUl(SCQ)OlCQ)(W06T10 afcOl 
QmOrJmlrfldCinro. g«5) a95V,n3dSmCQ)SJ«lSOJfl«51fro1aa3 a&OC/DOffUCSDjaS 

(araooxSisotniaoAjnmj. ^(m\(si CDiJlGaiRncirulcsaJcQjjo CQ)acsa3cQ)jo 
ciruoOJOB(ojnjn5ran«58 nJOfflotoiaoojlaaS (0ancim_!)i2CQ)«j)Rnjat!rra) 

OJgaffl goJCSOQ)OCO(.njra0OCQ)JO OjlaOGQOCQJJO OJ^6tTn.yi(t>loB«JCTDJ. 

^(ofltij? (06n5(5u^ocQ)6Bt3gjo 630(scoo (aTa(3uj|OQa)«5ifro1ejjo ajaajmnj 
ojejlAgjajsne. 

C/D0nU)1nJ0Oo 

630o crunf) rDoruoKroj. crunn miD ejCDoS^nj. cruon 
aj°l(0j(O dft)(oajooj6)6)an. scroscrojl rDonjaD°l«j)i2cru(roj. ao 

CUlSilr&iOnDQQCU. 630o c/oo(TO)1§ c/oorro)1§ uoonrols 

(i3raej(scQ)o ojfflffloanaoGOj, (israssra ermesBO? wjojatncfldjjnaoflcfi© 
o^ejo (.nJoSiOfflcmrolejjQjgg (Oaftfld ©rij^GstT). erroesBoS cosnejGnj 
(SfflocDjo (ijraojlsjcimj ciruQjiiilRnaocQ) (0°1(S)1cq)1«!8 njolnjoeiroo 

OaJG^SnOGia. 6TTO63T303 (OSnSJCSnJfflJO (i3ra6SBCQ)l«!3m1nDJO (ftijaS 

(iB6)jos ng)ejo (nJoftiOfflesBglejjo eniejo inJ0cJ\a<Be>6mam. emeisBui 
i20CQ)l«5Ti5)°l(0(ssnf). 63(o1(e€)eijo (ijraiffllRsSmlnmjo oj1(3_!|CQ)1«s3 6T®6ST3a5 

oJ(OOSl(WfflOCQ)1«51fS)°l(OOa«J)CQ)l(Ol(S(]9a6TT)(SQ. eTTOeSBOS (OSnejGnJfflJO 

s°1oj1«!)o ffljfpjojrrfS ojocruojao cimcsmaDcimjc«n63i3go(53 enicinjul 

CS)fflO0Q)l(OlG(l9«6tT)Gffl. 6ra)6St3gJS ggglci^ 63(0lo9aejjo oJCOCnjoJCO N I <5> csfljniio gsneoafcocmlffllcsafflsmcsa. (Son nJcoaoanaoB! (.calrjora 
6sr3C(3iB6)j CDloj^ccrrol gsneoaBexsero. 

1. 630o gcron? n£) fflffloj ojoscwocucrug 

(ro(8cy<sajracTUo raraiD 

(TOcruj) oD ooaJlffiofeKno 00012 oJjctro <^cro. 

(.coaiQOffloeasKTOlRsS oJoaoamoojlocD omafflloBajnDRn (macrojj 
ooo aocoga&fflaoAjnmj. (macrolmoasS ^oJlos crufiry (.nJinaaoctyl 

630O(]ft)0CS(00^0ffl6nKS«5iro)0SJaft)JSl goJC10load«rR5)0(Ooela96)jnDJ. 

CQ)oo(fflO(ojAoejo eo(0(fflOj(3nad«5Ti5)l6)nf8 njojlccmooftioaoo CQ)e«TTO 
CDjiassBgoejjo caraojcojos nJoJli.cKcru'rxBiijjfflTinoejjo nJolnjjfisiD 
aooQjlffljnmjGOJO «5)_j,oc/)i2j«l«sro)1(]ft)gocQ) goinQjmlaofflORsS njos 

Orijg QOjrai2(.(Tro6gBgjaS fllOJJjCOjmla&gOffl? n^eJO fllaBSJcftgJO 

0j6U(ol«j)aooQ)l(ojcTDj(sojo (SO) AoejonrojsnsocQ) (.rjcrulrauaoco) 63(oj 
g(Bflanocrui206TT)l(d). a)'D(S)a ojoaolaamoco) ojos(.cmojo«ji2sa 
anficfldl (ijraojstDooS njj(.«5)rrfS (maoejaanaj? (isracimflocDoOcfeosnej 
aonocftl^nstrol cruniJOBl^ (ojos-cmanmo. (.c/DQj-(i3Ta(5)laa3 Gom 
(crrootij? cmouoral^ csac/ocru) aanfioadloojoco) (ijraffljstDoaS njj(.«5) 
CDOCQ) ggoejaft) 0an(3nifl aflejoelejOniiGanroosjAjsl 'ojlaojscro' 
n^cTDjGojffljgg 63(oj aanooQJSsroo msccifrol. g'T) w&ermamflasi 
(KarrfS crufiryorujojjo caracsgnnasTTOlmj Gomo OnJs^snsRnocQ)! 
ojcnoj. (araRnlmoasS ggoeja&nS (warrfS cru^c^ omauanrojo g§(S)jl 
aBaj(]ft)a3ceajo cirura(im_!)(3(iB«jo flaftfldlstDocuocon m&iaft)! ggoej(ft>m 

CDnjlGARnCim n^CTD (SnJ(Ol«53 (.rJCimlfiUCnOCQ) 63(0J nJJ(.«5)mj6n5O0Q)l 

ffljnmj. 

2. (TOonr) <)ft)J12IO(Oo cnjOTOo GaftiadlerDOcruj 

rDlcQjfflooojcroj 

Lao(3Jt)o//nj1sajao. ffioruo/amjjcro. 

(isw) oSiOejnstTOj (.nJCDomcDmooocDl AemoeaocealcffilcojnDRnj 
csaiocomaooojlffljcimj. ggoejcfem (isracwj cuofflogffljsneoaulffljnmj. 
Gonoanooj, cmacDJco^j, (.snjaciocij, gflcootwooj ^cu& moejjo (.nJCDom 

|§(inil(i9aj(j9)g0CQ)l(0JCTDJ. gOJ(3(iB« n^OOJJO (AJSJCTORRS GCOOoBaag 

raaftiiflstDOCDOCQ)! m«RS(]ft)6TDa0nD«5)OOQ)l(ojmnj ssranmacinro «5)°l(ojao 

CDo. (.njaSOCrUtKO, (.nJ(Sil(.rJ(m£l«5)0, (.aUnClSnOOaJoCirul, (.rJ(irUCS«J)0«5)0 

g'D moGLi (i3Ta(.nJCDom |§8y)jl<06)j<e>(/3«6) CnJcuoonlajaaoeaj aa&osj 
«5ifro«5)laa3 nj(ft>iRn1oj°lRj)OJio cmariJoaioA, gcdoMso, (macmlcuo, 

o o aia ' ' ' 

lnJ(S)\nr)&(StS)0 - g'D CDOGLl (i3Ta(.nJCDOCT)l<ftC/3(]Ba 0J6UJjn2Od(iB«J 

aa&osjRrraxrolao? ajmnlaejonDjo (.cooojcru«5)j«j), ammo, csonoano, 

CrUJ(.6njaC16TD_J| g'D CDOfiJ (i3Ta(.nJCDOmn20doB« aj6UJ)n20(3o9«J 

aAosjRrraxrolaaS moeilaejocimj ojIckqjjo QWOoeaag floftitflsTD 
auocofl a(ft>osj<e6)6Tr)o. CQloQ)a(.nJ<fi'0®o ^oj&a<&e>eiOo a<&&i\em 
mejAjcTDtwIcoj Gcooaaeg aifeosnejojcimGrijoa? eruoejmooo) CDnJl 
(S(ft)Rn(iru (maoiacQ) Asngj. <maojQa)jas GCQ)m°lca)aocQ) nflej <ft>6TB 
(Srijoa3«5iR5)acim (israojaoS an^flooJonrolfflS edsasflocDjo (majCruRnlafej, 
eoojojjo gsneooul. (israoinS ^JlnrolaBajojooS (rojsegBl. K 3. oJ°l(Sfi5)03dft)0 aCO(JOfi5)^6TDO GJWCJOSraOnDO 

cnlcolLnBlooJO: 
orammo oooa scro Gejoaejocrucroon? cro Wajcrol 

(Ci)0f3G(ro. 

oJl«j)ooj ng)63T3amcQ)jgg (swoosaagcQioernj raoSitfleTDCtyocQ)! 
aafcosjoBajmoRS)? g(Sf^oa3 gojcmoBaj (ft>ml6TUTroj aojggo os^jsl 
oB«jnD«nlmjgg oodsoilcscojo oJjejj luoj^ (ffllnDjnmarilmjgg ojejj 
(ft)Ggo gejaejo. gojoojjas (iru«5)ci06gi(3g1«RS njoejlao? (iswoooo 
(Snjoejjo (i3raoj(saooad1^1§lej(sejo. ngjorolmlcDloSio nJocsDjnmj. goj 
CQ)jas gcn3'lai'6gi3c/5(sojoejjo m1(soajoad'sfflocQ)1(o1oB«jnT)j. 
gojOMcfia a)(3ea)0(06TD(saDciadl(SnJoejjo 63§jQlejaejo. aa&oggoo, 

^(.oJAOfflo (T)l(0(3(SiD(ftiaiJO Q(D6Tr)G«51fO)OSSJRrra)1(OloB«jnT)(51jaOCQ) 

(sa)OoB«a5 (israaiaco) aa&osnsjGnJOcfejmo (.auoaffleTDOjas oilsjife 
g1«Ki Bj86ui2ejoa(ffl fflaonroj ciruoeoojm aru^jo? miajceeij omjaw 
ffloocDl (irujeuo ejeloBajmnanjo ejoeoSiOiaocEDanjo i.nJlcQ)arij§(wjo 
(i3W)CQ) ojcruanjoBaag (sojemo Bomo arij^jojoaS. (macrojGoJoaej 
Bomo wi)A<Be>i mRRSAaajsjcmjcsojo (ijreaialoBajo ejoeojjo cnjenn 

AfflOJJO (.rJlCQ)a<^§(WJQOOQ)l(OloB«6TDo. BJ86UGOCQ)l0Q)JO goJSCCUO 

OTOojmjjOjjfflocQ) ojcru(KjoB«c/3 Gomo arij^jnmRn BomasKrolaa? 
(SoJoIrrS mscmroarysjrm ojeraumccuooSijnDj. (ijracroj cimj°l(ft>(o1oB«j 
nmojQfflCQjjo ojeraLflaBajoftiOQJoeimj aaji^ianm. gDCnJcfeocagijgg 
Bomoaa&osne raoanoojlmj crujsuo sejaooGrJoejjolejocinro mliij 
GCQJOcioloftigjo moAOBl (sejo<ft6gT3gji2ejoa(w laaoomojo ejeloeaj 
molej. oJlanooj g'D Bomoaa&osnB n^rrrojcrujeuo cimniJOBlaBajo? 
^ojfi cm^fycrujBomffljrJlcQJOCQ) ca)e«TTOo msa5iR5)lcQ)l§jo goJifeo 
(0(.nJ36gr3gocQ) (scoooBaag ngjCDlflSajGOjerrgl omjoftitn^lfflloBajnDj. 
(i3w«5) (wIcftiiJio a«5)oi(fflanmcQ)06Tr)aejo. erroomoenDaejo (ijracssnn 

^26 00 SO SO ^ 

aytrolaa? omfic^omjojjo. o^anm BomfflooQ)l§(sgano aa&osjastTOj 
ffllej. o^cTDORRi erroonS (macsgoDtBTmloa? ojj(.(0)mo6TiD. (macrojaafco 
snejanacTD ermonS oJlanoojlom ^'d (ijramloadSAOffllcoJOCQ) ojol 
6TT)0fflajran«RSm1nT)jo (OaftfldlcsajcTDRnlmj crujccDo sniejlcojolajlcfiajo. 
n^aoS ASffl g«5)j(wanDCQ)0ifejnT)j. 

4. (TO SoDOnJOaJ ojl(Ci)(Oo (TOOT) (0)00)6)6)12 120o 

raooa)j^rm°l«j)l 

(3J1(!5)°IcQ)o fi5)^«5)°lCQ)o «5)o SnDOQJOaJ 12^«5)J>eOJ 

(ojo raraoi2°l«j)1. 
^(.njcftofflo mlaaican^jaa&osTie (ijraojnS oj1(wooj1(scdosj 

nJ06T5Tro) - "ojl(0)0(SOJ! eTTOOmCSej (i3ra6St30Q))aS CDCDo, wism 

so ^ 

nffi&(m (i3W)(3(]B®j aa&osjoBajmnj?" ojlanocij ctDoasnooj oojoj 
slaajo ojoerurrolej. (ijraQryoc/S miJlGARnom, ojlsnejo ojoewrroj - 
"nJltrooGOj, og)anT) (ijr&ifioBajacfeosjcfiajmoj?" oJlooanoj gno injooj 

OO^OJJO l2'DCDfflOCQ)1(0jnT)CS«!)CQ)JggJ. njaAtI (i3raa)(3ffl2e°l(0JOJJO 

njj(.«5)CDfii2i2o n^aawofDoleTUTrolffljomojmjaocQ) miJlcsARnorulm 
63§jo (runnloBaoaS AiplernTrolej. (ijreojoS ffljomooojgojjo 
(SdJob\i^ - "rJl«!)0(soj! wissB o^aom (iSTajfioBajacftosjcfiajomj?" 
g^D (.nJ0Ojat)_j|O fflanKSnifl (stifljOCJUoojloMsmoccul ojoerurroj - 
"mlaom ffl^anjjjojlmj aa&osjifiajo." N I <7r> cruosmcTLUo - ganjsAg miJlGa&ancru fflociDcrul(ft)fflocQ)l iJlnrol 

njj(.«j)a2ioffljo c/o1rfld^nao(Bjo ajnmlmtorro'lKjafflrijsjnDj; gastro 
aa3, acDjjao?, ssracDaoB. csaoaanoffljastTOaB cojcojoJlcsaJQCfflo rJl«5)0 
ojIgoJcsocdo EGmofflLQo (israolenrro ssraoiffljos cmlcScsgaoo a&jsooan 
«5)6)CTD (maojffljas aGCDOfflmo cruocDl^jOoftiOsjaBftjmnjsojo 
cmaojo? gccrroa oj(3co«5ifro1«j36)rijsjnDj. ssrajeero) ejgl^ 
(Klmjcsc/Dniio (.nJOj^ccrroliBajnmojnS aa)j>aoj(3a)«yt?5)lejjo ssraol 
6iRrro)l§jo CDl(3(S(3aDl^1§jo (.rjoj(3c5ifc)l(i96)jojoa3 (TO^oolejoccrroainS 
c3taa)i20j(3coa5iR5)1ejjo6)nJsjnDj. eraonS ojgofflcmcula&o c/olniijjnzio 
(0jgg(ffl1«j3 (.nJLaaG(.c/D6tT)1cQ)1«j3arysjnmj; (i3racsRj)(0°l(S)lcQ)1«j3 
(.nJOj^«5ifro1(iB6)jcTDj. oj g 0(000)0)1 eft o ao1(T3d_j|nao(3 miu^cu&if) 
rorrolffi^ffltxjsjnmj; (macfflloStnJa&offlOjjo eraonS (<3ira)£ij(ol^joj<ojnmj. 
s3TacD0Oj^a)«5ifro1«j3 srrooamoffllaBaejjo anjsjcrnlej. ssrajeero) ejel 
^1§ (macKCDjcruffll^j erooamofflloBaejjo (.nJOj(3«5iR5)1oB6)o«5)l(ojrm1 

§lej. rJlonm rjl«J)0OJ gLnJafcO^O n^SrmOSJnJOCOJOJOa? cftOfflStD 

oaoro? 63«)j ojlojfflojjo a&lgjnTilej. 0^«5)_j,j(sflojm ^mn n^acim 
raomo ©rijcfficro, n^nroj (.nJGcmosmo gsneooBajajomoerf) rJl(wo 
oj (.CO onl (fia J nm (5) ? 

CrUoSaiCnjDQ - 63(0J nJGoSitI rJlcroOOJ Q(.(]ft)OU)0(SOJC/D«51R5)0«j3 nJO 

6iRrra)jGnJOCQ)«5)ocQ)1(sl(e6)Oo. n^anfroaanejjaoAag. (maGgonccrrolaa? 

OJOaBaj nJOeilGaBaSnelCSDlfflloBajCTDJ. gOjlaS njl«5)0QJ oJOajOaSTO) 

rJloBajmoanocsDjo a&ostDjcTDj. ssracrojaafcosnl ssraGgnnaccrro 
ciruorro)jmarijsj(snsm)6n5«j)oojc(ojjao6m. ^(.njcftofflo rJlowl^ cdiJI 
cS(]ft)«5)a\) ngjcftonroayxxylejlffllflBajcTT) rJlanoojIanS cirui2°loj«5ifroj 
Qajcrn (jstdaqonamflQcri (saoooftimloj^cmTOlaBajcsojeTrgl ^(.rJafcoo 
ajgg (i3ra)C/DJ0(im cunAmesBui njoeirerroj - 

6. OTdOOJoJOOJ) CQJLDO oJJ(3Sfy (."-KrolnJC/OJ, (TOmOoJCS© 

ffllOJOSOCQlffiOJ) oJJCD: 

rJl«5)0(soj! maajas rJlcTOoaannaotoocQ) njj(3c^aaoffljas (SOjaj 
(aemesBiA amocealcsDoejjo. (i3Ta(.(5)CSnJoaej«5)anm gPoBao&jtgrrojgg 

aOJ CS(.C/Dn3dO nJfflJoadCiaOffljaS (.rJOJ«l«51fO>CD6St3CSgCQ)JO (.aDBJOlaBaj 

aft), ssraojffljas riJcolctfflssfiglroS njsnsjo gGnjoyjo (aracrucrojjo 
n^fm«5) 63((3l(]9®ejjo cruoeojl.yics§(ralej. (i3ra(S0Q)ocoj>n2O(oocQ) amj P csaftasne (ara)OJC/o_j|ffllej. (massira sc/oocftansro) «j)^a1^ <ma63i30Q)ja 
ciru(w^a«sro) njo&flaftajnmcrolm <i3TacDjojdl.yoejjo. njj(.«5)aa3 ojoaeaj 

(]ft)C/3 G(]ft)§GrijOC/3 ggOejACT) (i3T3«5)_J,rR5)o flJ86U0J6rrgOCQ)1. n^nmoRj? 

mnJicsAtKcrularRS ciru(5)j>oj(D0CQ)6TT)(w (fterrg ssracsgano caraojam 
cfflEKDOsorrfS (STasjiBaQejcffi(]B®OQ).^j. CQ)aciruracD«5ifro1aej«5ifro1cQ)«5)1 
mj(sc/Dnii(S0 CDiiJl(S(ift)«j)(irulm CQ)aa3 n^ailcsscscsyo GnJocculfflloBaj 
(]ft)CQ)oastT)nmj amcrulejoocyjggj. ssracrolmoasS ajmnjAlojcruo oiaco 
CDiJlGAtwmj (isracimojjo sejojjo (ftyloeaoaa!) aDaooaoojlacD 
(.nj«5)°lAtn.yi(ojnT)j. csaafflosoB asegBloinrnQrijoc/? ssraQgnn 
(crrolao? njanml njoeirerroj - 

7. ooojoojocrxo: t,"-ifu'lwo«''j((ro'lL£n(3 

(!j)fflfflCTUj((!J)Oo ooonrolo tft)j(8ojfro)n nna 

fflfflojojcruj scrooGcfco. 

(imocft4iO(s3 wiisnIcmQcroawo n^cmj (stKomojaooj (s«5)s 
cimcirul(T)0(s3 (S(nJO©sjejl«j)(T)ocQ) (enjOaraeTDoS (i3ra«5)lLdlcQ)jas ojoj 
cmrolRsS a)^an«5ifro1(53 ngj^jmogglaulfflloBajmoj. (imou}jnnv,racQ) 
mocQ) cn^nDminnS anarrfS mnacmceajcsojensl (ma) (macrolLalffljrJl 
CQ)0CQ)1 wiisnlaw aoonwiaooBajnmanlm (maoimj sejo (<ijra(3nGj_j, 

riJ0(3_)|0(3l) a<ft>OSJ«51fWJO(lft>06n3l(OloB6)jnDJ. (i5ta«J)1mO(!!3, (i3raej(SCQ)0 

omjffljjojji.®) (maegB (isw) cemoaraeTT) enioejaoS oJOBegec/S 
Aspjcfcjrrrxffllm (ijraanlcsojmo sejo ©(ftosnsjojnmoejjo. o^aoro 
nmofflS (israanlLQl «5)js<3.yoQ)ocQ)1 ffljomjBlojcruo (israegraaco) (.nj(5)°l 
Atfl^^j mlfflOnDOfflmocmloBatfncmjnDj. (ijressra (maciiam oojcoojoadl 
oBajoasftTloS (ijraojnS aDoawmocftjo. 

8. <m)imolcL^(S)°]ss:&i cruocoono crujcD^«j)Oo aj 
^n33sonJj(3(2ran5) nJjctrooJC/DjoCMJ cru(8ojon8 

n^«J)f3 OJ^eBGd&a!) nJ(OJo3dCrUJ(OeLJoJCSI2(JDecrOO 

CQ)oa«5)O(0j(0jc5iR5)arrfS eojmcorrolffl^ (sraKslLQlcsmnniaaDaS oJlao 

(SriJOSJifl3jSlOQ)1(Ol(iB6)jmnjGOJO l2a3SnjJfiUlCQ)0CQ) Wi) QCDJoad_)|a3 

(maoinS ojjfi6TT)i20CQ)oao1.yifflloB6)jfm CQ)oa(S)omojo(roanm ejejjEO 
AjnTilej. 63(Dj ojaoftfld o^aawsftHejjo oftn§oft>CQ)oa6TDSft>1(s3Rrra)anD 
(ijrecmlcBSmlnDjo CQ)oa(wo(oj cnjermojjo crulfiDloeajActylej. 
wicu&cri ojOoB6)joft>g1«j3m1cTDjo (im'Da3(0_j,ojjo (im(fflj>ojjo qocdj 
(ojjOjjo (waACTDjGoJOoftijnmj. mnxmocmwm eKSCDOnnoiaocQ) 
eociad6TD6st3g1(s3m1nT)jgg omjeuGnJoejjo (sraaimj ejgjjaocfejcTDl 
ej. (grdOjaoS csMffiffrroraomoral go^sAKSefflegBgjo oftnermo, Ajgo, niijj(3 ao(.«5)(ja (STaciru«5)^Onjfflsm63T3g1«j3 (ftwIocDjcimjggj. n^mnoasS axSeaaooej ojanoejcoojccDjo (maojccDjas nflejesBgjo mo^sanjgj (sra) (aTacD(3ffla63r3C(3a(jft)06n5 (arajcSaeajo (arastocDjo cairaafflmjo 
csTajAjojoaS Aylccujajcanej. 0mjoii_j,n3 afflstDcrujeoojcsastTOOsj 
(]ft)jsloQ)OJCD(5|.(ro. iamjoii_j|n3 CD^ocDesraagcsryoaej stoosl^stD 
aocQ)1 CDao1(]9®j(]ft)CQ)jo a)ocT)_j|6st3agGrijoaej(S)anT) cftalfflaojcmoRsa 

nJJCD^ffiSnao n^SJiBajaft)CQ)JO arLj^JCTDJ. 

cnjosaicruDo - ^no (aramltw^ slojlffiianrolmjeojsnsl amjniijjaB 
SBffllaftaejjo (]85(3(0Tinojj(6BBag 85)j|ffi1^1§ eflLQjjOiijfflstDo (aracDjnaddl (SoJOifeJCTDJ. (i3W«5)Jl20C(fflfflej, (matWlLOlaOQ) Cim(S3(l9a(Dl(iB«0(5)l(OloB6)J 

nmcrojaAosne (ijraojaaS njj(3cyojj6TDjj(.nJOoJ85)65RgocB) njj(.«5) 
naoffljo (SOTOoBagjo CDmojjo maol^^GoJoajjifljcmjo anj^jcimj. 

cnjosrumjQo- ojsnmlcojjas ojOoeajARRS GAgccDjsaSiTOanm cuflem 
(Doso? (i3W(5)1(sojc/)o (T)iijl(S(]ft)Rncimlanf5 (ijrasionroi arijejicfcccDio 

mJ O 6 6 ,500 6 

(ijra(3nej^njoBjjOraloft>go«58 cedlqoojIcoI (iSTaaiam nj^slosajACCDjo 
anjccu«j)jaaft)06ns ojoerarrojanjserol. N I <5> K 12. cruj(3a5 sejo<&) en ecQ)o .feloiiJciDocnjajn 

(10 «5)C«5)o (TOJo CD S(O0Q)O 6njl(l@(!J)l. 

gee «5)°l(3a5ni)JoaocnocQ)OnjlnJoeca) 
(S(/ooa)0«5)1ecoo ffifflorascs) croj(3OT(iejo(icft>. 

13. CTU (rojiaunio CTUJ(3OTjji2ie(jDj^oad1 la^ecrop 

(.oJ(.6TUJ oDI (TOJo (.WOgCJOOmOCQ) fflnD^o. 

ca)J(3a)ffiejOcft>o ajtaia^crocrojo eaora) 
n®«j)(3 raj1(ro°lscQ)rD nj^serD njffi(06TD. 9. (TOlcTueoo (0O(.ro)°l(3cQ)raajo«jnj°l(3a^^enn csa 
ajracnaomnS t.6TUnfflrm«5)lL£n(3(inf2a\)j|: 
(ioacru(S(!5) /crusnjLsnjnian^ crujanj«j)lsi2 /cru«j)j 
(craoro) t,"-i(ro1 t,(ro°lrf3 010008 oj^6TT)°lnadi. 

(.eninClStDGGOJ! (ijraSSfiJ mfflOrUaBSOfflOBl Cim«Ri(]B6)0(06gBC/3iB6)J 

(scQ)om_!)mooQ) n^ao? ssratKlLolcsDOcftjnDj. n^cmoRRS cruoculceaj 

nmlscsccrroogo (Stdesaaw (rv(si,B&(a\^i crucsnfrooniflrylaBajnTXKlrQj 

6iro)omoc/Dl(]96)jnmj. n^ooS csmogaBsjooijacftosnl ajmnjdlojcrussira 

csgogo (masaiB (mamaomomooQ)! AylGaDeTrglojnTnolflSajnmj. em 

oJocscD, n^ao? a«j)0j<fec/3 (]ftiadaloB«j.y n^mlisa aomgajcsg 

sriDGa. (maegiB 630(S(oo (OOLcrolceaj fiJcfc(oaocQ)l| n^nmlRsamlcimjo Aglejonstroanjaoasnocimj erroomolctDjnmj. (imj(3a)(sejOoft,«5ifS)lR53 

(i3ra(i6SBCQ>(e€)1n3dsajgg ajnmj nj(06gBC/3 Gnjodl^ejjo. (i3W)(ojo njv,fiuonjcmflOQa) L'iJOo-i1«9«JCTio1a. Qa«5iro)j)(sejoa)«rro)1(s3 

cwosmmjDo- ««(SaJOQj<a«™too<n) Lsr^ocisroa^oaaaa <mamaDm '™s™««°«>3 <ma,gjAaa ffl(Dl*ajnm«,j(Scyoa^ <3r^«>jo a«.1*ajcm1 

(^ocsS e1«5,mocD,1i CD«eas"6TU,mo(iD apafflo^o? smo8,o(Do ^o ii' '^^'^^^ fflfflsn)^oa(sm3m^agocmjo««amooQ)1ej. ^ojlas 

6Tu™(s^oa3«5,aa|^1«5,OQnmaoa)gaj6n50-8,sn)aeKTOjgg(3T?,c/o ^'l^'^*^ ^"1"°^^° flOo^c^joaAosnf A«jm,jcm«5,j(s^oa^ 

„ „ u (ijraojlas cruoeojloBaicimlej. (maojlsoccrro (T)lojomil(ft>a5 (sc/DOcft 

csaaosja&jsl CDiJlQARncn} njoerurroj- * «« 

egBag RnostDo a^jjayanj (T)1(wj> oru'DeocnjjO (isramjeojlceajmoj. 

10. aoo(TO)(TU8B,eLifiJ§ crujmroo cojmo cruj^o- c^moasi <m aviAwo (arammlnil^stroomo (smsoacro ejeloeaj 
rai1(Ci)i2iciojjj(3cr)'D(Ci)Si2io aoelffl^scrojiO molej. (ijreejsccuo a^anjjjGooj, orassiB (ijr&i cruj^cncorffiilarrS oruocu 
(mmicdm^c^so aogloiaGcro L"J«5)°l(ro moejaniaooQ) oremcnlacB) cQimocasnaffljoJosTwIroa oraolcsDjoDj. 

0^)0)1(66) (isw) (gracrolojlrajjCQjlejjo (grassBcmlejjo (araalanaoco) 
ojlooiomjojjo e(e(rolcQ)jo gsne. eo&(roa3 (BiRnjccrroloa? (israojAO 
i2i«»ijcs(3aj, Qjmnj ai«)6gBg1(53 oWjfljiGtBraxwj aroona (Siuoral oolcmoos^jcimjajaejo. oraanlmotsS (grassira ^.^riKsanonml o^mloea 
«ajmnj. w'Dcina nioaolcffimooa) o^aog fiilanooj ggoej^na 0,3, (gracm1ai1ra_!)CQ)jos gruerac/oo m(s3aft,1cQ)oejjo. oracroj (.(/loril 
cs(..ftoa)oni1o3dsmocQ)l n^anm (arasairaoQjjas (arasjcea(sejceacQ)^1§ ^-i| owjgjAoa cnjiaOT(sejoA(m®lR5a oktuI^ (graa^RnanjaRrra)- 
g(Sryoc/a (arac/Donromjo fljs6in«5)mj0OCQ)1«nro°l(3cTTfl(sl<e6)jcroj. neiml wim(a(S)ie)(m)-icUcJ\,&e>e)§. gas) na)an3 (osnsoiaaKrra) oicomoayl 
aBajcsojenrgl (masgano (S(.<ft)Oa)(Oaf)l«j)CDjo aooaw^jlcinrociojo crurao (ijrasBtBcsccyosi cmoiJloBaicTDi. 
cru(TO)jciMsmj0O(r!)l«5ifro°l(O6mo. a&jsoartj) (arassiraocDjas (sracDjacrol nQ(ro(OTTOOCn)06TD0o (.n-ILDEo Olfflo OI^SSTO. eje1.y etoonS co^oncmrolRsS «5)l(ol.yjanjejj(sniioa3 caraGgano 
n^amn crujoroo njj(.«5)mocQ) CDnJlcscftRncru n^cm (ojoJccrrolRj? (roltol 
.^oleirow) o^GCTDOsj njj(3c^oj«5) cnjGmonsccrroosjifljjsl cruocruo 

(OloBajeftOCDJO ariJ^6TDo. cruosnjcnjDo- oojaooao? njoeiroraj- 

11. CQ)L£)o ojjfflcnjcroora eculcmo Ln-i(ro°l(ro 
eBTDgoeidfclcooajerDlcaaanLn-icroinadS: 
crujeuo (oo(,«5)1: ODoajlano oj°lfi5)(2iCDj)j 
orucoioo fSfs^crolajooa^crojjjajeiioro) L"Ji2j<)9<i5)o. cnjoenjcnJDo- oreGnjoS coimooffiaS njoawroj- 
14. icL^ GOT) t,6njaj°lmn (tobj sa ronsenioao 
(roi&(n^oa(sn\o CDaj1e<ft,(n)8 Ln-isocionS 

(!3TaC10nra)CSeJ0(fe0oJ(S)la(IL£10 (.n-KrolnadOOo 

culm] (TOjaaojo oonoDlcmo otjoDocqjoo oraejscQJO miJlcsa&Rncscn} aroonS cm (imj(3coc5iro)laa3 omocu 

moffljnjIccuocQ) (gramcDlojlBjiacQ) mej«BjcsrJoaej (araolcsyjnDj. 

(i3ra«5)1am (araanloo? CQ)LQO(3«m3«>jnj«5T!n1(B3 mlcDosajnJGoaolanfflj 

nmj. m°l ganlam mnmoco)! cwinril-iljaAoggjofti. gno (araoomi 

oJlraj) (gramnrooijo ai\mouo«>nn\mGeio<&,e)(sm (.nJrJlceajnmtwl 

i2i«5)iJOJA(.«««5if!S)1«5am1nmj (siaonjmo (smsl w^nrxsrmlaa as mjanAjnmanjaooS^jnmj. (ara«5)1aa| cimj(ojoJo (graamocDOfflsroiaoAj 

ssBlacQjRSTTOjrm CDlesBag Aosmjermooa, n^an« G(.nj(06n)CQ)o«j3 omj. o5)ctt)0(s3 (gra«5) owcrojirTroo cnjoJcroffloaenonDj m°l cdoI^j 

ml6Bt3gjas nj1«5)onjoQa) (ara(oj6ronjj(.«j)a3 ggoej«,a3 njgato (.nJCim aa&oggja,. oilrajonaoojas enjjraulojnJiaoAjnm otjoDokIcsS (gw«5) 

nmmoifejifljCQJjo mlegraag crujooo njj(.«5)ciooaaT)nT)j «5)l(ol^dlcQ)j esglerurroi ojmiloeaicTDv 

AOQjjo njj(3ryoj(ro cruQCDonlaBaja&ocujo (i3TaG§an«5iro)1aa3 

° cruo6nj(TU)o- mcfoxMio ojoawrols cojaoosa?- 
csCa&ocDOjjo GJ86UOJJ0 c/DO(TO)aoojj&CQ)jo arij^jo. CDlsBtBag ejel 

aBajnmcrojacftosnej csaeiltijS ssTaagnDo crujeuaoco)! m1(.GarLjmjjo. 15. eejoaajoralaurno (omjojoaj (rocrufflfflo 

cwosrucnjDQ-^'Dcuffloejel^cs.^oc/am.LjIcsARncrOfiJoaOTTOj.csan ^^^^ ^n33s<fi,o 0Q)oaj«5)°l(3aio oqjldo ojo 

02)21(00^! cru aJOnJl (ro«j)LoJ«5)j)rura(3j|GL£:0(e«5)- N I <E> amocruj^ '2^<'''iJ§ oJjCDCfflOJOnr) crojoadsg K N Q0R53(.nj(]ft)O(Oo (i3racmlojlG_j|Qa)j«s aonocroa^ojjo GcoonjmloQ) 
(WOQjjo nJO6iRrro)a(]ft)0sjRrra)l§ (sainmVsacuctii crujcaaxsejoa&ccrroloa? 
(]ft)0(06TDca)J«>joJi20CQ) (maoicDlojlra^ayjos ffloncimjjo CDiiJlcsAan 
crulom (.a)anlri|l^j. (maoomlaeajgg a&jsrTLDml^BHoeTDastTOlffl?, 

(i3Ta)(]ft)0(0o n^(.nJ<ftO«)aOCQ)l(DloB«6TT)o, goMSl& n^|.«5)6)C!a)6tT)o 

(sojemo, (3ra«5)jGnJooej ssracmlcEDjas ruccumo n^(.nj<ftO(Oo ms 
(crrostDo - n^mnlojocmejoo aigoa «j)ciacQ)«j)jcs«5ifroos)s (.Wanlnjl 
^j. «5)flma?5)R)o m^jlcsa&Rncruloa? srujdulGCQJOQjjo crua^crol 
csocDOCDjo njffl°l(ftiadl(e€)jnm«ynmj(soj6Tifg1 cojaoosoS njoewroj 
"cT)l6SBC/3 ctfionl^lscsccrroogo ng)6)nm 63(oj (.njoojoo^o (sa5a3<yi 
•B&i." «j)°lce39d6tT)6njj(?ulcQ)0CQ) CDiJlGafccTOcru (3ra«j)jG(ift)§l§, (maoinS 
nffiinjs^ooio wiDoAanno (.coonl^lffljnmjcsojo (i3TacsRj)(.nj<ftO(Oo 
(Konm nJoeTOTTOjOofcaSrijl^j. CQjmfflosm cmaojanS (aracruocDocostD 
aocQ) cirua^«5)1cQ)jo (.njarfleccujo s^errS (maco^nroo crucsnfrooniiajsnso 
00)1. (aramoffifflo nJoeiRrroj: 

16. «j)ffi(.6ruoj°l«5) L"-i°lcQ)mos6rDO fflnDoroiao 

fij)ffl6)Ojaj CDOfflCDO eoJlcroociDiacnDl; 
crui89)Oo Gajmoa(smift)(ojoJOo OT^nDoerD. 

EonoanaoojooQ) ocuaoosoS (i3ra«5)j>au)o (.njcrurmmoco)! CDnJl 
csa&RncrulGmosj njoewroj - mlsaiogjas (STa(.nj«5)l00OCQ) csoq)oc/)_J|«5) 

aft)6Trgl§ n^m1(S6) (i3Ta«5)^CDl(]ft)0 CrUG 05)0 nil o QtWOmOjmnj. g(fflj 

(ftOfflstDo 63fflj Qjfflo mlesraoS (majOJC/o^Orysooan (tooctd eraonS 
(Offljmnj. (i3Ta«5) ^(rooa&jnmj. "eraoo? CDlmaBajnjQrac/ol^j (ronmlffll 
(]B6)jnT) g'D ssrauTil mlao? csnJcsfflosjAjslanroamo (.njcrulfjuaooo)! 

(CroTojo." (i3Ta(S«5)OSJa95jSl ganjo CrUjTa&ffll^JOcftOggJaft). 

ml6sr3c/3iBaj crujoroo (SGCiKroJirJOnJcalcflajGQjsngloQijgg ssracsmaft) 

fflJoJ63B(SgOSja)JSlCQ) OjlOjlCUCQ)©6rB)Ojl©6TiS0mfflJrJlCQ)0CQ) g'D 

(Otromaoej erroooS «j)(ojnmj. gcroj cru/lcftffll^oejjo. 

cnjosrucruDo - (JSO) ssracmlojIrajjCtyjos nnejansro) oojaoosaS 
ojaSsrol^jOcftosnej nJoocDjcimj: 

17. (.(ro'l6rT)0iJlsaft)(!J)CTUt,(ro1els(0(roj) crucnjulo 

LsnjnCiffiffifiTTOo ffiGaji2°lajujjo culslcmio 
cnlajoe^ ffloo aoo(TO)1i2(ro_)|Ora)(sia«5)l. 

^'D (std<sn\6)W ajcimj (.njoojc/o^o (i3Tamjna3dla96)jnmoja3 g§a96), 
(TDSjcnj, cruoao g's ajcTDjoaiflegragjaoctyl snjmju6)rij§l§ ajmnj 

CSOJfl 631(3 gJGSOQ) Jo «J)«J)J(0an(TU^63r3g1«j3 rOlnadAOCTOmOCOyi, m1n3d(]ft)0 

0eooj(s«5ifroosj(fi)jsl OQjffi^TTOo, flomo, (OnJo n^fm°l ajmnj a&^ffla 
63i3GgcQ)jo (ijracDjnadol^jaAosnej saomcKOStDomocnfflnsranm 
csraaBeaffl a&saBftjnmj. (.6niaCioojl«j3cDlcim gojTss'l.y cru^nadslcftag 
cstaoloQjjcTT) (iru«j)Ojm°l(ramocQ) g'D (sracmlcsflojam mej«5)j(SnJoaej 
(STaol6iRrro)l§ (matmlaoQ) mloMoBaoaeoojGtirfroosctyjcftjsl njccumo 
arijcffitw nffjCrPlsQi ejgjjaocQ) (STamaffic/ooawl ciDoaanonmocsaDO 
(aracrolam (.nJ0ojla96)jmnj. 18. t,(rol6TT)Oajle<ft)fi5)(TUL«5)CQ)(5l2«5)f3jlG'lfiJ)JO 

CO) n^ojo ojlrajoooajlmjffioj) ciooajlatft)(n)o 

CTU l2^(!J)J)JnJ0a00rf3 nJJfflOT): lcL^a6mOS\^ 

caooaft)0(ro1eMO eaoraccro CTUJ(3(/)ffiejosdft>. 

o^(0)0(fti^(0flCQ)1«j3 ng)63r3amC!a)Jgg ^oMSIaAC/S, o5)L«5) 

aoQ)6rDo (SOJ6TDO, n^(.oj<ftO(Oo (arauTilacQ) luccumo arij^enno - 
g'D ffljrmj (imocnanlAgjo oofflloeaj fflmcimlejOoB6)lcQ)l§, CQ)oa(S)O(0j 
ojlrajooS i2jnDjoj§o mo^lG<ft)«y)ocnDlojlB_!,aoQ) mloMAOiaeooj 
(s«5T5)osj(ft)jsl (sracojoadoomo aru^jmojcsojo - wnsnlaw cmiao 
nn(o1(i96)jnDjGOJO - (gTaojnS (SBnnoawcmTOlmj ajsoiKwanm ffliRnjjj 
ojoooaccrro (wa<3«51r5)1s (saooA(0nn1(wmocQ)l (ijraojcruocDo cirujcSco 
(sejoARTRnlaej (ijrajCDraaonw (aramjeojloeajcTDj. 

19. n^nSd sfi5)/o?rni1(3cioajl(Scft)«5)§ ca)j^(sa)j|0 

CQ)l2OJ^6rD°lLD0 Gj1«5)°lcSCQ)m OJ(S(06rD 

CQ)m(ooaa3 nJOCQJjnmj. (Son miJlcsa&Rnoruj m°l (osneoaaasT® 
oj<ofSTB)1(s3 (isWjOjaojjanjganmjoruffll.^ (isw) (imjfia)(.oJ0nj(sfl<fi6)jgg 
(iruocumocojnjaocQ) (ijracmlojlBjjaco) goj(S8asl.^j (fflmololoBajcTDj. 
gnDji2j«n(B3 (grajgjAoB mlao? (Soj(ol(53Rrro)anD ^'d wnmlaw 
ojlg1(iB«jo. miJl(S(ft)Ry)Gcim gml ffljrmoiaacinro ojcoo (ijrajOjao^ary 
gjaAoggjA. 

a\)o6nj(TU)o - miJlcsARncim ffljnmoiaaRrra) ojcoo cq)OiJ1oB«jctdj. 

20. eCQ)CQ)o eLo-ICI(!J) CUliijncftilcOTUO fflCDJCSoadJi/ 

cru(ro°le(roj>e<ft, cioooQ)i2crufi5)°l(ro1 QQrUGS:, 

n^«J)rajlGJjOI2mjaD'lo9dSCrU«5)JOQ)Onno 

^'D (sejOce5crujsiJ6BRa3(06)j(soj6rrgl ojlanoojlacD crucsaffiOoadl 
njloB«jnT>(5)lmjgg ojfflojjo ojfflGejoAcmTOlmjGOJsrrgI cruj^o) cmoo) 
moffljojfflocQ) (ijracTOlojlffisrroomojfflOjjo (.nJOrJl.yi§, roiJlGARnom 
(i3Ta)«ji20Ojlaa3 cmmofiasifl orujffljojojjo oraRBlacD (.nJOnjlosajoD 
(Bflmjgg goJ0CQ)Ojjo cw'nri1a96)jrnn(5)lmj(sojaTgl CQ)a(ooaaa8 

fflJCnjlfflS l20JggOJfflJ(SS(fflOCQ) (06n5el(.oJ0CQ)6ST3C/3 (i3WOJRn(0lnjl.yi§ 

(macsgnDCOTwlaaS (ijrecDjejsnoJliiJOfflo (ijraolcQJjojomocconnloBajnDj. 
oraanloooffl? roiJlcsARncim nJoctDjnmj: ecnojoS, qoI.^ amjoadjjao 
cimo6TUfnjul.y 63(oj ojeilcQ) omcsfranDo mlejoJlejjsne. CKoenncsaDniio 
(i3ra)«ji20Ojlaa3 (i3wciru«5)1«5)jo gasnecTDj iJlejojo gaejcmj aoj 
iJlejffljo ojoBloB«jnDj. g«nj ciruosnjmju1.^jgg (ijraegraoojjas (ijramj 
eojffierroomo (ijraffljgla^cspRBoejjo. (massractyjas goJCSBOo 
coTwlRsSmlnDjo ^mladi ainDm)\,o aroonS odoIcedoccujo (.a)anl.^j 

aa&OggOo. fflJOmj OJ(06gBg1«RS n^aolaBfteloMSiaOCQ) OJfflo gl) 

ffljnDoaGOSTisxmoAjnDj. 

cnjosojcnuo - miJlcsa&Rncrulaa? i2an«5)jnjj^6Tini2O0Q) (Snjorajjo 
(SA§ CQ)Q(oosa3 (i3ra)a?5)(oo (ijraojam inJat)ocirul.^j. (isracsgnDo njlarol 
.^j. g3o3dl(ft>jfflO(omoa6TDffl5lejjo ojefloo) (.fiJ«nleoc/ooejl (fflacm. I <5> n^aoroejoo csc/)Oojm°lc!a) ojloHCOJSBiBgosm (i3raolcQ)jojomo(.coanl ca)o6nJcru)o - ojloadcoJOTrmloaS ofcodlmjjo (fesnsj miJlGoftianqruj 
(B&icmas)? njaoftiti (ara)«ji2«5)«5)jo (mjKrojnJGOQJOcolaeajojoa? cftylaij ecQ)Orij§lej. (ijraojnS (wooB mloajcoJCOTwlrai njfpCQjanjGnJooejRnanm ggOJ(3(]B6)J CSOJStDo gnJ(S3C/0l<fi6)JOJ0a3. (iSTamCJUlcftOffllcftgOOQ) 
OJ^aB® (i3Ta)«512«5)(iJ)Jo goJ(Sflao1(]B6)jnT)(TO (i3ra«5)_!jnf5)o onOmloSifflOJJ 

aostDcsejo. (saasflmoasi mdjB^o nJocannJcoloSitistDanrolonS wi)CU 
c/D^ajsne - gLfiJafcooo iJlnrol^j CQ)a(oosa3 g'D (S)«5)j«5ifro1«a3 
Aolmcwfeog oj(3stTn^jO(ft>06n3 CDiJlcscftcrocrulam (macrolro^ 
mlnmjo rJl(TO)l(olfi|laB6)jojoa3 (.c/oal^jaifeosnej nJoensTroj- 

21. SefflfflOJCOLtroOnjl nj1aj1oft)1(OTUl(roo oJJCOO 

en nDl crojailssetTOCQjmetDjciffload aD(3i2m§ 
(3TaciDj(0 aj(Oo (inaj1e<ft)(i(n)0 nj^6TT)°loadJ 
ao saoojscooasrulraajfl ao cru^fflfflsroo. 

miJl(SA(ffl(5(im, g^D (i3i8)«ji2Ry)(5)jo (i3w«5)_!jrrroo crujce^adaoJload 
CQ)aoaft)jcTDj. g(fflj iacDCiru1ejo<0«jo93 rig)gjrij0jgg <fi)0(0_)|iaej. njsnej 
csfloj(]ft)a3<fi6)j(snjoejjo g'D ojloiicQ)«5ifro1«j3 crucsmaDajsneocsDlfflj 
nmj. (israojffllejjo g(S)j oigoo nj1(^ioraojloadCQ)ao(r!)l(ojnTn§j6n5, 

n^CTDORRS (i3TaOJ(3ce6)JO g(51J (.COonlaBejOJOO? CirU0U}1^1§lej. (i3Ta«5)J 

oa&osnej CDl6gBC/3 aooooj ojcoo SriJoral^jaAoggjaft). etoonS 
ajcTDjoKOo (TOfflooacTDj ojO(]B6)j«5)nTn§l6n5(sejo. (stdanlmocsi etoooS 

CT)l6gr3C/3(]96)J (ftSaBSOfflCDJfflOcfcJCTDJ. n^CTDORRS ml6SBC/3 g'D OJ(0 

«5ifro1mjcsoj6rr5l, 0om_j|mocQ) 63(oj cftSaBsofflmlajS cruaaKSgo o^jejj 

(CrrojnrXTOJGoJOOej n^OCim OjlniialrijlaBefflJRn. g'D (i3Ta)«JI2«5)«5)JOjl 
nilCQ)o n^ClOliBaj «5)lffll^J (TOfflJ; g(d) n^mlaBSJGOJSnsl gCSnJ cnjosaicrujo - mnjlcscftRncru (i3ra)«5iBi«j)«5)j«5ifro1oa3 <ehO\mm)&ui 
csa&glg cmaejnjocsnjoejjo njolceal^lej; ssraojaoS gcsruonno am"! 
eoJl^lej. mol^, cmaoinS eBCTDja&jsl fl^ru9«5)Onjj(3(^o njoennroj - 

22. craaacufflLcroonJl rulajlofclrarulcroo aft)1ej 
(TOJo aj izi^fficrop CQJOD cruculaffiarocojaoraiD 
ojce<!J)o aJocruj( (OJora^wcsoojjO on ejeep 
CDOscDjjO nj(ocnj«5)jejj| o^trocrojj afcCMjlcro. 

(SnD m^amp'. (ijrasairajanonm ^(wj oJoerorrojaKsejo. ojjffloanm 
Aoejccrroj Qraoja&aS ^'d oJlniiccuaanro cruoenjcru/l.^ (stdjaQiOaj 
CDcftoa mscmTOloQyiffljocimcTDjo (i3Taoj«l<fi€) (i3ra«j)j (.WanlaBftjojoaS 
a&yleTBTrolaejnmjo g'D ojloadODo n^gjryajgganej ssTatK^nroo (i3W(SryOC/5 CQ)a(0OSa3 laOOOfflJ oJ(0°lAtlCQ)J«S (OJoJOSTTOlRKi 

(i3W0Q)ogj«s qjctijIrrS ojlel(TD6gT3gocQ) (.oj(sejoem63r3c/5 fDlfflcmTOl 
oojcQ)(iB«jnT)(sfl6)ci0f^ol ilj1(TO)1.^j ojoerurroj (ffljsegBl - 

23. aO(!5)OCQ)Jri9d8 oJJ(.«5)oJ1DL«5)OfT3 nj^6TD°loadJ 

enjoDjn? ojc/ojn? nDcruajflnnlfflenojiOiziaDJoaS 
@j<sa(3i2nnraoQa)a5)CDo aj^6rD°lo3dJ 
croJoCQ) aj s'laj oocoerao cojoajralajcrol. 

miJl(S(]ft)Rj)(sciru, m°l ojgoo mloMoSigsSimoAjomj. gij ojao 

(TOoniBlmjcmajjnT) crujeuceoo) ojcrucmjosaog ax)f\&(a\<Be>i. mjoj 
mjoj (TUoOj(ro(.ciru6sr3a5 s°lojl.yi(oliB6)jfm njj(.«J'nJ'SL«''0'3lAgs 
egBjnm ojejlco) njolojoooccrro (SiLjoral.yjO(]ft)Oggj. GcnooeaoS aj(S) 

ejOCQ)1 goJ(SCQ)Oa)(.oJB6gBgOCQ) ffl^a)6ST3(SgCQ)JO (i3W)mAa5, 

(imj(3stT)o, Aj(5fl(0<ftc/5 gojcQJsegBjnm ojlojjejiaooQ) cimoi.fflosjj 
(sa5iR5)a5iR5)onDCQ)jo (SilJob1oB«j. ^ojocQ)ejoo (i3racDjeojloB«jnT)(w1m 

nffiim AOejo SnOjl(iB«6TD(SCaO <3Ta(.(fflCQ)JO (fiiOejo goMSoGnJOaej 

s°lojl.yi(ojnT)ja(ft>oggj. 

24. ngjcromrmjejjio ccwral acn^scro cuoo 
oj^smloadj ojIrarTOo aj1(0ffi°laj1dft>oo aj 

fflnDOejm'D CDaJlGaftiKnOrUCOJSIZlCJOl 

mjGOJsnelcQJjgg (Tuj6U(imoQ|.a)l(ft)a3, (ijraoejsftTlRRS mmic&i\^&<Bei 
(i3ra)«5iBi«j)«5)jojlo3dCQ)C5iro)lmj (irufflaocQ)! o^i.(roao(.«5)o GgomssBO? 
(seoa)l(iB«jojoa3 omocjuloeajcsfflo (maoioccDejoo (SiUoral^jQajOggj 
(ft). m°l g'D ojlaooejefflstTDrLuejostTOloa? iij|.AOjfia5ifC)loQ)ocQ)l 
cmroanm ofeylsrerrojaafeoggioft). erroooS mlonD omoSiejcrujeuesBgjo 
goMsomjcrufflsmo (i3Tamjeajl(fi«jcTDOJCioO(fi«lc5iro)°lfic5iro)ja(ft50g(i3ra 

gOo." gtnJoftiOfflo CQ)IL(00ffinf8 (fflOO? OJO(ftiLjO«5)J<!)^«5T!BO<53 (iJta)«51Bl 

(TORnjccrroloa? fflancrojo gcoialnstTOlOcfiaosnejo (DiJlGafcancrulocio 
ojlaDoej(seoa)6gi3c/3 ao6tt)1.^j (.oj(sejoe1f^1.^joaft)06n3jffll(ojnT)j. 

cnjoeaicruDo - ^Lfcsyjaooffingjo miJlcsa&ancruj (worrfS mloajco) 
«51r5)1r53 go^janocTD mlnmj. (i3ra(Snjoa3 omj^cncmroloej oofloJlcft cimjAadaaoosnKimjo. (STaGryoc/3 (STacrojoAosnsjtKonm amcrylejo (seowesraagcsaoeml^j CJcejoelojI^joa&osns coxaoosa? cijo 
(ft6)jojoa3 cimocjul(fi«jnm«5), ganj cugaco aancrojcsfflolco) ojlniicQ) erurroi. 
aoostDnmoffm. cmassiBOCDCQjjgg anrxroj njjcSeTDiaocQ) ojIoH majgg 63fflj ojdB(rooQjl6)m ojgofflOQJCula&o (i3ra(smj(Tin.yi§jo Aenrgj 

AlgJOJOO? n^ClOlaBaj aft) (pl 61(515)1 6) ejOD Jo (3raOjlSjmOJ CDOlaBSStDo. 

ssraojlsjrmj njooojjnmj: g(wj(Soj(ft)ifl.y1§ aaoonmj csrLj0Bl.yjaaft)0 
ggjQjooS. d^ctdorrS g«rilmj«j)jej_j|0OCQ) aooooj oicoo goejcimj 
(Konm etroonS ojlc/ojcrulaftftjnmj. (ara«5)lmo(53 A^nJOnjjfiryo ^(w 
n^m1(ft6)jnJCSGao1.^j(ronDaejjo. 25. ecQ) SCO) <)ft)Oao ra](3ejeo a(3(roj)Sejos<ft> 
cru(8fyon? dfeoaooooiiiamrtj): Ln-io(3(si£icQ)aruj 

^QO (00120: Cnj(OLDO: (rU«J)](Op 

m oDlra^ooo ejoecin°lcQ)o i2ifoj6)anadj(: 
(i3T&)e1(3i2(roL"J«nooel: ojconajocoocpcruj 
rOijIstfecKroo araeiDo i2iOCDjt,"-io<ift^°l: N I <s> miiJlcS(]ft)«5)(sciru, n^anroejoo crujeussraaa 0(3a5iro)jj(sejO(fi)(OTO)l«58 
Gj^ejes3T3gooQ)l(ol<e6)jmr)j(sojo (araaiaco) n^ejoo m°l ^oMsomj 
crufflstDo (SiiJoral^joAoggjA. gno (OLOSBiracsgaDjo ojIojIcd m(a 
(crrolejjgg ojoG^egBcsgosjifejsl crujKSwccrroloej crujmofflQ 
6tT)1(]ft)(sgQa)jo cimj°l<ft(oloB«j. (ijraegraomccujgg crujmffllcfcog amj 
nii_!j(3(i96)lscQ)l«58 63«)ls«5ifrojo afcostDjcfc aruocjujjaej, oieiloQ) ojeilcQ) 
0anfioadli2O(3(SnJoejjo (araoj^ceeijQOJsrtsl (.nj(sejoem ojaocflfflooo)! 
«5ifro°l(3nTn§j6n3. gojacsDejoo mimceeij erroooB (stddsflacuino 

CDRKSa&Oo. m°l gOJOCQ) CirUJ°lA(Ol^J 0S6SRlGrijOoft)J. (i3TaOJ6)(0 

oaBeosne mloo? (ara)OJC/D^6Bt3afS mlcSryonl^j afeylsrorojaafeoggj. 

cnjQSrucnjDo - aDaooso? c/olniijj6)a3Q0«j3 arujoeoojla&aocon aoq) 
ojjgg aoDomjeoojlcoJOCQ) cmajriJOffljimocftjnDj. ssracsgano nj(0°l ^ (ojas s°lojl«j)Ojjo (i3TaGJoj<feoej(s«5iR5)iBaj 0O(.Rj)(SQ(i»jgg; 
(]B6)«j3 (i3Taoj«)jo affllcsaBasnslojffljo. n^alffl? aojggojffljas 

(TUDlcrol n^nfS)0(I»lffll(]B6)JO? SSTaCTOJAOfflStDo 6iro)OCDlO«5)OnDJO (Stdjlif) 

anlaBajdmlej. (massracojjas (olq6st3c/3, (ara)m, a&jcrolffl, (oasnolaofi, 
ssraojffljs m^amyssBui n^ejoo (massBjcroacim aa&ojc/oo aoj^j 

aafeOggj. 

27. on OjleraTTOCD «J)(8<^6rT)°lGCQ)0 l2CDjao3dp 
eJnJCTUJ(0l2(Snr) Oj1(Un5)l2Lf30<ftiada SaJrtJ) (TOJO 
ffi°IOj1nadJ(0(512IO CQJOOJGlaolnadJiCrul (TOJo 

fflmjoadjjOS CDmo aa&osne esoloeaejjo (ffl^njanmoifljjnTilaejnm 
(israssiBolcQjjnDj. (macmlctylasS am^jo oJlooSijo gsjnmcroj AMsnocsccrroosjc&jslanroanm eooojjo nJslnJsloDoaDjgg amjeuseo a-Shoens m>(^ ejnmlamonmj aooBfinlcmocQ)! (iswjgloBacmTOjnmj. wiiaA cossfigjas (.njcsejoemojjo aAosne, a&jol ^gaeal gOrylaBajnm 
(TOjGnJoaej miiJl(Saft)«j)cimlaa3 eaoj(ooc/)_j,crurrufm0OOQ) fl^rusml 
imiw&am) oilsnejo ajsjctorrS goryl^j. cmajfl^o (ftodlmjjCinrolea? 
ecQ)o (ftosnol^j. rJlcmls gi) GejOcejsnrolaej crujeuGeowcruoa 
(.c/fla&ag 63acimonmocQ)jcQ)(3a5ra1(iB«06rT)l^j. cmaojcruocDo ciruj(3a) 
csejoAQccrroosjo (maoimj aaoj(ooco_j|0 gsneoa&jnrKKlm cruj(3a)°l 
C!a)mjj6ucseoco6sr3gjas njltancujo oracuanS eijmjlis^ gcQ)«la5iro)1 
(fiaostril^j. cmamnfofflo njoeirerroj: 'cid°1 gojaoojejoo (SO) (Std)(smm 
(TOJoruosrumjuloKOCQ) ojcoccrrolmj (rojejjjo (ftemoBaoceeijnmjaeTB 
8ftn«j3 (israojacQ) csrUOGl^jacftoggj. n^mnoRRS CDiiJlGcftRnoru fl^rus 
mloajoQjmjo cif\)(ffl_j,ajomj0O(r!)lffljfmj. g'D GejOcftRrraTlGejccujo njo 
csejOcfeajraTlGejcEDjo ngoojjo ojeiloo) GeooicrujeuegBag, (i3Ta)«5iBi 
eermom crujeiKcrrolaoB 63(oj aftiiijiflOoc/OGccrroosjcsnJoejjo trojejcDo 
anj^jojooS cruoraujifflaejtTO (maojcioolocDoaocrDlffljcimj. (isratrojcfto 
(ostDo (araojoS (oarrS ciDlcMicQjacsifw CQ)j(j9(!y)lrjj(3cijo rruQ<3«5i£n 
^jaAosnf njj(36Tr)aaoj<ooc/)^CQ)jo&«5)iaocQ) ojoasajAglraS ccuafflo 
scscDosj njoercrmj - 

26. aoojoeoojo QcaraTrojjCruj, CQjraarofflfflcejcrofij) 
ca)(8(soJLn3lcQ)06rDOo sfflconrol ccros: 
(ijTanjl cru(8ojo slojIaniaeLJoJCfflaj 
«j)ffl6)Ojaj ruonDocnjcrooj (ioi«J)j|(/)°ls«5). 

(maejGCQjo a\>&c^ocm<&,mow aaaoosocsoj, (arasaira n^aoB 
0j(Tin«53 gcQiaSflstTOloBaostTTI^ crujeuGeotf) oirrucrojiBagjas aonl 
aa&agejoo csa&ojejo afeMsmeocojosBiragoAjcimj. moagaiao miej 
m1«j3iBaj(S0o n^rmjGnJoejjo srmonS oruooocojlcfiajnmj. gojccDjas 
cruoGcojocntiSTislroS CDlnmjensoAjnm rrujeussBoa ojociru«j)OjRrR5)l«j3 
crujffUGa (maej, cmaoj flj86U0(S(.«j). ^'d (seoc/)_!)Oj(im(wjoBac/5 
oaoasnofflj ejoeojjo cruoeoaim anj^jcrnlej. adl^j amjniijjaa? 
g(.n3lcQ)63r3gjas cs«5)Scrujo CDfiaaaijo anffll(i96)j<ft>Qa)cs(.«5) a^^J 

CTTXTO. 

(srassiB n^mlcsaj m«Rid95jojocDO(.a)an1^ fl°l(3nejs1ojl«j)a«5Tro 
cstacDOWcftoej s°lojl«5)(s«5ifroosj (rojejmo a^jj^jsmjoaa csa&ojejo 
(Siraejrjo ao(.85)csa (srajAjnmjgg]. (.aunooajj ajcaejooo) csGOJCiao (ftofflo (maoD CDmnsro)1(so3oQ)jo GeococmrolGrrfSctyjo (.nJOnjanl 
aoSiOenej Geoa)oelejOoad6i3nna5 esnmjoSijsl ojlaDoejaocQ)lc5iro)°l(oj 
nmj. (ijreojlas (W^ojanl o^esBamcQJjsneocftjo? (maoJlas (ooojjo 

oJAejJO (i3ranJJ^6TD(W0Q)J(SSCQ)JO (i3W«J)^oJ(ffl1CQ)J(SSCQ)JO (iSWUTll 

sjejl^jaifeOGsnecojlfflloBajo. ^CnJAOoajgg Bj86uraocQ)1cQ)ocQ) com 
(soytTOcsDjo (seoa)cs«5ifwcQ)jo enijauncojjgg (majcSaeajo (i3ra)Ojas_j,arij 
sjojooS omocujjiaej. ng)m1(e« ng)anf8 K°lan«noojc/oj)6sraa3(eaocQ)l 
o^(.(rofflO(.(5io cucDo (ijraiojaojiffljsengo OTacancsDjo cdcdo (israssiocsDjas 
Bfioomoaa&osns orujcoJo i.nJ0oj«j)Q0CQ)la5iro)°l(0jo. ojlamocQ)jgg(d) 
B°l«lnej s°lojl«n«5ifro1aa3 AOffl^aoa&jnmj. (ijracKj afflstDoojcniQ 
CQ)l«s3 (ijressBCQjjas Aelojm ojffljnmRnjojao o^mloBaj maemaam) 
eccuarijGssne (iswjojoojjalejaejo! (ro«KSiBao(06TD6gT3go«nS aoj ojcoo 
(Snjoralceeijnmcc) giJlRnffloaeTDamnmloBaj GcroonrTlQajlej. (ijracKl 
mofflS o^aoS (njo«l(oiflm oiacsan (i3T8)(Biffl(ro(roj ojloadCQ)AaocQ) ojcoo 
macmwoem. o^aoloBacKj rJlaSojejloeajojoaS omocujifflej. 

cnjosnjcnuo - gLnJoSiOOo (seocnesogjas anjiijanaocunjol oj^eTmil 
iJlsi miijl(S(ft>Rj)(iru (wao? ojcocmrolarrfS anDanjaccrronJol njoerurro 

^2 ^« cru o o cHo 

(sreejjflanDlosajnDj - 

28. (3T3S°l(0Jja5)0l2l2^«J)0Cin0l2janJ(!J)J> 
OTdelCJUpaDOS OJ(36TT)(0«J)lLoJSI20raO- 

ciort5)l(3°l(3(snsj s°loj1e(ro eaft)0 (oeacro. 

(i3raej(scQ)o CQ)a(ooso(soj, (ijrasairajanacim (ijratojgla^trwtrooejjo. 
(israssiraaocDCSnjoaej (ijrasfflmjo (ijraafflciojo (isWjOQ) fflnDoaraoojlaoS 
raj(3ejeojjo (ijrasao'TGJOjjaocQ) oSijgj aiel^lg, KooaoeTD orujiso 
ojffljgg (iru(.(S)°l<ftgjas (im'Da3(oj|«5TO)lejjo (.A^ouofcglejjo (majcaoB 
(.nj(S0OB6gBg1ejjo (i3ra)CirU(iM5)(oocQ)l (i3ra«j)j(ft)gjas (smao o^aan 
sftlajjo 6Tiij(3Dlffloa3 (smo§a1sj(S0o? gT) (sejOcftcmrolRsa ralalnej 
Aoejo ffilanflSajnmtmlroS ora)® orajCnrBo oSiOeiDjo? 

29. ccwonJialrrDlrao culiijIoejIrarunTOl la^acrop 

CQ)(OTUOClDJ(OOffiOQ) fflnDO)! LSTUJanl 0000(0(0) N I <s> K eCQ)0/cQ)o CUCKOO OTjrUSQrDJLn-lfU'lo^SSO 

ooomjjo (!J)(Tui2io(TDij1e<ft)(n)o cu^emlcsco, 

mDj\a<&,(mm nJOQKjrmj - "(SnD coxaoosoS, o^aanooj m^aw 
85)Rj)Jciruo6njfnjuloQ)ooQ) Eanoserroomoanrorijol, acostDommnfflo 
(<3Ta)«5iBioojl«a3 (i3Ta)Cru«jn<fejjO gcssneo gejGocDO n^crn (i3Ta)gjAC/3 
cruoODaao (.nJoftiSlrijlaBajnDjcsojo, (i3Ta«j)l6)CD cruosrucnjul^ ct)1(36td 
(syoKJBiAiaoaal (std a ssbw-bq (mamjejcroaooa) ssrmomoccrro 

n^mlaBfi) Si^nJOnJl&C^O gnJ(S(3O0l^J(ffl(0(S6tT). g'D (i3ra)«JI2Cn)o6TlJ 

mjulcffiooQ) ojfflo (std(S)^rmo a)jru9Q0(ft>jcimj, (iru(fflj>ao<fi5jnDj. 

n^CTDORRi (iSraSSlBOCDjaS C/DlnilJjCDOCQ) CDnjlCSafctKCnJ gOaSOiPl^J 
aOOOfflJ OJfflOJJO (i3Ta)(.COanl(]B6)JCTTnej." 

cnjosnicnJDo - ^(.nJa^ocoo njaAs^s^iA CDS«5ifro1<06)s>l6r5TO)(Srijoa5 
CDnJl(SA«5)cru fl^fusmloajaamjo nj(oaoooj(ooc/)_!)OJomjo m1^e°l 
a&mjo (.srunffloJlfl^cffiaB® (i3ira(3ancDjffloastT)nT)j OQJEfflosmj mlaai 
aaaoaal. (matKlmotijS (.srunCiojlcsfl^OnJGflc/oo (arajOoelaBajmncrolmj 
ajmj (i3W(w1arrfS aancrojoccrro (.nJcftsaocealaaBaosne csaaffloaoS 

1. (STaC10JjiiJaOCSOQ)o/(injjf3J6)6)(!J)aj (SLnJOO)- 

oruscro gse ooomocSecniD ojjrajoado cruloolo): 

(TOSccwo: aicmw (m)Ssocnav^ cruooDj 

eojcrol ar)°loQ)S(ro/(3«JiDor3j> g ffi(.nJcicQ)o ru^ennlsro)!! 

lamjoiijjaofflncoo (mamj) GcojomlcftogGrijooej A^emnnejo 

csTamjeoj1aBaomo(ia)l0O(.«5)o aft,1§loQ)1§jgg«5)ej. ^(ffljaa&osnsj amj ^f^J fflsnelcsmctyjo cijol inJGim\,s,o (.Wonl^ajmnanlmj (.«o0lifi«J 

oii_!)(3oB«j eonj1(ia)lR53 omjeucimnuoraciDanrolmjgg cruocDmssragjo acq)Jo Oiu^jcimj. ^ai(o1(s3 (scoonadomjo eTujraulcmnumnmjiao 

(3ramjo3do1«ajojoa3 cimocjulasajnmj. (scuraemgltag cimjeucimocDm cQioinS (osnelcsa^ayjo (wanjoonro fij^aerniaocQ)! lamcnjlejo^al m°l(o 

6sr3c/3 (osnsocffiil m1(3njiijl^1(oloB«jmoj. i. aiMwcm-mxmowc!)] <&&f[(acu\arus,lwow) wixawmyaamxsr^o&ei (S(.nJ0Q)(nj1om gcscij 

cruBO Aoejojjo n^ejo (3j86U63i3g1«j8m1nmjo csnjramaft,g1«j3m1nmjo am1^1§ GtwxsDcrolom omjlAffllceajrmj. og)CTT)0(s3 (maejcijenjj 

fflaftiaiaryg CDl«5)j>omn3(iruj(ojnj0O(r!) nj(0(.6njaCinjjffljGoiio«5ifroaam raulcQ)0CQ) fflmjoadjjOS w&cA oJlGOJcfc aD(S<w1cQ)jos (ijraeoojo ajejo 

(.nJOfijIaBajmnoilmjgg gciJOOKo. 2. cs(.nJ0Q)cry-(i3ra(S)O0Q)(B) crutanl, (SLc/ooQ)cnj1oa| aflejemog (i3wnj1aoj(im1oB«joft,CQ)jo LfiJ«n_!,o85tifflocQ)1 

njj(.«5)a3, CDCDo, aoglaft) sruonjEomo, ocac/oom ajasejocQ)! gi) AoeiDOajsjnm ej'DAlcejCsctyocnGoftiadfflasTinlmjcojeTTgl, (OTScroloag 

csejOcfc«5ifro1csa3oQ)jo cimj(3a)(sejOoft,c5iR5)1(soScQ)jfflooQ)1 n^(.«J>ao(.«5)o cmlfiDlaBajsoisnel, (S(.nJCQ)(nj1om cmjaroaoceajAayjo ejejjiaocQ) 

(.nJOaft,v,«5)Geoc/)njcinj«5)jaBagjG6n50 (isranjaoQ) MOfiJlas^JCTDCTOlmjgg (seoa)aicnjRnjoB«c/8 (imj(OAti1(WfflooQ)1 (imjAti1oB«j«,CQ)jo (atai.ojo 

goJOCOo. g(.nJ(]ft)0(Oo (i3ra«5)0«5)1(ja3«5)OCC!) (0°1(B)10Q)1«j3 0mjnilJj(3oB«J nJ(fflCaOCQ)OjaCQ) (.nJiiJJfflQOCQ) fflOC«5)CQ)1«RS Algjaanmj OjliiJOfflloBaj (smooBajiaooQ)! ng)eJ0 raj86U6gBg1«j3m1cTDjo ajdeanmoccul (isramnro 
ojjo, (i3r8ciru°li2Ojji20CQ) (ijrejCDrracirujffljoj oJoaoRmoojIom (.nJOoJl 
oBajmoj. nfl)nD0«j3 CQ)oa(0)O(0j«5iR5)rr3 omoocimoffllaft) cmjeucimocD 
roAglRRS ajs'joftiloBatf'IcQjjnDjGOJO (maoinS anarrfS oomoj s°1oj1 

(ffl«51R5)1oa3 nJCOQ ejoftitlJjfflOCQ) nJfflQOffllBl (.nJOaJ(Wl(0JnJQOCQ) 

CQ)L£iofi(Sifl (.nJGOcaosmo (scDsjcnolej. (i3w«j)1mo«j3 (ijraojm (i3W)«j)_!j 
owIaojjo CT)l(fflj>ojjfflocQ) wijcnmo ejeloeajmnlej. (ijraojmoifljog 
(.eoojcrooRsS (imj6U(0jnJ6SBC/3 nfl)nT) (stwonmejjsniOoBajnT) (ijrami 
(0)j>(5eom6sr3c/5 ejelceajnmj. wicu ojoomanojasTwloS rajseuGoccul 
AC/5(wonT) (i3ra)CQ)1(o1oB«joQS83lejjo (maojoS mlanjjOmrra 
(mrolfflSmlnDjo (.ecis3smocQ)l«5ifw°l(0jnT)j. 

2. SLWOOmCMJ (2(.oJOQ)Omj l2CD2nadJ(Sl2«J)- 

crucroiD cruorj(o°l«j)j( rulrulcno&ajn aD°lffl: 
SLWocicQJO nnl a)°l(i(oo/e1 e(.nJOQ)ecnjo oj^6nD°lG«j) 
e(,nJ(SCQ)o asmo scojoaisdftiadiaora oj^6TT)°le(ro. 

(ijrecDloftiQogjAgjo njjcTxSsffinzKOTTOlRRS ojloojocimalejoastTOOj 

(00CQ)(fflJOaft)06n3 ^'D OjloadCQ)6SBagryol (ijraCDla&o iJlOffiloBaOOl 

ej. wicuA aeoinmBQ\(si (i3ra)CruaB<s)(oocQ)1 anegragjos (SflOJGjfiej 
eiaooQ) QCDjciadjjS°lojl(0)o«5ifro la^awwjej^JiO (seomomjeuomjeoj 
6gBg1(o8 oreciioruomlr^lcfiajnDj. ng)CTD0«s3 ngoj(8(i96)j njjmfies 
nacmrolejjo oJosejOoftasTffinejjo ciflaojocruiajGengo and) aJlnfmoaoT 
ejfflocQ) fflmjonjjffljas qjctuIoS G(.croQa)S G(.nJOQ)S(.rjaomo ojcoj 
GoiioaS (ijraoj^ goj (osnslGmcoJjooJol ao(oloB«j iJloffiliBaj&CQJjo crujeijo raomo anj^jnrxKlmj a&tflojjgg g'D tosnej cruocum 
Agjo amjoadjjaffl srucnjumcmDcooaBajmoj. (araaiao) (aracKocrojA 
gjas GCDGffl (STa)(]ft)^oifloB«jcTDj. (BiracDlcfto (BTajgjcftgjo Ggocoegra 
g1«j3 (.njan^aftfldcujo (WORKSaBaoejIcftOjjfflocQ) crujffuo AasnsRTRnj 
cimj. g'D (.nj°l«5)l (]ft)0(06TDo, <i3ra«5)laa| (maois^aaninrijol rJlarol 
(fiaooRj) G(.nJCQ)crularrfS gcdoo (araja&tSoifloBaarijsjnDj. n^cmoRRS 

ng«5)0mjo 600)^010(120(3 gCfldKK A^nJCCDOKJ? GgOCOSSfigjaS (STa)nJO 

(TO(0i26m°lcQ>(i5)CQ)jo njffllsmoffl Gj86U(cifro1a(T3 (OoncrujjSSfigjo (.coonl 
^1§ (i3raoj(r!)l(iRi(T)l(TDjo (iflffldscrofflocojl Gtc/ocoomocDrnafegjos 
G(DG(o (STajA^oiflaBaarijsjnmj. ^'D (osneldororrolejjoanjg amjnii^j, 
(cn«j3 (arajfflj ecocuoantS (]ft)(,nJOnJO(.(i5)0OCQ)l Gtcmaucrulam (KonTlaBaj 

GdiaTgl (ffl1(0O6rSTmSJ(e6)J(TDJG(U0, (ro«j3nJ(0(WGCQ)0SJ(]ft)JSl (StddS)] 
G(t3«5)OCQ) (rUOCO(Da95g1(?53 (ll_!)0nJ(,«5)(D0CQJl a&ylCCDJOrDJGdlO (aTadlCT) 

nffjQio (.nj(ft>0(0(i5ifro1ejjo ggg 0oc/)go gsosoAjo. (maojciS n^anm ACQjjo g(wj(S)a(im GODOcflGcftaifflaanmj (ft>(0j(fflj<fi5CQ)jo aru^j 
nmj. 

cnjosaicnjuo - njffl0O(!Jia i.nJOoj(gn(eajgg cruocuoDOffljnjaoay 
G(.c/o(!a)cmla(D CnJC/Docrul^lg CQ)a(oos(K3 cruocuofflsn) i2(T)jciadjj(ol(iRS 
rnlnmjo (T)iJlG(fti(incirul(T)jgg (ijl(3C/0oii(wa(r!) ng)sj(sifwj(ft>06TDl^1§ 
(i3W(iia(T3 aadifflocnjjarorro (.nJC/oociml^jaAosnej oJOCQ)jnmj - 

3. CrU (TOJo (."-flcmOfrS (."-flCOXOJnJOoCMJ aft)OaO- 

(iO(§l(JDj(OaD(TOaj1(2<)ft)(sro)o/(roj) cruoooftiad°l§ 

6)6)00(000 CrU^6T3<)ft)Oo nj1(STO)l2CQ)°ll2iflJ0oJ(2(n)0 
CQ)(njpoffiSS(TO)1 6nJar)(2fU0 12f02nadJ(0. 

CQ)a(0Oa(K3 nJOODJfmj - "(SnD CDiJlG(]ft)(5)(SCim, CDlaOTD nj(0°l 

(fiitfl^lg (dT ojejloa) 6Tijj(sulfflO(Djo ojlGcii<ft>1cQ)jo aaciifflocn^cru N I <7?> (TiinmmjffloostDnmj ermonS mejanjcsojooej i2m(Tu1ejO(e€)lcQ)l(o1(i9«j oJlrajonaocojiaooQ)! crujoojo (israansfeffllaeejcftccujo ojlfl_j|CC!)j(sscQ)jo K nmj. crujcsDo ojejlco) crufflKSRSinrnjo oJlcsojoftilccujo (fflofioBSilAmjo 
nffi&(mo6)(&& Acojanl msoeajnm (i3ra)gjAa3 (Sojoejjo ooj§l«5iR5)lg 
esBjnm omnmRTRnjifegjos aocoJOGiaonnojejcmanrolRsS (iswcftarygj 
GnJOcfejoDj. (ijraojGQCucEDjo m°l mlfflOcfcffll^lfflloBajcTDj. ermonS 

(i3ra)CD, Aj«5)l(0, (sa)0(iB6)o3, coo, (imnijasiro)', ejol ojanejocml bjosS(.oJO 
ojjjegBgjo (sejoem°lcQ)6si3gjiaocQ) (seocnegBog oSiOerDl^j mlocim 
(.nJcsejoel<^1^j. ffloc«naej, cruJiSwcinroloej BlojjjCseocnesragjo 
(ijramjnjQcrujmffllAgocQ) (TUj(3a)°lcQ) (fflffljeTmla&agOoeaosnejgg 
iJlfflseoo) omjeuonrolaaS (.ojcsejoemojjo gcQ)^nsro)1oB«06TT)l^j. 
o^ctdorrS m°l (ijraojocsyejoo omjoeoojlAiaoQa)! Qanj<&&i\^i&g 
erurroj. (imanj AoostDo m°l «n°l(3^CQ)0CQ)jo ojofflooniananjaanro cwooJl 
(iB«jnT)(oflmj (toIa^jo (macDlofcOffllcoJocoJlolflSajcTDj." 

(i3Taoj1raj(0CQ) CQ)o aj rulffirajjCroT ffierrooono 
nj1raj,oe°lnjcru1cno cn^jlscfecrocruo acmjj 
00 (TOJO dft)Offlo erunDSQJo/eejoejjojnTO. 

g'D (maciflra^, oJlfl^j, ng)mn (SnJoja&glRKS (.njomlfjuaoco) (osnej 

CrUOCUCDofcC^ (.rJ(S85)^(ft)0 (.rJGtTO^JiCfco rLQejSSfiOg (.rJflOmo OriJ^J 
CimOJCCUJO nJ(0(irUrJ(OOjl(OJfiU6S13gJQO(ftiJCTDJ. CQ)0a«J)0«)J«51fromj 

(seoc/)6ST3gl«j3 (i3ra)Cirud9(0)lc!a)j6n50(]ft)jcTDj(sojo (israaimj Qowgcruo 

CDCDifeglfflS nJJ(S(OOCOI2l(iB«JOJOa3 CrUOCJUlaBftJCTinlej. CQ)Oa(S)0(OJ 

(crrorrS aocngaoflwanroloej nJLolAmocQjlanin'IffljmnjGaio ssraojnS 

(SeOC/)63T3gjaS GCDGffl G^nadSl gCSD^flStTOJODlej. (maOjnS CDOmO(.nJ 
(ftOfflSStBglejJgg GeOC/)63r3CSgCQ)JO BJg6UGO0Q)(]ft)63T3gOCQ)1 cftOStDJ 
(]ft)CQ)JO SSraOjaCQ) nJffllcro^Slaeaja&CCUJO OriJ^JCTDJ. miijlQ(]ft)RJ)(SCirU, 

af\ ojlra^aaaonroacTT) ciSTaelejnifloBajmoj n^moj eraonS ojlc/ojcrul 
"S^Jf^J- ri^nTOjO(]ft)0a6TBnT)0«j3 ssTacDowssiBgooQ) crujeuGeoc/) 
6SBui,B&i cdIoo? an^G0Q)«nro1«!8 csejoBocsrJoejjo (.nJeoojo cru^oadsl 
(B&icuoai (ftylerurrolej. 

5. (3raoj1f3jjOCQ)oaoro)(S(o oj(3«rro)i20ciD0: 
crujoQJo (JDlfflO: oJsmnjolcoaacnjjQorDO: 

f3LnBI2Jjl205nD0: oJ(D1cQ)(TO)1 ajOJBO 

(ijTaeoruDfflfflCDnj ootoiaofDO coJUDomjuo: 

omastroonD ejeloeajenmo ssraQryoc/S ssraojcT) ssraeloMscniaom 
occrroanrojojoa? (]ft)S>lcQ)ORj)oajjifl3(r»jo ^sw<Be>i afcoajScingl oil^j 
(ftccujo, ajggja&oS «5)o^o (]ft)jsn3j<ft)j!pl<ft>g1«58 aflemjo gcQ)«lnmj 
CDl&i(]B6)jnT) nJOOoSiglejjo elasraTlcftglejjo a^coegegjascsaajjo 
«5)§lfflj§loQ)jo CDomoojlcDccrrolejjgg (ftosSstWcftaa (isramjeaflGaB® 
6n5«5)OCQ)l OKolafcccujo Orij^jcTDj. (i3Ta«5)jcsnJoaej (TOanD (31^) ajcuis 

n20(3(]B6)J a^CO6St3gJCSS0Q)JO nJoftfl/la&gJCSSOQJJO nJJ»'J(]96)JgJ(8SCQ)JO 
0C»O«5)CDOnJJ(3stT)aOCQ) CSOQJOmla&glejJO, (.(ftJfflmtOASStaglejJO (.nJCSOJ 

c/d1^ (aTacD(TO)sn26st3a3oja(0 (sraojcruomffllejoanro osDORnma&aS 
csTacDjeojl(SoB«6n3«5)OCQ)l OKolcftcsyjo (stdcuA srujrauliaonaoffljo emjfaulcQjjGSCQjjo olLQ^JiOansfcOfflccrrooffl? c/DO(im(.85)(s«nro(i!)jo aono 
njjffljniinaoffljas oirumesrasgcojo (maeunJoGrJoejjo oja&oj 
WiB&oam cmaojacQ) (araaiGoDglaBftjcfcocDjo (.nj«j)_j,caai crujeuffljoj 
ssiraafS nfflrmj cscroonrricQ) cseocflssraag (mamjeojloeajmoRnlejjo 

8nJ0«lSSla96)jnD«5)lejJO CT)l(OnfS)R)o OJ_!)0oJ^«5)(00CQ)1 0mjnilJjS°lQjl 

(roasKTOlaej ssraajej^aoco) cruiaccDaasTTO oj_^(38JiomocQ)l cDnadsac^sj 
(crrojcftccujo ariJCffitwjeAosnelfflloBajcTDj. 

6. 00 mjooojcoocQ): t,"-i(ro1 60(5)1 6ruoejo 
CrJfflorajjOTOo oj1«rfTOai2ioennoo ajruso 
oraccwo eejoscfco oooorotrol ojco ^(ol laorol 

nJJ0O§nJJ0O{3cyC/Ol2OnJraj|S(!J) Gffl. 

g(.nj(ftiO(Oo fflmjoad_!jS°lojl(m«5Ti5)1aa3 i2nfi«5TiBjaa5iro) (ijraoleTurroj 
AjsoccTTO (ijrecifiSftOffllcQJOCQ) fflmjcai_!|n3 (.nJnJsraj (TujeuGeocnom 

OUnStTOJAgjaS (.nJ0nJ(Wl(J9€)J(5OJSn3l CDCDOralAglfflS Gaonnl^j 

s°lojloB«jnT)j. (i3ra«5)OCQ)(d) (seoa)6SBg1«KS (isWjCiruoBfinmoQa)!. (.nJOOB 
nJi&c^o (S(fflonTncQ)(S)j(SoJoejjgg wijoJOiemeisBui (ijrecDjoMdloBaj 
ojooS (ffljsegrajnmj. (ijraaianS nn^BCQ)«5iro)l«nS oJocsejoAo (sanonm 
arysjomlej. Q(06TT)0CT)a?5)(0o, (fflmloeaj anarrS (imi2(im«j) AKSaaegB 
gjGscsDjo n£ieji2mjeojlce6)jnD«j)1mj ojlnjIcucscQJomlAglffl? sna 
aasjGoBasneanooQ)! ojcojaanmjgg oJliiJOfflo (sraojaaS amomlRRi 
8BloB«jmo(S(fflCQ)1ej. ^oJlas (.njanjj&iianwlR!? ngjaowejoo Aoerm 
aojsjnmjcsojo (isracKjananr) (sejoAo o5)om (isw) 6Tijj(sulnn°lmn3 
Afflj«!)jmoj. goJlas o^(.(fflao(.«j)o ojloncoximjeuo (ijremjeojl 
oB«o(si20 (i3rac(5icQ)jo 6TijjfiulcQ)ocQ)l(oloB6)jo. ^(oilmnjjoaonroawjsnl? 
oJocsejoAaccrro (ijr&ifflj Asnelfflloeajmnj? oJocsejoAo (ijrejgjAgjas 
eoojmao(.«j)o. gojaccuejoo i2om_!ji20Qa)lce«(oj(wjnT) i2mjo3djjrrfS 
(0)js<3^0Q)ocQ)l CQjmoosaa? njlslcoJlejAarijsjAaDjo (masgono 
(maojaoS AKSaaegBC/SaBftCDjoruffll^ (maojam oJlojlaxsctDoanriAgl 
(sej<fi«j Rngg1ojlsj<ftCQ)jo a^ij^jnmj. smmfflostD iLJCAcmrolRsS 
minmjo (ijraojmj (SQOrijmQffl ejeloBajomlej. 

crooeojcnuo - gLnJ<fto®o ojloncEDocrDoMnffljo inj(S)\^<&&icuoa\ 
Agjo (i3Ta)0Q) ffljojisnaoaffl mlral^Gaooiio (i3Ta)«ji2(W(fflj«5iR5)l(sa8oQ)jo 
(i3Ta«5)1am (i3Tao1ca)jACQ)jo ctOoriloBajACCDjo ojKSennnoBajcftCQijo 
arij^jnDOjffljGSCQjjo ai&eismQW ojcSennloBajnDj. 

7. Lworuenooccuonjl eruonjelcSscoJO oo ojejj: 
c/o^6rojsnTOo/rJl erurLOsnjo ocwo oo culraj^j; 
<m)amiBa)\^o njc&(roo <)ft)jaoeejo/omj( ejeriJCJDO 
ffumisap S6ioo«5)o <)ft)jaoejooo]aolods§ 

(i3Ta)(3i2(ro(roj«5iR5)1aa3 BjtSejeanaco) (.OTnnlnjloBajnDRjjImj 
(sojerrgl coxaooaoS nJoerorroj-miJlcscftRncrucscru, (i3Ta)«5i2(5iRj)jo 
cmocjuofflemcsojoejjgg 63fflj AoajjOej. (sejoArora)1«j3 (ijracDlAiao 

gJAC/5(]B6)JO (i3Ta)«5)0Aej_J|O6TinoJ(OI2O(I» A0(0_!j6gT3agnJOlCQ)Jgg 

ilJ^^ac/5 (S(]ft)a3ce6)jnT)«5)1mj(SoJoejjo omocjuloeajnTilej. (.njeoan 
cmrolRnS g6TD(0jnD(wj ojanRKS (oo(«ril goegBjnmanjaAosnglffllcsoBasne 
ilJJOoJosIrrS wicuA s°1oj1(iB«j(tdj. (i3Ta«j)1mo«58 (ijraojffljas cimrru N I <5> n^§JCQ)0ffl63Bg1ejJO OjlnadOQ)iJlnro)(ift)glR53 0JS>J(]ft)1iBa«'1OQ)JCTDJ. 

(.a)anla96)jnm«j)lmjo ggg njlnrw esffllaeaejjo gBlaBajnmlej; (maLoojo 
(stdesBQcn 63(oj crun3(3eo gsneoa&ja&ccDoostDSSiltijSanroacim 
(waoj^ceaj oJloiicQJCsciruojmanrolfflSmlnDjo 63<oloB«ejjo 63!p1ojj 
aft)1§jfmjalej. rJlejcoJogjcBjoS (Saft>§j (.WnDlaeajmnanj mejotwcimj 
Affljajn Ga&aSceajnmj. ag)nmo«KS ssraojaoS ojlniicQ)(.co(im«5)aooQ) 
on^flCQXcrrolm (isracrojojanloBajojoa? cruoculceeioaan cuajcimj. 
s3iraoej8ftn«j3 an36njj(?ulc!a)0CQ)«5)jife0(06tT)o cmacroj (.WnrilaejoaB (ftiipl 
(rDjcmlej. ocaoa(0)0(oj«5ifro<3 «j)°l(]Md6tT)6njj(sulcQ)0CQ)1 afeffljoiaajsj 
CTDjGOJO (arassfiom gggoj(o1«j3«5ifroanD (3ra«ji2(K«5)ja«5ifro 

CQ)L£10^«!lfl(OJnJ«Sro)l«j3 ojaSstTilaBajojoaS a&ylojjgg aanOoJJfflJ 

nMoSaofS ojgoffl ojIcogaoGCQ) (ftostDaojsjnmjggj. orasjOKro 

(KjaCCrro (.nJnjl^1§ S°1oj1«5)o CirUnflejaO(]9®10Q)l§Jgg«5)JO 63(S(0 63fflJ 

njjffljniiaS ao(.Rj)(Sffl(i»jggj. CDej«5)j(SnJoaej (.cooril^, slojlano 
cruaflejaoaBalocuojffljo s°lojl«5)omjeoj63i(3gjggoj(ojo, (i3ra)«5i2fl(3aol 
(ftgjaocQ) <m5)iiJ08>j|Ci20«>l(B3a)lcimjo gnjcsoooo ejel^1§, wscmlcD 
CDjcrufflaaocQ)! ammmlfllcDjjOcrumnsiroioRRS «j)«j)j«5ifro1aa3 cruocaddo 
«5)aB®0(0o (smsjrm njjffljniinaoffljo Gejo<ft)Rrro)l«58 cugao (iflcog 
aOGOQ) gsnea&jcTDjggj. 

cruosoicnjuo- ^ml caracroei^srmomnrroyiaa? Gj^ejeancmjas 
cftOfflstDo njoocajnmj- 

8. en CnG(QSmOCUa«)GtV S(.nJOd&«J) nQr&i 

crujaj1ss6n5)SCQ)o eruoDjcuo ajlnrojjaocios 
(i3TacincDj)S(.nJ0Sd&«!) in(m](Oi(m cnoorutrol 
(i3Ta6rD°lcQ)on3 nDjjCrocSceajifflenDjCn-iGioenDocro. 

(.oJA^anlojffl^rrroiajgg cimjAtiaRj)(S)j6gT3(sgoB«oa5 g'D (i3w«5i2 
(KRnjo crujaftfldafflOAjnmj. ganlarrfS ommofiasia (Ojojo (.Wonlrijl 
aBajrmanlmj a&ylojjgg aononaoato ejeloeajmnanjojao amj 
niljjcSoBa (i3Ta«5)l«j3 (.njcsojoomo ejelaeajoft) (i3Ta«5)_j|n5)o fljosSaBaoao 
em. (macro (i3Ta(.«5)C!d)oB«j coonmaosno. ssraeunj^eraomo cruocjuoostD 
(araolojja&offlstDo ^(oflacDryol gnJcsflaoloBajifeCEDjo (i3Ta«5)lmmjciru 
ffll^ ojlojlcD«)°l«nloQ)l«j3 rJlawloBajcftOQjjo (arae_!)(imloB«j(]ft)CQ)jo 
arLj^j(]ft)CQ)oa6TDSftn«j3 (i3Ta(5)laa3 s3ra«ji2^6iro)om (Ojnjaoco) njejo 
gsneoa&jnrilej. (Stdjdnamwio (maejoJoQnJoejjo amcrulejoceaj 
ojooB cruocjulceajACBnej. aojggojolRRi mlnmjo (.aoajloeaoaRn 

CrUJCrDo «5)(3(iB«Ojl(01(3oB«CQ)J(iB<i5)aOOQ) OjlC/D(ft>ejCDoaA06n3JO g'D 

(i3Ta)«5i2«5)«5)jo (.coonlaBajojooB (ruoculoBajcfeaalej. ng)CTDO«RS (.c/dojI 
asajA <ma)Ojao_!)Q06Tio. rjaoftiad gGanouosmmjul^j mej njol 
seraomo crulfiul^lgjgg aononaocolKsSmlcTDjo (sojstdo «j)«j)j(.ao 
ojstDo msccrrojojooS. ssTacsryoa? «j)(3a9a«5ifro1mjo (i3ra«j)°l«j)aooQ) ^no 
coanmojloiioQ)«5ifro1«^ nj(olffi6m)omo crulfiDloeajcTDj. 

9. afflODnSdO fi5)(3(SdB6)6m aKDlcDOoJSCDCn);) 
CQ)Oo (TOJQOoJ: CrO«5)J|CDi«5)l(86TU(roOCTUn 

(TOJora^er? smo ejoQ)OfrDaj1e<ft,(n): t.n-i"^so. K mnjl(SARj)(imlacD (.njaoooml^jaa&osnej CQimooffiaS ojlaiejo 
oJOCQ)jnT)j. og)aa3 (.rJlcojac^gajGO). mlaoS ^'d oJOjl(.«5)fflooQ) 
6Tijj(sulcQ)jo mlfifflaejfflocQ) mloMocmjo Asnej aroooS (ijracrojjrrroo 
(.oj(imnDmocQ)1(o1oB«jcTDj. g(.oJA0(0i2jgg mloMoan^oBaegra 
giRRSciolnm 63(ol(iB«ejjo ejejjaoAjojooS cmoraujjfflej. (i3Ta«5)OAa§ 
ecnojffl) A^oJCQ)o«s3 n^acroalejjo fflnnoRmooJlaoS oftijgjaAoaTejo 
wiaqnDo ffljeuonffilfflaoccujgg (ffljsfi^cmocQ) oj(OfflO(siaoQnn«!)j 
ajtrolarrfS ojIc/OBOjlcsojnjmo (.c/DOjIoBajmnRjnmjgg (wrxsom^^o 
aAoaiejo cruocrulfjuaocftjnmj. g(.nJAO(oajgg mloMocroanD 
CQ)06rDj amjoadjjam (i3Ta)«5i2ffi6m)om«5iR5)lmj(sojaTg1 (.nJoc»(d)m1oB«j 
(TTxrolmj (S(.nj(olnjloB«jnT)(d). mlanm aroonS gcRnawtDlAo L^Jsejo 
elojl^lgjo omjooo (wlffljaomcmrolfflS m°l B^rusaoco)! mlnmj. 
(mairolR!? rnlmojo ojoomanojcmrolRRS CQ)L£iofi(Sia a)0(06TDCQ)l«RS m°l 
(imniJCTDmoaeTDnDjo ojjjc&croaoctDlfflloBajnDj. roiJlcscftajxsoru, 
majceaj mlacimcsf^oaej (Snjoral^j ojoegBjnm slffifiTTOOomjoeaag 

CQ)06TT)0OjaD^O. 

crooeojcnuo - (maGr^ooS ctDaooso? gBOnrxoermoruanlRno 
m1o3d(ftiOffleooja«5ifro toJODociml^jacftoaTej ojoawroj: 

10. socnoiajjnDo saonj(jDl(ol«j)j|Cio1(roj|0 

m ar>J|jaJOJG)6)OJ: (.n-IOn-lJs'^ra' f^l OJOJQJo (TOOT) 

(TOScroo aoQ)o cnoajleafccrocMJlKcroo/cron- 
(ocnl6)ffl«j)j)(3t,(36)6)OJjj: (.n-ianJCTOnjorDcruizil ooHcroj^o. 

CDiJlGARncsom! A^aaegBgjas nflejcrujajojaoco) g'D (sejoA 
cmrolcsejccujo oJosejoAanrolGejccujo (seocnomajanesBgooo)! aiej, 
fflOAjmo mlcDloftiaa, (ijraoj ng)(.«nfflO(.(Wo (maajejjjesBgocojlffljnDoejjo 
63(oj Blojcruo (maoj mooloBajo. (saanowm rnncu (ijramlRnjjfflOAjnmj 
o5)CTDjgg AOffl^o aroonS mnmoccDolcsDjnmj. (ijracrojcsojoaej 
(ijramlanjj cruocumAglRKSmlnmjo mlanjj ojcruanjiBaag (.nJOoJloBaj 
ojooS 63«)l(e€)ejjo cimo(suj)fflej. gno (Oanomjjaccrro (graolsnrRnjacfco 
aTejsnacim erroonS miJlcsa&anouTilctyjas lUccumoBl (ojojasrwlRsS 
iJlej w&ermoB] &&(stmcu\^<&i&i2m6isBi/i (mamlanjj ojrru«5)joB«c/3 

OJS>lCQ)0CQ)l nffiQiO (i3TaelejOnad6SR(SgOSJO (i3ra)CirU(l9«!)l(SCQ)0SJO (Oonl 
(fflaOCQ)1 A^a2CTlJJfiUl(SCQ)0SJAJSl fflO(.RJ)o arLjCCU«J)1(OloB«JCTDJ. 

(iSTamlRnjjnjraofitroaegraagaaeaoaTej A^cmTOOjjjoJoejm cirujffljnjegB 
gocQ) ^'DoojffloJjsa&oS arLjccuffl) aTOonS mlanjjCrujeu (Ojojmoco) 
oj(Offlo«yaoojlam (.nJOnjl^lffllasajcroj, g«nj mloadAoa eooj 
cmrolarrfS QnfilaRnanmocpocfcjcTDj. 

cruo6nj(ru)o - mDj\a<&,mmiM! w'd mloMAoaeoojo oJiaSaDaocoil 

mj ^— w 6TT) 

AaTganjaafcoaTe (ijraojam (.nJooooml^jaifeoaTgjRnjsffljnmj. 

11. aft)0acrUJ|0oJ«5)lo SWCTO: (."-KTOln^OOo 

[,<ft>s(roo(ocionTO_!|i2iecQ)anjj) ojocoo 

CrU(Sfi5)OI2(2ar>r3J(0]MOCQ)o (.n-KTOlo^OOo 

ra^nadsjo (J0^«5)j|0 ooockoo rDiJls<ft)(i(roo/«5)^conjO(fti3d'1. 

mnjlGa&Rsxscru, (T)l6gBC/3 ng)ejonjlcu«5TO)lejjo (S(.cranadomjo 
eTujdulomcTunmmjo mloMoSiOamjo (ijraja&jnmj. aroonS ojcoBom N I <s> ejjffljgg (seocnegBgoRKS njffllojjfieiDOjjo saxOTroloa? (israjCDOooruj 
(Ojojojjo CQ)ffi6m)OBlaoje(ftififfl26gT3gjos (ijraaffifflnnlRniaocQ) 
nflejojjo o5)ejo Bj86U6gBg1«RS mlnmjo ecQ)6gT3g1«j3m1cTDjo (Oonl 
(wojjo cim«5)j«5)1(iB«Onjsjojoa3 Gaaoa)_)|Ojjo (ijracrojjrrroo Qnrxroj 
oJifieTDOJifflOAinmi. (sairaesraelrtsa (gw«j)1oa3 (iswGmA ojIcDcmrol 

« 6TT) o 6 6 <= o 

ejjgg OTjemegBog cnomo arLjccu«5)1(oloB«jcTDj. wion (isramrro) 
(fiiOejo (T)lej(T)l«53(]96)jmn(0)O(ft>jnDj. ml (maaBloaB QnTxrojoroTTO 
aofflloB«j i.a)an1^1(0jnTn§jo oocuojiCanroosjaijsl (ijratinlocD ojol 
(wjjSl^lfflloBajnDj. rnloo? eimcim (i3w«j)1«Ri (ista&inJoGnJoejjo (i3W)(im 
oMnaooQjlcojnrriej. m°l cmjooo (w°l(0jaoma5iR5)lR53 B^rusaoctyl 
go^jmlnmj. ganj (ruocjuooerDiaocQ) 63fflj cimoco«5)1cQ)ej. (isracrol 
(dorkS ml ojeilcQ) enjjfiulfflomjo, (ijramooruaBfinmjo (i3ra)(Bi2«n«5)jo«5T!S) 
(ijraolcEDjnDtwImj (S(r!)oc/)_j|mjo (ijr&iOstDcim erroonS (ft>(oj(rojnDj. 

cruo6nj(ru)o - gDinJcftOfflo miJlscftanciruloa? mloMoeaoiaeoojo 

=^ cm o 

^^ o 

QOCQ) (i3raOJ(ft>OaDlCQ)OS)6tT)CTDJ CQ)ffl(0OSa3 (T)loajCQ)l(iB«JCTDJ. (i3ra«5)l 

moasS (ijraojao? (israaroscftoennanTOlRsS oj(0(.6Tiini2nJ2(oj(Sniioc5iR5) 
fflorrfS (S)Rj)jo«5iR5)rijol sleermoom ojg^cmrojfmanlm gm1cQ)jgg 

(OSnej ffl(.(TO)63r3g1ejOCQ)l nJ(0|.6TUnffl nJ(OfflO(BiaOOjloa3 CaonlfflOCQ) 

OJ«l6tT)1oB«1CTD1. 

em o o 

12. (0)0 Gj(3f3(3aoo aijajBfflcnjLoJOjIo^so 

CninDOnDlmo innTHGOx^Oo oJJfflOGTDo 

(3if8(3Jo^o«Ji2S0Q)ocooa:i1 OTdmoo sraruo 
acTOJO a)°lffi(oo orxSnadsc/ooofe'D Snnooj)!. 

g'D ciru(njj(36TD sc/itBTW <i3ra«j)_j,rro)o fljaSwacujo Wonmojj 
aocQ) 63(oj aimccrrolmj cruB^c/oaoa&jnmj. n^mno«j3 gno njocsruao 
nj(OQ0c/Dj(oa3 rjffllrjj^stDmoa&jcTDj. (stddS) gojoculaejejoo 
cirufic^(.«5) (.nJOjlnadoi20CB)l(tn(]96)jnmj. (macro n^ejoaj(oj(sscQ)jo nD^a 
wmos^icro cojoDowIc?!? cmnlcwloiij^jnmj. gLrJcfcooo m1(TO_j,cujo 
63(TT)1^1(ojmn1§jo (STa)gj(]ft)(/3ce6)j arujoeodfla&aocQn (sraolaajdionfB 
(ftylcEDjcTiDlej: n^cTTOjOcftoosnenmociKi (aracroj arujcroo awoinmo 

CQ)CQ)jaS (llO(]B6)J<&g1(i53 63gl6TUTro1(0lce6)JCTDJ. (STaCTO^rrTOo C/)JoJ(ro 

aocsylfflloBajnmj. (stdasflacA a&i/amo wim^cmo GjaSejeaoa&jnmj. 
woe)(S)oaii c/ojfiDsrujriul arunmommocQ) oruocu&ntS, anadi amarul 
(scDCEDjo 6njj(sul(S0Q)CQ)jo rDl(ro_j|(ujo m1(0(T5)(0(iijo mddsn&cri rJlnrro 
wlasi 0cm0O(]B6)jnmj(sr!JO (araciKT) (sra) arumocrocDaaracuororro 
(.nJOrJl^j cruflOAoejo anfinii(sc/ooA(Oanl(!5)mocQJl(cifro°l(oo(if3 cruociil 
(fiajo. (grsojaoS (ijra(TfS)g<ft)(06iD(BTTOl(?56 CDlnmjo oncBoadGOooAoral 
(iflcfcocoegBc;? oruiajejo mc/ol^j(SnJO(]ft)jnmj. 

13. o^(roij^(rojo CTU(TU(on(r)^nnj) i2(3(n)j)g 

LoJnj^oDJ) aD(3l21fflJ(a6nDJCSI2(!5)l20oJJ( 

CrU (21206(2(0 (212IO(3CD°IOQ)o oDI eJ6tlJCJ0J0 

nj1nj^(roo crufaa or)iJlc2tft)(ro(TUo ascn^j,. 

^'D (StddUpaSm (iflniKIUa&aOCQ) CDfi(SfflaOnJ(Sfl(/Oa(mTO (STa)flJ> K njj(3(^o (.CTOdfloBastDo; otarorTOxoo (ijracoilooD arnmo aiu^ema 

(TOGdOCKTOfflo nacfcOCTTOCWOtncTJ? (aTa(S(ronjOl rJlCTO)!^ 6njJ(iUlCQ)1(i53 

cmDl(oarijsj(5ra)6tT)o. gi.fiJii8'0(f>o (TuocucD arLj(m(ro(i5)l(Dj(sa«j3 amj 
niijj(3(]B® (ara)(5B(ruj(ojnj(.oJOnj(in1ca)j6n50ce5j(S(ifiJoc/5 (aTa(roo!n)(K 
(sramrrS (srajcsiaoojlarn «5)(Kj(S(cifroosjifejsl (.c/)anl(]B®j(S(Tuo(/3 (arajm 

(BOrUJfflJojmOCQ) nJOCSrUnCl nJ(0a0(iJI20Ojla(D (.nJOrJloBajnmj. (Sira) 

mdjCncB aanocimaj(.Ga(cifro (.nJ0ojl^1§ (ara(ii(T3 <3T8(w1(i53 mlacm 

m0CQ)l(51fro°l(0J(TDJ. (Son (Diijl(S(]ft)(iJ)(SCim! CDlm(]B®J(S(ll6TBl (SO) nJffla 

CDoarorrolafT? ojO(!jn«j3 (rojonm1§l(ol(iB«j(TDj. (ara(S6ai30§j (.nj(S(ii(/(5l 
(]B®jmo(Bfl(?j3(inn(im wi)&<Be>io rolegBag (ij)sca)j(uon(3 aruocujjaej. 

(Dl6Sr3(/3 (.SrUnCl (.nJOoJ(i5)l(]9®Jgg g(51R5)aO(ll(]ft)OOtn!r!)O!r!)l(0l(]B®jnm 

(S)0CQ)1 6iro)orr3 (]ft)(oj(rojnmj. 

cnJosnumDo - aaaooaanrS ajeurorrojcnlnrnjo nj(0(.snja(anjj(oj 
(5niio(nra)aa(T3 aan1ao(i(fi)(/3(Saja5CQ)jo (toockS (airacTOlrDdia&oc/DlcrDO 
asnonm (araolccuja&ccujo Qajwasyar^oui mDjlas^anmil&ai men 
(To\(si nj(DfflO(iya(K(!njaolcQ)0(T)jgg (W0(i53ry(0jjO gejojcmaocofl. 
(STa(j(S)osj(]ft)jsl woKoo^di an&cm (.rj(/Do(iml(iB«jnm(TOj(]ft)jsl (s<&,§ 

(SriJ0(/3 (ara«5)^rro)o (lf\)(S8950rLj(S(!Sro)OSJ(fi)JSl (SrUOGl^J - 

14. OTacnjjL(S) (JD(3(2mof3cnjjC(roocJO(3i2moracnj) 

(.(TO (TU 12 (0) (ft) ^ (!J) oft) ^ (S) (TO 

OTacnjjL(ro eje^o^ ecuj(0^ aD(nn5)(n)oJ(/oj)(Tu1 (orajra. 

(T)iiil(S(ft>(fflcim (SnJOBl^j: e(/)Ojn(8, (srassira nfficmlasi (.njomcno 
CDOQa)l(oloB«jmnj n^alciRS (isracDcSaa cruosmmjufflnrncrocujo ao®^ 
(ftiO(06rD(.nJcft)^(m1cQ)l(B3(Dlnmjo (uj>(ffljj(im(rofflocQ)jo ejcroo. ciKjScmro 
fflO(Do, eonil ^(uaayejocmrolciKSaolnmjo elmnojjo wijW] wieisB 
olsrorwlfflloBajmn oj(oao(oia(W(inja(nra) o^(inn(]9®joj(Sfl(/o1^ (scroo 

6TD(Sffl. 

15. CTU(8cscy arurao (S)(m oJoooaoncTOin 
(OrJOoCTul rro(3cyo6mn aj (sara curamnH 

(r!)ra1iJ(2fn5)0 t,6TUnffliiJ(0J(O iJ(Ofn!)l 

(S)Smm nJGo CTUoCCO(2ar)6rD t,61^fU°l(2l2J(0l2l(S(t5)J^(!J)(ro. 

CQiaffloscKS ^oJlas ojoceniara ojj(oj(Snado«STTOBa(D ojcoa 

(.nJOoJJjO og)(TDJ nJOeTUTTOjaafcOSnej (i3W(rola(T3 (UOiiJAfflOCQ) 630O 

Aocoarorro crujffljnjaocQ)! goj(SB(/o1oB«j(Tinj. (i3W(5gnno oJocqjjctdj, 
(rufflomcTOGCUBesragjo momo(.njift>o(ocm5)lejjgg iianBcrujAag 
aaeaosnsj CQ)oa(0)omnla(iD (.fiJ(wlnJOBl(iB«jcTDj(S(iio cmnaij^eTD 

(TOnJo fflJCWejOCQ) CrUOCUCDcfegjaS o^cfefflOtCTOCUJO oJfflaOJJfflOCQ) 

ejcftai^o o^a(0)omoo(sstT)o n^(0)lacQ (.nJ0n-n<fi€'J(TD(ffl1mj(soj6n3l 
CQ)jgg giiJCQ)0(i53 omocDcferrS mln^asejoanjjfic^o iemnm^Oi^^Qcsm 
(i3ra(Djci33dloB«jnmj(sojo (isw) njj(oj(SoadocsifWffl e(nf!Joan(3 njammcmio 
6TU)orr3 rnlmeeeij (imo(S(i83tiojfflocQ)l gnj(sra(/tn(i96)jmDj; (maKnoAjnmj 

630o nffiCm g'D n^cftOcaaifflo. 

ciroo6njcru)o - moaonfilcromoostDSftnejjo ojoaocstaocii (i3ra(S(T)<e50 
(Snjfflj(ft>go(?53 (ijlg1(iB«anjsjnmj. (i3ra(sgnn(!sro)la(T3 n^ejo (Snjoj 
(fiiglejjo 630o cim«lfy(S(.(/0n3dOo ofljomj (nstDloBaanjsjnmj. (macrol aocofl (sramjeojssnsociDajgg aanorjj(ojn3dci20(ol«58cDlnmjo (.c«(3U0 roocisS gnilas (DOfflccin5)l(snf8c!a)jo moffllcQ)j(sscQ)jo (i3W(seraacsiR5) njcol N I <5> cosrol^ '(.rJstDOj'accrro njcocsrunci njjojcsniioccrroaaa? 
(m£iom«STO)j ojcSsml^jOifljOsnej ocuaoosa? njooojjnmj - 

16. nQcroeraJDjjCUOtftiadao Lsrunffl o^croGoujiajo 

(fiiadCOo nJCOo 
a^(roS(3JDJ)aJO(ifti3d(Oo ffieiOOCOJO (S0Q)O 

0Q)f3laJ(S)l(rocroj((ro(ro. 

^^D (i3wanmocro1cQ)ocQ) (.nJeriDOJo 630oao(Oo (fflonmcQ)0(fi)jcTDj. 
(nj(O0o«ji2oojlaa3 rrujffljnJo). (.smnoojjo (i3Ta«5)j«j)onmoQ)Oifl3jnT)j. 
caTa«5)OCQ)«5) (SO) lewnmamfladiwio njaiiewnSKsmladiwio moao K (i3w«5)1oa3 (T)l(5ijjRj)(scQ)CQ)jo ojcSsml^lfflloBajcTDj. ngjrrrojo&oasne 
nmoRj?, cmocjuACT) (fflorrfS (T)1(wj>(0)cq)josoq)Jo mlfirylAoaxinctyj 
(sscQ)jo (ijramjeojo gsneoAjmolejcscQJO (ijreanjGoJooej (wonm aoffll 
(OOBla&gocQ) (i3racDj)Oj(im«j)joB«gl«j3 mloDjo elmnfflocQ)! .feojcino 

(ffl1(OloB«jnT)«J)JOJ«(0 ^'D (i3raml(fflJ>OJ(im«5)JoB«GgOSJ OaOKOOOTJj 

ffljsnsocD)! (ijraojfflaS (i3wnfS)8A(06TD«5iR5)l«Ri ml(roj|«n«s>j«5Ti»1on? sjreel 
ejoosdo g«jT30jloB«jcTDlej. s°lojO(siaoojj (T)l(wjj(Si3j(wmo ffierroom 
(irujffljnjaocftjcTDj. (ijramlanjjOjjo ojlmoaslaajaocQ) sfU)c/D(0°l(0 
6si3a5(iB«jo aso(f)6isB(ji<Be>io ojommojcstmlcsi ganjaoccDl 
CQ)Offl«nofflj cruosnjmjuojjffllaejcTDjajgg B^rusaoco) (ijramjejsnl 
63OoAOffla0nT)j(5)acTT)Q»OAjnmj. (STa«5)lmo(53^'D(5)(5)ja«5ifro(.Wan1 fflwcumjensocfeenno. ^an (gramoralcojjo (gwmnronjjiaoAjnmj. 

CQ)o«(0)O(0j A0(0_j,A0(06TT)6gBgjo ^(ffllmlej. (i3ra«5)lmo853 g«j)j sm 
mfflfflstD (Oonlanojjo omrao o^<ftojjo om^rymo mlfirylAOffloijo 
(ijraja&jnmj. aofflloRrrolaa? mooooaAosns ganlmj moooo oruoe 
ojloB«jfm1ej. g(d) fflfflloBajaacTDjo fflcoli^lceeijafflnrnjo (israjaa 
sftHejjo (ft>(0jRnjcTDOj(0ja6n5S83l«RS wicuA ojocruanojcmrolRRS (i3ra)«5iBi 
crujffljnJoasTO) (maolccujnTilej. wicuA (rufit^mo (.efflonrolfflS <&,v\ 
erorrojd&jsjcTDj. (maoial oJoctDjmoRn (ijr&iffljo ii/amflatB&errs wi)CU 
aD*,a1ej. wiDoAcmnimsflcsi wi)(smonl wi)6)(aw)o aa&oejicTDialej; 

cy (JO -* -* (joo o (JO' 

(i3T8)(3(i96)jo (i3Ta«j)1acD a(]ft)Oejjajomjo omoculoBajnTilej. 

cruocjuAmj (/0(0°l(0«5if0)lGnf8cQ)jo (seocnegragjcsscmjo (ijramlanjj 
(ffl(scQ)CQ)jo (fflarrfS (i3W)«5i20Ojlan3 mlanjjRnsctyccujo njlowlnjlg ^'d 
(ijramlanjj (seowegBglejjgg crujeuccrrolao? (i3ra)C/DCQ)aayro) (ffljjSl 
^, crurao (SKsmoosjoSijsl ojmiloeajmn mlanjjCimjeij crujojnjmocQ) 
oj(0(.6TiJafflnjj(0j(Soad0Rrra)fflam (.oJOojloeajmoRsilm (israelejooadajgg 

OJmOCQ)1C5iro)°l(06TDo. 

cnjosrucnjuo - ^iaJtB^ooio <i3ra)«jB«j)«j)j«n5)laa3 ciialemm ruyl miJI 
(SARnmilao? (israaTOSoSiffleTDCorffiiloS nJco(.snjai2nJi(oi(Soadoayt?5)fflarrfS 

cru o ^66 o 

(ro(fflja«5ifrof^olcQ)jgg s1ffi6iRS)ocirucQ)j6nr)(6«5ifC)lcQ)l§j CQ)a(Dosa3 njo 
ffl085i20Ojlaa3 crujffljnjatirra) oj^enrnoBajnmj. 

20. OTae6TD0(06m1CQ)0n2ar)ffi(m0 12nr)°ICQ)0- 

ciDocciaoanjjj sffi(TO)0(3cio1nrn<s(n)o oijoDocdjoo. 
(omcofcO)]: ojaoj(«5)l aj°l(n)sc/oosaft)0 
(joocmjLoJcnjoGocia aDlmooDiaoasiaonog 

^(wlmj ffljaBnjjananm s°lojo«raoojlaa3 oojrauaoco) crujcoj 
(Sojfflj a(]950sjRrra)1§ (ijracKlaa? ojv,fiuooj(niQacQ) ojjj(i9<!nfflO(e€)lcQ)l 

(OloB«jnT)J. (i3ra«5)OCQ)(d) oJ(OC6TlJaranJJ(OJGollO«51R5)ffla3 (iSW) S°lOJ0(Sia0 

oJlao? (i3w«5)_!)a?5)o ct)1asoj«1«51r5)cq)ocq)1 cniQlanlaiij^janma&lejjo 

(i3ra«J)1aa3 GmCSO 63«)1(iB««RS GnJOejJO ra^(T3dSlCQ)JCQ)^«51R5)l (.C/DBUl 

(e€)oo1ej, (ijre«5) (saonnesragic?!? QjfPjan ng)ejoo aonmj Aylcmj 
nmj. g^D oftiOfflstDo a(]ft)06nsj(wanm 'soroj' fflmjoad_!)ao(o°l(Oo ejgl 

^Igjo aIs oJ(Woa)6St3gOCQ) «5)JrLj(.oJ06TT)lAagGryOaej (waofS 

rajfiejeaooQ) s°loj1(ffloOjj|(3«5iaaocQ)l moolnjl^j Agctyjnmj. 
CQ)oa(S)O(0j (imou}(ft>n3 njj(8(scyO(iB<inQOCQ) ojlsoiiijmfflciDjcruffll^ 
(imjcQ)o mlanjjCSiijRnmoorujffljoJo ofljcmj (feffljanl ng)ejo (.nJAococcrwl 
ejjQjgg (seocnoelejOoadesraglRRS mlnmj (Oonlanmoccujo (sc/DO(]ft)(0 ^1§ ciruou}(fl3m g«!)jojtf>lc!a)0CQ)l fflsnelasSoeajslocujo n^acroaanejjo 
(i3rae1n3dS(0jnja«rra) (.nJOnjl(]Bajojoa3 (ftylccDjnmj. 

17. nQtroraoQJoerucno CLWOo^oeacroraoejoerurDo ojcoo 
a^croraoojoetuoDo ffierroocrojo (.eruniae&joeaft) 

ojoaofflia (.rLiOoj«rno9«2(soj6Tifgl (imj°lift>(o1o9«jmo ojej(0°l(5)lca)1 
ejjgg (i3Ta)ejo6njcD6sr3g1«j3 nj(oa(S(.c/DoMoojjo njoaoaiejosruoijo 
g'D 630o(]ft)0(0o «5)acimoQ)0(fi)jnmj. ganejoaan aoj auoaanoffloiejo 
srumojjo gej. (macroocojRnj rJoaoRjaoojIao? (i(.aon£oaocQ) moa 
a (crro (isrro a nm aooemo (.(-J0(-Jl(]9aj(i95 nffjcmas) (macrolao? 
(.nJ0nj«5)1(]Bajgg ciru(3(sryo«5ifroaojjo cmacsao'TGJOjjaocQ) cruocDCDoao 
(ftjnmj. g'D fflancim_)|a«5ifro (.Wonl^lgj oq)o«(B)0(oj ciruou}(]ft)n3 
gcorolayjo G(.njfflOjjo g(ro1«j3 (STa(3<^1(]BajnmjGOJ0 caraoinS «5)°1^^ 

CQJOCCUJO nJ(OaO«5iaOOjlaCD (.nJOojloB«JCTDJ. 

CrUoSniCnjDo - ^(.<-iJ(]850(0o 630O(]850(0aC51R5) (.SrUaOo, nJOtSrUaOo - 

goj (osrtslcsnSayjo (.nJtwIoSiaooctn nJoeiRrrolg, mDj[(iSi(S)(To\e)(ri 
(.njaSmn5iro)lmmj(ru«)6rDaocQ)1 omatoosaS (i3Ta)«5i20ojlaa3 crujoj 

njaCOTW OJ«lStTn(]9ai(TDl: 

6m (i (i 

18. m sooQjffifij) LffllcQxscro ojo ajloJomJl- 
(TDOOQ)o dfcjcrocMjIom eruejru .feCMJlcs) 
(maeso rDHcroj,: aooaoj(i(roo/cQ)o oJJ(00(I6tt)0 
m nDcnj^sro) aDrDjjiaocicD ao(o°le(o. 

mlffiijjearoomffljnjfflooca orajRnaoojj okoI.b&i&gwo ^m\<Be>i 
•BiGwo arLj^jcimlej, cmacroj crujoojo 63ctd1«j3 cnlnDjsnriocQJCscwo 
esnmlcDj (Btomernsmo cmaej. (i3ra«j)O0Q)(B) (macro eBcnrilaaS <fi)0«)_j|.fi)0 
(oenDaocfcjnTilej. (macro OTaaraonjjo mlcrojjCiijo cruGO ngoftifflcru 
ajgg(rojo njjfflotromnjjaocftjnmj. (matroj ciiv,(sul(i83ii(i»(0anl(rociij 
aO(]ft)jcimj. c/0(0°l(i>«5Tro1cDj coocroajsnsoouoejjo (maciimj moc/oajsneo 
(ftinmlej. 

(5\) 

19. nDOTOO (2aJfiaC10J)(S(!J) oDCTTOJo 

(-LO(Ci)(2Cjmj(T2i(DJ|(S«5) (-lOCTOo 

gei) (S)'r> en ailaocnlcsano cdooqjo oDnrol 

en oDcnjiScn). 

CQ)a(oosn(3 goJlas (i3Ta)(ro20cina(T3 c/Dj(suaDj(ojoj(S(rofro(r!)jo N I <E> csrunffl ojjffljGniionstTOffla? (i3W6tT)jojl«j3 (ijrasnojojjo laanccrrolRRS 
fflnDcmrojo omfiryojjjOojlcEDjo (isWjOennnDjgg oJotenjarafflnnlfflooQ) 
(.cooril^lg (imo<ftaio(d)(]96)0(0o (.njoojlce^jnmjoojfm (ijrecDjeojl^ 
olcQJjnmj. ^ojIos 'cDoanj (.nJomoBoan' - o^cTTxroloo? (ijrecScoiDo 
'ojoeaoojooo? a^oj' o^ctdjo 'cDoanj' og)CTD ojO(fi€)lco(8«5iao 
'omfifyocjuoffl ojoaooiaooj' o^cmjo (i3raoc/)°l(fti(oloB«jcimj. 

21. (ma) cruris 000 gjoo (.fusra^l 
aoccwocrDO cqjoctoI crucSojcro:! 
aajorucoo araomGo craruo 
arascDjjO ffi€TO)0(roji2(3nn(ro1. 

nJ(0(.SnjaCl rJ(O0O«51BlOaj (i3Tanjla5)J> C/Od9(WlOQ)JO OjlfflJOUCJUKSlZiaO 

(.c/DOQ)lcQ)jo (arajcAjmoj. ei(S(a (xvmwo (Kacm (stdaqnTicsmtdji 
oJlffljrau cju^EiaegBgjffls ejleja&oa cruoeojIoeajGao. (matwImoasS 

(STaSgnDo 63G(0 CrUfflOQJnSTO) CrUJaMdBORRS CrUJaMdBOJJO 0an«5ifro1«j3 

aonccrrojo carajCQ)! (aTadlosaorysjcTDj. cara) nJosac/DjaaB (tooo? cdIck^j, 
nj(OQ CDOfflCOTTOlcTsS ojlfflosl^jaa&osns eo&(rooculmmocQ)l eo&annao 
(ojas ojIglQa&g sruonjGjfflo cruerajtolaBajmnj. njoia CDOfflccrroltij? 
(stacDlojcrulaBajmn rjoalotifle<©<5)naoffljas fl^n3dsloQ)l«53 caracsgnno 
c/DOQjl^jacftosns n^ejo dlosftja&glejjo cruaaj(ol^ja<ft>osn5lffll(e6)j 

CTDJ. (i3TaOej895l853 (SO) nJCOEOCBiaOOJ OV&C^BO Cnj(3fy(.«5) (niQl«5)l 

arij^jnDj. gffllosajnTilscoTwjo, fljao (SrJOCQ)o«Ri (araojIscQjjo, 
gossfijenuoc/S (araojlasctyjo (araQgonogsne. (araGgannstrolaa? 

CirU^C^OJ_J|0nJ(]ft)(0) g(WO(]ft)JCTDJ. (StdGqnDo (TO&C^ldS) n^ejOfflJnJSafi 63(0l(]B6)ejJO (I»Oa«5)0(OJ (ft)0(06tT)OJC/D0ejJO (SejC/O0O(.«5)iaOCQ)l(SrijO 

(sc/DOAo (.njcfeslojlieajnmlej. gtmj (oanmccDoerf) carasataamcsDjgg 
(arajglaoS ejcaaienDo. 

mjosrucnjDo - gml cara) rj(D0o«jiaoojlacn crujoroo rUjajniioolRsiflo 
aa&osrtl (arajffljo (.nJOoJlaBajnTilej. aol^ caracro <ara)a«) crujlafccolaBsj 
nmjcsojo (araoimj ao(.«j)o ejelaeajnmj. (aracrolamryol rJocsDjnmj - 

23. cioocQ)i20«5i20 t,"-ifu^scDrD ejaej|0 
CDeaa)OQ)o cio eruoDjcno Lwojsanm! 

CQ)(SI26)fflOJoad, OJ^6TDJffi(S) GCTOCD eJSJj- 

cru«5)Q6)cruj(nad (Grajroao culoj^emjcsas) anmjocrujoo. 

aroonS ago«5)0(oj nj(0(SQaoj(oam<^ol ojfiennl^joSifplawrolffll 

(iB«jmnj(sojo, (sraGgnnansTO), asocim(.(ro6gr3c/3 njol^lg fflGmonno 

eaegocQ) eooadennegraglRRS oJcaoamiRjxBiJcmTOlaa? momoi.nJ(ft>o(06gB 

glejjgg ojcSeiDmcftc/? mscmrojfmojcsmo (0)<3(e€)ao°lejnLO(oocQ) 

6Tijj(suls°lojlifl3C/5cS(]B6)0 6Tiij(sulfflomoaaT)nT)jgg (gwansftiOffl (.ojo 

c51r5)(S)cq)1«rS mlnmjRRSejanaocQ) m&<&e>o fflj6uoa?5)l(0o oJlcsojiJl^lg 

(aracsgnnaasTTO Co-iOojloB«jnT)(ffl1mj (aoaloBajmnojcsmo oJoiaoRnao 

ojlam cruosmmjol^j ojga(OCQ)CJul(ft>o (SA§1§jggoj(smo (.nJOoJl 

(i96)jojonf8 cimoa)l(i9€)jnD(roej. CQ)oa(S)O(0jRrra)am oraGgnDo (imjcQ)o 

om/lcftfflloBajnmjcsojo CQ)oa«!)O(0jroTU)m oracsgnDaccrronjol gRRicsa 

sfflocQ) (aTaelmlcsojcmffljsaTgo CQ)oa«no(ojRrra)m (araGgnnanstTOoBaj 

soa«5) s°lojl(iB«jojoa3 omocjulceeioanloloBajnDjcsojo CQ)oa«5)O(0j 

cmrorrS anarrfS enijraulaooMnlcQJlejjo omocucDofcglejjo (aTajtcmcEDo 

aojcQ)oB6)oa(ffl (aracsgnnnstTOlaa? Av^ojaco) aotRDo (.nJiWloftiin^j 

aa&osnilffllflBajnmjGOJO ^(.oJaooo A^njomlfiefflnaoooco) omou) 

^LfJAOfflo (araej'DAlAfijfflaaac/DjfflicrujffljfiJCQOOQjIffljnmlijo caracsg AnaoojasGQoS cijoaooiaooj a^cJ A06TT5loB«jAm)jo (scmowao onasKTOlmj «j)aa3 an^c/ojajjCcrrolfflS (sejc/ooGrJoejjo (araonAOfflal 
ej. cara) njoeacrajoam (araolayjnmajncDjgg (araojAoooo {(sojosm 

«5)«5)je€rO)CDOCQ) OCDatOOSCDJ (Wjej^o) n^ClDlaB6)ejOa«5) 0OO(3oB«O6TDJ 
CirU0U)l(]B6)jnD«5). 

cnjosnJcnjDo - gml ^(.nJAOcoajgg cara) nj(0(SQaoj<oarrfS aonl 
aacQ) (araolcQ)l(iB«jmo njjojniiam «5)l(tn^olcQ)jmf) ao<oJ|0 njo 
OQ)jnmj- 

22. orac/offllcoo c/ocolaconadj 
(ijTa m ru s cruD oSdJ oj crunl «5) o 
fflnDOfTOo rulejiaocsiaocDo 

fflCOTJO U)°l(l(00 00 (2a00aJ(!J)l. 

s°lojlAgjas ao(D°l«)o (aTacDl(roj>ojjo aflmoc/o nDjeoaiGrarmo 
sjAjslcQ)(B)jo carajAjmoj. (aratwlm injm']<&&iemo njcoloialcinromo 
ciruoeojl^jaAoaTelffllaBftjo. orairolaejejoo (ruiaeoojcsanroosjAjsl 

(TUDltwlerLj^jnT) nj(0(.snjaCinjj(ojGoiio«5ifroaof3 g'D c/offl°lffl6ai3go«RS OQ)aooQ)l(tn(iB6)jcTT)lej(soQ)o <arasai3amoQ)jgg amjnMjjO? crujAadasruj 

crufiojLQO (Oanlanmjo (araaD(o°l(ociQjo (arajAjmoj. g'D AotoaDo raulsocuosjAjsl (ara)«5iBioj1nJ0(0o ariJccurtnjaAoaTelffljcTDoaj? 

aAosmjanoom <ma(s§cino cdIctoJiCDJo (araojejcnjao ajctdj. (.nJ0A^,«5) Qnjoejjo rjomocmaooilam (.nJOrJloBeijojoo? cruoculceeijnTilej. 

(SGODAoej c/)j6TDOBlAgo«j3 (aranj(o1iiJl(TDmocQ) cara) aonomjo n^nrojaAoaerrgnmoro^ (araojoS rj(D0o«ji2oojlaa3 <ara(TX)°l0fflocQ) 

cirufifyoj_!)OrJlcQ)jo n^ejoccrrolcsoJocDjo (ara)«ji2 crujcojojoijaoco) nJO (arajflfflojlmj nJO|.(ro0OOQ)la5iro)°l(ojnTnej; (ara«5)lam (araojGongl^j 

csaaojcoacD (aradleraTTOciBlcDjGaonado serroocDlosDOCQ) aanorjjojnadnS aAosnej sloJlosajmnj. (aTa«5)lroo«58 (araojoS njoaoanaoojlao? CQ)CQ)jas fflo ffloolcculg OTaojaaS ajcTin«58 crujrrroffljnJo (.nJAsao 

oB6)loB«06TT)loB«JACa)JO axU^JCTDJ. 

cnjosojcnuo - gml njoaoam CnJOnjanl oraicSaBajaTgOAjmoj 

ng)CTDJ nJOCEDjnmj - 

24. ooonj1(OS(!J)0 rajCMJcolroo- 

onoooDOGoroo oooorufaonnlro): 

oooooooTO) laofoffirmo cuonJl 

(.njffierro coo ffl ffl ooooQO nJoojcQ) ocro 

oi^oai^ocoo - 0Q)oa«5)O(oj«5ifroa3 fljoorUfflaDsairaglKj? Qjl(OdB<wmooQJl 
(maojacQ) rj(ol8»j>s1<e6)jnTnej(S0Q)o OQ)oa(S)0(ojti5Tmoa3 eicDCim nJO 
ao«ji20ojlacD gcsnJAadl^ ralcD(oo(.«j)6at3g1«j3 QeowcrujffusaraglRjfS 
(aTaej6iRrro)j«5)l(ol(i«jnT)j(sojo nj(oao«ji20ojl«RS ojlc/DJO(imalejoa«5) 
0Q)oa«5)O(oj«5ifroa3 cruGO (araaooarocQoaal slojIaBejcimjcsaio 0Q)oa«5)o 
(ojccrroarrS acDcru, sojjfjul, ^iCB^wssaui goj mlctDcnroaD ojIscd N I <i> (]85V,cj1C!d)ifi«OJ(]950C/0lCQ)0CQ)1«nro°l(0JCTT)lej. K srujfjulocujrjcsocaoafl^j ammo 6)rLj0Q)(ffl1§jo amjnad^m <gra8»j (.cnnril 
(]B6)jojoa3 n^rrrojocfeosnej aruocjulaBejcimlej? (israGCTOcruosrumjul^j 

nJOCSDjmOJ - 

25. OQJCrUJj (.STUnffl aJ aftiadCfTOo aJ 
gee eOJfiJ) 630f3CD; 
l2^«J)J|J(80Q)GOa)J,OoJSCrUaJCDo 

dft) ^(iJiDO sojG cfflccro cru. 

fflmjniijjaD(0°l<06gBg1«Ri CDfifflaomjeoojiajgg (.eniOarastD 
csa3oQ)jo CD^BEKOaftfldocrujeoojajgg aftfldcanlaDGoBayjo aD«)°l«)63i3a3 
nj(O0o«ji2OQjl6)a3 (.nJ0nj«ril(]B6)jQOJ6Trgl (macTO^oilcfto gccrroao n^cmj 
(ftffljanjnmj. n^crnoRRS cmaojcsyjo (sO) a&oejcrujojnjmocQ) njoea 
c/Djfflmj cseoffimmooQ)la5if!S)°l«)jnmj. rJlonm aoj mJOCDOostD amj 

nilJjaS(0°l(06Sr3gjaS a&LQ n^rrro0CQ)l(0l(]96)JO? n^ejo(!sro)l(smcQ)jo 

ciruoanffllaBejnT) a^«5)j,jcsflojn3(snjoejjo (sO) nJOGac/ojaao? cseos 
menstTOOsjcftjsl (SrLjfi<fi6)a<^sjnT) rugmlcmjo nj^oeaoloSigjo 
csnJoaejcEDOAjnmj. ^esraam (.sruoorastD aftfldtcrolcsDoral cruiacruRj) 
s°lojlAgj(sscQ)jo crujouo a^«5)jjjojl(sa3oQ)jo cruooDOOcftmjo 
c3ra)(.c/D(i»flO(S)oojjo (ara)OQ) rjfflsac/Djfflam ngaanaftnejjo amjniijjm 
g'D (mamlanjj amcru, srujoul, g(.(i3lcQ)63i3a3 aiylctyocoyi (matron 
css6ro)CQ)aj(iru«j)j(ea(sg(Srijoaej ng)6ST3om «j)l(ol^oloQ)jojoa3 cftipl 
ocajmoj. (i3Ta6u1ejQ«5ifrocQ)jo (maolccujcTDOjam (rolffll^olocDjnDtwl 
mjgg ciruoffl(3(Bi£ij(0 (majcSaeajsne? (macrooocDR!) (njj(3(sryod9(waocQ) 
23-00 0(.rra)amjcru(ol^) njoaooiaooj (arajato (oao? a95^nJOnJO(.«5) 
aoaeal crujRjxwjssrac/S (.coan1rijloB«jajomo(.a)an1(]9ajnT)j(sojo 
(sraojmj ao(.Rj)Q0 (sraGganaanro (araolccDjojoaS cruoculceajAOQjj 
ggj. ng^atKS&lejjo crujoroo c/Dd9«!)1a(]ft)06n5 (araQganaccrro 
OQJLQofiasiaffljnJCinrolRsS on^fllcmnaoaBajojoa? cruocujjaej; n^rrroj 
aa&oaaTrsnmoRRS (STasgano ejajafclcftscseTOCQ) oimjcKjaeaag 
csrijoaej ffmjdulcQjjnJGcraocol^j «nl(ol^dloQ)jnm«5)l(53 n^Rrrojanj 
sj nm 85)0 CQjlffllaaj nmlej. 

cruosrucnjDo - tosneoo eocnnstrolffl? s°lojO(oiaoojl(sa3oQ)jo ojcoao 
(K0oojlcsa3oc»jo crujffljnjssiraag (.rJGRSjioSjo (.nJGcro^Jicfeo oj^anlaBaj 
Accujo (3ra«5)j (.coonl^lgj (.sruaoaflSTO) (.nJOoJloeajnmcrojaAoaTej 
cirul(?uaoaft)jnm aflejaanroryol nJOCQ)jAoc»jo ariJCfficrolffllaBajrmj. 
rUjojoBaanrolRsa csDoaanoffljccrroam njoaoojiaoajj ciruj°l<ft(ola9aj 
nmjGOJO (maoimj 0oc«5)(sa ssTacsgnnacmro ssraolocajojoaS afcylctyj 
f™2@@J- ri^CTD0«j3 nJ(O0O«JI2OOjlam (.nJOojIaBajnmcKlmjgg cruocD 
ma&ag (i3Ta«5)l«53 crunJoMsaoctyl ojloj(ol^1§lej. cmacKlmoasS cruou) 
ma&ag ojlc/08°la95(oloB«jnD«5)lmj(soj6n5l ajnmoo eocno (ara)(Ooel 
^jaafcosne oojatooso? cmajra^ a(.nfS)RrrB)l«j3 s°lojo«ji20ojl(sa3cQ)jo 
nj(O0o«ji2oojlcsa3c!a)jo m1«5)j>cn)o6Tumjuojjo mlojooruouaomojjo 
nJoeiroiTOlffllaBajnmj. 

1. g§«j)o oJlerunroiD cruj(ft)^aj)crujj sejoscft) naOC!Q)0(n)rJ'D LSTUnfflCUlciGO ajf3(TO)1 
oJ6raU00DSCQ)0 SCO) aJ t.(S'^6TT)0aJ^Sdft)(ro0g 

CQ)a(oosa3 goJlas s°lojO(m20ojl(sn8oQ)jo oJoaoanaoojIcsoS 
CQjjo. m1«5)j)mjo6Tiiau)a«5ifro nJolnJctDarysjanwlacsaoeirrgj ojo 
CQijnnj (.enJafflGOJcmrooaeagocQ) i2anoffi6iR5)om1(ft>gjo CQ)e«Tmoral 
fflocngA^BHegrac/S (ijramjoMdloBajnD (ijrajCruanlAfflnnosmegragjo 

- n5)ejOOJ(OJO 63(S(0 CmjfflCOTTOlRRS oJOCQ)jnT)J. "g'D fflmjoad_!jaD(0°l«)o 

ojgaffl Bj^ejeiaocQ) esnmoeno. ojj«l(rysn20(3ffi«1(fflfflocQ) (iSTaamAo 
njj6Tr)_!|(fti«lffl263r3a5 mlalcmroaocQ)! nj(oa(ft)^,nJoejjojocQ) oJoqo 
«5i2onjj aj^nJOnJoojoomocQ)! slojlajoScea sjraojccyjas caocogcru 
(Tiio(3m«5T5)1mocQ)l g'D (S(.aon3docaocQ) aoffllfflacoTS) tojraomo aru^j 
oftiCffijo rJlanm g'D slojoanaoojlcsmoasocmTOjanacTT) orujocDo 
(i3Ta«5)lan3 (fflanm nD^BCtyooTOKSeocncinro - nJOLauaracmrolaa? miojo 
(imcojojffloca) (staonadomiaomasiro) - (i3TanfS)(0jjOalca)ocQ)l (.njanloMol 
(WfflocQ)1(oloB«jACQ)jo, arij^jnmj. fflocaniaej, (ijraoj (osnejo (ijraojlas 
esGnmoasonml^ cimanjjacsiro) njomo a^ji^jjcmj. oojeA^BH 
6gBa3isaoojcmj>i20CQ) orucm nDejaanro ojramjeojloBajACEDjo aru^j 
nmj. «j)°t(3^CQ)0CQ)jo (osnelGoSocDjo oramjisojssraglco? aiejjanoco) 
(ijraarooo gene, (njoaooiaooj (maaruocnajjo (graGeooBfinoojjo 
(ijraja&jnmj.) 63ocs(oo sIojIcedjcsscojo nr>^flCQ)a5iR5)lR53 ojmil^j 
aafcoaie (macislan? oojeAalEiasgBgjas nflejo (ijramjeojloBajnmRS) 
(masnaoojocoflffljcTDlgjo snao (imj°l<fe(ol(iB«jcTD(S5j(SnJoaejQa)jgg 
(ijracsgnDnstTOlaa? ejlejoojlejooruo QotRnaooftijnDj. (maoBlmoas? 
(macsgoDo (ijrajcrujralflsajnmjasngftlejjo ojociru«5)Oj«5ifrol«s3 orajcruj 
raloBainrilej. (israaejs&loS, 63ctdiais1 rJoarrroocoS njomosnaooji 
cim(fflj>a«5iR5) ojomo arij^loBajrmj. oojeoftifiBQSsiBgjas onejo 
(ijramjeojlojloBajrmj. slojoanaoojj oJomo arU^jcTDj. nfocmoRKS 
nflejcseoo) croacoJOSTinj s°1ojo«5ilooj (iSTacrueBcniaocculfflloBajnTilej. 
(i3Ta«5) (ijraansfcocoGonwosjcfejsl omjeuaroro) gojcseocoo anj^jcmj. 

g(.oJ(ft>0(Oo 63nTn^1(0jnTn§J<feJSl S°lOJ0«yia0OJJO oJ(0i20«JI20OJJo 

aojcculejjo mlipejjocsnjoaej ojomjojoo elfmi20ca)1«)1ceajnmj. 
s°loj0(oi2onjj m1<p«!3(SrJoaej (maeunj (.nJcftioaoGCSTWosjAjslcQJRnjo 
(iTOejnjffisrroojjo (ijraja&jnmj. oJOQoanaoojj aojcQ)l«j3GoJoaej 

nJJ^6TD(.oJ(ft>OaOCQ)J(iB<i5)OJJO (imfiC^ffi61R5)CQ)JO (iJraicftjnDJ. mlipejlRRS 

Aoermjmn (ijra&joJipjAooso n^i.oj(ft>0(0o ojjfi6TD(.nj(ft>oao(ojnjfflocQ) 
aojcculejiGoSanoctDlfflloBajnDjcsojo (matrojcsojoaej slojoanaoojlRRS 
m1ejm1«RS(fiajrm (ijraejojffiaroomo (Srjoejjo ojaooamioojlGnSanj 
(fflanmoQJOoftijnDj. 

g'D (OonomjjO (.coonl^lg, omjoadjjfi (wegegjesanoco) aDd9(ro1 

CQ)1«Ri 63(0J (.nJAO(0«51R5)lejJO (i3TaanS85(OloB«Oa(W (i3Tanf5)(0Jj0a°l(0JoJ 

(swflasi axi&c^ao (siegBgjas nn^8CQ)6gBg1«RS mlojcruloeajmoj. njo 
fflO(Sffl°lcQ) ojfflffl AVjoJoejjojocQ) nj(oao(si20ojlam mlanjjOjjo mlo 
offifflojjo iJloml^jaaiOaTej Aylctyemo. 

crooerucnuo - ojocioaraioojlam (.cnonloBajmocrolmjo (.nJOrJloBaj 
nD«5)lmjgg (im^csf^oasTTOafflooQ) oruocum "wiaqnnexms) (.cooril 
oBajnrxffllmjo (.oJOojloBajfmanlmjiajgg oodMifl (.njflomo a^ucs^ 
smcei" ofljcrn (ijracsgaDcscmTOOsj (.nJoolaiiflloBajoft) QO(.«5)fflOAjnDj. 
^'D cimoco«5)1 CQ)(2(oosa3 cirujcsyo (.nJoaScBirTl^jaAosnej oj\^<b<S) 
fflOoBajnmj. N I <E> 2. CQ)§ ffiCrU(roj(0°ISO(TIOrD012l<)fti9d(Oo (.STUnia CQJffl) oJ(0o 

OTaecQ)o (i5)l(!J)°l(3oad(i5)Oo ojooo rooajle<a)(S)o 

aosaajQnnl. 

(TDafflOSaB nJOOOJICTDl. "(JStdeiGWO nJ(O0O«JI2OCSOJ, 6m6ISBUi(&€) 

m1o3d(]B6)oaeooj(j«5ifroosj(fi)jsl ocuearoodlc/oje a&alBEisaiBC/S msccrroj 
nmcKlmjgg ojlailafcaa mnmoco)! (.cocinl(i96)jnm«j)lmjo ssrasBtaocajos 
(i3Ta)ffi6ro)OnJoejmo(3«5i£io (gracuoco) (macDjnaaol^ (arassBcojjas (.rjom 
(TDRn (.nJOoJl(]96)jmn«5)lcDjo (STa«5)la3(.nj(ft)0«>o CQ)oa«!)onDj cruociruo 
fflcruocofflccrrolaoS (araaBsoooocunstTOjcTDRrilm giUoejjojooQ) ojIo 

d9«nnJJ(0Jo9da20(3(]B6)J GOjeTTglOCDJgg m1(3eCQ)nJflaO(]ft)JCimj(SOJO (SO) 

njfflaojjo (araojlmocroloQjjaocQ) (arasgiooa&jnT) nj(0(.snjacinjjfflj(sniio 
(crroaecoojoom (STaolcQ)jnT)«5)lmjo (.nJOojlaBajfrncrolmjo (sooocoj, 
0O(]ft)jnD«5)lmjgg (ftsHoijo ciruoa(3«5i£ij>ojjo Bomo OrLj^Gsno." 

g^D 0(.nfro«5ifrolR53 ooJOfflosoS rjfflQoanaooJlcscQos (STasg 
onoasiTO) (.nJOojIaBftjmnanlmjgg oodSflnl (.nJraoroo OiijmjjnTXKlcDj 

(SOJSrrgl, nJ(0(.6njaCl nJJfflJSoilOCCrroaOrD <3T80lOQ)jnD«5)lmjo (.nJOoil 

aB6)jmn(w1mj0jgg ngoojjo 8«5iR5)0Ojjo crufflgojjaocQ) cruocjucD 
OQJaBejGOjeTBl csTaGgonGanoosj (.nJO^RMlaeajcftcmosnn. 

cnjosnJcnjDo - gml cara) nj(O(.snjaranjj«)jcS(Tiioa5ra)0onfl rJcoacDoa 
«5ifffiil«58 ngjaanejoo rUfflacruocDAOorurmnmnaoiaceeij Cr>J(sojcrol<06)j 

OJOO? (ftsHoCDJO? g^D (ftOtO^O (OLQOJJO (BLOlCEDJO n^fm (OJoJa&o 
OJS>lCQ)OOQ)l OJ_J|d9«!)0O<fi6)jnmj - 

3. (i3Ta)roi20CDo (OldIcido ojIodI ao(o°l(Oo (OLDSiaoj croj 

erujdulo (TOj cruoroLTilo ailrajol aros 

LoJLWnnsiaaj aj. 

4. ^Cn3lCQ)06no1 rii:)OQ)OClDOnnj(3aj1o3dOQ)Oo 

(aTa)S«Ji2Ln3noQ)i2C(ioocQ)ja«j)o seoeo&cocnjjO 

nnj(3arD°lnadl6TT): 
S°lOJ0(!n20OJ rJ(D0O«JI2OOjl«53 CDIoDJo GOJ«lOrJ§l(0l(]B6)jmnj. 

(stacD(TO)(]ft)Oeji2O0Q)l (stddS) (aracDOJoano cruocruooffljnjaocftjcim 
cs'TGJOfflOjmccrrolasS (stdemflesBi crujeuorora) (sraGmjoifl^ cmaej 
6nrro)jR5)l(o1cQ)jcimj. crujeuoarmj a&ffljcKl n^oJlas OrijejjcTDjGOJO 
(sraojlosoauejoo cunSojlig (0°1«!)1cq)1«j3 ojsraLnaBSOnJsinmi. njoo ^ nj(oao«5i20ojlaa3 CDOQccrroltijS n^nstrolG^fflsrno n^mnjgg cd1(3 

C/DOJJO m«KS(]ft)1CQ)l(0la96)jm0J. 

s°lojo«jiaonj ^inJSiOOio aaj^ja&ccDoastDaftntij? (STa«jnc/D°l(."GJo 

nJ(0(20(SiaOOjl»)«53 n^«5TTOl(S^(0JO. o^CTDORRi (3ra«5)J CrUjaOo nJffl 

0omn30OQ)ec/)OjR5)(.nJOoj«5)l crujffljnjaocQ) g'D ej<ftai_j|a(isro) csaonn 
ojc/dorrS aonmjGoJOAjnmj. (sracroj srujaulasftjgg (S(.nj(06TT) 
m1fia5iR5)jnD«5)j(ft)0(06TDo srujdulcojrJlaaoifejnT) cruofflLol (ara(.c/DfiD 
mooQ)lnsro)°l(ojnmj. (ara«j)j amcruocftjcno (ftslarrroostDlacD ^(.ml 
OQ)0Oaft)jnD Gjo^sooojssfigjas ^iLjomjcrufflstDo ojl§jaifeosjiB6)j 

nmj. «5)R53nJ(0l6TD0l2o S°lOJ0«na0OJJ OjlollCQ)(.nJOJ6TDaOCQ) ^(.(BI 

csaesragjas (i3WCD°lmaocQ)l§, cruocruoffl nj|.A«5iR5)lR53 ojIwlaBajnT) 
ej'Da&lAcmenjflorunjfiaDoral ojloMa»cruj6U6Bi3g1«58 caraejcEDjajoaS 
«5)js6srajnmj. <ma85)0CQ)8n emajtm (.rJOoJ85)l<e6)j(sojsngl gnJAffllase) 
arycsssne c/d(0°1(0o, acDcru, ^(.(bIcqjo gojcojjas cruanajoenKKinroo 
sjoSijas ojlo3dCQ)Ojload63i(3gjas gnj(seoco6sr3g1«53 ajsjoftnoBe)"?! 

ca)o6tucni)o - nj(oao«ji20ojl885(sejo£y(e6)j Snjos^oam (aracrolanS 

OQjjnmj nfnmojgggrilam ojlojfflloBajmoj - 

5. CQ)onj(roJOJ1ffi6n5)ocnojon8 eoj(!J)j(CQ)2e(e(roon 

lacDcruo crorao 

«J)SCTUJ(Ln3lCQ)06rT)J)OJC/0pcnl rajn^soc/ojo 

^OJ CrUOCOGLD: 

(OLQacoTS) wiuaimBdsiwacm mcojloeajmnj. n^cmoRRS (isw) 
(fiijffiflfflcftag ng)(S6gBoa§ejoo mcculoBaaDo? (ijraacroejoo asI 
ermnoeni rJlsl^1(oloB«jfm enijraulaomocQ) omofflLolcsDjas (ssoejl 
CQ)0(ft)jnT)j. gi.n3lcQ)(0jnjl(ft>gjo (fiiffljoyrwaaoffljo Bj^cufioadnaooj 

fflOCQ) (ft>J(ffl1(0(ft>C/fS (imj0e0Ojl(ft>a0CQ)lC5iro)aCTD (i3ra)nJORJ)(OI26TDnCQ)6gB 
gOOQ) Ojlo9dCQ)6gi3gO«j3 (T)l0CQ)a<^§ (imo(imO(O(OJnJ0O<feJfm nJ^ 

njjRKSQjmasiRKlaa? (smao Aj«nl^joJOCQ)jojoa3 goMsanjsjnmj. 
og)CTD0«!3 6Tijj(iulcQ)0(fi)jnD (imocoLQl fflmcruocftjoD (ft)Sl6wrroo6n3 
aod9(0)lcQ)ocQ)1 ojeil^lg (isw) AjanloAag Rnaa? CT)lcQ)|.(TO)6TT)a5iR5)l 
mu}°lmO(iB6)j<ftCQ)oastT)8ftnR53 oJlnmlsj Aj«!)l(0<fta5aB6)j lamoruo 
(fiijmn (fiiSlawrooennlaoS crunnocQxscOTTOOsjoSijsl DJ](m\<&e>OQ(m 63(oj 
eoa)(s«5ifrocd)(iB«j enJOcftjojooS cruoculaeajmnlej. qcd gcnsltSJSSB 
gjfflocQ)1 (imnD<fe(o1(iB«j(sniJoa3 i20(.(ro(SB (i3ia«j)1m ojloadCQ)(imj6U(.a) cimjeucrujffljcjmocQ) ^(oao«5i0onj1aa| amalcjo m>cne,mam>oam>] ^emms^m cn)ocju1oB«CQ)jggj; ^cd) oa)ejonj(3oB«jo (TOotoonjjmi 

cimoa)(5flcQ)06Tio. AsleruTroosmlaaS orunDoccuo ejeloeajmn BlaBsil 
(sejcQ)oB«j Ajarilffl nJoawrojaa&osnelfflloBajcTDj. n^cmoasS g'D oSiSl 
awrooenS c/oolaBej (T)lcQ)(.nf5)1^j aa&oaTelffllcsoBaaTeRn omofflLol 
CQ)jas «!)°l(]Md6TD6Tijjfiula<r!) (i3ra)(.aocQ)1^1(o1(iB«jnT)j. enijraulffljrJl 
CQ)0ifl3jnT) cn)0(OLQl ojl(soj(fi3CQ)j(i9<!nfflocQ)l (TUJOffllcQjjas (ijraissrroo 
mjojfic5iro)lcQ)0CQ)l ej<ft4i^nsro)1(sejccU(iB«j mifllfflojjo gor^jgganjo 
ffisrroom (runmcTDOjjo ^(.(BlcoxojojlctyoAjnT) afejanlooSiag mccul 
<Be>icm(m\(si (imfflfi(BiflCDjaocQ)1ffll(iB«jmn1aejsftn«RS mlRRSaeaoatK, SGCinroogo afcoejo crujeuojjo oooawlcmjo escolaeeejjo ejejjao<fej 
cimlej. goj flOQ)m°lcQ)ooj(m£i a&aTgj floaoaocDmocQ) njoaotmaooj 
(sraojcnj aomojc/D(o°l(o ffljojaoa&jcim crujtBfflOjjo crufic^cruocjucDO 
crunijnmojjaooQ) (olqo aAosjanrolffllcfiftjcmj. gcdBlco) «)jajl<ft)gocQ) 
c/DasanoaofflocQ) (srac/DJSsfiGgocDjo aa&osjccrrolffllaBftjcimj. (maojaoS 
amcruocftjmn cruofflLolctyjas aaa&ojooo naGynJl^jaoftosjasaj 
(ftccujo s°lojo«5iBioojlam csra) (0LQ«sra)l«j3 (.nJtroloMol^ (imajTIaa? 
cirujoffl1(i»OiBenoQ)l§ mltoorofflo CTUjaolcojjas cs(.rj(oaT)OQ)mjmj(ol^j ^(oao«jaonj1ffl,(j^^orQQa51^jmoea)moao8rQoao,«,jcyo,a1^, o8,sl6rins)06m1aa3 mjc^o(D)(s«5TO)osjo9,js1 (o^aono ffl2«>jmmjo 
mofflo aj(S)ejocQ)njoQ)jas Alcacmromtaonjemo ammo ajcroejoco)! ^«5,-iang cn)joL°lm«5TB)1ejOoB«j«,CQ)jo cn)0fflm1cQ)ja3a,jjas 
t^aomjcTOCujo CTUafiffiajjaoco) aoawssfigltsSaajsl omaajcol^j «,LJ3a«nrofflcmoa<6, Qjej1^ja<6,06n3jGcJ0(B)1 (mawocuaocB) cncScmro N I <E> «51fro1(SejCffl(l96)J nJ«rilrijloB«Ja95CQ)JO OriJ^JCTDJ. 6njJ(SUlOQ)J6)S mICQ) 

IcmemamAdsi mltijgaBaoanro ^(.(BlcQJSSBa? {(Stdiuaaumow 

CirU0(0L£flGCQ)CQ)JO GJoSSsOoC/DSSfiCSgOQJJO QnJOftej) 8«51R5)CS(00«51fro(Oo 
S3TaG(K(.nJ<feO(Oo (S)6)(T0 giLj^offUejaOCOJl OnJOCffiOaBaOSnelffllaBajo. 8. 0Q)anjfi5)j aj1ffi6io)ociDfuon3 eojcrol 

aufflmcrooft): crorao aojaJl: 

00 SOCQXSKJ). K cruosnJcnjDQ - gml crujcojo (.c/orajooajjojocQ)! (oarrfS srujrauloco) 
Ojl(50j&c/D°lejc2(isro)osj&jsla»«n0(i96)jrm«5)jac6306n5j; 6. CQJonjcroj ojlffiaoocioojon? eoKrol 

CQjjffid&com fflCDcruo orurao 

^OJ CrUOCOffiLDS g(w1mj ojlnJolRnaoctDl (majOOffloonro acnrwiarnjcimffll^ crujctyo 
(.oJcscsDos (^[/o(3JDoejjojocQ)l (fflooS enijounacQ) mlfflrraxoo ojlsojAcirujeooj 

nJOjl(.«5) liOOJ«5TWl«s3 (niQl(OanJSja51R5)lCQ)JO ^C(13lCQ)63r3C/5 fflOfiCOo 

(SCDOJoao? (ijr&i©6rrocQ)mjcru(ol^ nJOjltanA^emesfiag mlo^aeao 
ffleoojcsasTTOOsjAjsl (iswjnjol^jo (ijraanjcsnjoaej ecnojom 
(i3ra(3rij6TDo e)Dj(^ar^§ (seocoesraag; (OOOTSBJoadconnlanaocD)! 

mIoMaBaOffleOOJCSroTTOOSJAJSl aO(0°l(0(OCT)lfifynn6TT)«51R5)lmOCQ)1 

fflO(.Rj)o gojcseowo anjctuanjaaiosnsjo AylcQJjnmjGOJO wicucti 
ecflOJoaoS njaiacDOQatirro (.fiJOnJlceeijcmj. rJlnmlasocolceaaijo 
(iswojlasmlmojo (wlal^j (SoJO(S(06tb(51ocq)Jo ojcojanlej. CQ)o««i)O(0j slojoaraiooj (wao? enijraulaoQ) ojlGOJAcrunurm 
aoaeajnmjGOJO ooJoacroonDlaa? srujtjul (oao? ejaaad^ 
«5ifro1«53tirro)anm <i3ra«j)_j|as)o (.ooraucsoQJOsjcftjsl cd1«5)j>ojjo mlfflnoffl 
ojjfflooQ) aamnjj6TDjj(s«5ifroosj(ft>jsl ^(.(BlcEDesraeg crunaocSo) 
(crroltijSiBajsl CDCoflaBajoTxrolcDj amcrulam sruocu^cmDaoaealaaBao 
snelffllflSajmnjGOJO (maajTlaa? amcrujo ejcaAij|«5Tro1«!8«5TroacTD 

m1cmjcQ)o«5iBi(]ft)aocQ) 6njj(julaBacD°lm0OCQ)l ecDnjcsruosmcnjulooJOCQ) 
ojlnii0Q)cs(ruojm63i(3g1«53, (S(.aonadooaoj6BBC/3 (.aofuaoejjojocQ) cruoco 
Lolccujes CDlcQ)(.nf5)6TDnsra)l«j3 (i3ra«5)laa3 ml^gloMO mo&weisB 
glRsSaeajsl CDCQ)l(]Bajmn«njcsnJoaej«5)acTD ciruoejc/T)aocQ)1«5ifro°l 
ffljnmj. 

cnjosaicrujo - (iSTasrauomaasrw i2(.a?5)amj(im«)1^ esffljcmroarrfS 
srujfjuloQjjo aoocrujo ojIsojoSiOijo cruoccDfflOjjoifejsoaanctyooSij 
cscTuooS <3T8«5)larrfS ssraoKmn n^rrroocftjmnj - cmacolacD oJlojol 
(fiajmnj. 

7. OQ)oru(rojoj1ffi«n5)ocir)OJonf8 eoKojjiaoorrutft)? 

cruraocrojajl: 

ro cru «j)(roojrai20ojecno(ro1 cruocruoao 

Aid 

cojoaanocojcmroaa? enijraul crurao ojlsajAfOTwlffl^mlnmjo 
<ft>^«5ifrooj^0A<3Rrra)Oj_j,6gi3gjas esrmomRTRnltijSmlnmjo Oonl 
(Kojjo fflCDcrulam CT)lcQ)(.nfS)loB«jnD«5)l«RS (i3racirua(3R5i£iojjaocQ)l(ol 

■fiajnmjGQjo omoaRnoffljanroaoS acDcnJ CT)l(.Wan(0an1«5)njjo (aracimo (o1„b«jctt)J(sojo orasnj fij^aernfflocojIoloBajcimlej. (aracroocojai) omj 

ODsnaijo, cJ\siA0«>6mai rajo3dl«j)63iBgj0OQa)1«)1««jAOQ)jo (sracKj nad_!)«oB«j emojco) a.ioJCQ)o«s3 eje_!|i20CQ)1«)1o96)jom Qjlsaiofcao 

Gnjoaejcroanm gcralocDegrac/a m1(oa?5)fflo fljoonjooesraglts? ajyj oBfinlam) aoolcoJOCQ) olanlayloS aaAcfcoojiO anj^emo. (tuoouo 

,ft,lQa)l(ol,fiaj,ftCQ)jo anj^jcimjcsnjo (aTassraamoajjgg snjjdulOT^oil (otmrolaag (aram1(ro_!)(rocQ)j(sscQ)jo gno (gra)nJO(ffl(0i26Tini°l(ia)i2OCQ) oilnad 

OQjIejoccrro amcn^ gctBlcosBragjas (n}jocD°lmajejcQ)«5Tro1ej<fi,a(xj cQjffilojlancimjeuegBgjGSCQjjo ctymoaaMiaocQ) Bj86ucimjeoaia«sro) 

§l(ol««jnmj. mxmaai s°lajl«5)o 63ffll,fiaejjo njan(.«J)QO(H)1«5ifro°l(oj fflmqnj1ejOoB«l ^cuacmrygl lUlowl^jo gdJcseowesraglcsS micmj 

(miej. (ara(TOlmo«53(aTacunaaomcu(/offll(O(s«nroosj,ftjslMOriJ_!|G0Q)o an(o„B<i5)(oocQ)jo (sflaemo. (Sa&ojejo ao(o°l(0«5iR5)1an3 miejml&ifijl 

tf)_j,aocQ) fiJOEfiJGacinro 63(ol,fiaejjo (.nJ0ojl.fiajcim1ej. aol^ (oang mooiaojifflocQ) AaastTOai^AaBHemag mloMoMOffleooKscmroosj 

fljo^,fia(3ffla63i(3gjas fiJolermoarrujojcijaocQ) g's cruocruoo^i.'fi' oft,jsl emojoaag orajssro) oa)nmj oiliijoffll^ (gr8mjoMo1^jaa.06n3 

(crrolejcftaryl (sraejcsaDsnscrooaylnjffljcimj. Aj(fi,(DaojA«)OGl m°lnj ciruj6TujfiulcQ)1(s3 rnxsqc^asusflaai mooo, (Ojcijo, ejlej, cooao (romo 

csQa)om1,ftglR5a sciDl<e«jAC!Djo 0(o1,fiajAC!Djo ariJS^6TB(S)0CQ)1 (sracsgaDastTOlaal (sraej'DAlce, aDdB<ro1 (3Taaaan(0)joft,Laft.1cQ) goi 

ojcojcTDj. CQ)l«s3 ra^fusnjlaojooruo cruoSoaniaoasajoSjCQjjo crucScijiioojsgB cnjosnJcruDo - n^goaatisra) atorotinislroS rJOCQ)anj§ a)0R>j|63T3ag 
ojisnsjo 63CTDJAJS1 (imnjo9dsojjffl0(e€)laa9ao6nsj (OLQanwIarRS 
(ojoJAo goJcimonn«)1oB«jnnj. 

9. Oj1S6TTOOCnCTUO(OL£l1{8CQ)Cnjro)J aCD:t,oJ(.a) 

fficruo/cjDJCio: nJocofflOnJSCDOO)! (orajlo^semo: 

nJCOfflo nJGo. 

«y)v,(w°lc![» Q(.nf!j)o Qj«j)R53 63rT3oj«y)Oo acoroo ojao ngipjacrrro 
6gBg1ejocQ)1 (OLonstrolaa? (DjoJoSiCmrolRsS ^'d (ft)0(D_j|O ojjjoBfinao 
(iB«1cQ)1(o1(iB6)jnmj. gi) (maanlBj^ejeaocQ) amjoadjjC/offlToo 
CQ)oa«!)O(0j K°lojO(iraoojlcDj nJoaooiaoojlaaB (ft>v,oJCQ)o«RS ejgjj 
ao(scQ)o (i3w«5)lacD (ijracwicsojcflo slojcmrooaeal enejojffl) CnJOojanl 
CQjjas mo&(nimm\(s6<B&is\ mw\<Be>smo. at)(o°l(Oo (i3WCT)l(wj>aO(]ft)j 
nmj. rnlaloMoGtwoojo ojrdRsij aiadcoJl^acejOsnilfflloBajnDj. (imja?5)o 
s°lojl(w«5ifro1aej go) (sreajajj, cruacojaanro a^cnegBagSryoaej 
(SAOjejo (imoocimoffllofti (seocnegBO? (i3ramjenjloB«jnT)(5)lmj(sojaTgl 
maslnjl(iB«anjsj(ft>CQ)oastT)Sftn«RS ojlnT)°lsj (S)jskS^cq)ocq)1 smm 
acostD (ojojaocQ) (imo(TUO(Oiij(.aft)«5iro)lR53 (ijraa&arijgj AoegBjmn 
(ffllmj 6TiJOfiu^cruflaocQ)1«5iR5)°l(0jnT)j. o^aanooj annasKroooQ) aoo^ 
(imlfiulaBajsojsnel g'D Bj«lejeaocQ) amjoHjjCmffllfflo ejejjaoco)! N I <E> (sgosjo Ajsl ecDajomlRRSraTTOonm (SDj&crn\(a\<&6>i<£hWio (sojemo. 
maai lamomlocT) emojoooS (fflanjiJlniJioftiglejjo ojoennlocQ) (ijracsg 
nrxmroloo? cnjemoj^erDmAglejjo (smianegBog (i3W(sgnn«5iR5)loa3 

BfiOOmCOTTOlajJO A«l6TD6ST36)g (i3WQgnn«Sro)l6)a3 fflnnlfflOCaDOJStD 
CSTWlejJO OJ_)|OnJ^(S)fflOoB«6TT)o. ^(.nJcfcOfflo ofljeJO ^C(13lCQ)6gi3gJ 

(sscQ)jo cmoenicinjuo ewojomjoooQ)! cruonaislfijlceeierDo. s°1oj1 
(WRTfTOloa? 63fflj Atisrno (Snjoejjo ecoojooo? fflcujomjaoeTT) 
(ft>jsoa(w mlesBlGnjoAjojoaS (sramjojGloBaffljRS). ^mlasiasmacro 
ctDOAjmoj i2mjoii_!|S°lojl«n«5Ti5)1s)n3 cruo«l(Bifl(fti«y) CDlejfflofeoggj 
nT)«5). ^(.nJcfcocoaaejoo (mamjoMol^j s°lojloB«jmo ojjffljoadoS 

(T)laajCQ)l20CQ)JO nJ(0(.6TUaCl oJJ(0J(Soad0Rrra)l2Oa3 (i3Wnjl(TO)J> oJfflffloJ 

Boccrro (.nJOnJl^lgj cruraoAoejGcmroogo (ft)V,(0)(fti^(S)^mocQ)l«5iR5)°l 
(ojnmj. 

cruosrucnDc) - goJo^jaBfiniaocQ) ojKSsiDCDoftiglRRS (OLQCoraloa? (Ojoj 
ARrra)1«Ri ea)OjR5)(.oJOnj(rolo9«j(soj6rrg1cQ)jgg cmocum Aag mlficsg 

ao1^1(OloB«JCTDJ. (i3W) CimOCJUmAgltijS OjlGOJASmjfiDlCSCEDOSJAJSl 

lamorulom mlaacawstD oJlcscDctDaooBen ^(.ralctyesrBog ojloj(0°l(ffl 
ffloficncsTwlRRS mlnmjo (iswAol eoiojan CnJOoj«jnoB«jgg ooficnesB 

g1(SejOQ)(iB«J mCQ)1(S(]B6)6n5 (fiiOffl^o OJ_!)(i&«5)aO(]B«n(r!)l(OloB«jnT)J. 

ganlRsS fflooofflj (.nJwocioo gcmsojlceeijnmj. orujoeoojloftiffloaal 

BJo^SOJJO 6TliejOJ«STO)JI20CQ) ^iai\W6S3e>§ (i3r885)ja)a3o96)ln3dSary 

§«j)jo (ijrecimnsTTOjfflocQ) QO(3c/)6gBg1«j3 mlnmjo ogjtoJcfeocoo aool 
ojIsoo. (i3ra«5)lmo(i53 ^'d AO(ojj«nsro) (ffloanJlAaoco)! ojlcsojrijl^lg 
^C(i3lcQ)63r30g (isracrunaoficnegBglRRS mlnmjo (roserorroj ecoojoml 
(sej<fi6) (ffl1(ol^jojlsjnm«5)lmjgg gnJocmegBag m1(3(S(3ao1(e6)jrmj. 

10. ^t,n3lsoQ)ej)S njcoo nnj)(3(mD0 oracSsrtJiDejjOaj 

nJCOo aCD: 

acnnrocrucroj ojcoo erujaulcaerujciaucoortJTao 

12(-LO0rf3nJ(0§ 

g'D ffl(.rrro«5iR5)lR53 'ojo' ag)nm ojo<ft injawoino eniejojooS 
n^nmS«5ia«5Tro1ejO(ft>jnmj. gno o&offljjo (.nj(s«5)j>Ao lamcirulejoiee) 
snoo. n^arojoa&oosnenmotij? afcOffl^AOfflsroeoojcsccrrooGso 
aruj(jMdaRj)CQ)j6)s ra^nadslcBilsejo ^tnelctyssfiog (araanJoftfl/l^j 
c/DsriiGoral ojloUCCDSSBag aiuocMOo n^nmj nJocsDjnmsn C!a)jd9(ro1 
(r!)j(fi<!y)i2iocQ)l(i)l(e€)jo93CQ)lej. ganjGnJooejtwonm 'aononS' n^rm 
ojlGaDriii6im(s«5ifroosj(ftijsl (ijra)«5i20 ag)nm nJ3o slojoamoojlom £ 6)riJ§lffllaB6)jnmj. g'D aft)0(06n)63136)gejOo Oa&OSnSJO (i3ra«J)J(SoJ0: 

(.6njaci(imj(.«5)(]ft)0ffl6)a3 aruoo6uj>0«j)omj(im(O6n)o aoncrojojjo 

(i3TaOJ_J|d9(0) (.nJ(]ft)V,«jn(0JnJOJJO n^CTT) (i3W^«WlQJJO Cimj°l<ftfflloB«0«5)l 

(oloB«jnm«5)l«j3m1nmjo goJlos aanooSoJlcsc/DoadsnDcsanroosjifljjsl 
(i3Ta)«ji2ojra«5iR5)l6)rrfS (i3Ta)C/DCQ)o s°lojO(siaoojj (oonmccDOAjfmj 
n^rmjo (stdo(jf\,&(o[(B€)emo. ^mlmoasi ataroccrrolaa? oruocoooc/Do 
g(.n3lcQ)RrR5)loa3 (i3Ta(3«5i£io (ojlnMccuo) sruejojooB n^rmoa&jnmj. 
(maoj cruocDoftiaa? g(.(i3lcQ)6gBag sruejoejaBaooaocQ)! (wnmltsej 
a»(e«0(fi)(3nad1^jace>osrrgl<tn<e®jrmj. (i3ira«5)lmo«j3 gctrala^esisag 
ojloiicQ)6si3glR53m1nmjo (maa&ol m1fi«sro)jrm(wj ciruocucSjm giJl 
(oaooculffllaBajo. oJlnMoojegraglfflS amom sruejojomocfejnmj. oJlnii 
0Q)6sr3g1«j3 amoru (mdmocro<B<S)moe)emmf\(s6 g(.n3lcQ)Ojjo ojIoH 
CQJOjjo - fflsnslmjo omocuAmj CQ)oa«j)O(0j onomlcsDjo cruoeoJl 
rijlaBajojoaS (fts'laujnmtwej. amcrulGmaBaooS srujraul sruejojccrroo 
Ajnmj. (samlmoasi enijaulccujnjQctDocfll^j iJlnfrol^ amorulam 
(000) (S(3Jnad(Ocifi1«5)aO(i9a1 (wao? m1oQ)(.nf5)6n)«jranejo<fi«nc5iR5)°lfioBa 
snoo. (i3ra«5)jcsnJoaej srujraulGCEDaBaoaS gojacmejoccrrolcsnfSocajo 
crujoolcmocQ) aoDooB '(i3Ta)«5iBiooj' sruejojomocftjnmj. (i3Ta«5)lan3 
(std)&6fB) nJoejlaB®jnm«5)lm gojaosaejoo sruofsujiCmnaosno. cisratwl 
moasS amjnii_!|(3(ea <m5)8Ji2a!><e«!)lcQ)jas (isramjiiOJiadlsroTTO (stacoj 
oj!PlcQ)0(r!)l 6tijj(?ij1 0j«j)ejooQ) n^ejoojaocQjjo m1oQ)(.nfO)6n)Ojl(scD 

0Q)aO<fi«nC51R5)°l«l<fi6)Sn)o. 

11. fflnrxms oJ(OfflajJ|ce«5)l20JJjd&(n)0(S) oJjrojnad: oJCO: 
nJJfflJnadOrm nJCOo ifelo ijIronjO ofcOn^OO CTUO 

g'D ffl(.rra)a5iro)l«RS '(i3woj_)|(e<in' njraacsiro) ewojoao? (.(Klmjenn 
iacQ)1cQ)0CQ) aa30jl(ft>oooQ)oaB<e<s)1(eaj(soj6TBl (.oJCQ)j(i&(0)caoce«ncQ)1 
(oloBajnmj. (macrojGnJoaej CQ)oa(wonm1mo«RS (saonfilanffloco) slojoiS 
ecoojoam (maolcmjnmlejcsctyo (i3ra«5)j(sianmcQ)Oifl3jnmj slojoanao 
ojl(snf5cQ)jo oj(oao(si20ojln3(socQ)jo gsayoB«jgg oo. (ffl(s3oBao(o 
eiDoaAosnej s°lojO(siaoojlmj (imfifyojj>OojlcQ)jo (i3wnfS)(o_j,offllcQ)j 
fflocQ) ojfflcsffloojfflam mlanjjOjjo cimffl°lnjmiQmocQ)1(ojnm1§jo ao6tdj 
ojomjo (.cooriloBajojomjo (ruoculoBajnmlej. g(sflamcQ)06rf) gno 
(.nj(ft)(06TDC5iR5)l«RS s°lojo«5i20ojlom(eaoa3 sruejojoamnmj oJocq)j 
nman. slojoanaoojlmj omjoino oooBfinlac&osnf gno oocEDacQ) oooj 
nmajHmj Aiplcmjnmlej. ecoojoam oofflsnoo (.nJOojl.^j(ft>sn6TUTroo«KS g(sgc/Dl^jgg«5)0Aj(TT)j; 0an«5)j«5rro1aa§<a)o«,jcm1ej. slcuosmooj «5™«(im (graGgarxmrolaag Aicjoenjejcmrootsg (gra«5)1m ganlcsS 
gojaoQ)ejo«5ifro1(sa3oQ)jo (iSTacDlAoolcQJoasjnmj. <gra8»1mo«j3 
(aracKlam ciruo6njciru)l.y 'aonooS' n^rm ojIcsooniieTDo crufic^LQO 
giJlcKOjjaoa&jnmj. (3ra)«5i2«5)«j)j«5ifro1aa3 (majODOojanrolffl? ganlao? 

(.rJ(SCQ)OCOo g6n30(]ft)J(]ft)(r!)0a6tT)8ftn«j3 (i3ra)«51BloJ3(.nJGOQ)OCO«51fro1aa3 

C!a)oa(B)0(ooojc/D^(fi)(0)CQ)jo gsnsoa&jffloocalffljnmlej. 6njjfsul«5)«5)jo 
(i3Ta«5)^rR5)o 0aD«5)jajgg«5)j(fflanm. (macroj oooooj oSiOojjO. (sxmi 
ojliLjO(oooj(ru«)«sro)l«j3 ^«jn«53 oaoaanooj cseBOjjo (maocolcfttol mlnmjo (ft>(0(ft>CQ)ojojoa3 (ruoculoeajnmj. goJlas '(i3raoj_j|(iB<0)' nJBo 
aa&osnej cimoo6u^i2(ffloojejo6TijlAgjas 'coJCDomanRnjo' omjlcftol 
oB«6TDafflnm1ej; ngjcrrojaAoaenenmoR!? (maojffljas (i3wel|.nJ0CQ) 
cotwIrrS '(.nJCDomo' ciruj«5)cnfmi2oa)jnmj. ajracro orajCBiaoojlmjnjffllctDO 
CQ)1«noB«jnm1ej. (maanjGnJoaej (i3ra)«5iBioojlmj gisocdojjo fflj(iB<o)lcQ)jo 
- (osnejojcruRnjceeigjo moSafclccuanlorrfS (wofflSc^ojjO gcnelcQ) 
6SBa3, lamoru, enjjraul gojactyejoolaoJaajo (sacsS orajamoojlrn aBaaajsjcmlej. ganj Ajsoaan aj(smjo§jcu«)j(S(Tuoa3 mlGioocom <3»cu'l'ftOff>i2ja6TTsnmoAjnmj. (gw«j)1mo(o3 (swcroj cimjcQ)o oranjacQ) 

«nro1an« (63(oj «j)Rnjaanro maoocTTflro? ej1mfflo«9«j(smjoa8) qjIm mloDLawl^ ewnjom1(sejccu,fi® (gra)mcQ)1««jnmj. aff,cmoesi ^'d 

G°l«8,(06n)Qj6TBOAj(smjoa3 (araculascQjjo srujauloDjas mlcsoo <ara)«Ji2oaj1am««oc/a fffuejnjroraocQ) oagofflj Rnanjo Ajslcmjsne. 

CDmo ac^onrooai) (aTa)«jiao(u1«53 cs:^«l«9aj(m(ro1mj(sm6Trg1 cjoaa <a««»l6>fi^ morafflosro" '(aTanJi,0«n«5)'. ^lej* fflooajaconmjo njlcu N I <E> N aftiifliBajnmj. ganlcsmosj s°loj(im(2jflocQ)o cs0Onn6nj(?u(oocQ)l 

K°lojl(]ft)a3ce6)j cruocjulaBajnTilej. (macrolmoasS ^(wlocDaBaoc/S sruej 
ojomocQ)! (3ra«5)l6)a3 crujoeflcsyocsDlfflloBajnTxroj nJoanjjojniimocQ) 
njfflsac/DjfflmocftjcTDj. (atacsgnDo sruejo, (.a&lcQ), sermomo (ijrajfll 

ODOCQ) n^eJO C/DdB<0)l<ft>gJ(SSQa)JO (maOWlaOOJCDlOCDJO (.nJCDOmOCDO 

fflojjo (srajsno. (sraGganororrororroonm ooostDo (.nJOoJlaeastDo. (STaag 
ono. flCffioojomooQyi gno aoocaoffljnjaoa&jnD aoooo) crujocao 
ojeil^j 0oojcscTuoa3 (aracs«j) aftinsroo (roonm ecocuan (.nJOoj«j)loQ)j 
sneocftjo. n^oarocTDORRS caraQgano crurao ciru^fy(.«5) cruDlcromo 
Ajnmj. 

cnjosrucruDo - ^'d cstajC/ocmo (oonm cstasjnsro) acaroanrolRj? 63cimj 

<ft)JSl (TUnJoMSfflOaBajnmj. 

12. o®n3d cru(8scyo3dj ejscTOnadj OT^srusoroao 

m (.n-l<ift>OWOl3«5) 
(3^(/D_)|(S«5) (OJLCfiJjOQJO 6njJ(lX)J)0 CTU J <ft>9d 1200)0 

av^dft^da ra(3c/ole1: 

g'D ojffl(.6nJafflojjfflj(Scfldo«5TO)Qea)ajoa3 o^ejo«5iro)l(snf5c!a)jo 
cairanf5)ffl_j,oizflcQ)o&jnmj. (aracKlmoasS n^ejo slojlcftgjGsayjo nn^fl 

(I»65r3g1«j3 Ojl(00Sl^JO(ft>06TBjen(0l(iB«jnmj. n^CTDOffi? crujooo 

iaocQ)oiaocQ)l«j3 esglenrrolffllaBejnmRnj afcofflsmo <ijrS)(3<e6)jo ajresg 
anocmro (maolccujojoo? (]ft)S>lcQ)jnTnej. omoaanoffljcoTwo? ewoio 
cdIrkS (aTa)(.aBCQ)1^ (KorrfS srujrauloco) (olaMdstDiaooBajnmjcsojo 
ciruj(]Mdiafl(3c/DlcQ)0CQ) (araoimjooccroo emoj(S) a&^oJOCDOcoS csracsg 
onoasTTO G^ao1(]96)jojoa3 (ftyloQjjnmj. 

cnjosrucruDo - ojlcsoj(fi3C/D°lej(ooc!a) ssirajgjcftaa einaiDjOiemaiOw] 
n^(.nj<ftO(Oo ea)Oj(d) (.nJOojanlaBsjcsojsnsl cruocjum (mamjoMol 
(B&emo - g(fflj ojl^ocol^jOcftosnej njooojjnmj - 

13. CQ)(laJf3J06T3 fflCDCrul inA0^6im 

cru«5)r3^csaj^ ffiennooo ajTajOracinn 

rajjiijofn!) orajOTaciol 

srujraulfflonaocS (ijr8)(3j,iao<r!)l§ ojooB« ojanejoco) ^(.rralctyegraog 
snjOnn^ojlniioQ)6sr3glR53m1nmjo rJloBcuejl^j amcmlRnStwonD 

63(!5)J(]B6)6TT)o. (i3Ta(K0CQ)(5) (3ra«5)l6)CD CQ)0«(iy)0(OJ cft^BEieSrBgJO 

Orij^jojoa? (]ft)S>lojlejo«5ifro (i3Taoj(m£icQ)lejOoB«6TDo. aciocrulRRi 

Ojlo3dOQ)6Sr3gJOS (maS&Jfflo g6n30(]ft)0(ffl1(0la96)6TDo. g^D (ITUOCJUm 

c/D(oloQ)ocQ)l ojffljcscTuoaa ammilom s-ermommuainjmow srujraul 
(i»1«j3 ojlej°lcDiaoo9€)6tT)o. (araRnooaffl) ng5<fi5iao(.«5)Ojjo ojle«T5)0CD 
crujffljnjojjo m1oaicQ)o«n aa&ojjQOCQ) srujraulctyjos (.nJOKSccrrom 
631(303 (]ft)isoo«5) amcruloo? elcimciruanro aooinmlej. aoi ooJootKooi 

e cnj o ° so oo o 

ojIcdeocq) rJlnfS)ifea5(]B6)jo gsaoa&ffljtw. gojlso oj««) fl^rusaocQ) 
(aTae_j|Ocimo arLjccu«5)j(]ft)!ploQ)j(jmjoa3 ffisrroomcrujffljnjaocQ) srujfjul 
6)CQ)CQ)jo s°lojO(oiaoojl6)a3 c/ajrauaooa) cruj(0jnj«5ifro1«j3 ojlej°lcDiao 

aBaStDo; (aTa«5)OCQ)«5) (OnmlfflgmlCTDJO elmOfflOCQ)!, ng<ftl20(.«5)iaOCQ) 

(ara)8Ji2«n85)jEilejoo(ffl aoj ocaoesnofflj oj(ru«5)jojlGa3csoQ)o crua^crol 
a»j(ss(SQa)o aiSrolAGrJoejjo (maojcsaooadloeaocoTO) (maojciruDO K ojl(sasniic5iR5)lR53 n^Rrra)lG^(06TDo. (TOGmoffifflo ciTUJOcuo ffljnSmlaaj 
CEDiamjcruffll^j oooowiaocQ)! oraiajBKOjnjfflocQ) ojocsninci ojjffljGoHO 
«5iR5)i2CT)l«Ri ojlej°lmfflooQ)la5iro)°l(ojo. 

cruo6ai(ru)o - ^(.nJoSiOOo nJoooasiacirujffljoJocoTO) ojKSsrrn^lg 
(i3ra«5)j(sojoaej (sracKlom CoJOojloeajcTTXffljo&osnejgg Onrxwjojjo 
cimocjumcQjjo ml^csgaol^j. gml (.oojanl camjoadjjOco (.wofjuoejjoee) 
gO(e€)lo<ee)06n3 nJoccDjnmj - 

14. g«5n!)ln33o(n) S0(.OT«5) (."-10"-!^ Ol (00 0101(261110 COO) 

<)fti9dj(ocruj( 000(00 (rf\ui](mo eiam^wo eiiAcno 

oJLDCrOCO) (TOofcCIKSCOJO njra(TO)l. 

(ijraej(5(D)o ffl(Djoad_!)(S(o, ml63i(3(/3 snasnaofTTOfflesragooDl 
(ijraeermocT) (T)l(.flCQ)1(iRS ejcQjl^jaa&osnelfflloeajnmj. g(Snjoc/3 njo 

ffl0(S120OjlO(K3 (ft>(,nJCQ)0(iRi (T)l6SB(/3(iB« g'D rajfiejg QCDJoilJjaDffl'lcOo 

ej(gl^1(o1(iB«jmnj. g(S)j ej(gl^(ffljO(ft>osn3 grnl 63(oj rnlolniio 

(SoJOejJO (.oJI20B(mTOl(iRS (T)ciMSOrijSJ(nra)(0J(i5). (i3ra(S)l(SOJC/)o (.00(500 

ejjoB«gocQ)1(m?5)°l(ojojl(K3. (stoonadonaofflocQ) annonjjffljniifiaoffljas 
(imia°lojo Onjnm (i3W(ii(oj«s goj(SBODo (uylcojoccul (wegegjas laoc/) 
giaoficnnjjo oJ(oi2io(bibio(1j1o(d cmoenimjul^jgg (Oancimjjegragjo 

(.Cfioril^JOcftOggJoft). nJ(OI20(SlEl(S)(51Jo OJgOffl 0)anmQO(ft>jmnj; 

(3ra(TOla(T3 (rujffljnjffisrroociDo, (towS (.nJ0oj(ffl1(iB«jgg i20(3coo goj 
larLDOcsiaooBagjas oruanoaDoaAosnejo nj(0(20(sia(ift)^nja<ft>06n3j 

QejOa(S) (imOCJUl<fi6)J(TD(TO, (0)°l(lMd6TDfflO(I» (ft>O0(0CQ)jaS CDO(0 

CQ)1(53(]96)jsl CT)SoB«jfm(fflj(SoJoaej (i3W(ro_!jrrroo Bjcru(0)(oi20(ft)jnT)j. 
gCnJAOfflo Bj«lc/)iaiao(D) Qofio)6gBg1(33(Sajsl omjcniaiaocQ)! oraaea 
(0(iya(]B®(mTOjnm(5flmjgg cru(ogi20CQ) gnjocojo omjoyo (maaBaaa 

aCQ)(5T5)loB««'1sri51fO) (i3W(DjeOJffi6m)OCT)lAgOCQ) I21nnO(SlE10oB«(/3(]B®J 

i20(.(5)(si2i nJ06TUTroj(W(oj(uo(K3 cimocjuloBacaJjggj. 

croo6njcru)o - (.srunci (.rJ0oj(S)la9ajgg iao(3cno g(.(i5)C£»(j9aj Gj(ru«5) 
(omocQiaffl) nrmjaajoenri? gij ffi1e6Troocimoojjd(mTOl(iB« nj(0(20(SB 
(imj(ojnja(Wfw ciKSeTTil^jaoftiOsne (i3ra(ffl1am (.o)anl(iB«j(TD(fflja(ft)0 
snejgg nDSiQcsm oJocedjctdj. 

15. orac/06r!jrai2cnjnJ{8c/offl{ojnJi2cuj)aDo 
(tnmorocruo CDn(roj)ffla)(TU)nj^ CQ)(n) 

(iiraCDOraj(CDfn!)o 12lnr)(0): oJOo t,U)JCUo 

rDlaJO(^ (ro(^^(roj|](2i]6iJ0(ro L"JajaJ^(s«5). 

^^D I2(.(TO)(5TO)1(S3 (iSW) oJ(0|.6TlJaffloJ(0Q0(0a0Ojla(D (.oJO<fe^(roOS 

enjB, crunjfioo, ojoj, orru, CD(rLU(Oarn(ffla(D(TDj ojoerurrojaifljosne 
(imoocruo(o1(ift)(ijlciad(i!)65Bag (.Wnnloeajnm g(.n3lcQ)6gT3(/3oB« 
(iswciflas (uao og)(5ra)j(uo(K3 AylcoijnfDlaejnmj anjglnjooeajnmj. 
(isracsijono (T)l(wj>mjo (israojlmoosloyjo raracooraloyjo (imni20(0nfi1 
(TOGOjo (ijr&icftjnDj. s°lojO(siaor!jlejjo (S(.(/0nMO(ujo (imfi(^mo(im 
(TOjjfijjo (i3ra)(i95j(TDj. maaqonaims) (ijoolerurrolgj Q(iojciad_j|fi (T)1(S)Jj 
i20CQ)1 ffi(DrDi2(06rD6srag1(iRS(iol(TDj (staoruroo (srnsjomj. 

cnjosnjcnjDo - QnJSBM&csm njjfi(mTOl(i»0cea1cQ)l§ gml g'D 
(i3ra)6uj(0(T)a(mTO (.oodfloBajnfTXffljo (u«l6TTil(iB«jnT)(injo aa&osnejgg 

I20nnO(SlEl J(a(mTO nJOODJfmj - I <E> 16. CDOajl(S(fti«5)f21JrJ061JJ|OrDo 12l^(!J)J)jet,oJ0c&(roo 

cromocrorDo P go9«5)JO LW02«J)J0 eaoDorul (.STumacejocsa) 

(2fin°ICQ)(S«5). ^'3 <i3ra(3uj(OQa)«5ifrolR53 miijl(Sa95«j)(irulm ocDsifflosa? mRRSafcloQ) 

gnJGflOOo BfflJ rJJRSlCQ) AOCOJiaaOnDjaej, g(WJ nJ(0CTU(0OCO«5)aOCQ) 

crumocfflcniaocQ) gnjosujiOmaoofejomj. srujtjulcsyjgg amjonjj^ 
csmsjnmj. 

17. CD) ^l2o oJ(0l2o O^JoDJjO (.WOOOIGCCUra 

(.fflfUniacruo crural 

LrJ0Q)(!5): iCmOdDS^OSQ] CUO (TOraOCnnOJjOOQ) A)eUnJ(S«5). 

(roraocnnrojjOCQ) aft)£JoJ(n) ^(ol 

ocaoaanoffljcBTma? ojlc/Dj(?umo(D)l§ (.aofaoGCQjosjajjsl g'D njo 
affloncrujjEOCQ) (.njeooMsmaonro (S)(S)icu\acuajmonJi&c^o eoiojcB) 
cs(.nj0l(ft>gjo c/Djfsunnv,30C!)(BjQO0Q) (.eruoafflsmffljas cruracrulasS 
cS(]ft)a3rijl(]B6)jcTDj(sojo (israLQOJO (.c/D0fiU(]ft)0ej63i3gl«j3 seosmo afeWl 
(]B6)jnT) (.srunfflemaffl csAoac^laeajnDjcsojo (maaiaoS g'D oialstT) 

CDfflJnjaOOQ) (ft^SElo (i3Ta 0)05)00 CO) nflejanSTO) (.njraomo arU^JOD 

«5)0(]ft)joT)j. (i3Tao)o?5)aO(ft>joD8j)1mj auffl(3(siaojjaO(]ft)joDj. 630dj 
(ftjsl nJoeiTOTTOjaofcoeni g's avlauocmamfl&cri mloajlancrojaijo 
(aTar?Dj>ocQ)«5ifro1ao3 o\)fflOnj«5)l(i»jas ejcaai^ojjo oSijoloeajoDj. 

cruosaicnjuo - ojaceruara ojoaosnaooj o5)ejo s°lojlAg1ejjo 

0\lQl(B)lanJ^JOT)J. o^ODORKS 63(OJt5ra)^oB«JO AOeiDarijSJODlej. 

ojgao oj1(0gi20CQ)1(s§ wi)&a<B&&']eiio m)i<s^m6miw\ 
CQ)1(53isajsl (ijracsgaDansra) BfiaoloB^jajooS AylcQJjoDjggj. wi) 
cerunffl «noo3 anoom oD^racojasTrolraS auDl(m1Oiij^jGoiJ0a3 og)ejo 
oj«S(i96)jo (TOOoroofflSBgjas enijaulooJOoftijoiD amiweisBiA ojs>l 
ofljorojaifeosnsj A06TDjajoo3 ofcylccDjoTilej? lUjojceeio iJlej^ceei 
ofljowjacftosnej ao6tdjojoo3 (ftfplcojjoDj? (sraagBam 63(oj CnJoSmo 

graloBajODJ. ganlOIJ ClOJnJSl nJOCmjODJ - 

1. rj(006rau'l euoool ajj>(S)^6TD(d) o^jjomoej- 
o^JcrooTJiaocro oJ(006t3ojaoj((!J)1 onooroooanan? 
aft) oajl (3Jt)°l (0 § (."-I (TO J) OT (cra ro 6) ffl a dft^ 
raoru^ron!) aJcfcadjcoa^crocroj alaJfrS. 

C/DSrilGo, 0\)rjfiaOo, (OJoJo, (OOUo, C0O\JUo g'D ^(.03lCQ)6Sr3 
gjaS n^eJO aXi£ljejOjloadOQ)6St3gJO nJJOSaCtyjggOJOQJOa&JODJ. 
^(WlaO? (I»L£10^«W3I20CQ) (iSTaolOjlOlJCSOJSnelOQJOa&JODJ g(.03lCQ) 
6St3ag (OrJ1^1«)1(]B6)JOD(d). n^OTOjaa&OaSneODORKi gOJCEDjaS ounflejfflOoBajoTKTOlmjGOJsnsl (stboi 0O(3coaooQ)1 o)oj°lm c/oji 

a95(3(2iaSBT3ag <iJraO)Jn3dOl(e€)JOJ0O)JO OU0U}la96)JODJ. 0mjoll_J,o3 

g(.03lcQ)6si3a3 ajejo ff\)Joo\iQjj(.nJGOjjo oujsrujraulBOCQJAajjo 
oJlaojfiDOJjo (ara)OQ) ojloncojssfiag n\)J°lA(ol^1§j oujeuaooa) 
s°lojl«5)o mcoTl^jaAosnej njfflaosjiaoojl&csejccuaB® n^astrolcs^ 

(OJOTXrolOIJgg gnJOayiCQ)OCQ)l| g|.(13lCQ)63Bag 0)1<3l2I2fl^lR>l(e6)JODJ. 

(i3Taro)lo)0(o3 oujoojoejojoco) ecooioo? ^(.03lcQ)6st3gjas ajeuo 

aOJg1CQ)lCSej(fi6)0CQ)l 'TGJSlrijl^lffllceeiJODJ. n^ODO(53 OjleOJaft) 

c/Djo)_j|«5)(r»0(53 (aracDla&aogjcftgjo goB«o(o^o (.coorilaBsoacro oJlnii 
a»oo\)d9<o)(ojo gozKcroffljaooa)! (Stdjnjoas) (amem°\w ssbqow 
nJolsmoaegBglffl? ecflOJomlRRSofloDjo (Stds^cm rajseucsc/ooafcaoQ) 

mOASSfigltiJ? n^«Sro)1(iB«JOT)OJOQ)OCQ) (iSTa C/D J (51) Ojload 00)8600) 

6BBg1«53 (oaoD iaj!Pjan(e€)!pl(r!)joDj. (araojol (maooffljjOalcsDOCQ) 
nj(oao«5iBioojlao3 amS>:B€) (jo)o<fi6)ioTnej (macro. dJ\(01:B€)o rJlej 

o ^ so 06 

sru J (51)1 a 00a 0(3 (ao(.(roo ouroruocnoaafcosnejo auJO(iu_j,o(i»o 

aa&OSnejo (§C/)0J(B) a^5^,oJOQ)0(B3 (iJraaOJ(3DOiln3dCQ)(S(SO(/)6Sr3gJOS 

rjffll6moia(3j86U63i3ag (maoleroTTO (i3r^(a^,(^5)o\)J(()JnJO)0CQ) nj(0(ao(siiao 

OjlaO) (.nJ0rJl(]B6)JOT)(S)l0)Jgg griJCCUOKJ? (S(.nJ(0l(S)(0OCQ)1 6TlJ0nD_J| 
Ojlo9d(I«ODJ6)J6gBg1(?530)10DJO rJlOTJllffllereTTO ((3TaOjaCQ) (5C/)(:!J(5imo 

sruoTjuloDOOQ) ojlniicQ)6SBg1«j3 (.njcsojoolf^l^ (araoofflofflizioojlao) 
((3Tao5)(0^0(2ri(r!)0(r!), nj(0(ao(20(inaoojlao) fl(3aDl(]96)joDj. 

2. nJCOOaJ: oft,OaO(lDCDJ0Q){TO)1 etUOeJO- 
CTUCSCro l2^(3(rop(3CQ)(TO)n Oj1(!J)(!J)aX)Jj nJOOOo 

oraiD u)°l(oo OTai2^(a)(!J)Jo culralcmjo 
u)ojnji2U)oj(3njnadj1af) en lcL^OlA<mn(S)a(m>. 

CQ)oa(S)0(oj(nTB)o3 ojloadODeaBgjas oojglajraTlgegraejjo (iswjnjo 
(0)(ooi26TDn(r!)(ft>(:!jjo (fiiSrrglg (maojcmltiRS (i3ra)O\)(iB<0)O)0CQ)l (ijraojaco) 
(pjOnjl(iB6)joT)(S)1o)jo (seoa)1(iB6)joT)(0)1o)jo (sojsTrgl Bjalejeojjo (ijraiaj 
ejjjOjjiaocQ) i20)joiijjS°lojl(S)a(nTU) o)c/o1njlce6)joT)j(sojo wicucti 

Wi(S)\^rnS)o 6TlJJ(iUlnn°lO)O)0(fi)JODJ. O)lC®JCQ)I210CQ)JO (i3TaOJ03 mi&c^ 

Aoejojj>OoJlcQ)ocQ) ffl^cmjijojlaoS oJooororroociKi enioTJUlaeejOnjsjoDj. 

B°l^nejAOejo OJQffl O)0O)0LrJ(fti0(06Sr3g1ejJgg (SCQ)0O)1ift>g1(S3 

so)0)o ou/lcftffll^jaoBjOsnsjo Ajasoeajas laffll^jaa&osnejo ^ol 

(iB6)J0T)J. o^ODOfflS 6TllJ(SUll20O20(00CQ)l§JggOJ(3 g'D OjloadCQ)a(51fO) 

i^ol a)ar)0)i2iocQ)1 ^65i3ao) njlowloBajoDj. g'T) g(.(ra1cQ)6BT3gjas 
(seoa)6st3agejoo s°lojl(ft>c/3(fi6)j laoj (scQ)oo)1(ftiC/3(2io(.ffl)o ounmoBl 

^ja(ft>0SJ(iB6)JOJ0(SO) oJ(Dj,OnJ(a)iaO(ftiCQ)jg3j. iaO)Jnil_!|at)(0°l(0o n^ejo 

cmrolejjo oJlej&iieTDiaosm. sjrscmlao? ojooutmojlcajoca^atio oJload 

GCQ)0nJ(S(g0a)a51frolO)0CQ)la(iB6)0Sn3ej. glnJAOOo aJlowl^lg ^(0)1ao3 

g(3(3at)o (iTra(a^(roo\)J(ojnJO)jo o)l(S)jjO)jiao(B) njocerunci ojoiaotsiao 

OjlaO) (.nJ0rJl(iB6)J(fi)CQ)0aSn)0T)JO Wi(S) g'D aS(0°l(0(m?5)l(iRS(OTTOaOD 

ej(gj|(20(ejja(2oir)jo ggg (ft>0(0^o (maojmj i20)o\)1ejo<fi5j(smjoa3 
(maojoS o\)fi(^(S(S)0(gooj(mTOl(53 (i3ra(j(3nD{!sro)1(sejcffi(iB6)j (fflloloyj 

(fiiODJO ariJ^JODJ. rJlaOD (i3TaOJ03 g'D OjlO)0C« O\)J(50OJ(S(mTO0 N e€ro)oo)0lejoa(5) 0O)jc^i(3.B« offla(5)ffl,1^jo QJlc^aD(5r5)1ao| (dj^ sj^^jsto ^cncsralcsS A^dsmeoCojcDegBgooi) (seoc/)65r3ag (.c^Ocyl 

(S(srB)(S(2)o ^jerDGcmrocscmo (araotojojoo? ouou)1«6)joDlej. (iL(5)j ««JcTT)(m1o)jgg (3ra(g1ejOoii(sa5T5)osjAjs1 ^(o1<fi€,joDlej. (aranj 

G^oaej (waoD (aranjaoi) (SDmo(S(2)ocfl<,o tc/)am«96)j«9,(iDjo (Wisi «"'l'^ '"'^"^J" OD(Sc^mo nj1(0,as)O)0(D)1i 013(01,05)0 tfiawoeii 

«96)jce,(B)jo a^ay"(5)j. (§cflcuoao3 gLn3l(2)0)1(3(2BO(jsn)ocs(3aoa(m5) '^'''^'^ aj«.(2oa(Biflm)oa)0)Ag1«!8 nJiOcJi(5)0)OQa)1<e6)«>1cQ)jm)2. I <E> N 3. ffioom (ojoJo (omjo a^nxoo aoenjraonS 

nQtOQfflGJ (TOOT). 

ooenjGo, orurufiaoo, ociruo, wcnjuo lajcroejocQ) n^ejo ojIcju 
(grrol&jjgg ojloiicQ)63r3g1«j3m1cTDjo ciru(.«5)°l(irunnnjo(iruc5iR5)lR53 
rnlnmjo ejg^JiiaoAjnm crujeussiragjo amjoaijiCT) n^osnooj njaa 
csflOjmlcoSmlnmjo ejg^aocsDlgjgg s6ro)omcmd9(0)lBJO(oo (atamje 
ojajensocftjcimjcsaio cmacsgnrxcrrootij? m«RS(]ft)6)rij§l§jgg c/Odsanl 
aaft)06n5j«5)acTD gojcQ)jas aftfldsrneocojfflcKfeag aaocrulejoceeij 

CTDJ. ^'D CirUJ6U6St3g1«j3 gOjlOS C3taOJ(SC/0ciadl<fi6)jnT)«5) nffiCRS) 
nffiCm rJl(TO)1^0«j3 ^OJOOQJejOo (.nJ«5)l(]ftiad6tT)o fflOOlOoB«06nSl(Ol 

(]B6)jnD«5)jo oJlmoc/D cirujeoojcs«5ifroosj(]ft)jslcQ)(S)jo (arajOstDnmjo am 
cirulejO(]B6)jojoa3 a&ylcQijnmj. gojocsaejoccrrolGoJocDjo njoaoafco 

(OermmOCQ) ngcftaOCRn nJ(0|.6njaCl nJOSfflC/OJCOO? fflO(.«5)o CT)l(S)_J|mO 

(ftjnmj. (maGgaDo ssrajG^o gsneoocalffljnDj, ssraojcruomo gsneo 
(i»1(oloB«i(]ft)CQ)io ©iijcmio. (araRnlmotijS ssraejQocuo mnjiQa&Rncsciru, 

CDlnD0«j3 GDj0a\(&€)6)n^§ (.6njaCl«5)«5)Jo g(fflJ«5)6)nD0Q)O(]ft)JCimj; (JStdW 

nffjOioamflGdiwio sruooealocajo n^ejonstroloJcsoccujo (i3Tanf5)_j,ojjo 
(i3Ta6ijlej«5ifro1(sa3oQ)io ssracDlojanlcoJio ssTaeinejcmrolGrrfScraio njoo 

00 6 

C0«5)1CQ)JO (i3Ta)(]ft)jnT)J. 

4. CnjJoJCD0(TO)oS0(/)(0l«5)0fn!)o SaJOeiD 

scQjroocnjoJoojjCrol 

on saooaJ(!J)l. 

o^fixroofflj ojffli20«5izioojloo8 cruaDGCQJOcnoacftosne g'D slojo 
«5i20Qjj crujnJCDOojnruQCQnejjo so(.coflOj(niQCQ)1ejjo cruogojl 
<&&l(m nffjQio cruoeojsaiBgjcsstrDjo (isracDjeojo Ajosisejos 
(.nJOrJl^joAosnelfflloBajnmjcsojo ^ojoccDejoo caraolccujnTXTOl 

CDJgg C/D(]9(Wl g«5)lm ng5««5)0(OJ nJ(0(.6njaCl nJ(O(S0C/DJ(Oml«j3CDlnmjo 

eje^aocQ)l(oloB«jnT)jcsojo oojootwonmloo? a&^njocyoffl? ^'d 
slaila© <ijra«j)1aa3 (rjoaoajiao) ojlS6ro)omaB(S<ro1oQ)j6)s 63(0oc/do 

(.nJOrJ«5)0O(G)1(Ol(]B6)jnmjCSOJO, (i3raOJOm6)(]B6)ejO0JnJ(OlCQ)OCQ)1 
0an«51R5)JO CrufiryraO CirufiC^(.«J) OJ_J|OoJ«5)OJJo (StdjW nJOCSrUnCl nJffl 

csac/Djfflom ssraoloQjjmn CDlfflrjjcojoiia? 63(ol(j96)ejjo oojooctoooj a&oo 
stDOJC/Doejjo csejc/B0O(.«j)o csnjoejjo csooocfto (aramjeojlaBajnTilej. 

5. OQ) ^f2o fflODJGo srura (i3Ta)roi20cr)o ffi°laji2KTO)l<ft>0(d) 
^iDC/oocioo ejcoeoj^crujj en (ros«j)o ruls^cojnjca) 

S(Ci). nQtroOfflGJ (TOOT). 

gjos nj(oas°lojmjo ssraojaco) crujowo a&^BEinDejo (aramjeafl 
rijloB«jnmojmjo ej«5)o, nj(8«!TO)i2omo, eooJl n^cmT scoccrrojae® 

gJOS ng5<ft>0O(.«5) e(06tT)0U}l(fi)0(t>lQa)JO Wi)W nj(0(.6njnffl nJ(OCSaC/DJ 

(oocD "csTanfOffl^oeilocyocQn mlfflorofflo (tooo? cirui2°lnj«5ifro1ejjo oD^g 
aaccrrolejjo cmnltKloriJ^jfmj n^cimj (.coanlaBsjnmjcsojo, oraanj 

CSnJOaej(fflaCTD (StdaqnDo n^ejOOJOJGSCXPJO cif)^(3CQ)6St3g1ejJO 

ojcniloBajnmj n^cmjo crujoeoojlAffloayl (mamjaomloeajmnj K ng)aan«s3 (ijreojm njlnmls (m, fflnfilaofflco) crujojnjacinro 63(ol(iB«ejjo 

fflOoB«JOJOa3 AiplCQJJCTDRBej. (i3W«5)1mO«53 (ijreOjnS 63(i3loB«ejJO 

(i3W)(S(0C!a)jo mlrraloBajnTilej, (i3ra)CS(oosjo aojoj<^jo oJlsrajniiojjo 
(.nJAslfijloBajnTilej. miJlcsARncscim, m°l n^a«j)O(0j (.eninciaanrof^ol 
(SilJob1^1(o1oB«jctdj(sojo (i3w«5) ^(TOjRnanDCEDOAjnmj. (ijracrolamcmTO 
anDCQ)06TT)j eTTOonS ojcftgltij? oj^ennl^j AwlswRnlolflSajmnan. 

cnjofiuicnuo - (.enianiao (ajsegral (niQooj(Ooj(ojjrra)o (iruAejslojl 

Agjo (iSW) oJ(0(.6njnffl oJfflffifflOOJfflmORRi g«KSrijnT>0OCQ)1«noB«JCTDJ. 

wicmowcm ngjanroejoQjGsnso (ijraojaoaejoo (ijracsgnncoTwIaa? ojoj 
ojlcaonadsgragooftjnmj. (i3T8(sgnnnstTOl«RSm1nT)jo elnmaocQ)! goJl 
as CQ)oa«j)onnjo ananmcsDlej. n^jornjaifeoaenscTDORKS ^'d 
cimnijj(36ifD scncoTwlao? (iSTaelnmrnlffllGcsrwonJOGomoftiOffleTDo o^a 
fflO(.«!)mocQ) ojfflffiffloojfflo? (fflanmcffiOifejnDj; (iswcsgnno o^cfcmoco)! 

(OTTOaCTD (i3W61jlej«51R5)lejJO AJSlaa&OggJCTDJ. gml (W«5rUo6TlJ(njU 

fflocQ)! ojoctyjnmj - 

6. CQ)§ ojj(3ryo (TOrJccruo socroaraej): 

nJJ(3ojl2SOCQ)«5) 

ejs(Ci)el(3njjjojaojj(!J). nQtroaoraj (rod). 

ctDoaanonmj sejRrra)1«RS mlnmjo gojejAadlaniaocQ) nJoaianDO 
ejanesfioScfiajo lajmj nnlostD^iiCncBii cenirjaoojlaaS ojoJcotwIrsS 
l.rj(fflj(Ati0OCQ)1(ojnT)jcsojo (ijraGgoDo «j)(sa3«j)anm crusfcQjnjffljoj 
fflooQ) (WnJcrulmoasS (.nJASiaooftijnDOjmjo (ijraeinejslojsoejegra 

gJGSCQJJO nn^,BCQ)a)Jan(fi)g1«!3 (.nJOjloMSmOCQ)1 (i3WOJ(SCQ)0SJ AJSl 

(runDOJomlceeijnT) oJosdc/DJcoam, CQ)oa(S)o«)j«5iR5)a3 wiaqnDo 
o^ejooj(oj(sscQ)jo nn^flCQ)6gT3g1ejjo (ijracDlojcimloBajnmojmjo 

o5)ejO«51R5)l(Snf5CQ)JO (i3WnfS)(0_J,OffllCQ)JSl20CQ) oJfflGfflODJfflO? (wanmcQ)o 

Ajnmjaojfmjo g'D cmnmjfieTT) swccrro (isracsgnnnstrolaa? Qanl 
fflOQJoasS (.nJaft)Oao1(iB«jcTDjaojfmjo (.cnanloBajnDjGOJO wicucti 
woinoAann^^aarnxstmaaT) (.cnonloBajnmj. (maeijlejnn^BCQJegraglRRS 
(i3WCDlojcimloB«jmoojmocQ) rmoAtioRj? ojocsrunci ojoefflaojoam 
(OTTOanmcQJoerDj m°l (ijreolojoaS (i3ra)(.a)nrn.^(TO. 

cnjosaimDo - wssas) rjotsruaraansiro) gml (i3Wfll«j)1csflancQ)jas 
(OloJcmrolR^ oj^eTTiloBainDi - 

O 6TT) O O 

7. CQ)o (."-I3S6TDCD cruoeoj(roj)ra1«5)1{8sraoj(!J)oaoQ)°l 

OTJoDOo (.n-lfUlWOJs (ro1n33ofn5)°lo CQ)0 

ejG(roe1(3nj_>,socQ)(n). nQcroaoraj (rocro. 
crufic^ (SflOj(fflO0CQ)lcQ)OQa) ecnoj(S)l (israGlcrolcsraojl o^oojjo 

(i3W)flJjO (iSW) oJ(OC6TlJaffl«51R5)laa3 (imS83ejoJ«51R5)l«KSm1nT)JO nffiQiO SO) 

(ottoIgoScidjo s°lojm aod9(0)l(scQ)osjAjsl g«jT30jl.^jo nffiQio s°1oj1 

AGgCEDJO 6Tll°la(0JnJ(S«51R5)OSJifl3jSl (WGnDOSJGiijfiaSTTOJO CoJ(WJj&il 

fflooQjIffljnmj. nD^racQJjfflojaocftjmn otjoDccuIrj? (.nJOjloMscsaocQ)! 
(i3wojlas«5iR5)acTD ojmiloB«jnT) wi) sincnm\ ewojoaa? (ijraiJlawjj 
fflnDoaooBfinl, ecflOJomlRKSmlnmjo cmfiryLao (ijraelnmiaoAjnDj; eco 
ojoaa3oQ)jo (ijraojgjasoojjo aod9(ro1cQ)l«KS CQ)oa«!)O(0j oj_j|(fflj>o(rD 
ojjffllej. ecflOJOoS (wacm aod9(0)l(ojoj«5iR5)lR53 ng)ejooj(oj(5SCQ)jo 

nn^BCQ)6SBg1«KS C^J (S OJ OOl .^1 (Ol oBfi) J (TD J . (T) lUl (S A (ffl (S Cim , I <E> o^ocKonrnomajdl m°l s1ffi6m)0(imjojocQ)l(ojnDj(sojo (ijracroj (siacm 

Wi) oJ(0|.6TlJarafflOAjnDJ. 

mdinojo - scDm1(0jnj{isro)l«j3 cruiacnjRJ) GflOJa&Ggcojo cru^nadsl 

^(BlJA0(06TDo aSaOiiA (imfiC^(SraOJ(W0QCQ)lCQ)0CQ)l; oseriiGOGl 

crufflcruRn (seom oruiajaDegBog e<ftai1oB«jmoojgocQ)(ffljoA06n3 

fflOCQ) (.nJ06TD(SmOSJifeJSl (.nJASfflOAJACQJJO Cimi2(im(ffl ej(W(.nJ06TT)1 

oftiGgosj ifl3jsl«5iR5)6)nm cojoaanofmloo? (.njorajoleoojo gsneocftj 
(ft>CQ)jo (iTOtwjGnJoaejRnonm CQ)o«(S)onm og)ejo (Sj(0)(.nJ06TT)lAgj 
(sscQ)jo nn^flcoJCDjoDofeglRsa (.nJOjloMSOQJOCQ)! (maojlas cniQl«jn 
Onj^jACSDjo Q/ij^jnmjcsojo (i3W) ojfflSQOojfflaoS Qnr)oat)(j9<ro1 
ojocim«j)nj«5Tffin«53 (isracsgnnnstTOloa? (.njcw^cfto (roocTDCoJOAjnDj. 
cirujcQJo njfflGfflaojffloBananm g'D (OJoJ«51r5)1«kS (fflanrxmroanm (.nJA 
saoo9«1cQ)1(o1(e€)jfmj. majleajcoxscru, m°l (i3wolcQ)jojomo(.c/)nrn 
oBajoD (.srunfflo ^«5)jRj)amocQ)0(fi)jnDj. 

8. OTa(oe6rT)j(0(3cinnnrns(roo socrosruGO a5(3e 

^oj cruje^s(!J)o co(3el6ro°lel: 

Glffioj gIqj ^iDaajDj(0 soOT^ojraelcSnnojIo^mraelcS 
acDjSoadjjelacrol:. nQcroooGJ (ooj). 

co(3el6tT)1oQ)ocQ) (im(.«5)°loQ)l«53ciolcimjo c/ojrauaocQ) (manmnjomo 
ralAoS cruj°l<fe(o1^ nj(olnjjciMsmocQ) sruoejoS n^i.rj(ft>0(Do a)(3e 
(crroltij? 63gl6W(TOl«)l<e6)jcimjcsojo (maGCTOtrJafcOfflocroanD crucSt^sero) 
CDOCQ) (i3TauTnea)OJonf8 (arafflstDlccrroslcftgjas ^socdIrrS esglerurrol 
(olaBajcTDj. (i3Ta«5)jcsrJoaej (mauTilojlBjjacQ) (a)an1.aj1gjgg rj(ol(.c/o 
alAgjo (.c/Dfjuoejjaagjo n^ejo (i3Taojc/D^ciruo0(.co°l crucnjnmffljBiocQ) 
amjrfldjjWemsaiBC/fS (.njoflralmo (majaco crucKjanlaBaja&ccujo (majraal 
(fiajcfcOQjjo arij^jcTDjsojo (ma) sjiracmlcsBOjaB arufifyffisrromocQ) 
nj(0(Sfflc/Dj(oaa3 (.rLKrolo&oRnanmcsyocftjnmj. CDiJlcscftRnGcru! m°l 

CSrLjOGl^«5)OCQ) (TUOcftaiORRS nJ(0(.SnjaClo g(WJ«5)aCimOQ)0(fi)JCimj. 

9. CQ)«5)CS05UO(S(3«5)1 CrOJ(S(OJ)0/crO«5)o CQ)t.«5) iJ COaJCTOl 

(feaajcn. ng^trofflfflraj (rotro. 

nfljaanofflj rjffl(siaaoj(oml«j3 mlnmjo ciruj(0_j,GflOjn3 (.njan^iftiii 
moifljjifljCQJjo n^ojlasa^rm ojlejcojmo (.nJOoJlaeaja&ccujo anj^j 
nmjcsojo ayoasnoffljanroanS iaanli2CQ)l(i53 mlnrnjananm crujcojjGfl 
ojaa3 gBCQJOcrucTOacQjeflejcfta? mlcsyanjjcSryo msaBajnmjsojo ssra) 
nj(0(.6njaCiRrra)1«j3rora)acim cru(njj(36TD(SflOjn3 (.nJoJlnadsmocftjcimj; 
n^ejoo (i3Ta«5)l«j3«sra)anm (mDlcTOlarij^jcTDj. carajcSaeajo cma) 
cruflcyocmaAOjjo rruflc^QOCDOjjo n^ejonstrolaaJocDjo (i3ra)fllcQ)jo 
(maaroojjo (majtaoocPcmflocDOjjaocQ) njocsac/ojcoao? aonlaGocuccujo 
oj_j|OJcru£icscQ)CQ)jo gejo'TGjIoBajojoa? cruoraujjEej. crufi(^(s«5)oeo 
ojGfflTinosjAjsl n^ejoo n^(Srijos>jo (iSTaGgonnsranao? cmacDlm 
«5ifro1«j3 (i3ra(sgan«5ifro1aa3(roanD ecostDCinrolaj? (]ft)S>l6TBTroj(fi)jsjnT)j. 
(i3Ta)(3oB«jo (roanm ssraGganccrrolaa? aonlaaco) a&snmjcsnJOa&jojoaB 
ciruocDlaB®jnT)lej. m°l GnJOBl^croooo) cruoaftiadotij? (.sruncio (maj oodsai)! 
aomoco) nJotsruaCinjjffljQoiioccrroamoa&jnmj. K 10. ccwciraenjnr) (OBiajcro) ccwramjc^" (oraciojinn 

I2^(S(!5)_^0: CrO f2^«5)J)Jf20aJCSr00ra)l CO) ^nD 

onosmru nJC/ojjOJ)!. 

CQ)oa(S)onm (iru(8cijaO(e<!nl0omocQ)1, (imfic^onfi5)(0j(OffllcQ)ocQ)1, 
(ijraeijlejajrancsnSocDjo oJOOoftiOffleTDmocBn (niolcTOlarij^jmn njo 
C6TiJaranjj(oj(Soiio«5iR5)ffla3 goJlas g'D oj^LaJlcQ)l«RSRrR5)anmca)j6n3; 
(i3Ta«5)j(wocTD (ijraojlas njfflsejOoSjcmrolejjo, (ijracrooccuaj) (sgojo) 
mjuKSajoBl ojlelnDcsejoAegraglejjo, AoermanjsjnDj. (oilqo 
CQ)oa(roonm (ijraojIascEDjesneo (isracKjanacim goJlasctyjiajsne. 63(S(0 
njfflQORnaoojjRnacim (israeijlej (.eruncioenonjuegraglejjo ojj>Onj(romo 
CQjlcolceeijnmj. ctyoacrooojcsrwa? asO) 63(S(0 ojoceniafflaccrro ejlej 
CQ)1«RScDlnT)jo momo moaegraglejjo (ojojegiBglejjo (.nJAoao1oB«j 
nmanjAsnl (SfflOnnojlojaomocQ)l(i3Ta«j)l«!3 momoanjaccrro ojIisoojooo 
arLj^jcTDjoajs83l«j3 (ijraojmj oj^lsnejo Q^anjjjoJlcf) ^sauf\mmoa<B> 
snecmocQ)! ojffljnmj. (ijraojaS cmjoeoojlAQOcsyjo ^cmihdiem nAi<B> 
ccTwlRsSmlnDjo (SfflOiumo (smsjmnlej. (ijracrooccuRn o^cftmoco) ojo 
(.srunCinjfflcsaaBjfflaB (fflorrS (i3TarJl(TO)j>aO(e(ro1(scQ)osjAjsl momo 

(OJojegBglRSS (.nJ(ft>S0Oo93jnD8»1mjo ^'D CnJn-l6T5Uo fflJfPJOJOS 

(ijracftnstrojo njjonstrojo (isw) 63G(o oJoaoasiaoojlmoasScmTOOCTT) 
ojj>0oj(wi20ift>jmo(5)lmji2jgg AOfflermojjo (iSTaGgnncmrolaa? crujoj 
oJOjlGOOniio (fflamoacsDmi B^ojBCKOojj^ryo lamorulejOifiaeTDo. 

11. f2CD6)fflCrueCUGl20oJ(ro0JJ)O erDaD 

ooorDocnjcroT ofcloiucio 

ojaoj(«j)'l. 

oJCDmoanaoojlanS nJCDmanRnjo aojaunni,(30Q)G«5ifroosj(ft>jsl 
cmroocTD ^(.oJoSiOfflo (.OTonloeajojoaS (ft>!plcQ)jnT)j. gno scncmrolRRS 
n^<fi5fflO(.(5i nj(oao(siaoojj(fflamD nJolajjcasnomoAjmoj. ng)ejoo 
(ijracsgnnastTOlaa? ojoJoRnanmcQJO&jnmj. goJlas oJoiaoRmio 
ojlasSmlnmjo elrmfflooQ)! cmoaanormjalej. ctyoaRnoffljcmroo? 
goJlas ojlelnmcroaoQ) Bfiaoloeajrmj o^&1«j3 (isw) Qmjoiij)rr3 
Q^«y)_!|jnjl<53m1nT)jo ffl^«5)_!)jojlam«yro)OCTD CnJOojloBajrmj; ofcjas 
oB«jas sm1(iB«jift>CQ)jo i2(o1(e€)jo95CQ)jo a^js^sneanocQ)! ojajmoj. 

12. (3TaoWJo^Ol20(.(ro: nJJfflJGoadO fflOD^ 


(OOJ). (i3Tanf5)(o^oi2lcQ)ocQ) njocsacmjoo? ej(S) aiKScmroaom eooJlifeoej 
egeejlRRS (imoeojloB«jrm o5)ejo sloJlAgjscoJjo e«)6TDoa)lAO(ol 
CQ)0(ft>jnT)j, cmfflomeoojRTfTOORRS cru^ryBO (imfify(.«j) njffllojjfienn 
moofcjnmj. o^cTDlffljnmoejjo nn^GCOJCOTTOlRsa (i3Tacsgnn«sro)laa3 
(TUQomo i2anRnjGi2iolcQ)a«!)cmj (ftiffljcmanjsjoDj. ojocsaaojoa? 
CQ)oa(S)O(0j (niQjej(imj(fe^QOAO(oojlGaociadGC5ifS)osjifl3jslcQ)Rj)OCQ)1 
(o1oB«jfm1ej. og)mio«RS (niQiKjnoBamjomcoeTDQOcan (waGgono 
o^ejo (i3Ta)AOffl6srao3<e®jo (ijracmlcmmoaaijmoj. aiadjirassragoco) n^joj 
CTUjAgjas nnv,BCQ)a5iro)l«RS (ijracrolaaS nD^racoJOAOocorwlaa? ojal N I <s^ stDoaccrrolRsS ojl(oos1oB«jnmj. amjoadjjnn^racEDo (israocojoMOnjal (.eninCiGejOoSio (.nJOojloeajojooS (ruocju_j|ffla, 
6tT)oa«5ifro1ejjgg«j)Oaft)jcTDj. amjoM^nS nJoaocBiaoojlocT) (.nJOoJlaeaj 
ojooB (i3Taoj(]ft)Oao1cQ)ocQ)1«5ifroacTD (ftcojanjmoj. (aracKlmoasS amj 

nMJjon^GCSyo nJ(0(.SnjaCl nJfflCSaC/OJfflOO? gnjejsriicDiaBajgg CrUDOCT) 
0OCQ)1 (]ft)6rD(]B6)0(]96)6)rijSjnT)J. (Std(!5)\mO<Si ^ojlos amjoadjjffljos 

on^raocanjffllaostDamjciruffll^ njocsac/ojaom (i3Taoc/)jnadS0O(.«5)0OCQ) K 15. OQ)(SLDOG(feo oojGdJU aoj(aumoau'lcje<!5)o og)CTDO«Ki i2!PCQ)jas (T)lfiffl2ejaejo mIfieiaejaooQ/lcOTTOOCTD 
(sragnjlRjg aileocumo Onj^jnmj. gM'ftOfflo njacsac/ojaom (Koag aiaoad1ce«jACQ)0O6Tina,1«j8 (sraRn oracscKAtisnDo (tooctt) ciJoiIlck 
aniraoQ)«5ifro1«j3 (mDlcKlonjmjjnmtwoocDiaBeosnnjnmnjna, gi.fiJ'ftOfflo fflocQ)1a5iro)°l(0jaocQ)1(0jcTT)j. (i3ra«5)1(5iS cq)o«(5)0(oj oilAOfflesragjajsneo 

(ft>CQ)lej, 63fflls(s«yro)cd)(iB«jo iLjl(fflol(Sf^O(ft>j(ft>CQ)lejocQ)l(ojcTDj. ganj 
(SnJoaejRnonm maeiawo co'D(KfflOJoao°lcQ)mocQ) ciOrJlcsAanGom, 

g'D A06TDjnT)6)«J)ejOo oJ(0(.6TlJara oJJ(OJ(SnilO(!Sro)l2a3 (fflOCTD 

ng)CTDjgg mmio mnmocQ)! cc/)anloB«jnT) fflmmao°lejn3 - (.njojstaj 

(OTWlonS 6TllOnnjj(OJnJ6SBC/5(iB«JoJnJ(0(romOCQ) rdJOJcfldOOS, 
(i3ra)«JiaOOJJ nJ(0(.6TlJafflti5T!n1«s3 EJCQ)!^ (iJr8«5)l(SmOSJift)JSl (B1080«!BJ>o 

(.oJOojloBajnmj. n^cTDj crujoeoojlAiaoocal CDoloBajcmj. «j)R53aB6)0(06TT)o cmaainS 

rJlnmlS (i3Ta)Q(00Q)JO m1n3l(]B6)J(]ft)CQ)JO 6)OJOJiB6)JifeCQ)JO OnJ^JCTDl 

^'D nJOCSrUaOaOcfeJCTDJ. 

13. ((3Taoa)Jo^Ol20(.«!): rJJCDJCSoilO 

(SSJ|O«5)'l(0lCUOaD2 (2oft>: 

n3dO0O(.«5) njjffljniiaS ej«5)o, goojl, oj«l«5ifro0omo g(fflj(fi)Og cdIoq) 
(.nfS)1(]B6)jnD ciruj«5)(.nfO)e(0 6tT)oa)1(]ft)O(o1cQ)O(]ft)jnDj. gsgono 
css^o«jn(3QQa)mjo sjTaja&jnmj. ciruj(o_j|CsmcQ)jo ssTauTilcsctyccujo 
(scyos,^ go9d6mM^oao1cQ)ocQ)1<t,1^jnmjalej. offlcimo(53 Glmimjo ^^^^^^ ^^^ cn)ac^mpc^1<n)jo (manjlmoaotojo orasmomjo 

cs^iO(D)1cn)jAg1«5a mjaajcyo csflOnad^cDao^jnmj. s«« mjact. ^^^^^^^^ c^«,(saa.j(Doa§ ma)«.0Oce,jcTDj. <a«(sga«o cn)ac^i.«« 

onlsnmjo csflOnad(Dan1«nmjo cnxSc^^o nj1c/t,jr3i)ffi6m,omcn)J«,j cn)aeomm(s<n)osjo8,js1oa)c^ogjo c^(Dlc^ja6Tiomo<n)1(DjcTDja«8,06n3 

^mjo(ara)Ajcimj.fflO2(iffiiO85)1cn)j*aamg«)j<e,CQ)jo«ng8)jA0B)jo ^g,^ «,o^cDom1m)o<D) s'd fflmjc^ioooTfflcmwIan? a^iflCB) 

OQ)mocimaQa)o (arasnoaaj^cojjo o^^jnmj. offlCTD0«3 g(d5 ^anm (^^o;;303(.^o6,s «,o^oaj1mj«nj^io ajIdODnadcDjc^asi^lcBS qjIcdo 

smaorodOQ^o csracBxi^oo^ cnoogopjo cnK.1«5,1o^^jnmj. s««1oa| ^n^ja^osn5n«,n^jcTD2. ^'d (Dancn)is,«jm, Lcoonl^j ^"lc^1o9«jm, 

offlAocimsn micfflimjo (sraAa^jernmjaoAjcmj. ^(O) sal^ajo 3„og,^o«,j^f^ e^mc™ffl(06TT708lcn)ocDmAC/a oramjoMol^j men 

AjoQa)jcTio1ej, Bffll^^jo mg(Djcm1&j. bcdI^^jo a)«.1*6,jmn1 ^^-^g,^ aanocDlo8,o«,1(iDO<n) c^cDcsffloojcDam mlanwao ^Imnl 1. oJj(osa<)ft)0(3c/orajo(OffiscTuj(OOJt,<&)eaJ«!)cro: 
(ijTacnjo^oooQ) on soooajoj)! njlaja&cj^ceu 

nillZIJaJJiSro). ng«J)6)6)GJ (TOOT). 

fflmjoadjjasonfflfflOoSijnD mcnoo (osnejAsmjAoa, (osnej Orijojl 
Aa3, (osnej morruorajofflesraaa, 63(oj ajeuo, (.6TiJaCi(0(.au)o, moel, 
cnjGo, ODlc/Dmo - o^cTD°l njanlomonmj ojoanlejjifljcsgosj oSijslcQ) ej. CDiiJl(Saft)«5)(Jciru! g'D nj(o1oj«l«5ifrom(Onrn«5)CDjo (maaflmocroloQjj 

aOCQ) rJOGaOOJOOCDrijOlCinroOCTT) m°l (SaJOflloBajCTDJ. 

14. OQ)(SLDOf3(fto 8^(3(10) Ol^o^So oJCbcySCTOnadJ 

ruloDoaKrol 

n^ojo (JO(3i22on8 oj^iriceb oJC/Dj(Ocru«5)ocsciDnjocnj- 

ojloDoaKrol ^Jo CDJjOml^JO (ft>S>lCQ)jnT)JGOJ0 (i3T80jn3 63ffll(iB«ejJO (SOOOcfto 

(ijramjeojloBajnTilej; (ijraainS GooodftxfeOffleTDesrBgocQ) cruocruoo 
enjmjumegBglRRScinnnmjo (saoiumo (smsl slojnajoMnmo ajacq)Jo 
aD(o°l(0(fflj>oa)«5iR5)lmj(sc/Doado oj1csflnncQ)jo&(romocQ)l eojloB«CQ)jo 
Orij^jmnj; oj(OfflO(saoojl«Ri oJlejccuo (.oJOojI^ smmfflostD iUCA 
(OTTOlRRSmlnDjo o^onD(snT)oB«jfflocQ)1 (SfflOiumo (smsjcmj. ml (ijradl 
CQjjojooS (sojerrgl (SiUOBl^cd) gno (rufic^oj_!|Ooj(ftimocQ) ojfflcsnJ 
araoccrronjolcQJOcSjjnmj. Qipoojggo 63nT)ji20(.(W(si2CQ)jggj. o^cTDORRi wi(S) (ijracKjjjmo 
«5)63r3gocQ) njfifyanssfiglejjo aa&osjiajsloftiglejjo oj^niflceeij 
csrmoc/3 (araaJlos csracKj (rossBlmlKsaceffljnmlej. macsnacnwo cnovm caJosrucauo - ^rnl m, cij(0(SfflaDj(oaa| (n)(8cij(ojcijoa5iro) cinjciJnMs"! 
eoco63i3g1(sej(fi6)j essjcftl oJlelnm ojaSsrDSBiraglejjo (atajfeofflccrrol Affllifiajmoj. 
ejjo, cocnjucscinroosjcftjslccDjo CQoejj eocoegBglGejcffiaeejo rJlan olcsryoAjnmj. g(s«B (.rjofcoffloiroonm 63(sr> rjR>0o«5iBioojl«j3m1cimjo 
gtoTiOjl^ ojlglcm cir\)JSonj63T3(sgosjce)jslcQ) (soojocirujffl fflCDjnadjiO 

GlcftO? rJffla0«JI20OjlfflCT) (.rJ(S«J)j|C830 (.rJ(S«J)_J,aft)0 OjlgOOJClDo QaJWm 
(StdSqnDdmflm gnJOCrUCDafegJO rJJSOrala&gJO anJ(I!)«5) (maojffljo 

ajIcmoldrijocQ) Kfijcinrolmj «5)jeJ_j|0 ojlelnD csGOJOcrujfflOGlcfegjffls 

csejOcftfiSBglejio (macroiGnJooejRnonm CDomoinJa&offlssfielejie® " \ ^ - =- » - 

cscsaomlAglejjo (maejsrormj (rolffllsccusnsRnoconojffljnmj. (maojm 2. aDoCTUs c/ojaJloadG ojanjjcofTmcolceiadrro- 
s(3JDO(roo snjGloadra(!J)lL£i1{8f3je(006tD(ru(!J) 
cn^nadB rufflcrura^crocrora sruj^oaonjraenjso 

COTOSOggcroSO (i3Tat,(3lffiO g§(roo6TU^nn«J). 
inJO&^m a)J6im63r3a5a96)(ffl°l(fflOJJO BlOJJjOjlOBJfiDOJJiaOCQ) oJffl N I <7r> oJjffljcsoadoasTTOaaS (fflocTD (i3ranfS)(0°l(iftiad«nro1«s3 crusiajolcfiajmo 

OJCrUJ n^CTDJ (SnJfflJgg (SflOJClOOoftijmnj; WiaqnDo (WOCTD (i3W«5)l 

Lolccujas (ojoJcmroloS cn^annruoonS eojmcmrolRsS (i3W)CO«5)mo 

(ftiJODJ; (ijraCSgano (fflOCTD CQ)e«TTO(SOJBlCQ)1«RS (.nJ«5)lo33dl«5)fflOCQ)1 
(Ol(iB«J(TD (SSJjORril^fflCQ) (iSWUTilCEDJO (i3W«J)J(SoJ0aej (TOOnD (i3ra«5)l«KS 

(i3ra)anj(0)l msasKTOjnD (Sonoanoaijo (iswja&jnmj. (ijracsgnno (wacm 
nffiQio lamjoadjjffljas (Ojojcmrolejjo (niQl(5)lorLj^jnT)j. lamjoadjjOffl 

(ijraGnJoftitn^ (S(.W)nadOn20(00CQ) (SflOjn20(0J(SSCQ)JO rJlan^oBagj 

(sscQ)jo ffljoj«5T!S)1«s3 a\iQl(5)lorLj^jACQ)jo (iru(ro_!|ti5Tro1«s3 (ijraCDloMdl 

(WaOCQ)l(OloB«JifeCQ)JO OriJ^jnDJ. WiGqnDo (WOCTD sejastTOltijS 
l2«5rUJ>fflOCQ)JO a0o6U0CQ)JO aOJo&«5)lCQ)OCQ)JO (.oJASfflOAjnmj. oJiLOil 

cq)1«kS oj^Ati fflocQjjo (israsftij (0 caoctDjo (ijra mo 12 o co) j o 
63'Do11cd1cq)ocq)Jo CQ)ffi«TTOOBl (im«s3<e6)<3i2ia6gBgl«RS momooJlcDegB 
glejjffljgg ccwesro) nflejesfigjas (Ojojanwlajjo nj&c^m6isB§\(si 
mral fflj(0)ejocQ)OJCQ)jas (ojnjasraTlejjo (.nJoSiSfflOoSijnmj. (ijracsgnDo 
o^ejo ojlAtistDasTTOlejjo ngjejocorwlejjo cs(.Mnadoojjo fflnDcmojo 

3. g'r)(8(JDJo(.oJ06rT)l21JCimOQ)«5)J(nJOC10o L"-i(roj(a)cruj((!J)l 

asoDji ojoa(ioffloav°lcDo ojIsooj craruo grjocruscro. 

c/D(0°l(0«5ifro1«j3 mloQ)aocDjcru^«j)0oca)1 (aramojacKo (.njoemoojo 
modla&gjas (.aIcq) CDsnmjoAosnelffllisajnmj. g'D srojojcrucKj 
(fiaglfflS (ftosmanjsjnm (.AlctDoaolejan cara) njoaoamoojlaa? 
c/Dd9(0)lQa)jo Gc^fflsmcEDjoaAoenej cruoeojloBajcTDj. (saaqnDo 
(roacTD aocDOJnD^raccuegBglRsS (oosoojlmj (rojejjjo ciflfflosl^j 
aa&osnl (.rjoemam ajcftglsejcffiaBajo (aranjornam (S)oa<s>W(&&io 
(KgglaaBaosnelfflloBajnmj. ^(.njcftofflo caracsgano c/Dffl°l(0«5ifro1cDj 
gg1«53 cruoeojloBajrm n^ejo oj_j|0oJ0(06gBGg(i»jo crujnjoojojnj 
«nro1«j3 (.(ftalcfeffllaBajnmj. an^flcoJcruDlcromocQ) cara) njoaesmloy 

nJ(O(.6niaClrJJ(OJCS(TilO«rra)0aPQ n^ejO CSflOJRnAgJognJOCrul^jaAO 

snelffllcfiajnmj. ao«)°l«)cniQl8j)0OCQ) (.rJosmoB, ociocru, srujoul oijcb) 
ejooQ) n^ejo gi.n3lcQ)6SBgj(ss(r!)jo (aracDln3doopQGflOj«J)(fi)a3 cara) 
njocsaosjoam (.nJcruofllrijlaBajfmtKlmjGOjeTBl (STaojoajas cs(.rj(0 

StDOQJCDJOmtOl^ CD1«5)J>OJJo (.C/DfJUQOQJOSJcftJSl (rUfflCirU8»(fi)0(0_!|6BB 

GgoQjjo oqjlqoojIcdI (.a&aloSjffll^jaajoenslffllflSajnmj, 

4. oracrojj rulLcruo oroiaoorxruj) 

c/o{o°l(ooaiDax)jj eraaDlcns 

o^CTOfflfflGJ (TOOT). 

63(oj c/Dffl°lffl«5iro)l«j3m1nmjo aaoonmlcsejayaBajgg coamcrujeo 
ojGCinroosjcftjsloQ) Gflonl (s°lojo«jiaooj) g'D oj«l«5ifro0omc/D(o°l«)o 
ojl§jGoJO(]ft)jcsrmoa3 (araanlcsmosjifejsl gtcBlomsairagjo (.rJosimciDjo 
(]ft)Snmj(SrJO(fi)jfmj. <ma(Srijoa3 gno a^«5)ao(o°l(o«5ifro1«53 n^nrocucsao 
niflcfiajmoj? a950!P3ja<eaonmjo (aTaojsaooadloBajnmRnocQjlieaosiT) 
arijsjcTDlej. n^mooRRS ciru(3(^flo crucaomeoojGCinroosjcfejsl 
av&c^ias) rj(olnjj(36TDmocQ)l(ol(]BajnT) cara) rjotsruao rjocsac/ojcoo? 
csajanmcQflejjo s°lojl«y)«5ifro1ejjo Sfujajtrolajjo - n^ejoastrolejjo 
cruBO oj_j|Ooj«5)CDO(]ft)jnmj, cara«5) (araojcsc/DoadloBajcTDj. cd°1 oraolco) 
6tT)afflnDO(.coanloB«jfm njotsruncio ^(S)j«5)anmcQ)0(]95jnmj. cnjosrumJUo - ^ml (woatf'rijoccDjnn cosnej acnrosBBglejooQ)! 
(ooaoB CDiijlGAiTOcnJlciDoasS (SiUOGlaeaonjg 85)«j)ja«5ifro oilsnsjo 
aaoofflj (.nJa950(0«5Tisl«53 ojaSsrTilcfiaoaianmj (.njarilserm arij^jnDj. 

5. on t,"-i3«6iT)(T) cnoojoeoooo aiAa<mp 

rrocno(!j)cno 
ccwLDO aj fflfflemo L"-iOn-ii (srajOtao scum] mromiL. 
CQ)a(oosa3 ojoerurroi - "miJlcsoSiRnGrru 63(01 ralairruo mloai 

cnj o 

CQ)aocQ)jo i2^«5)_!)jaj6u«5ifro1(53 o^GcmTOsneojfflooQ) gno lamjoadjjOBl 
snojO(ft>c/5 (.oJoermcsaSocDjo (sranJomcsoSoQjjo ooasanlaafcosnej sloJl 
iJlfflloBaicTDlej. gDOjaoQ) slojlrJloBaimoRn oaooffli (SiijanmoRjxroj 
ffloenn. slojoamooj (aratwoAjmoj. gno (.njoermmjo (awnjommjo 
(osnejo OW) slojoamoojlam (aWjCcroccDl^j oSiSnayjnmj." 

s°lojO(m20ojlacD (ft>jsoa(ro (araojcffioea 63(oj oSitistDo (Sojoejjo 
(T)lejml(53ifiajojoa3 AsnctDjcnolej. slojoanaoojj fesmojenJOcfej 
(scTuooS ^oj fflO(.Rni2ej gojcsccDoasocoiro) o^jejo ^(.(i3lcQ)6sr3gjo 
(aTa«5)lacD (gracDjcruffll^j AsnDjGnJOcSjjfmj. gml fflosmomawao 
g'D s°lojo«n20ojlam(TO)j(imoeojl(iB6)jmDj? (aracro ng)(S6aB0§j(SoJ0 
(fiijcno (fflLDO n^(.oj(ft>0(0o OKTuloBajmnj o^cTDjo 6ra)on3 njoerorroj 
(fflffloo. oracstwosjAjsl njfflca (OanrrujjOjjo omfit^ojjjOrJlccujo 
cim^f^ocDOfflOjjo cn)fifyou}loj(S)loQ)jo owjOQ) ojcoteninci oJoeiaaDj 
(oaa3 (rujffljoJo n^rrrooaemmnjo njoerorrojanffloo. 

7. aoQJomlfflciciojj t,"-i"-if3j)erro) c/o{o°I(o«!)jocq) eraoDlcns 
ouDoerDjiacicnj/cnjrrooccwnTOl ccwmoofccSaa 

CO) LDO LOO J (Too. 

CQ)a(ooaa3 njoctyjnmj - "(araaimojaa? aojeoc/ojeoSifiBB 
6SBa3isamjcim(ol^jo i/aomimo, cnjcoj, cruocoo, oJolry ojanejo 
CQ)Oj(mceamj(im(06imi2O0Q)l Asrrgjo (Sa&gjo gsneooo) eooiesB 
glRsSmlnmjo mlfiBHlcKiaoocD (araawjjAoej ojoommcoxnjcimffll^j 
i2(06TT)omrR5)(Oo o^(.(S)(scQ)o snojO(SB(fiagO(ft>a§ ffloj as(0°l(0o cdoI 
oBajmnoflmjcsojsnel oj°l(ojj(s«5ifroosj(ft>js1 laotKoojlaa? (soDoml 
CQ)1(s3 (.nJcsojoslaBajmnj. goj(o1(s3 (awjcojas ojjermjjoJOojeaBC/S 
«j)jej_!)i200Q)l(o1(fiajnT)j(sojo oraaiKS lamjoadjjffljGsocujo oraicaaBaj 
njjeiDjjO (ft>joojocQ)l(ol(iBaj(ft)CQ)jo oJOoJo oracolasfflocoJlffllosajoftiCCDjo 
anj^jcTDjsojo oraoj^ oJoSitflca^cnoraloSigjas aDffl°l(Oo om/lcftol^j 

KCDioBajcfcCQJJO nJOoJo (aTa«5)JjCDl(ft>Q0CQ)Jgg (aWGCDoSiO (Snjfi 

cniQooj(oeoojGCBTrocQ)jo (oJ^,<ft4io, ej(S), m^emo, nj&c^cmo ajan 
ejocQxu) toJOoil^j smloBajmnj." 

cruosrucnjDo - cmafflosnS s°lojo«n20ojlan3 wctoIccdjo ojoffloanao 
oJlanS (irujffljnjojjo - g'D (osnej omococrolcfegjo nJoctDoaanmj 
(.njffiflffietro arLjccu«5)1(0jnT)j. ganlRsS fflcostDomowcoo s°lojO(siao 
ojlao? a)«5)l n^rrroocQ)1c5iR5)°l(0jfmj? (aracwj njoerurrolg (ft>o(0_j,63r3c/5 
oJOCEDjmnj - N I <i> 8. OQ) a^o9J CrOJoJ(l«5)n9JJ S0OT(3(trro)1 (feOEo aft)012lo 

ojjffljsoado rDl(3(2nni206rD§ 
«j)eGOjao2(.<ift>o cob (.eruoia «5)sraojoi2i^(n)mjaJj(S(!J). 
«5)mj(2i1o(sejoa)08 Lwolcmos cru(8ecy croraj cnos(n)j((n)l 

S^UmiCn. nQd^G 6)fflOJ (TOOT). 

S°loj0(m20ojln3oo A^BHegragmjcmol^ momotoJcfcOfflegBgl 

ejjgg (5eOC06St36)g CT)l(3BEil(]96)JCTDOjmjo (i3TaOJ«CQ) ODLQOCSOQJOCO^O 

ojjjOJcmn Onj^jnmojmjfflocQ) gno nj(Oi2njjffljoadnj(0(si2c/Dj(oa3 
crufflcruRj) s°lojlAgjo CT)l(.flCQ)1ej06TB(Bflmj Qaejjo (.njgoQ)<ftoej 
«5ifro1«j3 n^ejo«5ifro1csa3cQ)jo, eermomo ejjnj«5)0OCQ)l«5ifro°l(oj(scimoc/5) 
crujorofflocQ) 0anlaoQ)l«j3 rnlcK^o so(.co«5ifrooc!a)l(oloB«jnDj. cmacsg 
ono crujoQJo esrmom crujtojojmooSijnmj. oojoaanoffljcmroao? 
esrmomo crurao nacfcfflmjaocQnffllaBsjnmjGOJO, esalaBeejjo a&jsj 

(]ft)(SCQ)0 (]ft)JOCa)JACS0Q)O ejJoJ«5)fflOAJ(]ft)GOC»0 6)rLj^O(S)l(OloB«J 
nmjCSOJO (i3Ta«5)J«5)S)CTD nJ(O0C/DJ(?UralOJ_J|«5)(KJo (i3W)(]ft)jnmj; (3T8(S)J 

«5)6)CTD nj(0|.6njnffli2oa)jnmj. <ijra85)1am«sro)onT) esrmomlcftgooo) 

0anO«JI2O(]B6)a3 OJWlCQJOOQ)! (.rJOoJ^aOCQ) nJ(O0O0^«5)CirUJ(OJnJnJ(O0O 
CDCBo n^CTDJ nJOOQJOaJSjnmj, gl) (ITUniJJcSeTDCSejOcfco (i3ra«5)l«m 

caTa)(.c/D(i»l^j CT)lejm1«j3(S6)jnDj. oracislmififflsxo <ijra)(3<e6)jo ng)tirro)j 
ojooB (]ft)S>lc!a)jnm«j)ej - <i3ra)(3(i9€)jo (saasfladi CDlosDassiraog cmacrol 
(.AfflloBajojooS (fttfHcQjjnTriej. ng)ejoo crufiryrao nffi(fe0oc«5)0OC!a) 
(i3Ta«5)laa3 eoiemcstmlai aft)°l»'1«j3 afcylctyjAocajo (i3Ta«5)lmu}°lcD0o 
OQ)l«)1o96)j(ft)CQ)jo a^j^jnmj. orajcSasajo (maajTlaa? 0anl0CQ)jas 
(md(B€)(a<B&S(B€)icuodi ciruo(?u^0ej. ngjacroonmlacDrijol m°l 

n^GCTDOSJ GnJOral^JGOJO (SO) (.6njaCl«5)«5)Jo (i3ra«5)J«5)aCim(I«0(]ft)JCimj. 

cruosnJcnjDQ - ^ml (ijracmlcojjas B^oMsorraxmrKotij? wi) ojocenj 

aClnJ(O(50aOJ(Oan3 OJJjOnJcfcRSCSQaJCQJJO m1(3(SejnJ«5)CSCQ)CQ)JO oj^strTl 

aeajmnj. 

9. OTaC/rn(8CQ)6)6)L£ia(ft,0 ejrucDo Cn-lfUlf^SSO 

(ojoJo (ojoJo (.n-i(ro1(ojffiojo eruejcu 

63(S(0 (iTOurnananm (T)l(OOAO(0(ojnj«5iR5)l«nS (.eniaffloenonjuo ffljyj 
ojn3 oj_J|Ooj1^1(d1oB«jctdj. (Stdasflm aaoacroocoj cseraeoojesragjffll 
ej. nfficmoasi cruocfcOfflffljnjanrolRsa sjejIflSajcsrruoaS (arajCDOtoejan 
0OOQ) oj(ru«j)jojlam(Srijoaej (araja&offlcsanroosjifejsl a&osmarijsj 
nmj. gtnjcftofflo (KacTD cruocruRn (.njoenolcfeglajjo mloerurroj 
CT)l«j3iB6)jmo oj(ocs0c/oj(oa3 nQ&m&im. (3ra6ijlej«5iR5)lejjo cru0eo 
ojroTU)l«j3 ojjjOojl^lffllaeajnmj. (maanlaj? aDoaanooj (.nJa&otoayrail K l.nj(ft>0(0C5iR5)lejjgg (isWjCmjffl^ocQJSSRgocQ) ooceflnlcQJOssS crumjcTDOo 

croosnjcnuo - g'D oSiOo^o macro ojoctyjojlam B^oMsoow^oSiffll 
^jaa&osnej nJoctDjnmj - 

10. ojocQ)2(3cQ)6)6)L£i(Soft,o ejoiroo (."-IfUlo^SSO 
(ojoJo (ojoJo (.n-ioflrojsrjo eruejoj 
nQcfccnjcoLQO cro(8cyej(!J)onTO(0O(si2o 

63(S(0 OJ0CQ)J(WanD (i3WOJ_!)(iB<i5)(OJoJ«5iro)l«RS (.6TllriC106TlDnjUo OJiPJ 

ojn3 oj_!)Ooj1^1(o1oB«jctdj. n^cTDlffljnmoejjo ojlono) ojcru«5)j 
oB«gjas cimo(scQ)ocoa5iR5)l«RScinnnmjo (iswaan ojcnj(mj(eaa3«amj(0j 

oJfflOCQ) C0RJ)1CQ)JO ODdSanlcmjo CnJASlrijlce^jnDJ. (i3iaG«J)(.nJift>0(0o 

(wacTD slojlofeglaej (i3Tanf5)(o_j,o0lcQ)ocQ) nJcoGooojcoaB n^ofcrooco)! 
(ojcmlgjo (ijraGcro sloJlcftag oruosmmjul^lscasTiBogo (.nJstmjjo&o 

|.nJ(S(O)Jj(fti0OCQ) aD(j9<ro1CQ)JO CnanlOQJJO (.nJafeSaOoBajmOJ. n^jCTDORRS 

(i3ra(.Rna(iB«onDj0ej, (maojoyaceeiejonstTOlmjo 6TiiOnDjj0OCQ)l§jo 
(ijramnroojjo (ijracruTfflcujo (mBoruocuofflerDOjjooccDcojnJCOTTOlcisS 
(niQl«jnai2j^jnmj. 

ca)o6njcru)o - ^tj micmamflasi orujo^an? ra^jnadsoooo aAosrrsj 
oj(O0O(siBioojlaa3 mlfiGejnJcroaco) AoennlcfiajnDj - 

11. cruj(i(oj(0 CQjmo crucSojeejOofconjjj aJofeadj(3 
m ejlojj^scro aJOoftiadjofflna^taenjOonjieraofflfflnadg 

nQcfcCrUCTOLQO CrU(8cyej(!J)OnTO(00«5120 

m eJloJjjScro sejoaft)raj§(ieuro eruooDjjg 

638(0 cimj(0^n3(wacim (.sniafflOffmnjuacmTO 0j»'joja3 (.nJAOool 
njloBajmoj. (i3ra«5)1aa3 (.fiJuS'OWo sloJloftigjas (feeTDjoSiC/SaBaj 
crunDOCEDcftfflaocfcjnDj. (isw) (.nJAOoonstrolao? orunnocQJsastTOOsj 
(ft>jsl«5iro)acTD (i3W)gjAa3 momo (.nJoftiOfflcmTOlejjgg cnjemGraooadQ 
CQ)6gBgocQ) (ft>^026gBC(3 (isramjoMoloBajmnj. ng)CTDO(53 (maoKojas 
(smi(S)6isBi/i ojs>l arLj^ar^sjcm ojlojIcuajnjasTwlejjgg (ft>«l02 
(SBOoad6gT3gj0OCQ)l crujo^nS (ijraelnJoGoJoejjo enimjuarijsjcTDlej. 
^(.njcfcofflo (fflacTD og)ejo«sro)lejjo (ijraoroffljjOalcEDOCQ) oj^cmrol 
oB«jnT) emojooS ojotsruno njj(oj(SoadORrR5)0a3 ngcfcoS 0O(.(ffl0o 
Ajnmj, (i3wcsgnn«5iro)laa3 at)(jB«y)lcQ)l(33m1cTDjo aD(jB<!y)lcQ)j(i9<!n0o 
CQ)1§ 0ciocru, enijraul, g(.n3lcQ)6gBC/3 goj ojs>1cq)ocq)1 0mjotijj(3 
momo(.oJAO(o«5iR5)lejj0jgg ODjeoaojecfefiHaegBC/a (mamjoMoloeaj 
moj. (i3ra«5)j(SnJoaej (macrojcfegjas nnejcrujo^njesragoco) cirujeurajs 

eUOBlAOS (i3WmjeOjloB«J<ftCQ)JO ariJ^JCTDJ. o^CTD0(B3 (ijra] nJfflSffl ejj0jgg (je3eonj0lej. o^nmlffljnmoejjo cairaGgano elnmelcim s°lnj1 woj®(t3 (sracuffljas A^oaesBglejjo ejlojanfflOAjnmlej. ogjfTrojaAO 

a&glRsS (srastK s°lano8,c/aaB®mj(ojcLi0O(r!)1 momo(0jciJ63i(3g1«j8 eienscmocsi (srecsgoDo (araeulejroralejjo ai(ru1««jnmja6n58ft,1ejjo 

(.fiJoft,oaDla9ajnmj. (aTa)CDO(oai(iru85)j<e«a3<eamj(ojfij0OCQ)1 caracsgan oa)ejo«STO)1(!53m1cTDjo (scuaaojgjo cimac^mo (gracimoa)0OCQ)jo 

(crrolaoS 0anl0 (.nJAS0O(]ft)jnmj. ojociru«5)oj«5ifro1(53 cara) nj(O(S0aoj rolejaajoggjomj. 
fflaog 0anl0 sa(5)onm20ej. gcwlam^oc/a njgart>cQ)a3l&o 0an ^2. nQQS.0 ruool (ro(8c^ej«J)0(TO) (oocsiao 

«5ifro(O0Oaft)inDi, (aracsgananrolaBao (aTacDnfS)0OCQ) c/oasanlaaias 63(oi 

offlcfeo (OI0J0 eruoDicuo cq)§ .fecKoocron 

(]ft)6TT)l(ftia(fti06TBjaO(.«5)o g'D CirUniJJ(36TT) (.SrUafflOaDOJUo CDomo N I <E> crucscooadoo crojeuo ooooojcoto soococsconadoo. 

ng5«(B)O(0j njoaocoiaoojj crurao (i3Ta6ijlej«5if!S)1(srr3cQ)jo <maaro 
fflO(oiao(ojoj«5ifro1«j3 ciruDlcinlonj^jnDjGOJO oojoaanonm cmarailanT 
aaojjo cn)(3ajLQ0 ciruj«5)(.nf5)QjjaooQ)l(o1oB«jcTDj80JO (araeulej sco 
(crrolejjo csGOjamjoadjjOBl n^ejonsro)l(smcQ)jo orurao Rnoo? mlco) 
(.arostDCSTwlRsS ooj^jacfcoeTBlolaBftjnmjcsojo ssra) crufit^c/Dcftlcroo 
aocDOCQ) nJosaoDJOoB «5)«a3 63g«) (Ojojocinro «j)«a3 ejlejcooocul 
momo(.rij<e50(oajranejO(]B«ri«5ifro°l(3(i9€)jnmj. (sO) njoooamoojlom 
oojoaanofflj serroomlccuocQ) aanordjojoadnS m1(oa?5)(0o (roarrfS 
ggglas? (mDl«5)la3jmjjnm«j)OOQ)la96)ostT)jcTT)j(sojo (israoimj 0O(.«5)o 
crurao cruDlfflaocQjlffllaBajnDRnjo crumocKCDOjjo ssrajOO) njoaomrrao 
ejelaBajnmj. i2aoo(oj«5ifro<3isajo ejeloeajnTilej. 

13. cnlBmp cn](mp(X)Oo eajcroonsoajcrocnocno- 
ffia(iaft)06runnjcinoo soqjo rulraoDocrol afcoaona 
(romoajracruDo GCQj/cnnJoojjfns)! (jd°I(oo- 

CrO(S«5)n3dOo C/00(TO)1§ UOOOOJO)"! ecrXTOSCOnadOo. 

OQJoaanofflj omacruaj) m1«5)_j,aai2j«5)m_j,o (israjtisiBioaBagjGscrDjo 
m1«5)^Qnj«5)rDCQ)0CQ) <3r5i8jr2onjocQ)l<ol<e6)j<ft)CQ)jo ocaoaanonm crujocDo 
ngcftiaoctylnstTOonT) (maeiflej s°lojl(ft>gjss(r!)jo Ggocnsairagjas 
(3ta«5)O(0)laa3 a&^BEiocDjcru^RnfflocsDl aJlcDomo ariJccucKjaAosnsl 1^ (i3W) (imj(.nJAoaooj(oiaomn3(imj(ojnj nj(0(.6TiJaranj(0(saaoj(oaas 
cimi2°lojo g'D (imjffl^nS (.nJAoaolflBajomlej. ciruj(oj|n3 CnJAOooloBaj 
(snuoaS ffllnmoffllmjesralaaS CnJAOooo ^ejO(roocQ)1a5iro)°l(ojnD«j)j(SoJO 
aej, (imjffl^aaS (stwscrujo (isw) (i3wciru°lfflcsRj)S(imlanf8 ffljcnolRsa 
ejjaj«j)fflocQ)1a5iro)°lffljnT)j. DJimai, m<&&iim6isBui, ojlBjjjnstro 
^ojcQ)jo (ijraojlas (.oJAOooloeajcTDlej. oJlanm ^'d (ijraunlctyjas 
A0(0_j|O og)rrro? ogjawjaafcoasnenmotij? CnJOA^(5isa)«5iR5)l«KS CoJao 
ODorujeoojcscoTwosjifejslcQ) (0)(0)j6SBagejoo (roacim (isw) ojotsrunia 
oj(0(Sfflaoj(oaa3 (."JoftioaDaDaBfinlcQjjas (iswoc/oaosro) (nJOoJl^lgj ojo 
(SffloojoaoS (.nJAOooaooMnlcQjjas oireoaoaasTW (.nJ0rJ1^1§j (.nJAO 
ooloBajmoj. (ijraojccuoBa anegBgjas [.nJAoaooftiaaS (imi2°loJo og)(.oJ 

AOfflo (.nJAOODo oJOOSTTOJOJOaS A!PlOC»JO? ^'D oJjfi6Tin(.nJoJ6T5Uo 

scoBoamoojocQ) ojj(oj(8oado«5iR5)fflaa3 (.nJAOooo aa&ocssneo 
(ijraLQOJO (isw) (.nJoSiOoocmrolarrfS <&&iiiamow (maooooaAocssneo 
(.nJoSiOODl^jacftosnelfflloBajfmj n^jCTDj cruofflo. 

1. gnD(3(jDJi2]eejo/njo<£baoosiJ nQSnado/aoj«5iD§ 

cnjcnocromg 
(oeraoj aojt.<ift>o cob (.erunia (roeraaioa^aniajaj^sts). 

«5)CTUi2i1osejOdft)0: Lwo°l«5)0: CTUcSscy «5)rajcnos«j)j)«j)1 
(fijaajcT). nQ«j)6)fflraj (rotro. 

CQioaanonTilaaS QjejejcroiaooQ) oj(0(.6TiJaCi ajjojaoadORTRniarriS 
o^oojjo goJcolccuoAjmojcsojo (3Ta«B0CQ)(d), (i3ra«j)1(imj(ftiadi2njjo 
(ol,fi®jcimj(snjo omjoroo ggg1«j3 m1njcim1,fiajnD cara) cimaty c/o^aril ouac^asoBfinlfflomjo (gwjAjnmjGOJO, CQ)oa«5)0(m1arrS LtJcuomoooeu 
aomocQ) njffl(.6njaci njj(oj(So3do«5ifroaam oojoaanooj aonoeawoml LSTUaCionjjo (i3TaQjonfm(oaoosij(ft,a3 (sraaJAC/S fijl(Wi,oBao3, i2mjoad_!,<3, 
fijjffljoiiaa mlonrofflo fl(3c/Dl^jeA06n5l(ol,fiajnmjcsnjo (sraGganccrrol ciJoMd1ffli,a)OBlAa3 ^oi i,B,aini,B,oa,o (rooaipcmjo (gWjAjnmj; ^l^J 
mj0O(.«5)o cimrao cmDloaooKlffllaBajnm crucDORncDaoco) nJcoac/Doa?5)1 aooo ^'d L6nJniao6TiDru)fflOoft,jfm (wac/DJciMaiiAado (isramoral ejelaBajnmj - aoo«la9ajo ejelaBajnTTIej. 

cruosaicnjuo - sleermocrujojoco) m^jlcsa&ajxiru gtnJAOtoo ota) 

nJ(0|.6TlJaCl (.nJ0oJ«5)l(I«jaS (majCDraOJJO OOOnTOjlCSDjaS fflnnlfflCXDJO 

csa85§l§ (arajOTOfflo rJloroliBajajoaS (rojsegBl - 

14. (oeratroralcrol acnj^smj)/ oolcSeraaojiO njcoiao crujeuo 
<)ft)L£io foj (rof3jlsocin°lcQ)Oo dfclfflj eocrol ruleocrol ojo. 

(sra) cirumo«5)mnj(oaomn30jjo njoac/ooarolccujo (.nJ0oJl^1§jgg 
esrmomla&gocQ) 0anociao(3 gesraam afcajcwjcTDj. csyoaanonTilam 
cu&emltB&icuodi arncrulcDjo ojoaealmjo a&s'loQJOcrolffllaBajnmjGOJO 
(SO) caraej'DcftlcftOjjo arufiGcyonjfflloQjjaocQ) carajmcBo CDRRSa&jnmRS) 
njffl(.6njaci njjffljcsniiocinroacDOcftjcimj. cara) nJoaomcB nJOGac/ojaam 
6tu)on3 (aranJGfflOiftiad ffljojrorroltij? n^(.oJAO(Oo (sraolocujo (sratKlaaS 
eermomo nffi(S)j(o°l(S)loQ)l«j3 cruoeojloeajmoj? 

cnjosrumjDo - cDnilGaiRncrulaaS (majoroffllofteoojo (.a)an1^1§ wa 
(BOKO? nJoeiroiTOj - 

15. ciD «5)C«5) cruj(i{oj(0 eo«j)l on ^jcnratrooacfeo 
eoofao rulrajjjcKroo eonra)! afccKroo/cQJiacrDig 
(OCQifiJ eonwiacDjeocrol crucboio 

(TOCTUj) eocTuo crocSojialrao ruleotrol. (fiiOejo i2j(5i(s3 mlsn^iaocQjlaloeajnDj. ajlej(Snjoa3 (.nJAsaoocajo 

njlej(SnJ0a3 (iJratnJo&SQOOCDJO (WaO? (ftiO(06TD(OJnJQOOQ) ojotsrunci 

c5iR5)l(s3 mlanjjOjjo cniQlanlaiij^jnDj; (i3Ta«5)OCQ)(d) (rumoanmaooSij 
nmj. cojoaanonm" ganlaoS ojejoftiOffleTDfflOoftijnDjGOJO 
(ijra85)1«s3m1nm gojattwejoo gasTiOjlflSajoDj, (ijracKjaAosnsjcmanD 
(imj(0(ftitn«j)QOOQ)l(olceaca)jo (i3Ta«5)lGejccua9aj macm oJlejcojleBaj 
(ft)CQ)jo aiu^jmoj, (ijraffiijananm ojloojfsu Blojjj(ffl(WJOjjo 
(.eninciojjo (ijrajAjnmj. (iSTatKlamcmroacim (ijraaoanjaanDj oJocq)j 
nmj. (i3Ta6ijlej(sej0A63r3gjo wianlam <3Ta)CC/ocQ)1^j mleyaBajmoj. 
(i3Ta)(3(]Bajo (i3Ta«5)1am (ijracrolejo'^ejloBajojoaS Asnaajmolej. miJl 
(S(ft>(ffl(S(im, m°l (maoloDjojoaS m^iinno]^ (.sniniaRyxrojo ganjcroacim 

CQ)0(ft>jnT)J. 

2. ccwralrao <ft)1o iij sa)(ro crucSryo l^-Ioctd 

o^ffi«5)1 onnscru^ano 

Qnnraecmo ojsoqjgJjCTOo cq) n^coGjIrajoia^croorruecro, 

ecunrol 

gC(i3lcQ)o, lamom, enijfsul gojaAosnej oSiOerDjoSiCEDjo 
(S(ift)C(3o9«j(ift)CQ)jo (.WonlcfiajcftccDjo arij^jcTDOJCQJOCQ) amnmjfieTD 
njffloajcoscnaccrroejoo (roao? ojoa AO(06TD«)jnjQOCQ) n^aanooj 
njj(oj(3ciadoa5iR5)ffl(T)l(53 mlmojo CoJASfflOGCSDO (ijracsRn (.njoemcrujcoj 
nJcaooQ) nJcoGfflaoj(om1cs3 ojjjOnJcol^jaAoenglcolcfiajcTDj. (maanoctyai) N I <s> ^(toIoo? csriJo^sAgjas ssrajCDOfflOjjo CT)loQ)(.nfS)(fi)mjo (ars) njocsa 
c/Dj(oa3Rj)6)nD0Q)O(]ft)jnDj. (i3W) ojfflsac/DjffloS ojfflciGcnJoejjojocQflffll 
(]B6)jnm«5)j(SnJooej(fflanD (sira«5)j>(TO)o eccucrujffljoJCDjiaocftjnmj. 
Oruojanjo ojejj«5)jo n^ejoo (sracsgnnaasro) eccuonjsjnmj. (Stdaq 
nDo, gcQ)«l«sro)1rijlsl^1ffll(]96)jnT) oj|.socQ)ja)«5ifro1mj«5)jej_j|Ojjao<ftj 

nmj. a95(06aBgl858 OJCSOCQJJCJOo gCQ)(3«5TiSlrijlsl^J ml«j3(]96)jnD (.njgj 

ojlocDceasnf n^ejo (scruojoftiffljo mlorraxoo (srajesrmo njoejm 
(crrolRsS «5)GUnj(0(oocQ)l(o1(iB«jcim«5)j(SnJoaej cirufflcirutKcsflOjnaotojo 
cruGO cruaaaojjo mlcsydomjcruostDo gT) njcocsaaojaoa? 
(aira)e€ro)OoJoejm«5ifrolR53 ojjjtcoancsoQJOsjAjsl oj(3«5iR5)l(]B6)jfmj. 
(i»ooro)Offlj«5ifrorr3 g'D njocsrunciaanro (sradlayjnmjsojo (manisemo 
mlcsDOCQ) cara) njjojniirrfS (araafflmocrylanrolffljnDj; scidct) acoeiDssta 
gl«j3 cdIodjo ajo&cromoa&jnmj. 

3. eoQ)0(3cruj(OcrDlrru«j)nJ(!J)l ecn)0(ro (rorjaj)1 crujo^s 
(SWOs\(Bum] ojooojcMJ ffl^(roj>j(8(jDooj(n)l ojerajog 

ng)ejoa5iro)l(smcQ)jo eol^jo (israeijlejcsccrroccDjo (T)lcQ)(.as)1^jo 
mlcQ)0OCDjcru(ostT)o i^jejlr^l^joOcftosnelffllaBajnT) gno oJcogec/dj 
(OGCDOsjgg eoQJo (ftOfflstDo (arauDl (KrJlaeajcimj. (aracs«5) eoQJCinrootij? 
cruj(0_j|n3 (TOnjlaBajmoj. (araQ«j) ecQ)«5iro)0«j3(5ra)onm gtmmjo 

OJOCQJJOJJO rJ6T5U0^«J)_J,J(]B®gJO OOJCTUGejOSJ&JSl nJOSHSTOJCDSdm 
0!P ©nJ^laSajA, S°1oj1AC/3(]9®J (.nJ06rDC/D(]9(0)l (TXisSiftiJaft), S°l0jl 

(ftgjas c/D(0°lffl6sr3og mc/olrijlaBajaft) «5)js6sr3l (araojfflojffljas cssoeil 
AoS (.c/D(3UOnjj(3fyo o^uaumjoajosnilffllasajnmj. rujojceeio 
n^aaronmoRj?, ^03 CnJoJsrajonrolffl? aaflcucfeaS ajejaocQ)1 m\w 
alffl) (ojoJCOTTOlRsa mscmTOarygjoAosnBlffllaBajnm n^ejo a&offl^j, 
6si3gjo (iru(3c^aD(j9<ro1(rurrunmmjo (maeijlejcinrolGaBocajo cdIcoxttoo 
ojjQOOQ) nj(0(siaaoj<oarr3 (sraGao'^ej c/Docimm«5ifroo«j3 cruoeafl^j 
a A snel (oloBe) J nm J . 

ao(o°|{0(Tuj) nj1(.cru(T0§ 
«5)«j): cru(8acooadj sejocsifeoadj ao{o°l(o«j)JocQ) .feGLioJscm. 

cirucScyaoaMnlfflomjo (isweijlejastTOlcsaSayjo (scoJOAOOoBfinlcrajo 
(araeulejGnsTTOCQjjo effll^joajOsrrilffllieajmoojmjaocQ) nJosoc/Dj 
fflam ngjaRnsftTlejjo cruocoaSjnS ^no flj(3ejeacDjoii^a(5(0°lffl«5ifro1aa3 
CDOooo ciruoeojla9ajnm«jnmj ajcimoQaJlccrroanm (sraolccaemo. caracroo 
CQ)(d) g'D c/offl°l<o«nro1<33 efficiDCiruafflemofllciruocDmAaa (macDjnaddl 
aBajnmirolcDjgg aO(j9<B)l n^(Srijoa3oja«) CDlejmlojaBajo&OQjjo 
n^G<^oa5 oiaco exostDo eojloBaocrolffllaBajcftocDjo arij^jnDjsojo 
(ijta«5)lcDj ajnuocon (.c/D(3JO(scQ)oas (.rJ0Q)(S)m1^j njoaoamoancwj 
esrmomo cscDGSsneanoAjmnj; caraQrijoaS aoccrocsa caraojaaS 
s°loj|(5)o crunflejfflOAjnmjggj. (sracDoralAoejo 0J(k«j3 smma 

fflSnO (.nJOJ0nn«Sro)1«j3 nJ(5fl^JOA06Trg1(0laB®jnT) g'D s°1oj1«5)o 

csratKjaa&osnsj csaoiumo Gmsjcmj. (araaej&l«RS rJlnm°ls csracKjo 
a<fi)06ns <ma(icD(fi)o ajelrJo ojato aflelnm csejoAesraglejjo goojocdI 
(ftglejjo miom aD(0°l(0o crujloSiOlcsaBasneRnlcDj snjofsujjCru£iaooQ)l 
(crmlffljnmj. (sraanlmoasS cacDjniij|a3 afflsnocinrolmj ajgaa ojauo 
aulccrroacTD njcoaoasiaoojlam Rnlffll^olcQJStDo. K 5. 0Q)LDo//(3(5eao (Kino //(nraml ccwmo 

CrUJoJGClO (OLQO rj1«J)^SeJ0eaft) 
CQJLDOnJOnjJ nJCOlOJ SS^GUD (OLQO W(TLU(8cy(2eJOffi<a> 
ai30CQ)0«5)nJ(SOQ)0(OlOJ LSTUnClCeJOCafti. 

o^(.oJ<ft>0(Oo AgffljfflnfilcinfflOCQ) B(3fij6TDC51fC)l(S3 (i3W«5)1aa3 
6TDOJJO (irUnJoMSOJJiaOQa)! AOenOOriJSjnmjGOJO (i3WCS«5)(.oJ&0(Oo 

(wacTD ^6iro)OCT)l(ft>gocQ)Oj(ojas (maarosAfflsmasTmlR!? (isw) njoeia 
ODJOO? w!>(S)\am<Be>oiA oJlej&iieTDOjjo omnJoMsojjiaoctyl <&,06m 

OriJSjnDJ. n5)(.oJ(ft>0(Do CimjnjmC5iro)l«!3 OJCrUSnjCrUfflJoDo CQ)LQfi(5ifl 

(0jnj(isro)1«j3 (ft)06Tr)Onjsoo«j) cimjnjm(.raoMsoojocQ) Qmjciad_j|Oa3 
ojo(immcQ)jo cruocnjifeofflojjfflmjorucol^ og)aj1osGCQ)o ggg 
ojcruanj o^ojIoscscedo ojlao^o6uej(ojoja5iR5)l«KS ajracruoJoMsaoco)! 
AoermOf^sjcTDjsojo (i3ra(.oj<feO(Oo macro nj\(m^(ieio&(stm\(si ojo 

GQC/DJOanS (irUJfflJoJo CQ)L£100J(S) (imnJoMSfflOCQ)1 A06TT)OrijS0O(ffl 

(i3wcirunJci3dsaocQ)l«5iR5)anD Aoermjnmj. o^awjaAoosnecTDORKi 
ojlan^csejocfto (.nJOrJl^lgjgg s°lojlAC/5a96) ojjfifysnacmTOlaej 
cma^anlifegjo (i3wojlascQ)jgg enimjujoeagjas oj^firyojanffierroo 
mojjo ggganjoftofflemo (ijraoj^ mBcnimxaemmow ojoommA 
g1«j3 (i3ra)6njfiD(oocQ)1oB«»'1cQ)jnT)j. cnmjufirycsejocfto nJlan^csejoA 
accrrooBaoaS ajo^j (sioonadoiaoAjcTDj. sejRrro)lmjgg1«KS (smooeal 
CQ)o«53 (.nj«5)l6Tijlo6njo ooffllaBaj AoeTDjnTilaej&lejjo n^anosns 
ODffllcQJOCQ) (ojoJCOTTOloS AoeTiDarijsjomj. ng)cimo8!3 sejastTOlao? 
630g6gBa3 AOfflsmo ggAlaosaosneloloBajmn |nj(ro°l«rilcQ)j6n30oB«j 
nmj, crurJoMSfflooQ)! AoeTDaajsjcnolej. (matwjcsnjoaejctyoeno 
omjnjmacmro wiGnJS^^ so(.coGOj(niQCQ)jas (niolcrolocDjo 
(ijrassiraacTxoiacim cncruu^c^GejoAcmTOlejjo (seoa)ejnD(olcQ)l«RS (israej 
cosloBajoD nD^racoxscoTKOsjAjslcQ) (iswojlsjaajTO) mIojoorulAaSoBa 
liwojoao? (3(3000)0 crurJoMsiaoaul ejelaBajmnlej. nfficmoasi 
(.srunfflsejOofccorrolRsS ffi°lojl(e€)jnDOj(3(ea mlfpejjo aojcculejjo 
(Srjoaej crujrrroQOOQjjo (ma) nJOLsniafflojaefflaojaamnjolcmigg 
ffi6iR5)omo (.nj«5)j(AtiaooQ)jo (imj(irunJo£saocQ)jo ejeloBajmnj. 
(israojlas CQ)oa(S)O(0j ojIcoqocq) (.eaojjo mlejciolRRSisajcTDlej. (.oJlq 
ffl0fiu^0Qa)C5iR5)laa3 ajmnoo eocnajraTlRRS (i3Ta)rajjffl(.a?5)«5iR5)l(53 njoco) 
arij§l(o1(iB«jmnj - gno fflmjotijjao(on«)o 63(oj (sejOcftooAjmoj, 
^«ril(53 nJco(.6TiiafflOjjo s°lojO(siffloojjo aojcculejjo mltf'ejjoGoJoaej 

nn^BCQ)(OJnjlCQ)OCQ) a)JaDCQ)l«RS OJ(imloB«JCTDJ. WdWOWKS) fflmjoadJjKS 

ffloj (sejoAesraag (ijraelejoadloeaoaRn ^no fflmjoadjjat)(o°l(Oo mlej 
(T)l«KioB«j(smjoa3a5iro)acTD oj(0(.6njnfflnj(OGaaojcoamnjo1cQ)jgg 
ffisrroomo cruniJOBloBaeTDo. 

6. ^Cn3lCQ)06TT)0o oJ^LQO^eOOJffljraOQ)OCrU(roi2iOQ)19 

nJ^LQmj(rooJf3j(fflocir)0(inoo acrojo cu'lfficoo oo soooajcrol. 

oosriiB crunj^aooral ojloadccDesragjas (ijramjeojomjffljojaoctyl 
(.ojcsanjjifeo (.oJcsanjjifljfflocQ) Aoo^earBC/SaBajGOjeTrgl elnmelnm ojoj 
egoglRRS gejojnmaocQjlfflloBajrm ^(.(BlcmegBgjas, cojoacroomo 
Cojcsanjjifljo (.oj(s«j)jjift)0 eoojesBGgosjifljjslcEDffliocQjlffllosajnDjGOJO, N I <s> (i3Ta«5)j(SnJO«ej ^ounacucniDwlaA inJcuAdsmm aolejGccrroosjAj 
slcQ)«nocQ)l(o1(e€)ja)CQ)jo cimjoadjoj(5)lAoejRrra)1«Ki ejcQ)QOCQ)lcBifO)°l(Dj 
Accujo Onj^jmo (Ojojo (i3ra«5)1aa3 nJoloj^asKTOmnDjeoojiaoAj 
nmj. gojooQjfijolocQiejoo iJlowl^lg, enijrauliaonaoffloctyojfi g'D 
(OonomjjO (i3w«5)OCQ)(S) ^'d ^(.cralctyesrBaS lamom, enijraul (ijraLoojo 

^OJCQ)JOS CimonGJ0«5)(0JoJI20CQ) OOffllfflo eiTOOsmo (i3Ta)<ft>jnTriej; 

6TTOon3 ^ojoc!a)ce6)oa3 crucSrymo oJlejAtistDOjjo cnlan^^aaajas) 
mjjOjjo cimficst^Oojffll oJlaojfsuojjo o^cftomjojjo (m&ia&jnmj 
ng)CTDj am(imlejOoB«j(scTiJoa3 wicuai CQJoaanoffljnjlcuasTrolejjgg 
(soooAo (ijramjeajloBajnTilej. o^onmGnmosajQOCQ)! rajseuGoooAO 
ralAgl«j3m1cTDjo ffljo&(romocQ)la5iR5)°l(0jnnj. 

cnjosnJcnjQo - cmasjosro) (osnej (2(.nfS)6sr3glejocQ)l (KcrojiJlnfmAaS 

OJ«l6rT)1(iB«1CTDl. 

em o « 

7. ^cnslaoojej^: ojcoo ascno arocru: cruonmjiajanoiao 
crucOTTOJoracjDl annocDoroao i2inr)(i(roo/njjjc6<roi2]«rro)[2o. 

gL(iBlcQ)SBT3gl«58 acDOTu (S(.c/Dn3dO0O(]ft)jnDj. 0mcirulomoB«oa3 
srujfjul ganroaeioaijcroj. smjriulGCCDaBaoaS cmacKloa? crujoalcoJOCQ) 
s°lojo«5i2onjgoc!)«lmo«j)Oa85jnDj; n^nTOjOcftoosnsnDOffl? cmaojacQ) 
ejo«5ifro1csa3c!a)io cs0«j3 ©(olcDCDlaiOfflaisni'. ssraojocfflejoo 
gRuloa? (i3Ta)e€ro)OnJoej(fi)(006m; g«s) sjraojcQjjas efflemocDlAO 
(olcQJOcejjnmj. <i3ra«j)0CQ)(B) cisraojcsccuaBftoa? s°1ojo«51biooj (i3Ta«5)_!)nfS)o 
oJlejcfiiiismaocftjnmj. g'D s°lojo«ji20ojlejjo gariloo? (i3raoj_!)(]9(w( 
cftOfflstDo) c/Dffl°l(Oo (.njeniejaosno. (SDOsxinonm garilocD srucruul^l 
§l(ol(]B6)jmnj(sojo cmacKj ecflojooo? (isw) (.nJA^twIciDjas ssraoooao 

8. (3Taoj_!>*«j)oa5nn] ojos ojjojsoado rupojedfeo 

g^D (.rj(ift)^«5)ls)CQ>(e6)oa8 (ijra«5)lffln3(ruJoalcQ)O0Q) nj(oanjj(ojo3d 
nj(O0o«jiaooj (i(.aon£omo<e)jrmj. <ma(i§oDo mlfflocftofflojojccrroltij? 

(TO&C^idS) OJ^Onjl^lffllaBejCimj. (wIcTO 9-4) g^D S°lOJ0«JB10nj (.rJoft)^ 

(wloDjos srumjumsstaglasSmlnDjo crufic^Loo ajdBoiaoojja&ccujo 
(staa^twcrujffljojfflocQ) njfflQommoccrro (smsj<fe(i»jo Onj^jnmj. 
caracrojacftosnl 0mjoad^(3 g'D (.rj(]ft)V,«5)l(i«j6)s srumjumegra 
gl«j3m1nmjo lajo&crolcsmsjnmcKlcDjGOjengl ^(wloo? omjoffllaaocQ) 

rJ(0(.mjaCl rJJ(0JCSnM0«nroaOm C/Dffl«T)o (.rJOoj1(fi6)«T)o rJCOaOCmaOOJ ejJoB«gO0Q) (TDOCDAKS mlfflrraXOo (SCCUOCnCCUJc&CTOfflOCCUlfflloBajCTTXffll (iruj(ftia36)(ft)06n5j GcSaolaeejojoa? aruocjujjfflej. oooasnooj eoo)^ 

OJOCDOCQ) CrUOCJU&oS CDlfflOffifflo Q(.nJ0effl1(KfflOCQ) aCDQClTUOSJifljJSl 

(i3Tacs§ano«5iR5) njlnfTOl^joAosnslfflliBajnDjGOJO ssraojaoS on^Goo) 
(crrolffl? ecoojoao? (SO) raloj^crujojoJo cruosrucnjul^j cdJjOcdo (.njcoo 
ru9i20CQ)l«5TO)'1(oj(sniJoa3 cso) (Tomwo cruocucftaaS on^Gocuo ew 
ojoao? CDjjOmsmlcKaocQ) ciruj(0jnj«5ifro1«j3 mlcmjejaocsDlanrolffljfmj. 
gegBamccujgg mlaajejan^GOQjenstroosjifljjslccrroanT) ima) cruocu 
a&nS ojloojdD erujfjulffljrjfflocQ) (scDi«J)6ST3c/3 oj^l njfflfflOKJiaoanaa? 
(SO) flloj_)|Ciruj(0jnjnst®laa3 fl(3aocDo (smsjmnj. ocuoaanoojanwa? 

^'D nJfflSQC/OJCOam (i3TaolCQ)JCTDJ(SOJ0 (StdCUCtii (i3Ta0(OmOCQ)l«51R5)°l 
(OJfmj; nJ(DfflOCDn3Cimj(OJnjmOCQ)l«5iro)°l(OjnDJ. 

cruosrucnjDo - swoinwooiemaoSiino amcirulcsmcQJjo gctBlosaesra 
GgcxDjo m\wi(m\^ njfflSfflc/Djfflam (.nJOnjlceeijnmoBlmjgg aoj 
cruocjum ojlojcolaBajnmj - 

10. CCUraO nJ6TaJOaj«J)ln9dO(2(TO) ffiaTOOOOOOOl 

arocroo crunn 
erujaulomj cid oiHsaJnadsra)! (oomonnjinjcomoo wcrolo. 

cscQ)oa)oe_j|0(imo OriJccuanjarLjccuR!) og)(s<^oa5 lamcsciruosjAjsl 
nj(soaj(.n3lcQ)6gBC/3 mej«j)jGrJoaej cniQltoiaocftjcsnmo enijraul 
o^cftmocQ) nj(0i2O(!5i2ocifl853 nj(OQO«ji20ojlaciDCQ)ejoa(w fflaoomol 
(soSoQjjo (sejc/ooGoJoejjo ffi6nj)omojsn30(ft)0«5ifS)(o°lR5)lcQ)1«RS crualffl 
i20C!a)lnsro)°l(oj(snDO wi) wiOKniaaw (sooJomlcftoS ojoacoanl - 
(scQ)ocfl«5iR5)laa3 cimficsfyoasTTOacoRnI - ofljcmj ojocmjnmj. 

11. (ooo G<s)Oina]<m] fflCDj^snro auolao 

l2l1cn3lCQ)CJD0(06rD0o 
(.nJeOJ0nJJ(CQ)'D. 

^(.(BlctDo, fflcioom, enijaul gojccDjas roloaiejoojoruQccujas 

mOfflo (SCQ)OC/)o ng)CTDO(ift)jnDJ. g(.nJ<ftiO®o (i3r5CDJIiOJS«TroOCT)QJgg 

(socdocdIocq) anf)omjeoojmocQ)l oSiffljanjcmj. ngjowjaoftioaaTe 
(tdorrS (iJTa) cruQCCDo cruocDoSiaS oJloadctDrafiasm ojojegragoco) ng)ejo 
(.njfflOflegBglRKS mlnmjo (Oanl(romocQ)1«5iR5)°l(ojnT)j. o^ctdorrS ^'d 
GwoiDo gracQxujo (i3racru(rofflCQ)Ojjo (SnJoaejcmoifljjnDj. (ijratKjoSiO 
(ostDo oj(oi20(saoojlam CoJOojloBaeTDaanm (ijraelejoadloBajnD ^luo g'D s°lojl(ft>glR53 (ftcojeTDsanonml aocojoaoaoo) ojejl.^j aooj 
(srruoa3 (maGgnnccrrolaoS racSoomo gojodjoB^j crulfiDaoAjomj. 
(i3Taaej8ftn«j3 ^'d ajrusnaocS, cru^c^flo (rosgiBGgoasoanroj aimil 
.yiffljcimlgjo (ijr&i nJOGac/DJoamnstroanm Rn1(o1.^d1cQ)jcTTnej. 

9. CD rrooB^KOo (ro1n33o(n)l (ojoJQcrujj m 
oD^rao amlnado amcTuoel <ft,joj<s«5)o co) 

g'T) nJOCeniaffl nJ(0(SfflC/OJ(OarrfS fllOJJjOrUJOJnJo (.nJ«5)J>(i83tlOjl 

nii(r»(0inj«stffin«j3 mmaias 0ictij1«j3 aKoinmlej, oj(oao«naoojlaa3 

& O 50' o m)gg B^fU9oe_j|0(imo ariJccuanjaAosnelfflloBaenno. 

12. fflfflcnoj ojOiiJO en facncnjo Co-iOnJ'S'Jo croe<]ft,j|0 

CD aJ(6i9dJri3dO 

OT3cru(!J)°l(!J)l Lsnijojfficroo/ciojjLfro ofcmo (orajnjejejjCscj). 

wi) nj(0(.6TiJara oJoaoanaooflacT) ojoctdI ajanejoco) <&,&aam 
(.n3lcQ)63r3a3a(ft>06n3jo lUcftaijcru (ijrajfllocsocQ) s-etmoamimlw 
esBoSaoSiOsnejo fflmoru, enijraul (i3ra)ra1cQ)0CQ) (i3Taau)g(ft>(06TD 
6gBo3a(ft)Osn3jo (nJOrJloeajojoaS (ruocDloBajnmlej. ngjomjaofcoasne 
(mo(si wi(S) gojcmaaBeejoo o^RrRnoojjnrilsanrojmlnDjo ojgaa 
rajaa (TUQlajTIarLj^jnDj. o^ctdorrS (maGgnnacmro (.nJOojloeajmn N I <E> (KIcDJ «5)°l|pjaOCQ)l ^Dj}<&e>lCm(1in WdSqnDQdSm (.nJOojlaBSJOJOOB 

cruocjulaBajnmj. gno ciruoa)«5)l coJOOcwoffljccrrorrS nJOOQjjnmlejcsoQJO 
cru/l(feffll(]B6)jnTnejG0Q)o <i3ra«j)0CQ)(d) ganjcruosmmjul^ ayoaanocoj 
(inrom fl^rusaoco) Ojlc/Djocruo gsnsoo&jmolejGccuo (maaim cmacsg 

0(.n5)roTU)1«j3 nJ06wrro1§jgg R>°l«y)lcQ)cinj(iru«)1^ ^(.(bIcqjo amcru 15. CQJBO ca)(8eoj L"-ielf3j(e(TO) 

ooocrucioo. K cimocjUifljOoS nD^racQ)roTU)1ejjgg (iswanmnccDjo i2ffl(roo(0jnjayt?5)l 
ejjgg (irufflcruRj) OTaearoom (.cnaioloftigjo mejanjGnJoaej (ijraoj ojc/ojjOjjo cruocjUifemj ejg^ojjo carajcftjnmj" n^cmjgg fl^rusml 
oajocuGccrroosjcftjsl mltoarofflo (aratwloo? (.rJOoJcrolaBajsojerBl njo 

0I2OCQ) gR53(]B6)6nnOQCQ)0SJifl3jSl (.nJC!a)«5)ma0°lej(00C!a)l(0l(]96)6tT)o. 

13. (i3Tacru«5)°le«5)j|aajOojej6tijcjD ruj^arucroraroj 
eoscuro SaJoescQ)0: 

(!3Tacru(!J)°ls(!J)j^sajOojej6tiJ(jDcruj( roxrojeocu: (.n-icru°lra«5)1. 

"oJOGEOojoaS (ijrajOJOD^ojjo (ijracsgano omocuifljmj mlcEuco) 
aoocajo ejg^ojjo (ijreja&jnmj" og)CTD AoojjCsanroryoloojjgg a^(w 
ojlc/DJOcruo cruocucftm n^tsojoyjo gsneocojlcolceeiemo. rJlnmls 
g(S(ffl CDloaicQjcssnroosjajjslonroomn (maGganocmro crujlcftffllaeaj 
Accujo (TOflmaofflo (roocrojlaft) oJlGOJrijmonjjfifyo mlfflorofflo (Stdaq 
onocmro CDjjOmloeajifeCQjjo 6)rLjcffi«5)1§ cara) njoocmasanloaa (.nJOoil 
(]B6)0o. "(i3W(sgano (STa)Ojao_!)i206TT)nT)jo (TOorrfS (tooctd on^Gco) 
(crrolfflS ojl(oosl(iB«jmoj n^cmjo (aracrolaoS (.nJOoJCKl csrajOjaojjao omfifyLDO mooloBajcfcCQjjo goJcojjjc&cTOiaocQ) goj(SBaoQmj(im(ol.y 
"nj(0|.6TiJaCi ojfflffiaoojffloS wi)Cuuo\^mo6m; wiGqnDexms) mloaicQ) 
QOOQjjo ej6njl(iB«jo" n^cTDjgg B^rusmlosuctDOjjo (maojmjsnso 
AjGouoaa (isrsojnS g'D ao(o°l(0(5ra)1«j3 s°lojl.^joa9506n3j«nanD 
nJOGQC/ojoam cruoafti4io(d)(]ft)«)1.y (i3ra0(omocQ)1a5ifS)°l(ojnDj. (sojrao 
a?5)«5iro)loa3 (immo(W(smonj(SBaoo ^anj fflocRniaoAjnmj. 

ca)o6nicru)o - gml CKOStDooonmcoffljgg slojoanaoojloo? cocal 

OJ«l6IDl(i9€)6)nJS1Cimi. 
6TT) a] o o 

16. 00(5)0 6)ffliJaft)0 aJ nD^GCIDCrUJ) C100ajDJ^CTU(!J)0CrU0o 

(mG0Q)O(3(JOJi2O0Q)anni2^(ro«j)j(2i2Kro1 ruloadjesBciop 
g«!)[.cft>i2S6rD eojnrol 

nn^BCQ)«5iR5)l«nS mjolocQJOfmj (.nJcoom moojulcfeaa gene, (iswoj 
(imojlosmlnDjo og)ejo eocoGtinrocsPflSojo ojjjOojl.^j(ft>1S(iB«jnT)j. ■fi'JfinDr "fflf^Jo "ff)<snd°'^ "^°'"'*'"® '^'^'^■'°™'^''™°sj'*'is'^ s'^ (gw(w1(53 cn)joadjamocQ)(rnjciJom)j(rn 63(oj moojul ar>i,BCQ) ojoocD ciruj°lA(oloB«jnmjcsojo cmacsajoaS njoaooiaoojloa? ssra) 
(KoanilA ra1oj_j|Ciruj(0joJo ssraoianS ojloojrau an^flOQ)«5TTOl«j3 crujoo) 
0000)1 (.nj(ft>s0oojj(ft>OQ)jo ecoojooo? (.nj(0)_j,<ftaio (ijramjeojaocftj 

(]ft)CQ)JO OriJ^jnDJ. 

rruosnJcnjDo - ^ml (DlnadaBaoaeoojRrrarioa? 0anlffl6)CQ)<^ol njo 

OmjCTDJ- 

14. CQ)rao crucSecy Cn-ifflJ^isno aft)Oao ffiCQ)/cTuj( 

af)^Glt,ao1«J)0: 
(GTSLD l2(3(Sfi5)J(0/l21^a«5)0 eaJ«J)J(t,(ro LSTUnia 

crocK/DciDjcsaj). 
fflmjoadjjOoS nD^3CQ)o m1(B)jjOjjo m1fflnfi5)(oojjo (Don)0(.njift>offl 

SSfiglejJfflJgg On^onla&OJJO nJOfflfiJ'DcftnAOJJO (i3Ta)CQ) (StdSleiO 

niiesrac/SooSiOsnej mloocDOrijilfflloBajcimj, gno a&offlstDo aa&osnl 

g'D nJfflaOCDCra CrUJfflJnjmOCQ) oJCOCSaC/DJfflOm n^(.oJifeO«)o (.nJOojl 

(]B6)jojon3 (n)ou)1ce6)jo n^crn cmaciinS esaloBaejjo lUlnfroloBajnTn 

ej. a95O0J>OjlnilCQ)6gT3gJ6)S (i3Ta)Cn)oB<i5)1(ia)0(i53 (StdCUCti nJ(O0O(OiaO 

ojIocd (.nJOoJl(]B6)jnD«5)1m (i3Taelejoifl(]B6)jnDja1ej. g'D n^ejo (arael 

ejoniiegogjo cruocjufeoaS an^flocaanroltijS mlnmjo cruajejo cdodI 

.yj(SnJO(]ft)j(jmjoa3 (macunS (staaffl(DO(r!)1c5iR5)°l(ojAOQ)jo g'D amj 

nMiaD(s1rt>«ns)l8!3«nB)anm cars, rjacsruaci rJrt>cs0c/Djffl6)a| cruoAadO(33 ^ ^osQaojoam ^'d ODolfflcsasraoasocmTOj cwam) cn)jcQ)aocQ)jo 

caramjenjo mejsnjtscijoaej (iruoso«5)aoAjAOQ)jo o^^jcimj. (gracrojcsc^ooejsnom) ic^<sm\,s,aiowi<:, nj1ejo8^6TDfflocQ)jo cn)ou)o 

croonucnjQo = cruoooai) coonlanaooi) raioismlcMJoyanrolan? aonl ®«™ (STajgjAoS fflj6wro),^jejl«s3cDlnmjo oracrolooS moolom (.ciJcsanj, «51R5)lR53ml(TDJO ffla\)R5)A«51R5)1CSejCCU(]96)J GrJOCQ)1(OloB6)JCTDJ. gC/) 

ojooo? oj(oaa)Offl«5ifi5)lGejcffi(i96)j GrJOGoftiens (aiaojAoool (isw) 

CDOfU)1CQ)1«RioB6)JSl OD (0 °1(0 (51(5)1 «RS 0)1 (TD Jo 6) (U g1 CQ)1 (53 (U (TID 
n^OOJJO gCQ)d(TD G £10 A (51(5)1 (5? - g (/) OJ 6) (KS oJfflfflCDOffl 

(5i(5)1(53arij(ini (i3Ta0^(5)(n)j(ojoj(Djo njamommmwrnimow oJogq 
(/ojfflorn (.oJ0oj1(iB6)j(n)j. aoj s°loj1ift>(/3 ffl(06TiDAoej(5t5) aoj (doojuI 

(ft>g1(53(iB6)JSl (/0(01(0(51(5)1(53 (d1(TDJo 6)(llg1CQ)1(53(llfn() (iJradKOOJ 
(OjaS AfiBH631(3C/3(iB6)JO OJ0(n)CD(fti(/5(]96)JO (i3Tamj(n)(06TDfflOCQ)1 
(DOCDOGCQ)OCDlift>ag (.rJOnj1oB6)J(TDJ. 

17. OTa)O(;)Jn3d0m0(,(!5):oJJ(0J(So9d0/(TO)(00(S120 

CruraO SCDOCDOo oD^GCSOQ) (rU(TDlCUln9dSg 

(Too (n)JOaJ(o1(oo(d)Cojaj^(Snr)naj6n5)sora1(snjoad°l<ft>oo 

6)6)CJDCS(0J(6tT) (!5)o njlGJ)2aJJ(.<ift>l2l2^(!J)o 

rul (3 J, ij 2 Lift> 12 a^ (TO qI (toI . 

(i3Ta6inej«5T5)lG(T8CQ)JO (i3Ta(T5)(0_J|0ffllCQ)0CQ) njfflffl nJJ(OJotl oJOGB 
(/0J(0n(3 nD^raCQ)(51(6)1C10rO2(0JnJaOCQ)1 (i3Tao(/)Jo^Sa0(.(5)(0JnJ(5t5)1(53 

(iruBO o5)ejo ffl(Djoadjj(ojGsayjo ggg1(53 mlojcrulifiajnnoj, og)&1ejjo 
fflCDjciad_j|fi (i3TaG(3nD(5i(5)1ar[fS G(DG(o GmooBajmojGnJoejjffllej. 

CQ)Oa(0)0(OJ(5T5)(l(3 (.nJfflOra(0nr>1(5)(DOCQ)1 (i3TaG(3nDa(51(5) (nJOoj1oB«J(TD 

(5)1mjgg cruocucT) 02)1(53 ajtfjcfijjnmjGOJO wicurti (/o(()1(omiQ(DOCQ) aaCQ) nJOCQ)J(TT)J a)aocQ>1(eao6TDj(TD(5)jGnJoaej oSiOeiDjifeayjo Gdiemo. (ijrasnocQxd) N I <^ Atl6TT)OJJO (.nJ(S«5)Jj&(fflCQ)Jgg(rojQ0CQ)l(Dl(iB«JCTDJSOJ0 WiadS) 

(.nJoftiOfflo (macro wi) ao(o°l(oojjo. (i3ra)«ji20Ojloa3 ggglasS (iswculoj OjlCJUla&gJO (.nJ0njl^1§ Kmma(06m6SBgl«53m1nT)J ajd9«!)CDJO 

n^ejo ojla50ffl6sr3gl«j3cDlnmj (Oonlcwmjo (aracrojcsnjooej crufiryLoo 

OjlaOJfiDmjfflOOQ)! nJ(0|.6Tllara nJfflSfflODJfflam (.nJOoJl^J. 0000(0 

sftTlajjo ^oj (i3Ta)(?uj>0(si2il(]ft) oJlra^aco) g'D ojlcDastTOlRsa m^JlGaft) K CDOffleiDfflOAjnmj. (iswcrojanonm oJlaojrau (i3ra0v,(fflQ(ftijnT)j. goJlos (Kcrulmj «5)jeJj)0 c/offllaBojc/Dol amcrulejoaBsjcftccujo (.c/D(?uonjj(3ryo 
g'D ojoAjjOasTO) ojjm(oooj^«5iR5)l(iB«jnDR5) goJGBODCOTiBlonfB ciTOfflo <ijra85)l6)CD a)ffl1<e6)j<e50Q)jo OrLj^jcTDjsojo (israojmjo CDiijlQARnCrul aJ«5)1(SCQ)CQ)JO (i3ra«5)J(SoJOOej Cim1fiUO(TO)«51R5)loa3 mlcMjlfflKroj 

cscinroccDjo (rujiJlnjloBajnDj. 

18. i2^(roj>jst,oJOc&(rooo cnrJ\ss:,s(mof[n ojenjcjojo 
aj1f3paa(moo fficoJOOTfulaDlo aj .fe^rarucDo 
(.eruoia (.n-iOnJstroo culaa^of sisi\a^<is)^i- 
(oemjjo/csojji cuo ecojo nj1racjDj(0(masanj. 

^(.nJAOtoo (i»fflfflosmo«j3 gojdloadSfflocQ) crufflcrucK oJlcsairij 
CD65r3(sgcQ)jo (.oorauoojjalfyoo (Sa&gsnlmjcsaoniio CDiJlcsa&cKmj 
(mdGqnD(!m>o(si nJOWQn^§ ciru(imj(36TT)OjlG_j,CQ)jo csoQJomanroloa? (smcsryooej n^ejo ojIcfeOfflesraglogmlcTDjo (Oonlcromjo smmaffl 
snoegBglfflSmlcTDj ajasancDjooctylg njcaiemnm rJoaoanaoaflapD 
(.nJOoJl(]B6)jojoa3 cruocjulaBsjnmj. 

OTOCTOIoJOOo 

630o CTUnf) CID 00101(0) J. CTUnf) C101D ejC10c6<n)J. CTUnf) 

oj°l(0j(O <&)(oojooj6)6)nn. cs(n)scruj1 cnooja)°l(!5)i2rru(roj. ao 

CUlrajInadO CUfflOoD. C/00(TO)1§ C/00(TO)§ C/D0(TO)1§ 

g(sflofT3 (i3ra(3(si£io goj(iDload(isro)l6)nf3 (srd)«>oS(isv5)\csi oaosj 
(mrolgjsrrg. ^ \ @cat>(B€TB9(<iJ€TS}^6avaar 


g^D gnj(iDload(!sro) ciruoa(S(iira(mTOlaej "(Siajrucfeoffl (.sruonci 
stTn'rorroloof? 63(oj eocoaoafejomj. (oejojcftoctiororro oosal(D°l(j(i»o 
njm1oad(!sro) n^mnja&jsl nJOODOojsnl. g^D gnjmloiirorro (soja^o 
"(Scftcn" n^mn (noaBsjacftosns (i3Ta)(Ooel(]B6)jmn(5)l(T)o«j3 ^mlcn 

(SA(S(lDOnJ(lDlnad(!Sro) n^mOJ (SnJOfflJOjnfDJ. ^(OflarD (OejOJcfcOGfflO 
nJCOlnlKOTin ((.6njOnCl(S6imOnJ(T)lnad(i51fro) n^mOJ a&JSl ■Jlej(3 (iflgl 
(]B6)jmOJ. 

(Saft)(SmOrJCOlnad(i5Tin1(i!3 C6mnffl(S)(3)ja(i5Trorijgl (.nJ(S51nJOflla96)jmnj. 
^^D (B)(rojo (lflC/Ofl0Oa96)J(im(rolCD CfiJfflJC/OlnilJj CirUo(llOG(BJoJ(Clfro1(S3 
«5)(5)J65r3ag (ljlCU(0la96)Jfmj. 

C/D0nU)1nJ0Oo 

630o <mdr^p(S)(m>i amooo^ocDl ruooeb L"-i06rD(mj<&iadj§ 
atcmoicmii^sino 6rueji2ilt.nBloQ)06nDl aj av&moern]; (ro(8oio 
ceninffliDrJCDloadrao aonDo LSTUnffl rDn(oo<)ft)j(oj(Oo 120 ao 
cerunffl rDl(ooaft)(i(oo(!J), (3Tacnl(oo<ft)(06TDacnj(n)Jcn1(OOofc(06tT)o 
(sa/cru(roj; (rorao(!5i2rDl cnlcaam co) gojrDload(trruj 
u)(3i2mocTucs(ro izioqjI crurrroj a<m i2i(E)1 crurrroj. 630o aoo(TO)1§ aoo(TO)1§ aoo(TO)1§ 

(Son nj(OfflO(siao(soj, n^antS o^jejo (i3rao(/)6sr3gjo ojoerml, 

(S(D(.(Wo, (3|.W00L«no l2J(WejOCQ) og)ejO (ft>fi(SI2I2(.(13lCQ)6gBgJO 
ffi61R5)0(S(T)(.(13lCQ)6gT3gJO (.nJ06TDrTDfflJnDOJJO (/D0(0°l(0l(ft>f!JJO |20(D 

cmlAOjjfflocQ) (/OdMsilAgjo 63os(imjo - og)ejo ojjoMslayjo (i3ra(5)j 

(SnJOaej OJ^fiUlCEDJO (.nJOnjloB«a§. gnJ(T)load(01R5)JoB«g1«j3 OjfieiDl 

oB«anj§l(o1oB«jmn (imfi(^(0jnj(.6TiJaraa(cifro erroontS 63(oloB«ejjo (im/l<ft 

(Ol(i96)0(inl(tn<e6)CQ)lej. (i3r8(i»J(SrJOaej Wi) CSrUaCldlJO og)a(TD 63(0l 

oB«ejjo oj(o1(fflj>s1(i9«o(ro1(ol(iB«a§. o^anm cmraocftoejcujo crujnfS) 
i20(]B€n(cifro°l^ce6)a§. o^(S(TDOsj(ftijsl L6nJnffl«sro>l(s<T3cQ)jo (.snJf^ 

(S(51R5)OSJAJSl o^(S(t3cQ)Jo (T)l(m_!|(irU(TU(3o96)o mneJClf)l(B3<fi6)0§. gnJ 

(T)load(m5)joB«g1(s3 o^(S(W(fflj CD^eaegBagrijol CoJ(ro1nJ0(3mo a^j^ 
ary§l(oloB«j(TDj(sojo (ijradiacmejoo goJCDlcAKOTrolaof? n^cfefflotcro 
ejcft4i_j|iaocQ) oj(0|.6TiJaranj(ocao(oiaoojl(53 mlontwoso ojj>0njv,(roi20(i»l 

rig)(S(TD(SnjOejJgg CmOCUAfiaOffllro? CrUBOcftOejCUJO (.nJAO(/Ol^J 

aa&osnslffllasaag; o^(im1(?53 (T)l(roj>ojjo rnlfflrraxodijo gsneoctyl 

aaBSOSnslfflloBaag. ng)a(K3 (.(S5lf!jlCO(fflOnJ6SI3(/5(]B6)JO (/D0(TO)lCQ)J6n30 

(ftia§. N I <s> (.oJ LQ Q 6U WT) CU) o 

cruosrucnjDo - ao1niijjn3 cnjcojGraojcsmosj (SnJOBloeajmoj: - 

1. 630o SaajCrDnadlcTOo oJCOOT)! G(.nJoadl«5)o fflCD: 

(Scfecsmoadltrooo ojoajializioo oionrol 

aJoftiadJ§ SLWOOCCTOo aft) g SraCQJO CQ)jrDce«5)l. 

^'D catarocsTwlR!? moejj GnJoa^^eisBui wiS6m\w'\«f\<Be>i(mi. 

SODOJnjaOCQ) (i3Tanf5)g(]ft)ffl6TDo, (.rJOeTDOS, OJOStTOl «5) J S 631(31 CD) 

(]ft)^QBia(.n3lcQ)6sr3a3iB6)jo rUcaaijcru (srajGlcrDOCQ) eermocsmcrralcQ) 
6sr3c/3iB6)jo (i3Ta«5)0(S)lGa3«5)OQa) a50(0_j|6BT3a3 CDScmrojnmRnlmjgg 
(ftyloijcftaS (.nJBomo aajayRBlolflSajrnrxmjo (maRBja^fflg (maono 
(KlQaJcroocQ) (ft^BiaegraglfflS (.njoiolcinrom CDlfflanaoaBenoaeaosnel 
(olaBsjnDRnjo (stdjW ng(s«j)o cru^fyoodBoilaccrroooQ) QrijRnmoQjjsns 
csejo, (3ra«5) nganoenn? n^esBomccujgganosro? 

cruosnamJDo - ^arilmj aojajslcojocon cnjaj njoctyjnmj. 

2. S(.«00(.«J)CTUJ) CLWOOCCTOo aCDffiOnjO fflCICDO CQ)- 

Gjosajo oD ruoaJo cru g (.n-ioerDcrojj L"-i06rD: 
aJofcadjnadoajaftiajjtoan'lQijaJ^ colcoo: 
SLoJ(!J)j|Ocnji2ioffiejOdft)0(3a^«5)oeaj(TO)1. 

g'D fflinroajraTlRRS cnjcoj aoloadjjOa? (SnJorajjesrBC/Saeaj oruoJoMS 
aocQ) aojojsl njoaaosxs) ojOoBaja&aaacftosnej <ftO(ojjO (.Wonlrijl 
aB6)oa3 (.c/Dal(fi6)0Q)osnn. ooJoaanoffljccrrorrS i2CDcrul(sa3oQ)jo (.njoerm 
GoBoajo cirumjj(3(sstT)(.n3l(r!)6sr3gj6)SCQ)jo cruacnjcro scocmrol 

GOjoyjo rJ(O0(]ft)O(O6tT)mOifeJCTDJ(SOJO 0Q)Offl«!)O8>J«ST®m1«j3 mlCTDJO 
C/0d9(ro1 (.nJOrJl^lg ^OJOCQ)ejOo (i3Ta«5) 0(0)1003(0)000) (.oJ(TJ(3(5iro)m K (i3r8ej'n(ft)1<ft> a\cu\, (rocrojesBglcsejcEua© (i3W(iicQ)jos (.nj(S(iic/omo 
63(oj Aoej(oro)jo omoenjjjiaej. ojlonmscEDO (ijradi 02)1(03 ajsIoao 

ggjnm (SrLj(0)CDCQ)JO (.(]ft)1CQ)OC/Oo&(0)10Q)JO (iJr8(S(0) (.6nJaffl(Oro)l6)nf3 

(fflonm (scoJ(06TDCQ)jo c/0d9(ro1cQ)jo (i3W)(]ft)j(Tnj. g(.nJ(ftiO(Oi2jgg (isracii 

(niQCQ)1(03 ffl(T)8-^(.n3lCQ)6gT3C/3 fflJ6U0(TO)1(0o (i3W) (.enjafflo '^6gT36)(T)' 

ggg(0)o«6rDfm (i3W)(3(]96) o^esBom oJocq)J(uo(k3 (fiiylocDjo? ^(.nj 
ift>o(Oo (.6njnffl(0)(S(0)jOoj(SBC/o(oro)l6)nf3 (imj(ojoJo moo (i3ra)(o1(53 
rnlnmjo njol^lgjalej; moo crujoDo crujenijfiDlccDjas lammo ojs>l 
(D)ocq)1 (.c/)anl^1§jalej. o^«(D)0(oj fflnnoojj<ojoadcinn(o3a)1(TDjo ^'d 
c/)jcui9(0)(roj6sr3gjffls gnjcsrac/oo mmi<&e>i ej(gl^1(o1ifl«jmnj(scuo 
(i3W(iin3 - (i3W) oj(0|.6njafflnj(0(si2c/oj(onf3 ^nxiaajmm&uitB&i elnm 
rnoastDCTDj rnoo (.c/)anl^1(o1oB«j(TDj. (i3raolcQ)arysjnm1s(S(oiR5)ogo 
(imoojjfi6TDS(\jU(U(3c/)6SBg1<o3rn1nmjo (iru(3c^Lao elmodijo ^no 
sfU)Oj^c/)a(WR5) (araolcQ)j(ft>CQ)jo o^ctdo(o3 (rujoDo (maolccuof^so 
(0)1(o1(iB6)j(fi5CQ)jo Onj^jrm s°lojO(oiaoojlocD<fi6)oc/3 (isracrojjCDlcfto 
g(oiR5)0(ujo (i3Ta)(ft)jnmj. g(.nj(ftO{oajgg miolcroloBe) rnnwlacA 
(imj(ojoj(0)(0)ja(oifro ojo<Be>i&(/icuv\ (u_j|(i9<o)i20(e€)jojo(T3 63(o1(i9«ejjo 
(imou)_!)Qej. g(0)ja<ft06n3j (samlam (.(fianloBeijcTTxrolcDj omjiijm 
(ftiag (i3ra)a)0(oi20(SoB6)6n3(0)oca)1 ciKojnmj (c/)°l(0) is-is). 

cnjo6nJcru)o- grni (i3W(S(0) csniafflarorro, (nJC/ornesBgjas (ijraslnruQO 
(T){oro)1(o3 ojisnejo (ijraerajj i2(.(TO)6gi3c;3ajejo lamarulejOoBajnmj. 

4. (a)rajOiiJocne^jGl(!5)o (scojcd njoa5ej>jraj(e(ro 
(ocsBcu (.erunia (tojo rulfjul (scdgo 0Q)(3lGiajrJocrue(ro. 

CQ)oa(0)onm ojO(iB6)j<e5go(o3 ciij((i9<o)i20(e6)jcuo(K3 omoculeeeij 
nmjcsojo (i3ra(0)j(sojoaej (.oJO<e5^(0)OJ06Tr)1cQ)1(o3 nJoary§l§jgg asxmi 

6SBg0(03 goJ0Cn)1(iB6)ariJSJCTDJ(SOJ0 Wi(S) (.6TlJaCl(nTO)1anf3 OJ0(irU(0) 

oJlcft (Ojojo (ijr&icftjnmlej. (.6TiinCi(ro(0)jo ojOoBajoSiC/Sceeijo (macroto 
fflOoSijnmj. (D)oa(D)O(0j c/o<e<o)1cQ)2as (iswoc/ooaifeosne ojo6td1cq)1(o3 63T3C(3 ms(cifO)iojonf3 (.nJOnj(0)(oooQ)1(o1a96)icTDi(j(iio oa)oa(0)0(oiroifrorT3 . „ . 

* * * * (imocn)0(oaB(i&(0)1 (.rJoSiSaocfcjomjcsdio, CQ)oa(0)0(TD (uoenmccuj 

gojaocDejoo (maolocujnmdicDootBlfflleeejmnjscuo wicarA (m) rj(0 N (.SnjaClnJJ(OJ(SnilO(Clfro0rT3 (0)aCTD g(0)1a(K3aCQ)ej0o CS(.nJ(0(]ft)(/D(]9(0)1 

oa)ooa)1(o1(]B6)j(imj. (maruam cmaoleiRrroli ssrmornlcftgoosDlijggdi^ 

S°lCll(12Jd9(0)(00CQ)1 g^D CSej0(]ft)(5T0)1(03 mlCfDJO (.nJODOStDo arLjCCU(!5) 
CS(/Dnilo (i3Taa(OCrUJ02nJI200Q)1«5TO)°l(Oja5CQ)JO aiiJ^JCTDJ. S3ira(0)00a)(0) 

smma(ostT)6sr3g1(?53 ODlnmjo cr)1(ro_j|0OOQ)1 cseoilJcdo (.nJOojIaBsjnmj. 

cnjoSOicruDo - tma) arnmilejjo (.rJoeiDmlejjo gttBloDssiBglejjo 
(j(.nj(06rDa3jejjroifrojnm (.snjaOo g6si3a(T)oa)jgg(0)OAj(imj. gc^J 
(]ft)0(Oo (macrunJnadSffljoJo ngjfrrojaiftiOsngosrT)? gcsconjol (/)j(oj njo 
OMjnmj. 

3. m (ro(.(ro aJ(6i3dj(3a5aJO)1 m ruoOTaJcrol acno acns 

m rulGcsmo en rulsociolcsmo Qa)6)fflL£i(!5)r3ciojaoln3dj(0(d) 

(sracnjjcsracu (rof3jlra1(roof3csLDO (i3Ta<:u1ral(roorau)1 

^(5)1 (^jcwojm ojj(3(2fyoad0o 

(2CQ)rDcnj(ror3ruj^OiJaJ(fead1(S(o. 

(i3W) cru^lraomrra oj(oi2'^ejm oj(0(.6TiJaraaroifro (.oJO(ft)i,(0)6gBgocQ) 

(i3rafT0)S<e5ffl6TD63B(/3cBajo gl.(13lOQ)63B(/3«ajo (i3TaolCQ)J(llOnf3 (]ft)S>1 

ocajnmlej. (manjocaoBe) (i3raojlsooja(o nfl)(cifroj(uo(K3 afcylnjlej. wi) (SSCQ)JO ffi6m)0(0)0OJJO (S(.nJ(06TDCQ)JO (.nJOjfi(0iro)(T)OJJO (i3Ta)0Q)1(OloB6)J 

(TDjcsdio wi(S)i csrunfflaocfcjnmj. (isw) (ijloiicQ)(oiro)1(o3 (SACuejo 
g(.(rocQ)jo ffl0(.(0)(sa oJocq)J(uo(k3 cruoculcfiajc&ccDjggj. 

5. ODnacncTuo en acnis<m ecQ)cnoaf)j(3i2ia(2cno a(n)o 
(ocsracu (.eruoia (tojo rultjul (scnrao 0Q)al6f2ijnJocrus(ro. 

6TllJ(SUlCQ)J(SSCQ)JO l2(T)(irul(Snf30Q)JO OjlciadCQ)(01fO)1(03 ng)a(TO)ej0o 

(i3TaolcQ)jajo(K3 (ft>s>lcQ)j(TDj(sojo (i3Ta(S)j(SoJoaej injo&^m EKsrooenij 
riDloQ)1(o3 rnlnmjo (i3TadlaT5TO)1§jgg(0)ocQ) o^a(0)0(oj (0)(0)jaroifro gojo 
(irul(e6)jnmj(S(iio cmacroj (.6TiJaCi(OTO)1afT3 (uocim(0)(ijlAcn)j(ojnji20Aj 
nmlej. oj(0(.6TiJaranj(0(Sfflc/oj(onf3 larncirulmjo 6tijj(su1oB«jo omfiryLao 
(i3Ta(ro°l(0)(T)OifejcTDj. CQ)oa(0)0(TDj ffl(T)ciml(snf3oa)jo 6tijj(su1cq)J(sscq)Jo 
©6ro)0(0)ocuO(ft>jmnj(scuo (ijraojccuoBaj lamrDo arLj^jnmcrolrnjo 

(T)1oajCQ)o arLj^J(TlD(0)1(T)JfflJgg C/0d9(ro1 (T)(03(]95j(TlDJ(S(U0 (i3Ta(0)J 

(Snjoaej lamrnnjjo rnlaaiccuojjo arLj^j(TD(0)1(o3 rnlccDjoMnfflooKl 
(o1oB«jnmj(S(uo CQ)oa(0)onm1a(if3 c/OoMnlccujas (ijraejojooc/o 
(oifO)1(o3m1(TDjo 6Tuj(3u1cQ)1(o3 m1oaicQ)o aaj^jcrrxoilmjo ffl(T)ciml(o3 
lamrDo arLj^jnm(0)1(T)jQjgg oftS'lnjjsnBOAjnmjcsojo (i3Ta(0)(S(.(ro 
(.enincio. (isw) (ijloiicQ)(oifO)1(53 g(.(S)i20(.(ro(sa ojoawjojornjggj. I <5> 6. ccw^oftiadjoado m cd(/Q\^(m\ ccqjcd aJoftfldjooadl cd(/Q\^(m\ 

(ftSmioSiSlOS Ojlo3dOQ)o - aft)6rD1(ft>C/3 ai6U0(TO)l(0o (ftosnoi 

(ftCQjjo (ijradlcQ)j<fijCQ)jo arij^jcTTxrojo gnjocrum msanrojcTTxrojaocQ) 

(.nJ0(ft>^«5) rJB0«l(01fl(im6TajCQ)o. (StddS)] (.STUnCKinroloa? OJOCrUCKOjl 

(ftffljojo (araja&jnrilej. nj(0|.6njaci njfflcsaaojconS ajs^ioioal ^(.(bI 
Qa)6sr3c/3(]B6)jo (3ra«5)°l«5)CDO(]ft)jnDj. coJOORBonrnoa? c/Odsanloajo cs(.nj(0 
stDOQjjoOa&osnej rLjaftfldjcru (majGlocaocQ) ©errooccDttBlayssiraafS (rossra 

gjaS OjlnilCQ)6gBg1«j3 CirUOa(3«51£l^o (.rJoftiSlnjIaBSJCTDJCSOJO 

ocDoaanonm (ijraojooo) (maolocujAoujo (israojacQ) (macrootwjoSigjas 

OjlnadCQ)6BBa3 (i3raolOQ)jnm«5)l«53 CS(.rJ(06TD arLjejjroTU)J(]ft)CQ)JO 6)oJ(^l 

nmjGOJO (maanjGoJoaej ocaoaanomnlaa? c/OdsanlccDjas ssraoooao 
(ftjnmjcsojo cara) (.njgoojo (.sruniaaocftjnmj. g'D oJloadcoxcrrolfflS 
gC«5'iao(.«J'(S0 rJ06nr(TOj«j)«)jojonf8 omoraujjaocftocyjgg]. 

7. 0Q)aJeOOeC«5)6TD 00 00^(26^0(5)1 (SCQJCn 

G(.C/OOC(i5)l2lGo t,W02(roo 

(ro(28cu (.STUoia (TOJo culm] bcdso <q)s\s i2jojorro(s(ro 

0Q)oa(O)O(Tio (.crooj6mnjjs63Bg(/3<e6)j ejoS3ad°leojl(e€)j(rDj(sojo 
0Q)oa(S)O(oj (.nJO<ft^(woj(TU«j)jcruiajar)(i5Troo(!!3 gnjocrurn a^j^aoj 
sjcTDj(5(iio (sracro (iiociru«5)(ii(nTB)l«j3 (.srunfflcrujffljojaoa&jnmlej. njo 

(.6njaClnJ(0(SaCfOJ(Onf3 (S(.(/DO(S(.«5)(.(T3lCQ)6Sr3gjaS S6rO)0(fflOOJJO (J(.nJ(0 
(]ft)(lDJO (STa«5)l«j3 (.CfDOJ6rD(/Dd9(0)l CrUJ°lA(OloB«J(im(i5)l(T)Jgg (ftyl 

(iflanf? m1(S(]ftiadnJaft)(iDj(2O0Q)l(ol(]96)j(imj(S(iio <ijra«j)j ciruo<ftaio«j3 njo 
(.srunciaocftjnmj. grD (iflniKOJarorro rruosmmjol^ ^(ffllRsS ajsj 

«5)ejO(Q)1 63(imio nJOCQ)1(llO(Dlej. 

o so 

8. (Q)(m (."-I0S6TDCD CD L"-l06rDl(n)l (SCDJCD L"-I06nn: 

(.oJ6TT)°l0Q)(Sro) 

(ro(2f3cu isruna (TOJo rulfjul (sooGo CQ)ra1ramjoJocru(S(S). 

(.nJ06TD(K3 Sjejo (SrLjo33sOCQ)Jd9(ro0OCQ) (ll(rU«5)J(]B6)(SgCQ)JO 
(.rJO<e5^«5)(.rJ06tT)mO{i53 (STa(DJ(.nJ06tTn«5)aO(Q) «5)«5)J6gB(Sga«JO gnJO 

cirum arij^jomcinj (iiocif\)«5)Oj(nTU)l«j3 (.srunCKiSTOjlonf? crujcojojmej. 

nJ(0(.SnjaCl nJ(O(S0CfDJ(Onf3 (StdCUW6)(B€)ei0o <i3ra «J)°1 «5) (D (S (.(TO . 
(r!)Oa(S)0(TDJ (.nJ06TDO(K3 ffiSTO) 0(01 0(11 Jo (S(.nJ(0(]ft)(DJO (aTa«5)l(DJ 

cfD(]9(w1 (T)(53(]ft)j(TDOj(iDjo <i3ra)(ft)j(imj(Sf!J0 CQ)oa(roo(im1arT3 (/OdBofl 
oajas (araejnjoocfoo ejgl^lg, CQ)oa(B)0(im1a(T3 (scnJosnoaoSiOsne 
^T) (.nJCDorn (.nJostDdf? (STaeulejcsroifrocsyjo GdJc£Ssowi<b<S) 
aO(]B«nrora)°l^(]B6)jfmj(sojo (sracroj (iru(3(^(/0(iB<0)(T)0CQ) njaaai/aiai 
(.srunciaocftjnmj. (aracrolaoD (ruosmarLul^ gcejxsyjo 0OC(ro(S0 njo 

(I«J(1I0(k3 (]ft)S>l(ft>(Q)JggJ. 

oruoffloocroo n^enrronmow? (.rJO<ft)i,<TO6SBgo(i!) acDcrulcDjo ginel 
(i»63T3c/3(e6)jo ejejiBOifljjfm (iflnMocuesraagejoo (.nJOcft^snsBBgoAj 

(imj. (3ra(in0CQ)(!!) <ma(liaCQ) nJOCSrUnCl nJ(0(SaCfDJ(0 nJ(00(iSnJ(SnJJ(OJ 

(SniiororwiaarrS ojo(iru«5)(ijlA(iruj(ojnJ6sr3goc!a)l (mdo(ff\Si(a']<Be>i 
(iio(t3 (n)oco_!j(S0Q[i)ej. ssracoflmowS ssradiaco) goJoorulaBsjomcKj nj(0 
(.srunci nj(0(sa(/Dj(oa(T3 gnJocru(D(Q)jo (ara)(]ft)j(im1ej. amaru, snjjriul 

aj«5)ejO(Q)(llcd)<e6)(i5)°l(i5)iaO(r» nJ(0(.6njnffl nJ(D(S0(/DJffl (irUJ(0Jnja(51R5) 1^ (rUO(S8ft)(5)l(ft)gOnilCQ)l(S3 (.(/)anl(]B6)J(im(S)1(T)J(J(ll6TBl gfiiles COJi 

(ijra6ijlej«5TiS)1(S(T3Qa)jo E€ro)0(fflooj, crDd9(ro1(.nJG0(Q)A(T3, arujoffll, 
(S(.rj«)(i85(T3, (.nJdKSroifroAnfB, (iru(3rycrDd9(rol0O(T3, (Dlcro^nt? 
n^anmejoo (Stdinjo&^annjoiaanmmow (.srunCiacoTTOrijol nJoeiRrroj 
(ro(TT)l(ol(]B6)j(imj. 

1. ccwral am^Qcro crujscucsraro)! ra(.e(Si2cuoojl 

CnjCDo (OJo (SriKClD t,61^nffl(S6TD0 (OJoJo 

ccwraonjjj (tojo ccwraonjjj (sracsrunadjm cioj 
i2°li20ocrvj,(2mcu (B(n) qscdJj cu1ra°l(roo. 
^^D i2(.(TO)(siro)lR53 (njfflj (warrfS (/oloiijjaoD (.(/o(?u(scq)osjajs1 

OJ°lo83tn^JOA06n3J oJO(Q)J(TDJ. mOo l2J6U0(TO)l(0o fflm(imlejOoB6)l 

(mronm (6TiJaCi(ffl(rojo(5iro) (.(/orijl^lg. (ijr&i (.6TiJaffla(oiR5) ojjfierDiaoctyjo 

(.(/)anl^J(ft>!Pl6TUTroj n^OTDJ (T)1 (ffl°l(0JQO(lDl(iB«J(ft)CQ)Oa6imffl5l(53 ml 
(.6TlJaffl(imj(OJnja(i51fro n^OdlJO WielnJ(hOW\ Q0l«5)(Sffl L(Wnnl^1§JggJ 

ng)(TD(fflj (S)°1«1^CQ)0CQ) (imo(/)(0)lcQ)OAj(TDj. n^jfTTOjaafcoasnenmoKj? 
(isw) nj(D|.snjaCi(5iro)larrfS wioi/a@immow'\(a'\<Be>icm s°lojO(oiao(ii, 
(ijr8(i5)1a(T)(mTOa(im(Q)jo (araLOdio o5)ejo (Sfl(ii(fflifeg1ejjo - (sracroo 

(H)(d) QClOOm, 6TlJJ(JUl, CnJ06TD(K3 l2J(fflejOCQ)OJCQ)1(S3 (i3ranf5)fiej1(T)ao 

CQ)1{ol<fi6)j(TD (.srunCKmroleof? (i3rao(/soa(ft>06n3 (i3ra(?5)0(S)j<ft(/5(]B6)j 

(.nJf!jfi(51R5)l(iB«J(TD(0fl(10Jgg (ft)!Plf!JJ(fi)(/5 g6n30CQ)la(]96)06n3lffll(iB«J 

(TDj. (ijracTOlam rnl (.enincio nfljnmj (ift)<oj(inj<fi)CQ)oa6rDffi3l(s3 mlant? 
(ijraolojj CQ)LQO^(0iflfflO(ft>j(TT)lej. (.enionao gLirooailaj? escrojesol 
(T)l(53(S6)j(TiDlej. g'D snr!JO(m20ojlejjo (ruiaorusn f!jl(/DJi6TUarao6TTU) 
(oralajjo ojj>0njl^jift>1S(]B6)jnm (/t)(fi(!y)lacQ)ejoo n®(SoS30ojl^j 
(5(DO<fi6)jA(Q)oa6Tr)ffl5l«j3 (macro (isw) (.srunCKmrolarrS (Sa&cuejo 
63(Oo(/oo fflO(.(ij)(Sffl (JSTSjifejcmjgg). (ijracrolmofflS (id°1 laaocmlejOoBen 
(Q)1(ol(iB«jmo g'D (.erunCKfflcinjo rnlanm oruosmmjul^lscsrorroogo 
ojj(T)^ciniiJ0(06TD anjcs^snecroj (i3ra)(iic/o_j|i206nn ng)(TDj erroorrS 

A(OJ(roj(TDJ. 

cruosoicnDo- (ojcojcsrarsjarrS QnJSBUae)(Sfm wislaxmomaotBQ'] 
njl(TO)1^1§ (/o1oadjj(K3 wiaqnrxstsnadi QjomloS (fflant? (i3rael(njo(a)o 
CoJASfflOoBajnmj. 

2. cnooDo fflffiCDjj CTUjfficucsraro)! 
(smo en (snj(SG(n)l ecus aj 
(2CQ)o en CTU(S)(srajra (cxsrajra 
(scno en (snj(SG(n)l ecus aj. 

gno ffl(.(w«5™i(58 (/olnMjjrrS (fflarrS (/)j(Dj(5GOja(if3 gojcsracm 
(5Twl<!53(T)lnmjo (ruj(TS)o (ijramjeojo gtnJAOoo (.nJASi20<fi«jnmj. 
"(isw) (.6TiJaCia(!sra) 6TU)orr3 (T)(Tino(Q)1 (i3raol(Q)j(TiDj o5)(im wicu&o(/a 

erijSJOmlej; ng)(TDO(53 (ijraCTOlaOD 6TB)0(T)Ol(Q)J(TT)laej(TDJO Wio(jf\ 

AfflloBajnmlej. o^nRnjaoSiOasnsnmooS 6tu)0(T)o1cq)jacq)Jo 
arij^jnmj n^nmlojnmoejjo nffi&ai gno (madlcij 63(oj s-etmocmonl 
o^acrosftTlejjo (SffifirroocDOJcnjcinjrijlaflD (i3TaolcQ)jnm(wj(SoJoejjgg(ffl 
ej. g(ro (i3ra(S)l(S(T)(iB«o(/5 (imfi(^LQO (i3rarjj(3(ijOjjo (ijraej'SoftncfiiOJjo N I <s^ (i3Ta)(]ft)jcTDj. (macKjoa&osnsostDj 6iro)oa3 (i3Ta)ra_j,o "eusiomcm^am sjtaol 
csajnmj n^nmjo (araolcQjjnmlej n^cmjo n^&lejjo eraomdlocDjmoj" 

naofflocQ) 6iro)6gT3g1«j3 cisira) (.sruncioccrro cisraolerinrolgjggojmj 
c/offll(]B6)j amcirulejO(iB«jQjoa3 cruocjuloeajcTDj. 

cnjQsaicnJDo - ^ml cc/ojRnl ojAglRKS njosrorm cnjcojaoloadjiCimo 
ojoflcinroloa? ota)C/OQa)o crujocao oj^o6uj>om1oB«jcTDj. 

(10 srura cro: 
(STaoj1s6iro)0«5)o ai1socio(rooo nj1ffi€ro)0(ro 

12Oj1S0Cn(!J)0o. K 

ol croo6Uicru)o - gml (isw) (.eninCiRjxffljoccrro gcsan snaasKrolRRS (ijrao 
6TSTro1(o1(S(e€)6ni(ro wim^^amo (i3ra)Ojao_j|i20(ftijmnj - n^cmj ojoerorroj 

OAOenf g^D (.nJ(fti(06TDO«51R5) goJ(imonn(OloB«jnDJ. 
5. ^nf) SaJGSOJral GLDaX)rtJ)J)fflCrU«J)l 

m Sajralanosajra°ln2nn«j)°l ojlronadsl: 
ejscTOnajj ejccTOoa^j ailajloj)^ (jo°l(oo: fflmjoadjjOS oJOffloamooJlom (nJOojloeajnmarilmjgg cn)0CDm(ft>g1«RS 
(WR53nj«)mocQ)la5ifS)°l(0jnTnaej8ftnR53 (maoinS n^oojjo ojejjanooa) «5)ce6)0«)o (.rJOnjl^lcolaBajmnjGOJO (araojmlasS 'eroionS rUfflcsaooj 
fflocD (i3iraol6wranffl1(j96)jnmj n^rmjgg ojraansftiOfflo (ijraejnjaioc«no 
csnjoejjo gsneoafejoTilej. cisraainS ojaaoojiaoojlfflaS (mamrroaijo 
(araciru°l0ajjo (stdjW aanlaofieTDOJcmrolRsa mliauDmocQ)! 'ojcoao 
(imoojj crujoQJSQOj (tooctd (maolccuanjsjcimj' n^cmj amcrulejo 
aBairmi. wisioam aoofioeaio (roacim (isw) mnnoAemcuamfladi 

ooffOOO -^ 6TT) O 

(std(B&«i (ftSaBajojooS cruocjujjaej. (maarulaocDjas crulaaoQ) ciru°l0o 
sruriUQOocaanlm n^esBacD (.nJOrJlceeionS cftylocajo? (i3Ta«5)OCQ)«5) 
6iro)on3 (.srunCiacsTW <i3raol6TBTro1(oloB«jcTDj. eraonS ssrmomlcsDOifej 
CTDj, nj(0(Sfflc/Dj(orr3 n^m1<e6>olcQ)anj§j aiylsroiTOj n^crn (std)6)(o 
sftTlajjo (]ft)(0j«5)jnmja6n58ftn«53 (maojol av&c^iao lemamflaA (stds^ 
arygjcftS'lsrormlffllaBajfmj. i^nfrojaa&oasnenmotijS (.sruncio g(.nj 
(ftooajgg sermomojlniicQjaej. n^(.«5)(sc!a)o sermom cruocuma&aa 
gsnf. <ijraojcQ)l«s3 eBcrnlmjcsnJoejjo (.snjnia«st®laa3 (ruffl°lojnsro) 
n^Rrro)jnm«j)1m cruocjuloeajnTriej. (aracrojaifeosnf g(.nj<ftO(Oo 
(OTaolojj cimcTuodl^ojaffl cruoerucnjul^lsGccrroogo njoaoamoajj 
crurao (3irae€ro)o«5)0O(]ft)jnDj. (maolcojsmaianmjgg (maeliaomo mlej 
CDl«j3(BajcTD«5)joja(0 nj(OG0c/Dj(oanf5 cruocftaioRncftOfflo eje_j,aoce5j 
nmlej. (israolctystDafflnDjgg (israelaomo (at3QjnjfflO(.«5)o Srjoejjal 
ejocmro eoc/)^ojonao(oocQ) aononjjffljotinaocSaBaj oJOGac/ojcoaoB 
cruo<ftaio«5)ce6)0(0o eje^JiOOcfejcmj. 

4. (.n-KroleeruooDOJlGncTOo acmmia^crocrojo odI culnBcon 
OTa)«5r2(ino ojlmaon nj°l(0j(O rulrajjCOJO njlmean/ffl^troo. 

gnj«)j(j(i9«nEiocQ) oj«l6TDm«sro)1«RS oj(oao(oiaoojlaa3 o^anj 
(Tujffljnjaonro ejaftfld^aoaealocyocrDlffllaBajnmjcsojo (stdasflam ec/)aj«!)(ft)^,ojo oftiSOoftitKinrooRRS (.ojoojanaocjylffllflsajfm cruocum 
(imo(2(.a)l(ft>a3 gnjejsnjcDQOctylfflloBajGaiJoaS ng)(.(WCQ)jo gojcoo njo 

ffl0«51B10Ojlfflm (i3raolCQ)jnT)RJ)J nfljejO (.nJcftOfflCCTWlejJO (S(.c/Onadoao 

cq)1(d1oB«jo. fflomojsnacmTOlarrfS oj(oacimo«l«5iflA(WCQ)jo (ijrecKjRn 
anmcQJOoftijnmj. 63<oj nja<&&i g'D omjoj^ernoojcruoo aaa&ojlgj 
(SoJOifl3CQ)oa6tT)8ft>1«Ki oJlnmlsj (imoeojloB«jnDRnj fflnDomocmiaocEDl 

(OlaBajo - (0)JSfi^CQ)0CQ)JO ffl^(fflJ(JfflCQ)(TUoCimO(OC51fC)larrfS CnJOJOnD 
6gBg1«s3 63!PJ(ft)1 mSG(i9€)6n3(K0CQ)JO OJCOJCTDJ. (iJr8(SriJOa3 (ft)«)6ri51fO)J 
nJOajOOJtTOOnJo (.oJ(ft>Sli^1(iB«J(ft>CQ)ejOa(ffl fflOJ CQ)Oa(S)0(OJ 

(SoJOoOJS'lAgjo (ijreojQaDnifloBajnTilej. (.nJojaaiRrRnlaa? (.(wIojIcd 
(WOnjegBglejjo (.(kIojIu) (soiramAglejjo mlnmj oaftiainjsjnmcrol 
mjgg 63(oj 63(oj (SoJOoOJS'1 s°1oj1ac/5 fflomojsnacinrolRRS a<&&i(ts) 
(scQ)osjAjsl cruocum oJoocrDenofflocml anegragjas s°lojam mlanjj 
(fflCQ)l(sej(iB«j (sojsnel cimnflejaooB«la5iro)°lfioB«jA o^cTDanoenn. omj 
oadjjSnao AjsoacK oojgg (gracDOJCol (socDomla&agejooRnacTD 

A^I2I21nflej63T303 (grdCDJIiOjlaSajCmffiflaOOCQ)! fflO(.(fflo (.rJOnjaniaOcftJ 

nmj. (ijraojccwlRRS s°lojl(ftia3(e€)j njfflffloamioojIacD (.oJOojloBajmoain 
mjgg CQ)oa(0)O(0j cmocuma&gjo (i3wmjoMdloB«jojoa3 (iruou}_j|ffl 
ej. sajj(5u1aon20(oocQ)Oj^ ^'d oruocoRnl lamorulejOceajACQjjo 
(israojal (i3ra(ro1«KSiB6)jsl oj(oi20(saoojlaa3 cimoAtioRno&offlo CoJOoJl^ 
o5)anT)(snT)oB«jfflocQ)1 smm fflostD iLj|.AarR5)1«nSm1nT)jo (SfflOiumo 

GCDSl (i3TaaCOn20(OOCQ)l«Jt?5)°lcOJ(ft)CQ)JO a^l^jJCTDJ. 

{5)^«»°l(D)61l6im(U)o 

croosnjcnuo - inJiam suemnxximflcsi (.srunCinstTOlaa? orujcojoj 
manio QmorulejOceeijnmcTOlmjcsojsnel (i3w«5)1aa3 oodsanlocujas ngjoojjo mnT)0CQ)1 fflmcrulejoaBajnmtKOAjnmj ojoarucroojlAaocQ) cimo(ss83«rilA soc&iwlasi ojlelnm (.nJofcoaxOTrolRRi BlcoBfioocDo a^u^ 

Esrmomo. (rogjooo nj(oao«ji2(.nJOnj«5)loc»jo eje_j,aoifl3jcTDj. njoao aryglfflloeajmoj. (Dsneoaaccrro eusmrLUccrrolRRS (.srunfflffiaroom 

(isiaesrmom Mraooojlmlayooa) e€ro)om(0jnJC/Dd9(ro1 (aranfroffl^oalooJOQa) (WRslonS (S(.aonado«nacB),^g1 fiJ0CQ)jnm«5)1mj(S(usngl icLi\nmicds>«) 

cda,(hO(moculmo(si amjoadj)(3oB«j ejeloB«jnmj. acnfoemglajjo emmmleiai cn&emmA(s@os esoGmogcsrwlRsa i.6njaffl(isro)1aa| 

njl3_j,o8,g1ejjo minm (araaiancojcijaoAjm) fij(0|.6TUafflcm?5)1anS cmjojciJo c^emlam cstKonmarysjcnnjsajo njocim«5)cunsro)1«j8 

(.fiJOcJirol ejelasajcmj. (ronajejo fflCDjnadi(o1«j3 fijcocsruoci <sw«5)l6)nf§ dj^tocojcyo (gre(.Rnc£Ma«6)omnjo (gra)0Q)1(o1««jnm1ej; 

fijjffljcsnadoanroaaal cDimoeBsjin crujcojcijaccrro (araolayjcTOcrolmjgg owtwoAag (gra«j)1aa§ fflaDlacmjas (araoooo moiwaa (gWjAjnmj 

caraelfflj^tojo gcmjoanojjo nja(?u1^jao8,06TBl(o1oB«jo ^cmi SSI- ^"Injoamooj, aciocru, L^oenooS, ^iml^emai cijcwejocQ) 

rijo(r!)a<jj§l(ola9®jrmj. '^'^i° <sranJ<B)jas (SflcuanAgjo ofljejoocroanm Lsruafflnstroltsg N I <s> mlnmjo (8racioj(.nJ06TT)l(roojjo (stojolanajjo aodsanlacorajo (miwl 

(ftiO(0_J|fflO(.«5) (.nJCrUo&«y)6SBgOCQ)l OJ«l«5iro)l(iB6)jnT)J. 

Qjnmoaarora) eusnocuxmrolRsS ojlc/DjroTU)1«j3 o^sananj s°1oj1 
(fesgo njrao(3(sifl6gi3(sgo osasanlaaytTOjo cimjrafflojjo (.njl(r!)«<^§ 
(wjfflocQ)1 (sanonmjrmjGOJO, (ijraojcmjos s°lojl(w«5iR5)l«nS Aoermonj 
sjnm cimnflej(fflaft)Ogejoo (woctd fflanlcroanmcsaooftijnmjfflojnmj 

B^n3dSO(TO)6gBC(3 ffljejo COTnnlfijloB«JCTDJ. 

K6TT)0 rulSCICQ) SGrUO (i3Tai2ar)°l0Q)(TO) «J) 

6)nfl)afti9dfro)OCruaO 

aft)(ianjocQ)o rulscicQJO /rruaoofcciianjocQJo 

rJ(0(.6njaCl nJJfflJGoilOCClfroaa? CSflOJCiaO(tn«j3 (]&>l,nJCQ)j3gOJ(100 

w\§ <ijraoj(3(iB«j c/Odsanl (.nJBomo anJcdSioj. <ijra«j)j a&offlstDo (araoj(3 
(macrujcooaoffljas gersS ojIsoqjo ojoI^j. ^'d ojIscoo ojocrutw 
oj«5ifro1«j3 ecoojocsa3«5)j«5)anDOQ)ocQ)l(ojmnj. aacuwSiiA csa&ojejo 
mlffllrorroo ao(.«y)(si2i <ma)CB)l(ojnDjggj. n^mooRRS cara) airrucrojan 
csflojci20<3 (ijreoco°l<ft)(i3l^1ej. (aracuaS ecDOJOoo? <ft>^rJOCQ) sjraoMl 
(]ft)(ol(iB«oa«j) (SO) aorflaooQ) (rossBgjos (fewlaijo aanlaocDjo 
n^rmj (fi)(oj«jncQ)jo wim^cmo (araansSiOfflsnstroosjcfejsl «5)6st3a3 
ojeilcQ) sruejc/DoejIcftgoostDnmjo (osgiragjGscroocQ) sruejnj'Dffljoado 
oa&osneosno (macrujoaaooo rj(ooscQ)6)rijsja5iR5)1cQ)6)«5)cimjo 
eoofl^j. 

2. «5)ffl6)(aooado nj1sffi€TO)iD fficrosejjO oD 

(.ojorajtaenjigjnj 

(TOOT) rUJjSOClOCJ) aft)1alGo OQJdftiadQicrol. J^ (macsgancsanroosj njoeirerroj: '(araejcscsao soancsoiGO, (arassiraj csnjoco)! 
cara) (r»<ftaio (STajffloostDcimjgg ojIokoo (araoleiRrrojaifljOsnsjojcTDO 

ejjo." (Stdijr)\(&&l (TOOO? 6TlJJ(SUlC/D(iB<i5)lCQ)l«j3 (aTanJO(O0OCQ) co(3fyj 

sneocsDlffljnmj. (aracrojAoostDo caracsgnno njoerwroj, 'mejAotojiO, 
6iro)omjsa3 (roonm ojIokoo (araoleTUTrojojooo.' 

4. (S)BS},iscu(d) «j)mej(Ojra(ro eaft)0/cTU°l«j)j)CrDl{3ojo 

OTaan[2irrOf2°l(!5)J(C6T^OJ°IS^O«5)(SOJ(30 OJO 

(5T3nnrrU12l°l(!J)n. 

gtrolas? ngjrrroosmj (.fiJcoJocrumjggaRnnm (STauTilcsBOjrrfS 
iJlnrol^j. (aTa«5)1mo853 (araQgono (awcrolcsojcoo CQ)<ftai«5iR5)larrfS 
(imQ°lojnstTOj OrijfmjQiijfinDj. (araGgnDocmro (warrfS cimi2°lnJo 
(ftienslgj CQ)<ft4io (Siijoral^j. "oTasaiBOfflOoSijnDj?" oracsnjoaS (aracnDl 
oJliiJOffll^j; o^onS (s«5)GsofflOQ)(ojnJOC5iro) nfljejoojffljo owolctyj 
nT)«5)06TT)oejo? gojcnesraam n^onm oraolcEDjojoaS Asnerorrolgl 
ej. wiaqnDo OnJosl^joAosnejastTOfflo ojoffrorroj. "ermonS (.ojcrul 
fiumocQ) (araarnctyoAjnDj. 0^)008 oJ30jl(scQ)osjifejs1cQ)«!)jo (Oon 
crujinJjfieTDOjjfflOQa) moao - so«5)(sojflrr3 o^cmocftjcTDj. ca)o6nicru)o (saGnpui ccDoSiiiffljnjaocQ) (.STUnfflo (aTacnDlcsctyosj 5. (rocTUffl1rru«5)J0Q)n ifelo oj°I{0J(I2i1«j)1. oranJ^Go crucSryo 

(awcmlcQJjos wcSccyoaso)! (S(ft)§1§j (.snincio esnmjo OTaoleTurroj 
(feisocmroanojomffinjoaej nJoerBrroi - 'mejan. OTasaira OTaunlcsflOj 
(fflCQ)jo so«5)(soj8mjo (aWjSmGejo. ojgao mej (ft>0(0_j,o. ng)CTDO«RS 
ng)m1(iB«j iJlejoRnejoo oraolcQJeTDaanDjsnf. Bcmajjarijccuanj njo QflOJCKAgjas (araonafcofflaanro AffljsrnomlailoDom) ewnjoo? eruTrojannmoRsS a^oggoo.'. ''cn\emg\(si c^rrroj at.«<ro1cB)06rDj amcrulejoaBal. go) (araonsSiOcoo njgffljo&CQjoastDSftntijS (araoKojas 
njanmo «5)°1^^(B)ocq)Jo cruoenjlaBajo nfficm s-B<S)SieipemSiO(a\ 
OQJOCQ) ecflojoo? oJlnJOffll^j. ed9(0)OjroT\}ejmooQ) ewojomj edsan 
naoffljas njanmo n^sataam crunrflaeajojoaS (ftwlocujo? cairacKlmoRnS 
ecoojooS csGOjnaofflltij? a&ffljstDOQjjggojmocQ)! owojojas a&r^o 
c/Dalnjl(iB«jcTD«!)lmj(soj6Trgl (aTaoiffljas ajnulRRS flloj_j|Ciruo<e50«)CQ) 
aftfldffljoJccrrolasS (.rj(ffl_j,(fii3dCDOoa)l. (SGOJCiaofi (arajOajto^iiJcftlRnfflooQ)!. 
cata) (ata«5T5j(B) ojlc/ooejcojojarora) a&ostDja&CQjjo gno fllnjjjCOJoaaio 

nffjCm nffiCmi rJlOffilaBajACCDJO ariJCffitKJ. n^fmORRi (StdCU&S€) 

catacolam (rolol^olcmjojoaS (ftiplerurrolej. 

3. fficro/crolfflcsi^jruerTOffiocroerura ng^troe oj1^ocio°la£n 

<ft)1l2l1f3o CQ)dft>adl2l1(n)l (!J)SLQ(!J)1 

csflojnaofi cata) cata (kI oil nj1(.«5) aonoAoaaaooo) fllojjjCO) 
aftfldarora) (fterrglg (aTajarooloSicaoocyl eccuanjsjACQjjo mdasflam 
(araolccujcimRnlmj oj_!)(.co(ooca)l«5iR5)°l(ojAOQ)jo arucffionj. (araurncsfl 
oj(B) njffla(s«5)scirujloQ)jo GOjflofitsiDsaiBgjas eawoanoojjo n^ejo 
so(0)nJGofi(5i£i6ai3gj(ssoQ)jo ojloj(06sr3a5 (araoloQjjnmojmjo crucSt^ 
e€ro)(ol«RS crufif^esrromjo (arajsno. (araanlcDoasS (araGgnncinrolaaS gg(d)? mleisBiAQSQCRS)] anj^ooS a!p1oq)Jo?" ^(sflm OTaarTlsB 
ojoB a)(3(sryosj<e5jsl oojnjsl njoerorroj - ngjoolaaBaowjanj^j 
ojooS (ft>sncQ)jaQGnmo? g«5)o1cQ)jojonf8 CT)l63Bgoi.tf)anl(iB«jmoj, 
oraaej? - csnn' ermonS cimrmj ojtrwoBajoSiCCDoaerDSftilKS? g'D ejo 
6TinaDej(sc5iR5)<r!)jo (aTacrolejjgg ng)ejo ojmjsnjoeacsgctyjo o&ffll^j 

iLjOniJ(i53aBajCTUO(OfflOCQ)1 QOOJOJOOS ASHCEDJO. 

6. «5)(TU6)ffli2 (o^enoo cinlra(jDosnj«j)(iSnn(rol. 

«J)rajnJa(.nJCQ)0CQ)CrU(8cy 
SffiCUm, (TOOT) C/OUOOaft) GCOODJo 00(0(0 n^fU ClOlnj^ 
(3(5), ffl 000(0)8000930 CUlS6n!)0(i5)Jo 0Q)(Sra(O)f3 

a3)(ftadi2l(n)'l. 
(aTa(/T)l(SflOj(ffl(r!)jas rulsnejiajgg c/)(3(sryO(iM5)l(ft>c/5 (SAg 

(SryOOS CQ)<ft4i(0JoJCD0{0lCQ)0CQ) nJ(OCSnJnffl oJ(0(SfflC/DJ(0n(3 (aTa(jgnD 

cmrolanfS i2j(ifijl(sejccU(]Ba 63(oj geTDoear^jej ggjaAosjcmroj 
aAosnej njoerurroj - "(aTa(S6at3cd)(fi6) n^ejo(!sro)l(smcQ)jo Bnfilnjl 
(iB«j(uon(3 AfplccDjiaaejo. rnlomofflffloco) 63(oj eniejcnj 
(scQ)0(/)oaA06n3 g^D (ffl^ermacmro sjejlnjl^oejjo." (aTa(rol(Bra(urr3 

gCWJ (i5)CT)la(e€)0(OnJQOCDQOCQ)l(i96)(OJ(WlaOQ)AlejJO OmOCDOfflStD (otol N nJBOjl(S(r!)osjAjs1(n) (DOQo 'so(Bi(jojflnf3' n^rmoAjcimj. (jgojac/3 cq)1(!rS orai rjjejla(T3 (imffl°loJo ng)(ura)1 (aracrolarn ecrufflaoceeijom I <5> «5)lcDO(.coanl^j. (i3Ta)(OoeRrra)l«j3 ssracKj ecruaaoafcocKlffljcTTxrojifesne (wanmccDsej? ojgoto mej aoo^o. ng)CTDO«RS (smesaiXDiaA ofljrrroj 
(i3Ta«5)lm (maejnJoGnJoejjo rujs ngejrJlaBsjojomQgananrolcDj Aipl nfljCTDj njoerorroj a<SiU6r^i^o(si aa&oggoo. ganlm ojocq)jojjo K eiRrrolej. (masxroesBom rijjsjojlsloBajo? (araurncQjlejjgg ssTaunl 
(TOJOjjo flOnn<ft«5)jojjo (aratwIaoS c/Odsanlctyjos ajejesnooDoaioffl 
aooQ) nj(oao(siaoojl«j8m1nDjo eje_j|0OOQ)l§jgg(wostT)oejo. ssraojl 
sjnm md) c/Dd9(0)l(S(.cruo(0)cimlom «5)SCQ)jACQ)oa6TT)8ftnR53 rJlonm 
n^oJlos minmj oodsanlaiffljo? (i3TauTi1(SflOjn3 goanonmjo (.coonl 

aB6)0O(51 OJ°lCTljlg(]96)J<fi)OQ)OCB)l(Ojmnj arLjCffi«J)(ro. n^CTDORRS (.SrUnClo 

(KarrfS c/oasanlaoa) (ossnnwjAS'leTUTrocsnjoaa (maunlaB® 63(oj germ 
(]B6)nJiejlomcsnJoejio a95(ol(]96)iojoa3 cruocjuliJlej. (aracsnJoa3 ej©s 
wo(si (ftjmleiRrra) c/olfflcrujaocQ)! ancrotnjssrmmjo an«5)(.njecDjaocQJ1 
caracml csfloja&gjos (arasj(Sa«j3 anjcnnlij njoerwroj. "ssra) csucaaio 
caira)(006)stT)nm n^mloBaolomjojoa? (ftsHenrrolej." 

7. (sraLD ojooQjjfflcenjjojn? ruoooJciaKrora 

(TOG CQ)<aadi2i1(n)l (rosLDcrol 

(i3wcml(SBOja3 ojooscojorygj QsesralojnmcsrijoaS GflOJAa3 
^'D (]ft)O(0^ciruorauj)«5iR5)lmocQn ssratrURnliac/OcecnlcsBOCQ) ojocojjiiO) (i3rauTn(S0Q)(s<^oaej oilsnejo (ijraansSiOfflscorwosjcftjsl laojnjsl 
ojoerurroj - "ffrroonS oj1iiJO(o1^o«rS ^'d ejosnocujejaastroocujo 
(i3w«j)1ejjgg (ima)ejG«5Ti5)CQ)jo coJoocroooocDooaijo ajsoock 

gCQ)(3«5ira)J(ft>CQ)JO oJOCOrrojoftiCQJJO OriJ^Oo." 

10. (TOcnjafflffl «j)^6TDo rDlraaDosnj(!J)raof3e(cnjj(!J)1. (TOfBj 
nJCSLoJomocQ) anj(3rysffinjrD (rorm ooc/ooofcoraocrojo, cro 
(TOOT) nQOJ ciolnjoj^artj), fflffloocroraaocfeo rulsetmocrojo 

ojocQ)j(SGOJoa3 ojisnejffljgg (f)&ac^o<B<sf\<SiCifi aaif n^ejo 
coTwlciojo crucmroooQ) ooasanl mRRSAlooBaoeTrglfflloBajnD oJOLsrunCi 
njocsffloojoo? (ijracsgnDcmTOlonS lajaSrJlejjo 63(oj germoBanjj&i ^§j 
oa&osjraTTOjaifljOsnej ojoerurroj. "wiG6isBW<Bei ng)ejoc5iro)l(smcQ)jo 

nJOC51R5)l(iB«gCQ)JOJOa3 (ft>S>lCQ)Jffl(SejO. (ijra&JnJo eniejo (.nJSCtDOCOl^ 
^'D g6TT)oB«fijjejlom (ijraejoJo oJO(ffl«51R5)loB«06TT)1^0«Ki mmoocQ)! 

(ojnmj." ojocQ)j(SGOjm ^'d ojOoB«jAa3 (fflonm (isranjaomloeajA 
CQJOosmnmj (stwonril. o^alejjo (imou}O(06imffl°l(ffl1cQ)1(i53 wi) ojoom (ro1ffl6)6iRrra)sj«5ifro1§ ssracsganGanroosj njoeroiroj. "(maejcsoojo njjejloaS (iruffl°loJo aajcm rnnanlam ojoc5if5)jmn(5flm (i3ra)(.coarn OJOCQJJCSraOJ! (i3Ta6St3J(SoJOCQ)1 g'D (SDcftaio (i3Ta)(0O6)6nKimjgg n^ejo 

oJlojfflegBgjo (maolerorroj ojcnooejjo. "ojocsdj emojocDjo RnaoS 
snjjraulooojeojcmTOlRj? (maalaniaooQ) <macif)8850(oiaj6n§ooQ)l(ojnDj. 
(i3Ta«5)lmo(i53 (i3Tacs§ano njoeirerroj - "mej (i950ffl_j,o. gsoB (tooctd 
erroonS ojloKOfflolcoJOo." 

8. (S)G(s^iscu(m (mms^cuBCS) (i<)ft)0/crv°l«rn. njocQ)j(3ojo 

(<3TSani2ioa)i2°l«5)j|LSf^oj°lciao«5)(o1crajo ruo 

(i3Tanni2crua°l(rol 

ojocQ)j(sraoja3 iJlowl^j, "(ijracml, (i3raolcQ)oo«5) n^ojlosooQ) 
BftTlejio (SoJOCQ)l(o1(]B6)io. (OTaoejaaTlRsS gonD ocacsaioanro fflmmilejo 

o o (5\) ^^ cru 

(]B6)jmn«!) (i3ra(.Rj)Ojejl(i« rrDoco«5)l(i«ooQ)l(oj(snmo? c/offll, gro oils 
0Q)«5Tinl6)a3 iaom_!)«5) n^mlaeaj (macro ejelaBsjo." gegraom rJlarol nJ). oJieJl nJO 086)0(011(01 (TDGnJOOS (WSOf? nJlfi6TDQ0CQ) C/OdB<0)l (Ulrnl 
^26 d 5o« o cl] O e 6TT) 

(scQ)ocol^j nj(o1(.c/offll^j(sroO(e€)l. ng)oroo(o3 (iru(3c^c/t)(i9«nlaocDOCQ) 

nJ(OaO(OiaO(ljl(T)0{03 C/0d9(0)l (fflS(D)6)ry§O)J(lft)0(06rT)o (UOCQJJCinrD 

(ijraejojocsojoejjo wim] iLjej1nj1oB«j(TD(ro1(Dj Aiplerurrolej. 
(uocEDjojjo (ijracrDlacQJCSrijooej (0)acTD nrxrocnjernoco)!, ej©s 
oa&osne ffljeuo (0)0!P(otw1, laoj (SBdJcroAgjos cimi2°lnJO0(5iro)lca)1§j 

oJOerUrroj. "gl) CQ)o9j9dfflO(0006TD(TDJ ffl(T)(imlejO(iB«J(UO(K3 ng)(T)loB«J 

(fiiyleroTrolej." 

(JO 

11. rata (2 LD (.0(3 a (.61^ J runs ansjcucscTTKrora nj1sorD°lar)1 

(felGGKOB CQ)<ftadl2l(ro1. (TOCSLQCrol (TOG ej) CO 01(0). (roCTUI2iO(d) 

(olecooracsoD. 

(ijracml, ojocQjj ajsnejoco) (i3ra(.nj(oflfflc«(j9(0)l<ft>gjo emjfiulom ^joAosrtsj aycftairorrolofTl cn}ffl°lfiJ6)0rorro1cs^(3(mj. caracjganororo) aunDn20{OjfflooQ) (SGCunao^ (gracrua£iej(oocQ)1 fflS6gBlnj<o1«,CQ)jo crua°lnj(mTOj s^ensGn^oui csucaaio (Sruoral^j - "(roosfccr? (ara)(006TT)?' 
(iiocsDj (oanfS c/)j6TDC/)'D{0(ii6si3gjas co(3(sryosj<ftjsl aojnjsl 

nJOetUlTOJ: "61(00(13 (.nJ(irul(?UCDOCQ) (IIOCCDJ 631(9) aft) J (TD J, nffi&di nJB 
(in(SCQ)OSJce3jSlOQ)(0)JO (Oan(irU_J|OjJ(36TD(UJiaOOQ) (SnJ(0 0O(S)(Ol(/DJO 
n^CTDOSro. cnjosaicruDo 
(Snjoral^j - (I»(]ftiad(0Jnj1CQ)O(r!) (.SrUnClo (1IOOQ)J(1|1(J(DOSJ 9. (!5)cnj(2i1ocru(rojoQ)1 .felo nj°l(oj(i2il(ron? (maojlGo oaxScy 
ojooDjojlafK? (Sffl(o3(.nJoft>o(Offljgg c/)fi(SfyO(ift(0)1 (Soft>§l§ (.eniafflo (D)Oa(0)0(OJ oft>0(06TD(UJO nJO(D)0(0)1(OloB6)J(iftiCQ)JO arLjCCU(0)(SfijOC/3 

(sra(U(0)(ifti(/5 iij1(1(D)1^1§ (sraciKooscDoay gcfBorr) gi) (ift)O(0_j|(mTOla(i(3 

(T)1fi(^nn6Tr)(0TO)1CDOCQ)1 a(O)<0aSroT0)SJ«5TTOJ. WiCUA WiSqnT) 

(S(OTO)osj ojoawo)j - "(sneiawo QnnoeniejnjornocQ) (sgoj(ooso! 

^(T)1 (ijraSSfi (SoJ0CQ)1 g'D ODcftaio (i3W)(0Oa6tT)(TDJgg ClTUoftiej OjlOJ 

(oesBgjo (i3wolawo)j ojmnoejjo. wnsesBWtB&eioaas) moo&<Be>io 

^'D oft>0(0^(01(TOl(S3 OjlaCQ)oOJ(OloB6)jajO(T3 CirUOCJUJjfflej." ^(.(13(1(3 - 

"(uga(D mej(D)" ofljcmj ojoawro (i3ra(i5)1(sojc/)o CQ)Ati(mTOla(i(3 oruia"! 

nJ(S(Sl(5)(iyoB6)J(SoJO(!a)l gC(13(l(3 (iSWdflaS o^tnrmlCQXSrijOtSiPCQJoBajo 

CQJoftfldo wiaqnDimmlQdi QjoniloS rnlnnoj i2oawo)joft>«>lawo)1(ojcTDj. 

g(.(B(S(T)OSJ fflOJ (SB(U(B)(ift>(SgOSJgg(!J)1ejJO 6TlJnnjl20CD(2J6n(30CQ)1 

(0j(TD(S)jaifeO6n(3 (i3W(5gnn(srorroosj cruocruooloBajojornjgg macu m<^q<^^<m>osio<m<!s,ic,nAoa^m>acweicroio<m6a\smrmis,iso<m, ^^^ ^^^^^^ ^^^ a.ftosj(m5)1^. oa)CTr,0(53 sLf«(T8 s'd 
socua^lc^ ^oe<^l. a^oggoo, <m<,6giB c^oQQ)j(jGC^CD06maejo? ^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ (^IcDOj^lajo i6m.^s^oco(mndi 
c^c<m^'\s^<m^'\^ (3T?)a)0(oa1ejoa(D) (n)6T5^(Dl^jcTr,(^n3 carasgraj ^^-^^^^-^^^^-^^^^^^ ^.sncooa^i <mcsqc^(mi\coi i6m.^<^mi N I <2> ffisrroocsmonJGraaoo mejcsAsneRn 63(oj (i3ra)OJcmj>i206TD ng)CTDj aoj 
(ofl, (i3ra«5)1mjgg oj_!)Oj(niQAC/5 anj^jmocrolmocQ)! mnxsqnDo 
cimjcQ)o (i3raa?5)(3a)omo OriJccucTOj. 

12. cru «5)crualG(TDnjoaft)0(2ao oroLfroloojao soioa 
6ru]nnjec/ooei20 ciooiajiaoo fflffloniaojcroTo (ooo 

CSoDOOJOaJ afclcacora CQ)cft^l2l1«J)1. 

OQJcftaio (i3Tanf5)(3fsuomo OrUccucKj (ftyleroTOjIgjo ^imai (araoJl 
osccrroanm m1«RSiB6)jACQ)O0Q)l(ojnT)j. ssraurncscQJSCQJO ojooqjjojI 
csmsoojo Gnjooej (iSTaojIosmlnrnjo assairalcsrijOcftjnDlej. 
(S)(s6(&&ieroo ws^o CQlmnlffljnT) (stdaas) cmnomastro (macro^nroo 
csc/Doeo0ocaloQ)ocQ) onlao^ojej Ajaoffll gaoGocul (.nJ«J)_j|&iiarij§j. 

CDl«RSiB6)jnT)«5)OCQ)l ^(.0303 (]ft)6TBJ. gfflOGflOjlOOQ) (feSTrgCnjOOa 
^(.0303 CSflOflOCUJOS Clf\)l2°loJ(S«51fro(r!)(]B6)J OrUmnj. ^(.(BGmOSJ aft)(DJ OoMSTT 0ocdj1«5)(ojo c/D(]9«!)laonao(ojiaooQ)l eoJl^jcsojo cma) njooc/oof 
ocajos aonlaooQ) (waolsrgrmjQcfeoggjnjIag. (.sruncianroloa? c/Dd9(ro1 
C!a)oejejoa«j), (roesfigjesoioco) ciruj«5)(.nfS) c/OdsanlcmoRRi n^aao) 
sftTlajjo Oaj^jojooB Aylocujo n^mnj cirujnJCD{isro)l«j3GnJoejjo 
nj1nf5)1^jcsnJ0(]ft)(Dj(ro! gaocsGOjIosDjos 0ojnJs1oQ)l«j3m1nmj 

CrUOcftilOtiJ? riJ(0(.6njaClnJ(OCSaC/DJffla3RJ)6)nmCQ)OCQ)l(0Jfmj «5)6St3gjaS 

ajdmlasS 0Q)<ftai(ojnjnsro)l«j3 (.njanjjoftiiiarijgacrocTDj csraoinaoffllffl? 
(.nJLoamocQ) gc(i3mj amcrulejoco)!. 

2. (OCTUiaorajo n^eoj) aracuo OTa«j)1«j){ooi2nojocioj(On8 
GGOJonS CQ)f3mcion(3ojocQ)j(D'lcn3rrue«j) ennj(CinefrD 
ralo^oo nJCTUnJcboojcruffiO) eaDjiCrxro l^-Ildsizio culrao 
ermjofcoa Lsruffiaiacj)!. 

(sraoj(S)(ft>gl«RS (ijraunl, ojoccdj, ^icBoi gaiao njaaKSLOOnado stDGcroonml, a&cojstDoacrDmocQ) njocsrunci njjtojcsniioccrroaaB (roanm naooocQ)! (fti6tT)oB«OoB«6TDo. ogjrrrojacfcoasnenmoKjS (ijreoj^ laifiDj 
gffloffljnjccrrolejjgg ciruo<ftaio«nS (.srunCiojlfl^JiaoQ) (.nj«5)j>(ftiadarijsj (Sojojo (.eninciaasro) cruoj^ool^j ASPlsroTmlolaeajmnj. njcoteninci 
«5ifro1oQ)«5)OCQJ1(ojfmj. gc(i3a3 eo&(ro1njjfflciru(0o ssraojQfflosj njoewroj oJoaoamoojlaS Bfiaom«rra)1(snf8cQ)jo (uraGgnnacorw oj(oliLjcQ)a<^ "ecfloj(0)l! ssrassB crufic^eerm c/olcsffloasrnloQJOCQ) ^'dc/djcooS 
(.c/D°laosft>fflaa3 crujffljoJOOdBoilcsyoAjnDj. ssracrolcDOfflS n^ejo cruoco 
«5)l(ft>(sgcQ)jo «5)°l(3^0Q)ocQ)jo <ijrao1cQ)jojoa3 (fi)<plcQ)jo. (massiBj 
(]ft)^nJ0njj(3ryo n^emnos ssraffljgla^aycrooejjo. "n^mlaB® gcSc/ocdo 
m«KS(]ft)1cQ)l§ ssrassfi gsoB aosrotrojQnJoco) (SO) a\cu\,ws^o (Std)(oo 
astDnmjo n^rrojGgoocsanroosjifejsl (.nj(wj>afti4iarij§jaojmnjo njo 
CQJCsem." 

aJCro jdCSlQ 6U6m OJDo 

1. cruo (.STUcinfflcrol SoDoaiOiJ. LerunfflGeiDO ruo n^cro 
gjIsscq) izinfilcQjaDJialcrol, crostroo aoanoj rulrajoetmj 

(feOCO C6Tll(lnffl(!J)l. SJCTTXWlmjgg oJ(Ol(.aOl2«51R5)lR53 ffljyjifelCQJlfflJCTTXWlaScSOCCUJO wiaq 
nrXSOSTTOOSJ OJOfiOStTOOejOoJo arLjCQ)(W(ffl1(Sa8CQ)JO oJfflffl (irU'DeOOTJjO 

(i3raai«l<fi6)j fflO(.Rj)o ejejjfflooQ)!. (5i63r3c/5 ctyoaanoinrilam rafiool 
^jcsojo coJoaRnomolcsmosj ojofiastrooejoojo ms«5iro)l(scQ)o cmoacroo 
molaa? i/a-sasflwocsi (ro(imj(ojn20(ojas(si2«KS oj1scq)o aaa&ojffll 
^jGOJO (i3w«j)j(wanm cimo<ftaio«RS ojfflcsnJnCiojfflaoRmooj n^cm 
(imanjjo rnncuA (arajBjjO (.oionl^j. 

(imofflOoaoaaanTOnmotij? cru'Dgow^atioejloftgocQ) Qanoojjaj 
cfldnaofi n^aansSilejjo A0(06TDOjaD0«RS emojoaoS BlojjjOm 
nij^ce«o ejejiEOceajcTDj. mnsqnrxsfmlQdi 8(800010, (irunjfic/omo, 

(i3T8(S(3nDG«51f!S)OSJ OJO(5«5T!S)OejOnJo arLj^JCTTXWlmjgg (iSWOJCrUfflo 

gojacmejoo (i3raoj(3ce€)j oftngjnmj. gno ffl(.(TO)roTU)1«j3 (israsgnD 
(i3OJ8>0Kaa3 csnJOB_j|«5ifro1mj«5ifro(oaoc!a)l§ goocsGoJl gCfiJa&offlo coKrolan? aonlia g(.(i30Bl(SflOjnao(ojas graonDtosTDoaoSDOsnej 
aojojsl nJ06iRrra)j. "mlsairaaa a&eTBRnjo g(Snjoa3 ssranfocSfiuomo ai\^<B<s>aso<Be>\w\(a]<Be>i(mi. anJCffi«5)(5)ji2O0Q) cara) fllojjjOOJcaaio cruo<ft4iO(53 nj(0(.snjaci njosa 
c/DjfflrrfS (KacTD (ara)Qa)l(oj(TDj. mlegrac/S (aracrujconaoffljas q0«j3 
oj(ol^ ojlacQ)o (SO) (.srunfflflstolaa? c/OdSoilaifljoeTrgj rmoeojl^ 
(woocalffljnmj. (sracKoccucro ojocrucroaKmrolRsS (STa«5) nj(0(.6njaffl 
(crrolaoS ojIscedo «5)acTDCQ)0CQ)1(0jnmj. mIegrac/S (aracKlamofflj 
cftOfflstDo 0O(.«5)G0 (arajCQjIffljmnjggj. CDlssiragOcftai (.sruadRrrariaa? 
^'D ojlscsDacmro rrujoiso oJIscoJiaocQ)! a5(oj(wj&oc»jo (sracrolaaS 
EnnliaacQ) (roesngjas annlaacQirmj AcojanjoftiCQjjo anjcffi«5)j. 

g«J)J OfleSRgJ flJ«)aDffl30ffla0CQ)l(0jnmj. nJOia (ftOfflJStTlla&CDOCQ) 

nj(O0o«ji2ooj ml6st3gjascsa«j3 afccojetD Q«5)0CTT)1 (aracrujfflnaoffljas 
(S0«58 CDlssrac^aaj ojIscedo crxsSaft)! csra) nJoaoanaoaijcroocTD 
missfigjas mnacfflaeajsojeTBl miegragjas fljfflaDS&offlaanro c/oal 
rijloB«jnDRnlmj csucaaiaa? ajojo cd(o1^j (.rj«5)j>(]ftiadOrijsj(]ft)CQ)jo 
cst3CTOlcQ)jascQ)jo ojo(i»jojl(sa3oQ)jo a)(3fyo aoalrijlaBajcftcsDjo 
carafojcsnjoaej nflssBaSieaj ojocrutKOjIcftEermomo m«j3ifl3jnD«5)lm 
n^anm cscnJcolryloBajafcccujo arLjcffi«5)1(oloB«jnmj. (sracKlmoffl? 
mlegraa? crujoroo ojocif\)«5)ajl(ft> (/oa&gjflacoxnojgg (sraonsSiOfflo 
aaa&aojsleiRrro ngaanooj (.srunCKcrrolaa? aanlaooJIfflgciolcimj aoril cnjosojcnuo - g'D ffljnmjGBaKroa&glo? (ijraurncscsyccujo ojocqjj 
ojIgcdodjo (ijracsnJAtn^j (SflOjffloamocQ) ^C(i3a3 (scoonadomo 
astDcmj oJOCEDjnmj - 

3. (OCTUfflora ojo ^eLn3o/(ro1(!J)(ooffi1njocnjjOn3 sranjonS 
cru SoDjirDsrmGloadOo ojcruoj(3ao, cru Qnr>\^cn(m 
(.oJLDsao nj1f306TmjcajOffl LSTUffiaiacrol 

(isracmlaBajo ojooqjjojIcdjo CQ)caai(0jnj«5rro1(s3 (."Jtwjioftaiarijg 
(.srunfflcmrolao? rafiaomciijo ojofinstrooejonj cru'DSOcn^cujo oftTlgl 

CQ)1(0J(TDJ. n^CTD0(S3 (iSWOJ^cefi) (i3Ta«J)1afT3 (rUJfflJnJffifiTTOOmo ejgl 

^lej. ecoojRnI gcao(SflOjlcQ)l«!8cT)lnm n^oojjo (ijrajG^o ^(.(bcd 
(rufit^c/DoMnlfflomocQ) nj(0(.6TUafflnjj(oj(SoadORrra)Qaa3 (roRnjaasKTOry 
olcQ)jgg ffisrroornajsneocQ)!. (fflGrna?5)(0o ^(.0308 njoffrarroanjacfto 
sneosno (ijreoj^ceeijo wi) ffisrrooroo gsneocojcro. ojracrolmj GC/OnMo 
gojffllwSmlnmjo laojgg (SflOJoftiafS (i3W) cojcaaio cruocaAiowS oJ(d 
(.eniafflnjfflcsacmjfflnfB (fflanmcQ)ocQ)l(ojcTDj. nfficm cruanjjo orncrulejo 
086)1. (israsaiBlam 630(S(oo(ojroTU)(ol(s3m1(TDjo (SoftigjGcfcgoffm esosoo 
(ojroTTOOjo ctDOLQoficoifl^o arocrulejO(i96)lcQ)«!). (sreojalceeij ojocsa N I <s> c/DjfflscDos ciruo(TUO(ola96)jfm«rilcsciDO (stacsgonccrrolaa? «j)«5)jffl«sro) 
(.c/)anla96)jnm«5)lQCD0 (ftipleTOTTOlej. ajrscmjcfcofflsmo <ijra6ijlej(SflOj(w 
Aglejjo (araunloQjjo ojoaujaijo gtmrnjo (ToAc^aiMrMocrho 

(0OCQ)1 WStTllaBaOriJSjnDJ. a&OfflStDo g^D 0jnmj(Snjfi(iB«JO (.SrUnCl 

G(3aomojjo (KcrojeermomnJcrolciDjo eje^aoco)!. n^cmoRnS ngooijo 

^C(i3a3 crufifycs(.aDn3domooc!)l aomloBaarysjnmj. 

cnjosaicruDo - ^ml aja&glRsS njoeirerro) (.6njnffl(S)(ffljS)«nro (sOjUi) 
6)6)raojlaft)fl^n3dsoa5)oi2jejo acDcrulej0ee6)jcimj. 

(TOGO ^(!J)°l(TDJjm°la1nadraO ^(rojiCJOlfflfflBOKOo. 

CTTxrolmjgg 85)\ojO(ilejOnado (fi)«5Tin1©ffijejl<e6)j(sniJoc/3 ewojoaS 
(OTaojoo? g(roa96)6moaoQ) SBnmjcfejsl «j)°1|.ojojjo gRjgisasojjaoaBaj 

Cim«5)lCDJQOJ6Trgl OJIg^JCK (.nJAOC/Oo QnJO«ejOQ)JO cfteTDJ rJlfflajcm 

85)j(SrJO6)ej0Q)jo (TOonfS crujffljnJccifrolanS aftfldsrnlifeaooQ) 63(oj 
G(3aocDo m«j3(fl3local§ ssgl^jiflsgcQjjnmj. ajj^csryodsanaoco) 
md)SU\,om(stsf\(si ^(.njcftofflo (oacTD ^(.(BonS ffljcnflffl? cinnnmjo 
flloj_j|0Q)(]ftiad«5ifro1aa3 wicm&aDomaam) ganj crujrJlrijloBajcTDj. 

(imocDofcoaS AsnSffijnSnJlsejo flsraiaojo, nD^BCoxsraooayrailcsejo 
(i3ira)fl^aocQ)l ecDOJoao? omocftofflsfflo ciDlfflOAOfflGao <ijr&)CQ) ajru 
a&uamo (i3Taaej8ftn«53 (mamjeoio gsn30(ft>j(srmoa3 cmaainS 
csTa)mn3ocmj(0jj6gT3go«j3 rLj<ftn(wmoc!a)lnsro)°l(ojnmj. «5)R53(]96)O(06tt) 
(crrooRj? (ijraojao? nn^B0Q)nsro)1«j3 «5)aa3 (m^cooiaujiGGOjacT) mlto 
oofflo (]ft)6TBjaife06n5lfflliBajcTD«5)1cDjo (aracDjeojI^jacftosnslffllaBaj 
nrxrolmjo (3ram1oj0(0_j,ojjo gRRiisasojjaooQ) ssraelejooado geloj 
CTDaocfcjnmj. rJlanm (araoimj aftfldsrncsmfflcscmTOaBajGoJoejjo 
goMscruoiftitio«5)(]B6)0(Oo a&jsoatK c/dootoI ejel(i96)jmDlej. ^'d 
cruocoRnl (roacTD g'D fflcrrrocmrolRsS cisrajCDlaaflOJloftifflooQ) gBOoD 

fflSnOo aAOSnej OJ_!)d9(O)0O(]9«nCQ)l(OloB«JCTDJ. 

cnjosaicrujQ - gml g'D cruocoRnI (roacim <ijrg)(iuj|08n2il<ft) eooj 
(crrolfflS aojglanjsjtsTTOjmnj - 

5. (3TaLD0(aUJ|0«512o 0Q)ffir3«5)6aiaJ«J)°laj aJ ascDo/scDcio 

6)6)aJ(n)rajoJcrui2(oaj)j|e°l<fti^6rDo cro8ftieLJnJ§ 

CQ)oa(S)O(0j (imocDAmj madi lamoru (iSTaifflOfiD^QraojRnccyocQ) 
(.c/o°lea)ojoaa3 crufflloJo ojaa n^Rrra)l(s^«lnm«5)0CQ)l (isracDjeaiarij 
sjnmjcsojo ssraainS (oarrfS amcrulRKSiBa^sl emojoao? ml^cnj 
stDcsao crucnjstDcsao md)W ng^anj crujffljnjarora) rJlowlieejaiCjyjo 
cmatKlaa? (.nj«5)j>o83tiomjej«5)l gsneoojjAccujo arij^jnmjcsojo 
(araGrijoc/S crujoeoojiAaocsDiastTOanD (araainS (STacrolasS ejimmo 
(i»1nsro)°l(0jnmj. rJlonm (araoimj (oarrfS goMsooflOJcmrolarrfS 
aftfldsrnGCDfflGanroaBajcsnJoejjajgg oJlcinja^co)! cruanlaBsjojoaS (ftyl 
ayjnmcroej. ssra) crufflCQ)o ssraoinS (mafK^nroo ojjjOAjejcKGcmosj 

(]ft)JSlCQ)OJCD0CQ)1«51fro°lfflJCTDJ. (StdCUCfii m\G(S)\^Cn, CDlfflnf5)(O0OCQ)1 CS(.nJ0 

njj(3c^o caracrolacD ciruffl«)l(e€)ja5CQ)jo crujon^GcoxcrrolfflS (warrfS 
goMsaaraojaccrro (.nJ0rJla96)jnm«j)lm (mamlojoffl^ojjo gRKSisasoij 
aooQ) (israelejoniio gggaimoccDlccrroTffljcftOQjjo arij^jnmj. K Oryg AOfflJjO macro g«5)l«53 (iSrajfJU^ORnalaft) B^n3dSlCQ)l«RS nJOCO) 

arijglffllosejjnmj. 

cruosaimJDo - gml (irre) lemnmcmsfladi gojocimmo (.oJAOoesBgjo 

(i3ra«5)1oa3 nflej63r3gJO nJOCEDjnmj: 

6. <m(iu (TOBJCDo 00012 (TOBJCiomlcrojjjoJocrulcroojjiO cru co) 
n^crosraruo sruraoralfflfflnDrDo cnjcSryoeiDl ejcroomi 
croo njoermnianrol 

(ijrejCDCraCirUJfflJnjmOCQ) nJOterUnCl nJOGQaOJOO? ng)ejOOJ«l(iB«JO 
(ijraffilJjOWo (pjlCQ)S83(0mO(ft>jnT)J. n^ejO ^"lOjloSigJO 63O(S(0O(S(0O (0°l(ffl1 

CQ)l«Ri wiaqnnacsts) (i3ra)(.conDl(i9«jnmj, ng)CTDO«RS (ffllffll^dlcQJjnTil 
ej. (i3ra«5)j(i830(06TT)o (iruj6ij«5Tin1on% (ojoJcmrolRsS (ijracsgnnacmTO 
(i3racsmjoadl^jO(]ft)06TDi2s rajseucrujajojegragooo) oJloadccuegragltij? 

(i3Wej6TUTroj(ffl1(Ol6TUTrojaife06nsl(OloB«jnT)J. (i3WCSgnr>a«51R5) (.oJOoJ1oB«J 

ojooS (ft>s>loQ)jnTnej. gno (OonomjjO amorulejooee)! (ruocuAnS (isw) 

nJ(0(.6TlJaranJ(0a0(5ia0Ojlam S°l0jmj (WjejJjO (.rJl0Q)l2OCQ)1(iB«(OJ(B)l 

(i3w«5)1ocD - m1(wj>ojjo (msrijejojjo (ijraaejojjo (ijrecDowojjo <mi)W 
njffloomcra (irujffljojaccrro - Dj\rns)]^i Aylcmenno. g(.nj<ftO(Oo 
aiLjcQ)(wj03jcQ)(m (srajmm crujojojmoca) ojaiaoRmoojloaS cimooSitio 
(TOaBeofflo (pjOojl(iB«j(sniJoa3 wiojcti orujccDo (i3ra)mn3fflCQ)mocQ)1c5iro)°l 
(ojnmj. (i3ra«5)OCQ)(ffl swccrroloej o^oejo (.njoermlcftgjo (israoiam 
(fflesfigjos (i3W)«5iBi°lcQ)aocQ)loB«(Dj(S)l (STaojaciQ nD^racoocnmaocQ)! 
(iru(smnn1(iB«oa3 (rojsegBjnmj. 

7. gnJOOHoadGo SeO (,6njJar)°l«5)J|Jce<!J)Ofi5) grJCnloadG 

L6ruonffl°lo ruoru (o grjcinnnadra(.6ruj(iizi«j)l 
a)j(0j(SBOj(T)l«nS rnlnrnjo cimo(ssft>(5)lA eooadCQ)1«RS (.erunCiQJlBjjO 

(imo6TlJfnjUlCQ)0CQ) (SCC/Dn3d(SOOoJ(SBa06gBa3 (.WOJl-iP§JO ODloadJjCf) 

(i3ra«5)j njjfieTDffljnJcmrolRsS nD^fl1(T\iQQO(e€)jojonf8 Aylsrorrolej. 
(i3ra«5)1mo(i53 ordOJoS gCnJoSiOOo (.njo^tmal^j. "ecnojocsm! 

n^mloBfi) gojmlcfldra OnDODJjaCtDlCSDOCQ) (.eninCiajlrajj goJCSGOOl^J 

(TOCTDoejjo." (i3ra«5)1mj cnjajcsBOJoS ojoerorroj, "oj«5ru! moo 
mlmasaj (.eninciajlrajj goJGBaol^j (fflnmjcfttfneTUTroj. mlao? (Siuorajj 
(STwlarrfS gcmrofflfflooo)! '(S(.c/D0(.«5)(rD_j| (S(.w)0(.rj)o' aj«n«j3 (ffljsesBl 
ffljAglRsS oJ06TUTro1(oloB«jfm ffl(.(Tro6gr3c/3 ojaa cooaanonmjojcsfl 
ao1^1(ol(iB«jcTDj(sojo (i3ra«5)j m°l ra^rusfflooctn (.cnonl^joAoggjoft). 

(i3ra«5)J (T)loajCQ)fflOCQ)JO (Oan(imjjQCQ)1CQ)OCQ) (.SrUofflOjIrajjCEDjaS 
goJSBOOo (WOnDCQ)0&jnT)J. 

croosiucnjao - (.srunCiojlrajjCtDjas (.c/DQj6TT)QO(.«5)CQ)1«RS«5ifroocim 
(.6TiJaCicruj(0joj«sro)loa3 (OonomjjO lamcimlejOoBajojoaS cmocjuloeaj 
molej. (i3w«5)1cDj (.nj(s«j)jjife (imocjumcfcgjos (ijrajOic/ojjO gsneoa&j 
nmj. (ijracKlmoRKS ^ml (isw) (pjcDom cimocDmAag ojfiennnoBajmoj- 

8. «J)ffl6)rrOJ( (TOSrJO raiZi: aft)(3Sffl2(S)l (.n-l«5)l"^O0 SCUGO: 

rro{8cyooa)orDl crucnjjiaocQJcrocno. 

ojocedI^j njol^, g(ojojl§ (.6nJaffle«Tffi)OciolcQ)ocQ)l«5ifro°l(3nmj; 
^(d) (.srunfflOjlBjjOCQ) ajffllnocrolasaejjo (rujoQJo oj6T5umca)lej(fti 
OrysejjfflOoSijnmj. (.srunCiojlrajjCQiOoSijnT) (.nJoomoBcorwlaa? (ijrasl 
cmroo - (TOOnJo, Bfflo, (fealemo ajanejoco) omocjumoSigOoSijnmj. goj N I <2> CQ)JOS (S0«KS (0anCrU_J|I2CQ)lCQ)OCQ) (.srunfflojlra^j, (ijracDloMolcwaooQfl 
(oloB«jo. CQ)o«(S)O(0j cimocjuAnS (imja)(3Biaoj(oloJoejma5iR5)1mj 
(sojerrgl (isracrolAolmegragoco) Ao^s(WAag cmnn^oHo orujocnano 
Onj^lnrilejcscQJO, CQ)o«(S)O(0j«5iR5)a3 laaocimlcsmccujo ^cdBlccDegra gojmloadB (ojojfflocQ) (.eninCiajlBjjCCDjas (OancrDjjaanro (.coanloB«j 

nmjGOJO (i3W«5)OCQ)(S)J (518mj(im(06TDfflOCQ) CrU0CDm<ftg1«KS OJJ>0oJV, fi^ (sgcEDjo mnmocQJl cirujocD'lmloajsjRrfTOjnTilejcscsDO, CQ)oo«5)0(oj«5iR5)rrfS (imo<ftaio(WoB«o(o«5iR5)lm CnJanlenjcnjuegBgoctyl mlRKSisajmo oruAej egraog (ijramjoMdloBajnrilejGCEDO (ijraojmj csnJnCiojlBjjCtyjas 
CQ)LQ0^(Bifl(0nDcn)_!)O (maolccDjojooS cruocjuloBajmnlej; ng)rrrojO(fi)0 
osnenmoRKS (iswojaco) COToriloBajnmRnlmjgg CnJcoom (srajCuooegraoS 
^ojca)0(ftij(TDj. AjgcmrolRRS (sojrao wi) (.srunCiojlrajjCmjas ofo&JO 
(ijreocnesBgjaoastDODjo (i3raol6TUTro1(oloB«6TDo. acuacstmlcsiasmexm 
CQJOoftijnmj, (.eninCiojlBjjCmjas (i3Woa)(.nj(fflj(oa)6gBgjas oj_j|06u^o 
mo. (ijracrojaa&osnej (sairaaastro (iswcrolojlaoBiaocQ) olarflcffinRnS rnnou}, 
CQ)mo arLj^j(fi)CQ)jo (ruRnjjCrujffljnJoJOGiaasjffla? (ijracKocoxd) (.(wIao 
ejeniocjulanmooQ) cru.yiraorom'^ejcD njfflQiaaojffla?, (m&i (.srunciojl 
rajjCEDjas njffliziQOCQ) (ijracDloadoomojjo <ijra)(.aocQ)i2ciruflomaijo, ojo 
aejcftai^ojjo (ijraiAjnmj. (i3T8«j)1roo853 (isw) (.srundacmro ejcaai^j, 
i20(]B6)1 CQ)oa«!)O(0j«jifwrr3 (soiraomjcrutostDiaooQ)! (Sinjo, boo, 
fnloMoSiOaoSi^efflo ganjcftoS aru^jmojcsojo (maoimj QotRncsa 
(.eninCiojlGjjCCDjas oruRSajcruJiaocQ) njocsmnci njj(ojGoiio«rro)Qacio 
(.nJOojloBajojooS omoraujifflOoejjasCQjjgg]. 

9. soQ)o ruo o^crooeaojo eruraooJnnonjj 

oJOajaoooQcnfficro) 

avj(3ffia) sejoffidft. csJjCscq) (."-Krolcrolo^ocrol 

LoJCrol 05)1 o3d 0(0)1. (imfify(S(.c/Dn3doojjfflooc!) oJcoacDOCKcrroltij? (niQl«5)laiij^jo. 63(01 
oBaejjo (israciKT) (marulas rDlnmj i2S(S6gT36n5(iy)0CQ)1 ciKojnmlej. 
(ijracufTS o^anm(snmcQ)(e€)jaocQ)1 (urarulas (.oj(m1nado1(e€)arysj(TDj. 
gciTlas XnjmlcMocmy nfficm nJB(oifw1a(T3 njj(T)(0j^0(06TDo iinaia 
cimQ0nj(ro1cQ)jas omjiijon (wanmcEDOAjnmj. (i3W(S(rooasonjo goj 

(Sra(/0(51R5)1a(T3 (T)1(Mn(S)(S)J(S(51R5)Qa)JO (.nJ(0)1nJOGl(i9ajnmj. OTooroloJooo 

630o OTa)ojp<r!)(TO)J 0120600)0001 CUOceb t,oJ06rD(;aj(ft>3dJ§ 

eLwoot.(n)i2(imo enj&jffilLfralaDoeml aj cru(8cyo6TTi1, cru(8cyo 
cerunffliD ojciolnadrao laonfio Lsruma cn1(ooaft)jffljjOo lao qo 
t,6runfflcin1(00tft)(S(00(d), OTacin1(oo<ft)(06rT)acTU(!J)Jcin1(OOtft)(06rDo 
ei2/cru(n)j. (roG0(!JTacin1 cio1(os(!J) (xd g nj cinl nad (ottj j 

(JD(3l2mOCTUe(S) i2(E)1 CTU(TO)J S((5) I2CQ)1 CrUfTTOJ. 
630o C/00fro)1§ C/00(TO)1§ C/00(TO)1§ 

ac&osj am!)'l§^errs.) X 


^-s §njmlnad(mm mdinSqjcsnjamrmlasj uo'vmsilaooeiJ 

00005)1 nJOOo 

630o eCf3o aft)(3(26rDe1S LWO6TT)J0Q)O12l (SGCUO eCf3o 

oJ (S (/O Jj m afti3d el (3 CO) S CfTO 8 

rruDl6)6)(0(06i36)S)c/)cru(S)jnadsjcuoo crucru(!J)rD^ 

e1(3ojj)(2(/oi2i eranjaf)1(n)o (a)rao(a)j§ 

crujcnjcrol en ^csc(T30 cu^(3Jt)cwoojo§ crujanj(n)1 cio§ 

oJJo3dO cu1c/oj(2furao§ mjjanj(n)1 ciocru(!5)0(8sdfti9djjO OTa(o1n93s(S(ni2i1§ 

rrojanj(n)1 emo 6ru^nf)(Ti)(ronj1(3racuo(roj. 

630o aoonrrols ! c/oorrrols ! c/oo(TO)1§ !!! 

cnj(0j(ft)jej(iSTS)1(iRS (i3rar5Dj>CQ)(Do (ds(51r5)J(td (/Dlciadjj(K3 crujarroo 
(/)j(Bj, (n)aDoJoo1(ft>c/5 i20(DOJCimcajB0CQ)o n^nmlojffljas mnaaco) 
iLj1(TO)1.^jaA06n3j (SBOj(ft)(sgosj (nJofi(0ifl1(iB«j(TDj. (i3raej(scQ)o (sraoj 

(/)6TD6gB(Sg, 6TB)6Sr3C/5 Cimj(TO)o (ft)0(S)J(ft>g1(iRSiBajSl Qo(/)gA(06gB 

gooa fiJiijrnegBCf? (S(]ft)(/3<fi6)(S6TD. rnlntB, Qj6U(TU(wjffl)1, (manxxwjjo 

(ijraLQOJO fflOJ oJOoJA(06ST3gOCQ) AO(0^6SB(/3 og)(TDlOJ 6ra)6gT3gjaS 
(ftiKS6TD6gBg1«58 nJ(i!)1(eaOa(i5) ffR5)6St3gjaS (rUJnroo k1cu1(!5)o CQ)0(/) N I <s> nj(oocQ)6rDaocQ)l snS\<&e>sem. srroegBC/S cruBO ewojooaS ssrajtoocD 

CDCQ)1«j3 OJ_J,OnJ^«5)(OOCQ)1(Ol(]B6)6tT)Q0. aft) (3 StD 63T3 C/3 6) aft) StTB J 

csaft)a3<fi6)jaft) ao(.«5)aejo6)«5) csm(.(ffl6sr3c/36)aft)06n5j cruBO aocogo 
ra(3ao1a96)jaft)CQ)jo Orij^eTDQa. o^a«j)Sft)1ejjo (i3Taaoa)ej(fi30(olGoc»o 
caraLQOJO moaoanrolcsejcdjaftsj mlsstalaaftaosnelffllaftajmnQtwo (stdjW 

aft)0!PnJ<ftgl(Sejo9« STmSBRgjaS B^cms\(B>U6 63R>la96)ejJO (i3Ta)aft)^olfl 
a96)OrijS0«jn(0laB«G6m. 6ra)65r3gJOS C/0(0°1(OOJJO 63OGfflOCS(0O (3T80J 

OQJOjegragjo crujfl^rusojjo crujnJjnadsojjo (i3ra)0Q)l«5iR5)°l(O(S6tT). 
caira«5)jo ewojoom (iru«j)j«nla96)jnm85)lcDj(sojsrr5l i2OC85)0ocsaft)6tT)G0. 
6iro)6gi3gjos (i3Ta)CQ)jcru cseowojlejoomesraglejjo (.njooraegraglejjo 

aft)JSl aft)SnDJ QnJOcftOCWlffllafteXSSm. gCOOKS) aft)O(0Jj6St3g1«j3 (.nJCS0Q)O 

KCD6)rijsjnm«5)lmj(soj6n3lcQ)jgg ssrajCSDjcru eraegrac/Saftsj ejelaft® 
csstD. (aacu&ui eraesragjas n^ejo gi.(i3lcQ)6Bi3g1ejjo (.njcsojcml^ 
caraojaoQ) ciruo(0aft)4fla96)jaft)CQ)jo mcQ)1aB«jaft)0Q)jo arij^jnmj. 
(ijtaoj(3<fi6)CDjaft)jejao(r!)l Oj(3«5ifro1a96)jfm(ffljaaft)06n5 eraegBgjas 

g(.n3lCQ)631(3C/3iB6)J CirUJC/)ffl0OCQ)1 CirUn20fia)(!Sro)l«53aft)JSl rUeilaftftJ 
OJOO? aft)S'1CQ)jnT)J. (JStddSflmOdSi (iSraOJGtOOSJO (.rJO«l(BlfllaB«jnDRn 
giLil(fflfflOaft)jnT)j) n^ejOGlaBeilejJO aft)1(3C51R5)lnJ(OnTn§Jgg (5301(00 
S(t3 g|.(Bn(3, (im^(lje€r5)(D0CQ) nJJnMO, (i3Ta(Enci33sm1(llO(Oaft)(100CQ) 

((5)0^aft)ti^rr3 (co(oj(U)(t3) 6njj(sul(ooso(iio(i« sru^onorurLKofl - gno 

n^ejO (SG(ll(S)aft)gJO gCOOJOadtS fll(ll_J|(inej(S)laft)gOaft)J(imj. gCU(3 

(iruBO 6iro)6gB(/3a96) aocogo cu&mfln^<Be>(iem. ^ruojas aft)(,oj 

Qa)0(i53 6t®6gB(SgOSJce5jSl(!Q)Jgg n^eJO S°lOJS0ej6gB(/3a96)JO 
0o(/)go g6ni0CQ)laa9€)06rril(Dla96)G6m, (3r5|(3Ja_^0(iJI2naft)CUJO (JStdjUfl 
aaGOjlaft)f!JJO, (i3ra)CDle'r>(Wlaft)CllJ0O(D)l n^eJO (roOnJ6gB(/3a96)JO 
(;00(TO)lCQ)jaTe0a96)(S6rT)! 

t.oj LQ o o J sniru) cfti o 

(.oJmffl61J6TTICU)o 

1. 630o lerucdno qscuocdoo t,"-iL£iizi§ca)o6njejoj 
culc/ojonjj) <&)(3«rro)0 ejcumcruj^ (3(;)OoJ(roo 

CrU LSTUniaCUlrapo CTU(3cyCUlGJ(0t,oJ(!J)lo^O0- 
I2L£)(3CU0(1Q) eSJ(n^OnJJ(.(S)0CQ) t,"-IOf^- 

('630o' gro nj(0(sac/Dj(0 CT)oao(;5ifiy) (rua(o1^jaaft)OaTB gnjonl 

nil(!St®0ffloela96)J(Tinj. g(WJ(U»'1(H)0CQ)l 63O(S(0O aft)0(0^CUJO (i3ra)(0oel 

a96)j(srruo(/3 aoojoH^nS ^'D(/DJ(oa(ir) (ruffl(ola9€)ja8)OQ)jo (i3Ta(sgnn 
amflQcri (DO(50o^o(oaT)o (aradK/ojjO anj^jifecoijo (Sdiemaanrnj 
(rujrJlnjlaftsarijsjnmj.) 

omfiry c/oaft(0)lfflO(T)ocQ) ojocauora oj(0(si2(/oj(Ofnl((nS(T)l(TT>jo aaoj 

aft)g1«j3 (.nJCDOODlODOOQ) (.CTUnfflOCli g(OT3(in^J. rJl(TD°lS ^(Sf^nDo 

(inanm n^ejo (SflOjift)(jg(n)jo aan(3oadlao(S(0(r!)jo a(0°lrJl 0j(B)ejoca) 

(.nJS0nJ(S)1aft)Gg(I»JO (irU^n3dSl^J. (i3Ta(S«5)OSJ&JSl (ITU 12 (TX) (TO (SejOaft) 
6gi(3(Sg(iajo (TUinadSl^ (Std(Sf\6)CA (Oaft)4IQa)a96)J(SOJ6n5l (TUJfl^fUS 

0OCQ) (Dl(n)a6TOt/3 oij(0)ejo(n)OJCQ)jo rnl^ml^j. mdaqnnamfl&cri 

ng^OdlJO 0J(!5ra)nJJ(.(TO(T3 (SaioAc^ 0an(3niflCQ)OQa)l(OJ(TDJ. ng^OdlJO 

(<3Ta)fl_j,o (.srun/aooj (.srunCiojlG^ goj(Sfl(/cn^jaifl30sj(5ra)(TO (ara(s§an 
(cifi5)l(DOC!a)l(0jnmj. C!a)oa(i5)0(oj(inG^(i«l«j3(innnmjo (.sniniZKininlaofB K 'nJffl' rujo '(ijranJfflfiJj' QOCQ) (OSnSJ (imj(0JoJ6Sr3gJ(SSCQ)JO oJjfieTT) 

fflocQ) ffisrroorno ej(gl^j(S(uo (i3W(rolarD (.eninCiojlBjjacmnmj oJocq)j 
nmj. ^m og)ejo cinrajjaft)gj(sscQ)jo (i3ra)(.(/BCQ)fflOaft)j(TDj. 

2. (3TaLD(8cye6TT) CQ)Oo (."-Ifui3f3(n) (.snJniao- 

L£k8cU0 (OOo oJJ(l(00CU0aJ06T3a)1{S(0 (.6TUnfflCUlf3JjOo 

cro eo(OGJOsooQ) crv(roj^cuaDO0Q) 

LoJOnT) e0{0raJ0(3S0/6r3a)n(0(2(rU nJ(00CU(00o. 

wiia&c^ fflnDficfldlceeij (.6TiJa(aof!jl«j3(iol(TDj ejigjjaoco) (.eninci 

ai\0\^e)W CSaaqnDo WioUflOl Cn)Jfflan(3niflaB«J nJOaT5TO)jaaft)0SJ 
(OTTOJ. (i3rao(nl(0(imjfflnD^o3dl e(0BJOS(SCOO(.(S)(51R5)l((Ki ojlOdT) (im(BlJ> 

ruoDdf? og)(TDj (Snjffljgg fflnD^cfldlaBaj oJoaT5T;y)jaift)Osj((rra)j. eoffl 
rajosfflan(3nifl nJO(0(ifij(o_j|fflooQ)l (T)lej(T)l(TTn(ojom LsnJnCKmrolanfS 

nJffl, (i3ranJ(0(imj(0JnJ(51fffina(T3 ©STOOCDo nJaft)(3(TDjaaft)OSJaB«jmO g'D 
(.6TlJa(aOjl(Srajj0nJ(SBC/0o Qan(3nifl (i3rao(/)l(0mjl{lDJ (T)(!S3aft)1. 

3. (^'Dcioe.feo nD 6)ocu i2fino(/Docsejo /6r3a)1(0(roo rulcol 
curajnjrruoms nJCoJaJ. dfccrualrrDj scnacuo 
culffierro 0(2(3) cru(8cyi2i1rao cu\&6fmo<mo scu(sf]<m']. 

C/0'D{lDaft)(K3 nffi<m (SnJ(Ol((nS CoJOTUlfiUmOCQ) 63(0J fflnD^oadl gaiBO 

CQ)l(oj(TDj. wiaqoDo 63(oj ojejlcQ) ojl(/ojojlBjjOejcQ)(m5)la(T3 (niQOoj 

aft){lDJO (i3W)0Q)l(OJ(TDJ. oJJ(006TDffl(T)J(rU(0l^ (i3W(SgaD(Ora)1a(T3 goSdl 

aft)jej(5iro)l((RS o^aT(3nja(cifij)6TT)0(D)l(0o fflnnfioadlfflofi (ucnil^lffljnmj. 

(i3ra(Sgano goJOJjJaBfin (.eninClfijlBJj njdlaB6)J(TD(Sfl(T)0CQ)l (/S0(im(.«5) 
rulCDlCOXDJOrUffll^J aft)(063r3g1(33 (rUffllflSTW ng)SJ(i5T!S)jaaft)06n3 e:&(S>\ 

nJi&c^o aaD^cfldl (ijraocolfflomlanfS (i3Tasj(S6)((!3 (umoj. (i3ra(sgano 
(i3ra(TO_j|(TO)o rijlmcQJojjfic^o fflanfioadlGCOJOsj GiiJobI^j. 'e(/)(U(T3, 
(n)oa(B)onmj mnmoccDl (w1(tn^olsrsTS)(m1mj(sc«(Tiio aft)06TDj(TD(ffljo 
(Saft)(/3<fi6)jnm(injo (i3ra(T)jfflomlaB«jnm(rojaocQ) og)ejoo (ffl1(tn^olcQ)j 
nm((5)l(T)j aft)S'1cQ)j(S(TD0, wi) nj(Offl(ffl(WJo o^nTOOcftjfmj? widsn&m 

nffimsam (ffl1(C)1^0lCQ)J(llO(K3 aft)tfnCQ)JO ng)(TDJ raCQ)fUOC£J)l (i3TB(0Jg1 
O^C£M(fflOejJo! 

4. (i5)CnjG)ffll2 CrO QnDOCUOrU. (SGJ njIsGj^ (snjra1(roc2cujj 
^(cfl nf) CTU12I (a)r3(.6njniacijl(2rao ruranrol oj{oo a^iunjo 

nJOOaJ. 

gtnJcftOfflo fflanKSnifl C/0'D(T)aft)a(T3 (SnJ OBJ, ((51(5)1 (10 fflorxSnif 
(i3Wo(/)l(0(im oJOanroj - "c/O'DCDaft), (.6njnffla(!51R5) (.COonl^lgJgg 

fflnnfioadlfflofi oJ0CQ)jnm(!5) fflmjnad_)|(3a9€)j(sojaTgl (ijraolctyjnrTxinlrD 
(06n5jojlBjjaft)(/3 gaie o^nmoarn. 63nm oj®, fflO(S) (i3ranj(0. 

5. ((5)(.((J)OoJ(oo g§(2(/)j(2rao OQ)S2(3(snjrag cruoi2i(snj(SGO 
/ld{8cu cscuras c/o1<&iado ofceTcsnJO cuj(Ooft){0 6rT)o 
cinn(ojc&(roo nascBO aspm)] r&ii^m)]. (israiD oj{oo cq)(iq)o 

(S) (3 (feSd (0 a (JDI (/) I21_!j (S (O . 

(isw) (oaiej r!jlra_)|aft)g1(i53 CQ)oa(!!)omr)jfu<p1 g's (sejOa93(i5ifC)l 
(sejccujo oj(0(sejOce5((5iro)l(jejcQ)jo (seo(/)6gBgj(ss(r!)jo (maojcojjas 

[.oJ0oJ((BlaB6)gg (imOCD(T)aft)gJ(SSCQ)JO ffiSTTOOrOo ej(g_!|fflOaft)jnmj(Sf!JO, 

CQ)oa(S)0(Tinl«j3 (seo(06gBgjas cruolsnl, (seocoeroag (isracojenll N I <s> wicuaw gojej6Tiia)fflO(]96)jnT)(ffl1mjgg ojejojlcuomocjucioAaa 

og)ejOo (i3WS63r3lCQ)1(OloB«jmOJ(SOJO (i3W«5) (i3WnJ(0OjlBJjCQ)0AJfmj; 

gscnjGo, CQ)aj^(soj8o, cimoaGOJBo, mnia&c^acuBo g'D moejj 
(sojraegBglRKi momo ojlcDcmrolejjgg CQJomaJlBjjAgjo (ijraoiccDjos 
nflejesBgjo ojlcruanofflnjjfiryo ojaSenrn^lfflloeajmoj. swcmroloej 

og)ejO OJ(rU(51JiB6)gJGSCQ)JO OjloadCQ)65T3gJ(SSCQ)JO OJ^eiDCDo (SOJG 

6gBg1«RS mej«5)j(SnJ0«ej ©riJccuaBlfflloBajcTDj. g(iB«oejc5iR5) (soira 

§Jgg OJIojIU) OjlffiSTTOOmAfflSSlBgOCQ) ift>0(0_J|63r3Og (i3raolCQ)0OJJ 

nmojffljo goejnmjgganj ooolcoJOoftijcTDj. (soiraegegjas oJOBegrac/S 
(i3ra«5)OCQ)(S) ooffllcQiocQ) g^(oloB«jnT)«5)lmjgg ojIcjulAag (iruoenj 
mjul^ goJCSBOoegrac/? "ooloSiti" (ijreja&jnmj. CQ)e«TTOo, cedowo lajo) 
ejocQ)QjcQ)jas oj1cDl(ft>c/5 oJOCQ)af^§1(o1oB«jnT) ojleocoaccrro 

'AeloJo' n^CTDJ nJOCSDjnmj. aOOJGlfeOJJO ejrDoftiloSiOJJO Wi)W 

ossriiBegBgjas (OTSCDjaoocrumastrolooS - (.nj(ft)^(0)l(.rj(0)jjCQ) oJleo 
a)njjfi(^fflocQ)jgg oosriiGoruocomccujas - (.nJ(.Ato- cmewBoAanD 
(ssruocDesragjas (.nJa&ooo (.njcsoaocno ojanejoccuojccDjas mlcmo 
egrac/? oruoerumjul^ goJCSBOoegegjas moao 'ojjjO(ft>(06TDo' n^cmo 
(fiijnmj. aaoj3l(ft>w)6TiiB(S(]ft)0aD6gBgl8!3 gnm oJBo gnm ojcrutroj 
oJlam (rujiJlf^loBajnDj nfffcm oruocncrol oSiOoeTDcrunfilRno njoco) 
arij§l(o1oB«jfm(Bij 'mIffljoMno' n^cm ojleoaxmrolejoern. aaoiral 
(ft)iii3n3cimj(ft>gjas so«5)1cq)Jo (seraojjo nJOCEDjcm oJlrajjaco) 
'lUnBcru' og)CTDj nJOCEDjcnoj. (.coonegBgjGsccDjo moftitn.cJ'sgBgj 
(sscQ)jo (T\iQl«5)la)(S)l(ft)gjo (ijraojcsocDosj maajceeijgg enicnju 
egogjo o^rrroocftjmnj ng)CTDjo qojo ojloj(oloB«jmo ojlra_j|acQ) 
'(ssjjO(w1oad' aacTDj ojocojjnmj. gi.nJ<fto®o moejj (sojraegBgjo 

(i3T8)OJ GOjraOoCOSSBgJO - gl) njaSTWlaaJCQJJO momo '(STSnJfflO' 

ojIbJj ogjnnoAjnnj. CQ)oa(wonDjnj«>lcQ)ocQ) njaiemnm (graojlmoool 
oj(0(20(siaoojlaa3 mmss-ermomo gerrgOAjcTDjsojo wi(S) 'ojoo' 
oJlBjjCCDOoSijnDj. (ijraanlao? oj^ermmAejjo (sojraegBglasS (roanm 
CQJjsne. (i3w«5)lmo«KS (i3W(.(fflCQ)jo wioua&csm oj1§1§ 6tiiooB«1 og)ejo 
(soiraegogjo (soiraoocosstagjo (iswnJooojlBjiCQjlcoS (masesBlctylcol 
oBajnmanocQ)! ofccojanenno. 

cruo6nJcru)o - fflj<feg1«Ri nJoeroTrololflBajmn nJooojlrajjOJiplctyocQ)! 
woamoanlacri ffisrroomo genriOAjcTDjcojo orai (maojlmoaolcEDOCQ) 
cenincio o^63r3amcQ)jgg(roo6Tin? (gra«j)1acD(Tjdl njocmjnmj - 

6. CQ)(STO)raS(.(3aOJ)12iLW^Oar)J)12iSOTO(.(roi2CU(36TT)12aJafti9d2S 

ecc/ooLCOTo (roraojoemlnjorao. cnlcrojjo ailejo crucScyMcroo 
crujcrujcftadizio (roracuj^coJo ccwGejcoeooJooolo oJcoIoJ 
c/oj(nTOl a)°l(oo. 

^13 ia(.arot!rra)l«j3 njffl(.6njnflinjR>(si2iaoj(oaa3 mloocfcofflcrujoj 
rjaonro ojaSsml^lffllaeajnmj. (sO) rj(0(.6njaCinj(OQac/Dj(oa3 eermocsm 
(.(bIcgjo oiyl (araolauarijsjojoaS (ftylaajdmlej; (ft)«lcsBia(.n3lQa)6sr3a5 
oiylcsajo (.Wanlieaarijsjcrolej. (saaqnDo gcoocctoo ajsnejoco) gojo 
CDlaft)g1ejo«sro)Ojmjo (.sruoaraerDodl oj«l6mc/)«j)(5eG65T3(sgo caracKj 
Gnjoaej cdIoo, (SOj^^m'] ^ojcscsao gejoanroaimjo (araja&jnmj. 
csracsgano s^em, QdJcuI ajanejooo) ssrrooGmttBlosaesBgjo aoej. f aaa&ccu ajtwejocQ) (]ft)«S(S(2iai.nBlcQ)6sragjo gejocmTOOJCDOa&jnD; 
(aTa«5)j(SnJoaej (stdaqnDo (STacrolcrujaMdaojjo ojjjOoJifeOjjo (araos) 
(oosnaojnJsonroosjAjsl n^ejonstrolejjo ojjjOoJl^jo esffllaeaejjo 
moc/Bo cruoeojlaeaoanroojmjo crufiryLoo CT)l(fflj>mjo (sraja&jnmj. 
n^ejo s°lojlAgj(ss(r»jo cara) njfflaAocDsrnacD ffisrroomlofcc/S 

Cirufify(.«J) nJ(OlnJJ(36TD0OCQ)l a&OStDJCTDJ. 

croosnJcnJDo - scogocbieoojocq) nJOGacmjcooB aruiaciruan cru^nadsl 
(ftgjGSOQjjo njfflaa&offlstDaS (ara)(]ft)jnDa«j)6sr3am? crunujalstDaocQ) 
g'D (.nJnJ6T5Uo (ara(j§an«5ifro1«j3 mlnmjo n^esraam gcoTsaJl^j? g'D 
(majaocQjacsTW oijidsanaoaBftjomj - 

7. CQ)(iLDO{86rT)ciooel8 cru^ffiscro m^nDsmacm aj 
ccwmo nJ^irflajjjOeaonadcuccwg cruoecunrol 
ccwmo 00(08 nJj(ojnadO(!JTaGdft)aD(sejO(2om1 
(OLQOoftiadcoocro CTUoeoj«j)°lan ojIc/ojo. 

nJ(0(.6TlJaCl nJOGQC/OJOO? (TOaOT) ^13 SOUGaJCTOmOCOiaoftaOCQ) 

KcocmrolarrfS mlQlcmroojjo goJOGomoftOfflsmojjaocfcjmnj ng)cim 
ffljmnj B^nadsoa?5)63r3a5 oj!p1 lamorulejOoBajnDj. (ijr&ifljjo n5)§j(ft>o 
ejlcQ)jas ra^oMsonra)«5T!5)1o3cT)lnDjo g'D oruocncrol ojocojnmj. nfffinj 
(fiiOfflo n^§jift)Oejl (fflaoB ojcmolmjgglejjgg oiejaco) aojg1cQ)1 
aejsjcmroj ojlcolcseijoftiCQjjo rJlanm (ijresslacQ oJlyjegBjcftctyjo 

ariJ^JCTDJSOJO (3re(S«y)|.nJoftiO(Oo (WaCTD gOD nJfflCCTUaffl nJfflGfflOOJ 

(DO? (warrfS ggg1«j3 orujoftiMfflffljoJGanroosjoftijsl ejlmmocoflffll 
oBajmn sojucsiijRnmoffljojQOCQ) swcorwlam om^oMslccDjas (irr&ifflo 

eraTU)1«j3 mOmO(.nJAO(Oa51R5)lR53 Cim^oMSl^J OJJjOnjlnjloBajoftiCCDJO 

CoJgcQ)AoejRrra)1«Ki ojlsnejo (romolGejccaoBajsnanm njInrSojejIosaj 
ift>CQ)jo arij^jnmj. osneoaaccrro gBOaDoemoaAosnejo g'D 

AO(0_J,o OJJ>(i&(S)fflOoB«jnT)J. n^(.oJifeO(Oo ejffllCQ)l«Ri ojlojlcDegBgocQ) 

CDomj>6SBC/3, (ffl^emo, oj^aftiaio, ej(S) ojanejoco) eBrDoUCDloftigjas 
6Tii°ls6SBC/3 ojffiiloBajcTDjsojo (i3ra(.nj(ft>o(0o (fflanDCEDjgg elmn6gT3 
gocQ) (se36gi3(sgosj(fi3js1cQ) 63'DciadCDl(ft>a3 (israoJlas ajgayoeajmoj. 
(ijracKlRKS ejfflloBaj CQ)oa«!)O(0j oJoSitinJORnojjo gej. (i3w«5)j(sojoaej 

(WaCTD ^"lOjlAgjaS OjlelODeSBgOCQ) ife^BH(0JnJ6Tll°lS6SI3C/3a96) 

mjcim(06TDfflooQ)l ecoojooS (ijraojaco) ojIojIcu (50Q)omlAg1«KS g«jT3 

OjlnjloBajCTDJ. Wi(S)\mO(Si WiSqnTXStSflCSi CQ)Oa«5)0(OJ (.nJAO(0«51R5)l 

ejjffljgg ojloadi2(fflCQ)j(ss(scQ)o mlfigcoxwcEDjcsscscEDO (sraooado (i3ra)(S(oo 
ojloBajojooS (imou}_!)Qej. QjnmofflRnj i2mjoad_j|ao(o°l(o«ST5)loa3 grao 
nD(06TT)«yran«RScinnnT)jo ^ceeioajjo ojj>(iB<o)aoce€)jnDj. og)(.oj(fi)0(Oo 
amjoadjianS snojIanasfflTocmTOlRRSmlnDjo EKsmonnocaocQ) 
(S(ift)C/oajjo GffloaegBgjo meuoijo ctujcedqooq)! gnsrgojloeajcfeCEDjo 
ojg(ojACQ)jo arLj^jnmjcsojo (graojacm cruoenjcnDl^lsGcmroogo 
wi(S) ctDoaanomnlmjo i.nj(30Q)osma<^sjnTnej. (i3Ta(s«j) (.nJAOoo 

(WaCTD nJ(0|.6TlJaianJC0(SfflC/DJ(0m1«j3m1CTDJO g'D (.nJoJ6T5Uo (irUJCQ) 

fflooul gasTiOjlosajajCQjjo ojlcfcomlceeijoSiCEDjo aru^jmoj; ganl 
mjGOJsnsl ecrtojom ccuoaanoaj (.njcoxinmojjo anJs^srrganocQ)! 
ojfflinmlej. 

cruosrucnDo - gml oruocsoftitiojffloctDl (.nJnj(S6T5uo«RSnj«yro)1 
(.(feaaanro oflojcolcfiajfmj. N I <s> 3Jl«5)°lCQ)61J6m(U)o (3Ta(TDO«5)LoJOffi6rDO i2iCD8 cru«5)jjo sejo<feos cnjoOTUcnuo - (grajraieusroojuaytTOloej moejoo QLafficmrolRsS cijoo, 

<ej(Di2iamjjaJOi2^fi5)o. (ijranjoo gno osnej oJlra^jioSigjo (.cooan_!|CCQ)ocn^GioostT)cimj ojo 

sa)«5Ti»1an| cn)inads1<ftoeji2sj«5Ti»G,jjoa3 cij(0(.6TUaCi cjocsfflooj ^l^l 2™1 S's 6U6mcuj«nro1«s3 (3ra«j)lR53m1cTO (mc^«>ocd\a}, 

aB6)jnmj, (aTa(5)0Qa)(d) cairacsgananrolfflg qjIojIcd (ojoJsstacsgosja&jslQa) ^1®«^of™ ggaio««jnmj - 

cimi,o3dslQ»jos m1(3ffl2osn)«nro1mjgg cimss^ejrijo gca)(ojcTT)j. s°lajl i. (rosracrororucrojjo iziSLrfTOoadj aft)(3i2imo6TDl .fenjffiCQJO 

(i»o««!)O(0j crunfljcoemo cimv,n3ds]cQ)jos (israjffloeccifmlejjsnsooQyifflj K nmjcsojo (i3W(wj(wacTD (ijracsgnnnstTOloa? «5)nJo ssrajOOJlffljoDj. (m, 
crunfljcoerno gsnsoco) 0O(.«5)C!a)l«nS«5ifroanD (std(S)\^(V5)o crujaMdaoj 

CQ)l«5ifro°)(0j(fi)CQ)jo (macsgono cru^oadslcftcSasKTOOojocQ) (.sruncioojloa? 
(Ojojo CD(o1oB«j(]ft)CQ)jo Orij^jnmj. (.srunffloojlasSmlmojo n^ejo 
s°lojl(]ft)gjGsaajo gRRSrijcoifwIocDjo ojg(3^CQ)jo cruoeoJlrijlaBajnT) (oocnl. (roocDj)OiiJ(OLQ mloDJcroo oruon^aftioiao a^oa^ nj§ 

nJOriDOg CrUJaft)^(roCTUJ(ffieJOSaft). enijfsulfflonaofflocQ) cianKSnifloftiC/fS cq)o«(S)0(oj gnmcrolctyjas 
omocjumoejRniaocQ) ccuocnoral momoojlaxmTOlejjgg AKSaaesraog 
(sojraffl(.(TO)6gBg1«KS oJGsne AeTrglojcTDjsojo (i3W) A^BHQ(.n?5)6gBC/3 
gcea, CQ)Sj(im, cimoao ^'d ffljcimj (soiraesraglejjo ojejolanlA 
g1«RS ojlomanofflojjfiryo oj^ennl^lfflloBajmnj. (i3w«5)1mo«Ki (.^Janjj cstacTDo g(B8,xjnmiaoAjcimj. rdl&cm (sracimccrrolajgmlnmjo (..ftcsasn) .e^ooai) goDRnl (m,nnnD]m>im (gra)gjAa3 oranjacQ) aoffllcojocml (.nJoemnS, aoocru, (]ft)0(o_j,(ojoJ6st3gocQ) (arajafcoc/DOBl njersuaonoej 
«5)6sr3a3 nffiQio s°lojl(]ft)gjo (i3TaojcQ)jas ojocrucmDejesragjo, ssraoi 
CQjjas ojlelcTD a&iSBEisaiBgltijgciolnDjo (israojcffiaBa (staoic/o^o cruoe 
oJlcsceaeTB crujeufljseuffljoJanejesrBgjo - gegBam g'D crunujcS 
stD scoccrro gosTiOjlflSajomj. 

cnjosnicnJDo - ^ml nJOGaaojoao? aonliaacQ) cuAerol^ias^oers 
g'D (.nJAOsnoaajTO) gnJcruoanffllaBajnmj. 

9. CQ)§ cru{3cyffi€TO)g cru{3cynj1raj(rroj( 

ffi€TO)0Cr)l2CQ)o (TOrJg 
«5)CnjmOCS(3«5)f3C6nJnI2 00012 (OJoJaCTDo aJ SOCQJCira). (.OTonl^ (T)lCQ)ffl(.nJift>0(Oo (iSW) Afiffl26gT3ag (iSWCDJoMdl^jaafcOSTiel 

(oloB«6TT)o. g'D fflmjoadjjaD(0°l(0«5iR5)lR53 ^(fflj(wanm gnmanloBajgg 
(imjrafflcaocQ) i20(3a)o. (maejcruanoylejjo (.rjffloraajraTlejjo (seocnego 
gmjisnjlflSajcTotmlejjo m^cneBraagCnjoaej Klojlflsajmocs) lamjoadjj 
aD(0°lfflC5iro)lminJCQ)i(iB<roQej. 

(JO 

((.nJCDom (Ojojcmrolejjgg GOJoesBgjas ng)smo ajmnjRnanm 
n^crn (i3raoa)°l(ft>(o1oB«jcTDj. (ijrassiBlegBocsDl '(soj3(.(B)cq)T Qjcroejoco) 
moaegBGgosjoSijsl gjecnjrao, omoacsojrao, w^i&aaiso ngjcmT 
ffljfm1aa3cQ)jo gcsejeumo ejeloeajmoj. (ijrasairaamcQJjgg cniQom 
6gT3g1«Ki (T)oejoi2a«5iR5) (isramfiry acija&osrm (si2«^nj06TUTro 
ffljrmlejjo (ijrenfrofiejImaoaerDnmj a(ojrj)jctdj.) mociAi&ern ^immsfladi AooernejanmocQ) OW) rdOQcijjffljnii ca)o6nJcru)o - (saiGrao«B<ro65T3gocQ) (grasmcfto (.fiJAOoegBglejjgg rj(O(S0c/Dj(oam cruocuofflenn (Ojojonrolejjo ojlQC/DoadffljojRrraTlejjo 
n^ejoQjffljo (DnmooQ)l§oloQ)jnmj. (araj rj(D|.6njaCiroTU)1aa3 n^cftao 
(.(KBOCQ) ©ermomocroanm (Onjaoa&jnmj. (macsgananrolm cruocDOfflstD 
amjoadjjafflcsnjoaej scoccrrolam cru^nadslaBajnmcKlmjcsojsn?! 
An^scrunfimtojnjfflocQ) «5)nJcirumjn3do1(i(e6)sns(fflocQ)1 OKOjarriej. 
md) cif\)fi(^aD(]9(wlQOCDO0Q) rj(0(.6mnia rj(DG0c/ojfflaa3 crusSiejnjao 
(.«5)(r!)l«j3Rrra)ecim (.rj«5)j,(fli9diaocQ)l (feoemarijsjfm g'D aflfflos (Ojoj 
aooQ) scoccrd) ((aratwlecD (STanjffl(.6njaCio n^cimj nJoocDjcTDj) crujoojo 
(.nJcftsaocfcjcftccujo crufflcruRj) s°lojl(ft>gjo csejocfcegegjo caraoj 
CQjjas CDoao, (OJoJo, (arajonofflo ajcroejoccuojocDjo gasriofloeaj 

(ftODJO arUCgfJODJ. 

'(i3W)a(0 (STaolcEDjnmtKlasSmlnmjo ^aanejoo (.coonlaBajojoaS (i3rauTn(SnDO(.(fflA«li2i2a(5TU) aifiennloBajojomoffloeloBajcTDj. 

2. ccwrao ffiejejocQ)(i(n) nr)j)(3ij1§ cruialffirau 

nnojj(OJOnnacio 
(rof30sjjeomoojrro)(i(06rT)Oanj(n)1§ (.n-i(roloJoraacQ)«J). 

(i3racDl(ftiO(olAgocQ)1§jggojd m1«!)jjOjjo wiisnlanDOimo ms 
(OTTOsmo. (5BOj(ftia3cea nnojlcru ng)t!rra)1^jaAosjiBajmo (ijraarn 
CO) o) (s oj b1 CQ)1 «Ri m1nT)0CQ)1 oftiCOTTOlsjejIoBaj (sniJoc/5, 
(i3w«5)1«j3m1cTDjo sjoejAC/5 gcoxojcsmjoaa, (i3W)Sj>eoc/)miflomo 
oj1§j i2a)j(«sro)l«j3 (ijraianjsnl (imi2(3ryioB«6TT)o. (isratml wi)Q\<Be> 
csrrojnmaynmj qjsctuo (macrolRsSmlomjo sjoejcftoS gcQxojnmRslmj 
ffljcsrmo (ijraLQOJO A(mTOlcQ)(sflmj(saooad(si20 oooowaoccuRnlmj 

(SC/DnilGaO (i3ra«5)l(i53 (i3ra)anj(0)l Cimi2(3rijloB«JOJOa3 nJOSlej nfffCm g«5T!j)(i>i20CQ)1 (imacim«5) sa)«nro1aa§ ^oaAOfflsnomooQ) c^(aao<mo ^.^^^^ (gwtwjaAosnsj oJioBfinaoaBaarysjmij. (graonlaaa mej 

nj1«j3m1cimjo Stf)«5ifro1aa| gtsSnjanrolnjInjfflemo njosraroll ^joj anjcscijoaej sjej1oj1^1§ (3Tacm1(Sar>o(.(Wo mscmroerno. 

aBaastrolRsS cara) cirufi(^c/Dd9«n1aomjo cruflc^ffisrwmjo r^jejool 

™ ° crooenjcnuo - mlaniojio (i3TauTn(Sano(.«5)o mscmroinm amioadifi 
anrocsDjo a&fflccrrooojjo axocmrooaijaocQ) nJOGac/DJoam (STaoleiRrroj 

° (i3Ta(s«j)osi(ft>isl ngjaowejoo arumjenoo nfficm ojloadCQ)a«ST5)nJol N I ■<2> 3. CQ)OnJJjOCrDlennOL«5)l21f3(3(/DCDoJ'D(36TDI20CrU- 

aaJO(!J)j{8i2Eio avjji2rD0La^cQ)6rDi2(!J)lL£noj(3ss:1(S)o aj. 
((3Taan2(!J)i26)fflOjaojKraoj(anj1cDl(ino oDJO)- 
aoonjoJcofflOoCTUtrocrojj sejoafconS oDlcDcrucrol. 

eermojjo nj'r)^6rD0ocirucQ)e«Troojjo 6)nj^o«5)1(o1oB«jcTDj(sojo 
(maLQOJO rLjO(S)j^i2iaocrujjCQ)ffi«TTOOjjo ms«5ifroo(5)1(oloB«jnmjcsojo 
(i3Ta«5)jcsnJ06)ej c/D(0(3 ojCTDnfoj^nstTOjaBagltij? msccrroarijsjfm moil 
mocTDccTisloa? (rjjirojcuomjj) cojoc/xojnjaoco) (ara)(.co(r»6tT)0Q)e«TTOo 

CDS«51fro6)riJSO«jn(OlaB6)jnDJCSOJO (StdCUQCfi 0Q)e«TTOC/DOej(!a)l«j3 (i3Ta«5)l 

LolafcoS (sdlqoojIcdI ciru«KSiB6)((3l(]B6)6)rijso«5)lffll(]96)jnDjcsojo (waoej 
sftTlRsS mdcurt& m\m\^o (Stdisnlwoincsmldsi A^RnjiCroacoJOSTinjo 
c/Docim(.«5)OjlcDlcQ)mjcruffll^jo onaimo msa5iR5)o«j)lffllo9«jcimj(sojo 
(i3Ta«5)j(SoJOfflej sruejl ooojoojcsGOJa&alBEio mscmrooRnlolaBaj 
nmjGOJO (std)6)em(Bf\(si (SO) (stdisnianDOimo msanrojaDj amj 
niijjaa? crunJ85)GejO(fi)6aB6)g orai oraoWanTmaoco) ssTaurnGanoccroo 
moolnjl^j (ftgcEDjnmj. (macroocoxro wi) csDearoo ajejo ejeloB«j 
aocQjlcojnm nj^mJlGejOcfto sjckrsS cru(wj>(sejoAo ojaaoojjgg 
(sejOoftegBglRsScDlomj eje_j|iaoa95jnm csoajom^j, Geocossraoa oraoj 
m1«j3ciolcTDjo (std(S) (ffl§l iaodlcS6)gcQ)jnDj, 

cnjosaicrojo - cstacmlcQ)l(i53cDlnT)jo sjoejAO? (nnmooo)! goojoj 

QCTUOOS (<5ta)anj(S)l CirUI2(3njl(]B6)6tT)o n^CTmjgg CirUoC/)«J)l fflOJ 0(.aS) 

6Bt3g1«j3 rJoeiraiTOj aft)S>l6iRrra)l(o1ce«jnT)j. gml (SO) sjoejoftigjas 
(.nJoftiOfflciirassRgjo moaojjo nJoeiRrrojRnffljnmj. 

4. a)Oej°l <ft)(ooej°l aj acicDosnjOaJ 
avjcejonnlcroo cq)o aj crujoDjLsojcaen^o 
orOfiDjejlowcnT aj1(/DJ(ojiiJ°l aj soru"! 
(sejejocQjaocDO ^(rol oronjcro sIoDjos. 

aocQ) ((israuTn sruocoloBajoanm eccuo smlr^laBajoDOjaa), aomo 
sojo - amcrujGrJoaej (i3Ta«5)_j,rR5)o ajetsnoimowcuuii, crujeejonfil 
(TOO-crujmofflocQ) rijjaKSrijosjAjslcQjojaa, cruja)j(.aoj(36rno-cruj 
(BcoaooQ) njjcftctyjas mIoGCinroosjoftijslcQJOjaa, crunfljejlocolm"! 
«5)°larijOffll(]ft)a3 anJogl^lojoDOJoa, ojlaBj(ojiLj°l(sraojl n^ejo 

ralaBSilejJO (.nJ(ft>0C(Bl(]B6)jnDOja3 - g(.nJ(]ft)Offlo ngyj (0°l«!)l(r!)lejjgg 

sjoejAC/3 csTauTilGflOjaaa onojlcrulam (.a)anla96)jnm«jnm ggAl 
aaBaoaTeltolaBajnT) ngyj moojja&oaQoJoaej ssrajcftjnmj. ssracKl 

m0853 n^(S<^0C(3 (maUTilCSGaKS) g(.nJ(]ft)0(Oo (i3Ta)anj«5)lfflJnJ0O(]ft)jnm 

cseosmo (.coonlaBejfmanlmj (TO^ooocoflfflloBajmojeojo <ijra(i«s 
crufflOKo (roacTD GeoKCDffljnjaoco) cmajonjo)! (.njraomo erij^emo. 
(Staaej8ftn«j3 (i3ra(.rjffi®jej1«5)ajjo (israstDenrrojcsnJOOQjanjaooQ) 
(i3TauTncQ)1«Ri a)(B3(fi)a<^sjnD (majnnjsnl njoocsanroosj a95ej(3nm 
mosl^jcsnJOcftjnmj. 

cnjosrucnjDo - csaoS (.nJAOoo (.nJBlnJcroaoco) <ijracm1cQ)l(B3 mloQia 
(.nJAOfflo (.njajflGlmo onojcDo arij^jcTTxrojacfcosnsjgg nnejarora) 

riJOl oJOODJCimj. K N 5. o^s«j)nad] wumimaas) LeosaoeoDnadj 
CQ)LDO(ft>oejo iiJOanj«5)ecQ)o nnjjOraraocQJoS. 

(Too C1DCQ)(S(TO)Jj«J)0§ CrOJ(O^Ca)J( {D(/DI2(SC!Q)0 

CQ)t.«5) erarucnoo nJ(ro1cs(OGdft)0/cjDlajocrus. 

CQ)oa«5)O(0j cruocDArrfS ojjfifyffl(.(TO)«5iR5)l«nS ojogwrrolgjgg n^yj 
CoJAOfflcmrolejjgg sjoejoctyjoBfinaoctyl, mrmocQ)! (S(.ojo©sjejl^j 
aafcosnelffllaBajmo (i3wcmlcQ)l«53 A^(wj>(imiacQ)o aoocim(.(KOjlcDlcQ) 
mjoruffll^j (T)l(fflj>ojjo (i3ra)anj(0)lcT)(o3(ft>1 (grauDlcoJocno mscmroj 
nmjsojo (israojam i2(06TDAoej«5TiBl(B8 (menmosj Ajglc^olano) gno 
(i3ra)anj(ffllAa3 cimj(0_j|ife1(06TD6SBgocQ)l, GBOjfflosoojocQ) g(.n3an3 
(sejO(fti«rra)1«!3 n^cmroloeajmnj. (i3TauTilGnnoi.«j)o cruj^cncimjeucnjo 
nJtmlceeijgg oreGaof^ejaocQ) gnjocojaoaemmoj (ffl0&ioj(0_j|O. 

cnjosojcnuo - ogjCnJcftOfflo gno (ijrajonjanloSiaS omjffljjoftnfflenn 

(fiijnmj - (i3raaB6)0(0_j,o ojlojcoloeajmoj. 

6. n^Sanj(nn°l(ro1 (!J)ffiOanj«j)cn)s cTujaj(8^crus 
CTUjfflj^cruj) (oc/oi2i1el(3cQ)si2orDo cunnnrol 
t,ojloQ)Oo ojOiJfflelnjraenTOjjO(8/^CQ)oro)j> 

(i3W) (.nJBlnjancaocQ) sjoejAglRRS (i3Tafiryi(e€)aaj§ (ijrajcifijRnloftiafS 
cimj(o_j|Cft)1(osrD6SRgjas (ojoJcmrolRRS ojolenocfl^ ffl(06iT)a)0ej«rro)1«Ki 
(isw) (imocjU(fi)(5mosj ojoctyjnmj - "ojcoj, oj<bj mlao? oruRRSaBsxjSera 
egBgjas nflejcrujo^nJiaocQ) (.erunCisejoAo (i3ra«5)OCQ)(d) Gisocnojoj 
crujeussiraag (macDjiiOjlflBajnmayTlmjgg cnioejo mn&cnaeiOt&iao 
(ftjnmj" gesBacDCQjjgg (.nJlooJOJOflSajoftc/a (fejasoseijas njoewrroj 
aa&osnl (i3T&ifl(ocim(o3(i96)0(Dnjj(3cyo (ijraojam (Tuj(0_j,aa3 (felfflerD 
i2ofia)6gBg1«RS(iB«js1 aoSiOsnejGnJocffil (ruj^axsejOoSiCmrolRRS 
ng)tirR5)1(iB«jmnj. goJlas orujcSwaccrro (.eninCKsejOoftio ofljcmj ojo 
CQ)jnT)(w1a5 (wo&injffljjo (imjfia)0CDloj(w1cQ)0CQ) ^(.rramjo ecoojoanS 
(roacTD (manjfflorujffljnjaooSijnDj. (isracrolmoas? CnJAO(oorrro(S(06TD 
(.snjnfflo (wanmcQjooSijnmj. 

cnjosojcnuo - gml cimoocruocolcft (seocoegracsgosjgg aaojao 
cn^tBTTOORRS njfflcaomracrujffljnjmocQ) oJOGoaojoacD (.oJOojloeajmo 
(ffllmjgg (ijraelejooado gejnjnmcaooSijnDffiilmjcsojeirrgl ajnSnJoeTcro) 
cimj(3co(sejoAC5iro)larrfS omocumoffljnjaoco) w&ermoB] oruoSiOQ 

AKSBHOJJo (i3W«J)1aa3 oDejOJoJOOCQ) ej'D<ft>lAOJJO nJOfflej'DAlA 

ojjfflocQ) (seocnegBgjas «njiij«ncQ)jo nJoewRnjanojcTDj - 

7. nJOJO GaDJ^SO) OTSG^aJBO CQJffierTOCOJoJO 

OTan33sorasaooc&(roi2inj(Oo soonadj tft)(3i2im 
ag3(roiiJsoecQ)o scoj/elcnmrn!)! la^ruso 
S(ooi2^(roj(jo e«j) ojj CD so OJO nil ccunron. 

^'D i2(.(TO)t5ra)1«j3 CQJSaTOaasTW mTjAOffljoJcmrolajjo (ijraoj 
CQ)jas ciruoeu^ ojanlamg o^cmjo oJOCQ)a<^sjnT)j. misnjj, b^oo, 
oj'DfieTDffloom, iLj(rojfifflO(im(sera6gB(sgosj(ft>jsl ctDeeracmrolmj ojaril 
amgj (.oJCDom (Djojegec/? gasnecrn (ijracDjfflomloeaarijsjnDj. (ijraoj I <s> wlaA goJocirumo(Oanl(ffli20CQ) cruAoaa&alBiaegBog aiaSsml^lcol 
aBajmnj. gegraom cojewro (ojojesBgOoftijmn njanlomgj m'Daft) 

(ftgjo gOriJJggRnOejCTDJ rJOCQJffloJSjnmj. gOJ ClKplCOJOCQ)! 

(ruocruo(orrDoa)«)«sro)l6)a3 (araaBexo a&Sceeijoft) (TuocjD_j|Qej. ^'d 
csejo<&«5iR5)larrfS cuAamymom Gjseu arujffljoJiaoo&jfm ngoojjo 
a^jolcQ) mralcsocDCSrijoejjo (Ktosnoo Orijocutw (iruj(3a)oOJ6)(0 

n^RTfTOJSaO n^CTDJGnJOejJO CrUGraaDaOStTO. n^ (TO) J 6) eft 00603 

CTDOtijS ffljfmoaoonro acarororanoej oj^stDCDCcumjcimcol^ n^ass) 
sftTlajjo (i3raococ5iR5)larrfS a&joojjsneooSijnmj n^al«j3 cruocjua&mj 
ciruj<3a)«5Tro1<33 n^ccrrojojooS cruouyi<e6)jaD85)ej; gsc!»<e6)jaoj^j 
(Konm fJlcroolGrijoa&jnDj. (i3Ta«5)lcDO(53 g(d) (araG^rusojjo ssracniDl 
foojjaoa&jnmj. g'D ffloncimjjo amcrulejoeeeioaan aoocunaocooco) 
carajgja&oS g'D cruAoaAcafflaegraogcmTOonm nj(ocs0(/oj(O(.oJOnj«ril 

(]B6)Jgg goJOCCUo n^CTDJ (]ft)(0J«5)l - ^(SflOrRS a£iej6)«51fro«51fro6)nD 

nJOBcrujeuoanmj afcajtrol - garilom crucrojanl^jOcfeosnej s°1oj1 
aBojfmj. (maaialaB® cruGmrLOfflnnlaniaoctDl a&josaBajosoQjjgg 
ojv,(iuoojcniQGCQ)CQ)jo ia«)6mrajS6U(s«nrocQ)jo ssramjeaflcsaBosns 
85)OCQ)1 OKOjnmj. 

croosnJcnjDo - otaojcS n^tnJa&ofOo rajgeuamjeaflaBajmnj? garilmj 
crunJciMS°l(]ft)(06rno cdrrSajctdj - 

8. (3ifaojlGj(OCQ)oi2Kira)(iffl aj(3ajn5)ao(ino§ 
croJc]Q)oCjU°l(oog oJ6nofu:i1(!J)o acnjjaocnog 

(ijTaeoruDfflfflcnnj ootoaoroo ctDmorrtuos 

(ijracnjumj ojs>l(ft>o§lcQ)ocQ)1 (imcnjuomcmroonm (fti1§jGrmoa3 
caraojomsBtaom (maeTnadscniDejoanroccrrojojoa? aipIosdjo? 
gsoQJaB® (]ft)Oejjiaj§lcQ)jo ajgglejjo rLj<^jrLjojolejjo (]ft)0«j3aj«>j(S)l 
ojIstDjo ojooa&glejjo elccrrolcftglejjo a^cflssragjosQiaejjo «5)§1 
iaj§l momo oJlcDesBglejjajgg (ftosSssncfta? (iSTamjeojlGaBosne 
(5)003)1 (unmj(ift)jsjnmj(S(uo (aT8(roj(SnJ06)ej (roocim g'D lajnjBfiao 
(oocQ) (i3Ta)gj(]ft)gjo nj(ftiinia^a)oralce5gj(ss(i»jo a&lssstBgjcsscmjo 

OJIojIcD GJ86UnJJ(36TD63T3gOCQ) (SCSDOClDlcftglejJO (i3Ta(S)JCSnJ0aej CDffl 

(]ft)0fl1(ft>g1ejjo (.nj(sojcrol^ (isramnrosriaoojaffl (isracDcucDl AnMso 
(oloMstwAoa (ijracDj(gnjlcsa96)6n5(5)0(r!)l (Uffljnmj. (n)oa(S)O(0j(5ra)(T3 
crujcQjo 6njj(3DliaocDjo ojIgjocdjo n^cimj ciDslcfiojnmjcsojo oJlra^o 
srujrauloQjjas 0lLQ^Oan895O(O(5ifroo(s3 c/Dociru(.(S)(S(5ifro(r!)jo aonoserroo 
mloSigjas ojiiJCD6sr3(sg(r!)jo (israGJoJocjnJoejjo ojcftojauoeaoatw 
(araojacQ) ot30j(5ang1oB«j<ft(i»jo (.nj(roj>(ftiad63BgocQ) crujeucsigoco 
ssfiog (i3iramj(§ojloB«jcTD(5)1ejjo ssraojaajos gnjoco) (§j(S)6sr3gocQ) 
(mdai\apmw ciruA0ia(]ft)^(2ia6sr3g1«j3 cd1(0(TO)(0o ajipjcftTI ojrnilaBoj 
aft)CQ)jo Orij^jnmjcsojo s°l(iJl«5)(cifro1onf3 (israajej^iaocQ) omiacsDarorro 
ojv,L£io CDoMsiao<e6)1<e6)gcQ)jnmj. 

cruosnJcnjDo - wi) (ijra)gjcS)03 (mjs(3^oa)ocQ)1 rajseuegBglts? njasi] 
^jaa&osnslffljnmlijo n^rrrojacfeosnsjeTDffljnTriej? mrmooJoBaj 
(sojsnel n^nfojaafcosnej (.nJOKacoTwlaBojcimlej? g'D (israjccoanarorro 
cruosrucnjul^j nJoocDjnmj - K 9. (i3ifacu1raj(0aD0o erunDjoDO aj(3(CTO)aocino 
cuwo aft)^(n)0(3LQ0 ^(ro1(g1fflcioifn!)l eruoejos 

0Q)(?J)<)ft)(3l212l1(36TDO fD (.n-IKfUf3CQ)(TO)1 (000^0(3) 
(S«5)CD0(!J)J(00g afti9dl6TDeeJOoft)0(mjJ^CU(2(TO). 

oJJ«ll^(a(.(TO)CSlfWl(53 nJ06rm?5)1(OloB«jmO (0°l(Bfl(SCQ)OSJAJSl 

CQ)oa(wo(0j(siR5)rrfS ^nr>(sejoAoj(D(sejoA(seoa) CoJOoj(ffl1oB«j(S(U6Trgl 
(imoo(imo(ol(S(ftionD(oflQa)jas cmocuciooffljnjesragocQ) oruAOffloftialBH 
6gBg1(s3(nra)anD njej(D°l(5)lAg1(53 ffljyjAl (ucniloB«jnDj(S(uo (maoJl 
b_!jCQ)1(b3 fflj!Pja)1(e€)«>loa)jmn (ijreesrmomlcftgocQ) (i3W) fflmjoii_!j(3 
'6ra)6sr3c/5 erroegBgjas A^cmroojjjegBag oJoeH^j Aylerurrolffll 
**'JfTDj' "ffl'^J A(oj(wjmnj. (isw) cmoocruoffllaft) AaSaaegBglo? 

fflJ!PJ(ftnCQ)1(0lc9€)jnT) (i3ra)gJAa3ce6)J (S(50C/)6gBg1(S3 (i3ra(TOJj(TO)o 

(ijrajCruoMnlcEDjsneoAjcTDj. ^(rojAoostDo (maoj^ cruocruoffllcscfto 
nT)(5flcQ)1(sej(iB«ejoa(iy) mnaoujas csmcsffl B^nMsl oj(sflfijloB«jfm1 
ej. ojfflfflomfTBcmTOlaof? cimi2j(.Bo o^(S(wo nj(oi20(siaoojoa6rDmnjo 
ffloojoHjjCT) (i3W(roj (.nJOojl<fi6)j(uon(3 AylcQjjaeinmjQjgg (ulnjoo 
(i3woj«lce6) (i3raolcQ)jojon(3 AtfHctyjnTriej. wiwlmocsi wicuA nj(0 

fflO(!JI20(ljlaClD (.nJ0rJl(iB«J(U0n(3 oJ(0\C/Dl2loB«Oa(W 0030 BJS61jl(5) 

(00CQ)1fBTB)'1(0j<fi)CQ)jo njjsTD^JiAalaziegBgjas nflejo (ijraojcruoml^j 
A«>lcQ)j(3aiJoa3 (iJtaoj(3 crujfitooralcsejOoftiegBglcoS minmjo (ffloa* 

oJ(5)loB«J(ftiCQ)JO arLj^jnmj. 

cruosrumDo - ojcftgltsS nJ06rm?5)1(oloB«jmn omoaxrol esnmjAjsl 
(rUoJoMSfflOODl ojoccujcmj - 

10. ^n93sOoJJ(3e(OTTO l2CD_!|a0CD0 CU(0lo^Oo 

(ino(iDjjaJ(so(30Q)o scuswsrm (.nJi2j(^i90§ 

mOafcCTU^ oJ^n93(30 B<m CrUJdft>^S(ro /ciDJIgJGCOJiao 

<3ej0dft)O ar)°l(Ti«5)(0o oio nj1aofn5)1. 

(i3ra(S)jjrrroo ffljnji9n20(0jo (seocnooruoBfinffljaocQ) cso) Qoojoadjjfi 
(scurao, cimffl^(sfl i2j(0)ejocQ) aoo(im(.(W6ST3g1(53 omoocruoffllA cimjeu 

(.oJ0nJ(ffl1(iB«0CQ)1 n^(.(fflQO(.(roo OmOCOCDcfijCSgnjOl nJO6TUTro1§J(S6TB0 

(ijraojacQ) cimfi(^(S(.c/Dnado ofcejjiOsrDcnjocomcftgocBnoBaffljtrojnDj. 
(i3ra(5)1mo(s3 (ijraojayloJmlnmjo (s1nDQ0CQ)1 (ijratffloayts)" 
nj(0(Sfflcmj(oanf3 esmo, CDjjOmo, m1o£(iB«oi2eooj(S(5ifroosj(fi)js1cQ) 
A^C5iR5)Oj_!)OJoejmo, oj(oanjj(ojnM(S)oaoojlam (ijraolccujmofflflmj 
(sojenrgl (ffl\aj(fflcs(r!)osj(ft)jsloQ)jgg injcu&immcno ajsnejoccul 
o^(.(W(scQ)o oj(Offli2oa)g(.nJB6gT3gocQ) (TuocDCDifegjcssnso (iswojaoa) 
aoDonmjo wicuA (ijraoloyjcsnmaylej; wi) AejjjOennomocomAgjas 
(smao ej<ftai_j|(S(2 (uccuoeajnTilej. (ijretwImooS (ijraoj^ (fflesBgjas 

nJJ6TD_!|cS)(3ai216SBgjaS nfleJCTUJOJoJeSBgOCQ) (TUJ^CSejOcftoOjaffl 

CQ)jgg (imjeuegBag (sigocol^lg ojj6Tinjj(m?5)1a(T3 AtiaDo oruoeojl 
oBajnm omiaocyo culsnejo g'D lamjotijiCsejoAcmTOlcsejaucsaBao 
(ijraLflOJO gtwlejjo (saoaoiziocB) aoj(ft)ffl(ft)j(ft)(DOBl(S(i»ociolAg1(sejo 
(i3raaejsfti1(53 (0'D(ocuob1 (Sf^GJOtomfflAeaBglcsejo nJofloBajcmj. 

cnjosrucnjQo - ojAglcsS oJ06TBTro1(oloB«jmn omooomoffllofti aeoin 
6gi3(sgosj oJlffloMnfflocQ) omjoadjjffljas (ijr&irLjofflmsoJslAgjo (ijraoj 
CQ)jas nflejesBgjo njfienDloeajtTDj - N I <5> 11. (OrJSCWOSfSJO eCQ) anj)2nJaJCrUfn!)J((OS6tT)J) 

ca)j(oji(3JOS(06tT) s«j) nj1(oso§ (.n-i«2)orro)1 K earoomo (.njonjlceeijnmtwlmjcsojsnsl AasBBglRS? cirufflltirrrojo 
n^sjnsTTO eo&(rolojlcDCQ)eooj63r3(sgosj(]ft)jsl csojra(0nncrD_j,63r36)g 
mnmocoyigolcsDjnmojmjo nJoaoamoojlRj? (mnlcrolarijmjjnDOJOj 
mjaocQ) cmracojffljojlocD aofflenoo (.nJOoJlaeastDo. cnjosnJcnjDo - aja&glRsS nJoeiRrrolffllceeijnD ej<ftai6TD6sr3(sgosj Sananjo (.coanl.yi§jgg«5)jAO(06TDo OQ)o«(S)0(oj«5ifroorrfS ssranfogA 
(06TT)(isro)l«j3 nj(oao(m2«5)Rnjo ssraolccujnDRnlcDjo njosfflc/ojcoocio 
(.nJ0oJl(]B6)jnm«jnmjo ggg giij gsnrxSonms'jGnmfflSaBftjnmjcsojo 
cmaoinS esoj njcsaftfld ojm«5iro)l«53 ojcruloBajmn ojomcnjcruflsmo 
c/DoawcrujeoojQanroosjAjslcQ) oJlrajomjo cruBOriJOfflloQjjaocQ) co^on 
(ruDcscDO (jstdiaojo els^cuoem] slojloeajmn (.srunCiiiJocolcscEDO 
cirunT)j>ocirul(S(i»o (<3Ta)(i»l6)(]B6)ogg6)§, wicudi m\(a(V5)(amow «j)nj 
crujOcftosnsjo eo&snloa&osnejo gctuojcdo ssramjoMdl^jOifeosnsl 

(OlaBSjnmj. (i3Ta«5)OCQ)«5) (maOJfflOJfflJOS OJ(36TT)OJJo (i3Ta)(.C/O0OJJO njal 

(]ft)(3«5iR5)Oj^o gsneoafejoDjcsojo ssraojacQ) c/Dociru(.(K«5ifrol6)a3 
(sajsemwrnimxals^ oojoaanooj oJlcuaooQ) ssraelejooiissfigjo 
(Ajsooan njoejl^^jocfcosnej s°lojl<e6)j(ft>CQ)jo cruoccuamcsanroosj 
(ftjsl c/oaGaoralcimocjuciDofccsgosjAjslcQ) cruniJCTDnaocooQa)l§ rjoa 
ece«5)lQCQ)osj(]ft)jsl njocsac/ojoam ssraoloQjjnmcwImjo (.nJOoJlaBajnm 
(kIcdjo ggg cruocjuciOcftglffl? oj_J|OoJ^«j)(oocq)1 slojlaeajnmj. ssracroj 
aa&osnl «5)cs0O(O(ssocoj6tT)63T3gjas ojlAOfflSBfigltijgcDlnmjo crufiry 
LQ0C((5jmj>ojjo m1(3ffl2ejajjaocQ) cruRnjcojemanrolasS cmDlcKlanjmjj 
CTDRnjffloaa ciruj(o_j|(sejO(fi)«stTOl«53csajsl (maojojas rj(0ffl(.nJOnj_j| 
(i3Taa^«5)(imj(Djrjmjo CDlcrojjCDjo ojraojlcDocraloQjjaocQ) rj(Diaojj«)joti 
njj(oj(So3do«5Tini2aa3 CDlojocirucmDejcscinrotrwaBaj csnJOoSijnmj. 

cruosoimjuo- (std) nJoceniafflnjfflcsac/DJtoacT) (israolccujaTxsflmjo 
(.rJOoJl(iB«jcTD«5)lcDjo(sojaTgl 0mjciad_!)(3 n^nrojarijmjerDo? (stdaas) 
rijdl ojlojffllaeajnDj - 

12. oJ(0°ldfti9Jjj GejOdft)On^ dft)(3i2iaajl«j)0(!58 LsruoniacsstTDO 
oolcaeajoaocQJOODOcnjcrojjdSj^crog afc^conoD 
(n)rajlffi6n5)ocioo(3«5iDo cru oijcojcsiaojoelcficsnaaj) 
cruiaMnJoetTDls ffi(.aoo(.(ro1cQ)o (.erunfflcnlnadoo. 

crujoroo cru'Deocn^o ssirajC/DlaBajnm amjnad^oS oraira^o njosrow)! 
fflloBajnm a&^BiaesrBgjos anejcrujffljnjaocQ) ^t) (sejocftasrwl 
csejccujo nj(0(sejO(]ft)RrR5)l(sejcQ)jo cirui2ciru«5)ciruj6U63r3(sgcQ)jo mejcroj 
(Snjoaej nj(o°lo83tn.yi§ (i3Ta(roocQ)«5) ojl(soj(ftiojj(3c^o cmaojcsDjas 
c3tacDl(roj>«y)(i»jo fljseucrujffljnjojjo (.coonl^ n^ejooflcueiJBglejj 
ajgg (seoco6st3g1«j3cinncTDjo crufiryLoo ojl(Od9«!)mocQ)l«5ifro°l(06TDo. 
(]ft)«l«5ifrooojlaa3 (stdnD^ooinJiAc^mow cruAoaeoojcsccrroosjcftjsl 
arij^Onjsjmn a&^Biao (3iram1«5)j> nflejaccrro arij^jcTTxrojo (toldo 
crujoDo (mamlsnjjOjjo ssraja&jnmj. (macrolmocoS coJoaanocojcoTwa? 13. (OCTuafflia cru culGJOCDjoJonjcTDOOQ) crufflj^dSb 

t,oJaOO(TO)aj1(STO)OOQ) a0l20Cinj1«J)0CQ). 

ecQ)cno<&iad(Oo njjrajnado eajracTU(!J)j(0 
GLoJoojOiiJ (ooo (!J)«5n!)jffi(n)0 LsnjniaojIrajjOo. 

(sojflffisrromjo (.enjaoaoloMomjiaooQ) wi) annoamooj (roacTD 
oofflstDo (.nJOojl.yl(oloB«jmn iJlostTOo nJi&emmow] aooaroajjo 
m1oaj1m5)OjjaocQ)l(ea3>l6wro)l(o1oB«jfm oslniijjm oruoocruoffllcfij 
(seoco6gBg1«j3 (ofl(ft>.^jo oj1(0(i&«5)mocQ)1«yro)°lfinT)«j)j(ft)Offl6iDo, 
CQ)oa(0)O(0j«5ifroan8 nn^flcoxOTrolRsS CQ)oa«no«)jojlcDaocQ) njlnro 
(ft>gjo ojjjOofcjejanofcgjo oJlcfcOfflegBgjo (i3raoj(saooadl.yi§lejGCQ)o 
CQ)oa«5)O(0jRrra)a3 ODdBiaoral cimocomocimnijnDmocQflfflloBajnDjcsojo 
0Q)oa«!)O(oj«5if5)a3 macA Qciooru, enijraul, gi.n3lcQ)6gBC/3 gojaoo) 
mmnocQ)1 (T)lcQ)(.a?5)l.^ (imjocD°lmfflOoB«lcQ)1(o1(iB«jnmjGOJO (m&i (.eniora 
oJlrajjacQ) (ffl(S)jojl(sojiLjmonjjficyo amorulejOcfie)! ajraojon gojcsra 
asl.^jaAosj(iB«6TDo. (fflRRioBaofflstDo (isw) aolcfldjjm mlanjjCiojo (israoJl 
mooolcEDjfflocQ) nj(0(.6Tiiaranjj(oj(Soiio«jro)i2aa3 ffi€ro)omo (.nJOoJloeaj 

OJOOS A!PlCQ)JO. 

fljlrolQBajerocu)«a.o 

(.oJiDiaeuemajuo 

cnjostucnjuo - (.nJLaaiajemaDa&anrolaej GjlRj)°lcQ)6U6nnaD«sro)l«j3 

(i3TanJ(0Ojlra_J|CQ)jaS (OJoJQJJo rLQejSBfigJO nJ06TUTro«5)lmj(SaDnilo 

<ijra85)laa3 asjiijanaoQ) SiOemlD^iQ.&ioerM (ijra«j)1«53ciolcimj ojIfflaBfin 

(OOCOflffllaBaStDaaCTD AOffl^o nJ061Rrra)l§ nJfflOjlG^J, njdla9®jnD«5)lm 

cruBcojcojaflacD c/oostDo (.nJOojlaBaaDaanmjo njosrorroj. gml njto 
ojlGj>aca) ojaSstTilaBajnmcTOlmjgg (.nJa&fflstDo <i3rS)«>oel<e6)jnmj. 

1. «J)S8«J)«mj(!J)J>o CQ)L£)0 CTUjra1nJ(!J)0(rorJOOJoft)Or3 

Oj1CTUfiDJ&jloa)0§ 

crunDoroocros Co-iecucno cro(ojrJ08 
(TOLQOoftaKoora culculoDog en\)omj( eoojos 

(ijraoOTlfflomjfflnDfioadl nJoctDjnmj. (.rJlcmarijg OD'DmoSiO, aroooS 
(T)l6SBa3(]Ba (ijrejfl^sQ oj(0(.6Tiiaffloj(0(scac/Dj(oaa3 crujcojojaccrro 
ojfi6Tinil.^ja(ft>oaTej cmoaanofflj (OnnomjjO oJoawrojanmolffljoDjcsojo (.Aloajocruoajimejocrolffll^jnmjcsnjo (arasairaamoQjjgg m1«5)ifij(ocsa ,3^(5,^ m&c^mo ouanifflOAjoDj. ^m1 (gwcrolamnstroam) njisnsjo 
ODjfflam (stdcu&s&i MOcij1,fi®jnjoa3 cimou)1,fi®jnm1ej. ^(ffljaJlr>jo ,^[o„n1,jJloB«j(TOj. mwoc^i&c^o (.oocul^jaAoggja,. c^CcJaooo 
ffll^ (SK) slearoocimj fij(oao(OTonilaa§ njocim«5)culA (toctoj (gra)g1«a(mTOla<e«06rrg1«)loB«jcTT5 (aTac/n1cQ)1(53m1(TOjo owcrojacijo N I <i> crua£ijejloc/)6sr3C(3 moejjnjosjo rJl«5)ojnmjcsojo caracrojenjooej 
«5)6)CTD njfflaojjffljon (i3Taojlmoc/Dlc6njaCiRrR5)l«j3 mlnmjo (im^oMsl 
(ftoejccrrolRsS momocnJcftOfflanrolejjgg eoojssiBGgosjAjsloQ) 

aj^nStroOJJO (i3Taaj(3«51R5)OJJ0OC!a) OJCrUCKJaBSC/S gCmSOjlaBSJafcCCUJO 

(.njgoQJOifeoejasKTOlfflS ojlsnejo (araQgananrolRjgRrRnonm ejImaoAj 

ACCUJO OnJ^JCTDJ. gOjlOS gOOjanSTO) (.nJAS0OoB«JCTD«jnmjgg 

(ftoffl^o (.a)anlrijl(ie6)jnm«jncD0CQ)1 (maunlctyjcssccDjo crunnjejloa) 

SBfigJQSCQJJo ra^nadSOOiSo CD«!8(fi)6)rij§l(Dl(iB«JCTDJ. 

cnjosnicnJDo - coosxroooj rjocsruao nj(0(jac/Dj(oml«j3m1cimjo gno 
scoccrro g«jT30jl^1§ ojisnsjo <ijra(sgan«rro)lro3tirro)S)nm ojlejlmao 
(sylanrolffljcTDj. (maoj crujoyo n^esBam - ng)CTDj ojloiffllaBajomj - 

2. ralffioij^o nr)j)i2ij(3«rfTO§ ojj(ojoad3 

cru6ruonnj|Oei(TO)ffi(oo oDjjSg 

((3TacoJO(i6rDO anjjacDos oojciceo oDjjoftiadroocs) 

aJ{0(!J)o oJCOo 
(iSW) BlOJ_J|OjJ(OJniimOCQ) oJ(OfflO(SaOOJ mlcrUGtBnnfflOCQ) (i3W)(]ft)0 

(0(0anl«5)CDjo (i3Ta6ijlejsco«5ifrolGa3cQ)jo ssraafenstrojo njjonstrojo njol 

nJJ(3aT)CDJO (iSTajAjnDJ. (SaSqciDo SC1210fll(0anl«BCDJO ojlc/Dj(?umjo 

(israjaTO; n^rrrojacfeoaaTenmoRS? asaaqnrxmmlmo&Q^ (.rjoammjal 
ej, g(.n3loQ)6st3gjalej, amcrujalej. mnaqnrxsmlm gojaoaocTDjo 
(ftjsoaan n^ejoo arij^jcTTXTOlcDj (ftiplocDjcimj. (macrolcDoasS crufit^ 
c/Dd9(O)l0omocQ) (ma) nJocsac/ojcooB ssTaojImoc/BlooJOCQ) s°1ojo«ji20oj1 
acDaeaogjo ssTacrojjnfroo scc/DnadomoAjcmj. crufic^Loo gcmroamo 
Ajnmj. 

auosnJcnJDQ - (sia«j3ryoawro ejcaaiansaiBGgosjifljjslcQ) mloocfto 
(OCDOoa) nj(B(50c/Dj(om1«j3mlnDjo ^'3 cruoAotosanro n^ssraam gcoie 
oJlaBajmnj? gT) sleermocruoajifia ssracsgananrolaa? cru^aj c/OdSoil 
(Kjaccrro aKSarTlaBainmi - 

3. o^crorrofflossooQxsfij) L"JOG5nno aros 

cru(8ecyL(T3lcQ)06rDl aj 

ml 00 J CrU J) CD (Ol 5TT)°1 . 

wi) ojfflcauaci ojj(ojGoiio«5iR5)ffla3 mIfflOAOfflCDjo fflmcim ^(.fral 
oaesraaS ajcroejocQ) (AcoaDomajBOOQjesragltijgmlcTDjo crufiryLoo 

(OonlcKCDJO C<3Ta)(n)l(Ola9ajnT)J n^CTDlfflJCmOejJO n^ejOo (.nJOJ(3a51R5)l 

aBajmnajflmj (ituckScsidcdjo (std)6rn. gno av&c^ c/oasanlaomoco) 
nj(0|.CTUaCinjj(0jcsniio«sro)am1«j3m1nT)j«5)anD cru^nadslcftoejroraxijS 
(.rJoeiDoS, amcru ((manfwga&fflenno), crunrnjcSaD g(.<TB'lcQ'6BBa3 
gojoQjjo (i3Ta)(]ft)0crao, ojoocdj, cs«5)S(im, sejo n^ejo slojsoejssB 
GgoQjjo ajnnloBajmn rj^LOjl gi) nJsraiaonoejsnsstBgjo n^ejoo 
gtoTioJlaajoDj. 

cnjosoicnjuo - ^(.nJcftotoo rUjajaBaajtroltij? nJoecaaojcomlasS 
mlnmjo crujaMdacrotwjsstagjas gRRSryonrolaocDrijdl rJ06iRrro)l§ gml 
sco«5ifro1«j3 ecoojoao? ojIcoos crujajoJo flfiaoloeajfmanlmjgg 

(.nJ(ft>0(063T3C/3 rJOOQJjnDJ - K 4. OTdCrDll2](8cjD0 iJoftadJo3d°l iiJCOBCnjJCOJjID 

raloDS (SLOooffiL«3' cuooi ojlaj^croocMJ soigos 

ruocQjjg (.n-iossTDO oD^GCcwo ajIc/Djacrvj^ 

njee^oo oJ^lqIojI CoDjjoad (rucbcyejcoonrowooosioo. 

ffloj i2cao)6SRg1(B3 CQ)oa(0)O(0j oj«)(Sfflaoj(oa3 mloocftofflcrujoj 
ojmocQ)1 oj«l6Tirn(iB«aoJsl(oloB«inT)i(sojo wiGBnrxstsflaaimiasiQm) 

6TT) <3^ 6 6 ^ o 6 

CQ)06im g^D (.nj(wjj&iii20oc»l A06TDarijsjmn scncOTTOlao? ojIcoos 
crujffljnJo. g^D oJlfflos (irujtojoJo (i3raG§ana5ifC)laa3 (macml (sracroo 
CQ)(ro rajijGejOofto fflcrutwoftojjo lucmmjo crujffl^mjo (oaTejcmcan 
egBgjo cruaomaj) ralasajcfcoS o&oleTDegBgjo cioomoojlcoegBgocQ) 
niBtBcmjAoS fflcowegBgjas (ojojastrolRnS ojl(im(ffl^(wi20CQ)1(oloB«jnT) 
moejj (soiraojoeiDlAgjo ojoca)j(.nJ06tT)mjo cimnijjfienniijfflOiijffl 
soxmro nD^flCEDOjjo oJiLQjl (iswcsgnnnstTOlaa? ojoraegragjo (iswja&j 

nmj. ^'D oJ(0(.6TlJaCl oJfflGfflODJffloB CirUAej S°l0jlAgJGSCQ)j0 WiCfS) 

apalwow ojfflffloanaoojooftjnmj. 

crooenjcuJDo - wi) nj(oao«naoojl«53m1cTDjo g'D lucooiijfflsa) 
(OTTOlarrfS gRKiryccrrol n^aanejoo (.AaesBglRsS omogarioBajmoj? 
^'D (.oJODmcmTOlm CoJAOffloawfflfflocQ)! sa)BjR5)oj«5iro)lcQ)jas (.abo 
ojlojoloBajmoj. 

5. (!J)cnji2ioracrDn§ cruialcKJDO cojcru^ rrujfflji§ 

scnjomocro oJcSsscnjj 630oadU)CQ)s rJ^mlojjiOo 

ojjQioaS ffi(0«5)g croleraujo)! scoJOoadlcmoccwoo 

6ruar)j°l§ Ln-iso§ ojjffljnadocro CrUo(.nJCn)J«5)0S 

oJOGfflODjffla? g^D scncoTwlam (im^ciMsl^(s<^joa»'oa(i9a oruBO 
63(S(0 (0°l(B)lcQ)1ejocQ)l(0inTnej. (masairaacio mlcoxaojialej (atacssnDo 

O (JO « (5\) -^ 

n^GnjOOS nffi6ISB6)m (ITUSftiejrJloBajnmjSOJO (i3WCS«J)(pJA0(0o (i3ra(S(ffl 

(.AGKOTrolRsS swccrro gasriojlosajmoj. gno eoojaastTOasKTOacTD 
orunJoMSfflOceajmoanlmj gaJlas (.nja&oo oj_j|(0)jjOcims(!sro)osj(ft>j 
slcQ) (im^nadslocDjas gRRSrycmrolacQ) ojlojoloBajmoj. nj(0(.6TiJara 
njj(0j(Soad0RrRni2(T)l«Ri mlnmjo cimfic^(.nJLafflfflocQ)l (macsgnncmrolaa? 
(i3Wnjlrro)^ao<©«s)1cQ)jas 63(Ooat)Qoa» (macoTsjRnocnmloiRnjo gaieo 
CO)! (i3w«5)laa3 cmffllastTOj (^rncDmo) omjo^mooftijnmj; (i3ra«j)0CQ)(S) 
(imj(0_j,aijlo6Tij«5iR5)larrfS (OJoJ«51r5)1r53 (ijracroj sjejl^jaAoaTrslcoloeaj 
nmj. (i3racom1cQ)1«RSm1nmjo iLJcramjaieoctyl, iij|.rBm1(33m1nmjo (cimj 
(o^(oaoffllcQ)1«KSm1nmjo omjcMdQojoJcsasiRKOsjcfejsl mia\m'\aDjw(m'\ 
(ojnm Kejtirra)l«!3 (maejnJo ootogRnctyjeirrgocQxroj (ft>0(06TDo) (saf^Gj 
ffljaieocQ)!. GanGJcmrolRsSmlnmjo OKScfldoajejo ejQlcQ)l«RS momo 
(nJAOfflcmrolejjgg 63'Do9dCDlAa3 gaieocQ)!. (i3T8) es^DoUCDlAag ecftafl 
^(ffllRRSmlnmjaTsocQ) ojlajjacorw ajjojoadoS anaoS ojfiaxmrolejjgg 
(iru(.(ffl°lcQ)1«RS «ng1^(Snjoa3 (ijraoiglRRSmlnmjo omowomo gaTeocQ)! 
gesBam ojfflQnjjojniimocQ) nj(0(Sfflaoj(om1«Ri mlnmjo g'D momo 
(.oJAOfflastffiTlejjiajgg iij(00iij(os°lojl(ftia3 gnsTioJl^j. 

CrOoSniCnjao- ^(.nJAOOo og)eJO S°l0jlAgJ(SSCQ)j0 g«RSriJ«51fC)l(.(]ft) 

laaccrro ojlojal^lg gml (maoiocDjas n^ejo (OaftfldaMoBajocsojaTgl 
a-ij^aajGsaTe CEDearooralAgjo sjraoKXPjas omocumcfegjo onej 
egBgjo wiGdS) njffleaaojfflmlRsJmlnmjo (.nJAsaocfcjrmj ng)nm 

AOffl^OJJO nJOCQiarijSjnmj. N I <£y 6. (TOCTUfflora^iiJS crooa ccwsjooadl ra°ldftiado 

(ruoOJ«mj{0(MJ CQJSiaocDcmj sejoaft)0 
scruosmo CQ)(.(ro ojcucicro oojccs). cruj(oj|§ 

(i3Ta) nj(O(S0c/Dj(oml«j3ciolnDjRnonT) gscojflccrroloej atorosairagjo 
(iruoacsojGanrolaej acnrrosairagjo w^i&scuaamflQei (.c/ojarilafegjo 

(i3Ta«5)JCSnJOOej CQ)e«TTO0GlA(3ffl26gT3gJ«S G°l<ftaiCQ)JO n^fiJOOjICD 

(crrolejjajgg ocaewrosstagjo (.a&snjaBagjo ssraojcffiaBsj m&iAOrij 
sjnm flaftiiflstDAgjo - (macsgano OriJCffitKlcolceeijnm g'D cruooj 
(crufflffljojaocftjnm a&oejaosro) cmaojacQ) Onj^jcTTxrolcDjgg (macul 

(]ft)0(OlCQ)OOQ) OQ)ai20mGmCQ)JO (i3TaOJ0Q)J6)S afleJCrUJfflJnJSBfigOCD) 

ciruj(o_j,mjo rLj(.n3mjo (.nJofcoool^joaiOsnglffllieejnm dejoAssiragjo- 
gojocQjejoo g6niocQ)l(o1(e€)jfmj. 

cnjosrucnJUo-^ml Gflojorala&gjos aijjcrojjocirusmgjo ri^ejo cruGO 
rijofflesragjo (i5ta(jRj)(.6njaCic5iR5)lR53cDlnT)jo gajTsoJl^j. (isracKlom 

OjlOJ(0la96)jnDJ. 

7. (ocroao^ eraruo erunDjoDO cruocnjcrujcroos 
cruocjDjjO fflCDjoadjiOg ojc/oeruo ruomoocrul 

(.oJOGTDOnJOrDID LfUlnDlCCWaJID (TOrJOaj 

(.oorauo cru(!J)j|0 Lsrunciajcojjo ojIcdIosu. 

(i3Ta) nJ(0(.6njnffl oJ(0(SI2aOJ(OCDlRKi m1nDJ«J)aCTD OJCrUJ, (OJIfloB 

(ijra)fllcQ)0(i»1 (maGCDAo CnJAoasstaglejjgg csGOJCostDssraoa gojie 
ojI^j. (i3TaGgan(isro)l«j3rQlmoj(0)6)nD cruocu^JiCneTDesragjo njejoJl 
CDcmrolejjgg amjniijjffljo ojlelcim soaril a^wssBgjo CDomo«5)(Oo 
njoftitflafegjo (i3ra«5)j(SrJOfflej iaojs°lajsoej63r3gjo geneocoJl. n^ejo 
«5ifrol(sa3oQ)jo s°loj(ojrjiaocQ) (.rjosmmjo (manjommjo (macrojsrjoaej 
cif\)(ft>ej sloJlcftgjGsocyjo (majonofflojnJsaiBgooQ) njejoJlu) CDjjOm 
ssfigjo gsneocQ)!. (i3TaGgan«5iR5)l«j3 CDlnmj (koctd (KqJo, go&snl, 

ms«5ifrojcim«5)lmjgg ojlcDla&gjo (JSO) nj(0(sac/DjfflCDl«j8 micimjcroocim 
(.rJa&saooQJl. n^ejoo (saaqnDdmfldsi mlnmjogcisieojl^j. (saaqnDo 
(KOCTD (ara6ijlej«5ifro1csa3oQ)jo a&otostDo n^rmj (oo&injffl^Q 

8. crunJOT) lcL^06mo% t,"-ieojrro)1 (OCTuaocro 
ca)nJ«5)0(3^1nad§ crui2i1aD§ crunjcro SnDomog 
ca)nJ«5) ^ai2 (sejOdft)0 eooJoadj ajeonra)! (."-Ioctdo 
mjnDooocQJO mnnnlKnog croojoj) oronjcro. 

(stdG(S) njfflcsac/Djfflmltijgmlnmjo n^wj (.njoemmjo - (i3Ta«j)O0Q)(d) 

OflniiaaSaBOg (.nJAOC/OlajlaBajnmCKlCDJ OjlCSC/Dniia0d9(ro1CQ)Jgg nQ9 
^1(B\W€S3U6 - ifed6TD65I3C/3, (TOJaB®, CSm(.«J)o, (OCTUCD, |.nJ06TDn3 

ci3Ta«5)j(5nJoaej ojostDloQjjo acDcrujo amcscruosjAjslcoJjgg ^ics] 
ocaegragjas csa&aSceeiRRS, crunjfiaolaBatij?, c/ojcruloeaffl?, cruocruool 
(]B6)«j3, ammo Onj^asS gPLnJafeocaajgg ng!Pj oj^ccrrolAgjo ssracKO 

(I»(S) Ojlnil(I«a«51R5) (.COarilrijlaBajnTXTOlmjgg a0(fi(!y)l<ft)gjo (SO) g(.(13l 
(r!)63T3gjaS OjlnilCQ)(OJoJ63T3gOCQ) ngiPJ CrUffllCinrojcfegJO (SO) ^(.(BI 1^ CQ)63T3gjaS Ojlo3dCQ)fflJnJ6Sr3gOCQ) r^V] ciruffllfinrojcftgjo ngyjo 

(]ft)0ffli26st3g1ejjgg onojmojjo cmatKoocuffl) sruonnjjOJlniicQ) ojoj 
6si3gocQ) cruffllonrojAgjas ^(.mlco) (ojojfflOAjrm ssracmlcffinasS 
m1cS(]fti4inj«)joj(.(]ft)1cQ)oc»jo ^'D ^c(i3lcQ)6sr3gjas ojocrucmnomfflj 
njaooa) ciruoJtKcsejoAsstagjo (Std(sf\(si oimil^lg g'D gc(i3lcQ)(0j 
njaoa&jnm ciruoj«5)(.nJ06tT)a3 (i3ra«5)0«5)l(sa3«5)0CQ) <ft>o«>_j|63BC(3 m1(3oj 
anlaBajnmj. mliflocruaocuo ammilQmosja&jsl 63nmoQa)l§ oD^gcq) 
ffljnjaocftjrm (ninnwlasi c/ooal^jacftosnelffllaBajnT) g'D ng^yl 
Qa3«j)0CQ) cruffljraoccuo njaismuamaioaio (Stdsulsi sloiloftiglejjo 
(m£i0ojl<e6)aaj§l(ol<e6)jrmj. 

rruosrucnDo- gtfiJAOfflo ajrajOUjiORnzriA oimJcKjoeagjas g&iry 
(crrolcQjjo (m£i1«jnoQ)jo nj(0(siaaoj(om1«j3m1nmj«5)onD n^rmj (.coonl 
rijl^1§ rJlnm^ls ^(mmsfladi gRKSryccrrolccDjo (i3TaQgnnnsro)l«j3m1 
nmjananm n^rmj njoeirerrojaifeosns (.nJafefflsnoaanro gojcruoonffll 
asajmoj. 

9. OTa«j)§ cro[2jt,f30 co1(OCQ)CMJ cro(8coj /- 
cnjaoraruj(n3snTO cruloajuois cnj{8oj{ojojo§ 

g'D nj(O(S0craj(omlR53 mlnmjo omiaciman (imfflj(.B6ST3gjo ojfic^ 
(wegBgjo gcoTsojl^j. ganlRRSmlnmjo ojjoary§. w!>Gm<&,os^^(m\ 
(ft>(sgosj(fi)jslcQ) mralcfeaS (.oJOJnfil^jaa&osnelfflloBajnmj. gcsgoD 
cmTOlRRSmlnmjanacTT) omiacimcroes'DciadCJuloSigjo tocruegragjo g«!3nj 
(TDaocQjlcoloBajfmj. (ffl«Ri(fiao(06TDnsro)o«RS ojjoMSfflocQ) as(0°l(06gi3 
glfflS (i3ra6ijlej«5Ti5n(5n3cQ)jo (immawooRmioojocQ) (isw) oj(0(si2aoj(oa3, 
wi) nffiQio s°lojlAgj(ss<ia)jo (i3ra)«ji20<ea(sgosjO(ftijsl (isracrooanjA 
gjas nn^flCQ)63r3glR53 ojcruloBajrmj. 

cnjo6nJcru)o- asw) oJoeffloojcomlfflS mlnmjo og)ejo gasrgojl^Rnj 
(ft>0(06TT)o (ijraojaocDejoo macm (macsgnnrotTOlaa? orujojnjoocftj 
nmj. g(.(WCQ)jo ojoerorro (ijr8(sgnna«5Ti» asraolcoJjnDanjaoSiOsnejsneo 
(fiijcno nflejacmro (.aianlryl^jacfeosnf g'D eusnoauarora) omao 
rJli^loBajrmj - 

10. oJJfflJnad n^SCUrao Oj1C/OJo<ft)(3l21ffl (OerJOCerUnCI nJCOO 

i2^«5)o. o^troerajjO eruraciolanlcroo cojonocojoo ccruo 
/ojl6j(0La)(TiDlo oj1aft,1(ol«j)°lnr) ecruoaj(. 

(fflnjcro (i3ra8»ocQ)(S) omoccDCKOjoj (imocjum, akSbho (ijracroocoxd) 
eniOnDjj (imocjumoj«'1cQ)ocQ)l mscmroanjsjrm A^anjjO, oj(0i20ffl^(S) 
(.srunfflo - gojacQ)ejoo oj(oaojj(ojoad ojjffljcsniioasTTOaaS (wanm 

CQJOAjnmj. CoJlCQ)aO'DmA, nn^GCCDfflJnJOOcfcjrm CnjoDCmlRRi 63g1 

awrolfflloBajmn (iswaoffljjOffllcQJOCQ) g'D nJOGacmjoam ctDoasnooj 
cmrooS (ffllol^olcEDjnmjGOJO (maojoS gno QmjoadjjaDoTffl 
«5iR5)l«!3«5iro)acTD (ijreojIrajjOsmlffiifflocQ) (i3raa?5)S(ft>(06TDC5iR5)laa3 aa&gj 
(ftag (ma)<3«5T!Bja)gcQ)jnDj. (macroocoian og)ejo (.nJAOoccrffiriejjQjgg 
(imoW)CQ)6gBg1ejjo (.eassiraglejjomlrmj (Oanl(wmocQ)l oj(0(.6Tiiaffl 
ojjffljGoHocoiRKfflam (.nJOojloBajnmj. N I <5> raj1(ro1cQ) euemjDo 3. (JDrD2OT^-an°l«J)J19nJCn1o9Jf3o fflnDOCCTUo 

00(00 nDjjjoJorroocDlaolcroo (ruocuQa)°l«5) 
(i3Ta)0Q)ajj (0)8 eocu(/^e(0)CD (SaJ(0)cruo 
ejoftiadjjo (0)(Sf3ajoaiadfflo (scruomjj njltajcil. K 1. OTd)mn§ cruocn1nn1(0)o cojonoaJtoo ciooa QarxronJBia 

6)fflC(0)(0)(Onjl2(8(^n(0)o n^S(d)LnJ06rDfm1ffl1nad^ (XUCIG 

(TOSffioooLD cruGcruBjecoenojjO njcoo cul^smocnos^Bi 

(oHo^oo L"-isocnoo. 

ofljtojcftofflo 63(oj enjoeriDocsiro) ej<e3ai_^«5T5)1(sejc66>CQ)(i9«jnT)«nl 

(imfifyaooBflnlfflocDjo (rufifyffierwmjo cruflryojjjOojlcQijaiocB) mjojoiJOCQ)! (ijrecKlooB ajmoco) lUoeTDCQilasS gffl^j ajcS^Ajgj 

njfflcsac/Djfflo? (.nJAOc/DojnjmoifejcTDj. ssTaffLilej s°lojsoej63r3gj«s Accujo (ijracwlcsnaejjgg (oijcojctujaoS og)ejoo Agsrorro g^sj 

(i3ra«5)^nTOo cruffllrjcoiro) (israoKojas on^flOQjffljnjaoa&jcim cojoDcoIkj? ejccujo (wlgoeaojjo ggg«!)OoB«l«5iro)°ldoB«j<ftCQ)jo Orij^jnDjcsojo 

(i3WQ(W(.nj(]ft)0(0o (oionm (i3ra)«ji2(ojojaoAjnT) aoffloccrro gojocimm 

Qiofflo mlfifflaejojjo aojrauojjiaooBe)! (ijraanlom CoJeTDOJOjoJiaoAjrm 

CDmjcimcirulRKS mnmoco)! ©(roosjcmTOjojlsenoo; (i3Ta«5)O0Q)«n mrd)(iwo 

oJlom (.oJ6TDOj«5if5)1s)n3 g^offlsmasTwlejjo ajraanlon? (i3ra<3«5ia(oj 

njaocQ) oj(0(20(d)aiJlaffi)OQ)lejjo cimffl^<fi€)0CQ)Ojla)«st®1«Ki ojJjOoJv, 

(ffll20oB«6TDo. (i3W(Sflmj(SaOoado CQ)0O«5)0(0JOj1CD«5iro)1«j3 CDfnj 

omcrulom omfiryaooMnlAcsgosj&jsl ojeil^j enioeTDoasiro) ejcsaijj 

«51R5)1(SejoB«JOj1SjnT)J(SOJO (W«KioB«0(0 6TD«51R5)0«Ki (i3W(5l1mj 

ejcftii^aasTO) ojjfieTDiaocsDjo (seralceeijojooS Asnctyjcmj. rnnaas) 
(.nJAOffloRnonm ^oJlos eoojnjjfiemiJlasTTOCsasTTOOsjifljjsl 630o<feo 

(0«51R5)1oa3 g^0(06TDo (i3W(ffl_!jCDl Ao m°l§1cQ)jo (i3W(Wloa3 

(i3W(3«5i£ioRrR5) (.nJcoonjisfflocQ)! cimjra°l^nejAoejo iJlnrolaeajnT) 
(ffllmjo oJOCQ)arij§l(oloB«jmnj. (ijracrojaa&osne (i3ra)«ji20oj mloanan 

(OJnJCSaSKTOOSJ AJSl (iSWOjlmOaolCOJOCQ) oJ(Dl20(m200jl«Ri (.oJCSOJOOloBaj 

(ft>CQ)jo (i3Ta«j)jQ0CQ)l (worao(si2j>o (.oJOojI^ (ijraojlnjejcrufllRnl CoJOoJl 

oBajcfcCEDJO anJ^JO. 630oife0«)«51R5)larRS (S(.njaoJjfi6Tini20CQ)Jgg 

g^o«)6TDOjjo (ijratwjGnJoaej (i3ra«j)1aa3 (i3ra(3«5i£iffljojfflocQ) ojoao 
(siEioojlaa? LnJcnofusQOCQ) iJlnrnccDjo oireGgnnaasKTO (.nJOoJloBajnm 

anlmjgg CirU(8(SajO«5TiBI2l20CQ) gnJOOKOOcftJCTDJ. esglerorrolffllaeajnT) (ftOffleTDoaAoerrgjanocim (israQgnDo cojojtwrij 

(OO? n^CTD(SoJ(0l853 (.rJCim1fiDmOCQ)1«51fro°l(3nTllffll(]B6)jnT)J. n^CfC 

0O(.Rj)o ^g(]ft)jnD«5)jo rijejloBajmnanjo aBJcruloB«jcTD«5)jo (feenos 
(i!)(]B6)jmn«j)jo «5)jOce6)jnT)«j)j0O(ra slaflAgjGsneo (maoiacoejo 
(crrolGrrfSoQjjo cruiajfloctyo g'D nj(0(si2c/oj«>co1(B8«STO)anm (mrflRnl 
Onj^jcTDj. (i3Ta6ijlejRrra)lGa3(n)jo (isracc/oocDcmflomo g'D njooiao 

OJOa&JCTDJ. m\6SBUi ^GqnDQam) (iSTaolOQJjajla?. g(S§nDo 

ciru«yt?5)jo (macruasKTOjo (i3ra«5)OCQ)85) <ft)0«)_j|Ojjo afcofflfflcujo ssracroj 

GnJOaej (.nJa&SOJJO (i3ra(.nJ(feSOJJO n^ejOfflOcftjnmj. n^ejo ojIcd 

(crrolejjo ojfflsnocscsyoco^ojjo (3ira«5)_j,rro)o cs(.c/Dnadoojjo (tolqo cruia 
ciru«5)s°lojl(]ft)gj(sscQ)jo srujraulaB® cmarijjoojjo (atajcfejnmj; (matwo 
cfflffl) 6njjraulBJO(oo(i3Tas(j6iro)0Q)aO(]ft)jnDj. 

cnjosnicnjuo- (swcstw njocsrunci rJoeac/DJoaSoto (rocKJOccrm am 
(iru1ejOo9«jnT)«5)lmj(soj6n5l oilsnejo (stdaqnrxsmlQdi crujoj 
njacoTS) aoj ojO(]96)j(ft)g1«58csajsl oialstTriaBftjmnj- 

2. CQ)ra(3^1aGJ|6TT)2ffiej)0/6TDJ aJ COJOrUlZlloSeJOaSjO 

cr)1nr)1(0)0 sejoafclooomj. (0)sra(0)ra<)fti9d(0o lerucjn cru 
LoJoerDcnj^nrajruoeBacDS (0)S(3(0)(onj (0)^,0 (0)Ga^(0)o 
(0)(Sf3J(aDfuj^o fficrooi2j|Oj1(au'l. 

CQ)oa(0)O(0j oj(O(.6njaraoj«)(S0aDj(oa3 (macrajjOroo (SBralojjjaom 
(.nJAOc/offljnjaoa&jnmjcsojo CQ)oa(wonmj omjaMdmanrolejjo cmatrol 

CirUJ(]Md0l2OCQ)l(Ol(]96)jnDJQOJO0Om (.nJOa&OC/OfflJnjaOa&jnmjCSOJO 

(i»oa«i)onT)j crujaMdECinrolejjo (macrolcrujaftiiiaaooQjlffllaBftjnmjcsojo 
aaoaanocimlRsS crufflmjanGejoajearsgjo <ma8»j<e)g1aej n^ejo s°loj 
soej6SBgjo (m£i1«5)laiLj^jnT)j(sojo (i3ra«5)0(S)«5) gojaccDejoo 

OQJoacTOonmlom (aTa)(.c/ooQ)1^1(ol,fi6)jcimjonjo (STa«5)j«5)onm o^ejoonrol ^(oi^gruaci cij(0(si2aoj(oa3 ej(ft4i_j,ojjo (graja&jcmj. (5)R53cij(ORn(scQ)o 

csagoKjo s°laia3 floanooioco) icx^oemai, (sracKjcroacim "fflejool sjajsI mxsqc^eims) gfiJoomloeajnD cmocuAnS oiylcmocffil 

csa3cQ)jo ojostDlcQjjo amcrucrujo (ara«j)0CQ)«5) ssTaeulajscnnsro)! laocancsffl (sri) ejAtij>o (sedloBaariJsjojoaS (ruociiloeajnmjggj. (ijraanl 

csoBoQjjo g(.n3loQ)6st3gjo (mafTOScftfflstDffljnjastTOltijS (.nJAsaocDJlffll cT)0(i53 (Son (scruoiajj, mlmoBaj ojj(3G(yO(i9<!ni20CB) (ojojonwIasS (ijia) 

aB6)jfm«5)jo. (<3Ta«5)jRj)anT) nj(oafflciru(S)^ojjo-(i3Taa^«j)Ojjo (israojlmo ejcftai^anstro (seral^j enjoeTDGoyrwcsnjoaejRnanm (macrolasS (ronaco) 

c/d1cq)ocq) «5)rj)jojjo (i3Ta)aft)jnmj. (.nJloQ)a<^§ ao'DciDofti, Geralosaanj ffloa»lnsra)°l(D6rDo. ca)o6nJcru)o - njj(3(^a(.rrro«5iR5)l«53nJ06ifi5ifO) (ojoJa&aosro) gaflos 
orunJoMSfflOoBajmoj. 

4. (."-ISTDGCUO CJDCIOJS OOSCOO nDpcOiaO (.STUnCl 

(0)&j(&iadj)i2jaJj)S(0) 
OT3C"JGKS(0T0)CD soKSJOOJjjo ao(ooj(OTTOnaecQ)o eeojco). 

i2j<ft>g1«RS ojoerurro (ojoJoSiCmrolRRS oj(0(Sfflaoj(Doa3 ojOiiJAaocQ) 
(.njeiDOJo (630oift>0(0o) comjomjo ^'d slojooiaoojj oofflloajjo sjojoo? QOQ)oc/)_!)aocQ) (ma) ejoaai^Jiansro) cd°1 Ge(3l(i9€)j,(3i(a«5)0CQ)«!) 
gml njoayaajsjmn (.rjift>o(06si3g1«j3isajsl cruocucDOriJCfficro (rocia 
(n)aocQ)l«5iro)°l(oj. 

croo6njcru)o- ejoftiad^ansTO) GeraloS^jnTKrolm (israrrujo oJlajjo 
Qoiemo. (maRBlciDossS g'D (Ojojafcccrinloa? njjcaermancsJJaBajQOjeTBl 
n^ejo ciruoiactolcft)(sgocajo ajfierDloeajcimj.- crooemcruDo- oj°16tbjo oJosac/DJoanS orujcojojaciniy) ojolsrnl^j 
nT)«5)lmj(soj6Trgl cwoj«5)l oJocedjodj. 

5. CCWOrUffllnS raj^TDS nJ^LQlOll iiJOnO)(0n<)fti9d N I <E> (roemfflQoidfco socdld ((3Ta)«5IZIOClDmClDJ(0 

ojosajo nj1i2ij6rajLDOffi^(roffl6)(Toj(nad scrucrojs. 

0Q)Oa(S)O(OJ nJ(0(.SnjaCl nJ(O0O«512OOjl«j3 Clf\)J(3a)OJJO nJ^LQjlOCUJO 

caraojoDjas gDsomoBajgg cirunijj(3stT) (srajcftoc/DOjjo (sracrojcsnjooej 
ciruiaa\)«5) (.njoermmjo gtcBlcmocujoMnfflooQ) amcrujo srujfsulojnj 
aocQ) ssraowsAfflemaijo n^ejoo g'DsjonJooijo QnJooejooJOcftjnDj, 
(jstdaas) n^A cru(3c^o(siaoojocQ) njocsaoojcoom m°l ojj(3(sryod9(0) 
aocQ) gnJOCBjrajofflo (araolccuj. aaoejo (]ft)0(0_j|6Bt3QgcQ)jo, (.coo0j> 
rLj(3^(fti6)g, cruflryLoo g(Snj<ft4il^j Ag<B)l- gojocsDejoo mIonS 
ciruou}m<fec/3(]B6)j (rosoruesragocftjcimj. cisratwImoasS ssraojcsayosj 
crufic^LQO ojl«>(fi<!y)(DOCQ)l (iruou}maft)g1«58 (TOKsSryfflciDoaBlraTin^ffljoft. 
g(wj«5)6)nm (araa^rtjxcrrolaa? njoejo (3ra«j)OCQ)R5), cruocruococruajtra 
(crrolssSaSffijsl (araaBaoffla&snm ssraa^tKcrujcojojaoco) njoaoamo 

OJIoCT) (.rJOojl(l96)jmn«5)lmjgg nJOejo. 

cnjosaimJDo - oilsrejo nj(ocsacroj(Offla3 crujajruocmro oj^strTl^j 
OAOsne (i3Ta«5)1aa3 (nJOojmlcBfflocQijgg croococooejogrijgl njooojj 
nmj. 

6. (sracoo ^oj (OL£icnoeT3 rroonrxroo ccucc" ciooajuj|§ 
cru nQSnado/nroaajcoecro eruoDjcuo socomorDS 

630l2l1S(roj(OJo CJOJjOCQJLD ((3Ta)roi20rDo 

crujonjo)! nj§ oJocoocq) (omcrus ojcocrutroocj). 
■TGJslnjl^lcoloBajnmjcsojo (i3TacsRn(.nJce5O(0«sro)1«j3 c/D(o°l(onsro)laa3 

CQ)l(0laB6)jnmjCSOJ0 (StdGdS) nD^BWamfldji momo (0JoJ6St3g1«j3 (.nJA 

sfflOceeijnm nj(0|.snjaranj(oi20(siaocu (maaoffl^oalffljojanrolasS aimil 
aeajnmj. ^ojacQ)ejoa5iro)l(sa3cQ)jo <i3ra)«ji20Oj ojjtojQniioRrroaarrfS 
'630o' AOfflccrrolao? g^offlstDGonroosjcfejsl mlfflnofflaocsDl CDjjOmI 
^jaa&osnej aimiloBaj. gtnJcftotoo nJoaoajaoojIaaS eBOoAoos 
njojjo (sa(sf\6)di (i3Ta(3«5i£igj«5)aocQ) rJoaocBEioojlam cojiOml^j 
aa&osnl ojmilaBajcTTxroltijgciolnDjo mlsairaafS cara) njoaocsiaoojlam 

(.nJOnjIaBajOJOOB CrU0(3«51£l(OOCQ)1«51fro°l(OJO. OCDOatWOffljraTTOa? 

(STae€ro)omo(njU(ft>o«)C5ifS)lR53m1nmjo crufit^Loo (i3Ta«5)°l«nmocQ)jo 
ciruociruofflciruocofflanrolaa? ssraaBaaoaajo cara) odI col aeajo. 
'mlegBC/Saeaj aocogajsneoa&ag' gCnJ<fto®o (sra)rLjO(0_!)a3 goj 
(0_j,jd9(0) ojlu)l(]ft)go«j3 cruocjum (sramjoMdlaBajmo c/Dlnii^naoa«) 
ssrajC/olfiryGlaBajnmj. 

cnjosnJcnjDQ - ojisnsjo rJcoGacwjfflaa? crujcojrjacorwarroanm 

OjalStTllaBaiCTDI. 
em o o 

7. CQ)§ cru(8fyffi€ro)§ crucSojcuIra ccwsfflcroj^oad 

(.oJ«5)1nadOlfi5)8 

asmoaotDS L"-io6rDC/offl°l(oscn(!J)o 

LoJfi5)ln^Ol <Sfi5)0/srm oD^raCCWo CrUoCDlCJUlCOJOCE) K (rorajIffieTTOoemrD njcolnjoojjfn!)! cjdIoo 

(ST&)CDn3(0JoJl2l2^(!J)o CCWG OjleOOT)! 
CQ)0O«5)0(0J nJ(0(.6TllaClo oJOGQC/OJOO? (imfi(^ffi6m)mjo - nffiQiO 

QolctDjnmojmjo - ngjejoeoconstrojiajgg nfljejoolcsmccujo mmoo 
CQ)l§olcQ)jnT)Ojmjo (israicftjnDj, (i3ra«5)OCQ)(d) (SGODoSiOejegBa? (macsg 
nDcmrolaa? ffisrroomaooBfinlaoQ) eniocDloBaicTDlej. (isracsanncmrolaa? 

O « 50 ^ O 

(israjoajo^fflnnlffl soxmrolRnS CoJan^Atnaoern. (israeulejosTinTGaScQjjo 
(i3ra)«ji20OJ0CQ) ojfflQffloojffla? oj(oa(soj_j|0i2o og)CTD moarorwoRnS 
(.nJomlfiUfflooQ) BlojjjOcfcoaoffljojaooQ) (.srunffleejOcftcsTwlRsa crujoj 
oJOJomocsDl (niQlsnlonj^jmoj. og)ejo sTojIoftigjGSCQjjo 
(.njoeimmjo oofflloaijo (T)lcQ)|.a?5)l^ja(fi)06n3l(ol(iB«jmo g'D nj(0(sa 
asjfflo? mma\i\(si ojj>Onjl^1(ol(iB«jcTD(0)ja<fi506n3 CKsmofflocDaS 

o^CTDJ OjlgloBaarySjnmj. ng)eJO SlOjla&gJSSCtDJO nD^flCOoSiaej 

a5iR5)lmo(.c/DCQ)o m(o3(jft>1ao9ao6TB (isranmooojaoca) cirufljejao(o°l(o 
cmrolRsS (.ojRnloMdlRnmoccDlfflloBajnmj. (israjmraactymocQ)! (maoJlmo 

aol0Q)OCQ)l CimfiC^(.«5) (.nJAOaol^JOa&OSnelffllaSajnm (iSW) nJ(0|.6TlJ 

offlaasTO) enijraulfflonaofflocQ) (i3ra)gj<fta5 ojlsaroomo oisHcojocq)! 
(.rj(ffljj(fiiadarijsj«5TTOlQ<e«06nil«)lceajnT)j. 

crooSTUcnjUo- gml oJoaotsiaoojlaaS ffisrroomnflejo ojoctyjcmj. 

CrU{8cyCTUoC/0CQ)0§ 

njcooojea. 

AOffljjoftiOffleTT) cirujffljojmocQ) (isw) ojoaotsia ojjffljGoadocmroaaaS 
(ffl(wja«5ifro (OTanloBajfmtwImjcsfflRsS, gno snjuao(o°l(oa«5ifrorora)acim 
(fflesBgjas orujffljnjaanmj ojlc/ojcimlceajnT) s°lojl(ft>gjas nn^a 
CEDcmrolaej (israojlrajjOffljnjaooo) aa&gfplsrorroj GoJOcftjnmj. moimm 
ej, (israojffljas og)ejo oruoODCOJesragjo (maojcsoJOifeCQjjo (ruaoman 
aojeoaojeA^aassiBgjo maoloB«jACQ)jo aru^jmoj. wi(S)OW(s> 
wi) s°1oj1 n^ejo 6TiJcru}m6gBg1«j3 mlnmjo ajo&(romocQ)1§ njoao 
mmcirujffljnjmocQ) ojosaaojoam (.oJOojloeajnmj. 

crooSTUcnjUo - wi) oJoteniaraRTRnlaa? (nioomo, omjojnJo, annla 

^OjaCQ) OJ(36TTnoB«JCTDJ. 

lerucjn cnlo^dfcQJo 

oj1eraooj1raj§ 

mifiaaejmjo mlfic^lAocomjo (i3raojcQ)Oj(0aDl(S)mjo (israjCO) 
(i3ra6U6TionjUnj(oao«!iaoQj i.nj(ft>oasacQ)aocQ) nJoaocDacmrolRRS oJloo 
sloBajnmj. wiaqnDo cmfiryLao ojloojfiDmjo o5)ejo (.nJAOoocmj 
aMnegegocQ) oJBofioiflegragjscojjo (.nJAoooaijo (ijraja&jnDj. (israsg 
nnaosTTO (i3ra)«ji2ffi6m)omlAgocQ) anno«raooB«c/5 aoiano (israolctyjnmj 

10. en «j)C(ro cnjj(i{oj(0 eocrol en ajcnratrooatfeo 

(roeiaaj eonroaoojeocrol cru(8ojo 
(!J)CTUj( eocTuo CTUcScyialrao culeotrol. N I <5> (m, cimjcQ)o(.oJAoaDo ojoiaomm orujffljnjmoco) njfflcsiaaojffloa? 
crufflloJo crujffl^JinS (.nJcftoaDlflSajarnej, ciruj(o_j|(.nj(ftiocru«5iro)l«j3 
alcTDoalmjsstaloa? (.nJa&ocruo ejjnj«j)0OCQ)l«5ifro°l(ojcTD«5)jGnJoaej 
crujffl^GCKScrujo ssraj (i3Ta(iru°lia(s«5)scruciruloa8 ajcnfltij? m\cminjs 
0OOQ)l«5iR5)°l(ojcTDj. 3j(.n3CDjo (TOOcoocfisnDegBgjo oilG^Jijanrojo 
otaojios (.nJa&oc/DlaBsjnmlej, njlonm ^'3 GejOcftccrroloej 
cijiracmlayjos a&oojjo n^arolmj njooojjnmj. n^cTDjoafcoosnenmoRRi 

(.nJ(]ft)V,(roSa)«51fro1«j3 (.nJa&OC/O CirUJeOaj(S«51froOSJaft)JSlCQ)«5)(iBJ6SBfflg 

ejoo(wanm njotsruao nJcocsac/DJOoaS (.nJofcoatiaocefinlcQijos 

(OTaoC/DOCCrro ejel^1§J(.nJaft)0C/Dla96)jnmj. (maOJOOJaB® «5)6313gjaS(.nJ(ftiO 
C/Da&nSoffl CirUl2°lnJo «J)6St3gJ6)S (.nJoftiOaOo n^63r3fflm OJ^0rJlrijl(]B6)J 

ojooB (]ft)S>loQ)jo? ^'D cru(njj(36TDSco«5ifro scoraocrooaoojooo) njjoj 
csniioccrro 06)03 (.nJa&oc/oonrolisaciolnmjo (maLoojo (.nJAOc/DastTOloa? 
63fflj aftfldjcfloocruooa&osnsj (.rjoftoc/ol^j Oa&osnglffllieejmrj. 

"C6nJ6)6)nI2KSaJGffil2^Go oJJ(OOrUfi5)Of3C6nJnffl oJCMJO 

(3(.6TUnfilZi raafti9dl6TD(roSOmJO«5n!)S(06rT) 
(iJTaCJDSCMJOcScUJo aJ (.n-IOnj^(!J)o (.6TU 006)6)12(101 Go 

ruloojizilrao ruralnadoo. 
g'D ffl|.(TO)Rrra)1«j3 ojfflffloanaoojlao? (im^c^ojjjOnj(ft)(0)CQ)jo 

CirufiC^(0JnJ«5)CQ)JO (.nJ(S)1oJ0fl1(]96)6)ry§l(0la96)jm0J. g^D (ara0(O(OJrJ 

CDOCQ) nj(0|.6TiJara nj(oao(saoojj(S)acTD ajnmlejjo rJlnmlajjo 
gsccrrojo ojejccrrojo ggglejjo njjonstrojo ajcftglejjo «j)oo«>oq)Jo 
(TO&c^idS) oj_j|Oojl^1(tnoB«jnDj. gno ojlaDj(.6njnr)iao6rTU)«5ifrol6)a3 
(0joj«5Tro1<53 g's ciru(3aj(S(.c/Dn3do (.sruanao AoerDOrygjOoftioeTBl 

(0la9€)jnmj. 

cro^(0)lQwaj6inD(u)«e.o 

t.njiflia<e)06mcu)o 

1. Gjo crujoJ(36TT)0 cruccwjso crusuocQJO 
cruiaofoo ru^afti9do oj«)lnadcrujso(s«5) 
fi5)ecQ)0(ociDjjO§njl(^ejo crujoojrorrojj- 
mc/ocionDsrDjjO (i3Tae1iJOaft)C/o°l«j)1. 

a)°l(S)CQ)l(i53 n^(.oj<feO(Oo scoccifmlacT) (ijrac/ojRyinoj^oftiadiaocQ)! 

OJ«lStTn(]B6)6)rij§l(0l(]B6)JCimjCSOJ0 (i3TaCS«5)(.nJ(]ft)0(Oo «5)6)CTD g'D ia(.nf5) 

«5ifro1«j3 c/D(0°l(06)«5ifro oisoj^oftitiiaocQjjo s°lojO(siaoojl(smcQ)jo njo 

aOKJBlOClflGCDCQJJO rJoftitflCCDjaS (OJrJfflOCQJJo OJ(36Tinn^1(0l(]B6)JCimj. 

^(ffljcsrjoaej «j)anmoQ)jgg ojoSemcDo a&soonJCDlniKcrrolejjo cojon 

OUIrrS (.rJOjInadSaOCQ) (.nJa&OOOOJJO niaOCQ)CQ)JO n^CTD GnJ(0l«j3 

ojfm1§j6rrg. (arajC/ooKo (osnejcmnejnstTOjo (.nJoscEDem esnDjcroanm. 
g'D iamjniijjao(o°l(Oo ojVjcaAiocsnJoaejcQJOcftjnmj. ^'dc/djcocdjo 
s°lojO(siaoojjo crurao 63nTn^jojciruloB«jnm (osnej a&jijnJcftaflaft) 
goa&jnmj. (i3Taoj(3 aoolfflffljojaocfcjmn g'D ojv,(]ftiad«5ifro1«j3 sbctdI 
^janaoJ nfi^racoxojnJiaoajjcm arJoasTmlss? CDlojciru1(e6)jaDj. g'D 
fflsnelcoS SBdmoco) s°1ojo«jeiooj (sO) cu^s^asfsfladi rLQejrajnjaoco) 
crujoTOo (ft^fflarLQejesBag (aracrooocDR!) (.rJoosnjcDOCDjcirufflstDaoctyl 

(.nJOoJ«5)63r3gO(ft)jnD Clf\)J6UflJ86U631(3ag (aTa)Clf\)d9(B)1(JOQ)OSJO OJIgAJ K oad(s«5iR5)osjoAjsl (i3Tamjeojl(iB«jnT)j.(i3iasj«rra)(S)j ^'dodjcooS wi) 
(ft>«li2i2inflej63r3(sgosjO(ift)]s1 (gracDjiinjIasajcTDj. orasjcoTisxroj g'Dooj 
(oa3 (sra) A^aanflejegTBCsgos cojoasnooj (.nJAOonsraflejjo (sejoo 
fflO(.(B)i20CQ)1(Srijoejjo 6TiJcnjuoojjej^nsro)oa(0) (Sa&ojejo oSierrgjacfeo 

6n3JI20(.«5)ffll(OloB«JCTDJ. 

2. mjiaocicn cu^Scaad njjrajcsoado cnlfflcicmo/ 

(1D°)C/DOQ)0 (Sa00aJ(!J)1 fflJnDJ|l20CD§ 

sjo^so CQjrao oJC/oj(aj)j|CiD^m°lc/D- 
acrvjj( EfinliLoonialKrn ajlsnccrooaftis. 
(smoacmro aKSerDlcfiaarijglffljfrT) asffl°l(0(0jnjfflOAjnT) 63(S(oojv, 

Atl«51fro1«j3 oD^GCQJOcftjmO QOg«51R5)lR53 OJCimloB«jnT) ^^D S°lOJ0 

(oiBiooj (S)(snT)osj(ft>jsl ojcniloBajfm nj(oacimjnDv,nsro)OCQ) njacsa 
oojcoaa) Gmoce6)oa«j)CQ)jo aD(o°l(0«5iR5)l«KSrora)anD (ijrajCruoMncDoccul 
(ijra85)1«s3«rro)acim mliaaDmoccul (isracroocoxs) asffllocsanwos (iSTaserajj 
fflocQ) fflQ(0)ojjej^(isro)1 (ijracKjojyl ejejjBOifljjfm (seocncrujeuegBag 
(i3Tamjeojl^jaift)06n3l(o1oB«jnT)(S)joja«) rnnxTom&anDOiinjaiow a°\m 
mw)\(si (siaonDl(0)i20C!a)l momo (.nJa&oconsrariejjgg Bjseussraag 
(ijracDjeojl^ja<fi)06nil(o1(e€)jnDj. ec/)Oj«RS av,oJcq)o«kS (5)ctd1«j3 
mlomjo elnmajjo m1ffl)j,njjo (5)aa3 (imffl°lnJC5iR5)j(0)acTD ojmiloeaj 
nmojmjo nJco(a(lruaD^,raoQ)mJo nj(OQ(.nJloQ)mjo eo&(ronao(0O853 
(scruojItmcmjiaocQ) g'DOOJRXsmcsyjo ffiwanwlcoa elrrD(snnD(0°lRn1(ft> 
g1«KS (.nj(ftiSQOCQ)lao9«06n3l(Dlo9«jmo (i3Ta(sgaDC5ifC)laa3 (i3Ta)Cmj(ojj 

fflCQ)lCQ)OCQ) Qnr)ll2(SCQ)CQ)JO |.oJ«!)Jj(fiiill20CQ)mjeOjl(iB«J(SniJOa5 

(i3Taojn3 (S)«Ri&ii6TDo (wanm (saooA(0nDl(S)mocQ)1«5iro)°l(0jnT>j. 

croostumDo - ^'DaDJOcrujcojojansro) ajtSenril^jaoSiOsne (iSTasg 
nDacmro (wlffll^olcQjjnDRnjaifljOsnejsTieoAjnD anejaosro) oj^ennl 

3. CCWraO nJC/0J(8 oJC/OJ(e«J) (0J<£bl2aj(36rDo 

A)(3«rro)0(om°laoo ojjffljoado Leruniaaccaocinno. 
(TOGO rulrajonS ojjem^ojoaoj ojIcojoq) 
cinn(06n5)sro§ ojcooo avQm},ml6)Qn^m]. 

Qjn3 nJ06T5Tro (0°1«!)1cq)1«rS oJocsfflODJoaa? (i3Ta)Cmj(0^acQ)1cQ)0CQ) 
fflonlaccujas csmsto B^oMslnjanlirjl^jaafcosne (ataGgnrxmrolmel 
i2j6iji20CQ)l(S(^0(ft>jmo s°lojo«n20oj (iSTaffLnejcsTwlGaScojo mlco) 
offioojjo (.erunffloojlao? Snjoejjo (ijrajflla&offlemmjo (runmjfieTD 
scncmrolam om^nadsl^ojmjo wi)W raloj_!)(.oj(ft>oaD orujojoj njoa 
ojjffljoHojfflGiaaojfflacT) cimoiftitio(ro(iB«(oloB«j(S(njoa5 (maoinS (waa3 
ojj6TDjjoJOoj(ift)(3iaa6gBag cruajejo moolnjl^ (i3TaojcQ)1«RSciolnmjo 

Om^t^LDO 6TllCrU}(0aDl(S)m0Qa)1 nJ(0ffl(T)lfil2iaejmOCQ)1 oJOBnJJfflJ 

oadam (.nJOojloBajmoj. 

4. lcL^osemo csoDjjoad cq)§ CTU{3cyej6)6)«!)(8ojleo(ro1 
rulsocnnS rulrajonS ecuscro rDocrolojora'l 
((3Ta)roi2t,<ift)°laju (i3Ta)«Ji2KO(rol§ LcS^lcmoruo 

(SClDo9d (.6TUnfflOj1raJ0o Olffllo^OS N I <5> cirufi(^oj_j|0ojlcQ)0CQ) g'D nj(0(Sfflc/Dj(orr3«5)S)CTD (ara6ijlejc5ifC)l 

(Sa30Q)JO (.nJ06TDmO<ftjmOJ; C/0(0°l(0«51fro1«a3 n^ejO CSrUoMSafegJO 

(.nJoeiDoS ajejo cruoeojloBajnTxrojGnJooejanocTD oj1c/ojc51r5)1r53 
n^ejoo g^D oj(O0o«5iBioojl6)a3 aodB(m1s)(fi306TBj ODoeojl^jacfto 
snslfflloBajcTDj. n^ejo slojlAglejjo caracsganccrroloa? CnJAOwoo 
gene, cmacsganojjo (isra) slojlAglcrjgcfcjsl (.nJoSiOC/ol^jOoSiOerrgl 
(oloB«jfmj. gT) cruococrol (.oianl^lgjgg eermomlcftgooo) eo&(ro K cim(fflj>o ojlacQ)loB«jmnj; ofeggo ojlscQ)l(i96)jmn1ej. ojoao 
(Staooj (imanjjCrujffljnjmocejjomj. ojracrolmossS ojracK^anocsiro) (.oJOojI 
(iB6)jnD«5)1rD amjoadjjffllRRS (im(roj>oc5iR5) (.njanloMoloeastDo n^cmj 
(ffl0«j3f^(0_j|O. nJtocaoffliaoojlom (.nJ0ojl(iB«jfm(5flm cimanjjo (ijraml 
ojO(o_j,aocQ) 63(oj (imocjumcQ)06ro. (isracKjcsnJoaej GejO(ft>Rrro)1«RS ooj 
A0(0_j,6gBg1ejjo cim(fflj>o fflnn«sro)0CQ)1 ojlscoJlosajoDj. olLojjOeo 
oademo, Bog, aooJs^o ^oj OAOsne gnmcKlooo) (3Ta)(.c/)nrnoB«j (120(3 i3(ol,fi6)ejjo (3raan89,o(0(sroifroosjAjsl Ofijojaoojcmlej. offjnroj cmcnA (awnj(n)0CT)o (Ti1(ooc«(oo(n)1(m?5)°l(oj(mj. ffllL£i_!,0(gOoad6mo, 

a,ft06)6n5(imo(s3 (mcnaai ggg1{i53 (ruac^nj^Onj,ft(ioocQ) (ara) fijo QlL£i_!)0iij(06rno gru cru(ffl_!)(nTU)1o(T| ffl0CLi1(53 ros(mTOj(m(0)joA06rr3 

(S0(/DJ(O6)(T| (/D«(0)1 (mDl(i5)l6)r>jmjj(im2 off)mnnj(ioolQa)j(imj. fijlonm ^lej* (aranjcQ)1(53 o^ffliosTrsj (™(!ni«ST5)1ofT3 (graot/offljoensrmj 

(aTanj6)ciD(T5)1man89,(ol,fi6)jnmj? (3ranj(iooA«i (sejoAranaau^aj oj1(/Bj(n)1o96)j(rnj. (gw(ro1(s3(r)1(TT)jo (mcn&mi os^srnla^aoco) 

(snj6TBl e(/)cu80©6ro)ornj(ru(06n)o (roa(T§ nj(36rno(.(/Daroifro1(immj (gra^^trxjj&i^o ejoeo gsreoAjActyjo Or>j^j(TOj. afffmocsi 

AjejfflocQ)1ijgg A(3BB63r3«g (aramjoMol^jaAosnl o5)ejo(Bra1 ^^■]e>„i. cjoleroocio c/ojefflocQ)1(oloB«j(m1ej. (aTanj(ruo(T5o (n)(fflio (sofJcsDjo wijdwocuow OTafrTOffl^oal ecn(iio(Dl(?j3 (.AlfLulaBsjmnj. 
(ijtaojrrS orurao eincuomimow] (oal^jaA06TBl(olaB6)jfmj. gesB 
omaajgg eincuae,&<mcA (.6njnCiffi6ro)ocDl<e5g1(?53 (ara(TOl(S(.(/Dnadomo 
(ftjnmj. (/)°l(0)OQJlejjo (iioarujGranjffljnJsxiSTW B(3c«l(]96)jnm sermornl 

AgOCQ) (i<i9<S)(1206)(0 mnDO«mO(&€)l/i n^mOJ rJO0Q)S)riJSJ(TDJ. (rOofffUOrUUo - (ma) nJ(0aO(i512O(in6)(T3 (.rJ0nJ(rol(j96)J| 

(ifldKoloBajrmj - 1 (iruocDrnAag 5. auG(S)^CD ejej|Cru(rooJcruo SriD^^rOi (m)«miO 

(i3Ta(KTO§(/0(0°l(i(0 B^p<m]&i2ms(S)o odI oojciceo 
CQ)o oJC/oj(fn5)1cQ)(rocQ)§ aftiad'leTTxsraooadog. 

(i3Ta6ijlej(i5ifro1csrrfS(i»jo (/oolfflorrffixSeocororroj, an^flcoxcrrolsj?, 
(iflfflosn^jacftosnelfflloBajmn nj(O0(ijlc/oj(?u(Djo (.nj(]ft)0(/DaocQ) 

e€ro)O(D(lf\}J(OJnJ(DJ0O(D) nJ(0(.SnjaCl nJ(O0O(!JI2O(inam n^ejO (SGOnM 
6Sr3g1«j3(Dl(TlDJO (Oanl(W(DOCQ) (.nJC!a)(5)(DC/0°lejCT)0CQ) (rUOCJUArDJ 

ao(.«5)(Sffl (i3Taol(r!)j(iio(T3 (ruocjulaBej. aruBO (if\}(ffl^eonii6TDo (Wnjoaj 
(ojj, cruoODao, (irujo^(5i£i«5)^oc/)o, (.srunCiiijffljjoJoejrQo gojcQ)1{i53 
(Dl(imj(ij3rij(imaO(]ft)jfnn CQ)LQ0^(i5i£i esrmorDo (iis>lao(.(i5)(S0 ssra) nj(0 

aO(!JI20(ina(D (.nJOojl(]B6)J(llO(T3 (]ft)S>10Q)J(TDJggJ. ^(oilamejoo (in(oj 

(5uaocQ)1 (i»oa(fflO(0j(!sro)(T3 (seoco63i(3g1«j3 (i3Ta)(if\}(]9(W(DOCQ)jo (seoco 
ssragjas (.nJOoj(rola96)j(sojaTgl (DOCDOdflcDrorrolejjgg lAiapeoc&i 
snoegracfS msrorrolccujo (i3ra)(if\)(iM5)l(ii(/BO(iRS mlctyatnJcftOfflBjgg 
«5)a(T3 ojlffljjarorro (OaftfldliBajdionf? (]ft)S>lojlejoa(S)(r!)jo (ftylaajom 
(if\}jofi(5i£inj(oo(i»6rT)mo(i» (i5taojl(j(ii<ftn a(Djoad_!)(T3 (isra) nj(oao(oiao 
(iflam (i3Ta(Djeojl(]96)j(TT)lej. n^rrTOjaa&oasnsomoRj? (marurrS (i3Ta(5g 
ana(mTO (i3Ta)(/DloB«j(TD(S(ro(i«lej. 

cruosnjcnjuo- njjffl(io(sryoo&(ro6sr3gocQ) (n)ocju(Dce5g1(i53 (if\)(roj> 
(crrolanf? aonla (iflciKolaeajrmj. 

6. CTU(!J)J(CSl2flJ S0Q)(!J)1 CDOCD^GSo 

cnjcs(roj)CD oJ(nnDO nj1(S)S(roo (SGCuoDOCDg 

(2CQ)rD0Laft)l2(ira)^n9dSaD0 aDJ|OoJ(n)aft)OaO 

cfflctro (ro(ro crocrojiCruji rjcocio cnloDomo. cim(ffljj(20CQ)jo Agfuj (ft>g(uoca)jo anexm (ijradKscfDnifloeajnmj. 
(i3Ta(TOlcT)0(o3 smjiauliaonaofi cixxajjeooaderrxsrorroccDjo (imBOiiJO{0 
(S(5ifS)CQ)jo (imjo(D)(oifB)QO(iB«j(TDj. n^rrTOjaafcoasnenmoKj? (seocnojo 
cimmA(/3 mo^sanjg fflnDfioadlcnennegBCfS (]ft)Snmj(SnJOCQ) oo^cflo 
o^dflas (i3Ta(iicimo(inn^1(o1oB«j(TDj(S(iio (ijradflas njam uiommow 

oJ(DQ0ffll20Cll CniQl(S)laiiJ^J(TlDJ. Wi(S) ojfflffl (SBOJ ojffl 120(0120 (Ulad) 

CnJOojlifl«jnm(rol(T)jgg (imocju(T)0(ojoJcujo (im(wj>{!sra)0(53 ojol 
njjfi6TDf!jji20(i« (sraojaDomffloficoaocfcjnfDj. (i3Ta(Bfl(s3 (i3Tacru(sijjeo 
oadeifDfijjo, raogjo oSiOoJsjjOjjo (ij^ou (israaruBOiijeTDegracfaaBaj 
(TUQornalej. 

cnjoenjcnuo- gnJojijoSfinesBgoco) (imocju(iO(]ft)g1(iRS(Sajsl (.ojooj^jOo 
oftijnm nj(oao((n20(ijla(T3 (imj(0jnja(5iR5) (ulaiejo ojKS6TTnoB«jfmj - 

7. eru^nn^ (orS ra1(xij(i2aj1fn!)j){ojoJo 
CTUjdft^fflo^ (oxwrojofti^CKrocoo <:u1eo(a)l 
ra2(00(ro ca)jrajcs(o (roralnnornrnstft) ^j 
nJC/oj((cnjj1 fflffloncu onnaDlro^o cojonocojoo. 

nJ(0(.6TllafflnJ(OI20(S120rLf n^ejO(51R5)1(S(DoB«OgJO ffloDOmjo 

b1oj_)i(djo (i3Taej'r)(ft>1(ft>(T)jo (i3TarJl(TO)j> (imj(ojoj(T)jo (ijraja&jnmj; 
(i3Ta(roocQ)(B) wiaqnrxstsfl&ai orujojoJo cirnomjojsn iJlnRnloeaar^ 
sjojo(k3 ift>!plca)jnm(roej. (i3Ta«5)1(T)0(i53 oj{oao(si20ojlaciD (.nJOojloB«j 
anmlcf) i2(T)jniijj(3 (ao(?u(scQ)osjo eo&(rol(scQ)osjO(ftijsl ojj^fyifl3Lal(w 

I20CQ) (imOU}(T)Ag1(iRS (UJ>OoJ(,(ffl(OOCQ)l(OloB«6TDo. (iSW) oj (012 0(012 0(11 

(i3TarJl(TO)j>(T)jo (i3Ta(roj(SnJoaej cmjA^al(0)oomjA^aojjo (isw) 00)1(0 j 
nmlgjo (imococftanf? nn^awKswflasi snanS rTDj(ojoja(orTO crujcmo 

(.nJAOC/OlnjlceeiJACQJJO arLj^JdDJ. oJ(OaO(OiaOOJ mi&C^idS) oJ(Ol 
oJjfi6TD(T)0Ajnmj. (i3Ta(S(3nno gejO(OTT5) 63(OJ(niQO(T)OJJO 63(OlS(OTTOJO 

(i3Ta(ii(S(/OoadloB«j(TTnej. (i3ra(0)lmo(o3 (doo og)(ijlsooja(o Bj(oa(oro) 

(i3TaolCQ)J(TDJ(S(llO (i3Ta(S§ano (i3Ta(TOl(T)<^J0CUJO (T)IZI2jaS n^OOJJO 

omi2°lnj(WR5)jo ggg1{o3(WR5)a(imcQ)jo f!jl(oos1^ja(]ft)OaTr3l(o1(fiaj(TDj. 
ng)(TO)1(T)CDl(ft>o, (ft>06TDj(TDOj((3laejejoo (fflanfD (ijradKojas oD^bcq) 
(imj(ojnjao<fejfm (/)jafi(ft>g1(53 (i3Ta(sgano 63gl6nrro)l(o1ce6)j(TDj. 
(i3Ta(0)ja*306n3 (i3Ta(jgnna(WR5) (graGrojnaJl^j i2qoo(o1s(ot5)j dnAoasy 
sne (i3Ta)(ii(/o^a1ei N I 8. m aJofcadjoadOOT^nnj)S(!J) mooJl ruoajo 
rD06)fflcnjj(3sf3 afflOJcnjcmrJCTUo afctamaeiDO ruo 
saooooLoJcrooeram ruloojfsjocrucroj- 
crufi5)aj)crufi5)j (Oo ojc/oj(a(ro cnlo^dftiejo (D^owoioms 

wi) oj(0|.6TiJarao«5ifro i2mjciad_!)fioB« AemjAgoRRS Bfic/oloBaj 
ojoo? ciruou)_!)fflej; aocRniaej, ojosnol ajcroejoco) mo\(B\w6!SB(/i 
ajejojjo ssTacsgnDo (.coonlaBaorysjcrnlej. ssracrojcsnjofflej cdociqoojI 
CDccrrolejjajgg «j)nJ05ijfflj>(]ft)goGejo a&^BiaesrBgoGejo (macsg 

onOaSTTO (.nJOojlaBSJOJOOB CirU0U}l(]96)jnD«5)ej. (araOJCQ)OJfflanl«5)CDJO 

nJoaojloojraumjaocQ) (SO) njamoawoailamwo&a^ amjoadjjaB 
nffiQio Qeococrujeussfiglejjo ciDlnmj ajeuo cwlol^, (i3Ta)(.coan(0anl 
«5)mooQ)l ojlc/Dj(?u0oca) (graorosajoemo ojspIcqjocq)! mlroaoxoajgg 
CDjjOmoOAOsne esrmomanrolaoB ml(3i2i2ej«j)CQJl«j3 ajsI a&ualtB&i 
ojoo? (]ft)S>l(n)jnmj. (israarilmoasS csra) njoaotisiaoojlam (.nJOoJlaeaj 
ojoo? (arajOfflaftnejjo (aTa)(.coanl(]B6)jnT)j n^&l«j3 (sraoinS cruocruo 
ffl(5eoco6st3g1«53cDlnmjo crucSryLoo ojlfflasanmoocul, n^ejo 
caraelejoniiegragjo «5)_j,sn^ ngce5aoi.«5)CDOCQ) njotsrunci njoaocisiao 
ojltijSanroonD (.nJOnjIaBsjnmcrolrn cairacsgananrolaa? njlom 

(I»1«j3roTO)6)nD m1l2CnD(OOCQ)1(OloB«6TDo. 

cnjosnicnJDo - gml csira) rjfflloojrau rjoaocsiaooj n^ejo nD^aw 
6st3g1ejjo oj(nil(i96)jnmj. n^crooasS n^ejo sloilAglajjo cmacsg 
onoccrro n^rrrojaaSiOsnsolayjnTnej? aoj(?uiaocQ) (maarosafefflsmcscinroo 
sj&jslcQ) amjnMjjOB n^rrrooloQjjnmj? g(s«j)ryol ojloj(ola96)jnnj 

9. nQenado/eiDjaoroiao SaJtrocruo sruralcroecup 
CQ)crui2ln3 (."-Ioctdos ojermjcjoo onjoojlsruao 
LoJoofflenDoajIrarTOo crucScysaocroo Ln-isooooo 
OQJcnjalnS ruloojcKau rulerucKrojjoad ojrajroiao. 

CQ)0«(0)0(OJ aD«>°l«)«5T!Bl<!!8 (.nJOSTDOS, (iSWnJOmaS, OJ_J|0mn3, 

(TUfflomoS, gBomoS ^no <i3ra6rajjffl°l«5)l(]ft)g1ejjgg (.nJoemnS (.nJGOj 
c/dI^j (.riJOj(3«5ifro1^j6)(]ft)06n5lffll(]B6)jcTT)j(jojo (aTacs«5) c/D(0°l(0«5ifro1aa3 
8gg1«j3 an^flOQjnstTOloo? 0(?u_j,eoa)nstTOOCQ)l S6rroo(0)^«)jnj«5ifro1«j3 
(araolcQjorijsjmn g'D crujaMdaaocQ) s°lojo«ji2oajjo ojmilaeajnmj. 

n^CTDORRS n^eJO S°l0jlAgJ(SS(I«j0 n^fiJO (aradfOg (ft>ffl6TT)6Sr3gJO 
(.rJOeiDCSmOSJoftiJSl CSOQJOSfl^J OJ(3«51fro1(iB«Jfmj; (aTa«5)0CQ)(d) g'D 
(.nJOStDGmOQJJO gl.(lBlCQ)6B13(Jg(I»JO «J)j,nJ85)l6)riJSJ«5T®JtrO«»1CDJ6n50 

oaHgjgg momo(.nj(]950ffl«5ifro1ejjgg cseoc/iojocrucDa&goffi? aeflmojjo 
aftiadjsnjcDOjjaocQjIaoBaoeTBlffllaBajmnj. ^oB«o(ostT)«5iR5)o«j3 n^ejo 
0mjniijj(3(iB«jo njoaoanaoojlam cairaolcsDjojoaS cruocjulaBajnmlej. 

C3tanf5)g(]ft)(0StT)o OjlC/DJ(SUfflOCQ)l(i96)!PleroTO)0«RS S°lOJ0(Bia0OJ ng)eJO 

(.nJAOfflonrolejjo cirui2(3(5iflao(r!)l«5ifro°l(ojcTDj. (aratwlmoc?!? seoaissiB 
glR53m1nDjo ojl(0(S(romocQ)l njoaoam rJlowocalRRS ajsjoftnctylffll 
aBajnmj n^sancs? <ma(irijoa5 (stdaqnDacstS) (.nJOrJl<e6)jojonf8 cruoail 
aBajmoj. aol^ (seoa)oelejOoad6si3g1«58 (i3ra)Cirud9(roiao(G)l(olaB6)jnT)j 
n^al«j3 (ara)(.c/)anl(]96)j(TD (seowsaiBog (.nJOoJlaB^jmoj. 

10. CQ)o 0Q)o SeJOafco aCDCTUO cruooj1eo«j)1 
nj1aoj(3Jt)ax)firro)j§ .feoaoQJsro) cooocmj .ftofflon? K (Oo «5)o SeJOifeo SOQ)ffi(Ci) (TOOoCMJ aaiOaOo - 

cru(i5)crui2iof30«5iaffi€TO) o nr)j^(3^scQ)(3 ej«j)1cft,oa§ 

ojlaojouiaocQ) (ijraarogoSiffleTDCscmTOOsjifljjslcQ) fflmjoadjjOS (seoo) 
6gBg1«53m1nnjo aaxSc^mo njlfflaBfinmoco)! ml^BmejaocQ) (araows 

(ft>(06TD(Sa51fS)O6)S (T)l(Oa?5)fflfflO0Q)l nJ(0|.6TlJaCl oJfflCSaCrajfflOCD CDJjOmI 

CQ)l(o1oB«jfm1oej895l«j3 o^oooejoo (sejoAoelejOoadegraogrijol 
iLil(TO)l(iB«jnT)j(sojo (i3ra(.nJA0(0o o^6)(S)ejoo (seocnegraog giuloBaj 

GejO(ft)6SBg1«RS (SoJOOJJ(ft)CQ)JO (iTOOjlSJgg CliOCneBROg CnJOojl(iB«J 

fflmjoHjjKS ao(o°l(oa5iR5)l«KSm1nT)jo elmniaoQa)! (i3ra)«ji20OjlfflciQ (areol 

CQJjnm (i3ranfS)8(ft>(06TDCQ)J(iB<inQOCQ) OjlGOJcfc nJJCOJnadOCD (SCirUOjl(iB«J 
ACQ)JO (imeU(l9€)«)l(fi€)J(ft)0Q)JO OrLj^O§. ng)rrrojS)ifeO«6TB(TDO«j3 

(ijraojoS (wmloB«j(soj6nslcQ)jo QojggojfioeajcsojsnelcQijo o^joawejoo 
(i3W)(.a)nrnoB«jnT)joj(sojo rnnm nJi&emmow] @ciS\<6&i<rp 

3jla5)°lCQ)61J6TOaJUo 

cnjosnjcnjuo - njj(3c^(.njift>«)6iT)«5TOn«53 ojlat)jrauonf!j)S(ft>«)sm(s«5TO)o 
sjAjslcD) cimocjU(ft>«a3 Aylojlom oj^enDlaBajmnffiflmjcsojeTBl 
(imoco«j)1ojaDO«RS (maelejOotinjjflcmTOlaDjas (ft>0(0_j|O nJOGCCDsns 
(TOOcoil ojrmj. (macrojocfeoenej mloMoB^oaeoojaasTO) (.nJC/oooml^jo 
(iruoSiOaeoojanstTO mlml^joaoSiOsns ojlenejo (.nJAoeiDo (ijraifflo 

1. CrU 6)OOJ6)6)G(!J)(ro oJCOQo LSTUnfflCUOQ- 
0Q)C«5) OJIoOJo CDlaDl(n)o (§0(0)1 OOJCSo 
goJOCrUSOT) oJJfflJoado SCO) nD\^S:,Oa- 

cru(S(!5) aojc<ift>ffii2(!5) r3«5)laj^arra)ao1 aD°l(oo§ 

^egraacD CQ)oa(S)O(0ja5iR5)CDl«j3 ^'d cimauj^aDaocQ) swccrro 
(niQl«5)laiLj^jnDj og)CTD (.rLKrolanlcQJjaTeoAjnmjGOJO (i3W) ojoa 

OjlOOJfiDCDJO (.nJa&OCrUfflOQJCDOfflCimjfflJnjmjfflOCQ) oJfflCSTUaraoJfflfflO 

(oiEioojlacQ ciruQ(iru«n(seoa)6SBg1ejjffljgg (israelejooadegraag aojoj 
(orajGnJoftfljl^ mlonroxoo oraGgonacmro CDjjOml^j oSitfnccDjnT) 
(iruocjD«)a3 QmomlejOceeijomj. CQ)oa«no(0ja5iR5)rr3 wi) ojoaoamo 
oJlacD gojooml^j (ft>s>lcQ)jcTDj(sojo n^i.(ft>fflO(.(romocQ) (maGgnnacmro 
cmroacTD (i3ra)(.a)nnl(iB«jnT)j(sojo (maoinS nJi&smm'\rm<B&oi2mow'\ 

(iB«<PlCQ)jnT)J n^CTD (fti0(0_J|O mIoajCtDCaOoSijnDJ. CQ)Oa(B)O(0JQilCDC51R5)l 

ejjffljgg (israelejocfldesraglejjo (ijraojaoS amcim cftjcojegrajmnlej. 
(i3ra«5)1mo«53 (ijraojnS gno (Offisofflctyaoonfflaccrro (rojjSl^j oSiylcEDj 
nmj. (ijraojmj njjmfiffisciao gsneooSijorilej. (gra8»1mo«53 (maojam 
enijraulffloamnDj oJoccdjctdj. ofljoinjaoftioasnsnDoaj? coioacroooj 
coTwrrS omofflOJomanjojlrDjGOJsnBl (ijraaruocoajomanjoeaag (S5_j,sl 
(iB«jnDj(sojo (ijraojnS enijauliaomocfejnDj. 

CAJosnJcnjDo - gml cruoSiOQ njjojniiam mlml^jaAoaTB ajcft 
g1«53 ojoarrrolgjgg cruocntwl omnJoMSfflOoBajmoj. N I ■<s> N 2. aft)Oaon? 0Q)Sdft)OI2CQ)G(ro fflCDJ^fflOrOS 

oj(oj(0oj(ro<)ft)0i2cruj) afc^raoojiaciorroanjl- 
6)fflnnoj crucSsoj (.n-ifuleJtonrol aft)Oao§. 

CQ)O6)«5)O(0j«5ifroa3 cseocossraog (majraffllaBsjnmjojcsojo 
CQJoasnoffljanroorRS G^n3dsloQ)l«j3 g'D (sejoa&roTTOlcsejccujo njoeejo 
(]ft)Rrra)l(sejcQ)jo cseocosBtaofS crujeucsnrxwjifegsstagocQjIfflloBaj 
nmjcsojo (maoioS (seowsairaag ssraelejniflaBajcftccujo momotrJAO 
(oanrolejjgg (std)i(nnD6isBui (ftooeiDaocoJlanTOonm n^ciflas 
ooQjejoo cseomesraoS eje^aoa&jojooS cruocjulceeijGao ssraojlas 
ocQjejoo cft^BiaorDjcirufflstDo smlaeajACffljo Orij^jcTDj. n^mnoasS 
CQJoaanoffljcinroaS ecDOJoamccrroacTD (i3Ta)(.coan1(]B6)jnmj(sojo g'D 
scoccrrolaoS crujeuQeowesraag oojojQryosjAjsl oilaftiafl^jA 
wIcQJjnDjcsojo cara) ojIc/ojfiDiaocQ) (araarogcftfflennscmTOOsjcftjslQa) 
go&anaa? n^ejo (sraelejoniissfigjo g'D c/Dffl°l(0«5ifro1«j3Rj)anm oJlefl 
mi2iocQ)l«5Tin'lR>jcTDj. crujnjm«5ifro1(53(Sajoejjo ssraojao? fl^nadsl aeoin 
6st3gjas (SCDGO gcoxDjcmlej. «j)«j3n£iej0OOQ)l (araoimj afflsroom 
oofflo moj°lm snao cruj°lA(ol(SoB«6ns«5)OCQ)l ojojcnnlej. (ataojoS 
ecoojoam (.nJOoJl^j smmafflsm srucnjucDSSBglrt!? nflnmjo cruBO 
ajo&(rocDOCQ)l«nin'l8>jnmj. 

cnjosnicnjDQ - ajsOsriSTO) osnsj ataroesiBglejooQyi ewojoaoS njoa 
(.rJlcoxoocD) cQ)oa(roo«)j e(jB<rociaoa(Orijdl oj^strTl^lffllaBajnmjcsojo 
(araoj^aB® nJoaossiaoojocQ) njocsrunci njj(0jcsniio«nroiaa3 sAuamo 

CDRKSa&jnm AOfflJjO gml OjlOlfflloBajCTDJ. 

3. cnocQ)i20(nT20 (."-ifu^KCDcn ejeep 
00 saoDCQJO 00 eruoDjfoo (.wojscrooo 
0Q)(si26)6)njo3d ru^enojscm smcn B^s\^- 
oru«5)a6)rmj(nad ajrajroao rulaj^enojcsaj) onnojo otojoo. 

0Q)oa(S)Offlj«5ifrorr3 c/DO(im(.«5)6sr3aej njol^lg (aTa)CsajaBnjj(36Tin 

aOCQ) (.oJeOciad6tT)631(3g1«53(fi«JSl nJ(O0O«JI2«5)«5)ja«rra) mOCDO(.oJ(]ft)0 

fflcmrolRsS ojaSstTTloBajnmjGnjo (grsj «j)<3(eaaD°lejmocQ) srujaulaom 
(araGganacmTO ejelosajrmlej. CQ)oa«no(oj«nron3 enijouliaocDO 
asnocim (sraana&offlanrooffl? (.nJocinromooQ)! (S)&(&€)€sb(/6 cuv\ qjIgoj 
dJcdo msonrol (araGganacmro amcrulejoceajmocrolmj (.c/oaloBaj 
CTDjcsaio (araoimjo (araGgonacmro amcnilejoaeajojoa? (ftyloQjjnml 
ej. (3ra«j)j(SnJoaej (macro njoaocmaojlniiccuanroltij? ojgafflCQJCJula&o 
Ga&oSceajifeCEDjo (.c/0(?ul(]B6)jift>CQ)jo anJCffi«5)1§jggojmjo ssraag 
onaccrro (.nJOnjIaeajajoofB AwlocujcTDlej. ooJoacrooffljccrroacD 
cstaGgono crujoojo ciruj°l(ft>(ol(iB«jcimjcsojo cisraojm (stdaqnDaimm 
(.nJOojIaBajojooS (fttfnoQjjmoj. (r!)oa«5)Offlj«sro)a8 (stdaqonacsm 

(.nJOrJlaeajCTDtWlm gCTOaBaSaOCQ) giiJGOQJOSJifljJSlaultOlaBajnmjCSOJO 

CQ)oa(S)0(oj«sro)m (i3W(sgana«5iR5)Ajsoa(ffl slojlaeajojoof? cruocDj, 
aejoanlffllaBajfmjQOJO (saaqnDo (maojafflccrroacTT) ciruj°lA(olaB®j 
nmj. CQ)oa(S)o«)ja5iR5)Of3 (oarrfS srujfiDlcscQJCCujo cruocjumAGgcojjo 
(i3Ta)(.c/D0QJl(]Baoa(ro ssraGgananrolaa? a&^njacQ) 0O(.«5)o (.njanlaftiafl^j 
a&ylcQjjnmjcsojo cmasstaacDcojjgg a5^,nJom1(3e«)CDOCQ) cruocjua&anS 

Q0«j3 nJ(O0O«JI2OQJ (]ft)V,nJ0Q)JggOjmOCQ)l (TOao? QoaJocnaocTDOCDjas F aoojejl^jcaool (israojaoS ajmnltij? (roarrfS crujtojnJo (.njanjjaftflda 
sjanrolaBaostDlaBajmoj. 

4. ooocQ)i20«5i20 6ru&Jnn°lsoooo ejcsigj^ 

00 aJ t,"-ii20f30«rfTOnJsrroo ojOoJjjejlsBaioas). 

n^fflffl(!J){OJoJ06)fflCQ)(30Q)«5)efi5) CQ)Onj«J)J OJIgJOo- 

rru(rofflfflrmj(nad OT&)roi20 culc/oero) csrumacDoa. 

g'D l.nJA«)6TDC5iro)l«RS nJOaWTOlfflloBajnT) (i3Ta61jlejt5ra)1(Snf50Q)JO 
(i3Ta)«JI2(0JnJQOCQ) nJ(0(6TllaCl nJOGdODJOaCD gnJO(imm06TljejalejOC51R5) 

fflmjcfldjjmj i.oJOojloB«jojoa3 AsncEDjomlej. cimizKiman (seocnesBcsgo 
sjQjgg (i3Ta)aocQ)j(Snj<ftafl^ o^ce5i20(.«5)mocQ) ojfflaoamoojIaoS 
g«RS(Sasi20CQ) (ijraelejOoiKscinroosjoSijsl mlomnfflo oJlaojfiueooj 
(sccrroosjoSijsl (oiarrfS goMscsflOjam iJlofroloeajmnRJ) gojocrumo 
eruejansTO) croaajoKloeaejoAjmoj. ^(.nJoSiOocajgg enjejnstrooasS 
(Oanl(wmocQ)Ojm (macsgnnacsrw ejeloeajnTilej. ^(Wjcsojoaejananm 
(fiicSanwnjjj (wjjOcnffljnJiaoAjnT) (.fiJEiofloaoSiOsnejo (ijraGgono 
(.oJOoj_!)mejO(fflocQ)1«5iR5)°l(ojnDj. (i3Ta(fflj(SnJoaej cmoRnilAejAtieTinegB 
go«j3 (Oanl(WfflooQ) cimoCQ)a(0joj«!)oj(imjaA06n3 63(oj omocuoftimj 
(.oJOojIoBajojooS AiplcQJjnmlej. o^nmoRnS erujfiDlfflomocQ) 

(rUOCJUofcoS rJjfiGC^OoBfinegBgOOQ) gnJOCQ)6St3g1«53(feJSl nJ(Ol(.aD0l 

^, (i3ra(mocQ)(m(.nJi20(3(Orif)l«5)mocQ)1 goScsasiaocQ) oraiglejOnadGOSTWo 
sjoSijsl mlffloffifflo wi) ojfflSEOOjfflam goJocimloBajmnjsojo 
(israojaoS (i3Ta)«ji20oj oJotsrunfflnJOffloanaoojlRKS (.oJcsojc/oloBajmoj. 

cruo6nj(ru)o - ffljnSnJoeTurro (0°1(S)1cq)1«rS oJoaoanaoojlacD (.nJOrJl 
■iPiJSS fflnDOojjffljoadciaoffljas anrxoijararu) ojKSenrrioBajnDj. 

5. rrooCnJOffl65rJj)OOffi^n9JSCQ)o ffieTmoooan^oJonog 
(fe^cmoajiaosooo culcrocooOTOg L"-iwoooro)o§ 

GOT) av&c^cno rro(3oj(rog t,"-iOn-ii cjdIoo 
CQ)j<fi«5)o«5Taofo§ rrocScyeaajoculaonTOl 

ojlaojfiOfflocB) (i3raaisS(ftp(ostD(s«5Troosja);s1cQ)Oj«)jo omflt^LDO 
(i3Ta)CrU(iB<rol(Dan1(roffljiaocQ) QorxSoadlwemo QjnSaiiJonT) (0°1«!)1cq)1«rS 
g^D nj(0(.6TiJaffl njfflSQOojfflam mfmocQ)! CnJOiJl-yli ffisrroom 

«51fO)0«58 (ffl^nJ(ffl(0OCQ)lC51fS)°l(0jnDJ. (i3TaOJ«l<fiaj CQ)0a«!)0(0JOjlCDnSro)l 

ejjffljgg (i3Taeoojc5iro)lGo8oQ)jo (ssruocDo gaTBOoftjarriej. goj^ 
njj^6TT)(ft)Offlnao(ojo oj(OfflaDoa?5)n20(ojaocQ)l slojloeajmoj. (ijraoj^ 
(fflnmcmrooam nJOffloamooijcaooQ)! 6Tiiau)anj§ wiaqnDQCstS) og)ejo 
eoOTcmrojmlnmjo CnJOoJl^ mlcmjiCsninfflaniBlKsS oJJ^6tdi20cq)1 CoJojI 
oMSfflOAjnmj. 

cruosaimDo - gCnJoftooo ojoaooiaoojlacin (.nJOoil^ aoDOojjoj 
cfldnaoffljas QanliaacQ) ojfiennl^csasciado (.6nJf^(sejO(ft>Rrra)1 

(SejCCUoSaj GnJ0CQ)1§Jgg QnDOoJJfflJniinaOffljaS l2J<i9«5)laOQ) OJ<36TTn 

oBajmnj. 

6. eruraooTO ojlffierroooo rmjrDlamjl(roo(8«nQO§ 
rmomjjOoajecQJOcoora ccwcmco)? c/ojauonJOTimjos 
e«j) t,6njnffle&joe<ft)oadj njcoonroafcoeej 
nJ{ooi2^(!j)og nj(0li2jiijj)nra)l rmcSsoj. I <^ CQ)Offl(S)0(oj«nB)a3 (soiraoow c/Dociru(.Rj)«nsro) omiajjife ffisrroom 
GJOfflo (3ra«5)l6)a3 csracScinDcirujtoinjaocQ) njcoaoojiaoojlom 

o 9 

mnmocQjjo G^rusaoccDjo amcrulejOcBeijnmjGOJO (tolqo AaSfflannej 
(crrolGoBoQjjo a&olBEiocimo&crolctyjcsscmjo «j)j(Oa)(0jnj(scQ)oa)ffljnj 
csccrroosja&jsl CQ)o««5)O(0j«5iro)6)a3 ssranfrogafctostDo (rola&^jo c/ojrau 
0OCQ)l«jTro°l(ojnDjcsojo (massraocDcojjgg (.rJCQ)«ncDao°lej«>ocQ) cruocu 

•Bi& EfflStDcftOejCmTOlRSS C/OffllfflOnSra) (TOJjSI^J rJ(0|.6njaffl rj(oao 

(ijiaoojloa? ra1oj_!)Crucs895(5)«5ifro1«j3 (.nJcsojcrnlaBsjcftccujo (maoflas njo 
ao0^(ffl(imjffljnjmocQ)l cruoocruofflenjcnjucrxcrrolRsS CQlnmjo cdIkbj, 

0000)1 fflJoBfinI CnJ0ojlaB6)J(Jft)CQ)JO OiiJ^jnDJ. 

cnJosrucnjDo- aaoaRnoffljRrrooaB rjoaoam (.njoojcrol g(s«5) c/ofo°l(o 
(crroltijSroTTOonm gsneoa&jnmj. (araoro^ifljoejanro ssraoiarrfS cmnlcKl 

n^63r36)CD(I»Jgg«5)0CQ)l(0laB6)JO? ^'D (i3Ta)(.COan«51fro1CDJ SOJnJSl nJO 
CSajCTDJ- 

7. OTCmOS aft)jeJO§ oJ6Tajf3(/OCnJ«5)1ri^OO 

GraruocMJ crucSeoj L"-i(roleraoj(roocruj! 
aft)(3ia206rDl ojIffisnnociOfacQJCMJ orajSJiao 

nJCSCO/ojJjCICQ) CTUCSOJ nQo9)°leOJ(TO)1. 
(i3W) fflnDO oJJfflJnilOnS (SBnnO(TO)J> CTUfflCOXiSro) oJ(Wlm6T5UJ A&l 

(ftgjo amscruosjAjslocajgg ri^ejo csfloiRna&gjo - ^ojoocuejoo 

(i3Ta«5)0«5)J(ft>gJOS G(]ft)(.n3C/D(iM5)l(]ft)gl«j3G<^OCQ)1 (m£l1«5)larLj^JCimj. 

cmaQOJOsja&jsl cara) s°lojn2jd9(0)mj csdoockooj srucnjussragjo cairaoj 
csaonifloBajnTilej. (Stamnrofflo csraojaoS crufflcnjcro AslsiaeaBgjo 
ojlffiwroomaoaaocQ) s°lojo«5iaoojjo - n^ejoo njoia (sraojlmoc/Dl 
oaocQ) nj(0(.snjaCiroTB)l«j3 ej°lmaooQ)l«5ifro°l(ojnmj. 

croostucrujo - s°1ojo«5120ojj nj(0(.snjaci«5ifro1«j3 n^i.nJ'ftoao eflmao <M\^i6>s,osi<&6>6mo. K (rufit^LDO (ijraa&nmj slojloeajmoj. ng)ejo nJOoJomersLiayesB 
glRRSaolnmjo ojjfi6TDQOca)jo AsnmjGnJOAjnmj. nn^BcmcoTwlejjgg 
n^ejo (iruoaooQjegragjo (i3raansft>0(06gT3gjo ojlo3dCQ)ocimo&(rolAgjo 

(SOJSfflOaS mOSlnjl^ (i3raffl(0mOCQ)1C51R5)°l(0Jfmj; Smm fflCOStDtOnfil 
(WmOCQ)1«51R5)°t(DjnT)J. 

cnjosrucnuo- ^'d (.srunciojlBjjCtyjos (ijraojAoaoloco) ojKSennl 

(meracrora^iijoejjjcecroo- 

10. C<)ft>toOOJ(TO)§ ffiLWOOCCrolCOJO csnjniacDlnadoog 
Ca)JC!Q)o SJnDJKJ) o^ofecSnadlo t,WO(3D0Q)(TO)8 
(S(!5)n3dO (5126)6)0105)00 (.6TUnfflOj1rajjOo OICIGfiJ) 

aolGOOLOKroo rulculrufflfflBjjCnjOT)] aJ°l(36rDo. 

CQ)0O«5)0nTnOCD g'D gnjmloadayrailRRS Ojfi6TT)1^1(OloB«J(TDJ(SOJO 

(i3W) ceniaraojlBjjacQ) cruoenimjul^ 63(oj aoo^o laiawBJOfflo ojjjoMn 

fflO(iB«1CQ)l(OloB«J(TDJ. CQ)Oa«5)0(OJ«51R5)a3 (fflOOB OJ^6TDa51R5)1mjo (i3ra)(.aD 

fflccrrolmjo oJolanauQlsnlaeajo wimimxasmaow] mloMAOiaeo 
oj(s«rra)oas cmmosctyomjio A^BHegoc/S (macDjoMolaBsjfmjQOJO 
(sojracmrolaej ctymofiasifl (0an(imjj63r3ag (maolcmjAccujo ojoceniaci 

nJ(0ffl0«51B10OjlaCD gnJ0Cn)1aB6)JACQ)JO arU^jmojcsojo (i3ra«5)1an3 

s1e6Troo(rDjojjaocQ)1((3loB«jcTDj(sojo CQ)oa«5)O(0ja5iro)a3 cimjcQ)o 

"o^cft^cfldT' n^CTD mOl2«51R5)0«53 (.n-iOrulriDCZlOCQ) (S(.oJO©Sjejl(fflOaTn 

CQ)1«!3 at)0(im(.«5)OjlcolcQ)mj(iro«)1^ cfO(aJ0GCQ)osjce3jsl nnojmo 

ariJ^JCTDJQOJO CCDOaanOffljnSTTOOS OjlU}1|.rJA0(0o (.SnjnffliiJ«)_J|0 

oJoej1^1(DloB«j(Tif)jGOJO (i3raojmjfflO(.«5)o ^'D i6Wnmai\a\^ gnjcsra N AJCTDJ? g(iB«0(0JjO QjlOJffllaBSJCTDJ. 

8. OQJLDO cr)f3j(§ cruj(n3ffiocr)os croajsLra/ 
rrucoo coajnrol ciooaajcinj culnnoco) 
(OLQO culrajonS cnoaajojora culajcsans 

oJ{00«5)oJ(0o nJJ(0Jnadmj6)6)nJ«jn S]CU},o. 

63!Pj(ftnO(e6)06n3l(Dl(i9«jnD mBlAoS (ijraojcojas mofflojojegrac/S 
(STassraamcroanm esrmomlAaa mo0(ojnj(Oanl«j)(oooQ)1 njoonjo gIoj^ 

rJJfflJnilCDOCQ) nJ(0(.6njaCl nJ(O0O«51BlOOjl«53 ej1m(OO0Q)1«51fro°l(OJCTDJ. 
9. CrU (ICQ)0 oD 6)fflOJ «5)«J)oJ{0l2o (.STUnffl ffirUG L6TU6)6)nffl 

oj eojcroT mocrujjOLenjniaojncrocejjsej eruo)!. (rocotrol 

(2a00aft)O (0(0(5)1 oJOnJfflOrDo C/^JoDO (.W CnDl(2ej|0 

nj1i2j(2d&(n)o/a^(2(n)o eciKol. 

cQ)oa(S)0{oj(5iR5)nf3 (isw) oj(0(.6Tiiaffl nJOBOfflizioojIam (ijraolccuj 
(imj(jojo (aradirrS (.srunOo (oanm (ara)(r!)1(5iR5)1(0j(TDj. (stdcu&cri 
cuouaamflasi, (std(S)OW(B) (sradiaof? ciru(TO)0(D6sr3g1«j3 (STa)(0jo«5)a(im 
(.6njnffla(cif0) (i3rao1(r»o(!rra)(U(oocQ)1 a&ostDja&csDlej. (STacinB n^ejo 

(.nJ(ftiO(0(g1fg)1&J}a)gg CS(/DO(ft>631(3g1«53(Dl(imjo rJlnfOcftglKjgGOlomjo 11. (n)(sra(ro(d) cru(n)j)i2i^oad1(06T3(/^1(oosnj ojj(2(oonj0aj 

6)6)Cir)(i5)f3aJ°l(36tT)t,CU(S(!J)0/cjDl{S(!J). (DQS nJ{0fflg§nad1(iej)0 

roias nj(0fflg§nad1ej)g. 

(.srunfflculBjjOffljojfflOcftjnm g'D (im(S)j>a(mT5) (i3W)fl_j,o (i3Wo(/)1 
(ocruj aan(3nifl ojAglcisa oJoerurrolffllaBajo (.nJa&offlo (/o'DroAia 
aDficfldlcee) gnj(srac/o1^ja(]ft)Osj(oif5)j. CQ)oa(ino{0j(5iR5)fT3 ojIcjuI 

nJJ^(^o iSniciS2lDj«l\j&(m!5) nJOej1oB«Jfm1ej(SCQ)0 WiCUm g(fflj oJOl 

oB«j(uonf8 (iruoculoBajnmlej. (i3W(roocQ)(d) g(0)1aa3 (njruso^ffliflo 
(.(/)an1(iB«jcuon(3 (ftylocyjnmlej. fflnDoajGolaofioBaj ooaoruoBaofflo, 

fflanOfflJ(T)1l20(3(iB«J (T)Q(ima96)0(0o. ^(.nJcftOfflo (06n5J(.nJ0CU(/0^o 

ffljrDlaoa® rnffloruoBaffll^joAosns i(nmn(stm\&ai (i3wnfS)_!ja(!sro) 

(imji2j1i^1(iB6)J(TDJ. 

C/00a0)1nJ0Oo 

630o e(.f3o aft)(3s6rDe1§ Lwosnijoooffl (sracuo ecrao 

nJ(S(^j^ i20dftadoe1(ojjffiLro)o§ 

Cmal6)6)(0(06T36)fflMCTU(rojnadSJCUOo CTUCTU(!J)CDJ 

e1(3cuj)(2(TOi2 asci\nD]<mo CQ)raocQ)jg I ■<s> nJJoSdO CUlC/OJffiQjraOS 

croJcnj«5)l ecno 6ru^nncnj(!J)njl(3racjDO(n)j. 630o 00000)13 ! c/oonols ! OOOOfOlS !!! K ©(feosjraTTOlgjsnf. '^ ^a smoBgcBcatjja c^ €iS}^ ^OKB* v? c/ooorolnjooo 

630o ecf3o <ft)(3s6rDel§ (.woeiDjcoJoizi craruo ecrao 

(TUDlfflfflcocosBaococnjrajoadsjQJOo 

crurru(D)rDje1{8ojj)Saom csoainnlfino OQ)raocQ)jg 

cruJcruKrn on ^csLmo oj^(3Jt)cwoajo8 oa)janj(0)l cn§ 

ojjo3do ajlaojsruraos 

CTUJCrU(0)l eClDO 6rU^nn(TU(D)oJl(3G(JDO(0)J. 

630o aoono)1§ ! aoono)1§ ! c/oorfO)1§ !!! 

cojffljcftjejanroltijS ojIg^ (israejiCirulaBajmo ooloii^nS (oao? tf)j(oj, 
crunDnJodl, aocDOJcftjejo goj(3aB6)j aoaigajsneocftjcTTxrolmj gaoj 

«5)(fl3(SgOSJ (.nJ0fi(Si£fl(]B6)jm0J. (Son CSflOja)6TD6Sr3(Sg! smsisBiA 

crujomo (]ft)(36Tin6sr3g1«j3(]96)js1 aooigAfflaooa) ojriJCDSsfic/S 
GSiiA-BQaem. rnVs, ajeucrucKjRyfl, ssracrue^o (macrojcsnjoejjgg aoj 

nJOoJa&fflSSBgOCQ) (rUoCO«5)laft)a3 gOJ 6iro)6gT3gJfflS cft^StDSSfiglRJ? 

njanlflsejocmlffllaeejcsm. srmesBgjas crujomo s°Ioj1(Ko ODOconjfflo 

OQ)6TD0OOC!)1 eOjlo96)(S6tT). 6iro)6gT3C/3 CTUBO eCOOJflOCOOCDmAglRSS 
OJ_!)0nJV,«J)(00(r!)lffll(iB6)(SStT). aft)(36TD6313afS6)ife06TBJ (.C/DOjlaB6)aO(.RJ)o 

Srij^ooan csm(.«5)6st3a3aifl306n5jo cruBO aocoga&alBEissiBog 
fl(3aomo 6)Dj(^G6m. nafflanaftTlejjo ssraaowgifijOffllGciyo moc/oanrol 
sejaBsj nj«!)1^j6)(]ft)06n5l(ol(]B6)jnm(S(KO (stdjWi (S^ovaJSiiA smssBui 
ra(3aDl(]B6)o«jn(ol(]B6)Q6tT). 61(5)693 gjfts n^ejo (araojcraojesfigjo crujG^ 

rUSOJJO (STa«5)^CDl(]ft)0 rJJnadSOJ2l20CQ)1«STO)°l«>G6m. 6ro)6gBgJ6)S 

s°lojl«5)o Geoc/)ojlejocim63r3glejjo (.nj0ora6siBg1ejjo a&jsl (ftsnmj 

CSnJO(]ft)0«5)1ffll(]B6)G6n). gCOOJOCDJ (.nJCSOCDOSCDcftfflaOcftCClfmaBeQjICDCClfrol 

ejjgg (majoujcruj 6iro)6gBC/3(]96)j ejel(]B6)(j6n). (sflOJoSiC/? a)BHj6)s 
n^ajo g(.(iBlcQ)6srag1ejjo ai_)|Oojl^ (macwloo? ciruo(0(]ftiad6TDOjjo 
cruoiijoejmajjo msanrojcimj. (i3raoj(3oB6)mj(]ft)jejaooQ)1ffll(]96)jcim«5)j 
6)A06n5 mi2i2j6)s g(.n3lcQ)6si3afS(S6) crujcoiaaoccDl crunaoficnesra g1«58(S6)jsl 3j(ol(j96)jojoa3 cn)ocola96)jnmj. (macro! mo«j3 (maoisfflosjo 
(.rJO(3«nfll(]B6)jnT)R5) gajl(i5)oioc!Q)1(ol<e6)jo). (i3Ta6ijlej csejoa&esfiglejjo 
crujoQjaoGcruosjcftjslcQ) (SflcuoosnS ^(.0308, cru^cyeetromooQ) 
njjnMO, (maffllnadsmloJOfflcftCDOCQ) «5)ofi(ftiti_j|n3, (coffljrLurriS) 6njjraul 
(oosmocQ) 6nj^ancirunj(S)1 - gno n^ejo (soojiroAgjo ecoojooo? 
raloj_!)Qjlej«5)1(]ft)C(3 (araja&jnmj. goial n^Gryoipjo mi2i2j6)s On^c/ojco^j, 

OCCrro OJ«l(?Ulrijl(]B6)CS6n). gOJfflJ6)S (]ft)V,nJ0Q)O(S3 CDQJaB® n^GryOiPJO 

aocngo g6n30(r!)l6)oB6)06nglffl1(]B6)(S6n). (std)W>p(sm\SiCuio (std)(jS\ 
6)6)flOjl(]ft)Ojjo (<3ira)a)1e'r)«5)1(]ft)Ojjo carajomjgg n^ejo «5)OrJ63Ba3<e6)jo 
c/Doa?5)1 g6n30(]ft)(S6n). 

1. 63om1s(0)j(f3cftiad(0i2lrao cru(8c^o (O)fficnjprjojpsijj(0cioo 
ej(n)o eojf3eoj1nadj(f3n(D)1 CTUcScyeaoffl^oco n^cu. cq)^o 

Cnjj(0) t,(ro1aft)0&J0(0)°l(0)o (0)f3eoJJ)08ft)0(0 n^OJ. 

g'D gnjmloadcmrolRRS ojoieninci nj(0ffl0(0t20Ojl6)a3 orucaia) ojnj 

(0)(0)J6)«51fi5) (.a)arilnjl(iB6)J(TD(S)1m(i3ra(SgnD6)C5iro) (DOejJ nJ036gBgOCQ)1 
(n)S83eLJnjl^1(0l(iB6)J(TDJ. mOaC51R5)1(S030Q)JO mOffl1CQ)J(SSCQ)JO n^cft 
(S)6)CQ) (.nJ(0)1nJOGl(iB6)J(TD«5)1mj (.nJ6Tr)OJ«51fffin6)rrfS Wi, g, ffl - g'D 

ffljmnj i20(.«5)(ft)(sgosjo fflotanoonfilcmiaocQ) ajracK^nrxBTwloa? (maoj^j, 

(iB<0)(0JnJ(SC51fW0SJO cfejsl nJ(0C6TlJriCl oJ(0(SfflC/OJ(D6)a3 630(5(00 oJ03 

cmrolmj (5)jejjj(i5) <&,06rn\<Be>e)n^§\(a\<Be>i(mi. gtoJoSiOOo g'D i2(.(iR5) 

(51(5)1(53 nJ(0(.6njaClnJ(0I20(51(20Ojl6)(l(3 630oii830(Dl20(ftijnT) (DO 12 6) (51(5) 
Cn)l2(.a)oJJ(0JGoll0(51(5)ia(10l(53 (DIcTDJo (i3We1(TDfflOCQ)1(e€)(OJ(B)1 '630o' 
nfffCm g'D (iJOaftfldOo (5)6)(TD nJjfi6TD(.6TlJafflCllJO (i3TaOjlmO(/OlCQ)OCQ) 
nJ(0a0(01I20OJJO n^(TDJ nJOCQ)6)riJ§l(0l(iB6)J(TDJ. (.nJ(5)JjiftitlfflOCQ)1 (ft>06TD 
6)nJSjmO gl) ffifU)(SaJ(5)m(ft)gJ6)S Cn)l2JBOCQ)(0JnjaO(ift)jnD 
Cn)(l(lJjfi6TDS(/)(5T5) (i3ra(l(3rir)(5T5)1a(T3 m1(ft)S(5)fflfflOCQ) l2nrnQCQ)J6)S 

mlrafioocTxaocfejcTDj. cq)oo(5)0(oj nruQjejojjo orujcftddiaojjiaocQ) 

S(/)(51(ro g(51(3(in^1§ (i3W(S(3nD(51(5)1(53(5T5)6)(TD (inej°l(lDI2O0Q)1oB6)«'1 
6T5T5)J(SOJ0CQ)06)(S)0nn()' ^'D CTUfflCSDo OJKS(51(5)iaOm(20CQ)1(OloB6)J 
(TDJ(SOJ0 CQ)06)(5)OmO (i3W(S(3nD(51(5)1(53(10l(TDJO g6n(30 AJOJOm1(OloB6)J 
(TD)(S(1I0 (i3W(ll6)(r!)ejOo 630oife0(0o (5)6)(TDCQ)0A)(TD). (13)3(5)0 CO) (5) 

(5\) N I <s> .^ nJ(O(.6njaClnJ(O0O«JI2OOJJ (TOOdm OQJOa&Jdm J. (ma «J) J CS nj 6) fij 

0Q)o«(S)O(Tio (.8»1(fi)Oej6sraa3(j96)jo <ijra«j)°l«j)iaocQ)l ganlRsSmlmojo 
elfmQOCQ)lffll(i96)jnDjcsojo (isracwjo esooafcotoo (roacmcsDOcftjnDj. 
(i3ra«5)OOQ)(d) a&offleTDo, crujaMdao, cruDjejo - gno ajrmj aeaesa 

GgOSJO (ftJSlOQ) SaiRTfTOJO garilOCD OJarn^JO(ft>06Trgl(OloB«JCTDJ. 

njffl|.6njnfli«5Tisl6)a3 cojofflcTOOffloooo gayTlorrS <ijra)«ji2«)jrj«5ranejjo 

carajCDOfflffljnJccrrolejjo (.nJAoc/o1^j6)A06n5l(ol,fi6)jmnj(sajo njoao ssayjo gBOaDoerno oiyl OW) fij(oao(5taoail6)a| cijoraegragjos 

«ji2onj1«o8 cara) omjajciJo (aTa(.«n (roaomcojej; caracsgano (sracKl oi^ernm (.AOfflocojl a^ij^jcimj. (i3TaaicQ)1(53 (ism)B},cdoae)(m) g'D 

GCDoBaooS (sojolglffllaBejfmj. (aracKjoa&osnl (arasgnDnstTOloaS ffl(.nfw«5ifC)l«!3 ojoleTTn^lfflloBajaDj. ng)(.oj(feo«)o so(.c/)raojcruflCQ)1«RS 

cirunJc-iiisaooQ)l(ol(iB6)jmn (araoc/oojjo (ara«5)lcTD«5)'1«noiocQ)l moooao) gro cruDjejao(s°l(o«5TB)lG)n3 (3ra<-if)oa30(o1oQ)ooQ) ffi°lojO(maooj oolo 3. soOTcolcrocniDosmo erunDlo^CoJseTros crunjcrooera 
ng^ffiafcorDculoaocrolajsiJg cruDjejejOTaaruaojocrxos 
LoJLDa§ ojoras 

oj(0|.6TiJaffl oj(Offlo«jiaoojlrD (ure) moejj nJoraesBoS n^jesiBom 
(siEioojlonf5cQ)jo (ijracKloo? (niQjejcmjoMdfflAOfflstD ao(o°l(063r3gj ejoajssneo (saexst&ioo a^jslcojoro^ iao(.«J)(S(2 nj(O(.6njaCinj(O0o«5i2o 
oJlaoS cromiinmow (Ojojffloa&jnmjggj. 

CQ)oa(S)0(ojrora)a3 ojoteniaraanstro cruooftooaoGcoJO mloocfeoffl 
0(scQ)o oramojo crufiryLoo ciol(3ojl(sc/DniiaocsoQ)o 0O(.«5)o a&ffljanj 
nmjQOJO (sracsgnnansiro) crufifyffisrrocK, cru^fyocDooan, crufirya&o 
(06TD(S), cmajCDCBo, ojlffi«TTOomo aj«5)ejocQ) cruRRScojemesragoRRS 
crununmamcTDj (.coanlaBeocrolffllaBejcimjGOJO (iSTaojacoejoo (sO) njto 
(.snjniZKinrolaaS eBocscoosfflo ci3Taoc/DO«5iR5)ao(.«5)o rj(oao(siaoojoca)1 
(.a)cin1(e6)j0T)j. nJi&emiewnm ojcoaocsiaoojj cruocftofflmjo mloo 
Aoomjo (3iai«)jcmj. oraRnjGrJoaejcroacim cruoAOffl mooAOffl ajoj 
6sr3C(3 (osnelKsSmlcmjo (Oanlanmjo (maja&jnmj. njjcSenoffljnJcsanroo 
sjAjslcQ) g'D scororm ssTaQgnnnstrolaa? (Kacm crujffljojfflOAj 
nmj. n^cTDORRS (jstdaqnDo gffiflRsSmlnmjo crufic^Loo elrmmjo 
carajcftjcimj. (stdaqnDo crufit^cnjeTDOanlancDjo mlfiojlGC/Oniimjo 
crufic^cnjeTDomcTunDCDjo - (i3Ta)0Q)l(ojnTn§j(ft>jsl (stdaqonacsw) 
aru^ryooOTnjjcSennacDnmj cflemloeajcTDj. 

cnJoSHicnJUo - n^ejoo esooa&offlaocftjnmacTOsgiBem? (i3Ta(j«5)<^ol 

rJOCSDJCTDJ. 

2. cru{8cyo SnDjjSnra L6TUniaooQ;ao«5iao (.srumascruo/ 

CQJiaOfiyQO aJ«J)Jo^nJ0«5). 

g'D omniijaaDfflocQ) scoccrro (.srunfflasTmliB^mlnDjo 63§jo 
(inacTD elnmaocQ) 63nmej. n^ejoo (.srunciojjo esooAotoo (matwIaoB 
CDOfflOjjo (std)Wmis^o(aemo moalcQ)1«53cinncTDjo (israelnmajjo 
(STa)(]ft)jcTDj. g(]B6)0(0^o (i3Ta)G_j,a(.nfS)«5ifro1«j3Rnanm nJoeiRrrojAS'leiRrro)! 

(Ol(]96)J(TDJ; n^fTTOjaifljOaSnSnDOtiJ? g'D nJJ(36TD(.rJrJ6Tajo (SO) njffl 

(.srunffl nj(O(S0c/Djfflaa3 c/D(0°lfflOjjo (atasgnDo gcmlao? (graoroffl^o 
alocaocQ) (STa)«5i20Ojjo (araja&jnmj. (aTa«5)lmo«j3 cara) cn)(8fyo«5i20ojj (imji2jRn«RS oJOGo ojaco r^v (sraomsBiBgowS ccujaBfiniaooQ)! (niojej 
ojloadCQ)6gT30g 8oj(seoa)l(i9«jnD«jn(Djgg rajO(0(0jnJ6SBgocQ) ojcmrol 
(.rralcEDegragjo (ijraaajjipjoennmjo moel (ijranfosAostDesBgjo - g(nj 

AOfflo (iSW) oJOa51R5)Oa3nJ«5)J l2J6US3r3g1«53(i96)JSl Ojlo3dCQ)63T30g 

(i3TamjeQjloB6)jACQ)jo (i3Ta«5)1aa8 (ijraolojj eniOnnjjSwasiroiltij? 

OJ_!)Oojl^JOA06Trgl(OloB«Jce5CQ)JO OriJ^JCTDJGOJO (i3TaCS«5)(.nJift>0(Oo 

(roonm orunjancsejoA (ojnjegBgOoSijnm orunjanoocnsgiragjo gLcralco) 
(iruffljnDOjjo (.njoermmjo (ijraawsoSiOennojjo - gegraam 

njaC51R5)Oa3nJ«5)J l2J6U63T3GgOSJ(ft>JSl<r!) g^D (TU£ljejSCO(.flJnjaO 

Ajnm aoffllfflanrolaaS (i3Ta)«ji20oj - coJoaanoffljcmrorrS ng)ejo SBOjan 
Agjo ojl(ffl^oB«gjo lamjoadjjffljo (ijrajCO) oruiaciruan slailAgjGSCQjjo 
(scoJfflAciDjo cimjoffllcQ)ji20CQ)(wj&o(06tT)o ^^D cniQjej scnanwlao? 
ffisrrooanoojjo (seooMnoojjaoctDlfflloBajnmjcsojo ctDoaRnoojcmroarrfS 
(.oJoSiOoomo g'D (.erunCioennnjunstTOlRRS oruoeojI^jacftosnelfflliBaj 
nmjcsojo (ijracro crufit^ojoj aeojc/ojom«)CioooQ) (isw) ojocsrunci oj(0 
(Sffloojfflao? esnmoiaacinro nJoraQOoSijnmj. 

g^D ojlasj(sc5iR5)<r!)jo (ijratKlaej fflmjoadjjGOCQijo (ft>j§l aaojoojo 
(TxajjOiS ng)CTDj nJoctDjcTDj. g'D ojjjjejnJCSTffiTl (STacDjoruffll^ cniQjej 
^(.fljoj aDffl°l«)(s«5ifroosj<fejslcQ) cim^c^ffljnjroocQ) sa)fl°lc/ojfflam 
goJlas aaojc/BJomffloB ofljcmj ojlgloeajnmj. 

4, ca)JojmcruDO(smo/(TO)§ lcL^&6m% crunjcroooco n^eofco 
ooajlooocrolizijajg t."-ifu'lfu'l<i&(3>ejafc' aacrosecruo 
raj1«5)°lcQ)§ ojoras 

g'D i2(.(TO)Rrra)1«j3 ojjfi6TD(.6njaCi oJOfflORnaoojlao? (osneo 
oarora) ojoraaosro) oj^errnaBajfrnj. o^jtoJcfcooo cmjnjmoojmio 
cqjIrrS cimjA^i2c/D(0°l«)nsro)1aa3 (ijraelaomlcoJOCQ) s°loj0(si2ocij 
(smfflcscmro nJoerurroanjGoJoaej omjofti^BegBgocQ) n^yocnegocsgos 

njaC51R5)Oa3nJ«5)J fflJ6U6ai3CSgOSJO(ft>JSl Cimj(ft.^l2 OjlotlCQ)6Sr3ag gojeeoOTo aaj^j(ft)OQ)jo oracrolRsSrarmanm (ijracrolea? &eus)omo 
«5,acim(.6r^aCiaoAjcimj.(STa)^«,0o«jEiomj0j(srm^oamu,(j^oa^ miOc^1,^1oB«jce,<n)jo a^^jcmj^mo <aTacs«5, l^aocdo «nacm 
moejj rJorassfiGgosjAjsloDnjmoAjnmj. njocim«j)njRrra)1«j3 caraeu ^r,g,^^^ (mfljajoajcmD(B)1(s3 micmj eloDciocml crojA^aojcj 
srooumjo ml(onj(H)njmjao<2) cara, fij(0(.6nJaCifij(oao«ji20QJlam moejj ^^-^^^ djoleroal^j cnjcJcmciejoAffljcijfflm) ouojanoocnesragjo 
riJoraemcsgosjAjslaynjna offlcimj fiJOCQjjnmRnj ooffllcmej. offlciml (g,^^3 ^(.ralcmo, (.cJoerooS, (graars) 08,808, (oero (Ojcj a oco) (ojcTDoejjo (STaGgonacmro cruffl(.a)(ojnj«5ifro1«53 oj_!)06u^omlo86)jcimR5) 
otaGgaDostolaa? crunJoMsanocDjes (.rJo8,o(0(seG6si(3ag (.c/ojanlcfi, 
g1«j3 njej (TUDomnstTOjo moejj nJora65ra(sgosjce,jslcQ)ojn3 n^cmj 
oJleoojcDo anjcffi«5)l§j6irts. (stdaan oj°lo8,ii6rD«5ifro1«53Rrra)enD goJl 
astrajo (.c/ojanl njooojjnmj. njac5iR5)oa3nj«5)j fflj6U6gBgo«j3 CQ)jo8<i5)0OCQ) cimjo8,^(2 sco(.rajnjao 
o8,jnD aD(o°l(0C5ifS)l«RS cniolanlarij^jnT) (ffracrolaa? (i3Ta)«5i20Oj nnlo 
6TT)jja)fieQOo8,jnT)j. (aTa«5) (ruiacimcs) s(U)(SrLj«!)mo«5iLo8,6gBgooQ) 
(imjo8,^fflsa)«5iR5)1arrfS (imfflcru«5)(ffl(fflj6gT3gj(sscQ)jo mlcoxraocujo 
ffi6iR5)0(rooojjo (ijraeijlejcscmTOCCDjo (romolGejauoBe) (.njcsojaolfi|l^j N I <s> oa&osnelfflliBajnmojmjfflOAjnmj. (i3w«j)1mo«nS (ijracroloo? aso<B<S)0 aocaejoo rJOGac/ojaao? moassfic/fS «5)6)CTDCQ)0(ft>jnDj. (.nj(s«5)jj<feo K (.nj(s«5)_j,(]950 (m£i1«5)la95gl«53 (i3Tacsgan«5ifrol6)a3 oj«l6tT)mo elnm elnm 
moaegragoRKS 6)nj^6)ry§l(oloB«jcTDj. 

cnjosaimJDo - ^cdI nJiAemiewnm njamoasmoaSfadi moejoaaonro 
nJOB&am) oj^stTilaBainmi. 

7. rDO(TO)§(.oJffi€TO)o m 6njar)load(.oJffi€TO)o smoecDJcros 

ffi€TO)o. (i3Tara^o^si20Jjjnjnno(oj(fficcooar)_>,m ejtftiaderDizi 
aj1(ira)j|anjjjoJffiraaojiSi2i aft)0«5i2(.nJ(rojjOQ)anJO(Oo (.n-i"-i 
cerajoojoofflo ooonroo aolnjaaorajcroo aJcrojcSLQo OJJO oJ(OliiJCQ)oB«0(Omjo og)CTDJ oJOCQJOrijSjnmj. ^'D (S«J)SCrU 

ceninci ojfflfflORmoojIoa? (Dsnsoaansro) oJoraiaoAjnmj. 

5. CQ)t.«5)crujoJ(i«j)0 en ofcermjcn ofcOQo tft)Oi2CQ)e«5) 

on <)ft)6TmjcD 

cruJoJCDo ojc/oj((!j)1 (onsrojoadjnjcroo. 

crojniijfJtroauDorD ngofcl 

ejcros (.n-iffisiTOOoo'^aJon n^ojocnnBiaeccwo 

ffiaJGcrooffijeus (."-losenncruco^anloms ojoras. 

g'D a(.nfro«5ifrolR53 soLcoflOKTUflaujas a&offlstDo, ejccuoojoufl 

ffljfijaocQ) crujoiijnJKsl gaj(scs»osj«,jsl Mga2)«&oej«5rro1«j3 (mnltK '^aesrs) cijjtoL6TUafflcij(OfflO(Bi2oajlon« moejofflaasra cJobo c^cimj 

aocQ) scflccrrolao? croaomcroaay «8,06n)1«B6)j(m«5)lmj Gcusnsl (srajfli cijoawro1(ol««jnmj. CQ)oo«5)onm1oa§ ffisrroomo onjglcmlR^mlnmjo 

aocQ)1 cruj(.rJcn)1fiuaoa2) cn}jniijoj«5)inj(mflCQ)jas ejAMsroo fijo (SWAtsrajmlcnnjo (osnejnjaoegraglRsa minmjo eje_!,fflejo«5)1(o1««j 

auralij cJlcTDlsj cyjaerncsruoffl cJoaoajEonjIaoS ajoDoaaanro "Djcsmo CQ)oa«nonm ffi6m)omcruj(ojcjQOCQ)1(ol««jnm1ej(scQ)o oraol 

fijorao QjaernlaBsarysjcmj. m)oa«5)Offlmcmfla2)1(53 goerolocsao ai'o-;yso(ffl1(o1««jnm2(SQjo cojoaanonm Bin3ds1(sa)o.>j(OfflocQ)1(ol««j 

6n5lrt>l«9®j(TD amjnMio? <2)oa(S)Offljaj1cD cseowemcsgo (ara,(.a)ar> "iDlej(scQ)o ODoasnomolomojol ^1nf5)1««jmo(w1mjo c^oayjnm 

63i3(jgo (aramjenjsgTBGgo M0^1«B®offll«5)lffll«B®jcTnj(snjo caracwjcs^o ««1f"J° croou)i,fflejo«5)1(o1««jnmj(snjo cmoaanomolm cmoaanooj 

aej«!)a(TD ayoaanocojsnocinrolejjajgg cmjojmesragjo aostdoctoI ejAii6Tionjjffl1ejo«n1(ol««jnmj(snjo CQ)oa«!)onm1(53 c^ejo LcJcJstaj 

fflloMjcTfljsQjo (ara65i3amcQ)jgg (sra, (aranjcmnocQ) crujc^jojanl coKrolangoKjo (sraeocuo gsneocffilol^ajnmjcsnjo CQ)oa«nonDl«j3 

a<H)(mj cyom)jcTT5j. ^t) oujcAIJoJctoIcMJ mB^uoa^ow] CQ)oa«j)o "«Aiao(.(» cij(0(.6TUaffl omcorwctDjas (.cJantol LciJffl06TiDQOCQ)1(ol««j 

(TDjo (.fJgm)ce,oej«5rro1«53 sa)«5rro1aa§ s,o«>6mocnannwow\«>i crmjccuo-eesBam cim(8c^mo oooarocujo AeJiosmfflcoJcujaocQ) 

(TOjscuo m)oa«5)0(TT)1«j3 momo 'ojfij' smgjas McruriJn3ds«5) gejo (sraBJlantoananjo cijja6TT)(.6TUaffla5iro)1aa§ moejoQaccrro cijorao c^cimj 

(TOlfflloMjcTOjcsnjo (arassfiamoyjgg (3ranjid9(m (.^Aisnlsnacm Affljcwjcimj. ^Lc^aooo cmoaanonmlam moejj cjoraegogoco)! cule ocaoacwonrnaa? c/o(o°1(O0ooq)1(ojctdj(5ojo (aracrojcsojooej csaoaanonm 
cst3rajl(5i°lcQ) (Ojojccrrolffl? (m£i1«5)0OQa)l(ojnDj(sojo goJCDloadcmrojaft) 
giRsS oojoaanonrnaa? oj^snomo rJlejcojlsroTTO 'atxd)' n^mn 
csnjffllejjo aojiJlejoojIsroTTO (aTa)«5iBioaojfm csrjolejjo (.nJoSiSaocfcj 
nmjcsojo cojoacroonmlaa? ngce3ao(.«5)CSrLj«nciD ((.rJoftioaoo) (roanm Sl^ OJ<36TTn^1cOl(iB6)jnT)JGOJO (WaCSgano oJjdaDoJCO(.6TllnfflCaO(ftiJ 

nmj. (i3T8C(3riOO«ni»«5Ti5)aaD (graoloojeriDo. 

OJOCim(fflaj«51R5)l«KS (i3WOJCQ)OJ(OaDl(WmOCQ) oJ(0ffl0(5120Oj1m 

CQ)oa«!)O(0j eocnojjolaejnmj orunJoMsaooSijnmj. ctyoaanofflj 

oJlfi6TT)(.6njaClnJ(OaO(SlE100J (TUQiej SO) 051(5)1 «Ri oJ(0loJlfi6TT)m0CQ)1 

« 6TT)^ « « 6TT) 0j6ij0OCQ)1ffl1(fi«j<65CQ)jo (msjmrrao (roanm cseoscoBiocsjjIffllaejajCsyjo (oloeajnmjGOJO (ijrecsgano m&cm omjofti^fflojjo oftiOffleTDSc/) anj^jnmjcsojo csra) oJlffieraomorraaooca (.njoffierro (roacim ima) 
nJicSerm lewnmamflQcA ainmoaaccrro nJoraoocftinmRn. 

e 6TT) ^ OS 

cruosnicnjDo - aja&gltijS nJoeiRrrolffllaBajnm (.srunCKcrrolaaS njora 
sstagocD) aaojoojomoo, aacKSciruo, (.njoffisrroo goj csrajcojos 
(SnjfflOa&jnmj. garilacD ojloKolaBftjnmj. 

6. nQnSd crucSsojoojffl n^nSd cru(8cyffi«TO) n^Snado/nrorajjO 

ejcroooooo. 

OQJoaanofflj nJosfflc/ojarrfS ajcimj njorassragjas (OJoJosttoIrsS 
ojaSstTilaBaaryglfflloBajnDjQOJO (aracsgono crunujcSerD ^'dc/djco 
(sa3oQ)jo g'DC/DjffloB carajAjcTDj. (sraGgnDo «5)acim crufiryeermcDjo 
n^ejoolQoJcsyjo (sranfroffl^oalcffljaooculffllaBejnmj. caracsgnno (roanm 
(sraeijlej scoccrrolcsaJccDjo a&offlennmooQjlffllceeijnmj. n^rra)ja<fto cmrolarrfS (ijraoroojjOalcsDjo (iSTacDloMoocroocujo (ijrajAjnmj. (sncs)] 
(Snjoaej (ijracsgano (roacm ^ojacQ)ejo«5ifro1(53ciolnmjo gojo1§ 
mlfiojlGOOnii oj(oao(oiaoojocQ)jo goloeajmoj. OTaGgaDo crufify 
oooMnlfflomjo og)ejo oodsanloSigloJciolnDjo Oanlanrnjo (isWjcftjnDj. 
(ijraGgnDo crucnjaDmjo mlficnjermmjcaoeno; cruocftofflmjo mloo 
AoomjQoenn. ojooruRnojcmrolw? (ijracsgnno mcmjas enijauloeajo 

njlrro)0Q)aB6)JO Omfit^LDO (i3Ta«5)°l(5imO(fi)JCTDJ. 

cnjosrucnjDo - ffljoSoJoeroro) njotsrunci nJoiaoaraioojlocT) ojonjife 

fflOCQ) (.nJ6TT)OJ(S«51R5)OSJift>JSl n^ofclcejOl^JOaiOSnej oJOCEDjnmj - 

8. scruo/oQ)i20(mao(3JDj|flftiii(ocsi20o(ftOffi(oo/(JL:i1i20L(n)o ojorao 

moejj oJOra6SB(SgOSJ(ft>JSl OJKS6TTnoB«Orij§l(OloB«jmn (iSW) nJ(D asnecTDORj? ri^ejo Klojla&gjGscmjo g(33rij«5ifro1(n)jo (m£i1«5)1cQ)jo csnJfiffl ojofflooiaooj, goJlas (ijraaftfldfflcmTOlarr? (.oJofcosmasralfflS 
ejccuojjo (stdjW (TxiDomo (waGgnDo (roacTDCQJoajjnmj. <ijranjj«lry (woa3 moacmroloSmlnmjo (maelcTDiaocQxwjAOfflsroo ffljmnjQO(.«j) 
oj«l6tTn«5)63r3gocQ) aaojoojomoo, aacroscruo, (.rjoffisrwo ^oj AGgosjifejslcQ) esoooftiOfflooAjnmj. (ijra, g, la - g'D QjmojfflO(.85) N I <5> ganjsnjooej (wonm ooojaojomocsmoBaoaS oo«j)Kcimo (nnlfflennjj 
a)<3eo) g«Ba)^n3dsojjo (oilqo ooojaoj(sm«)(sa3oQ)jo (.njoffiarocmj 

(SSCQ)JO QCDJjWanfflOCQXffllmORKS (i3W(ffl geCQ) Cimo6TlJ(njU^CQ)JO (m&ia&J 

nmj. g'D cruffloman AoostDo (wacm 'g' 'ooansoruo' og)CTD 

(SnJffllfflS BJ«5)°lCQ) nJOracaOOa)! oJOCEDOrySJODJ. g'D cniQjejso) 

(ottoIooS (.nj(m_!|cSiad«ncQ)(e€)j lajnSojj oJOGoaojooa? (i3W)fll(imsft>ejoj 
BJOfflo CQJoacroofflj omjofti^fflcru^nadsl gRKSrynmaooojlffljnDjGOJO 
ctyoaanonrilaa? oj«l6TDmo fflomcruom^oMsl nfffcm (SnJolRRS ojcoj 
nmjcsojo coJoaanonrTlKS^ cruacruiro (wcrojsBBgjo (wciaoi.(ro(]ft)gjas 
(ojoJcmrolRsS ojcniloB«j(TDj(sojo (niQjejojnjanroRsa ojolenofflloeao 
(ffl1(oloB«jmnj(sojo, (isw) cruj&ada sa)(.fljnjao(o°l(oa5iR5)lR53 (Siuanmo 
(.nJAoaoomjffljnJnrnffleTDjjOxSe oJocsffloojooB ganloo? (ijracDloMoo 
(ffloojocQ)1 ojmiloB«jifeCQ)jo AO(D6TT)sa)«5ifrojo (TUQjejscnanrojo - 
gojoerrglejjo mlnmjcroanm ax)i<s^a sa)«5ifrojfflocQ)1 f^GJCDloMS 
(iruoffmauio gsneooSijoDj. (maanlmoasS (maoj cfeocoeTDOjjo 
cruLQjejnjjo - (osnejffljojegBcsgosjo (fe^slccDOJCOJOAjomj. g(wj 
(Sojoaej 'g' ojlsnSoQjjo fflom(lm^(ftl(lm^,cl33slcQ)Jas (maculoMoosno 

nJffl(.6Tllaffl nJ(0Q0(m20OjlanfD m0Q0(S12(ift)ffl0CQ) 630O(ift)0(0C51R5)lanro ' o (ftoa (oanm caracsganccrrolaaS goj(o_j,j<©«!)fflocQ) ajmnjnjoflssragjo 
(i3Tacs§an«5ifro1aa3 ajcimj nJoaesaiA (macro sioos^o (a amfladi ffljrmj 
0O(.«5)(]85gjo (arajAjnmj. n^toJcftotoo esoocftOfflwrrolcDj crujaoo 0O(«5) 
(]ft)g1«nSm1nDj GOjdl§l(ol(]B6)jojoa3 cruoculaBajnTilejcscsyo (i3racs«5)(.nj 
(ftofflo (roacTD m&ai nJora63r3g1«j3m1cTDjo njamoawocu <sojdl§j 
CT)l«j3iB6)jnTnej. gojlas nJoraccrrolcsaJosajo socckcsdjcssccdjo nQ&(S) 

630Sft>0(0o OJiplCSDOCOn nJ(0|.6njaCl nJ(0ffl0«JI20Ojlam goJocrulaBsjfm 

85)1cdj(soj6tb1 anj^arij§l(ol(iB«jmnj - gegoam GCKonmjnmj. 

cruosnicnjuo - esoooftococsTolarrfl n^(0)jQ0(.«5)CQ)jo (.sninCicmTOlarrfS 
ngjanjrjoraojjo ngcejffljnJfflocQjlolosajnTxs) n^rrroja<ft>osn5? garil 
CDjQ0«58 iajmf)jiao(.«s<65gjas «>af)(iru_!,o iaa)(irulej0(i96)jnm«jnm mld 
0i2OCQ)1 (sOja^nJOBdmflsdiwio (i3ra)fl_j,ao(.«j)CQ)j(sscQ)jo nQ&an&w 

(.nJ«!)lnJ08liB6)jnmj. 

9. soco(t)l(roauaoerDO ffloojaojocne(oo/aft)0(o§ (."Jli^eo qo 
(.«5)o/fiJe(!J)(oorani2«rra)Jorajo/aJscino«j)1 on aacu 
cro(8ajon? ofcoaoroo ralaajeojcroH co) n^ruo srura. caTa)fl^0O(.«5)OQ)ocQ) 'cisra' gan csejoAccrrolejjgg n^ejo (Srjoja&glejjo 
caTa«5)OCQ)«5) n^asnsftTlejjo (i3Ta(3«5i£iarora) CDjm1fijlce«jnD n^ejo 

OJO<e6)Jo83g1ejJO OJ_)|0njl^Jaft)1SaB6)jnT)J. OTUJOo (iJTaLQOJO OJJ, 

esrmmo - oojoaanoffli oj^sroojio ssraa&offlfflanltKfflocQnffllaBainTn 
ej. nffjQio oj^snnegBglejjo 'cma' (roacTD cmajfljiaKSennfflOAjnDj. <&6>icm(S)i (fiiOfflSTDo 'g' (fflacTD nJi&emiefiinm oJoefflc/ojcoarrfS 
fflsngoaaasTTO njorao (ijr&ia&jnDj. csDoaanoajrorroaS g(.oj(ft>0(0o 'g' 
ojlanf5oQ)jo (S(ffl(ssofflCQ)QOCQ) nfiloeTDjjCnfieffljoJcmTOlcsnSocujo oruiao 
m(WCQ)jas (OnDrrDjjacisro) lamcimlejOoBajfmjsojo (waoinS omjoDo 
g'D scoccrrolaoB (rujA^aananjegraag mejanjGnJoaej LnJcwjjcfiiii 
anjsjflSTWjcTDj. g(mj(ft)0(06TT)o g^D sstmomcsmfladi oJoaiKoacQ) slcQ)OjmocQ)1«5iro)°l(ojnDj; nfljornjaoftioasnenDORKS scoanrolanS 
(imjcaa?i2i«n«nj6sraag amcrulejOflBalcojanjAOfflstDo wianlaai 

CQ)L£10^(SiD(0nnCrU_!)O 6TllJ(SUlCQ)l(53 OJ(OjnT)«5)lmO«nS (i3W«5)1aa3 

aaojoadi2jj6gi3a5 mool^jGoJOAjmoj. garilmoRsS (ijraojmlRKS mlnmjo 
sml^ omawomesraglRKi arilfflermjjCndeffljojmocQ) njfflGffloojfflaoS 
goj«)_!)jo&(roaocQ) (DanrTD_!)6gr3gjas ffisiroomo gejo«5Trooj(oocQ)l 

(i3W)(0JO g6niOCQ)l(Ol(e€)Jo93CQ)lej. (]ft)CQ)JO OJIoOS (0JoJ(5«JTO)0SJ(ft>JSl (i3ra)fl^o CrUJCrDo (.nJa&SaOcfeJ 

(ftccujo anJCQ)«5)«5)j(]ft)0(06tT)o g'D SCO (CTTOlaa? (i3Ta)flloQ)jo (macsgono 
«5)acTD(i»0(]ft)jnmj. gipja&offlo 'cma' cqjjo 'scoccrrojo' Qnjoaej (.nJcffl^ 
AadaocQ)1 cftostDar^sjcim g'D cmnjej sco(.fljoJC/D(o°l(o«5iR5)lR53 
oj_!)Oojl^1ffl1oB«jfm aeojc/ojomffloB n^nmjGrJojgg (.njinia njora 
(crrolanS nffi<fe«5) gsneocsDCKjcfcOfflemo 'cma' (roanm njj(36TD(.snjara 
nJcocsaoDJoaoS carajfl^JinJOBfflOcejjnmj. CQ)oa«!)0(oj amjoadjjaB ^(.nj 
(ftofflo (i3Ta(]ft)Offlcs«5ifrocQ)jo oflfflos c/o«)°l«)«5ifro1aa3 ssrajSJiaoojocQ) njo 
csac/DJoao? nffia&crocsaucEDjo (.coonloBajnmjcsojo goJocrulaB®^ 
nmjGOJO (maoinS n^ejo (maelejOniissBGgcQjjo <ijra«j)OCQ)«n giJlcro 
ojcnj«5)joB«(sg(r!)jo (.nJOrJloBajifljCQjjo GejOcftonwlRsS crufic^aomjj 
CDOOQ)l«5ifro°l(oj(]ft)(r!)jo arij^jcimj. 

cnjosnJcnjDo - ^ml (osneoaaccrro rjorascinroccujo (06n50ocao(.«5) 
cscQ)CQ)jo (ataojccujas ngcftlifefflstDcsanroccDjo (.njarilnJOGlaeajmoj. 

10. croJnJCDcruDocr)cnji6)6)«5)fficru gafcosao raj1(ro°lcQ)o 

l20(S(,«5)0«5)dft)(3oadOf3jeOQ)«nJO(S3JO«5)c63(3nad«J)l oD OOOJ 

©ennocio (ro(TO)«5)1o oroiaooocmj erucrol cr)ocruj(OL6TU 
ni2ajM<)ft)jffiej eojcrol co) n^cuo srura. 

nJ(0(.6TlJaffl nj (000(0120011 803 (T) 0(20(0121 083 (2 OK!) 630o (ft>0(0 

(orrolaof? (osneoaacorro ao(.(0)OQ)ocQ) 'g' '(std' awtB&oui Qms^^MS 

0OOQ)(O)J(]ft)O(O6TDo (J(.CranadO(llJO '(ijra' (I«J(JSCQ)JO '12' 0Q)J(SSCQ)JO 

gsoQ)(]B6)0(i»(0)j(]ft)0(osrT)o (1313(11 (osnslGCDOsjo (stdGBO^aow cruosru 
mjuajgg«5)06nn. (i3ia«j)1cDO(o3 ^m geco) cruj(ojnji20<fi5j(TT)j. N 11. crujo3djnJ(rocruQocios (.n-io{Sffi€ro)o adft.o{0(Ti)(ro^(ro°loQ)o 

I20L(S)0 l2l(2(S)(OnJ°le(!J){3cUO [21(5010(01 nf) CUO ^Go 

cru(8cyi2oJ°l(S)loaj eaj(!5)'l oo) ngcuo (srura. 
oj(oao(oi20ojla(T3 (Doa(oi2(]ft)i20CQ) 630oift>0(0(oro)la(T3 oiodo 

O 9 

I2a(010) I20(.(0)CQ)OCQ) 'ffl' o^(TD(d) '|20' CDO(0)JCin(?j3(10l(TDJ(013(in^ 

(ffloenn. '120' o5)(td CL)0(0)jojla(T3 wiAasmo wi§<Be>i& rnnanowos) 
^nm oj(ru(roj ^(.(rocojjsnl n^(TDj arnmilejOoeajAciyoenn. ^'d 

'12' 630oAO(0(Oro)la(T3 (i318(TO)1l20O|.(O)CQ)O6Tf); 'cStd' 'g' gOJCQ)jaS 

rJlnmoaej g^asloBaarysjnmj. g(iB«o(06TD(mo)0(o3 (oaTelantSaujo 
(ijragoj g(ofl(o3 (iKojnmj. (i3ia«5)1(DO(o3 g(d) (isiadiaco) (Dej«5)j 
(Snjoaej (i3iaolcQ)j(TDj. (i3ia(0)j(sojoaej '12' CQ)jas g^o(osrT)o aa&osns 
I2J6UO (isiascojAccujo aiu^jnmj. 'cma' cedjo 'g' (ujo - (osnejo 
(i3W(rol(o3 ojlej°l(Di20CQ)jo (0)°l(ojnmj; (i3ia(0)l(DO(o3 ^m wi) (osnejoo 
(.(WAGgcEDjo (isiarucruociDo f!jlej1(Di20oB«jom(0)jo (isi&icftjnmj. ^(S(0) 
(.oJAO(Oo macro cirujoadjnj(mciruQO(D°lcQ) (ift)0(06rDK(/)(OTO)la(K3 wiui] 
cMolmocnow injo&etmwio omfifyffisraxDOAjnmj. (niojejo, 
croi<s^mo, (ftiO(ostT)o - gno ffljoDdiminAglajjo (niQlcrolaiij I <s> ^joD sc/)«5ifro1ocD (ijreolccujnmojmjo (iST&iAjnmj. oSiOfflennac/) 
«5iR5)l«RSciolnT)j(wonD (TUQjejojjo (imjcaddfflOjjaocQ) ffia)«5ifwjoB«c/3 
g«5T30jloB«jACQ)jo (i3ra«5)l«RiRrRnonD (i3wojcQ)jas ejcsamo ciruoisojl 
oB«j<ftCQ)jo Orij^jnmj. ^CnJ<fto®o 'la' CQjjosayjo AOfflenoaw 
coTwlorrfS (ijracDloMooanoojoco) CoJoaeiro) nfocmjcsnjffljgg ffljnmo 
fflORrra) oJoracoTTOlorrScxyjo cimcKKJo ggganjacftosnej 'a' cedjo 

'CnJOffiSrU)' (imj(0JoJoJ(0(SI2C/DJ(0Oa8 o^<ft«J)6)C!a)CQ)JO (i3W0lCQ)J 

nmjcsojo gT) (OancrDjjOccrro (.cooril^lg esoooSiOoajranorrfS cnjoffl 
6TDOBJO(oo oj(0(sac(Bj(oam iJlawloBajnmjGOJO rnnojai ffljejorunnl 
(waocQ) (imniJi^ennsaxOTTOlom mejcroiGrJoaej oraolccuiAccuio 

e 6TT) 50 <i <i 

o^ejonstTOl(smcQ)jo ojlej°lmfflOoB«jACQ)jo a^j^jmnj; (i3ra«5)OCQ)(ffl 
(ijreojoa? eruonDj) B^nMsl (i3woj(imo(T)loB«jfmj. (i3W(sflmo«RS 
(maoinS mi&c^im n^<ftnj(0(.6TiJaCi oj(0(Sfflaoj(oom«5iR5)6)CTD (smocesil 

O(]B6)06n3l(0l(iB«jnT)Ojm0CQ)1«51R5)°l(0jnT)J. 

cnjosrucnjuo- ffloccroooaDlcroaooQ) esooifeOfflanroloaS moejooojora 

(S«51R5)OSJgg o^ce5°life(06TDO«51R5) (.oJ(5)loJ0Bl^JOA06n3 ^'D gojml 

cfldastTOlom gnJoruonncoloBajnmj. 

12. (!3Ta(20(,«5)O5Ufi5)](3SLD0/ojJ(OJnn0(0J(§ (.nJnJS6tmJ0nJ 
C/OfflS C/0lenJ0/6)6)raj(ro nQCUSlZIOSBjOCO (i3Ta)6)6)«512nj 

cnjoculoocropcs) arDo/«5i2orDo co) n^ruo srura co) 

n^OJo SrUG. 

nJfflteninCl rJ(O0O«JI2OOjl6)a3 CDOI2O«JI2(]ft)0OOQ) 630O(]ft)0(0«51frol6)a3 

0O(.«5)o«>(ifi1(infflocQ) - cruociruo(o«5ifro1«j3 OKOoccrrotKOCQ), mltoocftoffl 
crujffljoJo (i3Ta«5)j aoocrulmjo ojostrTlaBajo (maojloHcojaoccDsnj 
oa&osnej oj^ojonofflccrrolffl? oa&osnejojffljojoaS cirucD^aejo«5ifro«5)jo 
(.nJoJ6Taj«5ifro1«j3m1nDja«5)°l«5)Ojjo a&ej^ostDaooJOjjo (marailcKlccuojjo 
cara) CDlficnjstDmlcooAOfflcojojaocQ) moejoaatirra) njoraaocftjnmj. 
n^(.oj(fi30(0o ajnDjao(.Rj)(fi5gjas GCDagcgrronJogrgrgflgjgg laifiDj 
njofl 631(3 csgoasoccrrojgg cruaocDcroocDjsnsooQyiffllaBajcimjcsojo caracstK 

(.nJcfcOfflo (TOOnm 630oife0fflCT)l(00(]ft)0fflCimj(0JoJ«51fro1«a3 nJ(0|.6njaClnJ 
(O0O«5I2Oajl6)a3 mlcScOjetDCDlOOAOffl mlcSojlQC/DnilfflJnjaOCQ) CDOejO 

aoccrro njoracsccrroosjgg crucKKJo n^mnj eoojo. csDoaanofflj amj 

nadJiOB g'D OJIcDo SBOoAOfflOJJO nJ(0a0«5120Ojlaa3 n^<ft(WCQ)jaS j1(iB6!J ffloncrujjOjjo (.cooDl^lg njoceniora njoaoamoojlam (.nJOoJloE 
nD«5)1cDjQOJ6Trgl(siracsgan«5ifro1aa3 moasnjaccrro (araojejosruaoaeal 
(TOnJGcruosjcftjslcQ) cruocjum msasKTOjfmjQOJO caraainS mlomcstB 
onaocQjjo (aTa)«ji20Ojl«j3m1nDjo (3ra)«ji20Qjl«j3 (ara«5)OOQ)«5) njcoocronj 

(0nJ(0(.6njaClnJ(0a0«JI20Ojl«Ki (.nJffiOJOOlaBajnDJ. CQJOaSnOfflJRTfTOa? 

^(.nJa&offlo (.cooDlaBajmnj n^cmjgg ojOofti^acinro (osnej (.nJ0OJC/D_j|O 
g^(ol^1§ gojcmrinadanrolaa? cruiaonJCKlacQ) cru^rJlryloBajcTDj. 

nj(0|.6Tiiafflnj(0(20«yiaoojlGa3cQ)jo (aTacsgnDflstTOlaa? CDoa«5iro)l 
csa3oQ)jo Eonla (aranJOfflaoAjnmj. garilaoS (maceaa (ftSosajajoaS 
(std)A(&&io ciruocju_j|0ej. gij (.rjaifflsmanrolRS? orai <maciru°larjj(36TT) 
(.eojnci oj«>iao8Ji20ojlaa3 moejj nJOGegBgjas afc&injm caracsgaD 
(inrolao? crunjej, crujaMdo, a&offlstDsstBgoca) ajmoj cruwjem (Ojoj 
6st3gjQSCQ)jo m1(3a)jstT)m1(oo<ftO(o crujojnjanrolaaS ng<ft(s«5)0Q)jo 
(]ft)OstT)1(]9®jnD«5)lcDjcsojffl75loQ)jo (3ra«j)jQnJoaej moa«5ifro1(sa3cQ)jo 
moalc!a)jcsscQ)jo n^ejo(.nj(]ft)0(06sr3g1ejjajgg ng5<ftcs«5)CQ)jo (ftoemi 
aBajcTTxrolcDjo (aTa«5)j(SoJoaej (araQgananroltijgmlnmjo (sraelnmaocQ) 
(i3TarJln5)j(C/OdBO)l(SOQ)OQ)jo (To&c^mom ciruoa(3«5i£ij>cs«5ifrocQ)jo (ftostrTI 
(iBajcimajflmjocsojsnsI arumjaryglffllasajcimj n^cim (aracojiaocolieajnDj. 

C/DOCTOIoJOOo 

630o ecrao <&)(3s6rDelg LwoeTDjctDoa araruo ecrao 

(TUDlfflffloxDeBfflfflairrofinjnadsjojoo crurrucjxDj 

elcgcujiCsaoa SGainnlcroo CD)raocQ)j§ 

CTUJonJO)! 00 ^et,n30 oj^(3Jt)(.woojo§ crojoruKnl cn§ 

oJjoSdo culaojsojraos 

crojonjo)! ecno eru^nncnJcronjlcSraoDocnj. 

630o aoonroHs ! ooonrols ! ooonrols !!! 

^(ffllarrfS (i3ra(3«5i£io ^'d gnjmloadastrolaa? (israjtooecmolRsS 
a(ft>osjarra)1§j6n3. ^ ^^^^ ^ N (/33rrailfiJ30o 

QOo. aJ06T3 Gffl fflClOCrol (.f^KDlrflddlcroO. fflCBCnO CSffl 

cnasmlcruDS (."^jcoto csa ao (.f^tiDoarolracscnciDocjDlcsca) aj(3lnii_|)Oi2fl. (roazofflojcroj. cmB ajaOTJOOfflajcmj. cnaajcmj 
ffloo. cnaojcOTj ajc9<OT0Oo aoo. oooaofls ooocirofls ooocirofls I <E> 630o. r4)On^ QJOcBS) fflmOTilKSS (TU£51(OI2IO0Qnffll<ea6)§. QJOc9al«s3 

amcru (TU£ncoi2ioa»l(olc96)ffl§. crujoBo LnJcfeoaaoraiffloeaj, rairaeaB 
CDlssrac^ fflsngjcsojojo n®on| (sajaseTwocDorinlcD rarajCDOoizio 

cfeJCTDJ. (3iraCOTl(DO«)3 n®On^ (SajB0CJD^0Qa)(Dff)«5tOT (OTS0Q)fflJ(S(O>. 

gTS (sajBocjD^ascDfflOTin (msaBCDjcsra). gi) csajGOCD^QaxDasrOTlKsS 
6TO)oa3 oolkdIocdjo nJca>ejjo nJlejcusilceojnDj. 6TO)oa3 gano njoooijo 
cruKn_s,o nJOQa>jo n^nnr) CDcSAjl^oejjo ojcSsnoajlocD (Ocaail 

1. iijl<B(.Kno a£) offloj c/)0(3a)_^OQQ)sm1c3 Qa)c9iiJ_!>iaosm 
c3ra)(D2sm1o ojeccu. cro on oJ^lkwo goojkdgcSjKdjo (.f^^l 
(.(^ejooa). oajoseoaxml. croo onoorolcno oJ(.oJg^. (xnocro 
fflcru^ ojjLKnooroKnl. (n)oajv,KDo csejo(Bcft> Qa)crui2fla3 ao 
a)ocro_|) Gono Qcuo^jswio csejo(Bcft> (n)ocro^crolKn1. croon 

(.oJKnltsnjQJosmlKrn. cro csnDO cuohA. GnaomaenJ^croKn 
en csaj3. (TO 3 cscru^ qj mwo (rojocjD_|yOQa)i2CJD°lKn_j| onrao 
fflGoD oajcrr) ojeo3ancs(a)_|) odI gei) c/)2nnii_!>oaj ^crol. 
(TO a£) oroalKD oJosttdIs iJlcKno c/)0(3c;)^0QQ)srr)1o (.f^cml 

iiJ(.cft>l2 goJOODOCnlKDl. (Too CSanoaJOiiJ(.SnJaIZ10c3cS<^eJO 

/(nil c/)'r)(roi2(BQa)o en aocnajoJoecDO o^oil csoj^qj kdjo 

S€TO qJ CQ)1 oSd^!) ml (OTI . 

ffloD^niflcraOOQ) jiS\i(!S)di C0(3wOa^ oJJ(.(0>6)a^ nJJ(.«"(DO0Q)lraj 

CTDj. raiacsgnno coffiSTroo o^jt^sTDoanDjcsqaal^ rareojsTD nJjLKo 
CDOCQ) gijoejcftifflcr) (.njcuocn ganjlceooteal. n^cTT)0K)3 ggoejcfeaS 
(319) cffisersiroimlcDj GnJOcfeooan njjLROoioas (soojoxscfeKDjaflcD 
(saj6n§l ijjl(.a»K!T3)lacig asffiSTTOasTmlcDj Gnjocoil. raresn (scueng 
ailcuo nj(0^aj(TD0CDliTjlc9O0a3 cnl(3(8f|aao Otaosjormj. CDl(3(8g 
aaocDjorofflSTDo csaojoxst&KnjcffiffifiiroroimlraS tijajs)<ft)06n§ araj 
gc!Q)(3aD njlorormlejlffljaDj. (aracsgnnaroTin ca>6n§ ainDoraizoajoQa) 

iijl(.R»a3 g63T36)(T) (SiiJOral^J:- "r4)6)am LnJ«J)lnWOlc9S)0a3 ^T> 

(sejOcft>«5rffiilK53 (aWjajosmcsKiTinosj cejjslco) araj rrucocDajcssngo? 
raiacsKDO elcTDfflocQ) rarajajasmannlraxzoQa) rrucocDKJiKnocmlcDl 

c9QJ(SfflO n^fflCTD LnJanln^OlteOJcfe?" g((3>2Gca)§ (Saaj(OT(Scft>«J)J nJO 
6T3W)J. 

"n^CDlcBQ gKn1ffl(T)n_|Ol SfflJ (aTaolQJjailej. r4)an^ ojlRnOQJ 

aooaru(.«notir)cru_!>63i3a3 rairaolcffijaDajcDjo rare (mcnjcru col ^ 
LtiJaj(3(OTin1(6S)2aT)ajcnj2io6rn. raresaBOBjos (SiiJ0G_!>ff)«5tOTiT_|ol 

6TS)Oa3 (areGgnDGOTinOS nJOaXOo." njlOOD C8aajRJ)(Scft>(mj nJlKDO 

oJlan^ raresjasTOTj a^jcrn iijl(.(o>a3 Gnjodi^ cruooacoio cu^c9«s>i20 

c90l. ggoejtftoa nJ06T31OTJ:- "o^OOlceOJO ^TD (SiiJ0B_!>«5Tm1(DJ 

OTinao CDloajoaJaflej. aanoraiBioQjoQa) iijli«j)ffla3 asffiara) oaoej 

COiloejtmml KDRDJOCJOpCffiCDOTinOKSS &6f!T>0<T>o (SCDSOo. (3reCD^(36)c90 

CTTKSnJooej cnffljteajo iijl(.«J)CDl«)3(Tflarn (jdcdo ejelceojo. rarerafl 
CDOK53 (3recs63T30§2(SnJoajj(a)." (3re63T3a(D crualcml njosmlasooon K ggOejca>a3 ffi6TOTO(T)«5)l,n^6TT)CSCn)06)S iJlLanOO^ (3reSJC5T3)JffliiJCTT) 

OJ06T31OTJ:- 'ffi«TOTO(DO(3K(T)C3ri5)laD06m STOTOcrilojlos QjoDRn'. ggo 
ejAfflcig gcsgoa^o (areenoasTDomRnlKsS iiJl(.RJ)m cruoaacQJizijsngo 
(H)lc)iarnlej. 

2. oroetiDoojOiiJ - csco) oecu cscft) ^u ratdoroaocsejo 

eCTOoilOo (.f^OQfflSmg nJJcSoj nJ<feil (SrajaJ^OCOJeCTO. KDOCn 

ojraoje<feiism (.nJ^cnoroKDl. ti^(ms)ffl3jaroj(3a)cn)^eejo 
.fecn)^ 3J0(Do CQJaaJLCBffloaruKDo cq)co> (.f^KD_^OanKD acrol 
(.oro^eKD. 03) ti^cno (.f^cm^j^OciOKnialan aj_!)o9ds1(3 si(S)io 

OJcSnilKDl KD ^oD .feleSO OJO nJKDoGCfiO OJO ODofeJOflcS 
OJO UOO&BIQQIO OJO OTOloCSanO OJO aCBCOTD^O OJO nJCOC/DJO 
OJO nJjajGnilO OJO /cOD^O ©fflOJ GCTOnilJ CniDOGCnoilJ 

(.oJ(m_j,OKOCQ)(iKD CQJLno <ft>(32i oaJUDO ajl3^2§ cmaocrxOTO 
oJ^^kdI e<ft>o /odIkdo (OTo (.nJcml (.sfu^'^OKD ojI^jJ 
(Siiismo 3^KDeajo gokd cgrdtsjffno oJ6Tau3crooKD Cf^oroj 
KDOCOT tir)(.Kn^ajcnj(OToa3i20oJ2o(Tui ^^(mnyQca^^ais) cjdjo. 
njjooroo <eD(3(.Kno ao(n)©1(2iocn1oii<ft>KDO OD^ooa) gojso 
CQiaocBcno 3J03c;D(.«necQ)03cro gojaocsoDO 3J03cro (.(0>gQ2)3 
3ecracn tintKno rroo 3e3je3 (.f^Knl 33j1(B3 /oDo kdoSizi 
g§(meajo cgTd2i(3OT>^aj ((3ira)eo cjdjo. ectncn ODCsctD^cn cskdod 
KDrUoroo g§KDjraoro2i^o(3(aT!neajo /oroal ecft)0 /oroal croja 

oJIfflcm carecsgnDo oJ06T31otj: '(SnD ggoejcfe, r4)onDCSo_|oaej 
CDlcruofflcnooa) araj Qj^teanloajjos raresjceoraS geaBom Qjraoa3 
ca>0(osm6)fflaOT? crujaoo ffloDcmjo asffllceQolsTBTrolejeejo. (areean 

r4)ej0 (.STUOniZISTDOlejJO fflOJ^ oJJSJCDIcQXDJo (.6TUtii2QjlB^0CUl 

cfeOffllQajfflosm. 6Tjnoa3 GuJobI^ (SiiJOB^OKSTm aruo6TU(TU)l^ 
(arecs6aB(ia)c6a 0Q)iDO(3(mD ffi«TOTO(Do CDoStaoo. 

BlcfegOOa) gC5T5)ffl ca>^2IZI6aT3g(D2n^Ol^1§Jgg QjlBJ0a20(3 ^TD 

(sejOcfeo qj1§ csoJOtajcscnjooa crojiSmo CnJOnilteajcmj. o^odoksS 
ca>i,nW6TTioJc9iad«5TmlK53 iij(.fi3(n sj°laJl(ft>a3cea on^njo)! Ocftiosj 
c9S)oa3 cfesnoJlej. 

cruj(3a?Riitn1(S£j0Q)iflajgg cfeojoso iij(.CT3a3 o^od csoJoIcdoksS 
(.oJcrulfiDfflosm. crujcawKMnlcDcultftoralcftgocQjQjca ^Jlowlceojarxm 
cruj(3a)«5TOTlK53cDlarn cfejao cfesnoaJjecTuoaS (S)oe><s> ojanlcsceosngl 
Qjffljfflaiamjo (areeaBacDcojjgg cruj^coo CDlra(3«noi2ioffl6TDaT)jfflo 
6tt5. CDln^(feoizicft)(3i2r2il(a)goQa>l iij(.a3(8ejO(feo OQjslcQ)jaT)Qj(3 osje 
ca>ai2i2i«5Tmoejjo B^ojsaflaajQaxiSTOToejjo cruji3co(sejOca>«5tOTl(Djo 
ffljcfeglejjgg (6TUtii2(sejOca>ffl«5tOT (pJOojIceojcmj. crujsuo ffltftORnl^ 
crojaw«5Tm1ff)ej crojsuKsrffiilKsS anocm fflj^jcfel cajsnoajjcmoj^ 

oJJ6TT)^c9iadCQ)(8K!Tin06)S (OTOgS'Ogj nJKDlceQjanDJ. 

geanacD (sejOcejCinrolQej crujcSa^cDOc* LnJOaj«5)lca>fflfflooQ) cdrtTI 
amcnilejOceoiam aal(T3d\a3 QjlOcSOTXDOCQn sil©6T3>ocru(soa)oas 

cm o -^ 

aruBcojffljQjlacD oaoemo (.nJOrJIteojenuoaS cnjoj oaload^ecDos 
(SiiJob1c9S)6tt)o. 'cdI (aiBjffloem?' N I <s> (319) GDjoB\,(ms)\(r) <j6\cmy,ai ^esaacnwosTn gcjiKDCDo njo (araaoamoo 'gg' nfflODj (Snjajgg ffieJ^ cu^teiiio cft>06TD0o' 
Gwensas):- '(SBCuaziooffl, njanlcDersuj cfcejiftcsgosj cft>2sl(H)Knjo nJlnDls njej (SBOjamorajo (moamilceojaT) (Dcooaioem. rairaailos K cftfldOrysjcTD nj|{OT^(sejOcft>o CDoBtftjoDOJCDjo aJlelcm (seocnrao 

CQ)cft>CDJO (319)03) iiJ(.CBffln^ CTOffllnJOTinj CDIcIDJo gSTTgOCH)! LUOflL), 

(scruoaa3, oj(3niio raraoDo n^aTilcuasjffls LnJeociJ(i5tOTOo3 cruos?o 
(OTfflOQa)QjcDjo aj°lo_^(mml6)(ig (a2(Tj(mm1(!53 nJo1oj(3(3TOT(Do s)jiA^ 

6)o_|§Cli(T)JO SJIcUCTS g(/36)c9S)Oggjam(S)2210(33) n®ffl(TD (3196313 

cruo(S(S3)0C0(a)0ffl_!> ajcseucn njjojnadcr)lra3 fruconjlceojtatxxjo 

nJlamlS (319) nJJfflJrfldafS fflJCSSLICn n^aCTD CO(3e(i5rOTl(!53 CUOOSIDo 
6)iiJ(5(liTjlc90Jcft>(r!)JO gSngOtrel. n^OO CUl3rfld6313gO(H)l 6iroO(l3 ffllinp g(.fT3CDJff)ffl(8(.{JJ). 
ffifilOTOCDo LnJOnJ612ljlcft> LSfflo Clilcft>0ffl6313C/3 n^aTilOJffDlejJO L6TUdJ2 

&6f!T>o<T> sjlffi«TOTOcru(r!)lejjo <ft>!plsroT;5>2<ft.2SjcTT)2. gaol n^aolteo 
(3196313 (3i9i2ffl(OTJo ff)6)cft> ajoj(mrojcuoo3 (Snjoam iemcim&emomo 
eje1c9S)on3 g(OTcft>(iJTOTc9oaJla)o (319)(S(doco^qjjo 3°l(3fieioa3)j(Tujo 

(OTfflJtft). n®6)(W)am0{03 L6TUaJ2CrU0(ftfld0(OTc9Q0fflo eje1c9S)JdD(OTJ 
CUfflffl Sj1Cin^1(Dl(8c9S)6Tl§(OTJ6Tl§. 615)0(l3 (TUJujIrvjl^ (TUOT)_S,CUJO 
(OToJCrU^OBJO CDlffilOlOTo 615)0(l3 gCOTfflOtajdDJ. (3196313J (0)6)Cm 

asocssmo sirooeiCDcmjo a3)inoa(mo(!5i3)lra3 6iroo(i3 (3i9)fflOffl6TT)(TT)jo 

n®aDlc6Q nJOSraimj (OT(D61T)o.' (319(116)0^ QJOcOOJ (Scft>§ (TUflCOJOJ 

(319) (jalnii^6)(D (TUoaruoa6)(mm e(33)6)rijsjamciicD06)6iT)cmj cft>5ng. 
ismcimcii\a\, QnJGBUoi^i. (3i9cu6)cr) (TUoaruo(D6iufru)CD(3iin1(i)3 
cdIcidjo cijls(3(iJTOTl (TUcfi.ej nJOnjesBglraScnlcmjo cini2i2c0(jncDO 
(Sc06)6n§(a)j6Tii. (33)j6n§. CDC/50(3iinl6)(ig 630J eoco(i5rOT a)cr)j(Tul6)n| (3i9)ca)^(o>lQa)l 

ejjgg 630J (.n-IGtft>3n^OfflJ6Tl§. (319(^20 cft>SdDJ(8nJO(r!)0(33 '(319tU 

fflosslo)' n®(TDj ciJl(jaoejfflO(r!) frucocDaosm. (3i9ciil6)s Lsrunjaocii 

(OT0l21(TUlc9QJdDJ. CrU20^(8(JJ)S?(TUj0 (319)l3c90j0 (mca>^c9S)0n3 cft)!Pl 
a3)0(mm(OTJ2)0cft>Qa)0(33 (319nJfflOSl(OT n^OD (SnJ(D (3190flcnj ,B^§\. 

L6runj2ociJl6)(ig (319) ecucDraro)l6)(^ ajooojoejcft>(i2ioi3 (Sffl<^ej63i3gjo 

(33)ffi613)(i5TOTl6)(lg LnJ(JJ)°lcft>6313gOCQ) CUOCmjCUJO (319)cft)0(Ma]njlQa)0(H) 'aJle](.<T-l21(OTT n^CTD 630J (TUeOffl6m(XU(Tjo (319Clil6)SQa)J6ng. 
(319(OTl6)(lg fflCU_^(31in1(!53 'oJliiJcftfldeiTl' n^OD (SQJBI (319ra3@J(OTca>ffl 

ffl06rn. (»ce(ro1(8(H)ol(33)(S)jo '(Braaflra^'DSSo' n^oDj (Snjojggra^j 
ffloff!) LnJ06m(i3 (OT6)cmQa)06m Lsrunjaodflffxi^ crulonnocrucDo. 

LnJca>l,(0>l (DJnjIsrnlaSOOQ) (319CSgnn(31in'l6)(lg LnJlCO) 21Cr)(TUl6)CD tiDOl 

c90jdDcugOcft>a3)0(o3 'fflocnaroT ti^oD (8nj(o1ra3 raraolcsxonjsjcmj. 
(3i9(OTl6)(ig nfl)oa3)oi2i2(5(i5io)l 'iiJtaaijnadT asosm (S(i5)Kcg(ruol(]Q) 

(319(OTl6)(lg (319ejSjO(D03lcft>(^ (S(OT(SS8021(!Q)6313gOcft)jaT)J. 3. cro (S)o cs3aj(n)ocno oJoriDocno cj^rUB,^ cnaoDl 
(sejOcft)aoa)^(jrn. ajoorojcsejOcejo cro ajrajsmeejOcSjo cro 
((3ia)3l(ro_j| csej0cft)O cro ^ichqqios^o cro (.f^soojcrol 
eejOcSjo (TO (.STUoia csejOcft>o. (rocro_|) oDojo ag}(rocro_j| 
(.snjaj2(BeJ0cft>cn)_|) (im)Q(ooinDQ30 ffljoDjcScsraKno 
cs(n)oads1ano ojIsoo od31(s&j_|)0 ajv,cftiii3 (n)o&js_|)0 
oroocmDociDianJooslcOTizioaD (roooalLCB (.f^^oojcml bjoo 
GC/^OoJTO. aj1@2Lt^2fl«5)o aj1i3jc9a(6mo. raiajCroonDialcOT'asaos 

oJ2o^nJosrr)_;iOajQQ)(m'D aeoj lU ^(no((D^o sruoaajoosruo 
aj(n)aj°laaj0tijcroocro8 (<3T3osnj(H)o cna^s (ro1izil(mDo qjIgo 
(J)^(ot1 (Too (.snJojao oDoelcuoojcOT fflffl (Hjooomo aj1s3(ooo 

QJO (313(33)0 ODBIo (.f^OnJOnDOJO (313(33)0 S(0(33)1o3d_!>(OTl(OTl. LnJoJ6i5Uo ODoejjciilcuoKnlejjgg S2°lciJlcft>gora3 tvijiSsmaosm 

- SJOOffDJSJo, (3196T17fLUS8o, (SCrUJ3SSo, gfSglSSo, LnJoJ6iaU(3rOTl6)ej 

crutftej S8cu)(Siijro)CD cucn}(OTjc90gjo iemnmoQHs>c^ gs^ocD 
(imy\s>eA njjnWnjesragosm. (3i9cijQa)26)s cjotcxoto g(i5ra)o°lQa>0Bl 
cucri}(.(OT63i3g05m. (3i9ciilasQa)2gg (3i9njaru(acrujca>6)g 'rareosruo' 

n^ODJO '(B19o6rU0(r!)njT n^ODJO nJOffDJOmj. (319o6nj(H)l{03 SJOD 

CDleocuQjjo (3i9o6njoa3)cin(X3)1(!53 6rujfUDleocunjji20cft>jaT)j. isrunm 

ffi613)0CDo CDOStftJdT) (319o6nja3)0 n^OD CDfll (319Clil6)S SJ^Jtaj 
(TDJ. ffifiimOCDlaSOtH) nJJfflJrfldCD (319Clil6)S 6) iijffl (ID (313)0(13 cajSH 
(33)J(TDJ. (UlSJfflO n®(TD CDf3la3)J6)S CrUffl1nJ(313)2ca)2Sl(I»06m 
(319(S6m30§2 (SnJ0(Scft>6T1§(3). (319Clil6)S n®(31OT20DCU(3c9O CU0(3(lDc9j^ 

sruocuomjsngocujcejolej. 

4. (OTOo nJ6iau(^(a)oafl (BidtJcrooorooo (.nJcmlcoxiKDl 
uosDo nJ2(3srD nDCTOdDos c/Doio c/Doio ajoecrootir)ciro{a)08 
cra(OTo oDejcroonarooio oocOTiaosiroscr) tiDcro(roo craoio 
aoej^ tiDcro(OT08 cmo (.sruaiaoejo cftyocsosm csraejo <ft>2(3aj 
(1(0)1. cro (.snJai2oejEft)Oe(osrr)oejo<ft>^e(tDO isrunm oilBJOOfS (.SnJaJ20elS)ffl(.f^C3fl cro (313(/)iiJ(OTJ0Oo (.ti^Bo (JDo BCnCTOO 
gDTDC/OJCSCaOnJOCrUCr) 6)iiJ(33))(1T)ClJ(l3 (S3ClJ(I])0CDffl0aC0(313)l(33cft>lSl - ^ -, -, -1 

^* ai 4 ecro^cOTl (malcTOJO cro(.crocm1 cuIcsgo as^nOTl. cro csi3)C/5 

^(otI atiDjcScormo ecro^nadsl tiDOo croecm /croao3 (.f^G 
cuctoI cro (Bra)C/)^(ro1 culscooo odbIo cmoo aaofflQcro 
cuo(S(jd_!>(otI. (otcot cro2<ft>^(OT Gjnadc&^csctD (JDjoojecm. cmcro^ 

(.njICQJO S6iroOCmCQ)8 CrO J <ft> ^ (JD 21 J oJ 03) CIO) J (.njT'33)0 
GJnadt&^CTOo dDB^inO COGincn (JDOCU(X2)Cl3 com iije(.cft> nJO^ 
eCUc9ill(OT, ti^CU aCaDOCOOeCKn nJCO^eCUceAlcm. n^CUo 
CrOJ<ft>^(OT 32o9doft>^(BCff) CrO(3cUOSm1 ^U 3JCBJ0Cnl cro ti^nil 

culcrojcfe^ecmo culajoadoeD^Gcroo (.sruoia (ul3Joci3 isruaeinm 
cuoelffl6)(.nJ(m1. (319)3_!>o (319(/Dl(8ej0cft>(31OTl6)ej(313)JC1DJ. njl6)dD CU0a3)J(Sej0ca>o: 

(3i9ciilffls CDlcrn cru2(D_^(sejOca>o; njisxm cuojsmcsejOtao; (31900 

(TOTfflo g(.CT3<SejOca>o; (31900(13)00 LnJSJOaJOTilCSejOtfto; (3)JSl3onO 

L6rUfij2(sej0ca>o; L6njnj2(sej0cft)(3i3)l(33 LnJcscuc/alceojcuooojgg moAcn 

(313flo3 '(319)a' n®0nOJ (SnJfflJgg CUejl6)(H)O(0J SJejOC/0<H)fflJ6Tl§ 

(3i9(OTj cftsono cft>offl(8(.cft>oa)oral(a.go(33 iemcimaQios, LnJ0nj(3>l 
cBojgg omoa)oooa)ffi6i3)OBlcft>go(33 L6nJtii2(seJ0ca> inJ0nj(3>1c9Ojgg 
omocjDoo(r!)ffi6i3)03lnjj6m_!> ca>i3i2i263BC/3 gcu ooc/olryiteajono 
'(soBnWsl tin' n^ono eocoo cftisono 'ciflosjo' ooralQailfflejormoo. 

(319(3fl6)(lg 3(3c/a00(313)0(33 (3>6)C1D CUOl3f3Dcft>_^o 0On3dS21Ocft>J0nOJ. N I <s> N raiaeroTOTjoj (aranJcruocrijjcSjC^ (3T3aj1s)ss)a»(oro)l(r!) Lstuojassnno 
CDlacQ) crujocoKno 6)iij^oa3 aoslojojo. rairaajralraS rairafffSTmjoj 
(SnJiS (Sc9jcrufflo ca>jB)jao ffl6T3Tma3 n^nrilajoQjjffls ^jjiSstdo 
ff)acft>(H)lff)ejsjK!Tin1c)l(96)jo. (maeroTOTjojcsnJiSceo aJlaflo) cumJCCOT 
631303 gens, cdjoj (3Ta(ijaruocrujcft>a3 s>e>A,(w\(si njejoilcjoo raiaoco 

000)631303 ajaDl^1«1c0«JO. n^ejOQJfflJO cOjJSl (319) ffloDOOIZO 

ail6)(D (3iaejSjf3l^ L6TUnJ2<TUjffl2njlQa>OceolK!iin1(3(9S)jo. raiacscwoos 
(31300)003 'raiaa' n^oDj (Snjojgg S2ejoc/ocn)(3iOTl(Dsj(oiin CDoafl 

c906)n_|SJO; (3iaCljl6)S (3ia)aSe8(Do 6)iiJ(^6)n_|SJO. (TUSjQJnJo 
fflJ(S61JCr) (3ia(OTl6)(D (0>O61T)o 6)iiJ<^JCm L6TUnJ2®€13)0nTl njiSXTD 
'(SaSnWSlnD' (r!)J6)S (TUa1nJ6)ffl(i5TOTJO (Sf3aj(nmO(3 (3iaClJ6)a^ L6TUnJ2 
(S(OTSJCr!il6)0^ fflJdTn(!53 gO^2CDl(!53c9«0aD0cft)0ffl(OT 630Sl(S(TjO(Scft>6ngl 
QJOJCmj. ffifilOTOCDl 'OJICOOSJO' (T)3lQa)J6)S (OTl(D6)(3TOT(mm1 nJOaJ 
nJJSTD^S3B(^ (313(1/16)3 gGnJcSAjl^ (0)6)0^ fflOCDCTUlca) CrUaejnJ 
(313)0(33 (3)6)Cm (3ia(3)1oa^ (3rec9ffl(D cftiSteOJOrDJ. (319) ffi613)0Cr)l6)<H) 
(SBJnil1c96)2(TD(U(3c96) (3re(U(T3 6)6)ca)(Ul§ nJOnJo ejelc96)Jo; 
n®aT>0(33 (3raCU6)(D CrU(SCDnr)1(e6)J(TD cft>JSJo6Tin(a)(/3 (3iacu6)a^ 
nJJ6TD^0oOa(310)1(33 nJBiOgltftgOcejjaDJ. (8(3)Ol(33 CrU6iaU(Dlc96)J(TT) 
CU^(e(3)1 (DLCo Cnl<X2)LCT3)1c8S)J(SCnjO(/3 (3re(B)l6)ej uJLca>6313g26)S 
nJl,LDjl(33)JfflO(3Q)Jgg CrUo(Sa3)0(;)Clil(8CQ)OC06313gOl(ia)JdTllej. (3ia(3)J 
(SnJ06)ej L6TUtii2ffi613)0(DlQa>0(H) CU^(e(3)1 (aOo_|cft>(33 nJ0(Tj(TjJ6TD^ 
2K33)63ragO(H) nJEJ f3^a3^6313gJO <ft>06TDJdDJ6)6ngSj1ejJO (3reCUa3)J 
21003)1 6TU(rU)1te6)2nTnej. nJ0nJnJJ6TD^63B(^ (3iaCU6)Cr) 6TU0Uil(9S)J 
(inlej. L6TUtiI2S6T5)0aD(313)0(33 (3reCUCl3 L6TUtii26)(313)(313)6)(TT) LnJOnjI 

5. (TO ((Jta)(/)^(ro1ej_j|0 oj^cSiHo (jdo (.sruajacDoaDS 
(.njojlcrocrol. (TO ((313)0)^(0)1 orooejK_^o oroocmDociDo. (jdo 
(.snjaJ20<nro8 (.f^aj1ao(ro1, <nro (319)0)^(3)1 ((3T3oJ(DOKl(roo 

(313)00) (TOClDo (0)0 (.6TUaJ2 6(0)^8 (.f^aj1aO(OTl (313) C/)^(m1. 

^(.fi3(.nJK0rU(a)1 3J0(Deo)0rU'r) (a)oajcroi203rU(.3cu(a)s oro 
(313)0)^^(0)1 aj1(§2(."J2fl(a)o (Too (.STUtua 6(0)^8 (.nJoilc/ora)! 
oro (313)0)^^(0)1 oilejceiHsmoaocrocnBlo snj^ar)(.3i£io (roeo 
orooizicnl nJ2(3aj'DtiJ03io 6)ffloaj_|)0) cn'ocjoecro lUOoJoi) 
QjQfflQjojoJ 6)5)aJOOffiS3 (3i3cn2i3j_|)e(0) ooocft)j(Dfflaoajcs(a) 
(D)1o(mjT CTDOCnJseiOTO (.f^©6io)Qa)o odI aj1tijao_^(a)1 oro 
(313)0)^^(3)1 (3i3i2l(a)'r) scroo oJ(o^fflDO oro (.f^osrr)cro(a)cro_|) 

@2«5)o iJ SCii\r&i\^o nJ (^l^di'V oJ031)(_cro1e03UOOiJOoJ 
(D, (.5TUar)(.3l£lo (TOGO (313) 0D2CSiiJ_|) (§(.3(33)^613)0(33) 

(33)©6i3)1csoQ) ao1(3niiesrD_|) g§iij(;aj orooaooDi ^j (.f^o^ijl 
0DO(3)O0DoaDl (33)s^2ooifl (3)1(oaaj1ar)ooDl csoruoffloocroajs 

goJ0nj(3)(0SrD l223(XI°ll£l8 goJLOOlS (.'^1(D2tiJ6nj(3a£)6inDo 

(3)aroi2fla3 (.snJaj2oarocs(3) (3)a1(3)Do aj1(OToJoe35)fflODajo(.a) 

(313)6(0000(3)1. (3)o (.STUojaO oJ^g^(3)1 CScft)0/cro1(a)1. (3)o 
(.oJ(3)1 (.STU20Q)O(OT. 

(.6njni21ffi613)OCT)1(H)26)S CD OCTUl (9302)1(33 ffieJ_S, QJ^tftiil (313)1 6)0^ 
(3iaSJ6)(313)(313)l0Q) gS6)CT)(3)6)(m L6TUnJ2C0(T\Do LnJCSOJCrolceajOfDJ. 
njlOCTD (3TaCUCl3 'CTUOajK^' 6)ai<TDJ CStiJOJgg Cr)(/)ffl(3I3)1(DSJ6)(313) 
(313)2o. (3raCUl6)S (3raCU6)(D 3lCU_!>IZI0(H) LSTUnjafflTUo LnJOnJlteaj K (TDj. ^(3)1(Dj ffljcTij rarenjcD g(.(3)0Q)2o rarajCDCBo geneocffllgjeneo 

Qjlei. (Bra(3)1CT)J(SCrarfldo (313(1103 (.6TUnJ20(in6)C1^ '(3ianJO0SSl(3)' 
r4)(TT> e(U(D(3T3)1CT)SJ6)(3t3)(3t3)JO. (313(3(3)06)5 (313(11(1)1(33 (.6TUnJ2 

(S(3)SJcru CT)1o(H)j(TT>j. oJl6)dD ecucf)BJoacruoOc9iadca>(i20ooQa) m.cB 

6)a^Qa)JO t.nJSJOoJ(3)1(H)26)SQa)JO CrOalnJo t.nJ0aJI(96)J(mj. 120^(^00 
ca>06TDlc96)6)o_|§ I2IJ(S(TD0§J (SoJOODI 'cu1ej(.nJffl1(3)' r4)(TD 

croeoizi6n)cu)(Tj(3i3)l6)ej(3t3)jo. (.srunjaooioacroj Gnj&irn (3ra(ua3 

6TUl,nr)6)(313)(TDJO OLO(13)OCrUOI2l6)l2l(mjo (SoJfflJgg O6n§jfflja3ca>oo3 

(Siiji3(TD(3)jo 6)6)03^(3)0, CD'ocLxruaruofflo r>g)(TD njla3ca>oejjca>o3 

(8iiJ^CTD(3)JO OOCUfflJnJo 6)6)(UOOK(n)OI2lo gTO B(aail(861T)0(313)(D 
oJOra6313(/3 (8iiJl3(TD(3)JO OSOtftiJOo, 6)6)fflCU(3)CrUOfflo o^OD oJ^ScU 
oJCraulffl oJ0B6313C^ (SiiJ^(TD(3)JO (319)00) (UliiJcftiil61D6)0(2)(TT>J 
(S(UB|c96)J CrUalnJo r4)(313)JO. 6111] r3UlO]cijl51T)1 (0^0 fflaD(m3)(3)J 
O2njl61Tll0Q)2ffl0Qa)l (319) (SCUBI (.6TUnJ2ffi613)0CT)1c9O b1(U^ B^rfldSl 
CT)03(a)JO. oJl6)(TD LnJaSTDCrUJOJoJfflOOQ) '(3raffl1(3)'D SJO' r4)aT> 
Cru1onr)0CrUCD(3r3)1(DSJ(3r3) ag)(313)2o. (313(3)16)0^ fflja3cuoa(3i3)jgg 

(06n§j cfeoejjcfec^ e2(3)e(u1nai^(3i3)2c96)g06n). oJlomlejjgg cfeoejj 
cfec^ Lf^lcsBniloQjjo ejffllcBBniloQjjo. (31300^^^^ riff/cm 06n§j Bl^f^ej 

6USJOo(;)63B(/3 (3ra(3)l6)(lg g(313)OB(eiifl6TT) oJ0B63Bg06TT). (319(11 

6iii^tir)(oi3)2o 0Ln(i3)(D (ruoizicuj6)aK8L(3). e(.B6)fflamjo oq)©6T3)ooq) 

ffi613)°lQa)6)l2iamjo (SnJOJgg CrU021fflJoJ(SI3)1eiJgg (D6ngJ 6)iiJOlOQ) 
6iJSJ0oC063BC^ oJ^aCUnJCraula e0(;)6)(313) oJOB63BgOca>J(TT>J. (313(11 
0Q)1(33 O3l(0(rUJO oJOBCUJO CUQSceOJdDJ. ca>1«'c96)2 oJSl6T313)OOOQa) 

cuoslca>o3 g§(8(;)jBcruoffl(SQjB63Bgj6)s crojO(g2(3)ao6n). mssaiexs) 

c96)O0Q)l CUg61313)J oJJg61313)Jl21Jgg CU0Sl(a)(/3 0Q)S3ja(S(UBt.nJ(3)1 

ca>63Bg0ca>j(TDj. jiAiCB(0(mm\A>(ji (3ra(iil6)s (Scft)Offlgc/o<^(SnJ06)ei 

Qj1ol^1o1(96)J(mj. gBC/)1mo (313(3)1(33 CUlolnJI§Jgg oJJ(3)o_|06rn 

eic9i^ialoa)Oc632(m (3)eioQ)6TD (3ra(iil6)sc(»26n§. (3ia63i3l6)CD0Q)jgg 

(319) Blnj^CrolodDOCrUODo (.STUtiaOCUlCD CUlOOS3l(e6)0(l3 (S(116n§l 
0Q)2gg(3)O6rn. gTO (3)(3)Jo (.tf'anl^l§Jgg L6TUtiJ2ffi613)0CT)1 (313) 

cru1odr)ocrucT)(3i3)1(33 ca>oejj6)(ii^ (Scfeojamj. (3i5(jajoc/3 (.6Tiidi20<ij 
(3ia(ii(scT)os (SiiJob1(96)Jo. 'ct)1 (3ia)(S?' (3ia(sgnr)(3r3)l6)a^ (s^job^ 

(313)1(1) gLnJcfeOOo aOJnJSl 6)ca>0SJ(96)6TT)o. 

6. g§(3)joaroi2_!>o(3(3i3)ecuo /oroi2_|)0cft)0aoocs3_^ocsof)8 
crooe2e(3)o eo(0^o ti^(3)(OT croocu(3n)(ocro_!, aasyQ^osi 
(3)aro^ ej'^^^i^^^™^ (3)ji2iooT20cro1 C!3)oro(3)J(aoro1 eoruo 

/aDl2Cr0l2l(3)1 (3)a0aDe<ft>0 aDl2 0rOl2l(3)1 0r0(3)_|)l2l1(3)1 
iSrUl<S)0(di <fe1o (3)3^(OT Cr0(a)^2l1O)1 C!3)3aD^(OT Q3QCU(S\^Um 

(.ojoesrrxg^oaj (3)(ot crosm (33)3 e3ajo(;iu (."Josnoooaj 

(3)0)Jo (3)63(3)03)0 CUOiiJO /s1aj_),Ot,ar)1(33)(B(3) OTO (3)^ 2)10(3)^ 

(3)ocu3l3o cro(3ajffll3o cro(3i2cro1. ^ 6) s) (3)^6)6)01000 

(3)302)1 (3)(J3(3)3^<fe eOOOecft)aDO(§^2<e<3)o. 

0Q)SS2B(OS CrUOfflOSlOO (3ra(rU0CU^613212^(313)l oni^oQis CrO(.6T11 
(Sni21(3)l CrU Qj1SJffi613)l0Q) gnadl^ (61UnJ2 12(800)0 fflaD0(Dl(3)l. (3)ffl0nD 
(Scft>(D (821 nJTDoCrU^OCDl CT)0210CT)1 (3re)nJ(SCT)0nifl g(3)l t.r>J3(861T) 
(800(3)1 (.6111200)0(3). 

ecft)Of) oro(.(3)1or)oi20or)1(3)1 ajoei3j(3)1 csoft>or) ODrUjooro 
<S500f)1(3)1 fflOf)eoru(3)1 Qs^cn o)ooni)oof)1(3)1 (.oJ06rr)eof) I <2> cscft)Cn ao6Tij30 odIkdI slanjecmKnl cscSjcn cnaanD ocroo 
cnlKDl s3lanjG0Q)Krn cscSjcr) (fljcSaosmlKDl an(ro(rooe_j|0 1^ cft>3dcft>a3. ffliDcru rajKDcnocejjcrDj. cru(3(8QJLa3l(H)63T3g2o (araojosj 
(araelffloaolcejgocD) (S3Qj(mao(3 ffljosucn c3ira)ajcraj,6)o-|S06)Kn (mfflOD 

LnJ06TD(D0ca>jaD L6TUtii21C51KnlCD gnJoDOC) fflJnJtOlKnlroS CDOStaOoj (D((j)lo (."TJ^oolffllcro^^oJCicniDCBCiDKrn. cScSjeciDKnjo ^kdI oJOBO cru(3ajiijfflOiijfflS5ragjo gnJoDooo cruai^njIceojaDj. araj wo^ CSl2nD_|)(n)0ajQQ)o CSCO) G ej eft) ^ (3)1 OTO 003)0 (.STUafflCSSmO 

^IkdIcS 03)0 aj_!,o33s1 (tocotoo sslrafi S303)(ro1 crooo aj_^o^s1o 
aj_jiaooD2cs(ro 03) ogjojo csqjb 03) ogjojo csqjb. ^kdI 

(.oJinGfflO /CJD^003)8 

"sTTOOoS crujoaoejcujo crujQa)o LnJcfeoaacujo aJlaojoTinlacDejoo 
cft>0(D6TT) ejraxDjo (m)W ^'r)aaj(acr)lK53 cdIctdjo groieaflnjQjmo 
5m. 6TO)oa3 s](a)63i3(/36)c96)eioiziKDl(m(Djo e]«n63i3a36)c9S)eioo cftoo 

5TDfflOQa)l§JggQJ(DJO S8(XL)(SiiJ«5)(T)Qa)fflOCQ) SJOXajtvIfflOOB CrUoQJ 

Kjruoasrffiilfflo^ (scOTSJgomjojnjlasosm. stroooS ganarorm cruoeru 
mDlcOojaDajcnosm; graxrujaosm. stmoab (m)(smomo5m. rairaeaBjo 
rarajKnaoajosm, cstaean n^aroocssTDO (3iracOTjKnonDoa)06TT) sttooodjo. 
^1) ajIcjooTinlejjgg grormcDo (Scft)§ Lsrunjaooj culsngjo 
Giijoralceffljo - 'svDoab (m)mosrnf rairaKnIcD csrutiiaffifiTOTOCDl 
^63136)00 gcormoo ScfeosjceosTDo. '(aiaean cruocafldORn cruK5)_s, ao 
5m.' ^(OTjcstag Lsrutijaooj aj°l6n§jo Gnjodisaio - 'crocOT_^afflaDj 
nJoasjcTDKDj 03) mo^Rno 0510)1 K53 r^omosmf raiacsflcD g(.n-itft>3ra 
fflosm fflojnjsl OcfeosjGceasngRn. 'o^aKDonDocsemo 31qj_^«j)j 
KMn1c)3 cdIodjo LfiJ36TD(DlK53 cdIodjo gloDajjo raiacmejKDQjjo 
(313) 03)1 §jgg COT (aresnj Knocmcmoem cru«5)_s,o. 3lQj_!>ajjo raiaaoaoj 
fflcujo n^fflsnooDOGsmo rairaenjcOToamasosm cru«5)_s,o. rairaeaBOKlroS 
crucScuajjo (aTaseaTBloDltolcsajamj. (arecnflcDotoS raiaeaB cruan^ 
fflosm.' 

1. (.nJOGSmO (.STUGojaKDl tiD OroaOan c9j1)oil1(a)c9j1 

oroKncrw^ on ojo ag}(ro(ro_j| (.f^osrD(ro_j| lemnrnQsmo 

fflCSODOejCOTo QJOcfeoJOlCSOJoadSl. iJcftfllJcS GCfiOoJCroV, 

cs(.aoo(.(roo (.'^oaj03)1(ro2 (mcroooia ojo ogjcroorooaia 
(.oJosnoocQ) (.STUtuaesm ogjcmos orocSojo gbojcoto cnajoroo 
ijfflocnocD) srueilo onracirafl (memo agjojoorofflaa crocSojo 
srnl @2(3)ocidI ((3T303)OiiJ i20cnoffl5)QQ)aj srueilo onraaofl 03) 

o^QJo CSQJB (mCS(r0_|)0oJ0DloiianD03)0CSiiJ3l(ro1 (ro3_j|l£IO 

(.cfiofflo (glcftajicrojo (araejeriicscujonjajl csaocmoaniacBcroo 
3(aTin(acf3cn°lo3)oiznKrn. 03) o^Qaojcno oJjocroKDOKn (.f^cro^o 
iiJc9iii1(Do oroKD tig5afflajoDi22tija(.(iKno3)ciaOT BGoacm ^kdI. 
o^oii (DcSeaao 03)OiiJI(B(roo (sojcrol. cnaoD^KnarocscrojQfflaj 
cni22tiJizi(.ciKno3)(sa3> 33012 cm ^kdI. 

oSj'Dnadlcrotejl aorxSnifl ajooa)jcm«n t.nJ36TDa3 (OTOcmcmosm 
(.STUnjaofflODOsm. g'n LnJasmmocftijaT) LsrutijafflKnin CDOsjoafl cft>a3 araj (.<^0ffl«5rs)lK53 (Snjoco)! elc9iad (reonjl^ acmjo cangoocm 
CDlraooomodDl raira) Ltoofflajoom1ca>a3 acfeosjroTinoejjo raraoDoral 
cft>(/3 cruj1cft>ffl1c90jcft>CQ)l6)ejcmj CDlcMJcmlceojnDKDjGnJooej 
InAoemexn gnjoarulteajcm cruocjDcft>a3 rarajccaosjo asoaanooDjo 
OQ)Oiijlc90oa3 nJoslaejcmcOT (mfflci^ nJOQj(Dcft>^«!Tinaj^afflcrn cftoj 
KDjoDj. (3iraaja3 (mfflci^ CDlaajQaxmrnlroS ra^cuSiJIoTmcDoaBlffllteaj 
cmj. n®ocT!namoK53 Qa)OiiJcft>(T)lK53 affl3(T)_^eoQjo crujoeoafltafflo 
sm. gTS 6)ffl3(D_!>eoQjo acfeosngosm rairaajcD e1cfti3d(an§jaD«n. 
cft>2S06)(m (3ira)gjcft>c^ raiacufflm oJlgl^ 'crflcDtea elcftfldancDOo' 
n^oDj njocmjcmj raiacOTjo raiaajaflooa) ralcneocuo CDlalajTOTao 
smcsejo. 

2. (.nJoesTDO (.snjcsajacml on croaooD qqoJoO)^ 
croKDcro^ tiD ojo n^cmcro^ (.nJosnocro^ ismnmasmo 
ajo<fe oJ(ocroKD^<feii2(oo(02ecTU) i2j<feiijs njacroKDOKD 
e(.aoo(.(roaorajecTU) e(.aoo(.Kno njracroKDOKn acn cj^rajecru) 
acios oJcocroKDOKD (.nJosno rarajrajecru) KDcroeea ojo 
ti^cOTcroQffla (.f^osmoo3) (.sfiJti^srr) ti^cmog aro(3ajoe3 

QJKDO (3Td03)Oi3jaOCir)O03) STUejIo oDCO ootI kd g m 

ti^ojooTOfflQa crocSojoeml (gjcrooafl cj^oxOijjffloaDoefflCQjaj 
sruejIoaDcoaiDl 03) ti^QJo eaj3 (mcscro^oojcnl oiicTD 

03)0(li3J3lKDl KDB^inO (.<^Offlo elceAflKDJO (STdeJSriieCJDJOnJ 

ajlGao(moaDi2G(OT03rotrofflcracir)°lQQ)oa1(OTlcQ) ti^efflcucioo 
oJjracroKDOfB LnJ(0)^o ^uaAilraocroKD r^eieicinD ajoJia 

(.OOTaxeOKD 33012 ^CS(a)_|)nil CJD(3effl20Q3)0iJle(ro0 gOJKD^ 

CTO^KncrocOTj r^asiciMD ajnJfflCfira^axeaKD 33012 kd ^crol. 
(.oJ06ma3 RnfflODODOsm isnicimamcm fflaoJoCD^fflnn(3n3dlcQ)jo 

oJOCffiJODJ. (.6TUdi2o CDlffllfmrno QJOceolCDJO (3reCOTlKDl210Qa)1 (S(D(8(.«n 

(.OBlcffio eailceajcmj. (.sruniao (S(D(8(.K»(.a3loa)a«5TOT o^ejoeocflKsrmj 
cdIctdjo (arejQjoemo aiij<s»(o>l§j6ns (si.<^oc8L«nLfi3l(H)«5Tjn1(Djo carecOTl 
«j)i20Qa)1 fflcoqTjjsng fflaoqTjjffljesucD (st.uaoc8L«»Lfi3lcQ)o r4)eJ0 eoco 
(mrnjcrilamjo (m/CiAasmo aiij(s»(o>lralc9S)jamj. LnJosmoS (maoD 
OQ)osm isnAnmo crucSajcaajKntagjo raira) (.nJosmcDOcfejaD (.srunia 
rarmlcD offiOnjlteaoaaj) RDaoD gnJoDooo CDraStajoDj. (arera) 
(arejGoosjo aoDjo 0Q)Oiijlc9S)jca>(H)1ej. 63ralc9S)K53 araj cmoiiJtaaS 
araj (.<^0ffl«!Tm1«53 csoJoodI elcftfld craoiJIceojaDj. s\<Bm can§o«5Tm 
ojc9i3do CDlraoao(DOQa>1 (areojoS gaol fffwooS araoegosjo elcftfld 
(SiiJOBlteajAainaeicm oaojmo anji^jomj. (areojaci^ raW) a^cus 
CDloajcffio cfesnl ajam elc9i3d aAosjceajcejOslaeicm njosvm) 
Qj(3 (jnacTD Qjlgl.^j Qjojorml CDlcDces) e1c9i3d«5)(ooo o^cm oJO 
(Mjamj. 

3. CgTdl£IOOT)<ft> ti^<ft> (JDODOOJGOOCJDODo QQ)(l3cft)(JD0Do 6)CD(B^oaac9,(Dj(OTsmo.ajOc9a(™(OTloa§(DOffi6TOTtoo6m.a^ail '3irae1<^P«2)OKr) cyngcSsmaocn^io cuo rat3ffloc^ocn)iOQQ)Oo 
cn)csa3aDo Gc9,a3cy1ceajcm BJo«c^o^<6,cD06m. csa,L«»o (3«oa)« ^^ c/DJ-^^CBcMd ojo c^jCBsm^ ma^csLcm csraoDlo g.^ N I ■<5> croaocuoQQ) ojcol croajnD^ nj col cro rail a^ cL\«)^iG,Bmpd) 
njjoaJCQ) raaaflsnoo ^ooaoiij,^ (.<^ro2GajsrD ojo ijjacsorociD 
ojo <ft>oecrocir) qqqjkdo (Sf^^^^OnDianM ^jStiDOKDl 
ojoeBcnoa ggojcoto (STdOjeraoailcnl crooea csTdajoadiao 

3l3o (mdOJCDJCRDOo KDfflQCrO^ CTOJOoDO. (.f^OGSTDO ClOOa 
GBQJKDO (3Tdaj(l(00(JDlClDncrOO CSffl (3Tai22o9d(203l3o (STdOJ 
(OJCRDOo KDfflOCrO^ CrOJOoDO. ijjoftiiljca ClOOa GGOJCOTO (STdOJ 

ecoocDlcnl croo em rardajnadaoGlGo rardOJjracrLUOo kdoqcito^ 
crojOoDO. QiuoodDo aooa ggojcoto (grdojeraocul ctdI crooea 

(STdfflJoadfflOGlGo (STdOJCOJCRDOo KDfflS)CrO^ CTOJOtiDO. aCBClOO 
ClOOa QBCliSDO (STdQjeraOCJDlClDl croo Gffl (STdfflJoadfflOGlGo 
(STdOJCOJCRDOo KDfflS)CrO^ CTOJOtiDO. CnJSSTTOO ClOOa GGOJCOTO 

(STdajecoocjDlciol crooea raraajnadaoGlGo (grdOJcojcrLUOo 
KDeacro^ crojOtiDO ^kd^ud cjojao^cnDo (.^J^Ic'^ejocQ) 
(gt3)S3^eejeoJ(T) csTdoc/iocnl c3Td(T)2aj1av,s3_^ ojOiiJo cojcsao 
ratdel (.nJCfiJSS^ cgracSroiDo (.srucuto ejano ojo (.^JodI 

(araaoamoo cum CDleoocucDoasrOTaJol oJoooiianDi. oJii^std 

t3o 6 6 s 6m 

2io(TulQa)l(sejo raiaaoajocnilQancsejo aegexOTSjIejjo njjsTD^anl 
irfloBjo (DcftfldLKncujo ajrajcm bIojctucsizio cjoodo ratajLCDnDlteajnT) 
cu^(9(ot1 rairac/Dl rrucooJI^ cejjaoaflal^ acoOTo Ocft>06n§ oJlooj 

QDmOW SJejo (OTgl^ nJOt.(0>C5TffinK53 6)QJ^Jff)(D(^JO aOJfJDltftCDl^ 

cmmoaJluil (3ira)tinj«5)l crua(3rvjlc906TT)o. 'qjo6td°1 gbqjT (3ira)(.co J^ orojOtiDO. (.f^sfiTTOOo Gcro fflcoil s2cianoffl_!>(n)'D orojOoD; 

cjiaooiocDl cjiacnjculav,^^ ojOijJoCQJCsao cjiaeltoJLOJS^croo 
oronJcSc/Do sIcDffllcsniJ oJlojoKno 3J0 oroogOoiisnDaosmg 

(JDloadCSOKD (.nJl(SCQ)3ffl6)nnaj (gCUKDl CrOfflfflOml QfflonOJQ 
OTOfflOKD. 

(aracDowoo ojosBajejo crulrauaiOcejjaT) (areelngdSojjtSrarmlocn) 
ojol oJOQQijamj. gnJocrutftoS (aira)(5oc9Qalejjo t.nJlcQ)oca)(0(T)Oca> 
STDOfficrn (arejCCOoDlteojam oJcSiado (areojoS qjocdobI (sbcukj) 
(fljc^tea t.nJlcQ)(D0ce36TDo. (aiaraflcD o^fflKnraTlejjo ojjsm^anlml 

CQ)lC)3 CQimOQjluil (SnDOaOiiJOfflSaBfflgeiOo CDlcaQJaDl^ fiejl,RJ)0 

tiDjanl crua^rvjlceosTDo. 'svnoab CDlfflcig QjOceootajcm gcoBl 
QQioKiTin nff)(rri\(si oDQjmo s)jiA^iA>. fi®6)a^ cfeora^o cruocjolceoj 

fflOOOcfeSTDo. gTI (are)nDJRJ)1 (aia(3o_|1c9Q6)§ 6TOTOa3 r4)OClg 

CQ)j6n§0ca>ffl§. ^1) (arajtiDjanl crua^rijlceQjanDj. stotooS CDlfflcig 
(scD(.RJ)sm3fflg o^arriraS cinojcDo Oiij^jamj. 'r4)6)cig cfeoo^o 
cruoa51ces)6)§. gTD carajtinjanl crujlcejcalteajta). sfinoab CDlacig 

(SLU0OL<3>S3Bfflg r4)aTnK53 tiDOJCDo ffliUt^JCmj. o^fflCl^ cfeOO^O 

crooan(9ajffloooca>a§. gTS (are)tinj«5)l SQca>Siflao39jcft>. stotooS 

CDlfflClg ffl(T)Cru1ff)(D r4)aTnK53 nDQJCDo OiiJ^jaDJ. o^OCT^ cfeOO^O 

croocjolteafflg. gi) (are)tinj«5)l amj1ca)C)lc9S)jca>; (3re)nnjRj)lcft)a3c90j 

(SODnilo CUjaCflCUDo o^O enDOffloSryiro) fiejl,RJ)o (3reoCD63Bg1«)3 tiD63i36)gejoo cruouilryiteajaDQjgosm. eBofl CnJoesTDOnJocruco oJj«>§l ffli)(Di2iajejo6nil^ (are)(.connl^ Qj^teanlooa) crualoJIces) N g63T36)(D OiiJOejl (3ira)tinj«5)l 6)iiJ<^Jcft>. LfiJ36TD(8Baj«5) (313(51 

n^ocrulaul CDoStftjnDKDOsm. LnJasemooJocrucftaDOQa) n^colces) 
(jDODo 6)Ocft> ajraj«5Tffi)a§. n^oDj Oiijoejl (3ira)tinj«5)l (3ira(5rylces)j 

cft>. lUcSAdJCrUOQQ) (SBOfl tftOfflOD CrU0a)lo_[lc9OjaT)QJg06m. CSBOfl 
LnJ0(S5TD0nJ0CrUcft>(D0Qa) n^COlceQ ^^I^CUCDo 6)fflcft> QJOJCStOT 

a§. (SLaao(.«5)o n^oD (SBofl raiaeln^s oDgBocolcDlcmoem. inAoem 

L6TU(SnJ210nJOCrUcft>mOQa) r4)CDlc90 (BBafl ffi^l^ (JDODo 6)acft>ajfflJ 

K!Tin6)§. (3iraaja3(9S)0Qan rairajnnjani cruiZK^rvjlceojaDj. ffl(T)cruocft>jaD 
g(.fT3la2o (3ira(§°lo3dSaDejo CDraStftjcmoDosm. (.njoesmoojocrucft) 
CDOOQ) n^colces) (macj) ^^1^ oomo 6)acft> ajrajrormfflg. geaBSCD 
(3ira)tinj(m1oftia3 fflcBjOSjciJTroanlaoj csaoniio cjojcoarujo L'^eiosrrilceoj 
cft>(H)jo nDaj(Docroln^sffloa3) fieji,(mo tvijogjAoaJjo aTomo cural^ 
(jD(Doa)lnjffl(T) crualojl^ (JDODo (3ira)ajao_!|6)i2ionD nJoaBjcfeCffijo 

StJiA^lA,. (319) CU^(9(JJ)I B26)O6)Qa)QjlfflSa(H)a>1ejjai06)6TT)al(33 

bjoxtS ffljcssuoD oru(sosc/affl(!a)Offlo96)Oo. g'n cftSaao (aiajLCOnnl^ 
oDejo or)o3(93jo. 

4. (arainoscroo offlGOJS oroacsoo (nxnro^ (.f^lcscmoeTuj 

@2CSoli3_|)6)6)(rO_(i OJO ngjoilOo ©aOJ GCTOoilO fflaaoj 

cSjorofflloS oJcScusml cnaoDlo goJ(rofflocuo(H) o^croomo 
n^Qj ((Jta)ajv,5)5)(a)_|y croo ((3ira)S_j|Oan2(ro1c3 sjcsonocrol 
QjOiiJo GOT) fflODl S2Ganoffl_|)(n)'a orojoono. (."Josmo 
G(a)ffl(n)1 ^2Ga£)0ffl_|)(n)'a orojoono. ^JceiUjcruecroffloa)! 
^2GriD0ffl_!>(n)'r) orojoono. GL'^OLcrooGcro ffl(H)1 sjgoDO 
ffl_|)(n)'a crojoon. fflODcroGcro aoxl ^2Ga£)Offl_j|(roi) eiDo. njlOOD QJOOffi 00611130 S^IK" OJ^teofl QJfflCO r4)(i5TS)l(eS)J 

onrxmlraS orutinooKcfeffloaD cruDocrxmrn crnomjOtaoeni ojoasemo 
(3re(S(jj)0ffls (313) Qj^teo)! LnJloot&woDacQ'loiwIffljo. cfejsoora) 
(TUDOCDo QjlgOTfloDjccOnadajjo (3i3(S3)0(/3 so^aalteajo. 

5. (STdinocros orooo(n)fflODo (.f^o(roc33cnffloa(OTOfflcn)1 

GriDO(.(a)o ^(0)1 ijj CSra)i3Jcftiiiecm CQ)3CU6)ffl3J nJJCOJGnilO 
eOni(G(J5) 00 (OTOOJCm (.f^OSnolCTO^o C/DcfeGaDOCOTl (.f^OSTDo 
(OTBO OJOiJI ^JGonOCrol <XX>0CliS)6)3i nJJCOJGnilO (.f^OSnolCTOl 
00 cmOOJCOT eOoiflcrojo (^.AGaOOCml OJOiiJo (OTGO (.f^OGSnO 
^JGnDOCOTl. n^GCro (StdOOGOfOT CStdffl^COTOtiDJcml SO(.C/)^ 

crojciJODo croomcmaaj^QjgJlaoo ^jGtiDocm^incoJO (srdoo^o 

(313)002 (TOG CO) 3 (3iraO(OTaj(m CQ)CrO(m08 <ft>(3a fflG(30 oDI 
eOJORWl nq^dDOD eiSlCli nJ^cSGOJ ajl3JOoGCrOO (SRXST)] 
QnDOiano 00 ^JoDJQJOo i3j(.<ft>JS 

(sraoDomoo bIcscuobootu oJ^lot^cdoch) (.nJ(jj)(3(30Da3 (sraooj 

cmd\^ OrUOoCQJfflOOo nfflCm (313(n)1(8nnOL(0>6)(iJW)n_|Ol oJO(33)JOmj. 

fflODjn3d_s,OD oruooruoo1^j6)(a)06n§lol6)(96) ojj^srnaloflcnilraS c/sjorul 
c9S)oa3 oruocjD^aej. (319) <iej§(i5tOTl(33 (.nJosmooD cuosmlQaJOcftjofT) 

(3re(/TnQa)l(33 tiDCUCDo 6)iiJ(^6mo. CU0c9S)JO LnJOSmOnDJOfltagJO 

63o1c9S)ejjo (3i3cuoruooDlc90o(mm(mosm. (3iaaj (3iaizi(063BgOca>jomj. 
gsm^omlolceQjcscnjos'jo goesBjcscruos'jo K°lciilcai(^ gT) (3re)tinj 

(DflcSiC^ (StiDOffll^J 6)ce306n§2 (mOaTXHilolcSQSTDo. CUOiBQIcDJo 

[.oJ06mOdnj(351c63(^(es)jo elomaoco) (3i3ajaruDocijl(8c/a(Tii63i3go6Ti7. 
(.BQj^63ra(^ Otftosngjgg (3re)tinj(m1ca>c/3 nJi&emaizicm oJochjooS I <5> CDlQji,«!Tm1oQ)lei. t.nJO-3JlcDca>oejff)(3Tm &eiu)om\£h<ji (aiaanoleroTml 
ffljoDj. (aiaoj^ (Sca>Qjejo A>siam aoajaoco) (arejnnjtrolcSiC^cea o^oo 
Lnjocuom^o ffltaosjotOTlffljarTlej. 

6. gc9CDo (.SrUGajaKDl oD (roaOaD C/DJo^ca) @^o(J)0©8 

(ro3v,c/)lKD^2rUocrolKD (rocSojosml onocroaeia ejcroocnl 

orocSojosml noo crooQia ejcroocnl aoL'^f^oi^ 
<xx>i^^Gctu) (TOKD (ro(.ao1(Dli2(a)_j|2oJO(n)lKD orocSojosml 
a£)oaro5)ffli2 ejcnocinn asticRx^op'S) (roocniacBaOT (tocot 
(.aololcOT^jnJOcrulKj) (S)B^UQ ^(OT^^joJocrolcro (rocsrarms 
^(TO^joJOcruIro). c;D3_j|ffl6)i£i kdcot c/DocroLcroosnooo (.'^la 
(oimfflo. (icc/DorojlKDfflo GKDfflorojIcno cfDcsino o^oooj 
QjlBJoaS orocSeajniioo @2«nociDOo (.<^°l(ur!nei20 (SDOocrojl 

(0)128 GKDSOTOJI (TOCSfflO (gOJKDl. KDCSfflKD 5)5)l2oad Scft>o 
cft,c3l2l2 1203)0(0) fflOODo ((JI3a)J(D_|)28 (TO o (TO eft) G (D (0)1 

(0)croi2lci3, (H)s^2(3 1202)0 (.f^aj(i2)(0)l (H)S2(3a(H) g§<fe acxxo 

CSa£)0(0)0 g§c8^l2CS(n) (TO 12 12 (H) 12 J 3 (J) 3(0)0 (TO o^oil 

(ro(3aj6)5)cn)_!j (.Rnoo) ajl3_|)0(n)o (i3ira)e6)(0!2oii g ogjojo 

(rO_^O(0T2O a®(0) 30(0120 @CU(0)1 (33) o^OJo CSCU3. 

LnJ05TD6)(DOTinaCTDa3)06T7) 21 tiD Olffl CU (33) C/ajrfldcft>ei,o 
COOfflCOJO LSTUniafflfflCTDJ nJOOKJODO). gcftLD 0}(tJ (535)1 &Jjgg 
LnJ06TD6)CD gJtEb n^OTT) cft>(DJ{3)1 gnJOCTUlceOJta). LnJ06TD (DJnJ 

ormlejjgg Q^insxsrm gA n^cm (maolcoijam ffi6T3)0(Dla(33) 

(SejOcft>(33S)1fflej fflaD(0)Jo (33a)(.COaDl(9S)JC3D GTUtaej Sj1CUlcft>gJO 
nJJSjIceOJCmj. gc9(a)(aTO)1ra3 <3a)S8J(3 6TUJf3Dl(8iiJ^C3D gnJ0Croca>6)CD 

fflaD(0)jcft>oocft>ad1cft>c/3 cruoDOOKlceojamj g<fbir3csiro1«S aruoaeTujajol 
(Siiji3c3D cmocjDcft>6)CD g(rJ5cft)(5(Snii^2(9S)c^ (nai(TD<i9j(o1ces)jam2. 
gcftmorarm Lfoleocscucr) gnjocrolceooo. (maoflraS a3)(8c/aoeocuo 
gsns. (S(0)S8cru n^crr) colejcanejjo (araco) gnJoaru1<B«oo. (SLC/Snado 

210(33) (JDCnjCrU C/ac9(0)1 CrUamOrDCUJO n^OO (S(OXSS8021(33)(U2o (339)03)1 
(Dl(9S)J(3D(0)J(8oJ06)ej g'T) (anr)GmjjlZ10l<3a)J(3D(U(33 (S(.CronWO(DJO 
(I»C/0(rUj1(33)JO LUOl(3T)(nj(3D(DJ210cft>J(3D2. 

gn^Slca>0(aiij1(m210(33) (8(1331(33)1(03 Gm63aj1(a) 093(32123 (33)2c9(OT210(H) 
LnJ06TDOtrDla(33) (339)032 Gmj(D2nJ(3333l(03 <T0i°\A,(6\ji^. gJOTijIteS 
(33a)(532arUoGrU(a)OOo 6)iiJ<^53Do. (33)egJ2(3(S(Uf3(Ul(JDlLnJcft>0(Oo cru1(3D 
210(33) cft>(3212163B(/3 (33a(DJn^Olc906TT)o. (33)SS8J(3(S(llf3l(33) cft>(3212l 
6B33g1(!53 g5(8CDJBCro1(3JL)cft)l3212163B6)g (S(3a)OS8la_[l(e6)J(a)<3a)2o Cro021 
(S(U30(r)jarD^(in6(3BgO(r» (33a(DJrfldO0(r)6333(/3 Gm21Jiij1(S3l210(33)1 
(S(33)OS8la_[l(e6)Jc9j(33)JO 6)£>J<^J(S(3UO(/3 nJ2(36rD210(33) fiDejam1fiUl(3a)J 
53Tg0(a)2(3D2. a^lTDl G(-lABQHa\,<S)lGS<S)lo (33a)(S3210(ii (333CDJffl^mO 

cftijam LnJ36TD(nosr3). LnJ36m(T3 ((5)6)(m(3a)OSTTf) ^t) (u1b_!|0Q)26)s 

(333)(0320OJ. LnJOSmOCDrvjOl g63336)(D (3330l(33)2(3D (U^c9((n1 Cmj(33)o 
LnJ053DarU 21000 (T)0cft>J(3T)J. Cm021(S(Uf30(DJCm^(0)6B33gO(33) (33a(DJ(TWO0(D6333(/3 Gm21J^1(0)2lO 

(S(33)osj1(T_[l(es)jcft>0Q)jo 6)iij^j(safuo(/3 nJ2(36rr)2io(33) aDejam1fiu1(3a)j 

53Tg0(a)2(mj. S^lTDl (SClJB(in3_^(H)jaS(33)2o (339)0320(13 (339(1)30^210 
cft>J(3D LnJ36m(D063T). LnJ36m(33 (0)6) (3D 02)0637) gTO (in3_!>(H)26)S 
(33a)O3200J. LnJ06TD6)(Drijg1 ^63336)Cf) (3330l(I»J(T7) (13_||c9(0)1 (TUJOBo 
LnJ06T3)210(T)Cf)Ocft>J(3T)2. 

5. (gTai£io(0)8 (T\)(3(u^1(0)8 <ft>'r)oii1(0)e<ft>s(3Tj (.KJ^Isml 

goJO(rO(DO(T)1 eCU(T0)1. CQ)(3ffi6T0)0oJ(Ul(0)o <ft>^(0)JO CSTdoJ 
(Sf^iiMZi\^ i<:S)](aiB oJ0(.(0)o (.f^(T\)liiJ^ 23^aO)ffl03l(0)_^ffl2nJ 
(0)1 rfld 0(5(0). (U(3e(X>O0rol nJOoJiaOClOo CSffl aj^ST3CJDle(0)^ 
(0)6)6)03)03 03^(0)0 fflCSCJD^ OTOOO) fflj 3J(3cSCr)0 (3Td(T\3l 
nJOaJSlOCDo 21 g30J^5T3CJDl (S(0)^(0) 6)6)03)OJO OJ^(0)0 
(gT5(T\)(0)o 03)CTO)o (3DoOJ(3ea)0 fcro\ oJOoJaOCDo CSffl 
(3DoOJ^ST3 CJD1(0)1 03)3ear)000(.(0)0e_j|0o nJOnJo <ft>e(D0(0)1 
(T\3 (0)(3OJ^5T3e(0) (STdlD 210C3^l210ar0^fflOOJO(T\3^0CQ)Oo 
rL\UmOj^iC3IZiirOo B^UO^ ffl0Clf)a2nJ(0)1nadCSO6)6)(0)(0) 

6)ffl03)ojooj^e(a)o ar)o1(0) (0)^srDO@_!>oo ojo<fe (.nJ(0)^03) 
(n)_!((a)lQQ)a(aro) (T\32(T\3liao tin v, 3 oo) 21 ail ia6\(S)o (B(0)aD i2^(0) 

(0)J(l(3D^ CraoeCD 210 /oDo nJ'D(.(0)21fiGJo (0232)1(0)1 Of) 

tir)oaro2io(0) nJ2(3oj08 (.f^^os 6)ffl(.f^(0)1(0)1 odj s30(0)oJ2 
(.(0)aro^ (grdin (srd^oaj) nJ2(.(0)cro^ cgT3Qj^oQQ)(roj(ro(B2i(0)2 

e(0) (T\3o e(0) oJ03)0oCru1 (T\321203)ara)2 OJOSO 03)23O3l(O)^O 
(3Tdo(;02210oJ^QQ)(TO)1 e(O)^(O)O0rO(O)1 (.<^rO ggeiUO ^nJl(0)JO 

210 (STdoroaiOcftjo (.f^oesmcT) (.f^^otxo njc;02(§1 (OOnJ^ooo) 

03)1nadOO e(Q)0 (3Td0rO21Oa3 e3Jo3dSl 03)0 ijj OJQQ)o 3j1o^21 
(T)J(0)(T\3^(.rU0esrDCD (.f^^QQ)0 nJC;D2(§1 (0OnJ^O03) ecroj(0)1 
6)5)3Ojl210OJ^(0) 210OJ(3(0t0) (3t3)3l(0)^C3D^0OJ^(0) 21Clf)J0 

oj(3(orD) ^(0)1 3<j&iiflsrDo snj0an22ia)jooj(3(oto)e(0). 

ca>'r>nl3lO)ca>1 21tir)aniflc9S) 21](TD2 (O)(136TD0a>26T3§OCQ) (333(DJ 
(§2(0) gnJO(rU(T)6)C(»o_|()1(H)063T) gCOl oJOODjafDO). ^S(030)2eO(/) 
(030)1OJ(T3) (B3a)^2il(9ajca>; ojl6)(TD oJ0(.O)0 (13l(/0jriU (Dl(32I2e3 

sje3o 6)(a)06T3§ 2i](n)2(.<TJO(i3(/o^o (Dloo^ceajcft). ojlfflam gBoi) 

(rU]ffl^(3) (333(5i^e3_S,o 6)(a)0SJO30) oJO(33)63T)o 'l.oJoJS3aj6)(i530) (0)1,637) 
(0)je3_!>o O)^S3l(9aj(a)(H)0(03 (33363336)0a) (13(3(^o r4)0nD nJOOQljamj. 

nff/aab oJOoJo (D(/o1o_[lc9ajca>. rJiacm 2i(jD^OofD(030)1(o3 (ru]ffl^6)(D 

(D21(3TJcft)ffl1.^ oJOODJcft)' '(33363336)02) g3Jl3(j0o r4)(TT) oJOODjafDJ. 
r4)6)(33 oJOoJo (D(/0l(T_[lc96)2. (rU0rU)_!>0(a)0e3O30)JO ^633363(3) oJO 
(H)63Tlo:- (33963336)02) nmo(13(3(y)o o^OTDJ oJOODjafDJ. r4)6)(3| oJOnJ 
63B6)g (333ca)()J(a), ^TO g(TjO(rUCf)(H)26)S oJffll637)1(0)a£]e3210(H)1 
21(T)Jnl3_S,21(D(rD oJffl1(/ajriU210(feJ(37)J. (339(1303 fflOt.(0)1(S(H)0 oJca>(8e30 
630lc96)e32o nJOnJo 6)iiJ<^2(TT)1ej. 063730216)030) gnJOOrUOD oJO 
CQ)Oo. 630(800 210(rU(030)1e32o (333210(130am_^ Bl(13Cmo (rU]0^21637)(lD 
e3O30)l6)(3^ oJSl6T030)0() e0C0O30) (TU£3l(0)l6)iiJ(^2(37) (TUJnilJfflODO N O(/02il(I»1(03 iiJ(aB(T3 (TU£3l(0)l6)i3j(5/2(rT)(O) ca>063DOo. (333) fie3§(030)1(03 
gnWSlc9,OOiJl(0)210(3Q)(S(13Bl(I3)1(03 (rU632l3l(0)cfta221(3Q)2c9(0)210CQ) (TU]Oi6)(D oJ2S8lc96)6n)o. (33a(3'^^^(03O)1(DJgg SJe3oJOL(0)(030)1(03 
LoJ06TT)0(n)l6)(3Q) (33a)O32(n)3O2nJ(030)1(03 (TUjIc&Ol^J. g50)j1cea 06T3§2nJ^nJ2e3l6)(3| 212g6)(13^J LnJ0(3(0)(3lc96)6TDo. - 'iiJL(B216T7)(U) 

(333)O320moari)c9,0Oo 6)iiJ(^6TT)o. (I3)SS82(3(8(13B (13lU)lLoJcftOOo e3O30)l6)(3^ (339 (1)1 n3dO0L(0)1 00)002) (SB(13l (TUJOBO (§0(130) cfee3a(T7) 

O7)1(iD210(3Q) c9,(322163B(/3 (33aO)JnWOlc96)6TDo. (3Q)Se82(3(S(13Bl(3Q) (g(U (5)1 02)26)3 tiD^BODo iiJL(B 21 6T3)(U) £3(030)1(03 CUlOOSSlteOJOmj. 

c9,(322163Bg1(03 g5(8(flJB0m1fiDc9,(322163B6)g (S03)08j1ryic96)2cft02)2o (^aj,^ 212(S6UO) (SB(13l (333(13O)0(»nJB0CUlc9,0Ol6TDl02)06T3). 6T0)0O3 I ■<T^ N nJii(mQ<jooA,<my)0(s& aralceoejjo rajseul^ cft>fflca)o«5)lralc90oa3 
c,q)(rri\(si 3cn) qjia^is,.' ^esasxn gnJoarulceojcmajaS njjLK" 
QjomoasTDSslKsS rairaajfflo^ njjL(o>CT3 rairaoKogjos arasTDKninlcDj 
ffljmj fflolceolej. njjLro>fi^°l<T)(T)06)6TDS5l(33 ajcnilejooTinGiTjoaej 
(OToatf> cru]iijlryic90jam accTOTo sjnJlteasTDo. 'gcD cnoffllojnj 
cojooa) (scruoffl, cd°1 njjojnad ajtviloaJOQa) crujffl_!|6)(i^ ORnsscru cruj°lcft> 
ffll^ LnJQj^fiUfflO(9S)j(a). gcOTnJOTffiilceo cejorasTDejanaoQa) qjIo^ 
21003) (scOTSJcru CDlamTlKsS ctucIkdI o^ut^og. cdI rarenDLnJo 
njanlteojo (SnnanjajOcft>jcft). (scruoai, cd°1 cru'Dffl^cojsTDajoooosm. 

CDlfflCl^ GLCTOnWO fOCTUo oJJCOJrfldlSceO gnJcSjOOo 6)iiJ<^jnD«5)JO 

oocearnraoQStaQjjo ooLRnjteaog nJoosjcmonjsjKstroooS cruaiSKno 
ajjmosm. raira) cacruo S8°lojlcft>a3c90 (airaaDoasocrofflOQan ejslceoj 

fflOOOcft>6)§. CD°1 (S(OT(SS80fflQa)CD0CQ)l Sr3)63l3a3c9Q (3ira21fflKDJo OQcftQJ 

cru(.K»°l ffljnJfflooa) ecruoaioajrOT BJoaasoBlcm^naoraoQQ) ojjoj 
rfldnao^ (OT63Bgjas aj°l(o^i2iOca>jaD (SKDSJcrujffltftosns (319)00031 
njIceojnDj. (macftfldas sruejaijgg (scruoao nJOODo o^ut^jcTDj. 
(scruoa«noraoco63Bgo«)3 6)OLK"<sejOca>^ cruoOteiiitftCDoaB curaj 

STDCDJO 6TU(,tiDCrUnJKrn(H)JO 6TO)63T3C/3c9Q STUejQJJO (3ira)(Da3ajJO 

CD«)3(a)jiziofflOca>ffl§. csnD Gcruoa, cn°l SKneangjos sjIojoS LnJ82 
c9jC^ ffl^(/)63BC^ n^nrnojcoflraS CDlfflci^ oiloonj oaaflryiteacDjcOT. 

n^ODOKSS 6TO)63T3(SgOS OaOJOfflJggQjefflO 6TO)63T3a3c9Q OfflOJOIZlJ 

ggcueoo (3ira)Qa)Qj«j6)s sjIojoS cruoroKDl a^mssrac^ n^aTilaj 

COilroS CD°1 CrUo(OTl,nJ(OTCD0cft>5TDo. STTOOOS ^TD fflt.CTS)K!T3)l6)a^ (3190)1 

nJCD0(3Q) (Sf3QjOT)aa3)a3)jo CDlan^ cru6T3UQa)(D(cftnQa)a(H)(S3)jo (3iraaDj 

aj(3(3Tinlc9OJ(TDajCD06m.' g63130CD §5(96)16)0^ nJ0O63B(/3 (TUtinl(OTo 

cuej(OTjejS8o (3iraaDJ0Oj(3oTinaDo 6)iij<^jcft>. 

6. (arain oJ2(3srDao(ro_^oo ojjocrocroocm ^JtcBiacroo 

3^(/D_|^l20aDo goJ(ro1o^(30(m ti^(OT5)6)QQ)CUOaj^(roO cscroocsfflo 

(Doso /(nil aj1i3jcftiii6inD3 oJsbuizijcssuo /(nil (.f^soojcml 
(.sruoojasmanjcOT a^<ft>o ajsuo cs(a)(n ffljcssuao oogssioto 
/oroal cs(a)(n ffljcseuao aoo cnaonDOGo cftyjoj. ooso cm 
a®<ft>o ffljsuo Qdsym ffljcseuoD (lilec/oocro (nilecmoo lajcseuar) 
ffloo cnannDOGo cftyjoj. ec/o^oDorocroj a^<ft>o csctjxn ajesuor) 
ojifeinesmocanil cscoxn ffljcseuao ao cnaanDOGo cft>2(3(u 

(JDlrfldS ag}<ft>o fflJSUo CS(a)(n fflJGSUOD ^fflo (BeJOofti(21(I5n)l 

cs(a)(n ffljcssuao (n)(3cuosm1 @2Knocn_|)aro(jrn aasycn ffljesucio 
fflOfflonDOBo cSjJoj. 120 /mjaooo (.f^oesmor) (.f^^coJO njcraj 
el(D(uao9ii(oJo9dso ecQ)o /(njaoa[3 GBJnadsl cq)o ^ucucojo 
3jlo3di2aro(ro(n)^ (.f^oesmar) (.f^^crao oJcra2@looJ<feii1(H) 
earojcml s)ffl3cu1aocu^(OTO fflocuv,ratro cgra)6lcoi^aro^o cu^cm 
aciDJ0(U(3ratro ^(m1 eaiadlsmo snjai:)2iao(njo(U(aTinactn. 
(grdin arooe(uc;D_^(T3 ^ocq)6)6)cq) oD^Gcraagla^ecroG^erarOT 
ODjarolea oD^Geco) tinlcOT aioKDg (.^JSJOnJcmi) acsao^tiDo 

aOo (OTB CUIbJOoODo e(a)(n 210 /oDo nJTOl.fO^'ZltiDo (OJB 

silcml (lOaDoarofflocro nJ2(3(uos (.f^sos QfflCf^cmlrafl. 

(BTaODCTOTfflo QJ^(5)^(rU(JJ)fflO0Q) SOJ gnJOarU(r)5)C!»nJOl(H)06m 

tiJO(!Q)j(TD(3i. rLnj^smail ralojnmo cn)cru)_!>(3Q)(9a tftTls'ceoj 31c9q1(!53 K t.nJ{m^c9iadffliT_|sj(8amo(^ iij(.(i36)(T5 CDiZKTiJcft)®!^ (!S)oe><s> ffltaosj 
(flojam fflccTOTo g^ffll<es)6mo. '{Biaej(scn)o (scruoa, (3t363B (sejOcfe 
(mmlfflej (.oJca>i,{m1 ojoJlsmlaDOQa) gffl(S(H)osjcft)]sl(H) (saruofflocDcmj 
(Snjffljgg oosjoQjo6rn. (3196313 (rD(3nj(a)00^ca>jc/oejcDjo oJSHuaij 

eUODjaOCH) t.nJSJ0nJ(S)lQa)06m. (.6TUOfiJ26ma3 (3ia6313Qa)JfflS 630J 
fflJ6Uffl06m. (313) ffljeUo ffltftOSnl (3136313 c9iad(.«»l5Q) O0SS0c9S)(1206)O 

ec9iad1(9aj(mj. (313) ajeuo 6)(a)06ngj(a)6)am nffiexm (313(tdo ecSiadl 
ceojorrxmlcDjo anDCDOimlcDjo (Mceoxnocsajo. (aai(.(3)l<a)a3 (3136313 

0Q)J6)S 630J fflJ6U2106m. (313(OTJ6>ca>06TlS (3136313 6)fflQJC/0^(1206)O 
ec9i3d1c9S)J(TDJ. (313(S(3)fflJ6iJo 6)(a)06ng (3136313 r4)6)dD (313(TD gcftfld 
SmraiffllCDJO BaDCDOKnlCDJO C/ace(mCD0c96)Jca>. (S(M^CDo (31363BCQ)JfflS 
630J fflJSUlZlOSm. (313(OT26>ca>06TlS (3136313 oJcSiadltafflg ecftfldlteOJ 
amj. (313) ffljeUo 6)(a)06n§ (3136313J r4)6)dD (313(TD gcftfldSm 

(mmlcDjo BaDcr)(mm1cDjo amaarainoDOceojcft). (3i3(/Tn (3136313 (H)jas 

630J fflJ6UI2l06m. (313(OT26)ca>06TlS (3136313 ^TD LnJnJ61SlJ6)(!51OT gcfeadl 

ceojomj. (313) mjsijo 6)(a)06ni (3136313 r>g)5KTD raracm So9iaica.cno 

(Sajifij. (3136313 0Q)JOS (313613U0216)(mm fflJSUo 6)(a)06Tlg (3136313 (n)(3cU 
t.nJ06mlcft)6)gCQ)JO ecftfldlteajOmj. (313(OTJ6)(fe06Tl§ (3136313 r4)6)dD 
(313(TD(8eOS3l(H)Oc9S)Jcft). (3136313 nff)aab LnJOSmoS L^JS? I2I^CD6313C^ 

o^dTilcu eiamilfflCDQaJjo CDC/ola_[l(9S)oj(jn. 6iOT63i3gjas c/8(.(ff)j(es) 

gJ6)S (.nJ06maCDQa>JO t.r>J8Jca>fflgQa)JO ffl^C/)63B6)g(H)JO CDC/0lo_[lc9aj 
ca>. 61OTOC13 ffl(rn5>0CUloJ(m1(H)0CQ) (SBQJ(JJ)6)Qa>0Q)JO (3136313(r»JfflS arU615U 

o6iT)(.ca>1(H)6)CQ)0Q)jo (3i3CDjcua(mm1c9S)jam (ft>2§(3iOTlej0 6m.' 
g63i36)CD ffl(8(.ci!no^o(06m(8(mmoas cueja(mm ejsjo (3130010 

CU(3(i51OTCDo 6)iiJ<^Jca>. 

g63i36)cr) (SGrooai6)cr) ojjsjI^OTilcnjcsaonado oj(j»CDlQa)j6)s 

ffloSculSo CrOnJI^aal^ (313CUgJ6)S (313SJ(mml02(rD g63136)CD oJO 

(H)6mo:- '(SLoanadOcaioaicntejCsgosj ce32sloQ)Qj6)g, cn°l (scrooiZKOjaJI 
smlaxoem. cd16)ci^ tin^acsso (.nJ^iS^og (Sr>JOnailo_p(es)jam(i3>06Tii. 
(313(3)1(33 rruDl(m1 Oiijt^jjcm (scrooaiaismo-uej (roa^c/aaocH) 

(313(21,(3)0 r4)aDlc9S)Ol(H)0o. gTO (rU(OT_S,cft>inCD(31OT0O3 ojjLoxsc/ao 
cfeOIOTOraS r4)CDl6)c9S)0(a1c9S)ejJO BJ86UlceS)OCDlSOQ)Oca>OJ(3). 

g63i36)cr) 6)iiJoejlQa)ora3 aruoa)ca>6)n^ (ru(TCDOCD63B(/3 (3i3cucr)j 
ffljom ffl^{3)1cQ)SQa)jcft)ainej. 

7. (srain (B(.f^0nii_!>0QQ)(i3 nJ2(.ra)(n)_^ aj^^^'^®®'''^^ 

GOOCOT. CgT3o(/)OBoCr)0{ID (n)o@CU(nil tiD^3CQ)03Uil^OCQ)CiarO 
(313)(OT20 (OTJo oJJCKKSl^fiJlti^ fT\) ^IfU (/DOBS (/DCOTaOTOO 

ciilrafl oooffloaru^ o^^onsmocOTl. (mdc/oao sen nJ(ocroj(3 
ecu. anlosrr)_!>ffloro(OT^(OTo ecu. ecroeso eecunJjLKncioo 
ao(n)1 (n) ^Icu crocoras c;D(mao(n)ocu1(m1 (noaooD^ 

(X)^ansm3(m1 e(2)(ir) (.f^^OnJ(3fl8 (.nJSJOS nJ(D^a)^tiDSrDO(jJ) 

(3id(Dln9d6)5)s_|) e(mciD (OTJO nJ(Dlcr)^ansrD0i2_!> aDoajIccjril 
(ir)oao(n)_^ (/j^onsmorafl csidinoaru^ Goaaflesm <ft>(3esm 

e(.aOn9dOO(Dl (.(3^^15^0(01 GGtiDlofl (IDGCU^ aO^lcOlDO 
120 CU_^l£ilnadSO C/DCOTo C/DOB (SrajQffiJGnilO ^ICUrU^i.^" G«5> 

(noiaooo ajcScjDO (iDfflaj^1(.fiejocu^aroocu1(OTl(.(3:nc3i22(3cjDO 
oofflcuslec^ejfs^ c/)cuoo cmjo tinlsBjoecosmoelriDlo <ft>e(DO 
alcrol (.(3)1(3 mi^woT) ael tinlo <ft>2(0^o(m. I <^ njjL(o>6)<^ aalfflcrul«)3 L'^eiasml^ ^63T30(d njotresmo:- rairaoco 
roTmlraSaolamjo nD^raoaxmmlroa cdIodjo gensocoJOJCDoern. cd°1 
n^aoD CDOcftiKsrOTlraS CDlcrn Ocftfldl^j. cd°1 CDjojojiSniio sjIqJI 
^Ifalceojift). cn°l ajooanJcaamraffXH) cin^1nDi20c9o1«5rOTl(5c9oc)j(m. 
ffloocruo cuonjo oaolGcasTD cd°1 aralteaejjo njlojDlKDCDOOQ)! kdIo 
fflj(OT. nJOBj (3iraKn1ff)cig caTlsoaJlfflCD oilglteoooS aaenjaajsngo 
ceojnrxmjcsojooej sttooodjo cnlfflnD cru(S(DnDrU2(5ajo oilglteaj 
cft>ca)06rn. gesBOCD njosrmro crojiijinjicsaonjslsjgs 2it.aOT63i3a3 
aBmooiluil SiiJoejsTDo. 

8. cgrdinocBKDO gbqjs njalororas ti^KDQOGJ (.sruojaoGl 
rU_j|CS(ro (H)3c/d1(3 sjejcml (ro(.nzi1(n)cs(m (n)aD sjejcrol 
(rocro_|)03l(ro_!, csaaj cscroocsso cn^Knl ojookjo (.f^osms 

o^KDOaBJ (.STUoja 3loJ_|)CS(ro 03)3031(1(0)^ 3v,ao^cs(ro 

((3T35)ffli£iKD(.a2flQa)ci(m (OTcrr) 3^ao_^ cscro (OTaro_|) lUCCBiaocro 
Gffloj cscmeso cn^Kol ojooffijo (.f^osms o^kdoobj Lsrunja 
3°loJ^csctD (0)3 ajl3_^2cs3_j|0(roeKD ((3T35)ffli£iKD (.daloaJKn oaJcrD 
aj1e3^0(OT(sctD (rocro_j| ajooajjGfflOJ cscroeso '^a^'^'' "^^okjo 

(.oJOSnOS (TOO QJOo o^KDOS OTOcSoJOS CS3aj(OT0 aJOOffiJCSfflOJ 

(.oJaj1c/D_!j ajoQaJi) i2v,(OT0ciDiiJiiiDcsaOT (rocroffloaffldDaj oJjcid 
ojelasD ^(ro^3l 6)6)3aj(OTo. (msinocD^oraiao o®(OT6)5)3J 
(.snjoja 3°ltiJ_!,Gca) Qa)3J0i3j0Qa)3(OT_j| offlinKDLsilQroecro oajcrr) 

aj3KDl KDCrO_|) (.5TUaia3loJ^CS(JD OaJ^cSiUJolJO oja0_|)(a)1 

a^KDKnnaolofficsca) Qa)anD oJcra_|)Krn (rocro^iy csLoooLcn csiaaj 

CSCroOCSSO W^^KDI (.f^OSnOo (.f^OSnOS n®«n6)5)3J (.SnJaJ23°l 

oj_jiCsca) Qa)n2ciD(roo a)_|)OQa)«D_|) 5)5)i£i(ro(.nzilQa)G(ro Qajcm 
cu_^OQa)ca)l (a)cro_j| (.nJosnocsiaaj csca)cssoc/)^«rn. (.f^osnos 
(TOO ogjoj o^KDO (n)(3aj08 G3aj(roo8 (.nJosmeiaaj (.f^aj1cro_j| 
(.oJosrr)<ft>1tiJKDO en iZii^niOQau) (rocroiao 5)ffl3jaj ojjcnoj 

3°loeKD. 3OT)_|)3laD OJO ti^QJo ajl3J0o (TO ggl) oJcScUKDO 

Qjel (.nJaj(3GC!JKnoa)oca)Oo (rojcroKnjcSniJiziosrDO (gaAflsm 
GaajorarroracMJ cn5)5)aDeaajoDo (roKnv,srr)jlQa)0(JDOo (main 

03) o^ClDo 3jlnKaOTl (HJOoOaj OTOJOaJo CS3Jn^Sl (TO ogjClOo 

(rocScsoj oJ(Dl(.i2lQa)csaOT. aov,srDja3 lacnoroo a)_|>0Qa)a3 
oolcrojs ogjoj cnaoeinmcro acscno (.f^ailcsajao (ro3 ojo 

nJOni3^,B^lr&iO. fiJaO_j|KD CS (.00 CS (.(TO STD c/D^smjci3 

fflCDoroo a)_^o(n)a3 oolcrojs o^ojofflaincnKn (.f^osm. 1^ LnJ06TD6(3T3§l6)ej«5tff)JCmj. Qjlsngjo (.nJ06TD63T3§l(03 CDIcTDJo g' 

cru(3cu aace(m1cft>gjo rarajOilcSeaflceojnDj. gTS aJlnJcalsTDOfflarorin 
(TjoloDjgg ®6W)0(Do cniloJDl^ cu^(e(OTlcQ)jas (m)&etu) nj&ca(S) 
OTinlcDiGnJoejio (3iracD0 3ffl1c90oa3 cruocjovaej. raracuQCD 

6 6 ty SU 

n®Kn1i3c90jaDaj(3c90 CDOoaaosm nJolsTDoaio. gTS qjIcjdo cftosmj 
cft>(H)jo iJlcT;n1cea2ca.cQ)2o csceiC^csajcftCQijo agjo o^jt^jcm oalaaj 

9. (grdinociKDO ciffls cs(.(/aQQ)cruo30cno oro(3ajo oD qaoj 
a3aj(OT0 (STdoDo GLOocoJcicro aj1aj3iziooDos (STdcroaofB craral 

(D0(3) g^C<a>12128 KDQOOjejKDo OOleOO /QfflmODKD OJOoBQ 

(.ojaileajcra KD3JQiiJ0 oja^loajs n^oj (srdOfflmcioaauaAijs 
(.oJOjIeajoD KD3JOi3jo cgTdaj3^<Siii2 niio ojcra^^lcrajs 
ti^Qjo QfflmcioKD (.f^osnog (.f^QjIeojcra KD3JOi3joaj3^ 
(feiijoiio oJcra^cOT ecooocsLKOSTT) cra^snojoS aciooroocD^o 
CQJoS oolooj o^QJo QemoDKD (.f^osms (.nJculeajcraKDrotroKD 
ti^Qj croiajrotrocmDi) eca)e3ajo (.f^oesm arDecoocoJcroo 
ajl3l(rojo (.f^osTDCsfflOJ (.f^ssrrooOTiaoaDo cgrafslcruo si's) 
oro6)6)ar)6)6)(ms crocSQfflOjacrufflOKD GeJOoft)Octn g^(.<ft>2i2s 
GKD ojooajj (.nJKDlnidoo (3t3)<ft>oc;DO(oifflocir)8 ctojcdIcqjj 
croKnmo ti^oeajojo ajl3Joa3 crocSeojoiioo e2'^3^3° 
(.ojosnoeffloj (.nJssrrooOTiaoaD a@1 crooejco) croeoaDKng 
cro(3s)fflaj(Dcroiao«D c/doIcookd g(a)(.<ft>offlca)1 cro qjocqjj 

(.nJKDioadO ((3t3) <ft>0(/0 0(0120 ore J e(DKDl OTO KD3 eOJKDl 

KDfflS)(.«"e«5) e3ajocru (otcot c^JOoJ^ cm3(zi^csKD0 eajKnl 

CQ)3(a^(OT03 e3aJ08 

araltearaS ojOceo iijc9i3djq^ (8(.a80(.«5)o fflcocr^ n^oDlojcmjffls 
(SBaj(mao(3 (aretinaocDltagooail Rj)63Bgjffls (SLysnadoonjo orunoojl 
ceojoDRnlcDooan (.nJosmcscDOfflsoryo as(o1(o«5TaflK53 cdIctdjo oJjo 
(mmjGnJOCQ)!. (aiaKnlcnjcsaaniio gi) gt.(T3loQ)63Bgjffls (S3Qj«j)ao(3 

63O(BfflOraj«5tOTfflO0Q)l aOC)1C)«5tff)l(33 LnJGCUCral^J. (31363136)00 t.nJ(8(U 

c/al^(S(OT06)s c/aolfflo (ruoaruo(ol(96)j(m{jj)lcDjo ca>06TDj(m(OTl(Djo 
(Scfec/3(96)j(TD(jj)lcDjo iJlfnn1c96)j(TD(m1cDjo (3re)(aoefflO(H)l. o^ctdooS 

t.nJ06TDa3 gejO(S)IOJ(TT)(S)J6)(ft)06n§ (SCU6n§ CinCD(i5t051(i)3 cfeOO^ 

c9i3dffl(jj) LnJo^c/alojlceooaS (3recuac9S) cfe«'l6raraflej. (3ia(S(jj)oas 

arUcft)ej g(.(T3lQa'63BC/3c96)JO t.nJ36TD6)n^ ffltiTXmjo (3raoC0lc9>Ol 
c96)06)O) (JJ)OIZil6)ej(mj CUdDJ. t.nJ06TDCD06rn arU(5(S(U0oJffll fflfiD (mj6)i2(m(j» (3iacuaoeioo omizmrafl^j. (3re)cft)OC/a (rujffl2oJ63t3gooQ)l 
(S3(U(Tj(Dlcru(D6)(3Tmn_|ol(r!)06m gaol nJOCQ)j(TD(OT. gTS aTDcftTI (3iacij^ (roj^(jO(3Tml6)ej(i5TOTl8 (3raai,(S)ro)j(iijo 6)aca> cuol^j. 
cftocrol c/aafl(96)2(8(njoc/3 (airao^ooaxm fflo1c9Qj(S(Tuoc/3 (3ira(OTl6)(ig N (S(OTS8(ro crujo^cnlciejcffiteo (SnJOtftjomj. crujo^ciS fflOQa)j(S(Tuoc/3 

(3ira(OTl6)(lg (S(OTSJ(rD iiJ[.CT3(Dl(SejCQ)c9S) (8oJ0cft>J(TDJ. (3ira(OTJ(8nJOaej 

ijj(.(Bffln9 (S(OTSjq^ (iilf3^j(i5TOTlejjo ciil3^(!5Tinl6)(ig(jn cuo(3Q)jcinejjo 

LnJ(SCUC/al(96)J(mj. (3ira(S(OT LnJ<ft>3ra(31Wl(!53 (OT6)(TT) ffl(DJn3d_^(T3 
CllOSai fflJ(S61J(D n®(TO)0(S6TD0? CrUoCrU0Olc9OJ(TD(OT (3ira(OT L6TUtii21 
(DJrUo (OT6)(mQa)06m. (Il0c90 (3iraClJ0m0(Dlc9OJ(S(TU0C^ (3iraofl6)(ig 

(S(ms8(ro iiJc9iad)crulra3 injcscuc/alceoiam). ^Jcaadicru (3irascQ))(S(Tuo(/3 

rm 6cm^ 66 6cm 6 

(airaoflffxig c/OcSOTfl cft>o{mj(a)g1o3 CnJcscuc/alceojafDj. A,o(S)\e>a^ 
c/ocsofl (3iraciJcrDO(Dlc90j(S(Tuoc^ (3ira(OT fflcr)crul(i)3 si^exTrxstmi 
(TD). fflcncru (DlnW(.cftn(r!)fflOQan(i5tOTlo)(8(njoc/3 (3T3(ml6)a3 (S(OTS8aru 

cm ^ o cm 10. (gTdl£IO(tD8 nS\«T>0 nJJCra^lOXo CTOo (.f^ 30002)1(3^1 oA 
(m)nJ,B&iQ(!S). rJ\(S)0 (^lidDo e(.oJnadOanD0tiDJCQ)(a)1 00 

6)fflaj(OT^S)fflsrr)(Oocr)ooo croooro(ro1(o^ ordc/Dlo gojooroao 

CJDOCQ) g3<ft>2o@o CrO(.nJO(.(3)a2nJ0OlCJDOCQ) (gt3)tiDe(mOO 

ojoorocroo crooCnJ^onos ctojcqjo e(;o^(OT ti^(3)i njjcra^oo 
gojo1fiadso3e1oo1nj3^cs(a). ^LfRleeooxDecro^tdBlaxosml 
crooorooJ4(Jo^Onj1 ojo (grdelffljsura^ n^ojo cro°l(m 
(grainocruQfflffl arooLoJ(3a)g^(m1 ojOiiJo ea (otjcqjI 3cjdooo1(ot1 

oj1(mO OJOiiJo Q«J) aCQjl 3CJD ^(3)1 oJJCKnS (.nJosnoo 
CS(2(tnj(B)1 3(JD0aDl(OTl oJ1(OT0 LnJOSnOo Q(S) I2(J2)1 3(JD ^(0)1 I ■<s> croGcnfflCQil gcjd ^kdI oJjcKns e(.aoo(.Rno ea kdjcqjI bcjdo 
ctoIkdI tJiKDO e(.croo(.(mo ea acoil 3cjd ^kdI nJjcKns 
(STdcmoracrooKD ea (wjoafl gcjooodIkdI. tJlKDO (srdcm acrooo 
croeco) i2icq)1 gcjd ^kwI oJ^crbb <a>(3i220snDl em kdjcqjI 

3(JD0ClDlKrn. tJlKDO <ft>(3(21210SrDl CSffl aCQ)1 GCJD ^(JDI. nJJCCng 

crojsu Gjsesu ea kdjcqjI gcjdocioIkdI. njlcmo crojsu 

GJSSUCSKD aCQ)1 GCJD ^KDI. nJJCt^^S (gt3)Cir)CBo (OKDIo 
(.oJ^OKOlo ecO) aCQ)1 gcjd ^KDI. nJJCO) ^(ro_^ocsi2 kdjcqjI 
GCJDOODIkdI tJiKDO ^KD_^0(roe(m 21CQ)1 GCJD ^KDI oJJCOiS 

cjdIcscqjo ailssunoKnaj^o <ft>offloa3 am (mjcofl gIgocidIkdI 
oJIkdo cjDleosJO oilssKnoKnoj^o <ft>0(2ioo croeKD acoil gcjd 
^kdI ojjccns cjiatn GtSiiflsmo cujcot (."Josraj ojcnl nadtcejia 
kdIkdo njicroo fcni aLOOTomeco) CQiecrao (.srut^ aj(3^ 
croacTOOG_!jo .felcarotrol crocOTJOs^jnii KDoalKD_!,ei£i kdos 
crooj^o oroacDJGoJcftiiieKD njosmlcno cgracnncS cjdoqq) ojoto 
CTOoeoKDcn ajo(.rU^OG^ croj(3coo(OT eejOt&ottn <ft> <ft>oao 
ciootijcioj cidIkdI crocQ)(D^ c/)G8 cro^oKD nJ^CKneesm^ 

CraJGtO^ njlKDOCrOOJGCrOKD oJalOJOe^G^G^J S)6)aj 
e(.oJQa)OG_^ CSBQfflaJClDo CroaOnJQQ)OKDl KDino. croaonJCQjl 
cmeoj^o eojKDl kdudo croaonJcrolKnaaj^o eojcml. ^kdI 

GjlKDleCQ)0CJD^0QQ)8 J^ cd1k53 LnJ(o>lnwdlc90oajjaT)(mo5m. (3Ta«n1(D0cn)1 cmaoffioc^ ojjtonoti^ iZKDcr^lejOcSQjamanosrn aocngcfefflo.' 03). CrOKn^lyO a£)1(.CI38 (roeoDOOJOiiJ. 120 CSfflOJ Qjl^ocnltin 
ng}(JDffiGaJOa£)o fflCnjnil^OQa) anlcTOCTOfflo l2CSCD_|)Qa)a3a0o 

aj1^ociDlQQ)0(OT. (.(3)1(.c/o1cra1c3niiosmoo KDJOoaJtsfflancioa 
(D2ci3ffl25uociD_|)KDlci3 (n)oejoaj^e<e5e_j|8 (.f^ocoj^o rutimls 

OrOoCJDO ((JI3KD1(.c9jI2^ gIqjI (.nJtiDOGl QaJOCnCOT^SriD fflriDffl 

cnnolfficSiad nJ^ocBejoaocra nj^i£naj_|y0o cfijoejsuocDsaoaS. 
(sxTO^ Gffl (ro(.Kn CD csejoa nj ao alcraeKD. oroecmo aoo 
aj1^ocn1(H)ocmocn)_|) ecft>cir) ^j .fecSamsmo csejoecft>o aloa) 
cscro. en i20Knv,ajcscDaD en oJIcOT^ojgcjDcn en cnjg(0)gQa)cn 
en (.sj^^f^^i*^^ enoen)_j| oJOoJo ^jeniaJofti^aoiio ajsuo 
emlejo cscu (jdIkdI. 

alecuoraoarufflci^ ojj(.ra>eT)0(H) t.nJRJ)(3gcDa3 sralteaKsS eruj^co 
(mmlcjS (8nJ0CQ)l. (aiaesgnDcstOTloei^ 0Q)jf3D iijo«5)jffl_!|ajjo ojjoj 

rfldOtSoiDCUJO c&Sni ^LfBO^ (UgQ® en)(TO)Jn^SeDO0Q)l g6313ffleD 
oJ06Tm3)J:- 'sn5)OCT3 (3ia63T3Cffitea r4)(TO)J CUOo (3)(06TDo?' t.r>J(0)(3fl 
eDCl3 oJ06T3T3)J: '(SBQJOOSSCTS, (3196313 o^OCOTOOJ CUCT1J«J)JCU0(S6TD0 

fflcnjrfld^ sj0(3)lc9o ffloCDgcftiOffllooffiamj i2(Dcru1ej0c9aj(TD«n (3reKJ5 
RjxBj. CUOo (3196313 janaam ofloosrarosjiBQjcej.' (3i3(3)j(Sca>§ ^icucSi 

oJ061313)J:- 'CU(00 (313)0^0 (3raaD^l3c96)J(8CU6n§l (SiiJ0Bl(9S)0Olei.' 
(3190)1(1)0(33 (31363B(I»6)c9S)aro)OCU(ja^(8fflO (3ra(OT (SiiJ0Blc9S)0o. (.oJB(3r3 
(D(l3 nJOenm)]. (3ia63136)(T)6)0Q)B3l(s3 nffimlSQ 630J CUOQJJO GjiAOOi 

csaocDlej. m.(i3ci3 o®(3)OQa)oejjo cuoc9S)1(!53 (Dlorn oj1a3izioo1(H)1 

ei. (n)O)_S,CrUJO2oJ(D0(H) g(.eT3CT3 oJ061313)J:- '(.oJ(S)(3(3(D, (3136313 
r4)6)0D fflCDCrolejOceOJcft). fflC1)Jn3d^S80(3)1c9Q n^6)CTD (DEJCSoJOaej cru(5Qjooco63Bgjo cruoJiSaal^ (moo^ cuo<e«, LnJ06TDCi3 L'^eiosnoo 
iiJc9iadj(ro (SLcraoLO)o (aracTDoeroo cfti^aao crujeu 3js6)J63B(/3 
cru(i3)0(seno(0)nJ03(D crac6(0)1 cru6i5uo(oc/ac9(i3)1 srujfiDl fflj(0)ejo 
cojcu raracuni (.^Jraocno a^ijc^oo. njj(.OT)(i) (sidciA crDj1cft>o1c96)0Qjj 

CTT)(0)05m. (3reO)1Cf)J(SC/anilo nJl(0)0OJ S8lCUl^1(a1c96)2cft>(r!)06)5rT)Sj1ra3 

njjL(0)6)eD (3ia)(.crac(»1^ cft>«l6TOi3)jcft>2Sjcft)(sa3)o cruaD_!>ocn)o cruj1cft> 
(d1^ co^oDo 6)6)cft> 6)cuslQa>2cft>(sa3)o (mjCiAOo. (3ia63i36)cr) (Tjj(.ro)eii 
nj1(3)oan6)ci^ cru(3cu aace(0)1cft>gjo s)e>A, cuo1c96)oa3 cft>s1cQ)jo 
(3ia(S(0)06)s njjL(0)CT3 nj1(3)oan6)ci^ a3)mo(3(mn (3reaDaro)(Docucft>o 
c/aloBoasI enilceojciDj. 

ojj(.ra)<JeT)os oj1(3)oolj oJocq)J(td(3)Jo oJJ(.(0)(t3 LnJ(3)i2(3ro)(<) 

21003)1 nJOQ3)JCTT)(0)JfflOQa) CU0cft>^63Bg06rn ffljejOTIOTloS g(/36)ceS)0 
ggJOTXOT. 

1. (.f^(3)(3Geeno on 6)fflGeeuoGoen)1(Dl{.eT3en)_!> LnJlcQ)o 

CUOCSfflOoJSCDOffl. (H)2CS(lDen nJ rL\'V>(OlQradSVr) nJ (Too 

csan(.eB8 geuoiijs (.nJ(a)c3Gen, euoo csra) ggo enlerol 
en)(Jtir)ocuoiiJ (.f^(3)(3Gcn8 (rojeaieu eu^smlniij (H)o (tojo 
i2en2oii_!>o(H) an1o)0)i2o fflen^ijen) ^(toI (Too csaD(.eB geuo 
iiJCQ) en offleu eue(oo cjiaeuoeroooizi cu^smlGcm. (rojcaeu 
euv,srDlcsoaj_j|CS(a)_|yeu aeucsoo oaeu cft>1ej ^(toI csoDO 
euoijj. (.f^GeSGens cnain suejj ^l^bs en)(a)_|)OCS3eu cseneno [.oJ880oJO)1(H)J6)S oJJ[.(3)CT)OOQ) CinC/aj(02oJ6)(T)arT) l.(3)1(«1fflCrDl6)CD 
6ro)OCl3 CU(.SS0(H)JCJD(31S)0O3 tiDCDl^J. (3re)(.C/8fflLen^SO0CQ) crucD^o 

(n)l2i06)o (3iaocoeocno cuajraiml cfejojcDoltftc/Sces) 6)(a)0sj(3ro)j. 
inJnnoa ojffl1iiJOfflca.fflooQ) fflOc9Aicn)ci3ffl06)o Otftoomjo L^Jeejo 
ffl0(n)2O6)(ig oJo1iiJO(ft>6)fflOQ)jo cSioeji&ocra^Qoanf) 6)6)3(S)^6)ooq)2o 
6)(a)06)arT)0S2c9S)1. (3ia(n)j6)(a)06)6ngo(TDjo o^eDlceo (Siadlsmo ecul 

^lej. g63136)C1) nfflSXm 12 CI) (ro1ejOc9S)1 02)003 (3re(X3)OgJ6)S oJJ6TT)^ 

(sejOcfeo (3i3cfti3dj6rr)fflO(H)1o1c9S)2o. nff/aa^ (H)mo(3(mn orujojnJo 

t.C0nn1^CU6)(T) SidSl oJOaJQJJO goJ(.BCUlc96)1ei. (3raQJCl3 GJOJ aJOaJ 

oiinlejjo ojaogloaJOcftlej. oJ0rU(.nJcu>,oi3)1 sjo(.co(3ra)OQa)oejjo 
(3iacu6)a^ ffljeuonn (DlejmcojjengOQjlei. 

2. en) GnDO euoijj (.f^oesmo /enjal Lf^ssiroooiffiocOTo 
i2iofflOQQ)2(0(a^(a)(2l(a)^2nJoen)Jo. (arajoxjs (.f^osms (.f^ocssmo 
euo egrajcxxjg (.f^osm n^cuo a^{roo CQ)ocucm odI esiden) 
aleiS croolecD (.nJoesmo cuen)(3)1 (mocu gocqjjs (.nJOCBsmen 
odI n^eu egraenjsflerS csejocB<ft> OTda^ra) o)J2iOojaeno(OTl. 

(.tiJa©6ira>(J2)o en)0)_j|0 en)£ft)GUoJo en) csoxo affloaxjo 
ffl^ra^alrai^jnjoenjeero eiDeSeuaooajjoenjaileTS csejocft) CQ)agj 
(3)1. (313) oJG en 0(3)1 (3i3a^(3)(3)Jo (313 <feii1 (3)1 o en)j(3ec/) 
eejo(i<ft> (3)ffl6)(jL)<ft> (3i3)ar)2csocft> @2'^° s)S)eu (.f^osmo 
c/)^eT3)1o)1. en odI <ft>aajen aoc^cni cqjoco) eiDcfc^GJOiiJO 
enoa(.oJS6T3)OnjeQ)1(ro2o ^Utfeiijoiio eojoJo e(.aoocs(.o)6inr) 
(/DGnjGo laeneiDocjD^oerojo ^(3)1 ti^<ft>e2'3a'o 6)6)eu(.oJ06inr)08 N I <S)= N a^6)6)oft)c9jCSl2(roOClDl. (rO(3aJOesrD_|)Oaj(.oJS6KnOnJQQ)aOTl 

QjOiiJo ajBctml (ro(3csaj (.f^osnoo cnacnjajaarol. ^jjaiadjs 
ojao_|)KD (rocScsoj (.f^osmos ((Ji3cn2ruao_j|am1 cs(.c/aoL«Do 
oo^srojKD crocScsaj (.f^osnoo cjiacnjcraViSrDjaml. (.f^osnoo 
(.oJosmooOTo (ro(3csaj (.nJosmos GJTacnjLf^osmaOTlcml. 

o^QJ fflj 6)6)00(3131(0)1 CSan(.(n3 gOJOiJ (i3T3Cnj(;5)1(S(a)jaj 
(.oJOSnOOODOo 0)18 CS(.C/0(H)CrO(Zn(D)1. 

Qjlsnsjo ^(.(7303 nJ06raro)j. '6TO)0(t3 LnJffi«TOT(i])jas cruoc9iadO(0) 

(DJrUfflOCH) LnJ06TDCr)06m. (mS) LnJ06TDCDJO LnJffi«ra>302nJ2io<3c» 

(3ira)(i)i20(sciJosj cft>2s1(H)aj6)(D(TDjo (aradlsKiTOlgj^g gcoJCDOcH) 

n®6)(TD (3ira)(r!)jqTJ06)6TDaDJO (3irai2l,(5)l2106)6TT)aDJO cft>(aj(3)1 gnJO 

crulteajcej. LnJosmofS (3irai2i,(0)iziOcft>2(TD2. (3irao)2(0)fflaD (3ira)(i»jcrujo. 
(3ira)(S3)jcru20)6)(TD injoemab. ^t> (S3dr)(sts)l(33 inAoemdb gggls 
(S(i5TO)ogo fflOL(0)(sizi (araigyjam^gsj. n^cmooS t,nJ06m(0jnJla»o(i» 
sjIqJI nJO(sejO(ft)(i5to)j csnjooon (3iraffli,(3)(i5ro)l6)a^ (3ira)Cr)ci3o (airaooj 
eajlceojoDj. (.njffifiTOT ajcseiJCTxraosn) cru(S)_s,ocru(S)_!j63Bgj6)s 
CDl(36rD(S3)o. g(.(T3(D0(H) n®6)(TD (3ira)(H)2S)cr!J(TDjo (aTaizi^raiQfflcmjo 

cft>(Dl(S)1 gnJ0Crulc9O)aD(U(T3 (SejOcfe(3ro)1(!)3 nJ)(36TDO(!Q)lCrUlQJ6)(0 

sjloJl^lffljarn cruj(3(jO Lr>JOaJ(0)1(9S)j(8(Mo3do aolcooejjo conads 
2iOcft>o(3ro) (3iraffl(,(0)(0)joT3)l6)n^ (3ira)CD(T3o rarecDjerulteffljo. 

LnJ06TD6)(D CrUo6TUfrU)l^lS(S(mmOgo uJlej nJ6m(XUl{3)(T210(3 nJO 

asjomo) n®eJo (.nJosmsangjo aam eoojo (SnjaanrxoooerrxTDO 
sm. aooc^teajo cft>o(jj)jacft)06n§ (Sc&c/SceoocDjo acncrujntejosnl 
ijjl(T!n1c9Q0(Djo ca)6rDj6)ca>06ng cBjOstdocdjo QjOcsajOcSiOsne nJO 
asooDjo 63fflja1^ cruocu_!>i2iej. (3iracuffl(3Q)6)c9S)06n§jgg raraaojigajo 

LnJ(8(0)_!>ca>o LnJ(8(0)^c9jO CrUl2ia3)(!5T3)OSm. fflfTXTUJ iijl(T!5)1c90J(TT) fiGJ§ 

(310)1(03 aagejo CnJosmssragjo (3irao)jfflO(32l cruoDtftol^ nJlowo 
ffl(r!)aocft>j(TDj. (S(D(.(0)o n^oofmsjlejjo cft>06TDj(scnjO(^ agj LnJosm 

6313(/3 (3iraO)l6)(D (3ira(DJ(TU(alc9S)J(TDJ. QJOcOS) n^OOfOalejJO nJO 
a3)J(gCTUOa3 agj LnJ06TD63B(^ (3iraO)l6)(lg CrUaDO(r!)1cft>gOcft>J(TDJ. 
cft)0(D)2 (S<ft.(^<66)JCI(TlJ0<PJO (3Ta63I36)CT)(0ro)6)(TD. LnJCUOCD LnJOSTDOO^ 

cft>o(o_!>(3ro)1(!53 agj LnJosmssBcrS (TUoDtejolteajorDj. ^loiob 

nJ06T3ra)J: "n®e]0 LnJOSTDSSRgJO aaDJ(0)6)(TD. ^T3 nJ6T5U(.oJO 
5TD6313gJO cft>ej_!>06TT) (TUJfflJnjIcejgOSm ag)(T7) <ft>0ffl_)|O (I»mO^(a)Q 

216) (.(3)." 

3. s1aj(3)1 ajoa)(3nje(a)o ajt&oa^ odI ojcra^ocsao 

SlCUlO)1. lUtfeilJ OCSnJ 0(0)0 ((31(3001)003 oDI oJ(;D_|)OeaO 

s°lcu(0)1 cs(.aoo(.(0)o csojcs(0)o enjuiloooS odI oJ(;D_|)Oefflo 
^1cu(0)1. (acso)o csojcs(0)o eruoejooS odI oJ(;D_|)0ea3 ^Icu 
(0)1. enjOtiDj^leoDO sslajrai^iijoj^loD ^(0)l8 ogjojo odI 
oj(;D_j|Oia ^(0)1. GJiain snoii injosm o^oj (.f^s6T0)0(0) 

(B(aBo C/DOlOo oJ(Dl(J)^CSan^0(01D0nJ(X2)(0)1. 

cuoc9ffl gQejaleijo acnjnii^aS sjlcul^lolceojcmj. 2i2cft>cno(33) 

CU^teCml gO)1aDJ30aDO6TD2106TD(8ei0. (maOTUJCDJO sjlcul^lffll 
c901(TD). STUCUlOCDlo 21(Dlc96)l(Trnej. 21CD(Mc9«S)1(H)l6)ejSj1ejlo 

(jal(Mj(96)c^ sj1cu1^1(al(96)j(TDj. 6)6)cft>ca>oeJ2ca>(sgo ag (airaoco 

6313CSgO CDn^S6)o_|§CU(0JO SjICUl^lffllceQJCTDJSni tig)aD0(s3 LnJOSTD 

CDlejooTO) nJc9iado (3Q)06)(0)0(Doc^(es)io aolcooejio sjIciiliiJlffllceooaS 
cft>tf>lQa)j(TDlei. erro (0)CrOfflO(S3(0)(33(U goJOO\)1(0). e(D)0 6)ffl(U (.f^Oi 
0\)0 (.f^S6T0)0 CQ)0 (UO (.f^ffi6T0)0 0\) (.f^OSTDS 0\) oDI 
ti^(0)0(UOT5l2l1o3 (;DOle(0 (UO\)(0)8 O\)eaD0(0) (.<S50ffl(0) 
0TJ(0)S)fflO\)^ ti^nilO ti^QJ 3^n9dSl8 ti^(0)(m CUl ©610)0 (Do. 
C!a)L(0) ti^(0)(m nJ2(02ni(S O\)JtiJ(0)S ODJtiJCDo Of) cBiSISnCD 

ojcro^(0)^i£ioo\)ffl1o3 (.nJOSTD ti^oj ti^<ft>mo eojoo)! 

(0)S)6)3Clf)o CUO<fe O\)(3S)6)CU(3cif)0ffl@l8 0\)aD0eoJ^(0)1 

e(.aoo(.(0)o aro(3s)S)aj8 cra6Tiis)ffl38 o\)etir)0nj^e(0) ao)8 

0\)(3S)fflCU8 CJD^06)eClf)8 0\)ar)0eoJ_j|(0)1 TO 0\)30 (.nJ(0)1 

snJ2(jD^e(0) C!a)L£ioe(/T)(3 ^jejo)8 o\)(3cuo3lcsc;oo culcroojj 
ej1o(/)o cu1(.oJ(0)1n9dcso(oeoDaj csa ti^cuo (0)croao 30(O!2cd8 
(.oJOSTDO CQJLno c!a)(0)cir)o aj1(.nJ(0)1o9dO(500) (.f^oeemeig^o 
e3(uo e3ecue@_!>o eejOcft)0. (0)cro^ ti^niio ti^cu onlfjols 

ti^(0)(3 (Ul©6I0)0Clf)o. CQ)6)S)(.f3)(0)(OT nJ2(D2nlJ (3t3)(3e(OrO)0 

SKolnii^oDosruej^o ecif)^(0)^ orxBaaotiDo ecif)^(0)a(0)e 

tiDJS g3(.<ft>l2l^1(01fO)o Of) (;D^ffiSrDO(0)1 Of) nJ(;D^(0)1 Of) 
OJOiiJO aJ3(0)1 O) (JD_!>0(H)(0)_^l£100TJ(Zno3 (.f^OSm ti^QQOJ 

(femo (§aj(0)1 (0)ffl6)3cif)o ojOcfc aro(36)fflaj(3 cnoaeig ODono 
enj_|)(0)1 eLC/oo(.(0)o o\)(36)ffl(us uosmaass o\)etiDoenJ^(0)1 
ao)3 a\)(35)5)aJ8 (Xi\^os)S)cns o\)ar)oenj^(0)1 cqjbo (.f^(0)1 
snJ2(jD^e(0) CQ)i£ioe(/T)(3 sjejcs(0)o culcrooDjejIoc/io aj1(.oJ 
(0)1n9d(3ooeoT)ajeaee(U(0) mjao30(oifflcif)8 (.f^osnoo cqjldo 

CQ)(0)Clf)o aj1(.oJ(0)1nadO(S00) (.nJ0(B6rD(Be^0 Q3CliO Q3GCli 

ee^o eejOc&og 

(aiao)1cD0(33 {arao)l6)CD(3Tm6)(TD gojocrolceojca). (.cft>1<H'otrac9(0)1 

(H)J6)S (S6TU0CU12J6n§0(96)J(TD LnJOSTDOS (3)6)07)02)06)1) ffi6T3)0a) 
(3T3)1(33 LnJQJ^(3T3)1c9S)2(TD t.nJffi6T3)0(312cft>l20CH> (3t5)O1210(ij. (313(3)2 
(3)6)00)02)0617) (83aD6)(3T3) o^fijO e0Cn(3T3)2O)1O7)JO (.tf)aDl^ 
QJJj(3)^OU(3) ca>aaiZ163BC/3 6)iiJ(^1c96)J(77)(fn. (3ta(3)1O)0O3 ^T3 (pJ06T7) 
6)0)0)3)6)07) gc&m6)ai07)J ca>OJ(3)1 g(TjOCru1<96)6T7)o. LnJ36T7)02nJ 
(3T3)1(33 t.nJO0l(iUai0Qa)1§Jgg(3)J(3)6)(77) t.nJffi6T3). t.nJffi«ra)<H'JO 
t.nJ06T7)O)JO aSOl(0(3T3)l(33 63(0Jl2il^ cfeS'laSjamj. (.nJ06TDIZl(H) 
[.6rUdi216)(3T3) OUo6TUOU)1^ ffi6T3)0O)o g(3)06n). SJ°lQj1cft>C/3 aiJ6)J_^ 
LoJ06T7)0)1(33 o^cfellgQjIceOJGamOC^ OUJoJO)o ca>06T7)Jcft)CQ)1ei. (3T3) 
OUD|(3)1oQ)1(33 S2°lClJlca>C/3 (3)6)0^ O)0ai63B(Sg0SJO (SO)t.(3)03l g(.03l 
(H)63BC^ 21(DCrO n^O7)lQJ(S0Q)OS26)l2IO(3T3) I2I26U_!> LnJ06T7)O)1(33 ejOSl 
c9S)J(77)J. r4)OlOQ)J(T7) (3)1(33)1(33 0)1(7T) (3)l6)(T_|O(0lcft>(33 OJOEJJnJOSJO 
iiJl(3)OJ(77)J. (3ia(3)2(SoJ06)ej ai(DJnad_S,03 ffi6T3)0O)o (SO)Sl(H) (SC/Onilo 
t.nJ06T7)O)0cft)J(T7) (3T3)O120Qj1o3 O)107)jo (UOtea l21J(3)ejO0Q) o^eJO 
t.nJ06T7)65ragJO oJJ06)n_|§ (319(3)0(3)16)0^ OUD0O)63Bg1(33 (.(^nrfl 
c96)J(77)J. oJ107)1s (3raClJQa)1(33 O)107)jo (313(n)1 (3)JS63ra1(H) (S3QJ 
(120^ (.<T-I(3)it9ia^6)ijj§ QjlelOT) t.nJCU^(3T3)0)6313C/3 0)S(313)00)j93 
ca>0O6T7)ai00Q)1(313)1O2O7)J. 

(.oJ06T7)O2ojai0(H) (313)O120njl6)0^ OUlr3JDl6)OQ)o-|g1CQ)06)6T7)a1(33 
aiO)Jnil_^03 (SO0C/)1(H)0(H)1 I2lffl1ce6)003 (3)JS63BJ(B(njOC^ (3iaQJ03 C«ce(3)1 
nr)10)0)JO 6)6)nO(3)0)^ (Dtir)1(3)O)J210ca>J(77)J. (3ia(So_|OC/3 (3ia(U0) 
oJOliiJ(S3)c9S)06)O(S0Q)0 LnjIOQ) KO)63136)g(8(H)0 (3)1o1^OlCQ)0(l^ CTOiSSDI 
0Q)1ej. (319) (3iaClJOM£l(li)c96) L^J 3 <S6T7)0(OTLtfti 01617)0 o^ODJ oJO(H)J 
(77)J. (319) fiej§(313)1(33 (3iaCU03 r4)6)03)B3lejJO oJO(H)Jca>(S(H)0 I ■<s>= (Sca>a3c9S)icft>(scQ)o fflm(Tulej0c9oicft>(scQ)0 Q^joaiinTilej. (Scftcuejo 

6 cm o ^36 su 

LnJ06TDsm3gl«53 ejcojl^lralteajcTDj. (3iracsiTjoa3 moizi, ojnj, aasriiB 

iijlGro>Of3lcft>a3 LnJ06TD(Tfl«53 ejOQ)l(9S)jaDJ. n^ODOKSS fflOSTDOCD 

CTOTfflo (3iraaja3 njjcD(3ssn2io crujIcejOlteajcscnjoaS sjjeilteajnD 
(3iraaT)lQa)lK53 (m1ao_|0K)lcft>a3 njjoonjsjarxOTjcsnJooej LnJosmraj 

nJlOBOCD) (3ira)«)120Cinra3 CDIoDJo nJ6T5!J(.nJ06TD63Bg2o nJJ06)n_|§ 

rairaajrajos ctucocdo crujIc&ffllteQjaDj. (maajoajjffls rairacjDlnadoo 
(OTOQjooa) airacfDl ajtmejooQ) csBajKDcejaS LnJKn^cftfldOnjI (sejOcft>o 
CDOfflo (mjS63i3loQ)aj6>oQ) cDJinocscffioco^o fflQceiOceaoggjoDj. 

4. (TO 03)30 CJiaOTOfflOCD) OOOlOOKD g(D)(.cft>0l2KDl 
(n)5)5)a£) QOQJ 6)6)KD8 (rOcSQOQJfflJKDLcejOfflKDl QJOC/) 

oroaoKD orocSojosml cnoaocnl cnaolajloro^ffieKD. cuohAO 
(n)(3ajosm1 cnoaocnl cj^nJcscnoKnl. (."Jocssmo /croiaoaS 
cro(3ajoa3 a)CTU)oa3 (3t3)ajecir)0KDl. ijjaiadjacroaoKD 
cro(3ajosrr)1 (ojnjosnol (STdelculcro^^csKD. ^jjifeiijoiio 
crocSojosnol rajojosml rarajrUcsciooKnl. (BC«oo«nizicroi20KD 
cro(3ajoa3 crasnj3oa3 rardelailcro^ssaOT). eiGcnocroaoKD 
aro(3ajosino1 cjd^ocioocioI (graelojIcro^sjGCOT. aciocroo 
croaSojosml cd^^oodocidI (srajrUcscnoKnl. aocroniio (.f^oesm 
crocSajOnJKDls ecffio qooj (.f^osnos croo (.nJssrroo cqjo 
ojo (.nJSfiTTOO cro (.njosnoo crooDGnJ^KDO ojcroaloS 
craralera ojcroKDS croetiDocro (.<ft>32iKD8. cgrdin suejj oajino 

(3Td6)6)CrO^ (.f^SSTTOOOfflCQ) CTOcSoJOSml gJCOTOCnl ti^cfeo 

oaolfflo Qjl§jcsoJOca>jcm ^laJl g«nL'=952iltes)J(TT) fiej§«5TmlK53 
rairaKn n®e]o m.fT3lQa)63Bgjo (Siij(3nD06rn gsncoftaflceajcman. 
(3iracsrijoa3 cuotea crucft)ej CDoasaBogcmjo (OT^sjlceQjoDj. l^igjocbstd 
LobIoqjo CDcnDfflonlraxziocQilKJTinlffljaDj. (scD(.RJ)63Ba3 cmoocmocmjo 
SiOsmocA c/Oc9fl3)l(i»lejoK!TinQjQa>ocH)l eoilteojcTDj. s)jiAqH (roAoi 
oasriirasaBogcffljo fflaJslcrajoDj. acDcru ^JlawlteaooDjancaijaT) 
crucft)ej aJlrfldOQ)63Bogc!Q)jo njralKD_^sjl(eajaDj. geanocD (.nJosm 

fflJnjICffiOOB (3ira)«)120Cljl«)3 CTUcejej ^LtralOKSSragJO CrUI2(3rvjlc906)a_| 

sjcTDj. raiaoj K»63Bgjs)s ailnaicQ)63T36)g nJ2(35TT)moQa)2o njfalan^ 
sjlc9ajcft>CQ)05m. 

(.ojffi«TOT r4)arni oJO0Q)jcm(mj ODoamoffioem (.nJosmoS. 
LnJ06TDa3 (OTfflcm Lr>Jffi«TOT. fflsngjo (SBdDasrmlKsS (Snj^am cajsHoaJj 
CTDj. arajafl^j (mocm casnejo gcJ5(.cft)afl(96)jaT)j. LnJffi«ra'<s>lra3 
g63T36)(DCQ)osm cru(3aje](n)63i3g2o ngjc&leajlceffljnDay) n^om ojloa 

BlifeCDlceOOo. 

5. QJOffiO) ajocro_||0 ag}a.i2o(X)a23^cu9o cncru_j| cnoa 

ajocro_|)0 n^s^iZiocniLiBiojso (mcro_|) c/)ctu)8 ojacroKnocro 
(.nJoflajlanlcOTO e2K»i20(.c3)o. iiJ<feii2e(oajocro_j|0 a^cfeiao 
CDffl232CU9o (rocro_|> ojoJo oJcocroKnoKD (."JKnlailanlKDO ejcro 
i20(.(a)o e(.cruo(.Kncsi2ajo(n)_^o r^s^a^ouyo axiis^ojso <:s)(to^ 
(jQsrnss oJoorocOTOKD (.f^KDlculorflcroo o^KmaoLKJ^o slestin 

ajO(n)_|)0 a^cft)l2oCDo. l2232aJDo KD(n)_j|0CinD(D(n)8 oJffl 

croKDOKD (.f^ f3)T fiJT fi^T (3) 3 • (SjKnfflOLKno oncroKDO 1^ N CSajaJO(rO_j|0 a^cft)l20(.f35l223JCU9o. (roCSQa)0 cft)(3l2l2 oJ 

(rocOTOKD (.f^raflailanlKno @2«ni20Lf3)o. c/aoloGeiajooro^^o 
a®<ft> i2oCD(a2320Ji9o dJXTO^ (rojsu 328e5u oJCDcrocrooKn 
(.oJkdI Qjlanlcroo o^KmaoLKJ^o. goJcmo o^ojooro^^o a^<ft> 
i2oc/)i2232CU9o (a)cro_|)OcnecBO (dkdIs (."Jsocrols oJ(0(ro(OTO(iD 
(.oJKrnojIanlKDO @2«niaoLKno. oJ030Gajajo(ro^o o^tfeiao 

C/)a23JOJl9o. (0)603)0(01(0)^0 oJ(DCrO(0)0(0) (.f^(0flaj1aDl(OT0 
(§2(0) I20(.(0)0 (.f^GS6TO)CU0(r0_|) a^cft)l2o(J)l22 32CU9o 

(0)ffl6)cro_|y oileoDO. cu1©6io)0(OToru_^o cSjoao oJ(ocnj(OTO(0) 
(.rU(0)1ailfin1(0)o @2CO)fflOC(0)o. 

cuoc9« LnJS«TW0Q)2as aoocnrarinloa^ rdj^fmrnlcejOSTDo cdI^cu 
tiDlteajomj. (are) ^(.(bIodo raraofloa^ culnadcoxistOTlcDCDjojoJiziocnn 
ojjo(S(3Tin(ia)c90 (are)Cra(H)63BC/3 culsjomj. (are(OT2GnJ06)ej (.rUffifirm 
CQ)2ff)s aoj (areocoRSTOflao^ nj^i^OTTmltftifflSTDo i.'^eiatssmt.cBlaDo 
CDiacunDlc9S)2(TD2- (areofloa^ cijlniicQ)(mm1(D(nj(ruo6TT)fflO(Hn CDoru) 
63B(/3 ca>6ngol(H)j(TDj. G<T>ics)o t.oJffi«TOTOQ)jffls fflffloooj (areoCDa(mm 
ojjn^sl6)(T_|S2(mm2am2. (areojiloa^ (inn3dOQ)(mm1(r)(r)jo]oji2ioQa>l§2 
gg(OT ojojaoem. (S(.c/3ocsL(m[.ci3lcn)o tr>Jffi€ra>cQ)20S Histooaocfiexms) 
ojjiSsrDfflOteojamj. (areoflcnonjffljnJiziooQ) culnadaso (josfUBiLoem. 
mosQio (.oJffi6TOT(H)2ffls 63ffloCDffl(mm oJ2^6rr)i20c9O2(TT)2. (areofloo^ 

(TOJeOnjo (TUJOB (3flffll^O|(B)Jca>(H)06m. 6)S)(ftic9jg2o t.nJffi«Ta>(D)JfflS 

fflffloooocooorm oJ2n^sl6)n_|sj(3Tm2(mj. (areoflong CnJcuSoTinaD 
fflsrnfLDejo cfe^amffloem. (sbciDcujo t.nJffi«ra'<s>26)s aasocfiexms) 
ojjn^slffln_|S2(i5TO)j(TDj. (areoflfflo^ LnJaJ^oiwoD fflsmfLuejo cfeSaa 
ffl06rn. (SBnDdjjo t.fiJffi«ra'<H'2»s 630oCDffl(mm ojjn^sl6)o_|sj(mjn2 
omj. (areoflodg (ulnadCHxmmlcDCDjojajaioiMlgjggra) arojSLiBjssu 

63Bg06m. gnjaniDdJJO t.nJffi«TOTQa>2®S 630oCDffl(mm oJOloJJn3dS 

fflOteajomj. (areoflong LnJcu^ormao asmrLDejo cfe^amaosm. 

(SBdDCUJO t.nJffi6TOTCn)2fflS 630oCDffl(3Tm ojjn^s1fflo_|sj(mmjam2. 

(areoflodg (ijln3d(S3)(3Tm1cD(DjO2oj(Zi0(nn§jgg(OT (rojsuBjssusarago 
em. gnJoniDcujo t.nJffi«ra>a»26)s assocnexms) oj(alojjo3dS2iOc9S)2 
omj. (are(i5)l6)a^ 6TU0af)^(innad(Xj)63Bc^ otroloDjo omcrmocscooejojo 
BCDCujaosm. cejoejjtagjo t.nJffi«TOTQa)2ffls (Oocoa(mm ojjiSsrDizio 
c9S)2(TT)2. rararafloo^ sruoan^djlniKMo (DS(eajce3(B)2o orueiajalceoj 

ca>(H)2ffl06m. t.nJffi«TOT 02)26)5 Bfflo(/)6)(i5im inJ&GfO) (mOOfD nJ2(36TT) 

ffl0(96)jamj. (areraflodg sruonn^njlnadcsseaBC^ srujoulajcssucr) 
(arecDjeculteaoaiS cfeS'lsTOTtD cu(rD(o>2c6Qg2o aKr)jnii_^o(ig aocsoo 
(are)(.coaD63B gjmocfej omj. 

6. (.f^ffi6TO)Qa)o cuoijjo (Toi20(02aD_^ cuoiijo aru(3ajosrDl 
cir)oaocir)^0tijecir)0(0)1. (.nJ©6io)(H)o (.^Jsnoo croao(02nJi 
(.oJOGsmciT) cro(3ajoci3 (X)CTU)oa3 (srajruecDooil. (.f^s6TO)CQ)o 
i3jcftiii2° croao(D2tiD^ jiJ^B^ir^io cro(3ajosnDl (djoJostidI 
(srajtJe 00 0(0)1. (.nJ©€TO>'S)o e(.crao(.(0)o aroao(02tir)^ 
e(.craoe(.Knsrr) cro(3ajoa3 c;Dsnj3oa3 (3t3)aJ ear) 0(0)1. 
(.oJffi6TO)(i2)o ^ItiDJOo croaoo2nJi ^ItiDJcrao ar)lcro(3cuoci3 
(3TdCTT)(ocrooa3 ((Jta)tiJGcno(0)1. (.nJesroxiDO a£)cro(0)'D (rufflo 
(02rir)^ aDcro(0)oe_j|Oo cro(3cuosm1 a>(3(2i06rDl (grajnJGOoo 
(0)1. (.f^ffi6TO)(n)o (jooloo cn)(aoo2fii)i craoleosm aro25u 
328e5u (3ra)tiJG(T)0(0)1. (.f^©6io)(n)o gojcmoo cro(zioo2tiD_^ I <S)= gojcscmocn GnajCnaBo ocrolo (.f^soslo cj^oJcscnoKDl. 
^(0)^0 ((jta)tiJcscDOKrn. (.f^ffi6Troffl5)0Q)aja)lQQ)o oroaorajan,^ 

(.oJS6Troffl6)QQ)aj OileODO aj1©6KD0(OTaj_^o cft)OfflOClDOtiJCSCDO 
(0)1. 

CQ)06m Cr)0IZ163I3S)g LWnnlc90jaT)(OT. LnJffifiTOTfflJCSSUCD (mOCTDOCDOSm 

LnJ06TD(Tflc)3 (airacjDitaofflo o^ijejjcjiKnl n^ejoaJlcuormlejjizijgg 
coaru)63i36)gcQ)2o cconDceojaDeJ). LnJffi«Tm ajcseucD (mooDomosm 

(SLaOOL«!>6313a3 a06Tilf363T36)§ LWan1c96>2Cm«D. (3t363136)Cn LuacusTD 

LcftTloQ) cruosaflteajoDj. LnJffifirm ajosucr) (mfflODcmosm cnoceo 
(maaDoaruo cw'aDl^ aJlelcm L^JcfeOfflcstrolejjgg crujoa rairadl 

CffiJCmCOT. 6)6)cft>cft>C^ ailaflCJD cft>l3l2l263Ba3c9S)0(H)l LnJQJl3K!Tin1(9S)J ^ (.oJSSTTOO CSoJKDO aDCrOKD'D c9jl6TaUClD (.f^SSKDO oJGOa) 

cno i2cn_jj(.KDCsi2 fflCBcno e23l(ro_!,0ar). cnoanei2KDKn (SjcSaa 
(rojsuo Bjssuo cft)1si5ucn (."JsamooJCSQa) 3aD_|)(.Rn csa 

fflCSClDO @23l(ro_j|0 oD. CnOnD (BfflKDKD OTOJSiJ BJSGSU 
(.oJeaOTOCroloajffllKDl. en oDI (.nJSaOTOCSoJKDI) oJ030 

ajlKn_|yO (SjOSTauoD (.nJS6TroooJcscQ)(OToaciD_|)(.(OT csffl fflCBcno 
@23l(ro_|)0an. ODOancsfflcmoalKDOo (."JSOTDOorolninalKnl 

(roaj_|yO (.f^SfiTTOOQQXJKD. 

t.nJffi«TOT(8QQ)0SJ ca>2SO«jrOT8n06)6malK)3 630J QJOcSQJO 630J 

(D0ffl«5Tm1fflci^Qa)jo (S6TUOCU0 ggQjO(9S)j(a)(H)1ej. ^t> (areajcniD 
QQ)lc)3 r4)6)n| fflCDcro goD eocoraTOTOoanojoDj. 'r4)cnlc90 (are) 
CTDCOTjo LcfttooualeJfflOc&jarxOTjo l^S3«tot ajGeucDtmosm. oaolcao '9'3®i° fflaocrolejo^oaa .ftsnsTOTrolej' o^oomejoo c^jocrojcscnjoaa aJlancu63BgooQ) crujsu rajseussragmjigaflteajoDRDjo LnJffifiTfn 

03)0(33 (mOOm. gnJOrUDo (Se0CD0O12cft>ffl0(I]) LnJSJCDCOLcanff!) a^ijt^j 

(TD(3)jo iciA&6fa)wo(si (OTOdD. cft>oejj(a)C/3 coaKnocnacr) cfei^aa 

6313(/3 6)iiJ(^J(TD((DJO L^J ffiSTOT (H) (03 (OT6)(TD. L^J SSI® 32)0(03 

Lnjffi«TOTQa)l(o3 rarecjDltaofflo rruconjl^osrn aanjnii^j,^ njej (ulo) 
(oiKnlejjgg (3re)(.conn63i3(/3 croocDlceojorrxOT. 

7. CTOtiDl (.nJ©€ra^3GnJ(mO OJOSRClOOa <ft>l6BUCir) 
(.oJS6TOT0oJCS(n){(D (SfdCn^^idJ) Gffl I2CS0D0 ((JI3oJ@23l 

(TO _|)0 on cno ones 12 KB am 021 (.nJe6iro>ocn)1niii2l(ro1. ODonl 
(.oJS6Troocir)oenJ(m8 (.nJoasmo (J)ctu)o c&STauaD (.f^ssiroo 
oje(n) 3ciD_|)(.(OT Gffl i2(5cno /@23l(m_j|0 on ODOoncsaKroo 

(J)CTU)o (.f^SSKDO Croloil I2fl(ro1. ODtirfl (.f^ffiSTTOO CSoJ{roo 

iij<feii202nJo cansrauciD (.f^ssiroonJCJCQ) 3cn^(.«". gs sksodo 

/@23lcm_|)Oan. (T)0aneffl(m(3 (DJoJo (.nJSSiroOOrol oil i2fl{(rn. 
ODtiDl (.f^SOTDO CSnJ(roo iiJ<feld2(D2nJo cft>l5TaUClD (.f^SSTTOO 
oJCS(H) 3ClD_j|(.(ro. CSffl fflCBODO /(§2'3l (ro_!,Oa£). ODOaneSKOTB 
(DJoJo (.f^K6'3>3<^ro1 oSd l2l{(Dl. OD (.f^ S6TOT CS oJ (TO o 

csLaoo(.(roo (;o6Tii3o cft>6Tau(T) (.f^serroo oje(H)3cn_j,(.(ro csa 

l2(5aD0(326l(OT_j|0ar) ODOtinCSlZKroo C;06Til3o (.f^SOTDO crolnii 

i2fl((rn. ODanl (.f^samo /eoj(mo ^IoDjo (srdcm (Dcroo 
cft>STaucn (.f^ssTTOOojecQ) 3cid_|)(.«" Gffl i2(30Do/e2'3l{ro_^Oan. 

0D0a£)CSl2{roo C3T3 GHD O (TO o (.f^ eSTOT OTOl oil ffll ((5)1 , OD 
(.oJSSTTOO GoJ{roO o£)CrO((D'D (SjleTaUClD (.f^SOTDO ojeaxoD 

cno a^cn^idDGOi fflcscno @23l(ro_j|0on cnoonGaKroamoia 
(.oJS6Troo(n)1oii2fl((rn. ODonl (.f^ffi6TroociDoeoJ(m8 tf^oesmo 
(/)ani)o cft)Si5ucn (.f^S6TOT0oJcs(H) 3cn_j|(.(JD csa acscno 

/@23lcm_|)0 o£) ODOonei2(t5)o C/)CTU)o (.oJSSTTOO (TOloil l2fl((Dl. 

ODorfl (.f^ffifiTTOO csoj{roo lUtfeiijojoJo cansraucr) (.f^ssiroo 
oje(H) 3ciD_|)(.(OT. Gffl fflGcno /@23l(m_|)0on. cnooncsi2(ro3 
(DjoJo (.f^serOTOOTol oil ffl1(ro1. en (.f^samocsojeroo 

(3(.«OOLK55o (/06Til3o c9j6BUCn (.f^S6Tro0oJCS(]Q)3(T)_^(.f3) Gffl 

i2(3cno@23l(OT_|)OaD cnoonesKTOo (;o6Tii3o (.f^ssiroo oroloii 
2fl((rn. ODonl (.nJsaino /eoj(mo ^IoDjo (srdcm (ocroo 
cft)6Taucn (.f^s6TroooJ(S(H) 3(T)_|j(.(ro csa acBcno /ejolra^^o 
on. cnooneffl(roo cnaamooroo (.f^ssiroocrolon 2fl((rn, en N l.oJffi«TOTOfiD°lCDfflOOQ) ^(.(TBIoQ) (.nJ(U(3(OTO)CD6)fflffi3l(03 cSjOffl^eSSTUOCUo 

gengocujomlei. (.nJffi«TOTOtin1cDfflO(H) gcfRlco) i.oJcua(OTO>CD6)fflffi3l(o3 

ca>0O^(86TU0CUo gSngOCUJOmlei. [.nJffi«TOTOnD°lCDfflO(H) (SCDt.(0)(OTO)lCD 

ojojo (a)6n§olQa)oai3 cruocjo^iziej. t.nJffi«TOTO nDlcDmooa) (SLcroo(.(0)o 

(H)06)(0)0OJ C/SanjBfflOTOTOQJJO (8cft)(/3c9S)On3 C/8c9(0)fflei. LnJffifiTOTO 

tiDlcDizioQa) CDonJlcD (areoTD fflCTDoarujoBCDo cruocjo^aiej. LnJffi«TOT 
(H)1ejo(OTO> oJc9iado fflaca>ca>c/3(9a aoj t.nJfUiK5K5>l6)<H>'jjoloQ)ji2ijgg 
ffifiTOTOCDo ejelceolej. inj&etmociO'immow (SBnOo aoj culcu 
(OToflejjgg cruj6UBj86U6m3gjo (areolaxjcfeoanej. t.fiJffi«ra'Ofi^°l<T) 
ffloiH) gnjrruco LnJ^cncDLcaDoDO cruizi(3(oioi2ej. LnJffifiTOTOfflarilro) 
fflocH) oJorassRc^tea (8oJOca>o(8CDO oJ(oo(8cdo aomjo (scu6n§ culcu 
(OTO>l(o3 cruocu^aiei. 6TU'r)raL)1ca>fflO(H) (Hiofflcwooj cfeoo^cujo 

t.nJffi6TO>OQ)l6)eiSj1(03 (SCUSTTgCljlCUo CDSc9S)Jca>Qa)lej. 

8. en iiJOQQ)o culsleeTOTO cn)°l(OT aj<e(mooo ojIb^o. en 
a)(TU)o aj1^1s6Troocn)1(m (D2ojajl3^o ajl3^0(m. en 
e;D6Tii3o eu1sfls6Trooen)1(m <ft>(3raTroo(Do eulB^oemo en^jsu 
3j8e5u eu1sflffi6Trooen)1(m en)j5U3285ue(]Q)0(3 eul^lsfirroo 
(OTOoo eul3^0(OT. enoeneiBo (D(m°lo en (.f^s^oo^lo eu1»1 
ssTTOoenilem egra)ena3en)_!> (dcsctos (.^JKo aetncS eulssimo 
(OTOoo eulB^oem. Qcnasipo eulKls«KDoen)T 6)ffl(m(OT0Oo 
eul3^0(m. (OTO euo o^(mo3fflS)c;D(u ej^^^ioLcmo (STdoil 
oJSSTTOo 3Cro (.nJ©6I3)3(aOLfff>3 (313051 ^^(mo. cmriDl ejo) 
fflO(.(moenen)^2(3 en (.nJssiroo fflO(.(mo en^^jcS C!a)3J0 
(.oJSfiTTOO ao(.(mo en en^^jeS entgjcro ao(.(mo en^^js 

(U0c9S) {3redlQa)j(TT)(0)jaca>06n§jfflO(.(o>o aoj (.<T-i(S(H)osjcDcujffl1 

ei. CU0c9S)l6)CD (SLrU(Dla_|1(9S)J(TT) {3re)O120(ljlaCD l2l(r)(rulejO(flS) 

6TT)o. cocriDooto) 1201.(0)0 (areo1oQ)on3 Ltraal^ajcOTjOtaosngoconej. 

CDCT\D6)(0T0> (.WdDlceQJCTT) (3re)(0120CUlffl(r) (3redlCQ)5TDo. OJoJo 

fflO(.(0)o (3redl(H)jcuocDjgg (.cruao onjojocOTOsosm. ffljojearaxDoco) 
(gre)Oi2io(u1s)CDOQ)06rn (3redl(S(H)6n§(0^. c/oamao (areolcffiOoS i2io(.(o>o 
(.c/affl1.2j(0)jacfe06n§OQa)lej. osamrao Lf^ciJlteajam (are)(oi20cinffl(r) 
(3redl(sa3)6n§(0)j6ns. (are(TDOcruff)(0T0>n_|olcQ)jgg ffifiTOTOCDo eiel 
c9S)j6)i2i(m (arejCCOciDo ffl(uojffl(O)0(2)O6m. (are(o>o(0)l6)a^ c95^(oto)o 
cuocH) (3re)(oiao(iil6)(r) (3redl(S(33)6n§(OTj6n§. crujsu ajseufflOTOTojol 
(areoloaJjamcucDjo (arecDjenJlteajamcucDjfflocH) (are)(oi20cu1fflCD I <£)= N OBOsrn ffl(Dcru1ej0(Sc9O6Tie(OT. LnJS2CDCD cftSaiziajjo rairaKnlffla^ (319)00 

OBQJJO (3T30l6t3T!n«D2S)ca)06TiejfflO(.K5)l2100Q)lej. LnJesjoejnJOTinloQa) 

njol rairadlQjjgg raira)«)i20cinfflCD fflmcrulejOceosmo. comocDco 

fflCn Lcft>1(3Q)cft>fflgrv]Ol fflOL(0>o (3iradl6TOT!DKDJfflcft>06nSOCQ)lej. COfflOCD 

cofflCD63i3a3c90 cru0cft>3dlcn)0(r!)1(Blt9S)jaD rarajOBioaJlfflCD aoDcrul 
ej0c9O6TT)o. fflcnarulQCDtiJol c3Taol6TSW)OK53 ffloiKDo (SnJOfflo amcD 

cm (Qo ^ 

aalejaooa) (3ira)«)iaoajls)cn airadlcffismo. LnJffifiTOTQailroS CTudlKrfl 

OiiJt^jnD CDOfflOBi ajlni(CQ)63T3a3 gT3 nJKStmj e]K»fflO(.«5)(a)gJO 

e2(o>63i3gl«s3 cnirilRnlffliijc^jjofD qjocSQ aijtroejooQ) ^L(Bla3)6m3a3 
gaSoceooggjoD njcmm LnJffisiwo fflOLKncftgjfflOtajaDj. ejanao 
LKDcejglaejSjIraS LnJffi6TOT02ioLco>cft>gj6)s raracrarflRnjo cruocjo^aej. 

gOJ (B5n3lK53 aOTJlfflCDOaJJO (mCDlfflCQ) (mfflCTD n^fflcwaTlejjo 

oilrfldCQ) QjlGoarfld cro1f3Dlc9S) croi2^(mnffloa3)1 tftojanoaS njoslej. 
(3iracOTjfflcft>06ng, e]KDfflO(.«5)(a)gjo LnJffifiTOToaocantftgjo (mjCiAua^ 
fflOcft)jaDj. 

9. ODonl cnacn^cOToeKDO ojoJo cansrauciD (ro1efau_!>KD, 

GCnO o^KDCTDOCnO, (TOB^IilJDOOirKrO^liOCOnaiJ CSODffll 

(D(3(T_|1csca)o cnoeoQJOo cjiacSojlKno. a^ojgiaoCTaJKnosej 
(a)ao(.K5508 (.f^e6TOTOi20(.Kncruj(3a_|1(roo (.f^SOTDoaotcJ^os 

(.oJOCSSm /(3ri_|lKD0S (TO o^oil (.f^OSTD o^OJ (.f^SSTTOO 

caT20ciDocnea3 /aeoo /ffl^croo en otoocjojcido cft>(32isrDO 
ojcroocscmo ngjojo croocujcno cft)CnlQa)oa3. ag5oii(ian_|) 

QfflQJClDo OrOOCJDJ cft>(321 cft)0(DQa)ca)l (Too 03) CS(ae@_!>0 CSeJOGcft) 
(§_!>§ gOTncnlolica) o^nil g a®S)5)aJClD 12 OrOOCJDJ cft)(3a 
c9jO(DQa)(D)l C3)GlZKBe^0GeJ0Gcft>g_!i§ gCTTflCDlnilOrOCSKD. n^r&i 

(sej0cft)ojoejs o^on GejOc&ocjDlojrafl csrain (rocScsajcras oro 
12 ((Jta)eraT2KDl cu13_!)0kd oro 12 cj^eGJiaKDl oJlB^OKn. ^(inl 

(roV,KDl(BCQ)OfaD^3Qa)8 

CQ)mo(3(mo«jTmlK53 (.nJffi«TOTOfflO(.(o>0Q)jfflS(H)jo e]OT)2io(.(o>oa)j 
nscDJio crujoinjasTOTlKsS aooffllej. fflmcsaoafl rairacasaBsleJio rairaa 

6 9 O 6V) c= 

631303 fflincDoeltnnejjo cruaoLastnn^lffllceojnDKnjcsnJooej 
ej(o>63Ba3 LnJffifiTfnaaaLfOTcejglejjo LnJffi«ra>02i3L«"ca><^ iciAosm 
CDlejjo CTUclKrnanjt^jaDj. ^td LnJosmoS (md&mcuio otBaoajjo 
cruj6ijfflQa)cujo LnJffifiTOToraimoQjjfflosm. ^td (.nJosmoS gasiKna 

cft>ai2l2S3BgO«)3 gOKlS^ LnJOaJlteOJtaOaJJO CD°liiJcft>ai2l263BgO«)3 
g0a)l3^ LnJOn-ilteajAaXJO CD°liiJcft>^l2l2l63BgOra3 c9i3d(D)o LnJOnJl 

c90jcft)Qa)jo a^jt^jarnej. ajcftglaejcjiKnoaS (3ira)(.connl(96)jnD amj 

rfld_^aCD6)c9S)06ng aBjecft>aiZI263Ba3 aiiJ<^1(9S)jnD«5)JO (3iraCJD8nJ(0>l 
c9O0CD0LC0nnl(9S)jaDQJff)(Dfflc9O06nS 3Jn3dcft>ai2l26313a3 6)iiJ<^1c9QJ 

CTDCOTjo LnJffifiTOTOffljnJOTTinlejjo LnJOSTDOjoJKStOTlejjo ^'noojoaS 
(OTfflOTxraosm. g'n (3ira)«)i20(ii cru(3aj(sej0(a)63Ba3c9ojo (3iracjDl 
oacDjo (sejOcft) cruocataadtftmjo crucft)ej«5Tm1(Djo (3iracjDlaJK5)lQa)j 
fflOtajoDj. g'n coj6TD63i3a3 Gnj&<m icijoemab (msxTowoem 
(3ira)«)i2oaQjam ffl(T)cru1ej0c9Qjcft>. 1. (ijtain CDO(3ecD^o on oocu sruoejo cSjIacnjiiilcns 
orooorooj^o^s cj^cro. cscruo /ruBBjoolciDeraniij orooj 1^ a\>db aiG<m\)^rmi cfejoj ojosiauocsejoiij cSjOooIojIcs 

(SoDoKJ ^KD (TO a£) CJId^OKD OOtCnjS cft)OaO_^ 0(2(0)^ 

gojoiij. (.snJaj2(S(ro (.sruojosmlcml kdo csanoojoijj 
(313^0(0) ooccOTjs oroonLcroo 0)312 oroKn ^cs«5)_|)(a)cro_j|0o 
QjOiJI scir)CScft)0 sciqcSj ^(jdI qjo g ^cno cuoajoKnlcrol. 

CD(3mQjoaac5iK»l«53 oJloam cdo^cd^oS o^octdooj (.6Tiitii26TTia3 
g6n§o(H)l. (3iacsgnn«5tOTlfflci^ oJlRnooJlfflci^ (Soj® sruejOta) o^odo 

QQilffllCTD). (SCUBo (DejQJ6TDo (Bia@l,CniliiJajm06n5. cfelSOfflRJ) (SQJ3 
63Bag (BiaCDlcfeffll^ (.nJQJiiJ(D63BgJO (DS«5Tm1CQ)lC)jaT)J. (31363136)00 

ca>1(5(i5ra)l (scDslcH) gcro1cDO(8BcrucuocnilQa)OQa)loj(mj (3ia(sgnno. 

(0)6)0^ C1I(TU(JJ)1(H)1(03 (a)6)(m (TUDlfflfflOQail (JJ)0(ZlCnil(9S)0ffl(JJ) njej 

(SBC/oraimjo (Tjffl_s,scDo (DS(mm1. (3ia63i36)cr) ^Jlej Blnjcruo ca>oc/ol 
CQilejjo iJlej Blnjcruo ca>20j(Sc9iiiL<fn(!!im1eJ2o nJl6)(rn ojoeisuoej 
(SBC/a(i5io)lejjo iij1ej(So_|0(/3 ffl((!ru^(8BC«(i5tOTlejjo iJlejcsryoc/S 
ffllLolejo (aos3^(mmjo (moaiarul^j. 630j bIcuctuo (3ra(sgnDo ca>oc/o1 
oosjonjocH) (3i3SJ0(jj) as(.(JJ)jnn(8CD0sl cnoSco^nS (jratinaoo 

(8(mmOfflS oJ06K5iroj. '6KnOCl3 CD163B(/3c9Q isnAam&efmoGmonJGBMo 

ajiAc^oo.' (3recOTj(Sca>§ oosjoiij ojoeraimj:- '(.6runi2n3, gTS 

cfel,oJ(li)c95) 61OTOn3 (3re6313<S»c96) (3re)(X3)10o oJC/ajc66)6)g (JJ)O0o. gc96)0 

ejonn (313) (.nJS8cft>(/3 sj(T)c93n3 sjcr)ca>n3 r4)(TDj oJ06raw)26)cft>06ng 
sjcDtfeoo^ rarasjCRsrroofflcSQ eosl6)^eijca>Qa)06Ti5. 

2. CrOGtiDO QJOiiJ SrueJOcSTIS CO) n®5)5)aJnil (gt3)6lGra)_|) 

nJjcojoiicrora^efflajOaDajoJocro ^cm. (OTo CaDoajOiiJ 
(ata^ocOTcrocKnjs ao ao ti^(morofflla3 croocuoGcoflnadoos 
snj^tiD(m nJosnuKDOJOcroo cgT3(OTloai08 cro(3eajniioo 
^^(mociooo ffl2(3ecjD(m1 ojo (sratiDeaKmajoJocro ^(m1 
oroecQJO s)6)tiD(m eaoj ajojocroecm /(mioai'oos 

(319) (XioSco^nS oJ06T3iroj- cruj(o_!>i2i6TnDej(mm1ra3 qjIoossI 
ceajcm ^i)c/0JO6)(D(n)06m 6TOTon3 (.sruOfiasrujcu^ocruocucDo 

6)iiJ^jnT)(ro? (3T9SO(OTC/a[.«nj oJOeimtDJ- (3136313 gTD Qjlnil(H)6)(iJ1OT 

ojol 63cmjo oJocHJffljrai (319) a8jecucru(.ro>tu3(<5l5Q)06n5 o^gojjo 
Qjeiloa) ffloDociS. (3ia(OT r4)ejo(mm1ffl(D<s»jo (3i3(OTl(.cft>i2n^ "ffi^^ 
(wmlcDjo ffljca>g1(s3 crnej6)(a)0ggjamj. (sracOTj (mocm o^ejool 
6)ci^Qa>jo c/aloq^. 6iOToa3 (3ra(OTl6)(D (3ra(j(ff)LnJce30fflo gnjocrolcooj 

Omj. CrOJO_!>ffl6rnfLUejQJ(3(31OTl(X2)OCa) (313) oJ2ffl2nil6)(D g63136)CD 

gnjocrolceojom fflcr)jnii_!>n3 r4)ejool6)cr)(H)jo cfesom o^gojjo 
gtHJ^am fruD0(D6)(3im(3imj(mj. (3iaQjci3 cru(5QjS2°lQilca.§jQS0Q)jo 
(Mloq^ (SnJ06)ej eailc96)jamj. 

3. cro cstinoojOiiJ snjoejo<ft>l8 <xx> n^oQOJnii iij(.(n3 
acrol nJjcojoadirKTOoiGaajOaDo gojocro ^(m1 (OTo 

CQjInadoos ecrooeaocooso (sraomcro^. (srajCraiOKml ojo 
(grdoneacOTajrUoearu ^(rol oro gcqjo caojiajoJoaroccOT 
cgraonDoro^ cgi3)(OT20 emrafl 

cDOcScD^ofl nJoeiOKDj. 6unoa3 iij(.OBffl6maDej(mm1o3 [.oJ(m1n^dl 
o_|1o9Q6)a_|§lffl1(e6)jam (31900) o_^oanQa>OQa> gT)aoj(a6)(D(H)06rn gnjo 
crulc96)jam{j». (sracOTj o)6)dD (.erutijzio {3i3{S)j(8ca>§ (313SJoot)c/o(.«»2 I ■<H)= oJOSTOTTOJ- "(3196313 (ai3c9610ffl^6)«5K»o_|Ol aODJO nJOOQJfflJCm. g1) 

iij(.fi3a3 cruca)ej«5im1(Djo oosoojoern. oiaaDcoiirfloci^ LnJosmaooQa) 
(araenlffxD 6iOToa3 gcsanojlcuo gnJocrulceojcrDj. j^Jicaaienwei 
«jimlK53 t.nJR5)lnaJdlc9S)fflo_|§lc)l(96)jam ojjrajnadfflCD (.srunjaojnj 
(3imlK53 gojocrulc9s)jam ffl(Djnii_!>a3 Knl^^Qaocrajo raraarxstOTloci^ 
(are)«)i20Qjo(H)l eailceojomj. 

4. arOGtiDOOJOiiJ SnJ0eJ0<ft>l8 GCQJO n^QQCUnil 
ajl3_|)2Krn oJJOJnilS agjKDGffl QJOoDo (.SrUGajaOrUOOrO ^(0)1 

(Too cstiDoojOiiJ cjTasoKncTOLKnjs 120 120 ogjcmcroafloS oroa 
aj03Qa)1oadO08 cs(ros(ro_|)Ocs(aia(ro1 ojOaneaKroffljoJooro 

^KD (TO CSQQ)0 afflanCOTCSfflajfflJoJOCrDgKn (SKDSCrOS ((3Ta)OTl20 

OQjcrol 

cooi3co^a3 nJ06iOT!Dj- aJl3_^jci2i6maDej«5rafl«53 raracTOxScoo) 
21000)1 (3re(TO)raoffl1cn)ooQ)lffl1c9S)jaD LsrutiiafflKiKn 6iroo(i3 gnjocrul 
ceojciDj. (3iaKnjc8ca>§ (3iasso(OTcro(.COTj nJosimtDj. raraean gcsflacD 

nJOl aODJO nJOCffiSnS. 613)003 (S(mSJCrul6)Clg (3ia)«)1206)QjnDJ cfefflj 

(OTlcreoem ^cot16)(d gtU0crulc9ojaD««. cu\a\,iahen\DQi(ms)'\(si 

LnJRnlnWdlKDfflOQanffllceOjanD L61UnJ26)K!1in ^TO CDlejOQ)l8)3 goJO 

crulteainDOJoS (S(OTSJcrulaa3 rarairaizoajoaBloiOTlfflio. 

o cm o -^ o 

5. croeoDOQJOiiJ snjoeJO<a)l3 oa) ti^eecuoii croKncio 

OanCDCTOTO oJJfflJoilCrOKDGfflaJO nD fflJoJOCTO ^(0)1 (S)oQnDO 

Qjoiij GjrasocroooLKnjs 120 120 a^(ro(roi2la3 orooOJOB 
oailo^oo ao6Tij3cro^oe(aT2Krn qjo GjraancsfflKDffljoJocro ^kdI 
(TO cscQ)o offlancoxBfflajoajnJO (rocsco) aosnjBcru^oraTao 

KDjS(3am cooi3co^a3 njoeraraij- csa'^ejfflemjoejfoiirnroS (.njcml 

n^Olc906)(T_|§lK)lc90JCTT) (3ia(TO)ra^02il<H)0(H) gT)aaJ«)6)(T) 615)003 
(.61Uni26)fflOD2 cft>fflj«5)1 gnJOODlteOJODJ. rareSJO(0)aO(.(0)J nJ061313)J 
-(3196313 (3iaO)l6)CDn_|Ol 63(mjo nJOCfflfflJO). 613)0O3 (3iaO)l6)CD 
aa6TilB(3ro)l6)0| (3ia)O120CLi n^ODJ ca>(D2(0)1a3)06Tl5 gnJOODlceOJ 
CTT)(0). (3ia63136)CD (S 21 fiej 21 6nU) EJ OTiml (OS OUCl(0)l6)iiJ(^JCTT) 
(.61UnJ216)(313) 0061113(313)16)0^ (319)0120(1] 06)617)07) J cft>(DJ(3)1 grUO 

(rul(9S)joT)(U(i3 c/a6nj3(3i3)l6)(ig (3ia)Oi20(uoa3)1 enilteajonj. 

6. croeoDocuOiJ sruoejOoftHsoo) ti^eacunii (grajcfcoecra 
ojjojoiiorora^GfflajOanffljoJooro ^(m1 (Too csonoojoiij 
((ji3^0((ncro(.Rn28 120 120 a®(m(roala3 (rooajo3(nnn^oo8 
oJ2(3srDi2(.oJaJ^(aifm1 csrucsafflrafl qjo GjraoncssKroffljtiJocn) 
^(m1 (TO cs(n)o QOaTKrocsfflajffljoJocrocKro oJ20_|)CB(ro 
(.oJSJCQio ojcrojeig godo ogjoj crujcxso (T)ocro_j| tnJSJOoJjoo 
cft)Oejo(JD (.f^aj(3(i5ifm(S(m. 

(3iaO)(13)Oo COO|3C0^03 nJ061313)J- (3re)(lfti0(/affl6mjDej(3t3)1(33 
0\lCl(3)l6)iiJ(^JOT) (313On)O^02il<D)0(H) nJJ(DJnil6)(T) 613)0O3 L61Utii2 
(D2riJ013)1(33 gnJ0(rulc96)JOT)J. (3ra(Srv]0(/3 (3raSJ0(3)C/a(.(3)J nJ061313)J 
-(3136313 (3ra(3)l6)0)n_|Ol 63(mjo nJO(r!)6ng. g(OT LnJ(Ul,(313)1C/02 
(D^njjo L61UnJ2(UJ2106m. (313) (Dlej(r!)lo3 613)0O)(3)l6)O) gruocml 
c96)JOT)J. (3ia)cft>0C/a2161TIJDej(313)1(33 OUCl(3)l6)iiJ(^JOT) (319) 
L61UtiJ216)(313) gT) e0(U(nCS(X5)06)S goJOOTUlteOJOT) (U^<e(3)1 aru(i3)0 (i3ro Cf)63i3goejjo 2i^co63i3goeJ2o (ru(iuoT)O)0cft)j(TT)j. (3ia(U6)a^ cru' 
cf)63i3c/3 (3ia<ft)Oej2i(,(3)^2(iil(n goffDOcftTlej. 

7. CroetiDOOJOijJ SnJ0eJ0<ft>1§ CO) ti^QQOJnil OJOQQ)'!) 

nJj(02oiicro(meaajOtiDffl2nJoaro ^(jdI (OTo aoDoojOiiJ 
cracra^j ao ao ti^(mciroffl1a3 crooOJOBCoilnadoo ^cs(.(n30 
Qfflojcfcjsmos ((3TdoJoo^1(moecroecr)(a)1 qjo (STdaneara^ 
ffljojocro ^(m1 cro ecoio QOaDra^eaajajoJocroera^ 
s1o9dsm2(3aDajOoJoos3lo9dsrr)2(D(T)2cro(ro^o^ocQ) ecu(3fl 

(3)JS^011 COOSCO^OS oJ06TO13)J- (UO(H)J 216maDej(313)1(33 
OU£51(3)l6)iiJ(^J(m (3raO3)(D^02il(H)0Qa) oJJOJnil6)Cr) 613)003 l61UtiJ26)0) 
(DlejCQ)l(33 goJOCrolceQJODJ. (3ia(So_|0(/3 (313830(3)(/aL(3)2 oJ061313)J- 
(3136313 g(3)l6)af)nJOl eODJO oJO0Q)OJ(3). g(3) ^(.030)0611). ^(3)^ 
(3)6)(m 6)6)(Utft.J6n)Oo. S(3)J (3)6)(m a(0lc96)ejjo (S(3)0(33t96)0(313) 
(U°l(0(8(rU(D. 613)0O3 (313(3)16)0) ^(8(3) 0)1ej(H)1(33 g(TjO(ru1c96)J 
(TT)J. (3ia(3)l6)0) ^63136)0) grUOOTUlceOjafT) (U^(e(3)1 630lc66)ejj0 
oJO0830Q)6)o_|S2(rDlej. (315(U03 (r030Cro(.«"J<^1«53 (UlSJQa)o (SCDSJODJ. 

8. cro QnDOCliOnJ SrUOeJOcftHsOQ) ti^QQQJnil (STdOD'T) 
oJ2(02,CrO(OTefflajOaDI22tiJO(rO ^(JDI COTo GnDOOJOiiJ (STdSO 

cmcratcOTjs fflo ao ti^(OTcroi2la3 croacuo3QQ)1o9doo ailniio 

CrOoDlcolcml QJO (gTdnDGfflCaXajnJOOrO ^(0)1 CrO(JCQ)OS)S)an 

(OTaaojajoJocrocsca) ajIniiocroanlcSojo n^nii ecucml 

ojl6)(rD CDOSCD^OS oJ061313)J- (3ia(n)1 216TTU)ej(313)1(33 0UD1(3)1 
S)jiAC^l<m (313O3)O^02ilQa)0(H) oJJ02nil6)CD 613)0O3 L61UnJ26)21(TT) 

o)1ej(Hn(33 gtuocrulceajamj. (3ia(So_|0(/3 (3iasso(3)(/aL(3)j nJ06i3i3)j. 

(3196313 g1) (Ulrai(H)6)(313)o_|g1 63(TDJO nJOCQ)6113. ^(3) (UlnilOCrU 

nr)lQa>06rn 6i3)oo3 (3ia(3)l6)CD (3ia(S(3) eo(U(3i3)1(33 goJOODlceajomj. 

(3re(/Dl 216TTU)ej(313)1(33 OUDl(3)l6)iiJ(^JOT) oJJ0Jnil6)0) gTO 

eo(U(3i3)1(33 goJO(ro1(es)j(m(U(3 (3iacD^oj6)s (3re)(.c9)2i6rr)o Oiijoj 

c96)0O3 CrU2ia(3)OO)0ca>JOT>J. 

9. cro GnnOCUOiiJ SnJ0eJ0<ft>l8 CSXS ti^QQCUnSdanJCrOJ 
oJJCOJoilCrOCmafflCUOaDfflJoJOCrO ^cml cmo CaDOCUOiiJ 

OTd^ocOTcroCKJ^js ao ao n^(mcroa1ci3 croocuoracojlnadoos 
aooaaoo (mdecoiacml cuo (sidtiDeacmjajoJocro ^cml 
ecQJOQQtincmeacuajnJocroecm oooacr) csrajCimoscucOTl 

^R5)1 C3TaU)l5)6)3CU(OTo (STdUDO CJD_|jO(aiao 

(3)js^am cno(3co^o3 ojo6i3i3)j. 6i3)oo3 sjej(3i3)1(33 cruDlcrol 

6)iiJ(^J(TD (3reO3)(0^02i1(H)0Qa) oJJ(ajnil6)0) t.61Utii26)21(lD 0)1ej(H)1(33 
gnJOCrulceOJODJ. (3reS0(3)(/8(.(3)J oJ061313)J. (3196313 g(3)l6)CDnjg1 
63(1T)JO oJOOQlfflJCB). g(B) O)021CU0Olcft.§0(n) ^IdjIcaigJOS (313)0120 
(U06T11 ag)(n)J fflODCrulejOceol 613)0O3 goJ0Cru1c96)JOT>J. g63136)Cr) 
gnJOOrulteajODCUOS CD021CU0Olca>g0(H) Sj1(Ulca>gJ6)S (313)O120(U0 

0Q)1(3i3)1(O2anf)2. ^(.(3)(i»jo (3iaa)l6)6)3cu1(a)2io(H) grUocrocr)6)Qa) 
(ruo6iuaru)1^(m. gaol (3i3)a)^ooi2l{Sca>OnJO(rocD6)<D)o_|g1 ojoosoo. 

10. cro GaDOCUOjjJ 5nJOeJO<ft>l8 CO) ti^6)6)CUoil 

((3ra)3(3e(/o nJjcDjnUcrocmcsacuo oD ajnjocro ^cml cmo 
annocuoiij orasjocDic/accrojs ao ao n^oicroalciS croocuo N I <n^ effltiDOJOoro^ (.nJS20QQ)oiao820c!Q)e(ro cioottiJraflcDjoJS 

RnjsSanD cnoSco^aS oJoskttoj- B(3(T_|6TT)«5TmK53 rruDlKDlaiij 

cru1c90jaDj. (3iracsiTjoa3 (3irasso(maa(.«5)j njoenm)]- rairaeaB grafl 

ff)(Dn_|Ol aODJO nJOGOQJSng. SKDOOS gtOflOCD (.nJKnlOlnJeOCSQJCD 

gnJoarulceojcTDj. B(?i(^em(imy\(si rrudlKrriniijt^jaDj njjojniiacD 

gTD eOCllCD(SCQ)OfflS gnJOCro1(96)jnDQja3 LnJanlfflJnJCOJQJOCDOOan 

rormlffljam otBOjQO^ aruamoaosmBC^ rairaajarn KDjej_!>«)Ocft>jaT)j. 

11. oroetiDoojOiiJ gnjoejocftils oa) o^aoojoii (.f^Knl 

3CQ)1o^O0 3/1(0)1 CSQa)OCDnJCD ^KDI OJO CJtaonCBfflcrofflJoJOCrO 

^(toI (TO csQQ)o afflonKnefflcioffljtiJooroecro ajloacsca) cjtaBjl 
(ro°l(H)ajoci3 eaiKDl 

oJIfflODCQlJO C/50(3CD^a3 nJ06T3T!5)J- 6115)003 t.nJ(3)lC0J(lr)l (nlaDl 

(mcD0Qa)lralc9ojam njjcDjniiocD L6TUtii26)aaDj ca>c)j«5)l gnjocrul 
ceojcTDj. g«j)jc8ca>§ (3T3«DosjaaL(o>j njosraimj - (araean gcaflffxD 
njol SBCTDjo nJO(soQ)5ng. STTOOoS (maKnlocT) 3jl(o>lQa>ff)cn)nDjo raracDj 

nJCOffXraCTDJO cft>C)J«5)l gnJ0Crulc9OjaDJ. (JDJ 05102)1(03 OUdl(ml6)iiJ 
(^JOD nJJfflJnlJOO) ^1) eOCUmCSOSOSJ cOjJSI gnJ0O\)1c9OJOT) fflO)J 
n3d_!>03 (3iraBj1«»1CH)O)0(3Qn gojIceajoDj. 

12. (TO GtiDOOJOiiJ SnJ0eJ0<ft>l8 03) o^QaOJoil a06Tii38 

ojjffljoiiaeanjKDl (roffifflOJOriDiajoJooro ^kdI kdo csriDoajOiiJ 
cjia^oKncfOLKnjs ao ao agjKDcroffllaS oroo qjob (n)1n^oo8 
(313 (TO 2 (d1 (0)1 OJO cjiaoncssKroffljoJooro ^(0)1(rocs(H)o 
oeorxOTiajoJocrocKO) cscno ogjoj otojcojo cnocro^), (.f^^o 
rU2(0Ocft>oejo(OT (rooei20anea(a)1 

oJIoOD CD0^CD^o3 oJ06T3T3)J- CflaKDCrolejODOCD) CU^(9<!»l0Q)JS)S 

njjoffltft) a)jcr)1(8CQ)0S2 cOjJsI njoracujcol (Scft>(/3c90j(TDj. rairaofl 
ejjgg L6TUtiJ26)(3W)Qa)06m 6troo(T3 gnJocrulceojcnKro. (3ira(S(Tjoc/3 
(3irasso(OTC/a(.{S)j njosrarmj- (airaesB grailoo) cruoSTUouTl.^ sjcmjo 

nJO(33)(DJ(OT. 6TO)0(t3 (maoflaCD LnJOSTDOJnJOTtOTlejOSm griJOODl 

ceojcTDO). (3Ta(SrvjO(/3 (maoflocr) (3ira(.tUca>ooo gojocrulteajom aooj 
nii_!i03 tiJ2(36rDoa3)2cru2g2Qjcr)0(!Q)1(OTin1ffljcTD2. (aracuoo^ cruoKno 
(D63i3gjo njjiSsrDoctsjTuloejcijirooQro) 21^(3)1 CO) sccejamlei. 

13. (roeoDoojOiJ sruoejOcBils (2) o^ooojoii iirooaxo 

nJJfflJnil (TO (roefflOJOanfflJnJOOrO ^(0)1 (0)0 GcinOOJOiiJ 

cjiasocOTcraLKJ^js ao ao a^(0)cruffl1a3 (rooajoBOjIoaJoo 

12 V,(0)_!i2 ©1(0)1 "^^ ((JI3a£)CSl2(0)l22oJO(rO ^(0)1 (TO CS(H)0 

6)6)ar)(0)csi2aji22oJO(rocs(0) cscno o^cu ctojodo cnocn)_|) 
(.nJS30oJ2(DOcft)Oejo(0) (.f^alQQ)e(0) 

(3)JS^0m 0)0^0)^03 OJ06T3TOTJ- 630J CUJj(e«J)l(8CQ)0fflS0n_|o 
cft>06TDJOD (maCUfflO^ niDOCmOff!) (maCOTOOaXO) nfDOffeOoJJOJrfldQCD 
6TroOCT3 L6TUtii2ffl2nJ(31Knlra3 gnJOCrulceOJODJ. (3ira(SrvjO(/3 (3iraSS0(0) K C/a(.(3)J oJ06T3T3)J. (3196313 gl) Cljl(Ti(0Q)6)(3imrv|Ol 630DJO nJO(S3)OJ 

o). ^1) iifoooa) i2i^(3)^2ffl2oj1<x»06rn. sk5)oo3 raratmloo) ^csra) eocu 
CD(soa)oas gnjocrulteajcmj. (aiaoflffXD gTD (a2(Tj(3iml(!53 gnjocrul 
c9S)joT)cuo3 (3iacejoejiiJOffl(3imlcD ojocoifflotajcrrilej. (3reciJ6)n^ 
cruoffi)0O)S5RC/3(9S)jo (arac&oejiijaizio gsngoculei. 

14. cro CSriDOCUOiiJ SnJ0eJ0<ftn8 (33) o^QaCUoil c/oolos 
oJ2O2radCr0(0)CBlZlCU0a£) ajoJOCrO ^(0)1 (0)o GriDOCUOiiJ 

(gid^ocOTcrocKJ^js 210 mo ti^(0)cro2flci3 croocuoBoxloaJoo 
(.oJ^0oJ(0)1(d1(0)1 cud (giaaD(ia(0)i22oJocro ^(0)1 cro 

e(](2)06)fflaD(0)l212oJOCrOffi(0) (.nJK003)CB(0) (.nJK03)0 oJOOJIgls 
(areCDOWfflo CD0aCO^o3 oJOSISIWJ- nJJOJnlJC/aalOOIiDloS ggg 

ojjojnadfflCD 6iOTO(i3 (.srunjaoaioDj cfeojo)! gojocrulteajcmj. 
(aia(So_|0(/3 (aiasso(3)c/8(.(3)j oJoskjttoj- (aiaean ^i) culnadODffxmm 
ojol aoDjo nJO(H)6n§. ^(0) Lr>J^Onj(3)1o(2)06m 6imoo3 graflfflOD 
^(S(5) ojojoimlejosrn gnJoarulcsajoDO). c/afflloraiinloS ODlruarul 

c9S)JOT) oJJOJnilOCD LnJSSOoJOfl r4)OD gOCSClJCT) g(TjO(ru1c9QJ(1D 

cu(i3 cruowocDSSBgoejjo i2ii,co63i3goejjo (rua(,f3Dl (scosjcmj. 

15. croea£)ocuOi3j snjoejocftng co) ogjafflcurfld (.nJoeero) 
(3i3)(oi20 e(]Q)cr) ti^(0)(m oJ2(02niJ8 cro2tiJ(0)s crojnjcnasoiij 
(0(0)1 (0)eacuo onajnjocro ^(0)1 (0)o csriDocuOiiJ (sre^o 
(0)cra(.(0)2S ao ao n^(0)croi2ilci3 croocuoBoxlo^oo cojcsao 
(oocs^(0)1 mo (gida£)ei2(0)ia2nJocro ^(0)1 cro eoxo oatiDO) 
a2nJocroe(0) cro(3cuo (.nJS^3'S)e(0) tiDocroao ^go 

e(.«On93o_!>0(33) CQ)l2^e(0) 

ojlfflOD 0)0^0)^03 oJ061313)J- (.nJffifilOTCUOaDJO LnJOSTDOJaJl 

OQijfflocn) (are)Oi20cijl(S(Dos crootxxjcecmcDocH) ojjo2niio3 crujrfldj 
oj(3)ocuaruDOQ)1(o3 (rojoJCDffloa(jO(3imlra3 cfejsl (rueiajolcsajcnDj. 
613)003 (3reo)lfflCD(3ro)ffl(iT)Qa)06rn (.srufiiafflaiamj cfe(ojOT)l gnjoarul 
ceojoDO). go)j(Sca>§ (ai3SJoo)c«t.(3)j ojoaroiroj- (areean (areoflocD 
crooenjcaul.^ acmjo nJOCQ)oj(OT. 6i3)oo3 goflacD (Hiiziojnjors)! 
ejosTT) grUoarulc9S)joDra). (3ia(n)l6)(D g(.tUca>ooo goJocrulceojanD 

ffl(r)Jnil_^fflCr) (S(.C/BndoCDO(Hn cfeffljofl I2I0(d1c9S)0O3 CiffjOp (SejOcfeCUJO 

(aiacufflo^ ffljam1o3 CDacnjcejOlteojamj. 

16. CroeoDOCUOiJ SnJ0eJ0<ftn8 cms n^QOCUnU Baafl 

esm/cSiUciS ojjojniicroco) csiacuoano gojocro ^(0)1 (0)o 
eriDocuOiiJ (3i5^0(0)cro(.«nj ao ao ti^(0)croa1ci3 croocuoB 
CQjIoadoo oooacr) (3i3)(oifflo (sra god (00(01210 e^^0(0)1nii 
(313)^(012 (0)1 cuo ((3i3ar)ea(0)a2nJocro ^(0)1 cro ecojo 
6)ffltir)(0)eacu a2nJocrocs(0) ti^e(0)niioo cro(3acunadoao(Oi20 
ecu (0)1 

(areoDcnnoo cdo(3co^o3 ojosrarroj- snnoo3 gT) cuejra^jc&ernlraS 
aruDJoflffliijt^joT) njjojniiocD t.6iUdi2i6)i2am (rilej(H)1(o3 gnjoarul 
cSojoDj. ^o)j(S(a)§ (arassoo)c/at.(3)j ojosimroj- (aiaean ^td culnad 
ctj)5)(aTD) (ruoenjcaul.^ ecmjo r>j0(sj)02(in. snnooS ^(irflocr) CDoao 
(aiac/Dl (ssj^oo)l(ro o^ornajoaa) (3ia)Oi206)cu(mj c&ojraflaDosm 

gnJ0(rulc9OJ(1T)(OT. (313(3)16)00 (313) (DlejCQ)1(03 gnJ0(rulc96)jam 
QJ^c9(0)1 ti®eiO(3ra)l6)0^<H>JO (313)O12O2nJffl00Q)1 (3)1(0janDJ. N I <m> 17. CrO GoDOOJOiiJ SrUOeJOcSjIS CO) ti^QQOJoil 

(rogaj^/<eiada3 njjrajoijcroecroeffl ojOtiDiajtiJooro ^kdI 
(mo csaDoojOiiJ (313 so (moo (.(3^2 8 120 120 ag}(ro(roi2la3 
(rooajo3(n)1oaJoo8 anxro _!i(n)_j|0(0T20 ajl3_j|2(JD((Jta)(0T20 
cs(a)scro cj^eraiarafl ojo (araoncsfflcOTajoJocro ^(jdI oro 

CS(I2)0 6)ea£)(OTefflCU l22oJOCrOCS(a) a^e(ronilOo (rU(3G(UoilO 

I20O120 ocurafi 

cooi3co^a3 culsrejo njosnm)]- gTi gstroj cft>6rr)lra3 rrudlrafl 

OiiJt^jnD nJJfflJrfldOCD LSTUtiiZiajnJtOTinlraS 6Troo(T3 gnJocrulceQj 
CTDJ. {3t3(mj(8ca>§ (3T3S80(S)C/aL(0>J nJOSTOTIDJ- {3t36313 gTS OjlnadOa) 

6)(mmn_|ol (T\)oaruoffl1(8c9S)6Tie. g(m cru(S)_s,(3Tinlfflci^Qa)2o (scotsjctoI 
ocigosjo ajl3_!>j(i5Ttn1fflo^Qa)jo (m)(mhocuoem. cairaoflacD sttooctS 
(3ira(S(OT fflO(o>i,cft>Qan(!53 gnJocrulteajoDj. ^ssaexn gnjocrulceojam 

18. (SidD goD snjo&JOcft)l3 (m^nadsnoTaooro (OTo 

CtiDOOJO iiJ CJiaSOCOTCTOLKJ^J a^(mOrUCinD2 snjoejo<S50 ^1) 

^cs(OT_|) (rooaj(ro a)1(ro1 csanoojOiJ sruoejocftyls (Too 

GtiDOOJOiiJ CJtaSOCOTCTOLKnjg av,nil0 fflOQJ cftHej (20 orooojo 

BODln^oo (.snjoffl era) (.sruojosmlra)) oro csnDoajOiiJ cs(H)o 

OOQJSnJO&JOcft) a®CSra)oilOo oJJOJoilOSmOo cft)(3(MnO 

(n)cro^ affloj crooKro cft)(3a oro affloj GCU3lra)aj_(, ^ra)1 

(TOCOT ga£) StUOeJOcftHs Oroal(JD oJOSnolS (.nJ(I5)lijJt,cft.O goJO 
(33)0001(0)1 (Too GriDOaJOiiJ (3t3SO(OTCro(.R»28 (.f^(m1e&J0l2 

(Djojefflojaj (mra) oro_^ora) c9iii(.(3)1cs(2)o (.sruoofflsmajru 

OOCSQtXra) o^tiDl GdJ^OJ (OTJO S6TOT0nJQQ)1rfld_|)0l2lra)1 (TOo 

a£) oJosrr)oajo@1oJ3_j| (.nJCULOJOffi (0)1) oT) cro2tij(0)o ojjraj 

oill20SC/12(0)20rO(0)o oT) (313 S0(0)(;0 (.(0)2(00 12 (.0(0) (33)00 

iije(.cft>6Tuv,a£)0[3 STUosnTLiKDCuooros csorooa(Dosonf)1ra)1 oro 
g oT) (0)2o^srr)1(S(2ai (j6\g(K)\^ (0)ra) gsfflonooo (33)o^s_|)0 
ailiJI GaiiioJ oro (0)ra) o^oi oroa2(oio)oro£i'a (0)o GoDO 

QlOiiJ CJiaSOCOTCTOLKnjg afflcft)Joil a®(0)(3SnJ0&J0CScft) ojjraj 
CSoi(0/c;D(B)1o^S <ft>J n^(0)(m (STdSldS) <ft>2(0) ti^(0) 300)0 

^(0)1 (0)0) g oT) 5njoeio<ftn oo oilKessio) 

(ma6)((3)«5ro)2S(3(TD coo(3co^ct3 cmoocooomjo nJ06TJ5ro)1ej. raiacOTj 
cftsni rairas30(0)c/o(.(3)j nJOSTsrwj- (aiaeaBoajos LsrutijaffisrOTOcoo 

gLfOXSOB gCSggO? C00i3C0_!>CT3 nJOSTOTIDJ- gLOXSCQ) gggj. 
((3ira(S(TjO(/3 (3iraS30(0)C/a(.(3)2 nJOSTSTOTJ- (319) Cf)1ejCQ)1o3 (3196313 
t.6ni(SnJ210nJ(Sf3C/0o (OTOOOffldDJ nJO6T01OT(m 6)CUOJ6)(JJ)(3Q)0(S3)1. (3ia6313J 

nJ06rai3) ^TD nfflejo (u^ceoilcejgjasaBjo cft)i3(!5imoanacf)CQ)06TT) 
(3iadlG(H)6Tie(0). (3ia(OT (ScejgoileicDonnjsiSonD cdoi3co^ci3 cmi2fl(0)nJ0 
6td1(H)0cq)1 ^1s«TtDocru(sa3)06)s (3raKO(3)craL(n)2(in6)cn (rualnjl^ 

g63136)CD nJOSUSKDJ- (31363136)03) COJfflJCUOCSSl (n}j1cfti(0lc9Q 0000611) 
613)003 CU(TD(OT. (3iaO)2(8ca>§ (DOSJOOJ nJ061Sro)J. cft>ad(.0)1(H)a3 
(.61UOriJZI6TT)6)(D C/alnil^CDO(I»l Gmj1cft>Ol(9S)J(TD(0) (SejOcft>O^OOClil 
(DJfJDaOen) (3iaO)1(D0(33 (3136313 n®6)(l3 cft>26)S (UOJtft). 615)003 
(3ia6313a3)c90 L61UnJ2ffi613)0Cf)o 6)6)cft>CU(a2(31in1(3imOOo. (313(3)16)0) 
(3ro)JS(3(T1) (DOSJOCLJ C00l3C0^6)(lg 6)6)cft>a3)c96)2 njlsl^ cftjao coson) 
g063B2(TT) 630J (U^<e(3)1cn)26)S (Ul§1o3 6)£>jan) (313(X2)06)g (Ulgl .J^ ^j. (SnT), oosjodiota) (soruoffl, (8nr) 6iui,nr)(i3, (StiT) (/ajLeaicTU 

(JDOffll ^63136)(D (313800(930 LnJO(U(/a^o (Ulgl^lgjo (313) (U^(9(S)1 
g6TDl3(TDlej. (3130)1(D2(SCrorfldo (DOSJOOJ (313(116)0^ (SIZ1(S3 iiJ^ffloS 

6)ca>06ng coej (3i3s1 6)ca>os2(3ro)j. (3i3sl6)ca>06ng gs(i3 anacm (3i3) 

fflC1)2nad_S,(l3 g6n)a6)(TD»i2(S(TD()J. (313(Sn_|0(/3 (313SS0O)(/a(.(0)J cooiSco^ 
(SOOOS nJ0613ro)2- gT) nJJ(D2nil(l3 6)6)iiJ(3)(D^aDl(DCOO(r!)1 n^Cljl 
6)S(S3)06T1) gO6313l6)(e6)06ng1O2(TD(0)? n^O) (SB(/B (013)0611) g06313l 

6)c96)06ng1(D20T)O)? g(SrvjO(/3 g6TD(3(n) ti^oilfflscolorDjo (UOmlffll 
ceojofDj? 

19. (0)0 GnnOCUOiiJ (313SSO(0)C/aL(0)28 (3Q)6)6)CR»rfld n^(0)3 
SrUOeJOCScft) nJ2(02(3nilO CSraC/OCOilnadS <D)6)6)(.(0)(0)3e2'3iKn 

ti^ra)3oa)03l(0)1 tir)1(0)o oooa tir)^3C!3)oro^ of)oeojD_^o aD^3 
(0)0(0) nJ2(o1ra)ra)a(§1(.ajra)ODjao)1 (0)(3 (33)100 oroar)(.orou)o 
QS^Qcmo aj1tiJos1(0) oro(0)oaj36rDJ8 nj1o(j)ejoro^ orasml 
a 000 (0)1 nid 0(0)1 c;D2<ft>or\)^ .ft.^nad'smoro^ nj1(0)cro^ 
eejOriDlra)eor\)^ra)1 (0)ooro2 (0)30 @aj(0)1 (0)30 cro2tiJ(0)s 
crojtiJODo 00 <ft>oiijoo oJcra^ra)1 rarain (3i3on)(a1a3 (.f^osm 
ti^fflS)aj<ft>mo (§01(0)1 (0)S)ffl30Do ruocfc cro(36)6)(U8 ooo(2(§l8 
croar)oenJ_!>(0)1 ^aaijs cro(3s)S)aj8 (ojqooJS cronr)oeoj^(0)1 
e(.trao(.(0)o oro(36)6)aj8 crasnj6)5)38 oroar)0ffiaj^(0)1 12008 

CrO(36)ffl(U8 U)_!>05)5)OD8 OTO 000601^(0)1 OTO (0)30 (.f^(0)1snJ2 

a)_j,e(0) C!3)L£io (gidcscn)(3sjej(0) cro(3(0jo 3le(;oo oiloroaDj 
Q]\o(j)o aj1(.nJ(0)1nadao(D6)S)orT)ajeacu (0)cro 21030(01200 

(.oJOSTDO (33)l£IO(I2)(0)OOo aj1(.oJ(0)1o9dO(IO(0) (.nJ0asrr)(5(g_!>0 
CS3aJ0 GBGCnQSp eeJ0cft)08 (0)3^l£10 (fliilJO (feilJO 0)06(0 

/oj tir)1(0)8 oro_j,o(0) (^1crojo(§e(oo ojo aj1crojo(g(Ocft)2ejo(33) 

ti^QJ e(2S)fflaJnil (.f^OffiSIO) (313)6(01230 (^(Ol (0(2 0(012 000 (2 
OOJCnJOJlo^S (313)eeJO(2(§_!>8 (313)00(2511(5^8 

CDO^CD^OS (313) (SiiJ0B^6m3(/3(9a g(313)(ao oJO(B)Oa3 (/ac9O)C00 

0Q)1ej. (3i3(S(3nr)o ^T) Onr)(ru_s,iziolQa)oa3 (3i3crace(0)(D0<s»lojarDj. 

(B13(So_|0(/3 (B13S0(3)(/a(.(3)J (U°l6n§JO oJ061313)J gOloS o^OJlfflS 
OQ)06n) gO6313l6)ceS)06n§lo1c96)2aT)6)(3)(TT)JO r4)(lil6)SCn>06T1) cftTIS 
(TDl(0jaT)6)(3)(TT)JO r4)(lil6)S (DIoDJo g6TDl3(TDJ6)(U(TDJO OTUDOd) 
(S(a6)(3)aD2o 613)0(l3 oJ061313)J(3)O00. nr)^GCn)(a.(2ei6)(313) (rUo6DJ 
0(\Dl(9S)2a(D tir)1(3) (ig)(TT)J (Sojajgg (B13(S(ntft>o C00(XDlcft.(/3 g6T1S. 

(313(11 oD^acnxBimloS aolonojo oJ206)(tJ§ (/a(Dl(Do (2i2S'2(iia3 (u^OnJl 

^1o1c96)J(TDJ. (B13(11Cn)J6)S (UeJlojo 630J (3)ei(2JSl (D0(0l6)(1^ (31300 
(313)(X3)1O(20(H)1 (313o(/al^0ejjgg(a)1eijo (rUJc9iW(2(206n). (313) (DOO-Ul 

A>(A ojei(ijlcu(3i3)1eijgg (ru]c9iW(2(ruoo(3r3)0(33 oJo1oJ2^6rr)(20 

em. (313(11<S»1(33 6)(UgJa], 1261313), iiJJdJfi], cfeOJfi] o^ODI n®eJO 
(Dl06313gj0 g6n§. g063BJ(TT) (313(110rUD(H)1(33 (U^c90)1 ^1) (DOO-Ul 

ca>g1(33 ei(nn^1o1c96)j(TDj. (ru2rfldj(Tjo)lQa)26)s (3i3(iiarii£ioQ)1ejjo 

(2(DJol1_S,a3 (TOJnJCOo ca>O6TT)O(O)1(0lc9S)2(SO(11OC/3 t.nJ06TT)(Dl(33 £102)1 
^1o1(96)JO. (313(So_|OC/3 (U0c9Q (313(3)l6)(lg aV(3(Ua)0(263B(/3 OTUtiDl 
(0)(UJO (S(Dt.(3)6313(/3 aV(3(U02oJ63B(/3 (rUnr)l(3)(UJO 6)iiJ(in (rU(3(U 
(/a61)J(36313(^ (rUtir)l(3)(Ulo (ZOOOnj (rua(Uiijl(13)(DlCQ)(Ulnil(H)63B(^ 
(rUtir)1(3)(UJO [.oJ06TD(d1(33 (3)6)(TD(S3)06T1) 0rU£51(3)l6)iiJ(^jaT)O). (2(DJ 
nil_!>a3 g6TDOJ(S(T110(/3 ca>(310)l6)<H)Ol(H)J(TD (3)1(H)1(33 (DIoDJo Ciffjep 

(misoimjo (3)l6)ajoffl1ca>(/3 nj(Oc96)2(m(3)2(SnJ06)ei LnJoemcootajono N I <ni> (3ira)«)i2oailK53 cdIodjo cruises aJLCBlcrassBgjo raraajcmajaBjQS 
CTUC0(D63i3gl(seja2c9o coffllteojoDj. (3iracsrvjoa3 (3iraajQa)jffls rairacjDl 

nWOOKDOQJOCQ) (araCTDl fflJKDejOCQ) (S3QJ(mcft>a3 LnJ06TD6313glK53CDlnDJ 

(.njan^tftiiian-jl moaioral croiSaj aJlo3dQa)63i36)ga3)jo CnJcfesaoteaj 
CTDj. cftiidjffltftaS (0>ff)cig cft>«jTm1 cmfflo^ 6)oJ§Icq)1c)3 raras^jsoj^l 

ff)njajai1fflC53 ajeJlrv]C5T3)lK53 njjffljnadOcft>i,(m1cQ)lK53 ^TDOoJcaaa cdIqj 
crulceojaDj. (araosmlaslraS raraaDl cnlcDjaiSo cuomlteajnDKDj 
GnJOQEj gi) craffllfflCiSTtnlraS (airajffliaoajj cnsuaalsuoawo cttx^qjlkd 
(3irat.nJCOT_!>(eiiiffl2nJK!TinlK53 cplejQcfeoggjnDj. 

20. (rocsi2(roi20(aT20(T)csi2(roi20(oi2i(Bcno/cnjojao_|)am1 

csc9<a) (n)L£io Qjo crojos csLOOo^olcno @2STjnscsaKD_!>ajea 

(OTaoraifflocncsfflKD cjirajOTiaoeciooojSTOTsaroflcro oajoajfjoojo 
^(.fR a^KnaocmaooDo en Qjl^essTroKnoajeBcniacrojoo 
cjiaolsnjojQjjs cro (D)3 rulscsffi^iRy) /mafxmjo 
/(rojoocT^ aj1sflKn_j| orocScojoadOo eraojociDOo 6)S)i(K)r£^o^o 
(roj(Dos1izio(jDlnJ(ro^o oJ(DlcQ)OQa) (roeino a^aoojo ail3Joa3 
(n)(3ajoa3 oJOfJacsoDO cnaoJoncro^!, cro (3 cs qj oH o o 
@2«nooDOo 5)5)(.c/Do9do_!|0 (n)j(Dos^aou51tiJKn_(iO oJcojiKdI ,K 03) ogjOJo GOJG 03) o^QJo CSOJG ^KDI iiJJcSecmDO /CJD_^003)' 

Qjga«)(8(H)oo CDj6TDffljg2 soj cuaDOJoacig (3Ta)(.crolKnn20^ 
(arecHiofflg (are(Djcru(olc96)2am«5)j(8oJOfflej mosa ajanejooo) 
crua(SQj(.a3lcQ)63BgOca>jam (.nJosmoS (SBnDKSTmlroS (tud1«j)1 
ffliijt^jaD (3re)«)i2oailffl(D (araaojcoailteajanDj. arajcDcrilcejaS anoci^ 
oJC)1sj(DS5rac8goason_|o cro26U63Ba3 (aiaoDjeaJlteajcejCQjjo njcalsj 
(D63Ba3 rare) cuoniltaacig cucdokstot (areaDjeajlteajtaoaJjo ffl^ut^j 
(scnjoa3 (areoj^ cumltaacDrorinfflarnQQioeTTicDjsQjlteQjcrnRn. carecOTj 
(Snjooej carejoiaooLj ojOtea ajanejocoiajeasofflsoryo careojoajas 
t.nJQj^(3ro)CD63T3a3 (gre(T)jeQjltes)jtft)C!Q)jo rarecmjcsojooej cuoceoj 
ffljanejooQjQj rarejoiaoajloar) (are(DjigQjlc6S)jca)(r»jo o^ij^janDj. eaoj 
fflossoojooQ) ^(.0303 (arejffliaoQjlfflCD (aredlcQijamanj qjoo offlao)^ 
naoralraS CDlcmjgg oJC)0SJCQ)K!Tin1cDl«)Qa)0Qa)lrajaDj. o^odoksS 
(arejoimoQjlocD (areolsrarrocanoos (arecsgnDo fflfflaan^naoora cruonn 
«)1c9S)jca>CQ)jo croj^woosj^o Qjlosngsjorm caajnaoffllKsS 
(SLuonWOCOTJo (scDsjAoaJjo OiiJcssKnj. (areenjcsojooej (arejOimoQjl 
ffl(D(T_|ol (aredldDjam ffifiTOTOcnl anoci^ crucSojnJOoJsaBgjo cdooI 
ojl^ crucft)ej sjlojlcfeglejjo (S(.<Mn33o(D0CQ)1 cru(3ajoa)1oJ85)loQ)OQa)l 
eoilteojoDj. ^esaam (3reolQa)jamQj(3cea ajanj crujiJlryl^ 
nff/ep oDejssRgjo ejelc9S)0CDls(H)0ca>jamj. 

c&iinadltmLtejlLSTiJOfijacssrDOaJcnnnadraTD) oreajamocrfl^j. ^ \. 6»396996aKlS])^]@€Q99«iJai3a^(aKB' 


g'D gojmloadnSTO) AV,oM6mCQ)SJ(8 GOJ(3°lcn)O6)8S«STO)°l(0lCQ) 

c/oo6UCQ)j«s (ijraaB)(3a)«!)fflooQ) ©©(roanrolffllcojocosmjjo&cinrolaa? 
(maocofflOAjcTDj. »a«j)«5ifro1(0°lc!a)O(06tT)jj(]ft)RrRn1m nJccrroBCD^o 

SBfigJSnI. (areOJQa)1«58 n^#, n^§, 63a3nJ«5) g'D (i3re(?UJ>00Q)6Sr3Og 
6)6)85)«5Tin1(0°lCQ)2nJCOln3d«STO) n^CTDJ nJOCEDJODJ. 

630o OOo KCnO 12l(.(m§ OOo njfflJ6TDg OOo SOOO gOJ 

ruloaderDjcojajLie^ffls oosao (.STUnDiaosenD. cnaorusro) 
ruoscQJO. «5)Jsi2inJLoJ(roj)afti9do (.STUoDizioca)! (ojosaru 
(.oJ(roj(tftiado (.erunia rural nadj(0i2i1. ggcoo rural nadj(0i2i1. crucrojjo 
rural nadj(0i2i1. (onaoojcroj. (roraj<0<!5)O(omaj«5)j. orarucroj aoo. 
(i3Taru(n)j rud&cmocoo. 630o aoofn5)1§! ooonrols!! ooonrong!!! 

ganlaoS (ijre(3«5i£io (.oJLQaorDjojOoftitirRnlRsSoraiGjiO OAOsjcmrsI 

c/o1<ai9doajai1 

(.oJi£iiaocDjaJO<e>o 

630o ooo fficno i2l(.(n)s ooo ru(0j6TT)g ooo smo eoj«j)j(oj( 
QOo c/oo en ^st,n30 enj^nnrrunjcrols c/oo ecno rulnaSenojaj 
(ajLoftiias cneao isrur^Gsm. cnaavam ruoscojo. 
(TOJoaaaJCoJanjicMdo csnjnDmooul. (ojosmru t,"-i(roj><i9^o 
(.enjfii^ffl ruralnadjiOGil. g§«j)o cuslr&ipal mj«5)j(0 ruralnSdjjO 
lal. «j)ci20OJ(roj. (!J)rajc&«5)0(0ffiOJ(!J)j. orarucrojaoo orarucoj 
ruc&(roo{Oo. 630o ooonrolg! ooonrols!! ooonrols!!! N I <s> ^'D CnJLaaocDjojO(]ft)Rrra)l«j3 elmnelnm c/Odsanlafegjas cmacDl 
n3doo«5)oojocQ) ojffl(.6njan0 nj(0Gac/Dj(06)melnD63r3gocQ) moaegB 
glejjo ffljojegraglejjo crucrojcrol^jaafcosnl ssraQganGasKTOOsj 

(.nJOficmrilaBajnDJg (iSTajailOOGQjiAOJJO (i3Ta)(?UJ>0«JI2ri(]ft)OJJO (i3Ta)(?U_J|0 

(wbTIaoijo (ara)CDle'r)«!)l(jft)OjjaocQ) c/Odsanlcrajas (Ojojastrolajjo 

(i3TaG«5)CSnJOOej (i3WOJCQ)J6)S (3iraCDloMO0«!)0ce6)g0CQ) 0l(.«5)n3, OJ(0J 

stDoS ajanejocQ) (sraojRna&gjas (Ojnjnstrolejjo osDoaanonm ssraeijl 
ejanrolcsoJoDjo cisrajOiaooj (iSTanfroojjOalocuooQ) njocsac/ojco 
mocQ)l«)l(i96)jnDj(sojo ssracsgnDo n^ejo (.oJcftotoanrolejjo miajceeij 
(]ft)ejjj06rDacQ)mo(ral(ol(iB«G6TD. maajas gnmcTOlayjas 0O(3c/)6st3 
giRsS aaoaanofflj ojlcuccrrolejjgg ojlneum ssiragjo cruoeojloeaj 
ojoo? (i3TacDjojGl(]96)o«5)l(oloBacs6tT). n^ejoccrffiilcsaJocajo (i3Taao)(0_!|O 
aloaocQ) md) (.sruaoansro) miaoruoBaffllcfiajcimj. 

^CnJ'ftO®o nJ(D0O«JI2OOjl(SmOSJ C/DO 05)1 iBa 002)1 (.nJ0«l«!lfll^1§ 

(iruj(.«5'o«5iaooj (.nJoermaaS (OJoJ«51r5)1r53 crufflciru«5)s°lojlAg1ejjo 
oj_j|Oojl^1(ol(]B®jnT) (SO) nJoeac/DjfflacD ojocQ)jojlaa3 moacsanroo 
sjoSijsl cru«5)j«5)l(iBajmnj. Goncrufic^aooMnlfflocDjo (stdsulQums)] 

CSa30Q)JO (.rJOeTDODJfflJoJmjo OJOOQJJQOCDmjfflOCQ) nJOGQC/DJfflO, 

(ma 631(3 a CO) mffloruaBafflloBajcimj. (STasstBjcroacim n^ejotnJoemloSigj 

GSCQ)JO (.nJ06TD(rDJ(0JoJl20CQ) (.nJ«J)J>Atl(.6njnffl (STajafeJODJ. (StddS)] 

mofflS erroonS (arasairaacQ) (.nj«j)j>Ati(.6njaCi«5TTOlaa3 CDomanrolRsS 
oJlglaBajo; 'gjan' mofflcmrolajjo erroomegBaoQ) cruoGsmocum 
arij^jo. n^nrojacftoeaTecTDORRS n^ejo (.rJoemlAGgocDjo cruosru 
mjul^ (STa«5) aocnga&offllaaocQ) mlaaaaocftjcmj. (arassiraamoQjjgg 
CDlcQ)0(ojnj0OOQ) |§«i)«5ifro1aa5 (macoloMoomo (israegBj (rocTDOoJoaD 
csejo. (ara«5)jcsnJoaej eraooS (massiraacQ) 'cruanjj' acTDGoJolejjo 
(ruoGCTUocDCD a^j^jo. n^nrojacftoaaTecimoRRS crucro^ ((iDLQOcSayifl 
eocfldaDo) (crrolao? (macjoloMoocio csflOjRnaajo cmasairajtinacTDCtyo 
aioaejo. ciru^c^oj_)|OrjloQ)jo (maoBxojiOaloQjjaocQ) (SO) nJocsaaojooB 
n^mlaeaj cruBOriJcoaDOjjo (macrojGnJoaej cruRn eoniiCTDOjjo cruB 
oJlraj) (.coanlaBajmnanlciojgg c/oasanltrDjo (.rjflomo arLjcQ)«5) g'D 
smmaoamffljojaocftjnm ciruocruo(OrLj(.aft)Rrra)l«53 cdIctdjo n^acim 
fflAtflaeaai. a&jsoatw, ng)aa3 (i3Ta)rLjO(0_j,m gojacmejoo gojcsfl 

C/Dl^ja(ft>OSJC51R5) n^ejOOOJlsraTTOJO (SO) (T0(m\^e)(Sn5) (.nJiiJOlnjlaSaj 

(TDRnlmjgg c/Dd9(ro1 c^J'sofifo a^jcsyiTO oraGganaanw «><ftiifloBa 
a§. '^oJlas nffi&cm (Oaftfldlisaai' 'ojo&anoQjlacD (os^s&a^' - 
n^fm°l oj0(]ft)_!)6gi3ag ssTajOj^nstrol^j nJoctyjnmRn c/ooowlojoo 
onrolanS omaonJCKlaco) crujrJlrijloBajcTDj. 

630o C/DOOrolS, C/DOOffilg, C/DOOTOIs - gl.fiJaS'Offlo 0jnDJOJ§o nJO 

0Q)jnD«5)lmjgg aft)0(06TDo ora) 0)1 (§1) (5)1*50, (grajcolaaociflafco 
(i3Ta)(?i)j>0(0i2i1(]ft)O - n^rml ajnmj (.nJa&offlCistTOlejjo cruoigojloeao 
ojjnm n^ejo cifl'micDsgiBgjGstrDjo axi&c^mouao (imoeaj1oBaa§ 
n^rmjggcrooaTO. ecoojooS c/Doa?5)1cruj(ojojmoifl3jcTDj. (masnlcDoo? 
caTaQ§ana5iR5)1aa3 ciru0(oaT)0O(.«5)CQ)1(s8«rro)anm n^ejo (.nJAOoccrrol 
ejjajgg c/Doool mlaajlanaoa&jnmj. 

Qj1(D)1cQ)ocnjajo<e>o 

c/o1afti9dOo njj)Oajj(OorojjOa§, nj(36TT)§ orojros. aoLono 
eruejo. cruoa cruotroocns. ^(ojjjc&crog ao1afti9dO(jDj(OCQ)§. N g^D ffl(.nfS)a5iro)1«j3 (soj(8rao^o(06TD«5iro)1aa3 mlcsaiassBa; 
oj<36TiDl(i96)jmn(S)1mj injml&etm aaJwastiQAoers ajraojcffljas 
cruGSSiRj) i20(.Rj)acQ) Ajolceeijnmj. (ijraasaoejnsro) o^aansaDajjo 
ooloadjjOS oJoaoamoojIaaS (OancrujjOjlBjjCmjas slearmocimjojo 
CQ)1«5iR5)1(ojifl3CQ)oa6TDffl5l(s3 (ijraojnS ^'d mlcoJiaesraag (smcoQcm?)) 
(S)anm ojjfiennffloctyjo (.cnanl^loloBajcTDOjmoccylffllflSasrDo. (iswcrol 
(DOfflS (ijraojam cc/orauoejjojOoeajnmRnlm (ijrascmog (.oJofesmegrac/? 
(fflacTD (i3TaiOJC/o_j|i20CQ)1(ojnT)j. lamjotijiKSoBa 63ocs(oo ojoosajoftigj 

(SSCEDJO g^O(06TD«5iro)1(53 (.C/O(3J0GCQ)OSJ(ift)JSl (imo(imO(Ol(eajCTD«!)1 

(Djgg (ijraejjOcimo cmlfiDloBaenno n^nmjggcrooffm ^t) axis^m 
egragjas eoojo ofljcmj (.njanlRniaoAjnmj. nfficrooasi aiTjoftriifeao 

6Tii86SI3g1(53 (T)1CQ)(26gT3ag oJOejIoBajOJOOS (fti!PlCQ)J(T10laej8ftn(S3 

AjoawTOoJAtio (sojrai2(nf!S)6SBgjas g^offlenoaasftlejjo (i3TaojaD_j,o 
oolAtiaDamjcruol^occulfflloBaeTDo. (ft>, 6U ojanejoco) ojjjarosm 
oj(36TD6gr3g1ejjo (ijra, (isw) djanejoco) crujfflOjfiennegBgjo crunJoMS 
QOCEDlcmTOanT) g^fflloBaeriDo. raowjiaocQ) 'om' CQ)jas cniQomcorwIw? 
(TOoejojjjfflocQ) 'oo' (ijraLQOJO 'oSd' OQ)jas g^oaaDo msfOTB)jojon3 
njoslej. 'oj' ctDjas (nioomnsre) 'em' ngjcmjo g^olosajojooS njosi 

ej. gtrJcfcOfflo (S)aCTD fflOJ OJKS6TD6gBgjaS g^ocoaDCOTwIajjo 
(.nJ(S«5)Jj(ft>fflO0Q) (.C/DBU ojanlrijl^lfflloBaeTDo. g(S)J(SoJOaej(S)aCTD 

(iruooruofflloBajfm omaocDo, ngjanjoj^eTDarorm n^(0)j (nioomRrro) 
ng)(Troj eoojo (.nJoSiSlnjIoBajmoanlm g^orujocmrolRRS g^fflloBajmoai) 
giJlRnaoctDlfflloBajsfflo n^anlam QcujjCrujfflcoiRKlejjo n^anlam 
mlfflmcrujfflcmTOlejjo g^oloBajmoRn gnjIcmiaoctylffllasajcsQO - 
(i3Taa«5)ejoo nJi&emaow] iuaw\^ cq)(slqoiij1(0)qocq) (imj(0«5ifS)1(53 
(iruocimofflloBaeTDo. (soiraiacfTroegragjas g^o(06TDnsro)1(s3 gB0«5iro) 
egogocQ) cirujoegraag (.ojcsanjjifeo cc/oaoloBajo&ccDjo n^jculas n^«!)j 
(irujfflo (sojaDGiao (ijraanlacDnjolcoJjgg CEDmo^anflffiaroomo gaieo 
CQJifflloBajcftcmjo arije^aTrsRnjo (ijrajOJC/ojjffloarn. o^rrrojaifljoaaTe 
nmofflS i2(.a5)6gT3g1(53 cirujfflOjjjRnjjOomo gaieoAjcTDanlfflSmlnDjo 
(i3TaojcQ)jas (i3Ta(3«5i£io ffloolojffljo. (i3Ta«5)j(SrJoaej (iSTac/ajraucrujco 
egraag g^coloeajnmojm (ijramloMSRnaoo) cimj1<ft(o1(SoBaaTe(5)ocQ)jo 
ojffljnmj. (.oncrujo, a']&"eio, njgjano gcnjcftooo i20(.Rj)Agjas 
ojj((B)_!jO(imo amcruleJOflSal OQ)(SLQOnj1«no g^ooaDo CDS«5iro)6TDo. 
o^rrrojacftoaaTenDOKsS (.nncrujcinrolaaS cnioociotsTS) ra1(3nejojjo 
a']&"ei(stm\Qdi a\iaom(sm>i [.nnorujojjQOasal g^olosajcTDanj 
aafcoaTS (i3Ta(3«5i£i«5ifro1«j3 ojajjanooo) (ijranfrooo oruoeojIoBajmnj. 
'(im1(5)' CQ)jo '(im1(5)' CQ)jo (SoJoaejanacTD. eniejosTiBlan? ojracScmno 
(.njcoxromo, oj(36TD6gBag g^oloBajeniJoaa (STaanlao? CDjmlaoo) 
ojjj(iB<o)0O(]96)jmn(S)1(53 gaTeooSijnm (.nJctDocruacmro (.njcoxromo 

ng)CTDJ nJOCCDjnmj. (.nJCQ)(d)CT)o (OaiejOjlCDCmTOlejjaTB; (i3Ta)ejj(TO)(0OJJO 

eniOnDjjOjjo. (i3Ta)e_!|fTO)«>«5TiS)1m (maerajjo enjonnjjcsrwlm oJ(5)1 
amonmjo (seraesBgjaaTecrn (ijraocnlAfflloeaaf^glfflloBajnmj. 
CrUnJ^oMSo, g'Doadnsrunj^oMSo, oj1oj^(S)o, gnDoada!) oj1oj^(S)o, 
cruooj^ano - goi (srajisjjOWfflegBgocQ) LnJOQJtrocDsaBgOoSijnmj. ojIojo 
(0, cruoojoffl, aojocru, mora, (Sf^ejooad, (i3Ta(j'^GJOo3d, (i3TaeLJoj(.oJ06TD, 
Qano(.nJ06im, graoOTTO), (mamjraonsTO), cimj(o1(S)6st3a3 auoan^(.nJCQ) 
(fflmegegjo (ijraicftjnDj. graonncoamRTRnlmj 'oSi' aj(0)(53 'a' ojaco 
CQ)jgg (ijraaftadoegragjas (ijra)e_!|nro)(0(.nJCQ)«ncDo crunj^nadso wijS^i 
nmj. n^rrrojaifeoaaTenT)0(53 o&aTioo (israiBlcQiocQ) (nioomegraglaRi I <s> (.nJostDOJOOQjjojlooB crunj^oocDoOAOsnejo gojcQ)j6)s g^offlstDo gl«RS crumjul Bfiasl(iB«f^sjnT)j(sojo (israesBomananD g'D (sejOoSiO K cruoeojla96)jnmj. 'afc' csajos 6njOnnjj(.nJCQ)(d)CDo oJlojofflo, ODJOoruo, 
cmaG'TGJOoado, (maejnJCoJostDo ^ojcmosnn. g'D oJlniiccucmTOlorRS 
ojlooraffifitroocDnstTOlm ojjjOAfflstDo QCDOeseiemo. oj^snoesragjas 
ciru0OJv,«5iR5)lQC!a)osjifejs1oQ) g^offlsnoo (maLQOJO cruoawom 
(crrolanS (o°l(S)l«j)amo cruoao cmaja&jnmj. (i3Ta«5)lam<^olcQ)jgg 
(araolojjo (KGmjcrufflennaocQ) g^offlemojjo asracK^nroo ssrajOJC/o^ 
aoa&jnmj. cruoRnomcmrolarrfS (i3Ta(3«5i£io cruoanlRj) n^cTDoern. 
crumjul, crujfflo, cu\^sefS)mo, ojlcru(3a)o, (aramjorujofflo ajcroejo 
csaoj (i3W(wo«5)laa3 nJooiolanrolAgooca oj(36Tin6st3gjas cruoGCOJO 
cooaa&osne njejcQ)1s63T3g1ejjo mj(0)m(0joJo (.nJOoJloBajcimj. gno 
cruo(S(r»ocoscT)l(0)6st3gooQ) ojl(]ft)V,«5)leooj6si3ag 'ommjuT n^cmj 
nJOOQjjnmj. nga85)8ftnejjo(.nJcs«j)_j,(]ft) (m£iom«5ifro1«j3 cruaufl (.njcsoao 
afl^lgjaeTBaftTlRsS (maoJlas oj^stDOjIoSiOOo gsneoa&jnmlej. 

n^&l«j3 (aTa«jnaCD (.nJ(]ft)V,«!)leOOJo n^cmj nJOCtDjnmj. rUJCOJae® 

«5ifro1«j3 oj(36rn63i3gjasg^0(06tT)«5ifro1«j3 csa«j3rijo6Ti5ifO) carajOj mloo) 

063T3CSgC!a)JO nJOeilaBaeiDo. 

<?B^ (5)1 CD) CO J OJ <j9> O' 

crooeiucnjao - gml (ara)rLjoffl_j,a3 (oaoJocujo c/olniijjaa3cQ)jo oraejij 
GCQ)ansre) (.nJAsaocesilaaBaosne cruoanlcroo oJlniiccuAaocQ) gojo 
(tucdoqjIcdI (STajffloelaBajnDj - 

crunD miD CQ)ao§. cronD miD lemcJUCuiAi^cixio. 
mdinoms cruoan1«j)0CQ)0 gnjcnlnadrao ajjj06ijj(0(rujj0i2g. 
oJ6Taj(TUJaDl<)ft)(0S6TDnadj. (i3TacjDlffiejoaft)aaDl(isj)0(!J)1oadaa:i1 

nj1raj(l2aDl (.n-ISl2'3J0i0«J12o. (TOO anr)0CrUonn1(!J)0 ^(OJjO 

aj<)fti9dS(ro. (iJTa LD 01)1 cejo aft) o. oJ^ldIoiI oJ2(3ry(0]oJo. 
Gj|'D(oj«no(0(ojnJo. (i3Ta)cft>oaos crucnjols. cuocqjjs crucnjoo 

OOo. ^«5)_)|(JLncseJOoft,o. 

(0_j,n3 oiyl (fflmloeaj goj6tb1oq)Jo cralniijjmjcsojsnsloQjjo aaaocrul 
csoJcsDjo (s«j)scrul(sa8aajo ojv,(iuloBajgg gGgooscmroosjcftjsl BlAglejjo cmonnlRnora^oMsl aojayoBaeTDaianmj anoejojo^o. (iswRn 

o5)(.oJAO(OfflO(S6TDO (i3W(.oJA0(0o goBaOfflJjO l2mCimlejOoBaarijS6TT)o. 

630(S(oo (rumjulceeijo moejjeoa)6gi3c/3 ojlaniajsne - ojjfic^oj^enDo, 
nj(ooj«l6TDo, (osnelaoJoajo AjslcQ)jgg (Ojojo (WLDO (osnelaoJcaijo 
ciruoGaDOKAmlcQjfflo. gtrojeojoaejananr) CEDoaanooj (sejocfto 

(i3W)BlCQ)1«RS (imonn1(W0B^o3dSla(I»nJ0l A06TT)l^J(ronT)J(SOJ0 

(ijratwimjo moejj oJleocnegrac/S gsneoAjo; - nj^fiojco^nJo, gcmroo 
(Ojnjo, (irumjul (fflsnejoAjsl G^ajffljcrmoipjsngOAjaT) (Ojojo) 
ciruoCDomo ((tuogcojosao). 

^'D ffl(.nra)«5T5)lR53 GejOoSjOjIoadccuoftiQOOQ) (imoanl«j)orav,o^sl 
CQ)jas mlffljrjemo mstorwarijglfflloBajnmj. oJiLOjl (i3ra«5)OCQ)(d) g'D 
GejoAo (fflanm ojjfic^ojnJiaoAjnDj. GejoAOjloadcoJAaocQ) Onno 
cimoanl«j)CQ)l«j3 oJjfiry oj^erDcmrolarrfS (nioomast® oj^mjlaoca 
A06TT)6TT)o o5)CTDj(WOGynj(ojjO. ^(wjGnJoaej(wacTD (imficnojjo 
cruonnlRncQJjas gcmrofflffljoJo (nj(ooj«l6TDo) (ijr&ia&jnDj. (israjafcoooo 
((aTaa5)(0°l(ftitio) (wacim. gi) osnelaaSccDjo ommjulccDjo ojocedj 
goicojas (imaujomojjo (cruoGCQ)0S(ft>o) (ijr&icftjnDj. n^esBam 
nJj(3(^ojjo gcmrofflOjjfflooQ) oj^6td6si3c/3 cim(njulcQ)l«53 Grufirm 
63CTDOCQ)l«rra)°l(ojnT)jGOJO (massraamcinanm CnJ06TT)OJ0CQ)ji2jejo 
njj(3cyoj(36TD(TUQom°loQ)i20CQ) g'D ejRnejRTRnlaej (.ojoeml gastroffl 
oj«l6TT)cniQom°lcQ)QOCQ) cruJcSwGejOoftnjjfflocQ)! GaJcSosaanjsjmnj 
((imo6Tii(njuarijsjroTU)jnnj). 

g^D OJ^6TT) m CQ)1«RS goSd'sfflJgg G ej A (51(5)1 a oS 

(.nJOoj(5)lacQ)<^ol oJ06TUTro1(oloB«jcTDj. o^owjaa&oasnsnDORj? nflej 
(.aDj(B)lcQ)l(53 g^D ojIbJj (ijraolctyjnDcrojaAosnsjgg onejo oruj^o) 
GejoAQjjQoctyl erucnjuarijgjGoJoojjA ofljcmj oJoerorrolfflloBajmoj. 
n^nmoRRS g'D ojIfljjCtyjas ojonmo moMsanjgjGnJocoxinj 
AOfflSTDo (i3Ta)oa)_j|(Djnj«5ifro1ejjgg ojaleTDmcftglfflSmlnDjo og)(.oJ 
AOfflo n^anjGejoAansra (.nJOnJlosajojoaS Afflcsajo ofljcmj am 
(irulejOo9«jojonf5 (imou}_j|fflej nfffcm esomjaomo ^oJlas gsneoAj 
nmj. GejOeftegBgjas (.nJOojajfloQ)!®? (.njoermmj (.nJOCDomjjQj c/DjeoAOoAad (.fiJAslrijl<e6)jnmj. CDfflj<e®jo CDaajastaotjuoejjnjjo asnscimj fflO(.«no amcimlejoAjnmj. (.fiJoemna aiylcmocffilcmTOacTT) ojlmcQ)OJomjaocQ) c/oloadjjmjo ssrmomtoraritijgmlnmjo gojocrum 
csdIrkS minmjo eie},moAiicm csDooomjo (.6njnfflG«j)Sg(.rJ0oj«jncQ)jo 
gsneoa&ag. (aracrolmjGC/Dniio cruoonlcrooojlniicQjajaocQ)! gnjmlnii 
(crrolam oj_j,06uj>om1ce6)jcTD(5flcioj (.njcrolesro) arUCfficTOjaifeosne 
(aratwIacD mlojnjeTDo erij^jcimj. oj^stDegBglejjsneocfcjmn 
crumjulaoa) '(imoaniRn' n^cmj nJoctDjnmj. csra) ciruoanl«5)(S)acTD 
oj_!)Ooj(]ft)ffljnJo CDffll^ GejOcfto aj«nejooQ)OjacQ) crujaroo oJlniioQ) 
6sr3goaB6)jGmjoa3 (ara«j)1am 'aonocruonnlRn' n^cmj nJoooijoDj. 
cruoanlRj) (araLQOJO crumjul (ara6mjj(.nj<ftO(0«sro)1ejj6TB - crujcoo, 
cu\,sm^mo, crujoBl, ojlcruficno, (aramjcrujooo. gojcroamD crumvjul 
OQjjas <ijracjolnadoomao<ft)jnT)«j)jaaft)06n5 njersucruorujlacQjnmGrj 
(o1«j3 (.nj(iru1fiDaocQ)ln5iro)°l«lmDlfflliBajnT)j. ^'d crumuulAaSoea 
caraemi (stdjiuawesBQi&erBcroan 63(oj aimJCKjcwccDosro. ganjGnJO 
aejtroamD njj«lGryodB<roaocQ) aano(iruoanl«5)OQ)oB«jo (stdiacuo aono 
crumvjulaBajo (sraemi (i3ira)(.c/D(i»6sr3gj6n3 - (std(S) Gejoa&o, GS^oanl 
cru, oJlra^, (.njso, sjtajcoiaooj gojoaoifljjmDj. n^esBam oj^stDssira amGcimosjo ^(.ralcmesraGgosjoAjsl s°lojO(si20ojlaa3 (.oJGanjjA 
GejOcftegraglGejiBajgg cnamo msoeajmoj. goeaoojjo gojmlcfld 

OJtTOJAgltiJ? ojejCQ)1SC5iro)JO oJOeTBTrolfflloBajmiJ. ng)miO(53 nJ^LOjl 

wijB^ oj^6TDaacTDjo BjjjGejOcfto (osneoaaccrro ojaleiDaamijo 
(i3w«5)jGoJoaej wijSiOuoo cimmuul (gojcmjas cruocrajo&ayxojojo) 
ng)mijo goJlas oJOCQ)arij§l(oloBajmij. (gno AL£im«5iR5)laa3 oool 
CQJOOQ) (grajOOODo n^rrrooastDnmj ammilejoAjnTilej.) 

oraLDOcjulsjj'Dcrolnado. ajracrolg ojj(3ry(ojnjo. rarajBltroj^ 

g(OTTO(0{OJnJo. OTSjaJS CUJCnJUlS ffl6)OJraj(J(!J)g crucnjDocioo. 

wiisn] g'D ej(fflejrora)1(53 omjejeaoenn. (macrolmooS (ijrecrolam 
(imoan1(fflCQ)jas njjfit^ojaleTDaanDj Affljcrojcmj. cimjco_j|a3 
BjjjGejO(ft>Rrra)1(s3 (.oJAOc/olosajoDj. (irotwImooB ajraRsTlam gcoroffl 
(Ojoj (oj«)Oj(36Tin) aanmj nJoctDjnmj. goj (osnslRsS mlnmjo gcoie 
ojl^(wj(ft>0(06TDo Gaf^GJo mQcm cn)muulcQ)jo (macrojGnJoaej N I <s> 06)OJ3jjj(waD(iB<inlcD)anm Gonanjojjo (ommjuomo) (mjw] njooojanj 

^1§ (ssjjO«5)l(imj(ft>gjos (imoGCQ)oa)C5ifS)lR53(T)lomjo momo(.nJoS30 
(oasralejjgg e'sanlA ojcru«5)joB«gjos (.nJa&ooomssBgjo (uraoj 
CQ)jos ojlffisrroom (Oanciru_j|Ojjo fflmmilejooeajnmj. wi) a^pml 
cimjAgjos (imo6Tij(nju«5ifro1«RS mlnmjo g«jT30jl^1§jgg (seoin\^nj 

ooQjejonstTOlcsaJocDjo g«RSrijc5iro)loQ)l«RS ojl3_j|jc5ifS)ls)m ciruo(scQ)os 

o&OOnDJ nJ0CQ)OriJSJifeCQ)JO ©riJ^JCTDJ. ngjOTOjacejOOSriSaDORRS 

^oB6)oej«5iR5)jgg a6)Oje«ra)om1(fti«l aaoiBjjjanl omoenimjucmTOlRRi 
mlnmjo momoojlcDcmrolejjgg eixwlAajloftiOomesBaS (nJoftiSfflOoBe)! 

oB«06TT)lce6)jmDJ. (SOjra6gT3glR53 g'D e'r>(Ofl(S(ft>Om5(ffl1(]96)O0Q)Jgg 

cimocjumoQjjo mmoocQ)joj(sraao1oB«anj§l(o1(i96)jrmj nfficm ganlffl? 
mimojo ojjioMnfflOAjmDj; o^mio«RS njfflmjffl mool^jGnJoccuRnj 
AOfflsmo (i3w«j)1«m (.OTonl^lgjggojffljo, (.WonlnjloBajojoaS AtfH 
ojjggojffljo raj^ejei20(i»lc5iR5)°lfimol(ol(iB«jmoj. 

(ijreLQOCDlojlrajjO. (i3Ta)rLjO(o_!)8 ojjfiryojnJo. (ijrecsaffiojoomjjjasiro) 
(OffljoJo. oJlrajjOS cromjuls. (.ojojiumo cromjuomo. ^m\^ui\ ojIbJjO. 

^^D Q(.a?5)Rrro)1«RS oJlrajjaco) omoenimjul^j cruonnlano af\<&&i 
smcmrolejjgg gnjeraooo aAosjoeaar^glffllaBajmij. ganjojipl 
CQ)0CQ)1 ojl3jjO(.rJOoj(ofl(iB«jgg (DonomjjO fflmonilejOoBaarijsjmDj. 
og)(.ojifl30(0o oj^6TDCimmjulcQ)1«KS 63nm njj^t^ojfieTDOjjo eiaoonm 
oj(ooj^6Tinojji20CQ)l(oloB«jmoj(sojo (ijrecrojcnjoaej cmarm goJlas 
ojlB_!jO(ojnj(imonrn(fflCQ)l«RS cnjcojojoAag nJj(3fy oj(36mojjo ecorol 
ojlmca)8«sro)osjAjsl cnjajoJlam (scruojloeajmi ojlrajjoelejooadl 
CQJOCQ) ao1nii_j,n3 ojfflOjfiermojjfflOAjmDj. (ijracrojGnJoaej cimmjul 
cq)1«rS (osnejojiSennegragjas cruoGcmocnoacftosne o^egralam lajmoo 

|2«5)0CQ)1 6BfflJ nJjanlCQ) OJ«l6TDQJ6n30AjmOJ(SOJO (i3raCS«5)(.rJ(ft)0(Oo 

a)j(ojojl(sa3cQ)jo oolnM^csaJcsyjo omoenimjuccrrolffl? mlmDjcmsojl 
oB«jmo - oJlrajj ffisrroomoRnamD - ^oJlas cimmjulcQ)o&jmij. ^'d 

OjlrajjOfflJoJOmmjUl (.nJa&SfflOAjmDRnlmjgg AO(06TT)I206TDJ (.oJOJilJ 

mo. cnjffljojlaoS goJCSBOooijo ooloadjjaoS (.aofiDOojj^t^iajgg (.oooj 
6TDOJJ0 (.(naneriDOjjo - macro crumjuomo (israjAjcTDj. cojoaanocoj 
(stmai g^D (OancrujiO Qmorulejooeen oJlrajomoco) wjajojlam 
(scmojloBajnDjGOJO (maainS (bi°1(3.^cq)ocq)Jo oJlrajjaco) (.oJOoJl^yig 

ffi6t?5)Om1CQ)OCQ)1C51R5)°l(0jnT)J. 

ajTflLDOCulLoJSo. 120(3)0 ojj(3ry(0jnjo, oJlsKDonrrawocojoJo. 
Lojso crocnjols. (."-iscncno crocruoocno. ^(oj^odIlo-I^o. 

gno ia(.nf5)«5ifrolR53 cruoanlanocojnJCinrolRsS (.nJsooj(3aT)mo ms 
«5ifro1cQ)1§ ciru(TO)om(.nJOoj«jnoB«jgg fflonomjjo amcrulejooeajcimj. 

g'D (.nJSOOjlnilCQ)CirUoanl«5)0Q)l«j3 iaO«J)OOJO(]ft)a§ nJJ^ajOJ(36TT)OJJO 

rJlanocii nJoojcSeTDOjjiaoAjnmj. osnej ojolstDesBgjas crumjul 
0Q)l«j3m1mDjo 63(oj njjcrolco) oj^sroo gsneoaijcmR^jGrJoaej momo 
ojlan3cQ)jo rJl«5)oojlaa8cQ)jo cruocsooJomccrrolKsS mlnmjo grargoJl 
(fiajnm cruowomotKanm gno cruoorflcKctylasS (osnelaoSctDjo 
crumjul (cruoCQ)jo&(ro omjajoJo) (israja&jnmj. (isracrojcsnjoaej g§(S)j K <ft)Oej«5ifrolR53 c/DO(iru(.«5)Ojlcul(r!)mjcn)(o1.^j ocueLOOiJltwo mlcmaTU 
(DfflocQ)! iao(WOrJl«5)0(]Baa3 amnfooGmoejnJoraQmoQgc/DQanroosja&jsl 
msonroaajsjnm cruonojoomo (roanm crumjuomo (amarooQmoasSrij 
(crrolccDjas Aoosmo) ssrajcftjnmj. coJoaanoffljccrrorrS g'D (tiancimjjo 
amorulejoaeal aruawoamofflgryanrolocDjas gGgoocsanroosja&jsl g§«5)j 
(AoejflSTwIfflS CDfiffl20Q)jdB<o)iaocQ)l aru(.RJ)°lmJnnojocimo msastroj 
nmjGOJO (araojnS mloajoojaoctyjo anaai gDnJomjorucogmiajgg 
G(.c/Dnado ciruau)oma«yt?5) (.njoojlaeajnmj. 

(i3TaLDO(3JUj)0(!JTao. (iJTacjDcoo aDcnjg ojj(3nj(0jojo. gonofflo 
oDciojffljroTTOcoajoJo. ruo.fenajcnjulg. sIoDjo nrocnjuoroo. 

^«5)J)CJDJ^O«512o. 

g'D i2(.nra)«STO)1(i53 aoR>°l«)OjlciadCQ)Ai2O0Q) (ruoarflRno oj°lAti 
eiDacmro gnJsraat)1.^1(Dl(iB6)jnmj. aD(0°l(0C5iR5)larrfS (.nJCDomoooQ) 
(ijreocno ffljeufflOcftjnmj. (ijrecKlmoasS ffljeunstrolao? (iSTaojccDOjesra 
gloSananm cimoanl«5)CQ)jas ojleomesraoa AoenDlosaanjsjnmj. 
ffliAslaej (wisaooeji ojooj^ermojio movaam) (rooslacoieji 

c^ 50" 6TT) o (50* 

cruonnlRncQJjas ojjfifyojcSennojjo (ijreja&jnmj. ^'d (osnslarrfSccDjo 
cimo(scQ)oco«5iR5)l«RSm1nm gojcmjas mau^^soimmsflaA <mie'\aj\^<Bm 
aoa&jnm ojoermlananm cimmjulcmjo slonjo orumjuomojjo (ojo 
6TD°l(0jojffl0Anm (immjulcQjjas (.oJASooAjnm ao(06tt)o) 
(wanmcEDOAjnmj. ogjorojaajoasnenmoRRS s1nnjacQ)oB«jsoa«5) omj 
oadjjfioBaj CEDoaanofflj ojoosajo g^ffllosajojoaS omoraujjfflej. ojoennn 
cq)1«rS (i3raaruoa)O(06TDfflocQ) at)d9<o)l miQlanlaiij^jnmj. ojo6TD°lrajO(oo 
CoJoalffliflm msccrrol i2mjoadjjfioB«j ao(o°l(o«5iro)laa3 (SoJOo116tdojjo 
(ijracKlam (S(.aon3doaooB«jnm«!)lmjgg nffiOio (imoa(.a)lift>gjo (.nJOoJl 
(iB«jojoa3 (imocjuloB«jm5j. esoocftocoomjojnJiaooQ) oJOGaoojoanS 
moasoJcmrolRsSmlnmjo nJoaoanaooJlcsmcEDjo (.nJOojloeajojooS 
cruocjulceeijnmj. gCnJofcocoo ojoermlctylasS aDO(o°l(ol(ft>ojjo wi)(s\2i 
oJloiicQJcfcOjjQOCQ) (osngjcmoasTwlejjgg gnmsnl omosoancaooBaj 
nm«j)1mjgg ofesplaij mloerorrojmlssSaeajmij. g's (Onncrojjaanro 
i2m(im1ejOoB«n cojoasnooj amjoiijjrrfS anarrfS ojoanlaco) cqjlqo 
(scQ)oa)_j|0 goj(scQ)oa)l(iB«jnmj(sojo (maoinS ojoAOOdsanl (.nJOoJl^ylg 
(maiTOjojsnoQJOCQ)! (OTaelo^SnDejaasifw (.oJOrJloeajnmanlRRS cruiafiawa 
moccul eojl(Sajnmj. 

^(!j)°lmo fflfino croonnltoo ecu ng^cuammo anDoavo 
anlcmo ojpsijj(0(roo srura. cruocutocKn) l^-Iscojo njc/oj 
e1§. t,6Tiiniaoj(5^ena)ciDocrDocsraj>CD crujaKSecoeno sejo(s<ft> 
en. 

gno Q(.nR5)(5ra)1«j3 (i3W6Tajj(.nj<ftO(0Rrra)l«Ri oJoeroTOTlffllasejjrm 

QnD0(imonfi1(ffl(ft>gjaS CQ)LQ0^(5iflffi6m)0mnflejo oJOCQ)ariJ§l(Ol(iB«J 

nmj. gojaoQ) (maolcojnmojmj madi giUoBamjAjejfflocQ) crunRno 
macmro (.nJOrJloBeijoionrS ofesHocajACEDjo ojlrajjOJiplooJOCQ)! csnjnci 
(s«j)smjnfijrmmocQ)l eojloeajcftctyjo aru^jnmj. anarrfS ^luomj 
cimcoeimiaoocal momo(.njifeO(0(5TU)lejjgg d^cnegracsgccDjo (ijranmo 
ffljanejocQ) (seocn^nJBoficBiflssBGgcojo (runmoGloeajojoaS a!p1cq)j 
nmj. ^(.«5)i20(.(ffli2ej, (ijraaimj ciruj(5a)(sejoa)(.o-iOnj(w1cQ)jo gsneooSij 
nmj. gojffljejo (sejOcfcOjlcfldccuQOOQ) cimoanl«j)CQ)jas ffisrroom N I <n^ &6fS)om(smo(si mocDoojlcDosiroilejjgg e'DanlafcOJcruRnjoeagjo 

(.nJS0OjlnilCQ)(]ft)CrU(TU)1CQ)J6)S ffiSrWOCDflStTOORKS CrU(TO)OCD6Sr3gJO 

ojlra^oojlniioQ)(]ft)Cruoanl«5)CQ)j6)s e€ro)om«5iro)o«j3 oJlra^ccujo (.srunci 
cscroscru (std)Qup(miSi cruoanlRj) ^ojcmjas ojle«TTOorQ«5ifroo«j3 
ojO(feao<e«!)lcrJOoj«n1cB)jo gsneoafejo n^cmj acDrrulejOosastDo. 

(.aoj«n1oQ)l«58 ng)eJ0 oruoanlcTOAgjsscsyjo ffisrroomasKTOlarrfS 
cruoffljarria&aocQ) nflejesraog oJ06iRrro)l(oloB«jcTDj. (.oojcrol ^'dc/dj 
(BOO? ojostDloQJOAjnmj. (ijraanlmoffl? garilao? (OonomjiO amcrul 

ejOaB®! (.C/D(3U(SCQ)0SJO OjlODJOCrUGCinroOSJOoftJSl goJ«)^J(SO)0OCQ) 

gojocrumoftiog (mamjnaddl^offlS rnlcrucstBnnaocQjjo nfl)ejo nnej 

63T3CSgCQ)JO (.nJOojIaBajOJOO? Cn)OU}_!)0Oaft)jnmj. 

OQ)ao^iX3n3cruoi2^n9deeonj1aoj(ojoJ§. niaffimoffiej^c/ 00^,12^ 
(!j)0(0)cruo6ruejoj. cru ei2ie(.rf3oei2aDCQ)o rrooJ^eeiDocroj. 
(3Tai2^(!j)cruj( eraoj (jDocoeenoo ejccwocruo. c/o(o°l(Oo eia 

Oj1iiJ(8nad6rT)o. SlnDJO GE 12 (JD J 12 (OTTO 120. <&)(36TT)Oej(Oo gJCOT 

ojIloojojo. LsnjnfflerDS eaft)Offiaoo/crun saoDCOJO oJIodIctos. 

LOOJCTOo S12 COTOoJOCQ). 

^'D moejoi2mjojoA«5iro)lR53 (sa(.c/Dj(Wo (sotooJocq) g'D 

OJOAJjO OJ«(0 nJ(0(.6njaCl nJ(0a0«JI20Ojl6)a3 (.nJOojl«5iro)OOJC((5J>0OCQ) 

snjjduleniejojjo c/ooolffllifljsnjejojjo (.nJOoJlaBajnrxKlmjgg g(s§ 
c/o_j,cs«5ifroosj(ftijsl njfflsac/Djfflsmos caracsgnnasTTOlaa? mooiaooQ) 

630oife0<0nJ0«)0 (.rJO«l«51fll(]B6)jmO«jnCDJgg (.rJoftifflemSSfiC/S CT)1(3(S§ 
C/Cn<e6)Orij§l«>l(i96)JCTDJ. 630o n^CTD«5), CSOJ(Sra0dB«y)63Bg0CQ)l nJ(O(S0 

c/Dj(omjgg CDoaegiBgloejejoo G(.c/Dn3doojjo cruflryffljnJOjjiaoAj 
nmj. n^rrrojOcftoosnecmotisi 63ocs(oo a(.nfS)«5ifi5)lGa3oQ)jo (<3Ta)fll(i»1«j3 
630o(]850(0o g.^(o1(e€)S)(^sj<e30Q)jo 630o(]850(onsro)l6)a3 g^yoastDo 
cirunijj(36TD GoiraegBgjos g^^offlstDonejo (.njoojcwaoceeijafcccujo 

OrLj^JCTDJ. (i3Ta«5)JGnJOOej (i3TaOjlCDOC/DlOQ)OCQ) (JOJ36Sl(3CSgOSJO g^D 
630O(]ft)0(0o (.nJCDOmfflJojanrolRSS (.nJafeSfflOCOTlffllaBejACCUJO OnJ^J 

nmj. 630o(]ft)0(0o moaojjo njcocsaaojoo? moalocyjo ssraja&jnmj. cmacKl 
CDoasS (osrtsjo njacrunjoo (araelnmaosno. (.njermojojojaocQ) cma) 

nJ(O0O«512OOJ (i3Ta6Ulej«51fro1CSa30Q)JO nJfflCSaODJffloB (i3ra)CQ)«5)J 

AOfflstDo "^1.0303" n^cTD csnj(ol«53 (.nj(iml(?urD0CQ>l8>l(e6)jmnj. cara) 
^C(i3a3 n^onm csacDoaooMnlcmoffl? ciruniJCTD0Oa96)6)§. 'cd°1«1u}O(0 

6tT)0OJ(S)°l CSaCDO' n^CTD GcftOC/DOJOAJjaCDJCrUffll.^ CDO(06TDO C/DdBO)l 

0Q)O(i53 cruniJCTDaocQ) srujfjulctyjos moao 'csecdo' n^cTDOsno. njo 

0O«51B1OOJ n^aCTD njdl.^(S)JO (.C/)anl.y«5)J0O(I» eOOJ631(36)g OJarTl 
(]B6)jnD«5)lmjgg C/Dd9(O)l0Q)O853 CrUnUCTDCDOiBaGStT) n^CTDJ (TOORRSrij 

ffl^o. GnD Gfloj, erroonS orasairaaajas (STaaoancrojaft)"! (i85^,oJcq)o«j3 
cara) csraa^cKaocQ) rrojcojojanrro) crujoroo on^floojccrrolro? ojnrfl<e6)j 
nmojmooQ)l«5ifro°l(oo§. (maegBocujos goJocrumcQ)l«!8 cqjoorsioojojI 
CDiaocQ) oJlneumsaiogjo ciruoeojIoBejoanlffllaSftjmnanIm n^oo? 

C/Dffl°l(Oo (S(0Oa)fflanl«5)aO(]B€n«51fro°l«lce6)(SStT). n^OO? kIoDJ (macoTsj 

«5)(]ft)(oaocQ) acDjfflOJOstT)1oQ)0(i53 (arasaiBOQjjos acDjcomoassBGgcQjjo 
cojemssiBGgoQjjo afclcacmrol^ (sraojocDjos acujofflrruo (arajcrujral 

(]B6)JCim«5)OCQfl eOjlaBSXSStD. 61(5)003 n^OO? fflSnSJ cft^StDSSlBC/? OJiPl 1^ fflocnejfflocuQOCQ) ojgo(OCQ)U}l(fto ojooeajcftog luocnl^iasjoem 
(0liiB6)(sstD. (i3Ta«5)OCQ)(d) n^ooS ifti^6Tin6gi3g1(53 (srd)Djo<a\,mo(si 
oj&6m']<Be>e)n^§ (OanomjjOCinro ojjfierDiaoctyl (.aoojloeajcTTXoilmjgg 
asd9(ro1oQ)j6n30a96)csstT). og)m1iB6) (massBoajas docngacofflooQ) 
CQ)c/o(imj iuacu\<Be>](mm']m]S3& (iSTaojcruoo ejejjaoceeKserD. (Son 

630O(ftp0(0(SE! m°l nJfflGQaOJfflOOS mlCUlCOJOAJCTDJ. (3ra«5)0CQ)(B) (iSW) 

njj(36TD(.6TiiaCi oJosfflODJOo? mlnmloS mlosrsrwIfflloBejjnmj; n^joroj 
Ocftoosnenmotij? moalmoaoccrroanroonm (i3Ta)(.aocQ)1.yi(ol(iB«jcTDj. 
gegraom (i3Ta)0Q)l(0jnTn§jo m°l fflmjciad_j|(oj«s ej'Softilcft enijraul 

CQ)0(53 OnJ0(S)l0Q)ffl<^§JO gOloBajCTDJ. eJOJoftiloSifflOOQ) (01(3(66)630 

go((!3 (grarDjommjuorno 6)nj^6)rijsj(TDOj(0j6)s emimflwlasi mladi 
LnJeodio oj_)|(i&(S)0oca)1(oloB6)jmn1ej. (Snn (sbojo, (T)°1 (Sift>(/3<fi«6)ry§ 
gnJG(3(/06)(5if5) (Oiftaflcee)^. (3ra<TOO0Q)(ro ngjciolose) CQ)06)(iy)Offljoj(S(3(/oo 
(.c/ocu1(i96)j(n)(TOl(T)j avowls^iGcuo (gracrolam 6ra)0(T3 (tuq(o1.^j 
aSiOenM wimmimxal^ nffi&ai s°lojl(i5)o (majoJloMosaffllcfiajom 

(SlIODJ (ft>(,oJ6)rLj^J. 

croosojcnjDo - grni 6)n^(/Dj(o^6)(ciro) (STae1ejnii1(]B6)j(TD 

OJ«l(iB6)J(SOJ6Trgl nDOjmo (T)S(01R5)J(TD«5)1(T)Jgg ffl(.(TO)6)(5TU) (i3Ta)(0o(gl 
(iB6)J(TDJ - 

(3Ta)flJan(KTO°l nj1(TOClDJ0CD0 dft)(3nJ06rT)OiiJ°l(OI20(!JT2Cn§. 

njocruoocrul aa aioojc/BU. (3racrDoJ0(2CD aj. 

(T0(8cyrao. (ro(S(TOO. 

(Sffl LWOlOQ)120fUan. (SeJOfflOOOo ojc/ojels 

CTUof) CrUJOoDO. 

rooejofflmjciiO(ft)(ST®loej gnj(Oj,j(i9<!niaocQ) gno (i3Tao(/s(m?5)1((Ki 

6)n^(/DJ(0Jj6)(!Sro) (ft>00(fiiil1oB6)Jfm OTU oft) 0(00(00 CO) ffl(10Jo9dJjfi(i96)J 

(Sdiengl oj(0(Sffl(/oj(0(S(Dosj (.nJofl(0)Dl^jOoft)06n3 (isracooolcQjI&i 
(i3Ta)anj(0)1 (T)(o3ifejmo (0°l(0)l6)CQ)njol oJOODjnmj. '(i3Taej(scQ)o (ijraooool 

CQ)J6)S (i3TaCDlciMO0(D)0OJ0CQ) oJ(0(Sl2(/0J(0, ng)6)(K3 (irUJ(TO)fflOCQ)1§Jgg 

(i3Tai(ii(/o_j,(oiro)1(T)j (soj6Trgloj(TDO(o3 ojlejo6njo <&,isoe)(m (T)0{iDO(.nj 
(ift>0(0(oifO)1ejjgg ojcnj(.(0)6gBgjo (S(/)0(i96)gjo ecaail(iB«jmo(D)1(T)jgg 
o^ejo oj(ru(D)jiB6)gjo og)(s<^o«'jo raoroo sinj^jA, (i3Taoj6)CQ) (ijrael 

OJ(,riDl6)njSJ(5T0)J(fi), (i3Ta(S)J(SoJ06)ej (i3Ta(ll6)CQ) (T)CllJ(T)aO(iB«l(Oro)(0l 
oft). (T)J ng)(10lo9€)J(SOJ6Tlfgl (30)5 fflJ(iy)ejOCQ)1 (S(OOa6gB(SgOSJoft)2SlCQ) 

ojccujo Qoj (0)<o(!rra)1ejjQjg(i3Tag i2^(/)(iruarn(D)0OCQ) anffiuaioi^ 

(S(01R5)Qa)JO InJBOmoQuAl^l. (i3Ta(S)0CQ)(d) nfljeJO (SeO(/)(irUOI2(.(/)nDloft) 

gj(ssQa)jo oruocurDOffljojaooB cuoosxorro (d°1 ng)Go1oB6)0!i»l Boroo 

SlriJ^Joft) n^(TD(B)06TT) (nJO(3(Di£l(T)(H)J6)S (gra)(«CQ)o. g^D aiOmadm) 
g.^(0l.^1§ 'orUJOnDO' ng)(TD OJOGoB6)OSJoft)JSl (aTaa)'(DlCQ)1(03 
(i3Taianj(S)l 6)rLj^6TDo. g(d) ang)Croj(0_!|(.nJoJ(S)1oB«Jgg (rUOCUCOCQJO 

CrOo6tUCrU)o- (i3Ta)iiJO(OJj(K3 (.6TlJaClriJ0(0lCQ)JOS nrn(D)0(3(01£lo nffiinJ 
oft)0(Oo oDOjrno (T)S(SlR5)6tT)o? g(D)l6)(T3 Ojl(JUloft)(/3 oJOCQ)J(TDJ.- 

(GTS) I20CQ)(KTOJ (.6TUnI2iiJ0(0l6TT)§ CTUJOoDO. CUlaoaWfrTOJ 
t,6nJnI2^0(0l6TT)g CTUJOoDOS L"-I120«2)fn5)j iemnr)(LrU0(6]em% 

CrOJOoDO. GfflaDfTTOJ t,6TUaD(aiiJ0(0l6rDg CTUJOnDO. C/OQOODfTTOJ 

L6njaD(aOiiJO(ol6ro§ crujoono. N I <s> (Sm> CDoejoamjojoARTRnloa? g'D (stdoMamflasi c/olniijjanlajxOTTOl 'o^(.nj(ftiO(Oo (ruiaorutK sej (.ojojonnegogjo (wofpnm eoa)(S( 

CDOccul (majnJOffljjO? ng^aanejoo i2(.a!5)6aBa3GJO(oo onoimo Oru^ aMOosaoyjoftn cruajcratmrolRRS (SrUffljcmjcsojo o^(.oj<ftO(Oo ciocruBl 

stDcsao ssraojacQ) oj«lstTn^1(olce€)jnDj. (sa)Djo«>\^di 'gcmroacsnJ mewsgjos (israorojjo cmoOjrorufflffljrjfflOAjoT) AoaicmrolRKS Orunnoj 

onariJOfflla&C/? n^aa3CQ)SJiB6)«j3 OjlG^CQ)e^CrUla96)jnm«»lCDJ OJ(06)§' (SriJffljnDJGOJO (Son OJ1cU0(S)0. (i3Ta(.nJA0(0o o^OOS (i3WSJoB««53 n^rmjgg gcsgaojjCsanroosjAjsl acowo Onjoejl 'crujoano' n^mo 

g^O(06TDCS«51fro06)S (i3Ta)fl^0anj(dl CDRKia&ag; 'n^aO? (.SrUnClriJO®! 

(]ft)OnJS_!jaojcDjjmocQ)lfflloB«a§' n^mn g(sgao(s«5iR5)oos atooo 
Onjoejl 'orujOnDo' n^rm g^ocoeimcscmTOOsjAjsl fflsneoaaccrro 
csTa)anj«nl ciruffl(3ryi(]B®a§. "(.eruonaiiJocolcfcc/S ^(.(BlcQJSBBag 
csira0(3^oj(oj«5ifro1cQ)Oj(oocQ)1«5ifro°l(oa§' g'D gGgoosccrroosjifejsl 
moejoaarora) ssrajonjanl cirui2(3njl(]96)o§. (macrojGnJoaej "cauona 
nJOffllafcoS amcrucrulom (TUJOCD°lcT)asro)lejO(]B6)lcQ)Oj(oocQ)l(Dl(]B6)o§'' 
g'D gGgaofficmroosjcfcjsl 0(S(.rrroo^o(O6TDojj(3fy(]ft)o'(imjOnno' 
c/DsriiGGccrrooos (israsrsuomoKnis (majoDjRnl (iruffl(3fi|l(j96)a§. 

crooSTUcnjoo- cmajriJOffljja? (roanS aj'SoftTlAajjo oJooej'DcftnAOjj 
mow nn1(W6st3c/3iBaj(soj6TBl o^CnJcfcOfflo onojcDo CDSccrroaDo? 
(md(S)\6)di oJlcjulcftagf^ol njocmjcimj. 

CQJsc/oo secin/crooool otojooDO. s(.wocQ)on3 
ajonjj^ecruo/cTuorDl crojoono. (Oo (ojo eo) L"-lfu^woocDl 
(ruJOoDO. cru ao ew (."-ifulwo ctujooDO. (rocTualnS croon 
cruoooosaj cnl ewooDo (tojcqjI a^ss ctujooDO. 

moejo0(iu_j|OOQ)«5ifro1ea3 g'D (i3Taoc/D«5ifro1«j3 ssrajriJOffl^nS (oao? (ijraoj^ceaj oJlrajjCtyjoJcsflaol^lg fflocnga&offllAgoco) gojeraoo 
6gT3gjo masScftI o^aoS AKScmroojjjCsasTTOcsyjo (ijracrojcsojoaej (ijrasBta 
CQ)jas wd)&6fS)(swwio nJoeil^jaafcoaTrs ^"lojloBaeg' gno gcsg 
at)G«5T!S)osj(ftijs1 fflcnrwiaj^ffll^ 'cruJOnno' ooeriiGcsasKTOOsjoftiSl cmajoo 
laarorro (israjanjsnl (macrnlcoilRRS (i3W(3rijliiB6)6TT)o. '(Snn oJcoiaoRmrrfS! 
(ijrassfi (i3W6ijlej«5ifS)l(sa8oQ)jo ojlcc/oacnioomfflOAjmoj. ^(Snjoc/3 
o^aniloBajcsojsrrgl (ijraesBCQjjas BlojjjCrujffljnjaosro) (.oJoSiOoolnjl^j 
(TOffllAcojo n^anm orujIoSjolflSacQjjo OiijauKsoejjo. ^'d gsgoo 
(sccrrooas fflcaroaj^ffll^ 'orujOnDO ODailGGtBTTOOsjoSijsl o^yoo 

g(.nJAO(Oo ^'D (sejOcftcmrolaaJcsDjo njaaeio&cstmlaaiwio 
goTxfflloBajgg njfflffloamooJlGmosjgg (.nJo«l(BiflmcQ)jo (macsanosj 
ofcjslcQjjgg nDOjmQjjaoaaDnmj oJOCQjaojglolosajnmj. 

qJSIIU OO CD J QJ OdSj o anl«5)«nro1cDj(soj6Tifgl arLj^arycssaie anaimaccrro oKSenrn^lffllaBaj oraeBCOOOOjiOnjjO eranj(!J)0§. ejcoHcrol ojo oracsDo eejOaaiS. 
nT)j/(i3Ta)gjAg1«j3 aroooS cQ)aon\)jlcQ)oa5a§. (iejoa5«5Trol(58 n^aoB ejoj ^(rajjOrocoToaiSdo. (TUJOJ{o1(!J)Jj(TU1D eejOifes. ffloD 
cffloocrulaa? ciru'D(0ej)O (TU(3cyi.«j) ojjjOrJlasaag. n^ao? oojaocrulmj 
(]ft)gffl5(si2R53(]B®«5ifro(Sa (i3T5)3j(06rD63r3agonDjo n^fm1«j3m1nDjo 
gaTe0(]ft)0«5)l«>l(e6)O§' gi) gcgoo^csccrrooas 'csdcsc/do SGf^omomT 

o^CTD fflCfWOtOTO) g^ffll^jaafcOaTB 'crUJOnDO' oJBSCmTOOSJoSiJSl 
(i3ra)flJjOnDJRn1 (i3ra(3rijl(iB«6TDo. 'canDOCD(T)l(ft>mBHOa(0 (ijraCSnJAtll^J 

aroonS (ijracrojjCDlAo omnmcTDmoco)! eojloB«a§' ^no gGgooaccrro 
i2ja3m1fi«5iR5)1 fflCfwaosTTO g^ffll^jaAoaTrf 'crujonno' 
aoaiiGGanrooas oaTeoaaosro) (ijr&ianjsnl wnsnlwlcsi wi&n^<&e> 
6TD0. '(Son ecflOjnS, aroonS (ijrasairacsDjas bIoj^ crujcojoJcmrolRsa 
(.oJcsojosloBaag' ^'d g(sgas(sayt?5)oas micmo g^ol^ CO) (I (TO). 

^'D (ijraerajofflaccrro (mamjojOoftitoTTOiR!? ejs, ejojs, crujs, Onns- 
g'D moejj ojj>0nn^(!5)l(ft)gjos (Eiowssragjas) gnJoorumoonDcrojjO 
ojoawro1§ (i3ra«5)laa3 onejansra) ojfienrrioBajnDj. (i3ra)fl_j,fflocQ)l ejs, 
ejojs, (irujos - g'D ffljmoj ojj>0nn^(S)l(]ft)a3 (.nJorulfiDegBagnm 
(ft>0(0jjO nJoawrolfflloBajcTDj. ng)CTD0«!3 gojaoQ)<fiajsoa«5) moejo 
fflacmro ojjjOnO^anlcQJOCQ) 'einns' og)cim«5)1oa3 gnjocrumo (OonomjjO 
ojgao ffljnSGoj (wanm dnnoiijacimoa? ojj(.«j)n3 cwnnl^yiffljcmj. g'D moejj ojj(0nn^(ffl1(ftiagcQ)jo moejj (.oJAOoegBglRKi (.njcscojo 
" a fn (jfi^ gojocrul(i9ajnD«y)lmjgg ojIcdIaoo eijaiijnjoagtrolgjgg (isw) 

oftioejo Qj«n«!3 LnJ^ffll.^JO'ftoaTrslfflloBajnDj. ganlmjcsaooiio g'D 
moejj ojj(0nn^,(ro1(ft>g1«RS offlCnJifeocacgrrol&j^gg eoojma&sgosjcfej 
slcQ) gojocrum msaytroaDo oginmj gan fflmmilejooeajmoj. gno 
moejj OJJ^0nn^,(^n^(ft>g^(^RS ng)(.oj(fi)0(0C5ifS)lejjgg (SoojciOoSiGgosjcfej 
slcQ) gojocrucio msasTTOaDo oginmj gsn fflmmilejOoBajnmj. g'D 
moejj OJJ^0nn^,(ffl^(ftlg^(^!3 moejofflcsasTTORnocQ) 'onns' o^oojjo (nJCDO 
ma<^§(WO(ftijnmj. (i3T8«5)1mo(o3 gojormjj (iacum&§\(si 'dans' 
OJJJ0nn^,(ffl^acQ) (.aunfflcmrolao? orujffljnjamnmj fflCDorulejOoeaenno 
- moejoaacinro ojjj0nDv,«!)lcQ)0CQ) 'Bang' (.aiiaCiroTU)1aa3 moofflo 
CQXffljaAoaie (.auniaocroonDctDOoSijnDj. n^rrrojaoSiOaaTenmotij? 
(.enincio o^ejotmrolaaScQjjo (m&iOJBioajOofcjcimj, ciru(8c^(imj(ojojfflo 
Ajnmj. fflojgg nfljejo aacum&ui (macroloo? (ijraooiegragjiaoAj 
nmj. (ijraRnlmoRRS o^acrosanejjo 63(oj (sraojcro g'D ojjjOnn^«jn(ft>go«RS N (iB«6TDo. '(SnD gCOOJOS (i3ra6313CQ)jaS BlOJJjCTOJfflJoJo o^CTDIrrS (.oJOJI 
ciMS0OCQ)lC51R5)°l(OO§' , nfff&Oi fflmCrulRRS (T\lQl«5)laiLj^a§' g'D 

g(sgao(sa5iR5)osj(ft>jslcQ) eKSinroo^^ooaT) crunnlano 'crujOnDo' ooeriifl 
(sccrrooas moejoaaccrro (atajanjanl (i3racrDlcQ)l«RS cruacSryioBaeTDo. 
'(SnD eCOQJOS, (i3W)0Q)l(OoB«6TDo9alroj oooeuaitsgosjcfcjslcQ) (ijressfi 
CQjjas wi) raloj^(0jnjrora)1«53 cu_!|Omm1auDmocQ)l 6r®on3 orujoco) 
fflocculcmroacTD ojlaojraumoccDlcoTwIfflag' g'D gcsgaDcsasTTOOsjcfejsl 
ffl(S|.rR5)o.yo«)6mojjfi(^o 'crujOnDo' ooaiiBGccrroosjoSijsl (maerajo 
fflawra) (i3ra)anj(S)l wasnlwlasi avl-B&emo. 

CQ)L£10//oJ§ (.n-lfUtroO CQ)fn5)1 CQ)L£10 fflOOnjO ((3Tann(3s 
(Oo. oQOJo aOo (.6TUniarJO(Ole6rT)(JDO«5)(OOCQ)(TO)ja\)(3cy(ro§ 

crojOoDO. 

(.oJ«5)1sru(iaoo/(TulLn-i 120 eooil inj ao rjrajjCroj. I <s> gnJocrulaBsarysjnmjoojs&ltij? ssTacro arucSrycrujffljnJCDOCQ) 
rJOGiaaojffloaB (tooctd gnjocrum n^cm Aoa^o aonmjQnJOa&fflj 
«5). n^ejo (sraoj(5)(]85gjo (snaqnDmvsylani (Korm (imocoesfigooo) 
(KjoAosne aoj (SflOJcroAgjos gojocrumcmjo cmacsgnrxcrrolaa? 
(KOCTDcraocftjnDj. cmacKlmjcsc/Dniio g'D oj_!)Onr>v,«5)l(]ft)g1«j3 aeios^ 
63B6)gnjol ajloislieejnmirolciDjgg ojlayiaujo gCnJa^offlo njoeiroran 
(olaBftjnmj. - 'ejg' gan nj^LOjloooJceeijoloBajcTDj. 'ejois' (araarooT 
A4icsRrra)CQ)jo, 'orujg' crujcnjorulrauaoco) (iruj(3a)(sej0(ft>(sc5iro)(r!)jo, 
'aoDg' g(!!) (Tuj«)_j|(smcQ)jo Ajdla96)jnmj. n^rrrojoafcoasnecTDORRS 
cruj(o^m1«j3ciolnmjo n^ejo (sejoASSBgjo aanlaomjlcroaoooyioaeao 
snslfflloBajnmj. ejs, ejois, crujg- g'D ajcimj oj_j|Onnv,(S)l(]ft)gjo 
(sra) njfflSfflc/DjfflorrfS oJlcoos c/Dffllfflffljnjaocfcjmn g'D cmnjej 
(.srunCiosrofLUoanro a&jolaBsjnmj- (ara«j)0(r»(S) njcocsac/ojaoo? caraoco 
(crrolooS moaojjo (aratwjGnJoaej 'dans' n^cm moejoaoonro 

OJJ)0nDV,«5)1 g^D OjIfflOS a0(0°l(0O«51fro (.nJAOC/DlajlaBSjnD (matWlOO? 

(3ra)«5iaciruj(0jrjao<ft)jnmj rUfflsaaojoom a&jolaBajcimcTOjQOiftjnDj. 
'aons' g«5)j (irujffljiaaS cnomo <ijr&)<ft>jnmj. crujo^aoS (majOJiaoojjo 
njfflSQOojfflo? «j)OCTDCQ)0(ft)jnDj. (i3ra«j)1mo(53 (iruj(0^(0jnj«5ifro1«j3 
mlnm ri^ejo sejOcfcegBGgccDjo (maGganocroonm (.rJAOc/olrijl^j 
OAOsnelfflloBajcTDj. (aracrojOcftosnf gaflos arujo^aoS gnjejoftiti 

6tT)«51R5)lR53CDlnT)JO g'D OjIfflOS C/OffllfflanSt® (.nJcftOOOlnjl^JOcftO 

snelffllaBajmo gajflarrfS (ara)«5iBi(ojojao(r!) njfflGfflc/ojfflamnstroacim 
gnJocrumocDjas ejcsai^aoaBenocDlffllaBejcTDj. 

ejalcrol ruo ajracrolg. ejai ^(ol ruocojjg. crujojcolcnj^o 
ral(n)j(§. ninD ^(ol aJ(.n3fflo§. ajcoramcruo qjocu ctucSojostdI 
ssj|0«j)°lonadl annlccwcmj). ejalcrol mo ^rus. ejru ^(ol 
cruoaoml crujoKolcrol cojsjooadl anD ^(rolcsrunia. 
LfflfUniaerDO ruoru crv(8eoj scuso annlccwcrnj). 

^(Wjcsojoaej (roacim ojlaiejo (s^jjOanlomjoSiglRRS g'D ojjjOnn^ 

(KlcftOaGJOfflO nJfflGEC/DJfflaa? gnJ0CirUC00(.nJ(fi)0R>63Ba3 CT)l(3(5gC/Dl(]B6) 
arijSJCTDJ. 'ejg' n^CTD OJ_!)0nn^,«J)1 (maCTOlOQJjaS mO(2aO(G)«5)lCDO(i53 

cstaurTI (roacimoQJOcftjnDj n^cmj eoojo. (stdisnlaaoKS) ojoarriocDjas 

C3taCDlnMOOm(JflOJRJ)0Q)JO OJOaTOl 63O(S(0O ajlnadCQ)6aB(lgCQ)JO OJ_!)(]9(W 

aoaB®! (.nj(ft)OC/olfi|l(]B6)jnD«5)j(ft>o«)6rDo (ss^o«5)lcirujo (arajcAjmoj. 
(ara«5)lmo«53 oracrojo GSjjOanlcrujcftgjas gnJocrumcmlasS 'ejs' 
n^cTDj cs«5)onT)j0oooaft)jnmj. 'ejojs' g«n ojooojjojoa&jnmj. ojooqjj 
aacLKS) (S)S(n\(B\w(swf\6>di (aracDloMooanoojjo «5)jco1(.n3loQ)o 
crunjfiaomaanro (.nj(ftioacnrijla96)jnm«j)jaocQ) Gs^ocrolcrujaoa&jnmj. 

(STa«5)lmO«j3 G^p«!)\&ai\r&IWI&mOW gnJOCrUCDcftglKJ? ojocsdjojI 
CSmCQ)JO «5)J(]B«nQCDCQ)JO 'gJOJS' (OJoJCOTWloS 0m(irUlejOoe6)6TDo. 

'crujg' g(ffl crujffl^cioocftjnDj. (rujojjnS csm(S(.«5)(.n3loQ)63i(3gjas (aracDl 
nadoo(S)oojO(ft)jcimj. cscD(S(.«5)|.n3lcQ)Ojjo cimjffl^aaS crunnoccDcsanroo 
sjoSijsl (Ojojaccrro (.rJoSiOC/olojloeajmn css^otwlcryocftjnmj. wi(m\ 
moasS (Sffi^o«!)lfiojln3dCQ)a)i20CQ) gojocrumcftglffl? ciruj(o_j|CsmcQ)jo 
csm(S(.«j)(.n3lcQ)«5ifro<r!)jo 'cirujg' n^cm oj_!)0nnv,(ffl1 (ojoJcmrolRsS am 
crulejOceeistDo. 'oang' n^cm moejoaaccrro OJ_J|0nn^,(w^ ^ucmciDO 
asromoj cscroonmjnmj. DJimai amcrulao? (STacDlo3doocoGraoj«ncQ)o 
AjcTDj. amcrulao? crunnocoxcrrooRj? amcscruoasoastTOjojcrulaBaj K rm(sf\mo(si (macm cif\)an\)(SRj)(.n3lcQ)6st3gjo (rujaroiaooQ) oJlniicQ) 
6SBag (.nJAoao1fijloB«jojoa3 AOjlojjgg(mocQ)la5ifO)°l(ojcTDj. lamciml 
acDoB«jsoo(ffl 63nDjo (ruodujjfflej. (i3Ta«5)lmo(53 og)ejo (ssjjOanlcruj 
Aglejjo (.njcoomo ajcmamnmjo lamcimlamcOTTOacTT) 'oong' 
oj_j|0nn^(ffl1 (Ojojo ngjcrojo (graolcojeriDo. ogjrrrojoa&oasnenmoRRi 
iLj(.n3m1«j3m1cTDjo (ijracKoccuRnj lamomlRRi mlnDjananm og)ejo 

(SSJjO«!)l^(OJ(SnJ(.n3lCQ)6Sr3gJO l2nn1l2Omjl(W0OCQ)1ace6)O6irr5l(OloB«J 

nmj. gi.nj(ft>0(0o amomlaaS (OJoJcotwIrrS ojosffloojoam gnjocrul 
(iB«jnD«!)lmjgg ojIcuI ai^<B(s>ao<B&Qr^^(a'\<&e>i(mi. ^(Wjffiojoaej 
(wanm GcuraesBgjas ojloadCQ)a5iR5)lejjo ojjjOan^,(ffl1ifegjas (.njcsctyo 
cnoQjejffljgg oj(0(Sfflat)j(S(OOoJO(immcQ)jos i.njift>o(06gi3c/3 ml^Ggaol 
oB«afij§l(oloB«jnT>j. ^(W06TD«!)laa3 eoojo. 

'ejg' ^(d) gQCfljBaoAjnmj. 'ejojs' omoacsojBOjjo 'orujg' 
CQ)Sj«l(soj8ajjo 'dang' (.srunfflojjo (i3Ta)(]ft)jnT)j. o^rrrojaifeoasne 
nmotij? c6nJf^«5i'®l(53(T)lnT)jo og)ejo (soiraegragjo fflanliaocQjjoMn 
fflocQ)1(oloB«jnT)j. o5)ejo (sojraegraglejjo oj^ennl^lgjgg cmiacimRn 

ffifiTTOOmegBgJO rJ(0(6TllafflnJ(0(SfflaOJ(0(T)l«RS(T)lnT)J(WaCim (.oJASOJJO 

(i3TacsgnDC5iR5)l«RSm1nT)j(fflanm oj_j|Ooj(fflOjjaoAjnT)j. (ijracrojcsojoaej 
(isw) nj(0(Sfflc/Dj(oaa3 (WRnjsairagjas oialennmo gno (sojraegraglRsS 
A06TDjifl3CQ)jo arij^jnmj; (i3Ta«5)lmo«53 g(ffl (isracsgnrxmrolaa? dnnl 
(fflacTDCEDOAjnmj. gCriJcejOfflo GoiraesBglaej ^'d oj^JiOnn^anlaft) 
gjas (.oj(scQ)ocooa<feoaTr3 gojocimm arij^enno. 

ejcoHcroT qqcu icL^06tv%. ejru ^«j)j(nJOCDg. crojaj(ol(rol 
ojjjOcns. QnT) ^(roj(frDo. OTasrmfD ojooj crucSscy t,"-i06TT)0 

l2nr)°ICQ)G(TO). (0)0 OJO n^«J)00^«J)CTUO(MJ(!J)J(3aD0. ^JtOCrUO 

(mj«j)rrueoo oj_>,Oar)^(!J)CQ)§. (oo eccuo ecura. cru sruG 
LCTiinia. ca){8soj/cnj6)ffli2 sraruo eruejliaonjnnfn!)!. 

(i3Ta(w1mj(saooado (.nJoenoaoS ojload co) cotwIrrS gno 
ojjjOnD^anlcftgjas (.nJGCQJOcooacfcoerrgjgg (.nJofcOfflesRag cc/ionl 
njloBajcTDj. 'ejg' (.nJosiDcnjo 'isjojg' (ijranjommjo 'crujg' oj_)|Ommjo 
(ijrajcftjnmj. gegBam scofl ojjjOnjlccuocQ) cruaorucro (.nJoermaScro 
anmocaoaTn g'D ffljrmj OJ_!)Onn^,(55lAgJo. (macimo 'ooDg' ojojiao 
(fiijcno moejofflarara) oj_!)0nnv,(S)l(i»06rf). o^rrrojaAoasnecTDORRS 

nffiinJ&OOlo OJ_!)0nnV,(5llAg1«RS 'fflnDg' (.oJCDOmaOCQjlffllflSeXTDJGOJO 

(ijracsaninJoftiOfflo (roacim n^ejo (.oJoenncsaSocDjo (SoJOcfldeTDo mscmrol 
(i3TaojcQ)jas QonlaaoQ) mlejmlalcmTOjoSiCcujo ojgfi«jro)j<feCQ)jo 
arij^jcTTXffljfeOfflaDo (israojacQ) (ijracsnJoftiin^ (macimo (.nJCDomary 
ganocftjcTDj. (iTOtwImoRRi (.nJoennanfS csranraxo^oizncQJOCQ) njocsfflooj 
(oao? gnjoorum (ijranmRTRnlaaB (ojojasrwlR!? msasTwarysenno. 

^(.nJAOfflo moejj oj_!)0nnv,(w1(]ft)(sgcQ)jo moejj CnJAO(oa5iR5)l«Ri 
(nJCQ)j(i&(S)fflO(iB«l gnJocimloB«jnT)(ffl1(T)jgg (olarflacQ) ojoawrolg (ijracw 
(OToril^ gnJoomloBajnmanjaoftiOsnejeneooftijnT) nflejesraagoBajol^j 
njoayjnmj. moejj (.rJAOfflerossraglejocQ)! (.fiJCQ'J<fi<roi2oa» g's 
moejj oj_!)OnD^«ril(ft)gjascQ)jo gnJoommAgjas OonomjjO ctyoaano 
(ojraTTOoS (maolctDjnmjGOJO (macroocoxs) fflmmilejOoealctDlg (imtwlm 

mj(im(06TDfflOOQ)l oJ(0(.6TllaCl oJ(0l20(ST20OjlaCD goJ0Ciml(iB«jnT)J(SOJ0 

(ijraojnS (.eninCiacmTO (ijraolcEDjoSiCcujo oruffloruanGflOjanoSigjo N I <s> (Ol(iB«JifeCQ)JO OriJ^jnDJ. 

oadoadoo(mjajo<eao 

cro CO) n^Sn9do/(ira)(3ar)^racQ) (5ra)<ft>oc/os. (mcnjalcmooJo 
ojjffljsoado ascDOiaccwg. ajtaia^ecroo aDl(06nmQa)§. 

g'D (iSTacDjojOcftajraTlRsS CDoejjciruoc/)«5)l(ft>c/3 nJoeTorrolfflloBaj 
nmj. (maojoajas cruosnjcinjjo njj(3fyomjojoA«5iR5)lR53 njoerurrol 
§jgg goj(SGao63Bg1(33m1nDjo ojjjCro^JiCrucroojjaoa&jnDj. ssra) goj 
(SflODSsiBgjos njj(3«5iro)°l(fti(06TD«5ifro1mocQ)l g«n <ijr5i(i>oiil(e6)jmnj. K CTDj. (i3Taas)j|ifl3oej(!sro) (S0) aononjjojniiaS cara) aoficnccrrolRsSaft)]! 
aoR>°l«)«5Tin1s)n? oruglcoJlfflS cftsnm 'ejg' n^mnj rjocojorijsjmn 
(arac/T)loQ)l«j3 (mfllajnorij^jnDj. (.srunCie^Trooml (.srunCiGejOcftRrra)! 
(sejoB«j (SnJOcftjQcnjoaS oraojo? (srajra^aocQ)! GS_j,0(0)l(3acQ)lcQ)jo 
(araelaomloQjjfflocQ) (araurncsraaKKayjos (STacDla&offlasKTOlRsS ciimnj 
(SriJcojnDj. (sramamfflo ojoodjojIrj? cmDlcolonj^jnmj. (aracrooocDcd) 
ej0lffljRj)«Ri ciruj(0_!)Gej0(]ft)oOJO(0CQ)jgg ri^ejo orajAoc/oegBglejjo 
0Q)O6)«5)O(oj(5ra)anf5 (macDlAooo CDlejm1«53(j96)jcimjcsaio ocDOSKWOcim 
n^esrajo cruffrajffllaejnm ojocQijojlQaS oracolnadoocDGflaiRnaaocn)! 
(olaBsjnmjGOJO CQ)Offl(roonm 'ejcus' n^cro (Snj(Dl«j3 (araerajoatju^o 
CQXcrrolfflS oj«lstTna96)»nJsl(tni9€)inmi(sojo (i3ra«5)lffla3 (Kacm (aracDl 

6m o]^ 6 6 o 

(]ft)0(0«5ifro1«j3 (sraainS OrijfmjGrLjffljnDj. cara) csgojck (araaiam 'crujs' 
^j(3c^omjnjoA«nro1«!3 amcrylool caraoilnadoom <SBCu(mwow ^^ ^.^^^^ cualernl-Baorysjmi cn)j(0icsejo«8,(5TB)1«!3 afl)«nro1 
^(.mam gLOBlaDsgiegjas (sramloMoom csGm«5)Agj«s c^^ooo ^j^<jj,j„ ^i^^^g ZaS\6>s mlcrojo 'aons' o^m^ (j^(o1«;3 culgl 
Ananfflrmjnj1(jc/Dc^1aj1^1rt>1^jcimj.(aranjQa)j6)SCsriJaCi(0j^«nro1 ^a^sjmi '(.sruoci' «nm1(53 cmfl1«5)1 6).u^loB«jce,(B)jo Oru^j 
ejjgg gnjocrum Orij^jcimRnlmjgg 0Q)jdBO)lcQ)jo amcrulejOoBe) 
Orijgj (]ft)S>l6iRrra)l(o1(]B6)jfmj. cara) aGmoaco) njocsrunoo - (maeinej 
(cifrolGnfSoQjjo (maaoffljjOalcsDoaa rUjcojoadnS n^ojlasoQJOa&jfmj; 
(3tacsgaf)«5ira)laa3 gnjejsriicul n^oJlas CDlnmjmjengOo&jmoj - 
^oB«o(o_!|0 gTD (macujjOCQjanrolfflaS (majOjiOoaoesraglro? grJGoaol 
^1«)1(]B6)jmnj. (saw>\,ow(sm\Qei ^'3 (maoaocoronorrS (majOOOKo 
0ja3rJO6tura)«5)jGnJO6)ej aaoa«5)ocim g'D on^floojccrroloa? nmj. 

OTa)ojerD0«j)l aviO(oo^^o. OTdjojemocrol lacDcrumjnJ 

(Olo. OJO<£bnJ(!J)lomj<ftiadJn93nJ«J)l§. e(.WOOt.(!5)nJ(!J)l(3nj1ffi6n5)0 
(DrJOflS. n^«!)(trfTOe(Ci)0 efiKcfl. 

(.6njnffl(sejo<fe«5iro)lR53 (.njanloMdlanmoco) wdj QanoojjojoiinS 
o^(S)OJcruflCQ)1ejoAjnT)j og)CTD AOffljjO g^D (iSTamjojOoftcsTwlorrfS 
c3taa5)(3eoa)C5iR5) (araocnjnadOfflOLcrooooQ) nJ(ol6Tinoacs«5ifroosjaft,js1oQ) ffljnmoffloaoastTOlRsa fiJ06wrojoft,!pl6wroj. (giamjajOofcosTiBloej ^t) 
(srajAoooo gsnsooDlffllaBejnmjsnjo (masnltijgroTTOOcim g'D njlc/ojrau mdouams>]e>cr& (st»,(M«so micnai cruj(oo§o(n)1«5TTO°l(ojcTDj ng)omo 
(.nJAOc/ocimjffljnjmjo otanjImoooloQjjo a(smoaoQ)mjo (sranfroajjOal grio. rnxmowayi ffljAg1(53 (.nJAv,(ffl1oQ)jas (sracDloftiOfflo miej 
ocDjfflooQ) fij(0(si2c/Dj(oa3 nj1(oos1,fi6)jmoj. gsnjanacim (STasgan m1(53aB6)jnm1ej. ogjalejjo rnxs)} avswo mam (.ciJAianlcmjos 
(crrolool cimoAtio«5)a96)0(oaoaft,jnm«5) mxmlam (.nJOfijIaBajnmtKlmj (i3TacDlos3oo(5ioaiocQ)1«5Ti»'1ffljnDj, og)rTrojOoft,06)6n5(mo«j3 am aoj cm£iej6sr3g1(sejce6)jo (SnJOQa&eirrgcKOCQ)! aKojcmlej. 

OTanTOS(06TD (TOOejjeoft). CO) n^nSd CTUCroCD ^OJOrUQJo 

eruscro. scruLnascoJoools. coJLtroocru'n cftaoosoroo 
aj1aj(3«nTOS(ro. ruj^CoJOnDj) aDl^oadcfeoJocej. ejrol 
(TOjjCnoiD (.n-i(ro1(ro1 0^0(5)1 ejru ^crol cuo<Q)ro. crvjruffll 

aooQyioBasnsjaAosnslffllaBejnT) aononjjtojniiaS gno c/D(o°l(oo«5ifro 

«5)^al^JCSrJO(fi)JGCTUOa5 n^(.ojift)0«)o ng(S)J 00^0)0 aOJglCQjleilO 
63131, nQ(S>l (.«8'21<5«51froOSJ(ft>JSl gjg, gJOJS, (ITUJg (OJoJ6313gOOQ) ClTUffl 

(If\)«5)(jej0(]ft)63r3g1«j3 nj(o1rjj(36TD0OCQ)1 (i3ra6ijlejRrra)lcsa3(r!)jo (srajOia 

cimjffljojaoAjnm nj(ocsaw)j(om1«j8 njlejoao (."JOojl««jmoj - g'D (graanlom oa)(.ciJAO(Oo iij1rm)1oB«jACQ)jo CD_!,om1oB«jACQ)jo 

AOffl^o g'D <3racojQjo<e5«5T!S)1s)n3 (osnsoaoccrro (araoc/DCOTwIoa orj^emo? (isw) (.ffruacio (aTaja&oaooGoJooej mlooAOfflcujo au^c^ 

6)njgl6)rysjRrra)1oQ)1(ol,fi€)jnmj. amjniiiffljas cnowlaA «5)oejjQjloa| aji>0cij1cQ)jo (aTa«5)_!,rTroo (rujoMdaaD(o°l(0(s«5rroosjo8,js1cQ)(S)jfflOo8,2 

^scQ)1ejocQ)1 ajejo6iro)§laa| (arajcftOKxcrrolasS «5)j65r3l,fi«ns««jnD (tdj. oacfti20(.«5)cn)(!sro)o«)jcijQjjao6Tf). ofljejo g(.(i3lcQ)6gr3c/a«6)jo 

aooomnjIsnooDo ((aracrolom cimocimoffleoniioQiltijg (fejojcDOOifieximj ailoDiao masSa&jnmcrojo lamcrulm rdfflaomraraoayos^oijiaosrn. 

fiJoocDjcTDj). (ara«5)1mj aj,fi,g1fs3 G,ftao6gBgj«s ajejcmnomaooo) (gTaeusmauaooamlayjas esroojuofflcujo ouac^mo oraojlmoc/olayj (imloa? - (imacim«j)onffiS(ft>«)6TT)(imajflocQ)6gr3gjas - orujoffllctDOCQ) 
oj(oao(si20ojl«m (.nJOrJloB^jmnj. (i3Ta«j)1mo«RS ojoerml, lUeftaijcru, 

(S(.aOO(.«5)o, (i3Ta)fllCQ)0CQ) (TUQCimCS(ffl(.(13lCQ)63r3gJO (maOJCEDJOS (SflOJ 

(Woftigjo (i3Ta«5)j(SnJOfflej ojlserwomcrujffljnjaocQ) enijdulcoijoscQjjo 
(imjoi2ncQ)ocQ)lnsro)°l(0jcTDj. otacroocman ^ojocoiejoo (ijraojcTDCDim 
fflooQ)lnsro)°l(ojnT)j. wd)a^o oJoeTBTrolfflloeajmn wi) (iruocumcQ)l«58 
mlnmjo gnjffljjjcBcnaoco) onejo ejeloeajmoj. 

OTa)cft>oc/DC/D(o°l(Oo Lerunfl. onjanjjOtsia L"-I06tdo(ooi2o qcd 
orajfonrao. c/oonrol cruo^faDiaffl^croo. ^«j)l (.nJOajIcDtsooJO 

eOTJ(OnJOCTUJ. 

(ijraoial (.njoojlceeijnm (.srunOo o^63r3omcQ)jgg(W0Ajfmj? (.sruafflfflcnjuoo (araailos an^flCQ)«5ifro1«j3 minmjo njjooryi 
(ftjojcDOcefiilonS gggltijSifljjsl a&snm osnej a&SnJoejssraGgcsDjo 

(Seral^J 6)nJOCffi6)a96)06n5l(OloB«jmO CrUJnilJiam nffiCm CSnJ(Ol«53 

(.nJcrulfiDiaooQ) CDOojul, (aTa«5)j«5)6)CTD ^(.n3moa«5iR5)lR53 cruoGsmo 

CDCT) OriJ^anJSjnm nJOGiaOOJfflOaS (.nJOoJ«5)loB«Jgg Cll085)lejO(ftiJ aoem. gasTwaojlaojocruGCinroosjcfejsl ^(.nJeftooo ofcajanl omocu 
AoiS (iTOGgnnocoTS) i.rJOnjloB«jmD(S)lmj(soj6rrgl wiaqnrxstsfladi 
iJlrro)OQ)lejjo CDjjOmroralejjo «»«!8rij(o«!)G0Q)osja);sl ojj>OnJv,(Bi(oo 
CQ)1ayt?5)°l(06TT)o. g'D eoojoccrro AoenoloBajnmcrolmjcsojsnel (maoj 

CrUOmo (.ODjanlCEDJOS OJ06TT)lCQ)1«Ri gJoSdl (fflOOB OOlnilJjGmOSJ nJO N I ■<22> OriJ^jnDJ K CQjjnmj - '(Son (.nJOiLj°lm (scedoco^, m°l (m, (.sruno mjjffljnjffl«st?5) 
gCnJ'fto®o aft>«)j«5)l (Stddsfladi goJocrucD msccrroj!' 

(runlroaorojoJOAo 

nj^rnlcujinmcoldftado GTDcSralsaoo/ojonTOaralaos. (BT3m 
cinn(3ojocQ)j{ooral(!J)j((mJLn3i20 cnoftiadLtroosnul orajoj 63i9oad 
cjDCOQJO curocnjoJcrocQ) (srajcfcooo (GrajOrao. ^(roj(OCJDlej(!J)o. 
OT3LDO(aujjO(!JTao. t,"-io«6iT)o ojjjOcsrDo/nJorD graocDS cruiao 
008. iJoftiadjs eLwoot.«5)o acifoo ojo<£b «j)j<£b. ij(8ia2 laoocruo 
CTumonjoaualiasso. ng^troraculculoDooo) g§nadl(osojOaJ(ro. 

nJ06r3'c&(n)o OJO ^Go CrOcSoJo. nJ06r3'e<i&«5)fflfflCnOJ 
nJ06T3c&(5)o CTUoJ^S6rT)0(ro°l(ro1. 

g'D (iswcDjojOcfccsTwlmj (osnej eocnegraoa geni. (i3T&ifl_j|eoa) 
(crrolro? <ijra85)liaj6u_j|SBT3gocQ) (majCole'rxKla&ajciruKsjcfifflog GejoAo, 
cssj>o(S)lciru, cif\)LQjejojflO(3(Si£i6gBC/3 n^cmT ajcimj rJooBflnlAgl 
ejooQjl ojlesl^1§ ssraojacQ) oj^strilaBaja&ccujo (osneoaoccrro eoco 
(isrrolRsS 0j6u_!j6gBgooQ) (sa)W>p(!w\& (c/D(0°l(0(mDl«5)o) njaoAano 
ssfiog (.rJoemoS, Afflsmo, cjdoksj ng)cim°l ajmoj nJodsanlafeglejooo)! 
oJlesI^ (maojacQ) ojaSenDldSftjcfcoyjo anj^jcmj. ssraojcruomo 
(maojftCQ) gnJcs(a)ocol(fi6)jcTD85)lmjgg aujascmloujo rJoeRnoflcoloBaj 
nmj. 

nj^LQj°l(sejO(ft>o, (i3ranfm(0°laiad(iej0(ft>o, cimjfia)(sejO(ft>o, nJi&c^ 
nJoailaoGl dl(i96)j(]ft)a3, (israjGcmcQ) oomto^cro^ocinl (waojoawco ralaeej 
(ftoa - goj csejOoftccTffirionfS (majCole'DtwlA nJoasoflafcoS, (israurn, 

gjas (ara)CDle'r)«j)laft) njodsanl, ssracrojQnJoaej sejo, es'DrfldCDlAoS, 

ojmcruojanl, (araja&oc/Do, nJosmue'rxKlAmiQjejaoffl'lfflo - ^oj 

(mDjejsnjUojrao^ffliflssfigjos (i3Ta)CDle'D«5)l(]ft)nJod9(ro1cQ)0(]ft)jnT)j. 

gegBom ^ojooDejoo Ajsl(s^«lmo«5)lem ssrajCDle'DRrilcftnJoo&snl 

(ara«5)OCQ)«5) e'r)«5)l(ft>nJo(]9(w1 crucijnDo n^cmj njoctyjnmj. g(wj 

csnjoaej«5)onm ajnuj nJ06iRrro)l§jgg (israjfju^ortJEflaft) c/D(0°l(0«5ifro1aa3 

ggg1«53 ojcnilasajnD nJodsasflafcoS; ^(ofltij? (.nJoemnS, (marJomoB, 

ojjjOmnS, gBomoB, cruiaomnS ^oj (.nJoermoaS njo<©«!)loc»jo 

csrD(.«5)o, amcru, ojosrol, (OJaB® ^oj a&fflstDomajBooojesragjffls 

nJo<©«5)loQ)jo nj^eao, aoocruo, moojul, ssTacmrfl, ass goj c/d(0°1 

fflc/)«j) CDoanjoeeigjas oJodsanloKjo (maja&jnmj. gcojafcofflo (.nJCDO 

CD6st3gooQ) ssrajCDleTxrolAajjo <i3rS)(iuj>o«ji2ri(]ft)OjjaocQ) nJBofi(Si£i6Bt3 (imO(i83tio«53 (.sruniao ananmcQJOAjnDj. ogjrrrojoa&oosnenDORRS eo) 

gjas (.(wlojIcDnJooMnlo&aa rLja^jaKSstrnoBajcTTxro goJlos gnj 

ejaftfldstDffljojayranejOcftjnmj. (i3Ta«5)1mo«j3 sruooeal oimjcrojaBaa? 

gojcoTltij? ci3Tanf5)(3a)(fflO0cimj CDol^joafcoggemo. g(.nj<ftO(Oo 

oj^strTl^lf (.c/Dj(5fl nJOCQ)jnmj: - g^D nJoc&<u)lAg1ejocQ)l oJle 

Sl^J OJ^6tTn^1§Jgg nJB0(3«!ia63T3Ogej0o «5)OnD nJodSflnlafegjaS 

63(oj cruffljraoccuiaocftjnmj. gojodjaeaj ojoomojao 'TGjmlnadoaoocy 
(iruofiTucruJiajsnI. gro 8>cinciru_!|0 ocDcrulejoaeal (macroooojcd) cmajCDl 

eTXroloft) rjraO(3(mQ(S«51froOSJa95jSl (i3ra)(?iJ^O«512ri<fe nJGO^«51£163r3a3(]B® 

n^rrroj srucnjuaostDjggan? n^cm afcoto^o mejtrojGnJoaej amcrul 
ejOoBal acDjoad^(3 (majrau^ossizricftcmoBfinloQjlKjacfejsl e'DCKlcft 
njrao(3«!ifl63i(3gjas ojlcftocruo cruocrulfiUfflOceajcftccujo s'txtoIaoJ 

raofi(5i£1631(3g1«j3ifiajSl (Std)W>p(S\2f\(&, C/DaSanlaOQ) OJg(3C51R5)J(]ft)CQ)JO esnmofflaroru) (isWjCDle'DSjncft (sejOoSiCruosmmjulctDOCQ) oJooMbI 
(scQ)osj moejooacinro (.oJoemcruiajraoctDfflOoSijnT) wi)W>p(m\&nJo 
oBfinlisaj oruosnjcnjuQjsnf; nfljorojacftoasnenmoRRS 63(oj (sejocfc 
(ottoIrrS rnlnmj oaoocoj (sejOoftitBTTOlcsejccuoBaj enimjuo ojjej«l«sro)j 
(tdcwIrrS (.nJoemcioostDj (.nJOCDom_j|(2jgg(d). g'D ciruoOTCKl cruonnl 

(fflO(.oJA(0 6TT)«51R5)1«Ri (i3ra)BJj(SI2 oj O aWWl (Ol oB« J (TT) J . (06030 

laaroraxwocD) (ssj>o(0)l(3 oJloHcoJAfflooQ) <mi)ijS\e'zim']& oJoc&«!)l 
(SOQJOS (ijraerajoaaccrro (ft>(06im omajraocQ) (ojojQOcftjmn (m&idujjO 
ffiisflcft nJooBfinlcsaj enicnjuQjsrri'. ng)an?5)nDO«53 orajCJolis'TKwIofcesrB 
gocQ) (isw) (ssjjOanlomjcfeaa g's ssrajau^offiizfloft) GSjjORnlcimjAgjas 
crunDocojlAgo Ajnmj. gosaoojjo oooomi.anesBgloS ojej 
cniQejnstTOjo ojoarrrolgjeng. g«nj(SnJoaej(wacTD ffljcmoaarara) 
(niQjej ojraofi(Si£i6SBgjas (i3Ta]CJolii's«nla95 oJoc&«!)l wi)Oome)(!m> 
aD(o°l(oco(fflCDO(sijoB«gjas (i3ra)(?uj>0(3i2flce5 oJoc&«5)lcQ)jfflocQ)l enimju 
arijglfflloBajnmj. o^rrrojacfijoasnenmoffl? 63'Dniia)l(ojnjlAgjo rum 
(irunj(S)l(ojnjlAgjaocQ) (i3Tanmc5iR5)l(s3ciolnmjo aoocruaffisoBlAoS 
njjn3dslarijsj<fi)CQ)jo sjragloj^aolarijsjcejCQjjo anj^jmoj ng)CTD(roj 
(.rj(rojj(ftitiao6TDaejo. g(.fiJAO®o (niojejorujofti^fflananjegBag 
(.nj(S(5)j>Ao (.oj(S(wjj(ftio mej(0)j(SnJoaej ammilejooeal (ijreojctyjas 

goJ(SCQ)Oa)o CQ)L£10CSCQ)0(/)J(O ml^ojnnloBajcTDjaojsftriRsS fflClOJ 

oadjj^oBa nffiQio (.nJAOoasTrolejjffljgg gnmanlaoQ) (.nJOojloeajojooS 
AylcQjjnmj. 

(grao^oaocDjciiOtejo 

oft)^(!j)1{3nn CTua OJO oracsoJjjO LwooajecQ)(n)j(OLaooojcQ)nTOl. 

630 l2l1(!J)1 CrOOfflOrDl MOCfflnrol 630o (3000121(01 00Cr0L(O06nDl 
OOoCTUfTTOn. 63012n(roj((JDJ(0J(J§ lcL^(S)]^n(Oo lr^(Sf\m^SmO(S)]. 
630(21(5)1 LSnJnfflO t,"-ICrU10(!J)l 630(2l(5)J)CrDlear)0(.(roi2CnjS0 
000(5)1 630121(5)1 t,6TUOnI26rO§ L"-lfU"9^J><TD0nr) LSTUCInCiO 
nJOoJCn OJ0C10°l(n)1. t,61^6)6)nI2CSnJ0nJ0nJCSrD0(!J)1. 

g'D (i3ramjCllO(ft)«5Ti5)1(!!? nJ(0(Sffl(/OJ(OarrfS '630o' n^CTD (Doa 

(S(m?5)osj ffl(Djoadjj(3(i9«j (.WJiswcrDjo goMnlcojjo gaTeoaBajnmcrolmj 
(SdiaTgl 630oifl30(0(5iR5)1a(K3 fflanlaacQ) ojfiennloBaifm). '630o' 

O 6TT) O O 

o^nm(w nj(0(.6TiJaraoj(OfflO(SBOoj1a(K8 (DoaaocoxwjaAoaTej ojoaofS (Doaciijo ecDcuoJcrujojoJo (waomctDOcfejnmj. gno o&oeTD 
arijsjmo n^ejo (sejOcfeegragjo '630o' nfffcm wi) iewnmcsmtacA 
(S)a(TD (niQjejffljnjQoeno. '630o' nffionw w!>mii<Bi(s>\wie)S - (ijramj 
(saora(D(!sro)1anf3 - cmjiLjrnccuocfcjnmj. o^QnjO(/3 o^a(S)Sftnejjo 

(imo(/)(5)1aC!a) (i3raCDJ(5QOBl(iBaj(TDJ(S(UO (i3ra(SnJO(/3 (S(.(/0n3dOnJJ(0Jnil 
(DOCQ) oJ(0(SQ(/t)J(Da(lf8 (DOa(TUJ(DJnJQOCQ) g'D 630O(fl30(Da(!Sra) g^ 

(o1^ (ijra)o(/)jj(S(5if5)oas (isracrolam (i3ramj(SfflOBl(fi€)j(TDj. ffl(i (i3ra<3<!Ji£i 

(0nr)l(B)6SI3gOCQ) njaSSBlA g^(0l(iB«ariJSJ(T10lej. g(iBa0(DJ)O (.nJoml 

fsuffloem. (/DlcfldjjfTiS (wantS (ojojoJlcsmosjo (i3ra(5)j(SnJoaej dii/aocmodi 
n^a(!y)ftlejjo oJ6TinfU)1(S)(smosjo gnj(SB(/sa(WR5) (israejjfioiflloBaj 
(S(TiJ0(/3 (njffljfujo (Uo&(roo(ujo '630o' ofljcmj nJoawrojaAoerrgj 
(S)a(TD gnj(SB(/Dl(iB«j(uo(K3 (i3ra)(0oel(iB«jfmj. (imoa(soj3o oJosjctd N I <s> ojcojo '630o' nfficm (.c/o°loj(0(sac((5j(06)a3 moBo mnmoctyl g^ol^lg cocSGeoejnJOBmo msajtroejjo ganjcftoejccrrolRsS m1cQ)a(.nj<ft>0' »K cimoa(sojra«5iR5)laej cnomesBoS njosjnmj. CEDearocft^BHSsraglRsS 
aociru«5)aDocimmoA^BHo mscmrojnm oooomano ofljcmj (Sojojgg 

g5(0)jl(]B6)J '630o GOOOo' ofljCTDJ oJOffTOTTO aOO(im(.(ffl6SBgJ«S (iSWCTOO 
CQ)(S) (WBilnilCQ)ce5l2(.nfS)6gBgJOS oJ006SBC(3 gfflJOjlSjnDJ. CQ)e«TTO 
083^1212651303 mSaSKTOloBajnT) (ijreCDJffl^J, o^CTDJGoJfflJgg g5«njl(e€)JO 

'630o' og)CTD ojfflSffloojffloaS moaoccifro g^ffll^lgjcroonm (.ojanlo) 
(Offlcnrwacinro g^colcsajmoj. (.eniociooj (moejoo g§«njl(iB6)) 'sboo' 
ofljcrn nj(0(.6njnffl nj(Offlo«jBi moaoflSTiB g^ffll^jfflajoenij coiserro 
(fti«lia2o mscoTwjnmcrolm (mamjojGliflajmnj. (graanjenjoaej '630o' ciru(.Rj)°lcrDo(seocoo msastroajjo (aracrojcsnjooej (Ajsjosruarora) 
ojg(3«5iro)jnm«5)1cDjgg gojoocussraaa msccrroejjo - ^eissam n^ejo 
G(.c/Dn3dO(]ft)^ffla6sr3gjcsscQ)jo (aTacDjn3doocD6Br3a3 CDsanrolaaBsosnej 

S°l0jl(]B6)SrT)0 n^mn ^OJlaS CrUJiJlrijlaBftJCTDJ. (StdQUpnJS^amWlo 

goj(5flaoAGmcQ)jo cruosrucnjul^lscsanroogo ^'d n^fiio s^&am) 

OJ_J,6Sr3gjaS0Q)JO CrUajrijIcKaOOQ) nJOejCDo (.nJG«J)_J,a95l^JO 

(sojcnua^moern; n^nrojacftoasnecimotij? (araojojas (aTa)fl(3aD63i(3ag 
ojlrajjOcSanLolifegjo cs(.cmoRj)o<fi6)gjo (aramj(fti(oloB«jnDj. fflLQ°l(w 
(oaoB ojj(.«5)n3 cru(w_j,ojnJcru aan(3oii1 rJocojjnmRn "gno n^ejo ofljcmj ojoarrrojoofcosnejanonm (ijrauTilcsnnoiano msastTOjoDarilmjo a&^BiaegBglejjo ciru(ro_j|0 (roacim ciru(3fy(S(.wori3doiaoa95jnmj; n^rtroj (ijrecDjojGliBajnmj. (ijrafiDjjCOJmo msasKTOjnmRnlmjBjjjoMnfflocQ) 
ceniOaraeTT) csniaraiiJOffllAgjo '630o' nfficm oj(0(Sfflaoj(oaa3 

(SnJOaej njdloB«JOJOa3 oSiylCCDag' ng)CTDJ nJOCOJODJ. (i3ra«5)OCQ)(B) 

630o (fiiOfflo CQ)oa(0)O(0j«5ifwarrfS mooo (ijrajAjnmjGOJO ora) oJcoge 
osjocsmos 630sftiO(oo«5T!S) g^ffll^jQajOsni gi) (.nJ0(3(macQ ms 
cmrojnmj. 'aroooS Goiraocinro - oocuraloftiffisrwomocoifw (.nJOnJloeajo. 
(i3ra«5)1mjgg amjraul mRsSa&lccDoejjo, ganloo? anejorujojnjaoctyl 
(ijraojnS (sojraoccrro mlomcsrannQOCEDjo (.nJOojloeajmoj. ^(.oJoSiOOo 

^'D Q(.(TO)C51R5)1«RS 630S830(0C51R5)lonf8 fflofilfflOCQ) OJ^eTTfl^lfflloBajmOJ. 

cnaiaocnjaiOd&o 

g§(!j)o aj rrojo(jDj(OCQ) (.nJOJaJcsm ^j. cru(!J)j(0 ^j 
crujooDjjOCQJLoJOJaJscir) aj. (Orjoaj crujou)j)OCQ)t,oJOJajecn 
aj. raaoaj crujocupoo) (.oJcUiUSCD aj. ajracrDCOJoaj crujocujjo 
cojcojojajcoo aj. ajTacrolennoLcroo aj ctujoodJjOcq) (."-Ioj 
ajsm aj (i3Ta«j)lLDCQ)omj crojou)j)OCQ)(.ojnjaJKcr) aj. 
fflooojoado aj crujocujjOCQ) (."-ifu^scn aj. L"-Iso aj 
crujoaDj|OOQ)(.oJCUaJscr) aj. L"-iscncMja\)JO(J0j|OCQ) L"-ifu 
ajscio aj. t.n-iso«j)1(mj crujocjo^ooQJCoJOJaJcscio aj. crucroj) 
alcrol crucrojjCUaJO (OOLD°l(ro(o§. (OrJ ^crol (rosrJocnlcrojjS 

oJIDCOJOOlo^SlS. CrUJOODpOQ) t."-IOJ^SCD o^SaKroT CDO(l(&>0 

g^D (sramjojocftcinroltij? (sta(?ijj>C!a)CDOjjo (stdQupnjmaJio ms 
anrojnmojacD aoo(im(.«5)6gBglR53 CDl^(sgaol^1(o1oB«jfm ao(3co 
«5ifro1(i53(i96)jsl cruJCQJo m°l6si(3aT)Offlcim a&offl^o eso^aaarysjonroj 

CTDJ. g(S(S)(ft>0(0JjO gnjeraODoSiCDJO gnjeflODo (.C/DQjloB«JCTDOjmjo 

acio(im1ejO(iB«6TDo. (israrau^coxnaijo cisrarau^Onjmojjo (oaiejo 

OJgaO gnJ(SCQ)OCn(.oJflfflOffm. C/DO(irU(.«5)6SBgJOS (i3Ta(5UJ>CQ)CDo 

aa&oaTejanacTD arDjoad_j|(3(iB«j crujoroo cftolcinroojjiegBgjssccDjo 
(araojcQjjas ojlcDla&gjcssccDjo rLoejesragjGSCQjjo ©erroomo geneo 

(ftjnmj. (i3ra«5)lcDO«j3 gancnjnaddl^jaa&oaTsjRnonm (maGcroosjcfejsl aooo omjooo (sreoroSifefflfflDnsrTOlRKS iJlnrolcfiajnDcrojananT) oj(0 

(iDLQOGOQJOco^aooQ) (TUflOiiJOffloJoejcDOjjo m)«J)jjeociadaT)Ojjo ciociJia (.oJ0oj«j)1(i9«jgg (TuocumccuoAjnmj. ganj nJOCQJjnmanlmj 

crujcucSem nJoejm«5ifro1«j3 cruoeojloeaoojjmo cftoadscoifegjo (fflacm g'D (mamjojOcfcCOTrolarrfS (i3W)(0oeo gojsccuomlceeijnmj. 

gl.n3l0Q)6sr3og crujoa)°lm1<fi6)ejjo amcrylom CDlcQ)(.nfC)loB«ejjo (.aoj«!)1cQ)jos eoojO(8«5iao gcmosm. "aroonS (.nJOJOnnojnJccrrolcisS 

ci3TauTn(Sano(.(K«sro)1mocQ)jgg (Stdisnlaw sjejlnjloeaejjo (ijraanlffl? (wamoBlAoejo QjanaRS mlejmlnmjGoJoojmn g'D smm fflcoerDiao 

onojcDo msccrroejjo ssTacrolLdlcsciruojmo arij^ejjo n^ejooicsfflosjo Ajnm oruoomoffl oj^oSitKcrroloo? gnajejmoc/oo ojffljcmrojnmojmo 

0CDjG(T3d_!|O^1«n0OOQ)l anjffljaooejjo aoooruKroojlculinj&offlajgg ajctdj. gcd) ng)anf8 (maojoruomaccrro Kciaaocftjnmj. gcrolmj aa&oaaTenmoRj? 630(S(oo a&^aaojjo cruanjjeooiieTDGccrrooscmjo 
ciru(ro_j,eooj(s«5ifroosjO(]95jsl a^j^arijgoR!? ao(.«5)Ga (i»L£iofi(Si£i(oj 

nJ(S«51froOSJ(fi)JSlOQ)(S)OCQ)1a51R5)°l(Ojnmjggj'' o^CTDOaTO. njjffljcrolnads 
njj(.«5)CD0CQ) «5)(SnJOCQl«5)j)fflan«load1 rJoaajnm«5) "«5)nJCmj(0_J,«5)aCim 
(irufirycs(.c/Dnadoao<ft)jnmj. ng)nTOja<ft>oaaTscimo«RS «5)njcrul«53 mlcimj 
(wacTD cruRn^eooiiamofll cruacnjRn CDfiaassiragjcssocujo njoejmo 
mscmTOjmoffiflmjo (israojaylRRS go^jmlasSaBajmnanlmjo ggg 
c/D(]9(w1 gaieocftjnmj' nfljCTDoam ajracoejcfeaoB rjj(.«5)rr3 moa&aj 
mIcsDjas (i3rael|.njo(r!)o, '(soiraesBgjo CDflaaaoocirutRsssBgjo njol 
aBsejjo njdIryioBaejjo «5)acTD cirufi(^(S|.aon3dOQO(ft>jnmj. n^nroj 
aafcoaaTecTDORRS (ara«5)j«5)acTD (Knjcruocftjnmj. (aratwoccutd) ^oj 
(n)l«j3 mlnmj(roanmoQ)06imj «j)rjcimj ajcroejoco)! n^jejo CDfiaassB 
gj(sscQ)jo ssrmomo gaTBOa&jnmcro" n^moocftjnmj. gno n^ejo 
aanKSniflaoffljo nJoctyjcTDRS) (i«LQO(3(Bi£iaoaTn. (maojffljas oSiLom 
SBfiag gfiDffll^jaoftioaTrs 630(S(oo cfccaaaastTOlejjo ^03 ajanmaD 
(crrolmjo (.nJocuocD_!|fflja6TBnD eoojo a&oaDlaBsarijglfflloBajfmj. 
0Q)oa(S)O(oj a&alaao anj^anjsjnmjojcsojo (macro rJOCDoJoossB 
g1«j3 mlnmjo gojejaiicjuaooQ) c/DO(im(.«j)S6ro)om«5ifro1mmj(]95jejao 
C!a)1fflloB«6TDo. nffiianmoidSio ojlneumesrac/S gaieocffllaaBaoggai, 
crujooo (]ft)^«5ifrooj_!)nJoejcD«5)rj(rul«53 cruBO go^jsnanm m1«53(Saj 
(]ft)CQ)jo 630cs(oo (.aftTloQJCSDlejjo cru«5)_j,eoojojjo cruanjjeoniiaDnjfflaocQ) 

OjlGC/Dnil (,W0(?DQa)JO gaTeOOQ)l(OlaB6)J(]ft)CQ)JO CSOjaTDo. 

BOOOOCDJQJOAo 

oraaDo oj^<)fti9danj_>, eaconojo. ofc^cSanrnls nJ^naSso mIgco 

{OTOJ. g1D(8(JDJnJOjnS(.«5)0 OJOSHcinToj CTUJl2^«J)l2CTUl2n. 

LraruneiDo crucScy^cruo. crujcuaoDO (sram^ecroooftiadlKJJS ^(oT 
(.(!J)(ic/oee)0{3eojraocnjojiiJcno. 

(.(oflooaj o5)CTDj(Soj(0jgg fflnnfioadl oj(oao(Bizioojlam (.oJOojI 
^1§ (fflciol(]96)jaTgocQ) (ijracDjeojaonro ojlojoloBajnDj. (macrolam 
COTTOacTO goJlas gfiUffll^lfflloBajnmj. (.(oiloosftijanaaS 0J0(iB«la3(.oj N I ■<m^ CSC/Dnilo n^mlaB®^ nJjmfiSSCiao gSneOAJCTlDlej. nffiQCA (]ft)°l(3«51fro1 

nj(3ry«5)c/Dl6U(0oGnJ06)ej gnrxroojjo ojIc/Doejojjaosno'. 
(3racsnmo«nSryoflmc/Dd9(0)loQ)o«53 ocDjdsanaoco) ciruj«)_j|ml«j3 n^ssraom 
gcmroaaocQ) cmaa^tKo mlojcrulaBsjnmjcsojo (aracnjcftofflo eraomjo 
ojlaoj(?u (ooa)(sraooiio3lAgo«j3 crufic^Loo 0jdB<romjo (araaocruj 
ffljnjmjaoa&jnmj. ganj a&jsoocK eToonS (.nj(]ft)OaocQ)jd9(rocDm 
(crroloo? effmoDowofflaijo njfflaocDmffljnjaoa&jnm ssraa^cKccrrolfflS 
mlcauDmjo cs(.cronadOQOOQ) CDOoemocsDjoMneTijjfjuloQJoasS crunij 
nmmjo (maja&jnmj." gan (.(rolc/Dafejaanfioadloajjas Qojraomjojrijm 

63T3gO(]ft)jnDJ. (i3Ta«5)OCQ)(d) S6rS)0m(.rJ0oJ85)l<e6)JGC/0nilo OJ_!)dB<O)0O 
(jB6)6)rij§ (i3Ta)«JI20Ojl«a3 gBCOOfflEOAJCTlOJ. 

fflaojoadjjOS ng(S)j (.oJAOoasKrolejjgg eoojm Onj^jnmjcsojo 
(jstddS)] eooimoumjcrutol^j cruoeojlaBajnmj. ssraaianS crusSiejnj 
«5Tis1<!!8 gem <manjj(3ajnjjo (i3ra)CmjR>j|ffim«)OJj0OCQ) c/Dd9(ro1oQ)Oifl3j 
nmj. (i3ra«5)lmo(i53 cojoaanooj amjniijja? (ronmlRsSanroocTD goJffl^j 
d9(O)0OOQ) eoojcDCQjjos ssTaejjOcimo cdsccttojctdjcsojo cmaainS mlcmj 
oaaoocDjo (i3Ta63i(3OCD«5)ocim(r!)00Q)l«5ifro°l(0jo. n^cimo«s3 g'D cruocju 
cdcq)1«j3 njj(36TDfflO(r!) (.c/D(3J0CQ)jos <ijr5)OjaB_!|i2jsn5. eoojm<fi6)mj 
cruoeTDaooQ) cojemo ojffloo«5) (sanD^ooio ojctdj eojloee) 
ayoaemariRj? moooocroanm cruoeojlaBftjnmj. g'D GOjraojrijmsBta 
gjas ffloncrujjaanro c/offllaBsjo amcrulejoase)! (grairolacD ojlowlcSfflj 
cftCDJoastDSftTlffl? cmaona&offlaanroryolocDjgg (majC/osfctrwcsaB® caraoj 
(ftoooalej. 

flu 

oQAOraaOOCDJQJOAo 

fficuraiacnjiiJj^OiLjoecoj^o/srfTOajocrulrD arDjooocrucrol 
cru(!J)j|0 rura. (DiAasno aJto. (rujooopoojooao (.n-iaras. ordjajo 

(OJjOCD) (.n-l1CQ)o CJL)rDf20aD^(!J)J) (."JSOOJinOJo EO ajJ^QJCSaJ 

(sru°l§. cnjcrojjOrm (.n-iaralcrooj^o. cucSiaaoorD (.n-iaralcroojjjo. 
.ftjooejorm (."-laralfrorujjo. ejoacrojj m (."-ifflraltrorujjo. 

aB6)6tT)o; goB«0(OJjO (.COanlrijloB«jnD«5)lmj CSOJ6Trgl g'D (BTamj 

ojoAo csTa)(OoeloB«jfmj. ssrajriJOffljiaB c/olnii^am csairaccrrolanS 
cararju^oacDo mej«j)jcsnJoaej msccrrol^j ciruaooj(3«5ifrom 
ciruocirU(]B6)0(0(iruaicQ)o a)^cif)(iru£io(.c/D0«5ifro1«53 (.nJGOJcralrijl^ f^<^ 

CmDCDfiBHSSlBag rJ0ejl(j96)jnm«5)lmjgg OJIgJj CDRKSa&jmnj - nJJ(.«5), 

m°l n^(Srijos>jo cruanjjo cruocruofflloeaeTDo, (majnjonroj cruoeojl 
^oro^Qrijoejjo (ftggecinro SBfflloeaejjo c/Dtosnoo (.rJOnjl<fi6K0j(d). 
«5)aa3 oj«l6mocc/o0«5ifro1mmjaft)jejaocQ)l aoociru(.«5)crufflaRn6sr3gocQ) 
CD^BHsaBag (aracDjoMolaBsjaft). cruJocDjiOCQXscinrooas (ara«5)0CQ)(S) 
csojraoejjOcnjGonroosjAjsl crucnjujjOcudBCDOjjo a)0CQ)(.«j)°lSnJOjjo 
ecoojcTDOQ coj6TD(fi)°l«lnsro)CD6gi(3gjo mscinrol m'\(tS)},Si&ammB§\(si 

63ffll(]B6)ejJO (.nJfflOGo OJ(OJ«51froO«5)1(Ol(]B6)J(fi5 - (ara«5)0(I»(d) 63(0l(]B6)ejJO 

(araojacQ) (sramorafflcsojosjcftjsl mscmrooffiflcoliBajoft). (arajejoDjiO 
ajejo ms«5ifroo(ol(iB«j(]ft)CQ)jo aiu^ffljan. cojcojoJlmj a<&&i\6mo«>i 
nj«5ifro1«j3 (aracsgananrolaa? ffljiJIaBamjcrutostDaooQ) cumo aa&osnej 
ojfm G(.njanjj(3(^o m&icftjaft). rJlacTD (STa(j§nDRrra)1aa3 (arajsetw K N ojoejl^jaa&oens omaoom oJonmoAag cmoffliftfl/loBajA. ganlmj 

(SejOoJo OJfflJtBTTOfflJRn. (i3W(W0CQ)(ffl aOOCimC«5)Oj1CDlCoJAO(Oo 
OjlOJOnDo AfPl^ CD^ffl2oJ(WCT)l(SCQ)0SJAJSl gSBJ AO&KOTTOlRnS mlCQ) 

ffltnjcfcofflffljgg crunDOJOcimo (ijramjoMdl^j omowocsmocoSrijOBm 
A^BHo (i3wmo(im(e«s1njj(3c^o msccrrojA. cio°l 63«)loB«ejjo mim}, 
(mTOlfflSmlnDjo oj\^m'\Djei\<Be>aii(S); wianowssi Aglaniaoaoctylejjo 
oj_j|fi(5i£ifflocQ) (ft>0(0j,63r3g1ejjo ojoenolccDjas oocorolaoQ) moMsary 
sjroraxojRn. oJolnnoomaanD mos_!|«STO)1(B8 63(o1(e€)ejjo Agojj ojo 
CQ)(oj(w. gCnJAOfflo (wanm co^BHoJoejmegraglRRi aanoj (.njoj^astrol 
oB«(oj(S); (i3w«5)OCQ)(d) o^aow&lejjo mosjjCOTTOlGejo (ijraejcrixffl 
CQ)0(sejo CDfifflaacmro (ijreojcsnngloBaffljan. ej'daIaojjo 

aD0(im(.«5)°lOJJO WijW] A«l«5iro)OJ_!)(OJnJ«5iro)lR53 ejgJjfflOcfcjmO n5)(.(W 
aOQ)(.(ffl aSje(ft>fil2I2631(3gJ86TB0 (ijraOjaCQ) 63(0l(iB«ejJO (roj>Sl(]B6)J 

(ft>GCQ)o (maojccDiRsS Qanj<&&i annJO(oloB«j(ft>QCQ)o anj^ffljan. caol^ 

CQJLQOGCQJOCDJiO (BTdOjaCQ) (ijraCT)JciMdl^ja(ft>06n3JS°lajloB«6TDo. CDCT) 

(imniJCOTWj oj«lfsulrijl(iB«jnT)aj ai'DoSilGoSiOnmcroloSigjas omocum 
(ft>ag cruoenimjul^jo graocim°lm CKsmoeoojo m)f\<&,(!i\<&e>aiim. 
ganlmjGOJsnelccujo oj^erDocc/oiaomjoSijejesBgooQ) (.nJOKScmrom 
6gBC/3 (ijramjo^olasejstDo. ffljeu^ ojlnadCQJsgBgoco) nJoloBaejjo njol 
njloBaejjo - (maoiaoB) esoloeaejjo (i3raoj(SaDg1(iB«j(ft>(scQ)o caslaafco 
snejGoJoftfl/loBajoSiSctyo arij^ffljRn. gi.oj(ft>o(Oo(roacim (macrDlcsnno 

(.(fflOJJO CQ)ffi«TTOOralAgjaS (i3raCDJciS3oOm(OJnJ6313gOCQ) GOOJcSjOffl^ 
egBgJO (.C/DOraU (51KSriJ6TT)Oral ojl(ffl^(ft>0(0^6gBgJO mSC51R5)Jfm(ffl1«j3 

(i3ra)ej(imjj(Sfflo (israojcsaDgmonjfflQOCQ) (.ojooracsfflo (ruoeojloeaffljRn. 

fflocro^eraeruo ecu. oJlcro^ffiraeruo ecu. ajrajajocojjsrascuo 
ecu. <m>(S)]in]Gsaruo ecu. ccwocnjjCocurajjOrol <ft)(3ao6TTn 
(TOOcnl fficruQjntrocujjOciol emo ^(ocooerol. CQ)ociojjCTUi20aft)0 

aUJaJ{Ol(!J)OCDl (TOOCnl «5)JCSOQ)OoJOmjJ(CDOCDl. SOOO ^(0(00 

enol ecQ) cstft) aJorruffl^Jsoccaoosauo (.si^OnCieerDos. 
etTOna^oo (!J)JCQ)o//croarDrD (.n-iwojcrulcrocujjo. cworausoojo 

eraOQJo. (3Idt.C/0(3JDCQ)0e(30Q)o. t,C/OlOQ)0 CSraCQJo. nnolOQ)Oe6CQ)o. 
elCQJO CSGOQJo. ouocuIbo (SraCQJo. 

ojj(.«5), m°l i20(woojl(srDCQ)jo ojl(woojlGmcQ)jo cnjffljoJlGmcQijo 

(i3W«5)lL£n(SCQ)CQ)JO (SflOJRJ)jejJjO A«)J(ffl6tT)o. g'D rDOejJGoJSfflOQJJO 

^'DoojoaoS (.nj«5)li2j(3«5iR5)lacQ)moj ifeffljanl (.aotjuGoaosjo eaBfinl 
(scsDosjo gojffljas (i3W)e€ro)acQ) ojoejl.yjo roQcirUflSexol^jo kIojI 
oB«jift>. gojato og)(s<^o«>jo (fflao? ojlmcQ)ojj(36TDi20CQ) rnsoJsloSi 
go«j3 (.nj(immo(oo<fi«nnsm)°l^ce6)jA. (sejocftanrolejjgg ml&aqoc&i 
egBgocQ) ofljejo ofcaleiasBraGgccDjo rn°l (scruojloBaenno. (sswojcojIrkS 
mlnmjo ojlajfjuaooo)! (SGOoadCQjjoMnegragjo mlcfldlfsuegBgjfflocQ) 
(fealemesrBag caonrTlg - omjnjrnajrailRsScsrijoejjo (ijraojaco) wijoj 
(oloB«(ojR5). rnaajas orujowocnjaj srnesragjas (i3ra)rLjo«)ajjjOJano 

(065rag1«s3 gflSTWffleSBgJO I2nn0(5ia0ce6)g0«j3 (3r5CDJ(SI20(3l(iB6)arij§l 

gjggojccDjaocQ) (i3ra)rLj(06TT)6ST3ag cmo6njfnjul.y CQ)oa«5)0(ojojla) 
(mrolejjffljgg aoa&AaScefiilsffllejocsTwojacQ) rnlesBO? (marDjAfflloee) 
6TD0. CEDoaanonrilarD (imo6Tijfnjul.y (graejnjaasanejjo aosfccojjsneo 
AjnmjGOJO (i3ra«j)1arD esffllosaejjo ajremjAfflloBajojonrS njoslej. 
CQ)oa(S)O(0j«5iro)a3 wi)Q(amf\eiio cs(.cronMon3 - ojccucirulejjo oJlrajj I ■<H)= CQ)1ejjo (fflnjcrulejjo (iswjnjcoeimegraglejjo gnmcrooS (grajcmlgjgg 

aStT)Sft>1«KS Wi) (i3W)glOCD oJOrajjO (i3W(3'TGJ^O (i3ra)CrUCDo l2J(S)ejOCQ)OJ 

m«KS(]ft)1 o5)ejo (.fiJ«8'0(0«stffinejjo enianjiaocDleeeijAccujo cq)lqo F CTDOimjo n^ejoojGtoosjo ciruGmnDfflctyaooQ) Orjojaoocsccrroo 

(ftJSlOQJOjmjo (i3Ta«5)JCSnJO«ej ng5<ft0O(.«5)0OCQ) CDfiffl2nJOejm«51fro1«j3 

(i3Ta)(.c/)an0jggoj(DjaocQ) oJlrajomjaocQ) (.sruoarasnoaS n^cojifljocoo 

^6St36)mCQ)Jgg AOffl^SSfioS (.nJOJ(3a51R5)l(]B6)jnDJ(SOJO SJTaCKJGnJOaej 

(oacTD miegragjo (majnjffllceeiemo. (masstaomccDjgg ssraojcruffl cim(06TT)fflocQ) raomo Oiij^jcTTXwImjo mlesBC/S gBOOojjalcycfeQOCQ)! «5ifro1«58 (araQgononislQaS gnJGflODamjcruffll^jo ssracsgananroloa? 

(WR53nJ(0(OOCQ)l(OloB«6TT)o. o^aOW&lejJO CDRKicftJACEDOOeTDSftnoS (ara)fl(3c/D ECD JClTUffll^JO (maOJOCQ) (i3TaCDJC0a1(]B6)6tT)o. ^«5)J 

Wi(S) 6TlJnDJffl0m8C51R5)0SJAJSlCQ)0CQ)1(0l(iB«6TDo. (.tfOIJUOcdjalC^Q a&JSOORJ) 63(OJOja3 ng«(S)SftnejJO GBOc&KSmOCSi (]ft)g8956)rij§J(SoJO 

ejosxffl CQ)oo(roonT)jo mcsi&iojoai ojoslej. ofljomjOcejOOsninmoR!? acQ)8ftn«j3 ssraojamos n^esraam Onjojaooemo - n^mn ojIoHcq) 

(i3ra(.a(5fiD(scQ)oos m«Riifl3«fijsjnT) BomoBlA^eassiBC/S (ijracru onrolejjo ml6OT3a3(fi« 63fflj mlnadaomoxifl gfflTeoa&jifljOcuooaTnaftriRj? 

«51fW0CQ)1 oJ(Ola)6TT)1oB«OnjSjnT)J. Ojl CT) CO) (S COTTO O S BOCDo CDlegBC/SaB® CrUjaOo 6njjraUlOQ)0«j3 63R)J «5)°l(OJ(20m«51R5)l6)ej«Sro)J 

Orij^eTDo; (i3T8«5)OCQ)(S) ofljejo cmnutBTTOjAgjo ewojoGoJanoafej ojoo? ciruoa)l(iB«jcTT)laej8ftn«58 0j(]ft)g1«j3 nJoeiRrrolffllaBajnT) ojIcd 

nmj. 6ra)om«rilom og)(sa3o«j)(TDj o&ffljRnjmnj ng)»)1«s3 ajracis (macroj, onrolejjgg aanonaooocQ) (majgjAoa ssraoicscDosj n^ssralocD Onjoj 

CDla&o (imnjfflocDfflOAjnmj. (i3ra«5)l6)CD nffiQio s°lojl(ft>gj(ssoQ)jo aoojcTDGOJO (i3Ta6gi3acD«j)anm mlsaiBgjo (.nJOJcacmrolaBestDo. (israoj 

nD^BCQ)nsro)1«j3 (niQlffiflorij^jnT) ecDOJoanS GoruajmrarrolmocQ)! ojas msrJsloSiC/? goB«o(o_!)«jran«j3 (.rjaosnoiaoeftjcTDj. 
njlejQj«>l(S(iB«6n3(d5 ng)aa3 ofcaccrwojjjQOcfejnmj. srmofflmnfwjQOiano N aoocru(.«j)«5ifro1aa3 (i3Ta)e€ro)-c/Docinj(.«5)o nJis'laeiRrrosjccifro cruccrro 
ganjananmccDOcftjcimj. cnjajaBsxraoffljo QosnooJlanoaBegjo (roesfi 

gjaS C/Dlnil^n2 0(3(]B6)JO CrU 05)0 CD 631(3 C/SaB® Jo mfflgcftJCTD 

gnj(SGC/D6sr3c/3 n^&io csojrassiBgjasocDjo ffloncrujjaocQ) ganjRnanm 
OQJOa&jnmj. ao(.«j)0ej, mlcsDaojjo gcrojcroanmoQJOa&jnmj. 
^'DC/DjfflarrfS (majssrmocajo njoaufflocoanaooo) gojsraoosstagjas 

CDOfflOJJO g^D ClDlCQ)fflo «5)aCTDCQ)0AjnDJ. (3ra«5)lmO(53 m\6ISBUi 

g(5ijGoJoaejcQ)jgg (]ft)«l«5ifrooj_!)63i(3gjo cruraoriJotosstBgjo njoeil^j 

aafeOggStDo. 

(3J0(3(/00a)JOJ0<6jO 

c/oo emo i2i1t,«5)§ c/oo curajerDS. c/oo emo eaj«j)j(oj(i20. 
c/oo en ^et,n30 eru^nncrurjcnls. c/oo emo culn^enDjcojcoj 
t,<)ft)i2§. cneao LSTumaeenD. cniacruscro ojoscqjo. (ojciaaj 
t,oj«j)j)cfcado LSTumaocTul (ojosmoj t,"-i(roiofeiio Lsrumaocuo 
raloado. g§«j)i20joralnado. cru(!J)j(i2OJ0ra1oado. (!J)n20ffiooj°l(!J). 

«5)f3Jd9«J)0(0l210OJ°l«5). (STdjOjICiaOo. (3r8)aj°lf3Jd9<!5)0(0o. 

630o ooornnlg ! ooomnls !! c/oonrols !!! 

ODloftitioojejlcEDjas g'D (iTOnfrolfflocDjojOeftcmrolRsS elmnelnD 
aooBfinlAgjas (iswcDloMooanoojocQ) oJOGaoojocscDosj elnmelnm 
mocKcrrolejjo (Ojojcmrolejjo wiaqnn&csm cimcKjcKl^jacftosne 
(.nJO(3«nDmorjjfifyo mml (.nJoftiSlnjloBajnmj. (isWjCDlaaBoJlifeOjjo 
(i3ra)(?ujj08na1(ift)Ojjo (ijrajCJoleixmlofcOjjfflocQ) oodsanlafegjas ojoj 
cmrolejjo (macrojcsnjoaej (istaojcQjjas (i3TacDloMoom(sraoj(fflAgocQ) 
ffllcanoS oj(0j6TDa3 ojanejoco) (SBOjasAgjas (Ojoj«5iro)lejjo cojoasno 
(ojcoTwrriS (i3W6ijlej«5ifO)lGa3cQ)jo (ijra)«ji20ojjo (ijreaoffljiOmlcQjjfflocQ)! 
(o1oB«jmo oj(0(si2aoj(omocQ)l(oloB«jmoj(sojo (ijracsgano og)ejoi.njift>o 
ffl,1^jo 63«,mcimffl«n«)1«53 cn)J ^a«nB)mia(^ CQ-tacojI^jcnx^lcn ^^-^^^^ ^^^^j o8,aJi06TDffl<n.mo<n.1 eculoB^ai - com^s,s goD 
QjIc^Qo (jrD(Dlsj*(jQa)o cimjnR5,o en^iwlwlmi 63«>j sslffljaomanrol ^^^^^^^ ffloa(g(m5,1«3 <n.oa«no(Djnj1co(m«1ajgg aj1c^"m6gr3c/a 
a^fljro)jcim«5)1mj cimou)1^oa«j) mffll^soyo mlernii/i AloA«l«nro oi)oecu1o9«jmoa3 (aT8mjm8lo9«o««1(Dlo9«a§. mleularmrolaagaajo 
miQj1fflja«mocQ)1cm5,^(DjAcsaDO (ar?,a6nnffl,1«53 carasgiBarDOQijgg ^^^.^o^n^^aa^ tsr^offlacmw macnjoB^cDloB^joDj. 
(i3Taoj(TUDOQ)1«58 mej rJlooocnajnGCQJOsjaijslcQJOjmjo giJlanesB 
gocQ) mej gc^GraaoLac/a m(53Aj(TOnjmjo cn)(53««am6sr3g1ejjo ^L-Jaooo aoo(TO)1««j(snj6ifr5l cJociocMonjIcsmosj l-J0«1«m1 

CTUBO^OfflSmglejJO (5)(53ryrt>«5)(S<2)0SJAJSl nJiOcJ4(5)mOaj)1rt>1«9«J ^"^a CimjL«n0(B120QJ0CQ)1 L-J06im<0Jrja51(5)1(53 o^ejo s-lQjlAglejjo aAosjorrooejjo (macro (i3Tdejnji20(.(S)Gi2 orajAjcTDjggj. gCnJAOoo 
iJlcron^j cugaffl ng)g1fflG0Q)osj(fi)jsl (D(33(ft)6TDo. fflciocimlo? Gornl 
CQ)oastT)(TD (ijraonsSiOfflo ojffljcuornrnjciJGloBaffljRn. ng)ejocQ)1sa5iR5)jo 
o^ejo(!sro)lejjo ecDOJontS cniolcrolaiij^jnmj. wi(S)\mo(si aomo 
cimj°l(ft>(ol(iB«jcTD(0)j(fflanm mnxsqnrxstsfladi Ac,ojacQ)0(TDjfflO(.Rj)o 
o^cTDj fiJliiJOffll^j ecocuocsrnosj ecoJOODilanrnocQ)! raoroo (txsSa 
6TDo. "aroegoc/S iJl&KSaceeiejoo gnJoSiOOo aru^jmoj" o^cmjgg 
eooj(S(nra)osj(ft>js1, (iswnDSSiOcscmTOOsjifljjsl, (israelii rncsDooctyl 
ca)oa(S)O(0j Borncujo anj^(0j(i5). n^ocmowS ctDoacroonm moo aom 
(ojnjrorrolfflS (TxsSa&jnmjcsojo (i3ra(B)j ciflcsfiJcfeQRrroosjo wcxsn&cri 
ojcolermofflarorro fflmcimlejOoB«lcQ)jo ro1n3d(e€)oi2iiiciJC«5TiS)osj<fi)jslcQ) 

A«l(mTOOJ_!)aa(TDJ A(0J(ffl1CQ)JO (i3ra)CQ)lcOloB«6Tino. ^tnJAOCOo (D&IA 

arijsjmn bocdo ec/)OJcs3(.oj°l(in1oB«ocQ)1 fflocngcmrolaof? cmocjuoocojo 
CQ)1(5iR5)°l(ojojoa3 ^scQ)OAj(TDj. (i3ra(!5)j(S)acTD (maoftiiicQJaDejaroifro 

|.nJBO(T)o anJ^JCTTXroOcftJCTDJ. 

OTSLD (SWral (SOT) aft)(3l21fflCUliij1cft,1(OTUO OIO OJ^CCTTOnjIaJl 

dft)1(sruo ruo cruj(0(d) csco) croccro LeruooiaeTDOs cruiaacSc/ol 
CDS. CQ)jd&«5)0 (srdjCQjjd&coog. OTsajjcftiado CDcamacfeomos crujjj; 
CQJLDO (SCO coccro ruc3firro)C2con3. ctolqo coccro njc3c2cnn5)LDO§. 
cmaLDoejiOSLijiOcscronadj. csoo) croccro LsnjniaerDog cruaacSc/oT 
CDS. OQ)jd&cn)o ci3T&)CE)2c&(roos oraejjcftiado ODcaaacfcoaos crujjj§, 

CfflLDO CBC5) C2C5)n9djnJc3can5)CSCOnf3g (TOLDO C2CS)n9dCUc3cSCSTO)LDO§. 
n^nSJ C(3Ta)(ira(/0§. n^nSd grJCSGC/OS n^nSdO CSrUCSGoJCnlnad 

cm. nQcroracnjc/oocnjcDo. nQcuajoJocrulcrorujio! nfljcuaj 

fflfflaJCTOGJoJOCrOJ^o. 

gojaoaejoo a^jjcmcffljacfeosnelcojcimlgjo CT)l6gi(3c/3(Sa niacin I ■<m^ OJ_J|0njl^1(0la96)jnT) nJfflCSfflC/DJfflOCT) OJOOQJJOjlOO? mO0«51fro1«j3 

cru«j)j(S)la96)jnT)j - "(Son (TO&c^ua<B<sf\aoai, n^ejonsraTlGrrSaDjo 
(.nJoennffljojaocQ) ojocsdjocq) njoefflc/ojo, (Stdesaaw CDiaciruaBsxol 
aBftjfmj. (stdssBimacm nffiOio (.nJoemlcftgjGsccDjo (.njoermcirujfflj 
njaocQ) (.nj(ro_j,<ft4i (.snjnfflEOcftjnmj. (3ra«5)lmo(i53 eraonS ssrasstaocQ) 

(CrroOCTD (.nJ(ffl_J|ifeilO6)flOJ06)0nDJ nJOeiTOTTOJ OjIglaBSjnDJ. 61(5)003 

g(S)o n^nm CDoa«5iR5)lejjo ssrasstaaco) ojlglaBsjnmj. n^rrrojoAO 
osnecTDORRS n^ejo s°lojl(ft)a3(i96)j0OCQ)1 ocaoaanoom Aej^osnooSiO 

ffllCQ)O0Q) mlCQ)a0OOQ)l(Ol(e€)JODJCSOJO (SO) CDlCQJElfflJoJElOCQ) Qffl) 

(g'DC/oj(OCT)loQ)a)«5ifro1aa3 (macDloMoocrooojjo (massiraj (roanmcsDO 
(ftjnmj. 0O(.Rj)fflej, eraonS ciru(wj>o n^cm csnjffllejjo ssrassfiaco) 
cruoGsruocDmo aru^jmnj; n^rrrojaa&oosnsnmoRRS, 'omRn^j,' (oo) LoJlDaOCDJOJOAo 

t,6nJnfflaJlf30oJffiCDO(!J)1 nJCOo. (!J)Sf3n9dOej(Jd&(n)0. K (.srunia ffisrroomlccuocQ) eianoanaooj nj(0(.6TUaffla«5ifro (.nJOoJl 
"S^JfTDj; g(e€)0fflj|O (ijreoloQ)l(e€)jnD(m1mjo djcnnraS OKOjcnn (.c/ojanl 
ojoctyarijsjnmj. 

cru(!J)j(0 ffieraoooiaciDnmo csruma. goqjo erura cnlnDlcmo 
cojonocQJOo njcosa sojpmnS. eoroo/aoonjciro) cru(3ojon? 

oft)Ol20nf3 CTUof) L6TU0ai26TD0 Oj1nJ0mjlS«5)(rol. 

g^D ffl(.aT5)C51fS)l«RS nJ(0(.6TllaCl nJOfflORmOOjIaO? (ITUJfflJnJ (S6T1I0CD 

AQOCQ) ejAtiaDegraag njoawrolg (masgnrxmrolaa? (nJOojanlcnioo L£io«l«Meoniisn))«nB)1aa3 (macolc^oornGGCURnayjo (arassTBjcTOacTO f"®«™ f^^sffil^ (ara(jgar>cm5)1aa| (.cJOnJsrilaAosnejgg oflejcujo OQJOcfejcimjojaejo. (im«l(ryoj_!)OojloQ)jo ssTaaroto^ocilctyjfflocQ) rjosa 
c/ojtoo? cruBOiiJOfflOjjo ciru(fflj>eooiiaT)Ojjo cruraoJlB^ (.rJOrJloeaj 
cimcKlmjgg uotBCS)] n^mliBa (.nJGomo a^josyiTO scnmiafflstDiao 
(ftjcTD g'D ciruocruoR>nJC<e)«5T!n1«58m1nmjo n^acim oaftiaflaBajcftocDjo 

(<3Ta«5)JGnJOaej nffi&di (majriJOffl^m n^eJO gnJGflC/OSSlOgJO CDRRSa&l 

n^ejoocDlsccrrojo (isra) (ru(ffl_j,ansro) (.nJrijffllrijlaBftjcTTXTOlmjgg c/DdB<s)l 
(.nJBomo arijofflcd) <ijre(s§anansro) (Oaftiiflieftjo&CQjjo a3josy85)l(Dl<e6)j 
nmj. ^oJlas 'ng)acTD (Oaftfldl^ltoloeajmnj, n^ao? (ara)rLjO(0_!)am 
(Oaftfldl^laloBajmnj' g'D oioA^ssiogjas (i3Ta)Oj«lnsro)m«sro)laa3 
(3ta)C/D(n)oaslAtioojejl(r!)jas crufflOnJcrolacQ) crujrJlnjloBajcTDj. 

630o ODOOinlS ODOOffilS OOOOTnlS - ^(.oJoSiOfflo fflJOmj (pJOOJOOJjO 

'c/Doa?5)T nJBaccrro g^fflleeeijoDcmlaa? eoojO(3(5iflo - (stdjUfle'zi 
(Kicftojjo (i3Ta)CDlaaflOjla950jjo (ijra)(?uj>o«5ial(fi)OjjaocQ)l ajrmj ojIcd 
(crrolejjgg ojIneumssioc/Scfia crufit^Loo gnjooamo geneoajag OjlOJfflloB«jnT)J. nJ(0(.6TlJaffl nJOfflORSfflOCllJO (im(S)Jj(imj(OJnjmOOStT)nm 

(ijr&iaoocao. 'oman^j,' oosriiBo goJlas (T)l(roj>(WCQ)jas (ssruocDaajro) 
ggojOo96)jnDj. wi(S)OW(S) wi) oj(0(.snjnfflo (T)l(rojj cruccrro (ijrajcftj 
moj. CQ)oa«y)O(0j Aoejrorrolejjo (isratwlm (ijraeoojo gsneoAjmolej. 
(maasjcsrjoaej (macsgono ffifirroomcrujojnjmjo (ijr&icftjnDj. oracsg 
nn«5Ti5)l«!3 (ijrassrroomo ejojeejooo (Snjoejjo gej. cmacsgnno (mam 
awaoofejcTDj. (i3T8«j)OCQ)«n GflODcmTOlmjo (ftoejasrolrojo (matwlanmo 
(fejoDj - mf\ QOfflanlanmocftjnmj. (isw) (.sruficio (matwlojlaojrau 
fflooQ) (i3ra)(]ft)0cm(5ra)1«j3 ojcnil^jaoftiOsnelffljnTnijo o^ejoojoj 
(sscQ)jo nD^flCQxnjnDcftglcsS ejglsTOTmlralceajAcajjo Oru^jmoj. 

(iSW) nJ(0(6TllaCl oJ(0l20(Sa0OjlaCD CQ)Oa(WO(0J OmOCDAnS (S)(roj(SC51R5)0 

sjifljjsl cammilejoceeijnmjcsojo wicucti n^ejocsanrocmjo mnmoco) 
olcEDjnmojmoca) wi) (.eninCKScsTwosjoSijsl ojmil^jOoSiOsnf ng)ejo 
(.nJAOffltoTrolejjffljgg (seocnesraag (i3wej'r)iftnifl3fflocQ)(o°l(m1oQ)1«j3 (i3wmjeoj1(iB«jifeCQ)jo anj^jnmj. g'D iewnmosmnxammlcsi N c/ooowl cirujcT)laan«5)fflo<ftjcTDj. 

(.eruoiaocDnaoj^l 

OTOCTOIoJOOo 

630o cruof) onoruoKroj. oronn ooid ejooceonjo oroon 
nj°l(0j(O aft)(onjooj6)6)nr). fficroscruji CDoruaD^lcoiamjcroj. ao 
rulrajloado rufflOaD. 

630o cmocmls ! ooornnlg !! oooorolg !!! 

(SnD nj(0QO(Sffla3, (iswesBj cnjffljoDloadjjfflocQ) aroegBag 

n^CSryOyjo nffiSiO (.nJa&OfflCmTOlejJO (Oaftilfl^OejJo! 6rTO6gBag 
n^QrijOfPJO CirU0JrLj1«J)fflO(r» (OJoJCCTTOlffl? nJffllnJOejI^OejJO. 

6iro)6gBa3(]96) n^ejooJlcD oodsanlifegjo (.nJGomo anjcffi«5)oejjo. 
smeisBiA (mde\^mj\i^ <^'^}, san^SnJi&emmowlcals&Gem. 63(01 
aBsejjo (ara)G(oosjo oj1gJjCQ)1(53 6iro)6SBC/3a96)j njffloscQJo cruoeail 

(]B6)0«5)lffll(]B6)G6tT). SmSISBUi ^"lOjlcKAOejo nJfflOffiCQJo CrUoeajlaBSO 

(C)1(d1oB«(S6td. 6iro)6gBC(3 slojlanAoejo ajsjojoB rjcorruojfflo 
crucsmnnciruj(.«5)«5ifroo«j3 €ww>(aow\(a\<B€)aern. srmesragjas gggloS 

63(0l(]B6)ejJO nJ(0CnjoJfflOjl(SGJnilo gaTeOAOCTOlffllaBeXSSm. (Son oJ(0 

0o«5i2rr3. ajcimj (roonjegBC/SaBsjo CDloj^a5iR5)lcQ)jaTeooB«6TD(S0. (wmolRRStoTmanm ojcimlnjl^jaifljosns (masnocoxw rnlfflowcoo 
iijla?5)l^j aaft)OaTej(roacTD ojcnilrijl^jacftoaTe (i3ra«5)OCQ)«!) mlo 
(TOxoo iJlawl^jaAoaTsjananm mpmnJi&c^o (i3wojao_j,ojlciadCQ) 
6SBag (scruojmo anj^ermo. CQ)oa(0)0(ojoj(SGC/Do cruocuAmj 
(sojarrgl m«KS(]ft)a<^§1(oloB«jfmj(sojo (i3WoB«o(ojjO m&cm ^oJlas 
cimlfiDnaofflocQ) fflnnoamooeagjas (niQlanlaocDajol oJOCQ)jnT)(sflm 
(.nj(S0Q)oa)1^1(oloB«jnT)j. '(ijraojnS csninCisanwosjAjsl og)ejo 

GeOWSSBgJO (i3T8CDjeOjl(iB«jnT)j' oJfflfflORmOOjlaCD CnJOoil^ (imlfiD 

ffloco) njjffljoadnaofi gicralctDegraaS onplctDOCQ)! eniOnDjjOjloadctyegraag 
(ijramjeojl^jaa&oaTe orujaao njfflfflORmoojlRRSRnanm (Tuolanlarij 
^jmoj. (maoiaoS amoru, enijraul, gi.n3lcQ)6gBgjas (.nJOjficsrwm 

eiSBUi ^OJ l2J6UO(TO)l(OI2jaTeO(]ft)jnT) n^ejO (SrUoMSAgJO nJfflQO 

(s120oj1«kS (niQl«5)1aiiJCQ)'«BjaAoaTgj(wanm oruoeojIoeajnDj. 
(i3W)gjAgjas A0!PaJCQ)l«!8 (i3TaiOjaD_j|(amj(im«)1^ cqildogcojow^JiO 

OjloMCQ)6ST3ag ^(.(BlCtDrajOfflO (i3TaCDJIiOjl(e€)jmn (irUfflCEDnStTOJO 

(ijraojnS oj(oao(oiaoojl«j3m1cTDjo 63«)j <&&ieroGcnaiaims)'w<Be>i 
(Sojoejjo (soj^ojl§jm1«RSoB«jnTnej. (ijraffiilmoRRS oruBO n^oejo 083^12121 
egBglRRSanTlnDjo mlficsejnjfflocBn ojcniloeajmoj. g'D eoojo (ft>06TT)l 
(iB«jfm«!ilmj(sojaTr3l 'ojlnJCEu1«5)0 (.sruonCieifDO crunD crufic^ooS 
(fiiOffloo? (israc/omjcsffi)' n^cmj njoctyarijsjnnj. ^inJ:S^o«io g'D I <H> Cc/Djanl oj(0(.6TiJaraa5iR5)laa3 cirujffljojojjo (ijracrojffinjoaej wimladi 
ffi6m)omrora)1oa3 Oanliactyjo (maolcQjlosajnDRnoAjnDj. 

croosiucrujo - ssra) nj(0(.6njacinj(oao«5iBiooj n^(.oj.ft)0(Oo nffjesBam 

CQ)Jgg a)JaDCQ)1«RS 63gl6TUTro1«n(iB«Jfmj; (israGgnDansTO) o^esfiacD 
«5)l(Ol^OlCQ)6TDo - g'D (i3ra)(.a)nr)(T)l0J^«51R5)liBaj(S0J6Trgl (ijrasjnsTO) 

(.nJoftifflstDo (ijr&iffloeloBajnDj. 

«j)cnj(2or3JO a^crooroaoraoojiam (!3ra)<ft>oaog cruoejcros. 
(<3T&)cft.oc/DorajooQ)j§. njoscQJOcocTDls. (sraecnnaorjg. ajtaraej^g 

oJ^LDlrul oJ^LDlOjp 630oad(JDCQ)S. 630oada)°lffiej)0/(TDo. 

ajraomocronjjajoadg. cro oio nQr&i oJjffljSoado/orDO cruia 
CQ)§. (oecTupBSfflajc/olcog. cmaccworaoftiadlGms nJaftiads. (sraco) 
ajrarrocosoJoftiads. ajTaccwaororao. ^rao ojjajo (."-KtoIo^oo. 
(TOBSoJjjoad ffiaooffidft.0 eoKol iio ofe (manmoaafcosnejcroanm (israojcrDjas njoejmojjo GnJOnMsroaijo 
aBsjnmj. (i3Ta«5)lmo«j3 (manmoaa&osnejcroanm cmaoj s°lojl<06)jnmj. 
rJlnmls ssraojcruomo ^'d (i3TanmRrR5)l«j3«sro)anD - (manmaanro 
g«5T30jlrijl(]B6)jnm ej0loQ)l«j3Rj)anm ojleflcioaocQJlanrolffljnmj. n^ejo 
s°lojlAgj(sscQ)jo smmojjo s°1oj1(wojjo afflsrooijo cmnjejao 
(O°l(o«5ifro1aa3 cruosmauxcrrolRsS mlrmjo gasTsojlosajnmj. (ijramoo 
aAosnej sloJlaBsjnmj. (aracrojGnJoaej (aranmccrrolaoB gcoieojcmDO 
maooQ) ej(2flcQ)l(i53 ojlejcQ)jo (.nJOoJlaeejcftccujo aiU^jnDj. gano 
emlanlarrfS «5)0R53rij(0_j|O. cma) c/D(0°l(0«5ifrolR53 aimiloBajmn s°lojo 
«ji20oj (aranm«rR5)l«58 ejcofl^iGiijfflinTnej; (stdcuQweiomo&Qs 

^20 6 150' (50 =3 

a^«5)_j,j(]95oejt!rra)l«j3 (.nJoenKsmosja&jsl gno aD(0°l(0«5ifi5)l«j3 minmjo 

nJJOarij§J agj C/D(0°l(0«51frolGeja96)J aOOlCSriJOAjnmj. g(.nJ(]ft)0(Oo g'D 

ssracTDo n^ejo slojla&gjescsyjo gasTgojanrolanS afcOfflstDiaoAj 
CTDj. ganlRsS n^ejoo (masesrBlcoyiffllceeijnDj. (majcftccuoRRS ^(sij 
(inacim n^ejoastrolejjo siimcMOo. ssTasBlcnoasS ganj cru^t^'Doada) g«RSrij«5ifro1(.aft)0a«5ifro cruoQiftairjfflocQ)! njosTOTTOlg (ijracislaa? esacn 

CQ)OJ63r3ag nJAtfla&gjaS (i3TaoC/)63r3gOCQ)1 OjlgOCUmo anJ^JCTDJ. 

(i3Ta6ijlejRrfB)lQa3c!a)jo ssrajCiMooj ssraoroffl^oalocDOCQ) nj(oiao«ji20ojl«j3 
mlnmjo (majfl^aoco)! (israjcftoc/DRnRnjanroltij? g«jT30jl^j "fflrmj 

CrUOtOo. (i3ira)AOC/D«51fro1«j3 CDIcTDJo OJOOQ)J«5)«5)JOJJo ojooqjj 

ojl«j3m1cTDjo (i3Tacml«5)«5)jojjo (iSTaurricffinasS mlnmjo sejananjajjo 
sejnsro)l«j3m1mojo nj^LoJloajo gcoieojl^j. rj^mjlcoJlRRSmlmDjo 
momoi.nj(]ft)0(on5iro)lejjgg 630oiicjo1a5gjo coomjjO^slAgjo cmaoj 
w\(!A mlmnjo amjon^^aeajgg (grajnnooojjo gosTiOjl^j. cma) 
(i3TamDrora)1«j3m1mijo g'D (m£ijejiamj(T3dj,ao(o°l(B rjjffljniimjo 
gsneoccDl. (i3ramD(ocimnsro)1«j3 mlmnjo gsneooo) amjciad_!)ao(o°l(ou)o 

(OlOQ)OCQ) oJJfflJnSdam nJoftitflOCDjaS (OJoJ(S«51froOSJnJ0l^1(Ol(]96)jmDJ. 

gffiflao? c/olfflcrulam nJaaadlocajas c/olfflcscruosjo gsccrrojejsaccrro 
gsccifrojnJaftiadGcmTOOsjo gnjaloBajmDj. oiejanjejso ojejanjnj 
aftfldcujo c/D(o°l(onsro)laa3 0a)j>eoa)o rJoftitflccDjas ao(o°l(0«5ifro1aa3 
0a)j>eocflojjo (ijrejAjmDj. (osnejojorassragjo nJoftfl/locDjas a&oejj 
aoa&jmnj. (mamDRTRnlao? aanlaacQ) oj^eml^jaoftiosnsjggcroo 
a&jmDj (masjnsro) enoroo. 

(3Jla5)1(D)ocnjaJOAo 

(GrarmoaoGj l^-Isos (."-iso«2)S(TO).CD)og as^ocmj 
oJ^Lrflrulo Lwo°l(n)o§. aJtacsLDO (STasrmfflQcnru s^ainrol 
(<3Ta6)6)LDrDraoJ1cQ)(TO)j|(TO)(n)§. (iJTarmo odI ejcroocnoo 
ssjjn^oo. «5)CTUi20«mj(8oj'Dnad(jDi22aJj)e«j). cru(8cyo aocu 
ffi(ro/(TDiaonJcr)joj(TO)1scQ)/frDo t,6rusafflOnJoax)S(ro. orarrDo 

oDI ejcroOCDOo SSJjn^Oo. «5)CTU120«mj(8oj'Dnad(JDl2JaJJ)S«J). 

ajrarrDoraejcroociol socqjckto). socoooojiGomm oj^cockto). 
ajrarajjCBcro/cOTTOl aj ejcroocnl (OCTuaoraoooo (orajajj^ro) ^ajfl. 

g'D 0(.nfS)«5iro)1«j3 (i3TamD«5ifro1aa3 aonla oj^smlaBsaryilffllaBaj 
mDj. ^'D nj^LaJloQ)l«Ki n^i.(0)cscQ)o s°lojl(]ft)a3 ojmila96)jmDj. ssraoj 
acQjejoo (i3TamD«5iR5)l«j3 mimojo g«jT30jl^1«)l(j96)jmDj. ssramD 
(crrolanS njffllenooaojnjaooca (oscn}1«53m1mijo ojlto^anrolasS 
mlmnjo cmaojcojas c/d(0°1(0o gsneoooJlffllaBftjmDj. ssracrolmj csc/Oniio N s°lai1aft)gjas afti4ijcDosm_j,0ooca cruaroorJo moolaeajmDj 
ocaoaanofflj omocDoSiO? gno (saaneiaswi (.sruniZKOjnJccrrolRsa gojo 
crulaBsjmDjGOJO (maoinS crufflcrucro cmamDcsanrocojo (.rJOoJlaBftjmDj. 
(OTaojm gnadsocsnjoaej (saoDo ejg^aoa&jmij. (macrolaoS (magoojo 
63(i3loB«ejjo gsneocftjmolej. g'D (ijramoo (oacTD n^ejo ejcroesfi 
glejjo cru^c^(S(.aDn3dO0Oaft)jmDj. (ara«j)1mo«53 gan (rufi(^'Do3dCDi2 
ODaamoj rJOOQ)arijsjmo«5)j crufic^LQO ciaxrojjo (oamioQJOcftjmDj. 
n^ejo s°lajl<ft)gjo (mamDCinroltijSmlmDjo gcmsojlcfiajcejCQjjo cmamDo 
aa&osnsj ojg(oj(ft>OQ)jo - (israojccDjas ciSTaojocDOJnjjoadsl (saoDo 
aa&osnsj cruogojloBajcfccsDjo aru^jmnj. n^ejo s°lojlAgjo 
^(ffllam e<ftafl(i96)j(fl3CQ)jo ssracrojGrJoaej ng)ejo s°lojl(fti(sgcQ)jo 
g(fflj gcftaflaBajcftocDjo anjcffi«5) (5)mDl(sejcQ)(]Baj«j)amD oieila^sj 
(]96)j<ftOQ)jo Orij^jmnj. (3ra«5)lmo«53 "asaaKflas), (araastrol nj ^anl 
ssramDo" n^mn oj_j|jQjnj«5ifro1a«mjciru(o1^ gcrolao? moao 
(isramDaamDooculffllaBajmij. 

(rocTUQorajo n^crorroiaorarrDcocruiaccworaeciojjO/nTOa 

(i3Ta)roi20 (."-lOCTDQCCWg. SCTOfflfflfDnad oJJ(36TT)§. OTU CUO n^nad 
oJJfflJnadOjIOD nQCU. (TOOXJJi oJJfflJnadOjlCOCTOOffiCnJCQJo oJJfflJ 
oadCUlCJDS. (TOCTUJ) (.n-IOSTD o^OJ OOlcOS. CUpffiOOO ra<)fti9dl6rD§ 
rA<BM%. (iJTaoJOCr) g(ST!5)(0§ oJaai9dg. OT&iaajOaO (i3T&)(Cn20. 
oJ^LQIojI oJJaJo Ln-l(ro1n33oO. (TOBSoJJioad (2aQO(lcft.O gOJ 
(5)1. 

BJl(roncQ)omjojoARrra)1aej g'D osneoo OTaoascmrolRsa (.nJoem 
QOCDfflocQ) as(o°l(oansro) oj(36m1^1(oloB«jmoj. njjfiGcyoaSfiniaocQ) 
(i3ramD(0(im«sro)l«j3 mimojo gasrgojl^lgjgg nruajej ao(o°l(oa5ifS)l«Ri 
mimojo elmDfflooQ)! (ijracrolaa? ggglasS (niQl(B)larLj^jmD oaoofflj 
ao(o°l(0i2j6rri'. (i3ra«5)laa3 (Snjfi 'cnJoeiDiactyo' o^mioAjmoj. (.ojoem 
i2(r!)(s«yro)(]Baoc/3 (i3ramDacQ)ao(o°l«)o nJifieiDiaooSiimoi. (isramDaco) 

« 6nf) 6 6 

fflocQ) cniQjej as(o°l(oa«5ifro(iB«oa5 omjofti^aQOCQxrojifljOffleTDo (.ojoerm 

fflCQ) aO(0°l(Oo gfflflOrrS (i3Woa)(.nJ(S)_J|Oa)6SBglR53 OJJjOrJ1^1(OloB«J 
mnj. g'D (.nJ06maCQ)at)(0°lfflOJJO nJJfflJnadOcfeOfflGCBTOOSJcfcJSlCEDRn 

(S(.(ro. (ijremDfflCQ) aD(o°l(oa5iro)laa3 ojjojoadOAOKXTOJo (.nJomlfiUQoeim. 
(i3ra«5)1«j3 (i3ramjco«5)fflocQ)(ffl1moR53«5iR5)ami ^'d (.nJoenoacoJoooT I ■<ii> (OOJJO nJJfflJnMOa&OfflfflaCTDJ nJ0CQ)6)rijSjnDJ. (i3Ta«5)l6)CD nJAtfl 

csDjos (ojojanrolRsS oJleoojcDo Onj^jnTxrolcnJAOcoaocfcjmnj - 
(.nJoerDnSanocTD (isracrolaoS c/Dlocru; n^rrrojoAoosnenmotij? c/0(0°l 
(CKOTTOlarrfS ssraojcsaojocDesragltij? acrucroifljo n^toJa&ooo cscoonado 

0OCQ)l(OloB«JCTDJ(SOJO (i3Ta«5)JQnJ06)ej«5)6)nm nJ6T5UCnJ06tT)6gT3glR53 

0j6ujj(.nJO6tT)a3 (TOonm crufify(S(.aon3doaoQa)l(ola96)jmoj. oj_j|0mn3 
ojejanjiJIOcftjo cmanJomaB ^s«5)jiJlo<ftjo (araja&jnmj. ssrajAO 
c/ooonm ssratrooccutd) (stdC(B)ai']<&&i(!m>'](si oj_j|Oojl^j(i95lS(i96)jnT) 
ojooajojlocDGrijoaej ciru^fyaD(o°l(ooj_j|OnjlcQ)ocQ) 'cruiaomojocQjj' 
(STa)«ji20OJ0(]ft)jnmj; n^rrrojaAoosnecroowS oracTOjiroacTD aD(0°l(0o 
ajyjajoS cruQom ffljoj«5iro)l«j3 (ocruo n^toraTl^ ri^ejo (.njoermaoo) 

C/D(0°l(06Sr3QgOQ)JO nJJn3dSlariJSJ«51frojnDJ. gRSflaO? (niQOmo C/D(0°1 

(0«5iR5)larrfS 0a)j>eoa)0O6nD. (ara«5)jcsnJoaej ganlm sruonnjjOa&oao 
ojjaocQ)! cruosrucnjuajsnf. 

^'D injoemani laanlaoojlcfldcfcQoccEn oJOCQiaajsjmr) Q(.nfij) 
aoffm gpm1cQ)}gg«n. 

(B)^ <B)1 QQ) CD J OJ A o 

(.oJoeiDo sraruo ajtacnj (.n-ioerDnrol acnjoadps ojoo 
ruomj SCO). (."-Iokstdo odI ejcroomoaocojjg. (rocruao 
rorucSojocQjjnadiajaJjjero). crucSrycaru cro (i3Ta)CQ)j(3cQ)fnj)1 

ffiOQ) Ln-IOSTDo (.6TU(lniaOoJOCrue(!J). t.n-IOS6TT)0 nDl gJCOOCnO 

aoocwjg. «j)CTUi20«mj(8ojocQ)jo3dajiJj>(S) ^(ol (roffl6)cruj(nad 
a^oj aoo(o°l(o (i3Ta)roi20 cq)§ oJj(3rycTuj(. 

ffljcmoamjojoACOTwlaej g'D (israjAjjOoOBcmroloS (.nJoenoaoS 
BonlaaoQ) OKSstDlaBainm (c/Di«5)1acQ) ssejeumo arucsytij) J^ aa30ffimo(STO)(os oJafti3d§. ajrajsraao ajrajroao. (i3TaL£i(3ajosi3 

(0CTU8 oJJaJo (.n-l(ro1n93oO. (TOBSoJJjoad SOOOCIcfcO eOJOJ)!. 
gOjlaS l2(SmOQCQ)nJJ(OJo3daCD OJ(36TTn^1(OloB«jnT)J. (iSWjflJjO 

njoawro (.nJoermaoQ) njj(ojciadm1«j3m1cTDjo (snmnojjo rnnanlam 
oB«oa5 (imjA^aojjo (ijrejCSDRnj&offlstDo (macrolao? ggglcoS oimil 
oBajmnanj oaoofflj ojjojoadmocftjnmj. (macrolao? moaiaooftijmnj 
"i2(smoi20Q)a3". (i3W) eKsmoiacsDmoRRi ^'d (.njoenoaco) aD(0°l(0o 
ojj^eiDfflOAjnmj. (i3ra«5)OCQ)(S) maw ^'d (.njoemaco) ao(o°l(o«5iR5)l«KS 

(imfi(^(.«5) OJ_J|OrJ1^1(OloB«JCTDJ. Wd) QGmOfflCQ) aD(0°l«)OJJO njjfflj 
cfldaaS (i3ra)a95O(0(SC51fS)OSJifeJSlCQ)«5)O(ift)jnDJ. (nJ06rDfflCQ)nJJ(OJn9dm1«s3 

(iSTacDjcDtmmooQxmlmoRsSRTRnanD g'D aamoaw ao(o°l(Oo ojjffljoad 
cmfflomaooQ) cm&ia&offlGccrroosjifejslcQjanooftijnmj. maanlam oJAtfl 
CQjjas (OJoJ«51r5)1«kS ^(.ojoftiocoo oJleoojmo aru^jmoj - (isw) CKsmo 
fflCQ) ojjffljoadaoS aolffloru CQjffijflGOJGiaoAjnDj. gscnjBo oj&kwj 
iJlocftjo (imoa(soj3o ^sanj iJloAjiaoAjnmj. oi^gbooo (ojIcjuI 
ojO(fti_)|o) aD(0°l(0«5iR5)larrfS i2a)j>eoa)ojjo (ijracrojcsojoaej wim&c^o 
oj, (maowlfflom ng)CTD°l fflnDficfldlfflOfflORRS BfiaoloBaanjg (maLQ^oj 
(sojflQ(.au)o(roacim ojoejjo (israjCDOooijo (iswja&jnmj. 

CQ)e€n5)0(3la)(3l2I26gBgl8!3 CQ)ffiJ(3cSOJ(3«5T!»1aej l2Cnfm63T303(j9®J 

(.nJOCDomjjffljsnf. ^(wj Ajsoaan coJoacroonTilaej (maaftiiKoegBaaoBa 
CQ)oa(S)O(0j ift>1oj«j)(imo6u_j|CQ)jo gejoanlaliBajnmjcsojo cojoasno 
molaa? oJoranjjaasTrolcfiaj CQ)oa«no(Dj mloajloimlccDQegBgjffllejo 
(ffllfflloBajnmjsojo (ijrasstaamccDjgg QtawegBag 'cmaj^sojra' niBcra 
ciml«nS (i3Tarrrofia)(ffli20CQ)loB«(Dj(wjcTDj. ^'d mlctyao (sramjmjffll^ 
o^aansftTlejjaaofflj aaojBlAOJOAjjCSfflo wanojo miomGmo 
"orujOnDo" ojrao (STarrrojjRrrolRRS (SDj&csm wnsnlwlasi (i3ra)anj(S)1 
(imca(3ryi^o«RS (isw) ojoaJjCsosttogcoo i2(.a?5)(S(5ra)(S(r!)o aysjcru 
(Klmjsc/Dniio g'D (.nJO6imacQ)aD(0°l(0«5ifro1aej (i3TanfS)ffl_j,o0lQa)ocQ) njo o5)fmj cijocmjo. g(.fiJ<fto®o CQ)ajaffl(.fr5)rajO(0O(siacm (macmlaea 
csac/Djfflam ej,feaiiiao<s«1cQ)1(o1<06)jnmj. n^(.«niao(.«5)o csGaiRn,ftgjo onoilcry (graaajloeaarysjnmanlmocoS oranjlas ctyajqm (."Jc^ocio 
amjoMjiffljo ai,a)63T3gjaocQ)l aoffllfflCDOcolAgoco) s°lan,ftgjcs6n50 ffloa&jnmj. (araowesraglRsS c/slfflcryjo (."JocDom_!,Q<3nnl<e€)jmD(roj (maojatrwejoo (.nJoenoaoS crunnooojoacftosnsj 0O(.«5)o slailaeaj 
nmj. (.nJ06TDamoB«jsoa«5) OQ)oa(0)omnl(sa3oQ)jo aD(0°l(0o mlej 
CT)l«j3iBajcTT)lej. n^rrrojacfijoasnecTDORRS, (.nJoerDoScroanm n^ejo 
s°lojl(ft>gjGSCQ)jo (i3Ta)CQ)jcru - s°loja3 - ssTaja&jnmj. (3ra«5)lmo«j3 
g'D (.nJoemaciD 'crufiojocQjjnado' n^cmj oJlglaBajnmj. ayoaanooj (Sojoaej CQ)Sj«l(soj8at!rra) oolfflcrujo ofljcmj oJ0CQ)jnm«j)jiijl(roi20 
CQ)1(ol<fiajnT)j. (soj3ca(.rrro6gBgjas oj^ermo, oJBo, ojOoSijjO qjck 
ejocQ)OJCQ)jas g^ocoeTDcmrolm wi)a\^o QaoorulRRSrarmanm omsft) 
ejnjfflj6TD(0jcTDj. (i3ra«5)lmo«j3 (imsSi&ioJORnaoSiOj^asTTOlrajofflo lacsmo 

fflCQ) nJJ(0Jciad(SmOSJ(ft>JSl<r!) (SOJ3ffl(.a?5)63r3a5(]Baj f^GJCDlo^OfflOOQ) cruoo) Ana 'gcmj ffilnJlAgjas <3ta)CQ)jcryo Ajnmj, <ma8»1cDO«s3 gcro amosrucnjuffljsns. gaicffioBa ocsmoQCQ) ojj(0jnadan8 (granjoKoiegra 

offjejoQjffljGscxDjo slojo? (araaej8ft,lR5a <ara)OQ)j(TU n^cimj oJocq) gloaananm cmnomo m(53o8,aaj§1(oloB«jnmj. as(o°l(oa5iro)1(s3 

^-SjsjfTioj' n^nmj cu1aDjn^}1^ g'D Mosnoam sriJOariiffljnJCinrolKja cQ)oa«5)O(0j cmnomo m(s3«,a<jj§1(o1oB«jnmj. ao(o°l(o«5iR5)1(53 

grjocimm anj^jnmjGQjo (sracuna cdi^emizow (arajOCDjcrylam cmoaanooj cmnomo osnsj ejssstaaaoBajsnBOOQjIoloeajnDjsaio 

(.nJOojlaeajnmj. oojoaanooj cimat^ooiaonjooQ) nJosac/Djaaa (mem ,,3^, cruLnomo (fflarmcmoerDj CKsmoiacQ) fijj«)joMaa3 <mdoU}eisBg\«A 

(crmlaag ocruanrooRsS g6n50,fi®ary§ (m£ijejc/D(o°lffla)0(oloQ)ocQ) njjoj gQcnjGcmrolmjo omoacsairaanwImjQjggR!). CQ)ffiaTOCQ)oa)OBlo8,g1(s3 

oMaag (i3TanfS)(oo«ji2oaiocQ)1(o1(i9ajnmjcsnjo cmacsgnno (oanm (.nJosro goicsDjas fflLowrajooo (ruanajmnjjo oft,°ia«jro)maijo msajtrojnmj. 

aoajmooQ) njjojnadan? ao«>°l«)onf5)<3aja«5TTOlcQ)jo <i3raas)(oj|0a1(a)j mxmlmoasi w^iiAsoiBizicmemeig (isracSfiJAtil^ goi (i3ra(.riJCD0 aocQ) (sra)«ji2oaiooQ)l(tna9ajnmj. 

(ocrvaorajo ngtooruaocmLoJoeTDacoJorasoojiO/nTOa 

(iira)(t!IZIO a(SfD0l2CQ)§. SCTOfflfflOOnad oJJ(36TT)§. CrU rUO nQnSd 
oJJfflJnadOjIOD nQOJ. (TOCTUJ) oJJfflJnadOj1aD«J)OffiCnJCQ)o oJJfflJ 
oadCUlCJOS. (TOCTUJ) OQJffiJffiOQJ OOlcOS. g§C0ra<)fti9dl6TT)g oJoftiad§. mesragoajjmoj. og)CTDl(ojcTDoejjo ejsesBagGnjoaej CQ)e«ra)6SB 
g1«RS (njcoom crunDocoJAegragjo (ijrejoftijnDj. (ijraanlmoRRS gojcdSoea 
ejssaiBgjas cojojo CT)«KS(]ft)a<^§1(oloB«jnT)j. (srgjGfBW) (ojIcjuI) 
ojoAjjO cojosTOgjas ggglejoAjcTDj. (i3ra«j)1mo«i8 asraojRDjRnanm 
fflcsmoocQ) ojj(0joadanf5 (araocnegBgjas fflCDjjeocflaocQ)! ojocmarij N I <s>" Sjnmj. (ijraLQfiOJGOJBaSKTOlfflS OOOOWIAo nJ'DciMSlAo (i3ra)fllCQ)0CQ) 

A^iaaesBgjas (imou}ift>i2(.nfS)QO(ftijmnj (.ojasfloMOCQjjos AOfflerm 
i20CQ)l(o1ce6)jnT)«5). (ijracrolmoasS (iswRnlocD ojjiijafflCTDjo (.njanloMO 
ooQjmnjo oJ0CQ)jnT)R5) crufiryLao CQ)joe(ro1cimoa)(wi20CQ)1(oloB«jcTDj. 
cimsfti&iojoamife oj^«51r5)1bjo(oo CKsmoaco) ojj(0joadoa3 mlcrojjOmo 
enjcnjuo gojooQjejoastrolcsmosjoAjslctyjsns. mnmlmocsi Gcuam 

o5)(s<^o<pjo cim0«)6tT)ca)1ejj6n3OCQ)l(o1(iB6)6Tr)o. 

aj«j)j{3iDocnjajo<e30 

CQ)(i«j)o ruoffiajo rDlnj(3«rra)e(ira). ajraLoJOoJjj lacDcruo 
cronf). ((3Ta)(Tirf3o (.STUnfflcsenDO oilojonS. on en/tsecofl a^eo 

cruj,. 

^'D a(.nfO)«5ifro1«j3 (.srunCiommoasiRK (.coonl^lgjgg oJlfljoaSao 
ffljas aoDlacsctyosjcftjsl (sraojojos 0Gmo0CQ)aD(o°l(o«5TTOlaa3 

aOanO(SlEl_J,(S«Sro)0Q)JO (.nJa&SlryiaBajCTDJ. rJfflCSnjnfll rJ(0I20(S120 

ojIoo? 0Q)o«(O)onm crujojnjejRnaocffinffllcfiejjrm nj(oiaomfBiaooQ)l(ol 
(]B6)jnmj(saio (araojlsoojaffl amcrujo, ojostrTl (srajfllocuooQjjgg gc(i3l 
ODesragjas cruiajraocQ) ffljoJOOoSijcnn acsmoacQ) c/Dffl°l(0«5ifro1m 

n^(5ro)1(S^(0JOJ0a3 (]ft)S>lCQ)jnTnej. n^CmORRS (.SrUnClOaSTTO (.nJOoJl oj_!)Onj«y)aooQ)l(o1(e«j<fe(i»jo acsmoaccDo (mQcm<&e)Oui ajnujg 

(.nJ06TT)aCQ)OJJO (STanD0CQ)OJjaOCQ) a(5ffl°l(06gi3g1«j3 OJ_!)OoJife0OOQ)l 

ffllaeajAccujo arij^jcTDj. (aTa«5)lmo853 ^'d ojl^eraomaocQ) s°lojo 
(BiaoQj c/D(o°l(Oo ajs'jojnS ojjjOrJl^lfflloBajnmj. s°lojO(oiacimj(ojnj 
mocQ) (Safti4i(.«5)S6ro)a3 c/DfflTfflojnjaoa&jnm csafti4i(.«5)«5ifro1«j3 ciru(3ry(«5) 
cruDltwIanj^jnmj. ^'d ojleermmaoocaaocQ) (aTa)«ji20ojjo mlcmj 

CQ)aOCQ)l«51R5)aCTD nJJfflJnilOifljOaXSaSTTOOSJa&JSlCQXroOcfcjnmj. (sra) 

asmoaoQ) njj(0jniicDl«j8 oj^OrJl^lffllaBajcTTXKlcDoasScmTOanm csracd) 

nJJ(OJciadO(ft>0(0(20CQ)l nJOCQJOnJSJCTDJ. (SO) Ojlffi«Tffi)0CDaCQ)at!rra) 
nJoSitflcrDjaS (OJoJ«51R5)1R53 gLfiJoftO^O OjleOOJCDo ariJ^jnDJ. 

srujraulcQjjas m1oajl«j)Oj1c/ojociru(ojnjaooQ) oj^anroleco) cara) 
ojle«TTOomo«5i20ojlaa3 c/D(0°l«)«5ifro1aa3 (.nJCDom (araoc/xojojaocQ) 
oolfflcruocQ)! a&ejrJlaBajnmj. n^nrojaafcoasnenDotij? g'D fl^rusoJl 
aojo(iruo«5)anD 630(S(oo oJlniiccucinrolejjo gnmtwlaajas a&offlstDao 
(ftjnmj. nj(Dcao(st2(.nJOnj(ffl1oQ)lejo<e5a§ ngoojjaofl^JiO ganlarrfS 
(arajOJC/ojjajsnsocfcjnmj. cruBOiiJOfflcrnoaiccuo ganlao? ojej«j)j 
ajlooftjo (iru«5)_^eonad6mnfloajcQ)o gRsTlaa? gscrojnJoMdnjjo (msja&j 
nmj. cruanjjisooadsmcDlcEUOQJo ganlarrfS gscrojnJeftaiojjo (maja&j 
nmj. CDjjOmfljofflo nj(O0o«ji2oojj0OCQ)1 ciruoCQ)jce<u)0O(]ft)j(]ft) (roacTD 
ojlffisrmomaoQ) c/ooTaanrolaaS acD^eowojjo. "aoncim'' n^cim moa 
(crroltijS (.nJcrulfiDfflocQ) nj(ooo«naocij ojoejjo (i3ra)CDO(oojjo (srajcftj 
CTDj. n^arojaafcoasnenmoRRS nj(O0o«5iBioojj«5)anm s°lojo«5iBioanaa3 ojoaDi i2j(S)ejocQ)Oj cimoa)mooj(oocQ)6TDojjR>jnadom aso) njatau 
nCKcrrolaa? ojo«5)l«j3ojaffl n^nstroloeajcftayjo (macrolamoTaojlas 
oJlglg crujcsDo asegralojffllAcsyjo cara) cruocjua&na cairacsganaanTO 
(.nJOojlaBajcfcCQjjo arU^joDj. (.srunfflnstTOlaa? <ijr5)ConBi2CQ)cruj(oj 
njocmro (graolsTOTTOlgjgg eetwomlcftaa ssffllaeaejjo eccuelrtjxoocftj 
cimlej. 

so 

asmoacQ) c/Dffl°l«)«5ifro1aej (aranfrocojjOalcoocQ) (aTa)«5i20Ojjo 
njj(3(sryO(i&(S)aocQ) (STanD(ociru0(r»c/o(o°l(o«5ifro1csejcQ)jo (.nJoemaocuc/D 
(0°l(0«5iR5)laejcQ)jo (aranfOffljjOaloQJOCQ) (i3ra)«ji20ojjo cara) njoaotisiao 
ojj«5)onT)OQ)0(]ft)jnmj. 

(rocruQOGJO n^crocruiaociaeciooGiccuoGaciojjO/nTOco 
(<3Ta)«5i2onj1ffi«TO)ociofflCQ)cnys«J)6)fflcr)oad ojjcaems cru ruo 

nQrOi oJJfflJoad OjICJO o^OJ. (TOOXJ^, oJJfflJnadOjICJDCQXroOffi 

rDJOQ)o oJj(ojnadaj1cjD§. (rocruj( Lwoofflraooj oolros. g§(!J)o 
raaftiadlemg oJas^g. ovcrojiiajroTTOcog oJ<fti3d§. scqjoot (<3t&)«ji20. 

ffloDg oJJaJo Lo-KTOlnadOO. (TOBKoJJjoad (2aOO(S<a.O eOKOl. 

goJlas ojlsaroomacQJrjjffljoadaaS (aracTOOcmsn oJleermom 
aooa) aD(0°l(0«5ifro1aa3 <ijracjo1nadoo«5)oojo(G) s°lojo«5i20ojlaa3 oj^sno 

o o 6m 

CDOifejcimj. (srajfljjo nJ06wro)l§jgg aamomw c/DoloaccrmaBaogjo 
g(wj ciruj(]MdaaocQ)l(oloB«jfm(roj a&oostDo ^anlarrfS ggg1«j3 
ojmiloBajfm carajCiJEOoj (sracDjjfflOAjcTDj. ojle«TTOomaocQ) njjoj 

niloS (ijraCKOa&jnmj. g'D fflGmOfflCQ) C/Dffl°l(Oo nJJcSeTDQOCQjlffllflSaj 

nmj. (3ra«5)OCQ)«5) g'D acsmoaoo) uaaAoiamflasi (sracroj ojjjOoJcroao 
OQ)l(olceajnT)j, (gracroocoxro gi) aocDoaoa) ooolcoroTrolssS (macroj gpmloQijgg a(.as)6SBg1«j3 g'D ojlffisnnociQocisiaoajlonS annl 
aacQ) cu&em\sJ\(a\(B€)icmi. 

6m ^ 6 6 

oJSISU OO (D J Cll OcBs o 

ojIffierTOOciDo CQ)©6n5)o (TO 00 J G (TO . ta,(8(2)mo6rT)n 
(ooojecro/ojlaj. culffierTOOono sracuos raxSscu. (.si^nci 
esj(nadoi2jojomje«j). culffiSTTOOooo isrur^ e^ijerajra. 
(oonjaoe^om t,"-ii2cif3j(«j)l. c/o(o°l<s(o oJOoJeciooo nnlcmjo. 
rrocSryoofS cfeoaon? rmaooonjo) ^(ol (!J)fflfflrmj(nad n^cu 
c/o{o°l(o (srajcniao cq)§ nJj(3ryrroj). 

g'D fflC(TO)«5iR5)l«Ri ojlffisrrooroffliaoojloa? annlaoojcSaDmojjo 
(.srunCKOjoJcsasKTOOsjAjslQa) (sreanlanS gnJocrumcQ)jas nflejojjo 
oJOCQjjnmj. ojlssrroomcojnjfflocQ) (i5ta«j)0CQ)(w 6tijj(su1(scq)osjajs1 
(ffl(.rajnjQOCQ) s°loj08!i20Ojj(fflanm ctDeaTOCorwlaaS ODjeoSiKSaBKOjnj 
fflocQ) njj6rD_j|6gBag ojloman^anaooBajmoRnjo (i3racsm_j|Om_j|ej'Difl3l(ft> 
(ft)<3a26SBag (i3T8eloj^(3Jilarijsj«5T!S)jnT)Rj)jo (ijrajcftjnmj. mnanowoS 
s°lojo«raoojl«RS mlnDjanacm og)ejo AKSaaesBC/SaBajo ainjaem 
ejeloBajcTDj. n^ejo g(.n3lcQ)6SBgjo acsmoffljojfflOAjnm (sbojctocedjo 

CimfiC^GiaSciMOfflOCQ) (6TlJaCl(OJnJ«51R5)l«RS g'D OjlffiSTTOOm fflCQ) S°lOJ0 

(onioojlacDcmmanm (scruoj aru^jcfecspjo sjrstmotmjofcgjas injcu^ 
coTffiTloftiyfS ajsHcoJOCQ)! ganlmj omjeuo ng)tirra)1.^jaa950sjiBajifl3CQ)jo 
aru^jmoj. n^aansftTlejjo (ruocjUoSiOS g'D ojlffi«ro)om(ojnjaocQ) 
(i3ra)«5i20OjlacD«yro)acTD (.eninCiaanDj CDoloeajaftpCSBjo gno CDOcoeno 
cq)1«rS mlnmjo atwcml aoooajTIffllceajoSiCCDjo (macroocoxs) wi) cdoco 
aDCQ)1«RS a«5)oj6n30(ft>o(ffl1«)loB«j(fi5CQ)jo (israLoojo ao(0°l(0OBl(ft>g1«!3 N I ■<m^ (m£il«j)iaocQ)l(o1(e€)jmf) ngoejGGaolcQjojjo fljraanjGoJooej srufjucruj 
ffljoJOjjiaocQ) (.sruaoaanro 6)«j)olfiD(o1(jB6)06)«5)CQ)l(o1(e6)j(e)CQ)jo 
Orij^jmnj n^&l«j3 ssraojcT) (araQCDAsnaegBglejoco)! cruniJOBl 

^1(0l(]96)jnT) nJOoJCim6T2LICQ)(OJnJ0OOQ) C/Dffl°l«)«(iSro) gCSdJaftfldl^ll 

n^ejo flloj_!)Cseoc/)6st3csgcQ)jo (aramjeojlaBsjojoa? a&iplcojjnDj. (SO) 
oj1e€ro)OCD0OQ)(ojnj«5ifro1«j3 (manfWffl^oaloDcrDocsylffllaBftjnm 
(<3ra)«ji20oj (mdjB^o njogwrrolgjgg (i3ranmfflciru0CQ)(niQjejao(o°l(o 
(crrolejjo (.nJ06TDacQ)(ojnJC/o«)1(onsro)lejjo acsmoaco) ojoj c/d(0°1«) 
(crrolejjo cmflltKloiijmjjnm (SO) njoceniara oJcocsaaojonS (tooctd 

ODOcftjnDJ. 

(TOcnjaorajo nQ«5)cnjiiZioraj1ffi€ro)omaoQ)0(3(S(ioj(0/oro)(D 

OTa)(!JTao//cnn3ffiCn)§. eCOfflfflClOnad nJJ(36TT)8. CrOCUO o^n3d 
nJJfflJnadOjIOD ogOJ. «J)aX)J> nJJfflJnadOjIOLXroOffiCDJCQJo nJJfflJ 
nadCUlCJDS. (!J)CTUJ( (.nil CD) (11201 C/OlcOS. (3120(360 GoftiadlerDS 

nJtfti3d§. t,"-iKmora g«5n!)(o§nJoftiad§. orajfom orajCtmio. Lsruma 
ojjajo L^-KTOlnadoo. (n)f3(3oJj)oad (3aQos<a.o eoj(C)l. 

goJlos (aiBimmacEDmocQ) oj(0i2njj(0joadom oj^6TTn^1(oloB«j K oadoadoocnjoJOcfijo 

orecTUffirmoj cru eojcoH. (macrura i6mGni2^(sf\ ecus 
GrU(d). oracrocnl (.srucinfflcron (3aJ(3rajG. crunroGmcno (oetroo 
ojlrajconanl. 

^'D fflcfw cmrolRRi (.enirja coTwIooS cru ccrw o co) laoml 
oB«jcTD(rojffl<fe06n3jo fflom1oB«o(ro1(o1(i9«jmn(rojaift>06nBjo ggojo 
(fiijcno a£iejo oj1oj(o1oB«jctdj. n^««!)Sftnejjo laGojoiijjrrfS csruacio 
(iswcTtxmTOOAjcTDj, (i3W(roocQ)(d) (.sruonacsiao ^'dc/djcbcsooo ^ej 

ng)CTDJ rnlCSLICQ)1(iB«J(ft>CQ)0O6tT)Sft>1«RS WiCUCtii CimC51R5)O(0nfi1«!) 01000)1 
(SCinoB«jmnj; (i3Ta(TO0CQ)(ri) (SClf\)JrLjOiiJO(0lCQ)OCQ)1 Cn)raOiLjO(0(!Sro)1«j3 
rnlCTDJ (.Sn^SCDJO rO°liiJ|.nJce5^(B)1(SCQ)OSJ(ft>JSlOQ)OJC10jaOCQ)1C5ro)°l(OJ 

CTDj. o^oansSilejjo QrnjoadjjCKS (.eninjzKiSTffilanfB CQ)LQ0(6(mfl 

(0)(0)JS)Rrra) (.C/)aril(iB«0O(0) (.enjaOOJOSneCTDJ (n)oC/DCQ)fflaDl(B)Q0CQ)1 

ojlc/ojcimloB«jACQ)jo (i3Ta(S)O0Q)(S) c/oocim(.(S)6gBglejjo fflnDOffisrroornl 
Aglejjo B^rusculc/Bjocroffljggcroj AoostDo wicu&cri oD^gcq) 
(OTTOlfflS g'DC/oj(B6)rr3 cn)(sifS)0Q)1(5n2«j3 ojj^ennojlc/ojociruo gsnso 

AJACEDJO OriJ^JCnDJ. o^&1«j3 (i3W6St36)mCQ)Jgg fflClOJotlJjOClD nmj. (i3Ta)fl^ooCfD«5ifro1«j3 nJoeiroTTOlffllaBftjnm cine€ro)orD0C!a)s°lciio(si2o ffisrroornlcEDOccujo cn)(S)ojj(ojniirnocQ)jo (i3Woc/)°l&(oloB«jcTDj. ofljcrroj cifltij? mlcnojo e1nmiaooQ)1 ssrafKlofK? gggl«j3 ciiciruloB«jmn 

GOjaOOfflJ (<3Ta)(iJI20CllJ6n5; (i3Ta)rD(BaCQ)nJfflfflO(B1120Cll (i3Ta(roO(ftiJCTDJ. 

sjTacrolGrDosja&jsl g'D ciflssrmorn iaoQ)njj(ojniirrfS cii_)|0oJ1^1(tna96)j 
CTDj. (i3ra(TO0CQ)(TO <i3ra(TO g(w1(?58tirra)6)nm nj(olnjj«l6TDiaocQ)1(tn<e6)jcTinj. 
ciiocru(B)OJCoifwl(s3 (macsijnDocoocnn cru(2cru«n njjtojniinaoffllejjo 

gCmT5)iarDOCQ)(roj(]ft)Offl6tT)o 'aJJOJoMCT?' nffiOD OJOaBSlOO) (i3TaCDJ(3«n£l 
iaO(]9«nCQ)1ffl1(]B6)J(TDJ. (StdGqnDo ClflSSrmOrDnJJfflJnilCDJtKjej^o CiJTajAO 

(0(s«5ifroosj(fi)js1cQ)curnjo (araja&jcimj. (std) cifleermorn laoo) njjffljnii 
cdIrrS cii_!)Ooj(S)iaooQ)(S)j cfcooerDo (iSTasgnDo njjtojniioifeofflrnoccul 

nJOOCUOrySJCTDJ. nJoftfl/lOCUJOS (OJoJ(ft>C51R5)lR53 (SO) (i3Ta)m(BiaCQ) njffl 

amuaidiaai (maocfissiraag gtnJcftooo oj(36TTn^1(o1(iB«jcTDj. (.niloo) 
eociio (maGijancOTTOlofT? calfflcmocfejcimj. ssrajCDCBacoJciDOCQ) njoiao 

(iJEOCll n^ejOCU(3(i9«JO (.rJlCfflCDOifeJCTDJ. n^fiJO Slojla&gjo 6313)0) 

(Bocmro cscnJialoBajmnj; ng)ejooj(ojo (i3Ta)O)03o (israjCCOanlaBejcTDj. 

nffjCmOCSi (Saolemrni&lSOCSWXmi a&OfflStDo (.nJOojIaBSJCUOCKS (ftipl 
CQ)JCTDlej. g'D '(.nJlcmeOOJo' (i3ra)0)(BfflCQ)CDOCQ) nJ(0iaO(SiaOr!jl6)fT3 

63(oj (.rJCDOCDOocmiaocftjcTDj. (i3Ta(rolo)0(i53 g(S)j(B)anm (macsijnn 
(inrolooS (.rJcoocDOoCfiiaocQ) c/oltocruocftjcTDj. (siaooo ojejGCinrocTOjo 

(.rJCSiaOBo gSGCOTWRnjo iiilOcftJa&gOcfcjnmj. (i3Ta)0)(Bo(S)6)CTD oJffl 

laoamioojlonf? lacD^oocociijo sjracKjcsnJooej (.srunciocroonm ^(dloo? 
ciioejjo (i3Ta)CDO(ociijo (maja&jnmj. oJoaocBiaocuj (ijraojccyciKOnfiIcK 
o)0(r»(0)j cftOfflstDo ssTacsgnncOTmlofr? (OJoJgcotwccdjo (stdoweisB 
(sgcQ)jo 0Q)L£iofi(5ifl(ojnj«5ifro1(s3 ciflojfflloBajciionf? ciruo(jul(iB«jnm«5) 

ej. g'D (.nJ(]ft)(06tT)«51frolR53 ClfleaWOCDiaOCUCiStTOlmfiffllflo S°lOJ0(S1120 
OOJCTDJO (i3ra)CD(T3iaCQ)C01R5)lCD^(01flo rUffliaOCOTaOOOJCimjo (Stdolff\(&, 
(Ol(]B6)6TDo. 

(ijrdsjciSTB) (ijrarnjriJOoSiCOTwIoej i2(.nfS)6SBC(3 ^'d (isWjCDCBiacsDoj 

(BI210(!JI20OjlafT3 ClfloHCEDfflCiSiro) Cll^6tTna96)inmCllCQ)0ifeinmi. 

O 6m o id OcftoosnecTDORRS oj(Oi20«!iaoojlao)oB«jol^jgg anwisemom 
(OTTOlarrfS (ijrejGjjoJsl (ijraGijnrxmrolofKS CTtxmroccylejjgg ojlc/ojocruo 
(0)onmcQ)0(fi)jcTDj. oJoiaoRmioojlonf? cimcoiR5)CQ)1«RS oJlc/ojciml^jOcfto 
enelffllasajaiasftilRRS o^aansfclejjo 63(oj cruiactyo o^aansftTlejjo lanDO 
oJj(ojoadO(if5 a^oJcq)o«rS cruocurncculro? (ajyjoftri acDjoadjiO) (ijracsij 

nDOCmro (.nJOojloB«JOJOn(3 aft)S>lCQ)JCTnj. 

(!J)6)6)CrOJ(nad n^OJ C/00(0°l(0 ((3Ta)(?n20S CD) oJJ(3nJCrUJ(. 

goJlos i2jnf3ojfi6rDfflO)jcim(o1^ (i3ra)O)O3i20Q)on(8 (manrofflo 
(saocii crujccDo (i3ra)O)03fflCQ)ao)CTDj oJocmarysjcTDj. cmacsi^nno (isw) 
(i3ra)O)03cacQ) (.eninCiRrrolofT? cimjcQ)oc/D(0°l(DOj(8ccifwlcQ)0CQ) (macroxoo 

(StaOCllOcftJCTDJ. og)rTrojOaft)0«6TBCTD0«RS (iJraCSIJnrXOTTOlfflS C/t)(O°l(0 

(OTTOlrnjo oonj(S)0)jjrora)1o)jo cq)oo(S)0(oj ojjjanjjOcruojjialej 

CQ)0«(S)0CT10 (SO)(0(SCm?5) nJO6TUTro1(0jm0 (ijraCTDfflCimQCEDOral nffiQiOimS)] 
(SCKScEDJo (i3ra(TO)(0JjOia1CQ)OCQ) oJ(OI20(SBOOJOCQ)1(OloB«JCTDJ(SOJ 

(ijracsijnDo crujcsyo mcsaimQcm wicmoipmlwo&icmi; rnnaqoT) 
cmrolanrS (macraxoioial dooffliiaoAicTDlej. mcrolrnoRRi ooi 

CQ)0O(m0CTDJO nJOCQ)0O(B) Wi) Ojfi6TDCn0oJfflCTU(0OCQ) gOjlaS(mTOOCTD 
(ijra Cll cm 0)1 njl oB« J CTD J . 

cruosnjfrujQ - lajAglRKS oJ06TUTro1(o1oB«j(TD (OTdocracorrolciRi 
ceruarasxm® 'ajracruR!)' o^jcnojo 'cruai)' o^ocmjo aornlifiajcTDcrojacfto 
snejgg nflejo oJoerorrojAtf'leiRrrolfflloBajcTDj, (ijracKloo) ccocifl^ 

6303(00 l2CDJollJj(8n3CQ)JO l2CDCiml«Ri CQ)0«(S)0(OJ (.nJC/OCDo gBl 
oB«JCTDJ(SOJO Wi) CoJC/0O)aC01R5) 0Tlfi6TDCQ)1^1§ Wi) (.eTUnCKOTTOlonf? 
Cim(51R5)CQ)JOS (.oJ«nloJ0BO)o O)SC01R5)JCTD(S)1cnj(SOJ6Trgl (.C/0J(S)1 CrUJCQ) 
fflOCQ)1(mTOaCTD (.nJCfOCDo (8lraCU(0)(0lnjl(iB«JCTDJ. 

oreiDocscroo/cnj t,"-ic/ocr)o§. gfrooojlrajomajo csej0aft)O 
cs(.oJ(S)jjoft)C(5ucn cfiaj(ro°l. (Grajdono oj1rajocnf2jo csojoofco 

CS LoJ (TO J) oft) CMJH (Zmj 12 C/O en J (TO g . N I ■<H)= gml ^oJlos mlnmjo QnJs^oe^eisBui (i3Ta)(OoeloB«jmnj. 
(i3Ta«5)l«j8 (srd)a\j (.njc/omo nffjexvstcmocsi (.sruncio gosns&lffl? 
cmacolom cmaolccuocmro (arajOfflSftriejjo aal^j nJosejOcftcmrolRsa 
GnJOAjcTDjcssneo gejcsouo? (osneoaaroTB) (.njoomo (.srunffloastTO 
(i3TaolcQ)jnm ngaansanajjo sermoml afflstDomarocoo njoeejocfto 
(.nJOoJloBajcTDjsenio gejGCQjo? wi) oJlrajonaoffljo (.nJOoJloBajcrnl 
ej. <i3Ta«5)lcDO(i53 ^^D ajmooaoccrro (.nJoomo oJlGJonaocS (esrmomi 
(B>ui) (.srunciansro) (aramjeojloeajcTDjssneo gejsocao? gojocajas 
aojnJsloaJOCQfl lewnm&csm cru^nadsloyjas AOfflsmaoco)! (tJostottoj 
aa&osnl (i3Ta«5)laa3 crucsrwaoQ), (majCruRnlcfe^Siaanro, oj_)|d9(ro0Oce«j 
nmj. rJlonD '(WRnarucrojjO g(fflj>0rLj(]fti4i(SRy)...' g'D cuoSi\,ao«>o ^ cS(ft)a3(fi«jnm«5)jo (majoo) n^ejo soDCSajanmoQOQ) scoccrrola 
(iruinadsl^j. (3ra(inocQ)«n gcmlan? croffliGUrjacsyaocQ) (Ojnjo mlcSeml 
^j. <i3ra«j)lcDj(saoniio crujcojo <i3ra«j)l«j3 (.njcsojc/ol^j. «5)nT)l«j3mlnmjo 
gRKSrynmaocQ) g'D scoccrroltij? cma) nJosfflc/ojarrS ajcsmKroanm 
(.nJOjln3dsmocQ)l(ojcTDj. g'D scoccrTO (i3Tacsgan«5ifro1aa3«5)anD crujaj 
njaocsalffljcTDCSryoaS (i3ra«j)1«j3 cmacsgnno (.nJOJlnadSQOa&stDaocQnfflj 
nmlej. n^fmltojcTDoejjo soDCSnJcromoacrDaocQ) scoanrolra? (i3Ta)«5i2 

CrUJfflJnJOStTOORRS nJ(OlnJJ(36TDfflO0Q) (30) rJfflCSnJnffl nJfflCSaC/DJtOanfS 

ojlsooniicirujffljnjo - (aracsgnn«STO)lQn? oraoiSffl^oalocuocQ) crujffljnj 
onrolanS carascsDogo - cirunJciMSQ0ce6)jnm«j)1mj(soj6Trgl 'gno so) 
(crrolam cru^nadsl^lg (stdaqnDo (Std(sfl(si crujoajo Ajslaifeo (.oojaril cirunJciMscruj(0jnj«5ifro1«j3 cairacsgananrolaa? nxxmroacD) (.njaril ggjmnj' n^rmjgg aoo^JiO nJoeiRrrolffllaBajnmj. (.nJoJlnadsaoccucrol 

nJOflloB«jmnj. ngyoo (aracDjojOcft^ccrrolcoS escTDja&jsl crunJoMS mjGC/Oniio (sraGgnDo aj^nstroojjo (araajcSastTOOjjaocQ) (ojoJccrroltijS 

aooQ) ojiijmsgiBaS ejeloeajmnj - 'csa&o cson^ojom^an? a&s (sracKoccucd) AostDanjsjcim nj^Loil, sejo, Gcroscru n^ciml ej«5) 

(.rjoemjjoan? ocusflnM (araja&oc/o (arajCQCsmo m crujjORn.' (STa«5)O0Q)(S) ssiogjas (Ojojccrrolejjo caracrojcsojoaej ojocq)j, (arajcftoc/Do gsstaam 

g(d) (srajcftoc/DaocamocQ) rj(O0o«jEioojooQ)l(ol(i96)jnTnaej8ftri«j3 (arajfflj a&ostDanjsonsro) ej«5)63r3gjas (Ojojcmrolajjo (.njcrojjoftitiarijgj. 

s°lojl(]96)jnDj? (sOj&tB&i (.njoj(3a5if5n<e6)jojoa3 (feylcQjjnmj? <ma8»o rJlnm°lsj oialernlaBaarijsjnjonfB (ejtflcEDjnm ojlaxoTrolejjo ojaSernl w<s) K°lojl(ft)gjas (.rjosmmjo ^jejmaijo nJoaoasiaoojlacD (i3ra)(.c/o 
C!a)1^1(oloB«jmnj. osneoaaccrro (.nJC/DcrxcrrolmjastTOOfflooQ)! ngyoo 
c3tacDjojO(ft>^«5ifro1«53 goBaoojjO oj_j|d9(roO(iB«ncQ)l(ol(j96)jmoj, acDj 

nMJjO? nJ(0ffl0«51B10OjlaCD oJJ(36rDfflOOQ)l <3TaolCQ)0(ffl1(0l(]B6)jnmjGOJ0 (i96)arijsjojoa3 (]ft)S>loQ)ORrra)OjlcD«5ifro1ejjo ojIqjIcd ojcTO«j)j(S6)gocQ)1 
(ojojorra)(oanj§j. ganjGnJoaejanacTD (sira)(.w)(r!)o meicftjnDtKjo 
CD(B3(fi)a<^so«5T!S)8»ji20CQ)l - csruancDCSDjo soDOjjo - gegBacD 
n^ejo ffljojonrolejjo n^s^mow ciru«5)^ciruj(0jnj njosac/ojao? «5)acim (stasganacmTO (aTaejnj«5)ao(.«5)ao(r!)lGrijoejjo cruoc/DoculaBejnDjGOJO njej moaegraGgaujo ojoJsgioGgocujo ciruj°l(ft>ffll^j (.nJCKjjcftaiaocQn. 

(STa«5)jQja(0 (araojnS smmafflstDssiogltijSciolnmjo csaorJlaeearijsj csra) nScftmoaa rj(oao(siaoojj«5)acTD mnaocDjo (wlnaciDjo (stdjW 

cimlej. ajmooaacinro (.rJOocosninlcDjRninfflBiocQ)! n^goo (atamjojo n^ejo (0joj«nro1ejji20CQ)l«jTi5)°l(3nT)j. (sracrojfeotostDo ^6iro)omlAC/3 

(ftccrrolaoS gnjcruoano(o«5ifro1«58 (.oojanl crujcojo njooojjnmj: - 'cru nJoocDjcimj 'g'D (ftoemjcfeCQjjo Ga&aSceeijcftccujo (.coonlaeejcftccujo 

OQ) ngojo oj1«5)... (ara)mn30CQ)0o«5i2om0jnJcruo(.(]ft)O0«5)T (aTa«5)O0Q)(d) arij^jnm n^ejoccrrolejjo cruRn^arujojnJciDOCQ) nJcoaociJiaociijcKanm 

'cQ)oa(0)0(oj«sro)a3 gtnJcfcooo nj(oao«ji20ojlacD oraoloQjjnmjcsojo (mnlcrolaajmjjnmj' o^crn. 
caraojoS UBtaaow] (aracimacQ)o, (.njoermacsyo (srajralaaoccuojacQ) (.nJOoil^jacfcosne (araojcruomo cairajCDtBacsDCDOCQ) nJOGfflc/Djfflam 

(.nJOojlaeejCTDJ.' 

cnJoStucnjDo - ^'d Mwotrjesragjas gcorwoaooQ)! (.c/ojanl (.srunci 
(crrolao? orujffljnjojjo oodsanlccDjo oj«l6tTn^1§ <m5)(3_S|ansro) (sramj 
ojO(ft>a5iR5)lR53 ocDoaanonm cruo(s&iioj0OOQ)l cru^nadslcmjas gojirs 
(.(ftaacmro ojIojcoI^jgojo (STa«5)l(jmcQ)jo ojlc/oflaoco)! (.coonlrylaeej 
nmj. 

(sca)o/cft)O(20Q)rtJ). eruoDj cnjj(Oo Ln-isoscoaoora)!. cru 
(TO Sojo/«j)rjjj«j). CTU (rorjcru(!5)jnj«5)0 ^Go crucbanaoTO^ 
s«5) CQjralrao s^loru. (TOtrocru^nadSJO (oeraojocnjLn-iofulwo 

(ojd&coo. aj. mleJccwcDo aJociolejciDcno aj. rulffifirroorDo 
ajoojlffierroocno aj. crucrojjo ajoon^croo aj crucrojjiaenjro). 
coralrao (fe'lo aj. (ro«5n}(!J)j)i2i1(n)j(0 aJofeadecro. (rof3SnJj(nad 

6iro)oa3 momo (ojnJccrrolRjfS sml^j oigaacsyculaft) 
aoocalccrrolffljo n^rm (STa)(0oeRrra)l«j3 njffl(.snjaCinj(OQ0c/Dj(oa3 oJlriJO 
(ol^lffljcTDj. ^'D oJlnJOfflcsanroosjcftjsl (arasgnno (KnJcrujariJCffiRnj. 

(STa«5)0CQ)(B) S°l0jla95gjaS (fti(3ai2l2CDJ(im«)1^ CrU^nadSl CDSCOTTOSm 
aaCTOJO CrUSfcejnjl^J. gCnJAClfflo CrUfflj&irJl^ goB«06mjCTD85)JO (TUoj«»aooDjaJOAo 

oracruGJO ^ramco^ OTdjOnjIcro. (oecroo qqcu crurasooo) 

(TO. (OBOrtJTaOOOo CrUJ0Q)l2tft)J(OJ(!J). «J)Cnjl20(OTTO«mJ2tft)^(!J) 

(imj(ft.^acniQjej(0jnJ65Bg1«RS (.nJoSiSQOofcjnmajnmj ajnii gno 
s(U)(SiLjRnmoQCQ)QOCQ) scncinro (ijracruR!) (gra8nocQ)«s) (aTaoj_)|(iB<in(oj 
njimsflasi (i3Ta)(r!)l(0jcTDj, wi) (mdcu\,<Bmoaj(runw'\(si mlmojananD 
cim(ffl (i3Ta«5)OCQ)(d) moaojnjQOCDOjjo scuxsrijanmoanacftOjjfflooQ) 
(.njanjjoftiti scnccrro gcoTBOjl^j. nJoaoRnaoojananmaytroacim (imjcQ)o 
g^D sojucsnjRnmoRnaAfflocQ) scncmrolarrfS (ojoJcmrolRRS (israjaBSilctyl 
(oloB«jfmj. (i3Ta«5)1mo«53 oracsgaDcmTOlarRS moao 'rrujA^ano' (an 
nmasTTOoam ganeocoxw) o5)CTDOCQ)1«5iR5)°lfinT)j. 

CQ)6)6)GJ (onsrojofti^troo (oecruo 0001 crus. (ocruoSoD 

OJOCQJo eJ6TijU)J0//ci0n3°l eCUCrol eaft)0 Snnj)OJO(lDJ|0«512dft>§ 

t,oJ06rDj(0(3 ccwsraoad OTd)<ft>oao ordjCncnBO 00 cruj(0(ro. o^nSd 

GoDJ) OJ0Cnfr3CQ)0«J)l. 

ffljoSnJosroira) ojfiennmRrroltij? 'omjA^o)' moaaytrolRsS oJocq) 
arijg wi) oj(0(.6TiJaffl oj(0ffl0(si20oj ojo(iru«j)OJC5iR5)l«Ri (oomorujffljojaS 
((STa)CDn3Q0Q)a3) (isWjcftjnDj. gcsgaDoanacTD ojociru«»njlo95fflocQ) N I ■<5o> K (stdjcnmo (i3Ta)aft)jnT)j. n^rrrojOcftoasnenmoRKS ssracDoral&oejo oJlasS njj^eTDcruQltKl (.nJOojloeaocoiro) (ruiacEDo ojaco, ecnojoom 

0J(O)«j3 scDmeifflsmesBgoaijnT) cs'TGJOofljseusstaag ssramjeajl^j mlooffifflo cmafflloBaoanloloBajnmcrojojfflffl g'D ojjmcSe^naeccuo 

ojffljrm ^'D s°lojo«yiaooj ^no (ocruaoQ) iewnmacsm (.nJOoJl^j - smmi2(06TDecQ)o - ogjejooj^oeajajsnsoAjo. 63(0jaja3 ojejlco) 

«5)onm (i3Ta)CDn3CQ)jd9(O)0OOQ)l«5ifro°t(ojcTDj. g^D nj(O0OCDCDn30CQ)CDOCQ) ojlfljosmo aD0(im(.«j)ffi6m)(scD0 (irujoQJo oj&floQ) ffisrroomlacQJO 

njfflcsac/DjfflGCDOs g(dlaa3 cruoGoaJocno msaBaocKlffllaBajnmcrojojao ojenonjulancsmo (ijraja&jmolej. o^arojaa&oaaTecTDORRS wi) njoso 

g(5flmj 0Q)oa(O)O(oj ojlcuccrrolajjo njjcSerDommo, CT)l(wj>omn3o, oojaoB o^ejoojojas (saejjo eaemo mscmrojnmj; (i3WG§nn 

cmaeusnorLUomnBo, (mamamocDrrao ^oj (.nJOoJloB«jojoa3 cruocul (mrolao? ecoeTDaooBfinlaa&osnej (sejo<fe«5iR5)laej r.fl)ejo ojjjOJcruD aBajnmlej. ganjacfeosnejRnanD (sO) ojocrucroojlaft) (israjCDmcrujcojoj 
nj(oao«yiaoojlaa3 (macirucrolsnjatirra) cruGtBaDOanlRniaocQ)! (.cnnnl 
aBajojooS (fttfHcQjjnmj; n^rrrojaa&oasnsnmotij? g(s§nno ssiraja&o 
c/DGccrrocsryoaej oj_j|Ooj(]ft)CDOCQ) ssTajCDmnjfflaooiaoojoAjnTnaej 
sftTltij? (3ra)(3(]9® ^"lojlaBajojoaB aft)S>laajnmj; n@(0)j (.njoemmj rueil 
(fiajojooS (]ft)S>lcQ)jnDj. aocRnaej <3ta6ijlej«ninl(sa3cQ)jo s°1oj1«j)o 
CDl^fyanlaBajcimtKlmjgg ng)ejo ai_j|OJcru£i(ft)gjo arLjcfficrolffllaeaj 
(TDRn (isracsgano (roacTDCCDOoSijnDj. a&jsoatK, gno scoccrrolaoB 
n^ejo e'r)«j)1(fti(.«8'1o»<fi'gjo mlccDalRnojjo oj_j|OJcm£i1«J)OjjQO0Q) 
(0°l«5)l(r!Jl«53 CDS<eajnm«5) n^sairaacT) cruocoloBajnmj? (maajflciQotij? amj 
niijj(3 gffl) fl^ru9«5)csoQ)osjifejsl ojlc/DJcruloBastDo. g^D swcinrolm 

(.CrUoMSOOJJO (0(]ftiadl«5)OOJJfflOCQ)1 rJ(O(.6njaClnJ«)(S0C/DJ(Oa3 mIcmjcQ) 

aooQjjo Gojemo. (ara«5)jcsnJoaej cirucsraaofflanlanaocQ)! gno njo 

(.SrUnCl nJ(DaO«51B100J n^ejOOJiSaBajo (majCDCBo (.nJBOmoariJ^JCimj. 

(majCDmrrujffljnJciojo ng(fl50O(.85)mj0oa» nJoaoanaoojjggGryooS 
aooiSaBa (i3Ta)mn3o (.nJoomo a^j^jojoo? afcylocDjo? 

CQ)raoffinnj|6)6)njoad nQ(rocrui2i1(TDra^ffiaojj/cnoe(!JTaj(/ 
cnl(ojad&GJ)/cioleJOQ)fficiD/eQa)o L"-i(roln^ooo culorascro. otsld 
ecruo/ecjDo msKnoecuro)!. 

(ijr&i oj(0(.6TiJaCi njocsfflosjoam (.oJ0cJl(e€)jnn(!j)1melejcfld1(i9«jnD 
oj^ 63ffll(iB«ejjo ifeoemarijsocmTO, ojlojcolaBajojooS cruoraujjaejo 
(crro, (i3Ta)a(0CQ)jo <ijra)(.aooQ)l(]9ao«5ifro, ao«>°l«)<Oafi1«»CDOCQ) rjocsruao 
nj(O0o«jiaoojl<53 mlfiecQ) (ssraojlrijej) cmDl«5)l(.nJOnjla9ajfmj. cara) 
cruQOQJo (maojnS CT)l(3ecQ)njfla«5iro) (.nJOoJlaeajnmj. n^anmcsmDaeaj 
aocQ)1 ecQ)«nro1«58ciolnmjo csaoO(ft)«nro1«58 mlnmjo 0j(e«5)<t>ocQ)l«nro°l 
(ojnmj. 

(oraiD (TOcrujj ecn)o eoKol. (tockottojoj ecn)o rulrajcioado 
fflCDJOcncruj). «j)f3SoJj|oad (2aoo(icft.o eoKol. 

^^D s°loj0(5iaooj (i3W) oj(0|.6TiJara oj(0(20(oiaoojl«j3 mlnmjo 
csraejojaocQ) (aranfWfflsasTTOOsjcfcjsl n^SryooS aj«5)R53 ojcniloeaj 
nmjcsojo cairacKoccucd) (sracsgananrolfflS njj(36TD(niQl«5)l (.nJOoJloeao 
«5)l(o1oB«j(]ft)CQ)jo (stdGqnr)e)(sw) mlorrTOfflo cruacoloeaoanlfflloBaj 
(]ft)CQ)jo (isracsgnDacsTO) <i3raeLJnj(SCD(0(s«5ifrooQ)(]9aj(20(.«5)aaffl5lejjo 00 
nmj(SnJOAj(ift)CQ)jo Qaj^jnmjGOJO (ara«5)joja(0 (maaiam cruosru 
cnjul^lsGCinroogo eccuo <ijra«j)OCQ)«!) (macuanS rjjcDcBffinao «»°1(3^ 
OQJOCQjjo gsneoa&jo. n^rrrojaa&oasnscTDoa!? cmaainS rj(Dao«jEio 
oJlasS cmfllcKmocftoanlffllaBajcftocDjo caraainS ecoojoacD aonmj 
sloileeajajCffijo aaj^j(smjoa3 caraojaaS acostDo cruoeajlaeajcft 
aaoasmsftTlRsS rJlanm (maoiaoS (sranwlfflciruocnJifeOfflacDjcirucol 
^jgg smmo g6n3O(ft)ja0nT)jgg«5)j mlcmjcojaosnn. ojaaossiao N Agjo CDlcQJizilfflxo^oJcsifwlRsa iijejl^jaAoenslfflloBajnDj. 

OTao^offlocnjoJOcfijo 

cnjosnjcnuo - s^vlemtm (i3TacDjojO(ft>«5ifro1«j3 nJoeiRrrolgjgg acfw 
egBgjas eis^^&csm gcsejeumo arU^joDj. 

e°lnadorrui2oraoDne(mj(.n3(mj. i2^(!J)j(j(8(jDooj(!J)n ojermjia 

g^D nJ(0(.6TllaCl nJ(O(S0W)J(O(SClQOSJgg eCSDoaAOSTiej nJOjmoS 

(T)lcQ)i2omj(im«)6rDo luejlosajnmj. (gradgaficsanroosjgg eccuo 
aa&osnej omja^oS oft^sn^JiCruaccDasiroij graloBeijoftiCcujo A^,(fflJ^(lml2 
warm ssracrucroalcfiajcfeCQjjo arU^jaDj. (ijracrojtsnjoaej (masgnD 
(scmroosjgg eccuoaafcosne (iSTacml, gtrraoS, (iSTaerajoaaccrro ffli«5)j)j 

- gojaocyejoo (maojoojojas oSiOo^esfiaS rnlcojQnjjcSc^o crujajj, 
ojcrufll«5)fflocQ)1 ariJCffianjaAosnslfflloBajmnj. gojcQ)jasacQ)ejoo 
ojjjOJcruflAC/S anj^joDRSocQ)! gojcmaaeaejoo (S(.nj(0(ft>caocQ)1 
(i3Ta)a(0895lejjffllaejs83l«53 gij Kwasrwlaa? oSiOajjesBO? n^egBacio 
msoB«jo. gojacQjejoo cru^oMsl^ojmjo n^ejosastrocsajo cedlqo 
(scQ)oc/)_!)0 rnlcEDOiamjomcol^ aoj^jaa&osnelffllaBajnmojmjiaocQ) 
n^(S(0)o 63(oj (im(S)_!je«Troomomn3cimj(ojoJnj(0(.6TiJara, ojoaoanaooj 
m1oajcQ)mocQ)jo gaengcmjo (i3Ta(sgnr>a«5iro) fflmjoHjjCioj rnlaaico) 
fflocQ)jo (.nJOojl(i96)jojoa3 (fiiylcsDjaanDjo gRnlRRSmlnmjo orunJoMS 
fflOAjnmj. 

cruo6nj(ru)o - (iJraimfracrojffljnjmocQ) wi) njotsrunoojoaoamio 
oJlanS g'D (ijraimmo ng)(.(B)CQ)j6n3, o^esBamcEDjsne? g'D (i3Ta)(.co 
nnmloj^coTwliBa (ijraiCDraojloadccDcfiiQOCQ) iJlow (i3Ta)(Ooe1oB«jnT)j - 

ffl6)crunado//cnn3CTUj( qTqooctuo eojcnl. ccwjcuo 
rroj(0«mjou)jcQ)jojoa)j(OCQ)tft) OTajOoHo^cioo Lraruslo^eoo 
6ru&j1nadocru«j)acn)jjCQ)o nJ^iDloj"! rro(8ojo oj1(OTTOrroj( 
nJj(36TDO cruj(0(d). cru n^e<&)Omocnjoad <m)Cncti%. 

^'D oj(36TinmcQ)l«j3 wi) ajrajmracmrolorRS iLj^^cQ)0(0oel<fi6)j 
nT)(B)lmjgg (imjiijm mRRSAlooJlg ciru(8cij(.n-iLQi2fflocQ)l lamjnadjiCsejo 
(ft>c5iR5)laa3 (seocnegBglRRSciolnmjo ejeloeajojooS (imorauj)(rocQ)jgg 
n^oojjo gnmcKcaooQ) (ijraimraansro) oJleoojmo aru^jmoj. 63(oj 
CQjjojoojocQ) Qciojnii^nS, (i3Ta«5)jo (i3Ta6gBamcQ)l6gT3amcQ)jgg 
omocjuofflSTD CQ)jojoojO(ol(iB«jcTDlej. - cimraoiLjO(o1cQ)jo cruRRicirujeo 
ojIccujo gnD«5)(ft>jeja5ifS)lej scDl^ojmjfflocQ)l(o1(iB«a§, (ijraainS 
n^ejo (sojra6gi3gj(sscQ)jo ojIbJj ejel^1§jggojmjo (ijracrojcsojoaej 
otTloftitieTDcmTOlRKS - (6TiJaCiriJO(ol(ft>a3<fi6) gojcsraooo m«RiAjnT)(S)l«RS 

- o&jaoejmjo (i3Ta)Qa)l(oloB«a§, (waojaa? og)ejo (sraowegragjo I <s> (S(^ nffiQio (.nJoftioasKTOlejjo aod9(ro1(im(njnT)OjjQOCQ)l(oloB«o§. oJlonm cdct) (S(.cmo(.Rn1cQ)m - csojrafflnncmjjo (.coonl^lgjgg oJlcOdMiim - cso) cimcTU«5iR5)0«j3 mlocQJOrijg g'D ojjfieTDfflooQ) scficcrTO (ijraojaoS 
(i3racD°lm«5iR5)lejoojjACQ)jo (i3ra)6)6TDS83l«RS wi) amjoadjjOO? (irujeuo 

o^OOJJO OjejJ(fflOa95j(TDJ. g(S)J fflOCQOJGejOA«51R5)loa3 n^OOJJO 

ojellcQ) (i3W)mn3fflOAjnT)j. 

GOT) eCQ) 00(5)0 QOCnjnadO (3Ta)Cnn30§. CrU n^So^O 
aCDJoSdJi OT(TLU(3cy06TT)0l20rDn3§. SLW00C«5)lQa)CrUJ) aJO<ft)0 

ffloncrocTuj). 

acQjniiji csa»ociDlcQ)l«53 gcoraaa&alBEissfigmjnaddl^ (ncnxiAc^ 
eooj6)«nro (.rJOrJl^cuoo) "0mjnii_!,a)ciru)(3c^a3" n^cimj rjooojjnmj. 
goJlas gojoo? (ara)mn3o aja&glRsS nJoeTurrolfflloBajnT) amj 
niijjOa? (i3Ta)CDn3cs«5ifroiB6)oc/5 mjol(o§locQ)mnj nJO0Q)a<^sjnT)j. 
OQ)06)(KO(oj amjnM^cruosrumjulcraocQ) ssrajCDtBoanro ssrajG^o oj^strn 

^JCSOJO (StdSSBQCn 63(0J mj6)06TDo 63CTT)1^J (AJSJCTD (]ft)J§6)«51fro (i3Ta)CDn3o crujoeoojIcftaocQJjo ejelaBsjnmj. 

S(!J) eCQ) 00(5)0 nj1(n)^6rT)0o rJ](QGB^OS:,G^O(B:,OCDO 
QOCDdBOg. CrO n^oft, (GTS) SOOOSOCDOo GGCuocnoiaorDfBg. 
aLaoot.(0)1cQ) ctuJ( iiJO<ft)Oann(rocnjj). 

gD'D oj<36rDCDCQ)l(!!3 iLjl(ocfii£iocQ)1cQ)ocQ) (sejOcftcmTOltiRS (ucrul 

^=^ 6TT) 

oB«jmn Bl(UJ>(TaO(0OCQ) rJltW^oSagJOS (i3W)mn3ffl(!Sro) W!>GnJ<&&i\s^ 
'(iJr&iSOms' o5)(TD (SnJ(0lejOlCQ)OriJSJ(TD (SraOJ(T20(0JOS Wi)mme)(SW) 
CT)JOl(0§lCQ)0CQ)1 nJ06TUTro1(OloB«Jfmj. fflJAg1(iRS f!J(36TTn^1(Ol(iB«jmn 

iijl(ocni£iocQ)1cQ)ocQ) aeio&cstsilaA ojcruloeajmo njl(S)^(iB«gjos 

Wi)mCBo (T)JO06TDo 63(T10l^J(ft)JSjmn (i3ra(.(S)CQ)JO '(i3ra)S0CT)S' nffi<m 

(SBfUfiaoffljas (israjCDracmrolGO ojloSiOomajsrrgOAjnmj. (SGOj(sejoA 
(mroaej 63(oj (.nj(S(S)j>A (nioooDcoiRKlonfS CDOiaaoenn '<3t&)Koct)s.' 

(i3raOjlSja{iSro) (SflOJAC/3 (im0^(S)lAg1<s3 (.nJ(B)1oJOra1o96)fflaj§l(t>l acDjniijjWcinjucSfyonf? (i3Ta)rDn3(S(cifroos (rojejjjOrysjrorrooo. n^mno(i53 oB«jmo o^(S(0)o ojj6TD_j|ift>fiBH6sr3c/3 Aoosnoo (ijreojlos cim^oMsl (stdjB^o njoeirora) a(ir)joii_j|(5ejO(]ft)roifro1«(T3 (jeoc/)6sr3c/3 0j(i5)(i53 
c/)cnjU(3fy(sejO(]ft)(nTB)1onf3 (seoc/)6SBC/3 oja(0(r!)jgg f3joifl^ (i3Ta)(.co 
onegBglfflSmlomj oJloacnfflosro (5(.craoi.(in1cQ)rr3 (araLociJO (saira 
esrmnf?. ssra) (S(.c/DO(.(roloQ){T) - (sairassrmojjtojniirD, crujoeoojlcftao 
CQjlrorroonm (stdjcnmo ejelaBsjnmj. 

(3(0) ecQ) 00(0)0 fflCDjnadj(CocruD(3njo6rT)Oi2orDn30§. cru 
aQ(Saft)0 (2ranja)(iru)^njo6nDoaorDrBS (2t,oooL(0)1oQ)oa)^ 

aJ0<)ft)0l2aD(0)(rUJ(. 

^'D oj(36tT)CD(i»1«j3 (arajG^o njosrwrolgjgg amjnii_j| 
CficmjucSfyocD (i3Ta(5nj(]ftiadl^ aacuincnu&c^aai (i3Ta)CDn3a(!sro) cdjoI 
(0§1 ri^mnj nJoeiRrrolffllaBajmoj. (i»o«(S)O(0j aoojniijjCocinjucScijontS 
(majCDCBarorro aja&gltij? (ii«l6tT)1^1(o1<06)jnmj(S(iio (saesBam 
CDjooeiDo 63(TDl^j(fi3jsjfm (OTajCDcrarorrolmj (rojej^aoeno cru^nadsl 
ODjos (i3Ta)(0oeo ajcroejjgg aacu^omlw (ncnxiAc^Oiinjamflasi 
sm1^1§jgg 63(oj s°l(ijl(]96)jgg(d). (i3Ta«5)j(jnJoaej CQ)oa(S)O(0j amj oB«arij§l(oloB«jmnj. (ijradiaffl wi)^om^cmo& ofljomj ojocojjnmj. 
CQ)oa(S)O{0j(oifwrT3 g'D (sejoAoOjafflccujgg asomasBQlcsi (ijr&icn) 

(iB<i5)(T)0ife0a(iy)CQ)1(0l(e€)J(TDJ(S(U0 (i3T8(i5)OCQ)(!!) CQ)Oa(!!)0(OJ«5Ti5)n3 g'D 
(i3Ta)CDn30(5iro) (3)JiiJfflOCQ)l(iB«(0J(0)1 (i3Ta(rolG(D0S (ljl(0(lB<i5)(T)0Qa)l(0l(iB«J 

(TDj(S(iio wi) acuBS-etmomlwow oj1(0(i&(S)ocd cruosmmjul^ls 
(S(5iro)0go wi) (i3Ta)CDfr3o cirujeoajomlfiuiaoa&jnmj. 

(3(0) CSOD 00(0)l210S0CDS0C100o CSGOJOS CnOfflOODfBOg. 

cru n^oft) oft)(3iaa csracuociooo csraojociDoiaocDn3S. g(S) 
tft)(3i2im6TDO csranjocnrj1cQ)(KO)l cs(.ooot.(0)lQa)crojj aJOofcoizian 

(0)CTUJ(. 

g'D (u<36rDmoQ)1(53 (majSOdDSGradifiaoffljas (i3ra)(Dn3(sroifro 
•B&oui (ft)(3i2i2(S(3(U(W(ift)gjes (sra)CDn36)(i5Ti5) (T)jo1(o§1cq)ocq)1 njoerurrol 
(oloB«jnmj. csi&^dsi (u<36Tiol^1ffl1o9«jmo (i3ra)SO(T)S(SB(U(!5)Agjas 
(i3ra)CD(i3a(!sro)oB«oc/5 rnjologl fflnr)li2(scQ)osjAjslcQ)(0)06TiD acusao 
oMnegragocQ) (ft)(3i2H6gBC/3 rusH i2(T)joadjj(scQ)oanncQ)1(iRS rnlomjo (sracu nMjjfT? g'D (i3ra)CD(BoelejOnad(OTi!)0(B3 (siaoanl(S)mo!i»l(ol(]96)j(imj(S(iio eofuo (.nJOoJl^lgjgg (isw) (ft)KSi2i2(srar!j(S)(ft)gjos (i3ra)mn3o. CQ)oa(5)o 
(<3Ta(i5)OCQ)(5) !n)oa(S)0{Oj(5iro)CD gffl)1afT3 ssrajdic/ojjo ^ejocKlaloeaj (ojcotoxtS wd) A(3i2H(SBOj(i5)ift>(/fS ojaaoDjgg (i3ra)CDn3a(5iR5) (ijraelej 
(imj(5OJ0 !i»oo(i5)0(oj(cifrorr3 (S(iira6st3g1oej goj(jflc/D6st3agan^GC!a)o oadloB«oa(TOCffin(oloB«j(TDj(scuo (ijratroocoxd) CQ)oa(0)O(0j(5iro)n5 (sraoj c/)iaiaocQ)l ciruj°lce3(ol^1(ola96)j(imj(S(iio ssrassfiocDoaji 
(i3Ta)CD(Bo crujoeodflifljfflocQJl ejelaeajnmj. (iflGJorn g'D (sejoAo (ua(OQa)jgg asowmaui (i3ra)(iicrt)jjffllejoffl)1(o1(i96)jnmj(sojo 
(SfurafflnDcrujiarorro (.coanl^lgjgg (isw) njlooMnojjffljniioao cruoeni 
mjo1^1s(3(oifwogo wi) (israjCDCBo sfiacimlfiUQOcftjnmj. cs(0) cscQ) 00(0)0 tft)(8i2m(iG<:ufooo (JGOJOciooiaocnfBos. 
cnj n^(2<ft)0 eranjciDOfflocnnras. eLooot.(0)1oQ)crujj aJOoftioann 

(0)(TUJ(. 

^'D (U<36Tr)CDCQ)1(!S3 (ift)(3l2I2(SBOja(lD (i3ra(SoJcaAfl^ Om^oMSlAO (3(0) (SCO) 00(0)0 (3ranjcocm)(3ryo6rDOffiocio(T30§ cro nQS^% 
oj1(0)^6tdoo aj1(0(2ejoaft)(iejo<)ft)Ocir)Offiocnfr3s. (3Lwoo[.(0)lQ2)cruj( 
ajo<)ft)0i2ar)(0)cruj(. 

g'D (ii^stT)(T)CQ)1«j3 (Sfl(iic/)(nju<3cij(Tao(ojos (i3Ta)CDCi3a(!sro) 

(aTa(SnJ(ftitl1^J rJl(0(TU£IOCQ)1(D)0!I» rjl(WV,(SejOce)a(SlfW (.nJOrJl^J 

ral(ii_!)(i20(oo(r!) rJl«5)^(]B®gjas (i3Ta)CD(T3oroifro mjol(0§l(r!)0CQfl njoewrol ej(5iR5)1«j3 miQOCQ)°l(§o(U(sroifroosj(ft>js1 cim^cfldsloBaarijglgjggoj 

(olaBajnmj. iaj<ftg1«j3 (n^stTn^ltoloeajmo (SflciicocnjucjScijfiaoffljos (ojas, cirujoeoojlAiaocQ) (SflOj{gooj(S(5iR5)osjAjsl(D)Oj(ojos, (i3W)CD 

(i3Ta)CD(B(isro)1ofT3 CDjdl(o§lcQ)0!r!)1(oloB«jnmj. rJlfflnruaocmltrDOCQ) n3a(siro) (T)jo1(o§1cq)ocq)1 oJocq)J(tdj. QjAg1(iRi njtgenrricflaaajglgigg 

rJl(5)^(jejO(]ft)(5Trooej g1oj_!)(120(oocq) rJl(ro^(i96)gjas (<3Ta)CD(T3roifro1onf3 A(3i2i2(SB(U(iao(0jas (i3W)mn3(S(m5)oB«oc/5 rnjojosesBoenn crujeooj 

(Ojojo. (aracrojGnJoaej CQ)oa(S)O(0j(5iro)nf3 (araj (sejocftrorroloof? ssrael cmlraufflocQ) (S80j(S)Agjas (ijrejCDrrao. CQ)oa(i5)O(0j(mTOnf3 cirujeooj 

ejOnad(5Ti5)0(?s3 (siaoanl(i5)(DO<e50(!5)1(ol<e6)j(imj(S(iio (ijra(!5)0CQ)(TO cojoocroo crultiUKOOCQ) (sraciKWoftgjas (S(SO(noror8a(cifw wi)i(j)c^l<B6>o(m\(!>\<Be>i N I ■<m^ K nmjcsojo (macooccucd) CQ)o«(0)O(0j«5iR5)a3 (macKlomccujo csejooo o^oojjiaorajjaocmjajieojl^ nn1(06TT)jja)(3e(.6TiJaraoojloa3 63(oomn3o, 
csnjoejjo <i3raelejnina96)o«jn(ola96)jnmj(sojo, csojGfflancrujjaccrro (.oioril (i3w«j)j(SnJoaej cq)o«(0)0(oj fflaojoHjjrriS (i3W) (.srunCioojlaaS ojra 
■ipijgg '31'?) cDlnad(]96)0i2 ojlffld9«!)6)m cruoSTumjul^lscsccrroogo (SO) (mrolRKSmlnDjo ejejjfflOAOojjnm (seocncmjeuegragjas (i3W)(.a)nnal s«5) SCO) ao«5)o sraruocnoiaooonBog. cru n^cfc ^(.ro 

g'D ojfisiDmcQjlfflS QjaJnJoercro) crujeooj crulfsuoocQ) ggoj 
(K(fl3gjas (arS)CDrB«5Tro1an3 mjolcoglcsyoerf) ^(.(BanS csrajCDCBo 

n^CTDJ nJOCCUanJSjnmj. aj(]ft)g1«j3 OjlOJ(0l^1(0l(iB«Jfm CSGOJRJ)(ft> 

gjas (jstdjCncBo (masBiraam mjooemo esciml^jcftjslauoasS gggis 
Gccrroogaosno gctraeoaiansro) (.nJOoil^lgjgg csflOjRna&gjos 63(oo 
CDtBo. CQ)oo«!)oroj«STma3 g's ^(.(TBGeoaiocDmaasTTO ssrajCCOanlaBso 
(rolfflloBfijjnmjGOJO cmacroocoxro omoacroocojcinrorriS gno gtcBrrujeu 
csccrrocsrijoejjo (ftOoaftfldlaBSORnlfflloeajcTDjcsojo- (ara«j)1am (Ojgjao 
CQ)l(e€)(0j85)l (ijracmlGmos ojl(o<©«5)mocQ)l«5ifw°l«)jnDjcsojo - (scuBa 
onnDjjaanro (.c/ionl^lgjgg cma) CDlnadAOfflojjffljoadmoa&ag cma) 
carajCDcrao cmjcrogmilfiDiaoenn. 

fficro SOD) ao(!J)i2i1(.n3cruj(Ocnn30s. cru nQQS:,o enj^nD 
cnjojecroaocioms. ffi(.«ooc«5)1cn)crujj aJ0aft)0i2ar)«j)cruj(. 

g^D oj^6TDmcQ)l«j3 ^cti3aa3 (ijrejCDcraaccrroaeaoc/? mjolfflgl 
aaoemj 6nj^an(imnj«nlc!a)jas (majCDcrao n^cmj nJoccDjnmj. ajafc 
g1«j3 oj^stTil^lffllaBejnm ^(.maoS (ijrejmmo mjaoemo sjctdI^j 
(ftjsjnrxKlmj «5)jej_j,ao6TiD 6nj^ancrurj«jncQ)jas rjraojlaco) (.nJOoil 
■iPiJSS csflOJRnocajas (ara)CDnBo. n^cimoasS CQ)oa«no(oj amjoiijja? 
snj^aDomnjanloQjjas cseocnomcBsastTOcrujo ^iJloeaoanlffllaBaj 
nmjQOJO (SO) QeoaiomcBQccrroocyjo (mamltK^aoooxrojifljOfflstDo «j)jnj 
0OCQ)l(]B6)(oj(S)l (i3Ta«5)lcsmosj ojl(Oc&<u)moc!a)l«5iro)°l(ojnT)jGOJO soiraffl 
onnDjjaanro (.coonl^lcDloBeijcim ssra) rnloadflSaomiacDjnadjjm csK) 
mdjcnmo Kn2(.nJOnj«5)Q06nn. 

sfij) eoQ) oocTOo eru^nnrruojecrocoomnBog. oro n^ofes 
(.oJSOoJstrorooonoBg. s(.woo(.(n)lcQ)anjjj aJ0dft)0i2inn(rocruj(. 

^'D oj^6TDmcQ)1«RS snj^nDcnjnj«n1cQ)jas (i3ra)CDn3(sc5iro)(iB«oa5 

CDJOl(0§l OjejJ«5)06T10 (.nJSOnJtWiCQJjaS (StdjCnCBo n^CTDJ nJOOCDJCmj. 

0jaft)g1«j3 aj^6TDl^1(ol(]B6)jnT) 6nj^an(irunj«5)l(n)jas (israjCDmcsanro 
Grijoaej mjaoemo escml^j (AjsjctdckIcdj (Kjej^aoenoj (.njsooj 
«5)1oQ)jas cmnomacinroccrrojnT) csflOjRnocDjes ssrajCDCBo. ng)CTDO«RS 
(saoaanofflj acDjnadjjO? gno (.nJSOnj«jnQa)jas (majmcBacsrw (sojiin ejo«5iR5)OjmocQ)l(ol(iB«jnT)j(sojo CQ)oa«j)O(0ja5iro)a3 (maoj (ijramlRnjjOjjo 

(fflJriJOJJO og)CTDJ (fti(0J(ffl1 (i3W«5)1(SmOSJ Ojl(0(lB<i5)mOCQ)1nSra)°l(OJ 

nmjcsojo CQ)oa(wo(ojrora)m ojffliaomrracimjffljojmocQ) ojoceniaraaasra) 
(.nJ0ojl(iB«jnD«5)1cf) g(W(]B6)si20CQ) (iswelejOoado gsneoa&jnmjGOJO 
(soj3(Dnn(ru_!|a«5iro) (.Wnril-ipsjgg (SW) ojIcOcfifinrjjffljciadCT) (isw) 
(i3W)mn3o (rujanscrulauiaosm. 

g(.oj<feO(Oo esmolmjcsfflRsS laaoocTDOccDlgjgg (i3ra)mrB«st®laa3 
(i3W)CDlaft)_!)a«5ifro oj&emt^i oj^enril^ o^oojjo gnj(o1cQ)ocQ) odIo 
eTD^jOT^easKTOlarrfS (israjCDmansro) ojlojffll^jaa&osns gno (sejo<fe 
«5iR5)l«nS ngaanejoo (israjCDmesraoS Bfiao1oB«jfm«!)lmjo (.OBOjloeaj 
(TTxwImjo (i3Ta]Cruj(3l(e€)jmr)«r)lmjfflocQ)l§j(S6n30 ssraoi n5)(.«5)i20(.Rj)o 
(si2cia(scQ)olcQ)Rj)OCQ)l(oloB«as, (i3TaojacQ)ejoo(wanD, wi) oJifieiDom 

=3' 50 ' -^ « 6TT) 

cracimjffljojmocQ) oJoaoRmoojlao? cm&iCDrBcsasKTOOsj (Wjejmo aru^j 
(snmoaa (SoSiOjejo (rojnjQoaemnm eoojo (runJoMSQOoSijnmj. 

crucQ)CMJOOQ)o nJjcojGnad coJCMJOcnjoojoralscoj, cro 
n^cfes. CTU CO) n^ojo oj1racrui2osej0tft)0(roffit.oj«j)jj. n^troia 

(TD12CQ)l20«5120rni2JnJ(TUot,aft)0l2(ron. ng«J)o t,"-l36rDl2CQ)12iO(ro 
l20r012JnJCTUot,aft)0l2K5)n. n^tOo l2(l(n0l2CQ)(20«JTa0CnfflJoJCrUo 
(.tft)0l2(n)l n^(n)o Oj1ffi6n5)OCni2CQ)f210«5mOClDI21JoJCrUoC<ftiOl2 

(ol n^(roi20cr)n3mcn)i20«5i20CDajnJcn)ot,<&)0i2(ro1. (OBCSoJjjoad 
eaoosdft.0 eoKO)!. 

(SU 

l2J<ftg1«RS oJ06TBTro1(OloB«jnT) ofljejO (i3W)mn36gT3gJ(SSCQ)JO o^cft 

fflO(.Rno (SA|.n3o ojfflfflomracimjffljnjmocQ) nJco(.6TiJaianj(oao(oiaoojj 
macro. (i3W6ijlejRrra)1aa3c!a)jo (ijranfroo^oizilcQJOcsBlffllflSajnm amjoadjj 
(oIrrS cniQl(B)lanj^jnT) nJOfflORmoaijananm crujo^cinriejjo (tuqIoiI 
aru^jmoj. (masgono n^ejoccrrolcsaJcEDjo (i3ranfS)(0_j|OffllcQ)ocQ) 
n^cftoS (wacTDCEDOifejnmj. CQ)oa«5)O(0j(5ra)a3 gtnJcfeooo (.tfionl^l 
(oloBajnDjGOJO i2(06TDom(TO)fflo (ijraojnS ^'d fflmjoadjjao(o°l(Oo gcsoj 
Atfl^ ffljaJojfieml^lgjgg (ijrenmacQ), (.nJoenoacQ), acsmofflOQ), 
ojle«TTOomfflCQ), (i3ra)mn3fflCQ)fflO(r» (i3W)«5i20ojlocD (.njoojlceeijnmj. 
(i3ra«5)OCQ)(S) gojcQ)6r5ujo n^«no«raoojjo (ijr&iffljas orujffljojojjao 

(fiijnmjSOJO - Wd) nJ(0(6TllafflnJ(0Q0(m20Ojlam (.oJOnjloB«jnDJ n^CTDJ 
(roOQJnJ(0_J,o. (i3ra)flJjfflOCQ)1 g'D (i3ra6T51jl(SmCQ)JO OJ«l6Tinn^ CTUBCCUo 

(i3ra6ijlej«yt?5)l(sa3oQ)jo aoffl°l(oorR5)(3oj^(!sro)1cQ)ocQ) (i3ra)«5i20Oj (ijraao) 
(Dj|Oi2loQ)ocQ) nJOGiaaojcoacT) oJoernrrolffljcTDj. (ffl«Rin£iejaocQ)l (israsg ao1««o(ml«>1<0«jm)jcsmo <m(m\c^m]cwio Qj1ffl*<mmo<u)1«B««>toj -^«5n«1oa| Lc^Ooj«5)1cQ)j6n?o*jcmj. (arasgono snacim Lsr^ociao cimjGOJO, (saira<(3ancrD_j|0«5ifro caraolocDjcim csra) mlnadoeaoaamjniijj 
ciQOcfeag g'D (arajCDCBo crujoeoojloSiaoocDjo (.nJOojanaoa&jcimj. 

K«5) SCO) 00(5)0 L"-IS0oJK«J)(00Cr)n30S. CrO nQSaft)0 
L6TUaI26rT) ((3Ta)fDrf3§ SLOOOCfinlOtDCrUJ, aJO<&)Oman«J)CTUJ(. 

g^D OJ«l6Tr)mCQ)1(38 (.nJS0oJ«!)1CQ)jaS (i3ra)CDn3a«5Ti5)<06)OgJO Ajnmj. g(S)j fflmcnilejOce6)jnD85)1roj(soj6Tif5l goJlas maaemiem 
(scmroctMjo i.Aai.nJ(ft>o(Oo (oJOojlCflBaens AOffl^o nJosroTro1(o1(e€)jnDj. 
ojocinj«!)OJC5iro)1«RS gno (AaipjoSiOOo (pjOrJIoBaeTDafflnmj njoermncm 
ODffllctDej. n^jfTrojaafcoasnecTDORRS (manmactDaoco) aD(o°l(oac5ifS)CQ)o 
(ftia§ (iTOOinS (smosajtrocroanm (.nJOojl^jcftiplernTrolffllce^jmoj. 

OrSRBlam gCSnJcftafl^J (SnJ0CQ)(5)1mj(SaSnilo (.nJOojloBajmO nflejo anl«)6m_!,a)(3e(.6njacio(u1oa3 (arajmmansra mjoloilmjoayl m^ernl c^offlORmonjjRnanmcmo&jnmj; ao(0°l(0fflOAjnm1ej. ^rulas (sranm 
«96)jm)j. ajAgloa cu(86rr)1^1(ol«96)j(m MS0fij«5)1<a)jos (srajmra enmoralAgjas (awnfrofflioalcmocQ) cij(0fflo«ji2onj1aa§ LfJOoJsnlaoa) 
(s«5rro«6)oc/3 mjologl njejjcrooero (TUioMsloajas (S0,(ao(S(m)\«A <jjo1«5iR5)acTn cijocmjnmj. (aranjacmejoastTOlejjo djolcijjaernmjo N I <n?>. cimfic^omjffljnjmjo (i3ra6iflej«5TffilGa3cQ)jo (grajKJBioojjo ojofflomrra 
cirujffljnjajjo wi)W nj(0(.6TiJara««sro) (.oJOoj1oB«ja n^cTDjgganoeno 

^'D nfleJCC/SJ(S)lCQ)JOS (TOO&lnJfflJjO. (maSjnSTO) (iSraCDJOJOBACBTTOlRKi 
^'D OjloadCQ)o (.nJRn1oJOBloB«JCTDJ. 

(OQJ l210(DJOJ0<6>o 

CQ)(lfi5)0 OJOGaJO ClDlOJ(3«rro)S<TO) (iJTaCoJOoJJi 

acDcruo cruon. 

(Grajfomo (.srunffleeiDO rulrajonS ro 

erulcsecrol ta,j{!5)caje(io«5)l. 

g'D ia(.rR5)«5TO)1«53 rJ(0|.6njafflnJ(a(20(SiaOOjl6)a3 nJfflOOmtBODJ 

(Ojojocinro (maoloQjjcimcrojOcftosnsjsnsocftjnm nngoccrrorijol rjocmj 
nm. amciruja3«rijos(r!)jgg n^ejo ^(.(BlausaiBgjo (iSTatKlocD (.nJOoJl 
(]B6)06)«5) (iSTaojlosmlmojo assBiralajffljmnj. oq)o«(S)0(oj (.sruadom 
(Bocmro (i3Taol(i«jnT)«5)lmjgg c/oasanl gno g(.n3lcQ)63i3c/fSiB6)jo am 

CrulCDJO gejO«5)lffllaB6)JCimj(SOJO (iSra) rJ(0(.SnjaClnJffla0«51B10Ojl6)a3 (SO) 

mdjcnmaims) (.a)anl^1§jgg ssroomlAgocQ) anr>0njj(0jo3dn20(3 
63(ol(iB«ejjo (ara)CS(OOQ)jo eccuorysjnrriej. (israoj^ n^(s<^otf'jo CDl(3e 
(r!)(oocQ)l(ol(]B6)jnmj. 

n^«!)o of) OJOOJ 00 (OrJCTOl ofclQnDo CTUOCUJ CDOaft)© 

ojo. aft)1anr)o oJOoJi2aft)(onjm1(rol (ru co) a^ruo rulrajo 
Gcnscro ora) «5i2orDo cnjoj^erojsro). gee Sr^^aacuc&i 
nQS(S) (i3T&)roi2iocr)o cruoJ^enojGKJ). oo) n^cuo srura. ^(oj^j 

oJCDlnadCn. 

ssrmomla&gocQ) aononjjojniinaocaaBaj C!a)Offl(S)0(oj ojIcDccrrol 
ejjffljgg csaD0aft)63r3gjo gsneoa&jnriloejrm g'D oj(36mmcQ)l«j3 
oj_!)d9(ro0Oa9«ncQ)lffl1(fi€)jnmj. ajefcglKsS rJosroTmlffllflBajrnrxKmjcim 
(ol^ nj(O0o«ji2oojlam (maoletOTTOlffllaBajnm aflfljooaocS - esrmomi 

(ftOa - 63(Cna96)eJJO 63fflJ (.nJcftOfflCCrTOlejJO "n^fTTOJOcftOSnej 61(5)003 

cstoonaSo ajcSaasaiBgmjnaSdl^lej, (maoejaftTlro? srmooS rJOnJafcalfflao 
n^nrolmj Orijccurtnj?" n^rmj rJlowl^ fljseuamjeojloeajnTilej. 
cmaojanS amcrulRRS njj6tT)^(ft>(3BH63r3gjas rLQejcrujojnjaocQ) 
gcmroaGejoaft) (.njoojtwlaeejgg (i3Ta)(.coana1ej. nJOoj^mlcroaoco) ma 
(ftocsrronjolcQjjgg eccuojjo gnj(.raoj1(iB«jmn1ej. GejoecBrroloS 
mlcTDjo ecQ)sm1«5)0OCQ) cif\)a?5)Onj«5ifro1«j3m1nDjo (israojo? gomalmoj 
m1«53(fi6)jcTDj. micAnJosmrm eerroomlcftc/S (i3Ta)Cirud9«nlG0Q)osj(]ft)jsl 
Onj^jmn njjemjiOjjo njoojojjo osnej (.nJa&offlesraglejjiajgg 
(ft^BiassBog scocoBifflsm cruowonjanrolaaB AOfflsmsairac/a n^mnj 

(]ft)(0J«5)l (OOaXSflJniKSCBTTOOSJfeJSl (i3TaOJCQ)l«j3ciOlCimjo (TOlcft^JO oj1§ 

(ftmnj njoaotmaoojlao? rJlowocDlRKS oj_j|Ooj^(S)(oocQn aimil^j 
aafcosne (i3Ta)«5i20ojlaa3 (TOo(a<&&ieroo m1(3c^nDl<e6)jnmj. 

LoJL£lfflOCDjaJO<ft>o 

(S^cni^QQCu njo(oj6nnl§, OKOjerDo oJlancoGijoJcruoruocD 
(<3Tau)lanl ecoeojo LsrucsnCKol. anoruao n^trocro scoJoruo J^ aj. ajracTDo Ln-ioeroo aJcftfldj§ clwoocctoo aecno oioaj 
(toI. (Too ffioDoruoaJ. CQ)ffi«j)o oio ^aoml ejcrooml 
socQJsrro) ffiCQJCD socroocnl s^runrol. oojcm (.n-icojnrojjel 
cruoojlaofrail. (rorailsl ffifirroocrucroj. crora (.6TU(inffl«J)1. cru 
(TOSoJo/cTOrJj^ro). cru (TOrJCrUCrooJCOJO. 

ojffljstDao? ojj(.(romocQ)l e^cnj o5)ctd mofflGcsrwosjoftijsl LnJcrul 

fiUmOCQ) 63(0J fflnD^oadl gSneOCEDlfflJODJ. (i3ra(S(3nn«5T!S)lQnf8 fflCDcrulo? 

oj(0i20«ji20Ojlam (ijraolctyjnmcrolmjo i.r>J0oJlifl6))cm(m1m}gi)gg 
gRsScsasfflocQ) (ijreelejooado gaTsoco)! (ijracsnjoaa (isracsgnno madi 
njlanoojocQ) ojcojenooaS (ijrasjoBac?!? Orumoj. w!>sqcin(S{sf\6)di 
nJltmoojocQ) oj«)j6TDa3 (soiraegraag (.coaril^1§jggojmjo (.auno 
ffisrwomlcQjjaocQ) Qanoojj(ojoadmocQ)1(ojnT)j. (i3W(w1mo«RS ev,a)jojlm 
fflooofflj (i3W)rLjO(0_j,aa3 (i3wsjoB««j3 (SoJOQcftaie (ijrejOjaojjffllejoctyl 
(ojnmj. oj(0j6TDoa8 (imi2°lojo Oiumn e^cnj g(nj aooo (.oJo^rmI^j 
- 'ecnojoB, aroooS (.eniaraaasKTO (i3radlcQ)jojomo(a)nrnoB«jmoj; (ijr&iA 
cq)0(b3 bcq)ojj6tbocq)1 rnnesB iewnmasxmio o^anm (.coorilrijl^o 
ejjo. (isracsrijoaS ojcojerDoS e^,coJOJl(smosJ njoawroj - '(.^jIccdo 
(isranmo, CoJoennaS, (sm(.(fflo, (siooocRno, lamcim, ojoeiDl gojoomejoo 
(fflacTD (.aunfflnstrolaa? gnjejamcDloeajgg ojoanlejjoSigOoSijnmj. 
gojacQ)ejo«5iR5)lejjo caunCKmrolaa? cmcmro cruafljffll^jaa&oaTBl 

(OloB«jmnj. "(.nJ(WJ><ftaifflOQa)l AOeiDaaJSJOD n^eJO S°l0jl(ftigj0 

CQ)oa«y)0(ojt5ra)(T)l«RSm1nDjo gcoieojl^jcsojo gojieojl^lg cmoaano 
(ojcmroarrfS crunDQCcuocosnstTOOsjAjsl, ctDoaanoffljcmroao? eniejo 
(.oJOojl^jaafcoaTe slojloeajnmjojGOJO s°loj(smonj(scQ)oc/) (ft>(3BB 

6SBC/3 mSC51R5)jnT)«5)l«53 (imQ(3(!naR>OCQ)l(Ol(e€)Jo93CQ)2o fflnDO(.oJgCQ) 

(ft>oejajran«RS CQ)oa«5)O(0jc5iR5)ml«!3 ojlejcQ)o (pjOnJloeajoSiCCDjo aiu^j 
nmjcsojo (ijracsgnnacmTO ostolaB® (ijraolcojrmanlm wi)iif)nn'\<Be>i." 
g(«ncQ)jo (fiijsl oJoarrrojaa&osjroTTOj. "cmacsgnDo (fflanDctDOoSijnmj 
(.arunfflo" gi.nJ(ft>o(Do rJlfflioojlaoS gnJGraooo orujlcftol^jaafcoaie 
eVjCnjajml i.6TiJaCiiij«)jj(s«5ifS)CQ)jo aoeiGQOGl mlcaiiaegBcsgcQJjo ojoafl 
^jaafcoaTsjo (ijratwjGnJoaej n^ejo seocncimjeuegBglejjo mpm 
njj(3c^(ift)fflocQ) (imoCQ)fflcs«5ifroosj(ft>jsl ojcrul^jaoSiOaTejo nj\mo 
oJlaoS gnjcsraaoaccrror^ol lUlawl^j. ganjananmccDoctylffljnDj wiaq 
nDcmrolaa? (Sinjcim. ^(.oj(ft>0(0o (WnJiamjoMdl^lg (ijraGgaDaanroj 
anJCQ)cwj? goB6)0(oj|0 (masjasiTO) (sracDjojOofcraTmlRRS ojlojfflloeajnmj. 

orarrDo Lsrusniacron oj_>,socido(0). orarrDosaujjOJ ajojjl 
qocdI ej«j)OCDl socQJCKTO). oraermro socroocnl s^cunrol 
orarrDo t,"-icQ)nTOj|e1(TUoOj1aorro)°l(!J)l. (roBjIffierroocQ) oJjcd 
e(ooj ojcojenoo ojIcrocoiajnJcrucTuoco. (sracDlnnnewcsoio 

t,6njffinffl(!J)l. (TOoSaDOrUOaJ. (TOrJOnjO LS^Jaffl CUlslffiSTTOO 
CrUCrUJ. (roSnJOLerUSnCKron. cru (!J)SnJ0/(!J)nJJ((!J). CrU(!J)rJ 
mj«J)nJ«J)JO. 

rJlanoojlaaS gojsrac/oo (mamjcimcol^ (isranmoRnacTD (.auno 
aanm e^oij mloaiccul^j. ng)rrroja(ft>oaaTecTDO«RS oJlanoojj 
oJoaTSTTO (.aunfflflstTOlao? n^ejo ejcftaiennesragjo (isranDRrrroltij? 
(ft>06TDanjsjcTDj. n^fijo s°lojl(ft>gjo (ijramocmTOlRRS mlnmjo - (imnm N I <B> (crroloo? njffllstDOffl ejcroaoco) oj°l(0_)|RrR5)l«j3 mlnrnjo - gasrsojlaeaj 
nmj. (i3TanDoaA06TBj(0)onm otaojcojjos s°1oj1«5)o crujoAtflcs) 
mow] CT)lejm1«j3iB6)jmnj; afflsroomooxoo ssranmcrujffljnjaoco) g'D 

nJ^LQjlOQ)l«j3RJ)OnT) (.nJOjloMSfflOcftjnmj. gtnJa&Offlo m1oajCQ)1^1§ 

(jstdGqnDo ojlsnejo rJlanoojooa) oj(0j6TDoa3 ssrasjaBswij? ciimnj. 
ojfm1§j «5)6)a3 mloaicsBGicojcimffll^jggoRnejoo (aracsgano caraol 

oJl«J)0OJ0CQ) OJfflJSIDOS CQ)Offl(TOOfflJ QOJoJSlCBJJO oJOeTOTTOlej. 

(jstdaqnDo rJla?5)l^j - "gojo? ^(Sf^oa3 (.eruarzKcrrolaaS cmnjej 
(Ojnjaroru) ao(.«5)o amcrulejoaBsiloQyiffllaBajcimj. ojocru«»ojl<e) ojojo 
ojfflffl gojaoS 6Tuj(iijlo3jnTn§lej. (ara«5)lmo«53 gojo) gmlooijo 
«j)nj(Tujaaft)0sn5 cftjaoaBajsl rJloffilcsiBasrrg (i3ra)OJC/ojjO gsns. 
n^cTDORKS (araoinS (araejrjaffla&lejjo amcrulejoaealcQjanj (roj^yiao 
aBalaBaosnol^ cairaojaa? saijaulaco) CDlffljasruoonarijsjtirrojcimcro 
giLil(WfflooQ)l(t>loB«CQ)1ej. <i3ra«j)1mo«j3 ^«j)1mj aojnjsl njocojocrolffll 
(]Bajfm(wocQ)l«)1ce6)jo gcmroao." rJlanoojIcscDosj (roorrfS njoeirerra) 
(ftoffl^o (maowTAffll^jaa&osnejgg (arajsero) ejelaBaoewroxrolmoRRS 
ev,a)j oilsnejo (8rae_j|al«5i£n^j - '(ScooinS, srroooS amcirulejOoBsn 

0Q)«5)J C/D(OlCQ)O0Q)l(Ol(]BajnTnaej8ftn«53 (StdeSB n^ClOlaBa (.6njaClRn«5)Jo 
C/DffllOSDOCQfl gnJCSflODl^JCWtOJ." (BTaCSrijOaS OJfflJStDOS nJOeiTOTTOJ 'm°l 

«j)rJCirujnjsplcQ)ocQ)l C6ninffl«n85)ja«5iro) (.coorilaeajojoaB njolcc/oalaeaj. 
g^D «j)njciruj«j)acim (.srunci cruJojojfflOAjnmj. (sracrolmoasS ^(d) 
ssraGganccrrolanS (seruocoo mRsJa&jnmtwItij? crufic^Loo afeyloi^gg 
«5)O0Q)l(ol(]Bajcimj.' ^(.rJa&offlo rJltKoojlaoB (i3ra)ffi6ro) ejel^1§ ev,coj 
Eanfioadl oflanrgjo <ijra)(3_^(s«5Tro(irijoaej (roacTD (KGnJoaco) a°lan«j)o 
CDcryl^jaafcosne rJlcrooojlasSmlnmjo (israjfl^o eje^aoco) goJGflaoo 
(ijtamjciru(ol^(.snjaCicruj(ojnjatirRn CDlosuaylaBajnmtwIcDj rJloroliBaj 
ojooS «5)js6si3l. gCTJcfco^o (Wnjcirumjoadol^ (maagono n^rrroj 
a^jofflRsij? g(e€)0«)j|O orasjasTB) (isramjojoAanrolRjS nJoeiroranffllaBaj 
nmj. 

(D)^(D)TCQ) (3taa)JOJ0<6)O 

(.njocsemo LSTUffinfflcrol rujjSocnocn. (.n-iossiDoaraJDj^oj 
ajQjjlfflocnl ejcroocnl socoxjoro. (.oJOdGroro sofinoonil s°lai 

(TO)1. (.n-l06TT)o (.n-ICQ)nTO^enCTUoOj1aO(TO)'1(!J)l. (TOBjlffieTTOOCQ) 

ojjonsaru njaeiDo ojicroaajojcrucruoa. ajraaD^laDl 

(§05(3010 (.6TU(laffl(!J)l. (TOoSriDOnJOaJ. (TOnJCrUO CSTUnCI CUlsl 
ffi«TO)OCTUaX)J. (TOSnJO (.6TU(Snia«5)l. CTU (roSnJo/cTOrJJjCTO. CTU 
(Ci)rJCTU(Ci)nJ(Ci)JO. 

rJlanoojIaoS gojeraoDomjcrufflemo (Si,a)j (ronJcrujcinplayocQ)! 
(.nJoemnScroacTD (.eruncio n^cmj (TO°l(oj(aocQo arijccutwj. (stdaqoDo 
rJlnrrol^j. rJloiooJlmoc?!? njocmaryg (.eninffltiSTrolanf? n^ejo ejcaai 
stDSBiBgjo (.rjosm 0)1(53 rjj(36rD(aocQ)l <fi)Osmanjsjomj. ri^ejo s°1oj1 

(ftgjo (.rJ06TDClDl(?53 mlODJO g(OT30jl(fi€)jnTIJ. (ma (TOO CO) (TO S°l0jl 

aBajnm 63(oj (.rJ06rT)l(r!)l(53 cdIodjo ((3Ta(S)lcDj (imra^c/D(20CQ)1 (aaoo 
nmj(oiiOjl<eajcTD«n injm^s^mow\ a&oeTDarijsjcTDj. ((3ra(S)jcsnJoaej 

n^ejOo (.nJ06TDmO(S3(S)aCim SlClflaBajcftODJO ariJ^JCTDJ. C/DJOOm 

(crrolao? csrJOceeijojoojj mlnmjcsnJoaaooS, (.nJoemnS (aj&KZjgg K (i3Tacim(.a)nD6TDo msoB«af^so(S)l(ojnT)o«j3, (i3Ta(S)j(SnJoaej (ijranm 
(ocruo ao(o°l(0(m?5)lanfS nffiOio eocnesBglejjo o4[)t5ra)1(s^(00(0)l(0j 
nmotij? CQ)oa(0)O(0j slnllaBajo s°l(ijl^1(oloB«jcuoa3 cimou)_j|i2ej. 
i2(06TDom(TO)(Oo o^ejoo (.nJ06rDm1(s3(inanT) CoJcsojc/Bloeajnmj. m^as) 
ao(o°l(o«5iR5)«j3 CnJOSTDoS CT)lejciol(53iB6)jnTnaejnT)jgg(in injm^^s^ 
laooul AoeTDanjsjnmj. (i3Ta(ro1mo(53 (.nJoermaS (wacm (.6TiJaCia(a 
nT)jgg(Bflm CQ)oa(S)O(0j cimoa(5(ia)Ojj(2nej. ^(.nJcftooo mlcsuccuo 
arLjccu«5)jaaft)06n3 (i3Tacs(3ano ojisnsjo oJlanoojlaaS (masjoeats? 
arijnmj. (smcDcscorrocQjjggcffljcsnJoaejcroanT) cwan? (ijramj(inj65Bag 
(ijraolccul^j. tJlcmooj sjra] cru(20Q)«5ifwjo cojoaanocoj (aojnjslayjo 
a(]ft)0sj(5TB)1ej. goj(T3 (2jn3rJlej(S(5iro)oB«oa5 Ajaoisajsl cimjift.^(2 
(ffl(!a)laej(mTOl(!a)l(o1oB«jmnj; og)CTDO(53 ^mlccujo ojgaaccucDlAo 
(.a)anloB«j(uoa3 AlsoBajnmj. (i3Ta(rolmo(53 laojojsl aa&osjoeaoain 
(0jcTDO(s3 (israojanS slffifirrooomcojoBe) esnmjoSijsl eniejajsneooSijo. 
(i3Ta(TOja(]ft)06ngj (aojnjsl nJOCQ)0(ij)1(ol(iB«jnD(inj aDffllccaoccDifflloBaj 
aaoDj (i3Ta(S(3rif)o ojlaJO(Dl^j. (fflonfS ojoerorro (ift)0(D_!|tsT5)1cDj nilcroo 
njlcsSmlomjo CQ)oa(i»o(oj Qojnjslcojjo ejelflSaooricDjnmtwjoSiOfflstDo 
(S^,a)J ojisnejo (i3Ta(S(3anG«5ifB)os(Srj(ftiadl^j - '(ScoojnS, gcsojoyjo 
ODcolcEDej eiTOOoS (am(imlejO(iB6)lca)a(S)Sftn(s3 waem A^nj(scQ)osj(ft>jsl 
0^)0)1(66) (snJnfltsxrojo gnjcsraotn^jannmoejjo.' (ijracSf^oaS ojojeiDoS 
(ulsnsjo njfpaaanjcsnjoaej njoawroj - "m°l (ronJcrujanplctDoayl 
(.srunfflacmro (.cnanloeajmoajrimj oj(o1(.c/D(a1(iB«j. gno (WnJo (sianm 
(6TiJaCi(20AjnT)j. (i3Ta(wocQ)(ro (6TiJaffl(ffl(Wja(5ifro [WanloBajODcrolmigg 
(.oJCDom cimocDmcQ)(ft>jnT)j." g(.oj(ft>0(0o njlanoojlaaS (ijraieero) ej(3l 
^1§ ev,cnji2anfioadl oilsnejo (i3Ta(j«5) (.nJa&offlastTOltsganacTD (Wnj 
(rujoMdl^jaafcosne ojlanonjlaa? goj(SBaoa(mTOnjol lUlawl^jaAO 
snelffljcTDj. (WoJcrumjoMol^laAosne (i3Ta(5(3nno n^(Trojarij(r»(5)j? 
^(0) (i3rasj«5iro) (ijracDjnjoAtBrmloS ojoctyjnmj. 

aJCKj^mocnjaJOAo 

suqjjI qocdI ej(!J)OCDl sooDCKTO). fflCDcruo socroocnT ^°\cu 
nrol I2CDS t,"-icQ)(ira)ig1cruoOJ1c/onTO°l(!J)l. (rorajIffiaTOOOQ) njjcn 
(jcocu cucojo nj1(!J)(0 Qjnjcnjcruoco. oraoDlnnT ea)(3cuo 

t,6nj(2affl«J)l. (Too (JnDOQJOiJ. (TOrJOXJO CSTUnffl CUlffilffieTTOO 
(TUCrUJ. (OSrJO CSniffiniaaj)!. CrU «5)CSnJ0/«5)nJ_)|«5). Cnj «J)rJ 
CTU(!J)nJ(!J)JO. 

gcmroojam ojlanoojIanS goj(sraaD(2mj(iru(o1^ fflmcrujcroanr) 
CQ)06Tin (.eruafflaamoj ev,a)j mlcsuoDl^j. (i3Ta(S(3nno iJlnrafl^j, nJlano 
nilmots? nJO(r!)anj§ (.srunCinstTOlaa? og)ejo ejoftitiemegBgjo (am 
(irul(s3 (ft>06TDarijsjcTDj. (2m(irul(s3cinnnDj(S)anm ng)eJ0 sloJloSigjo 
g«jT30jl(iB«jnT)j. (im(.(ro°lcQ)jascQ)jo ojjcojoadaaSccujo laocDcimloft) 
(20(1!) (S(.nj0njjfi6TD(n)o(j(r!)oa)«yran(53 mlmojo s°1oj1 enilsffljnj 
(scinroosjoSijsl (aotwooJlan? a)(3e«5iR5)1(53ojfm gcmsojloBajoSiCcujo 
g«jT30jl^1§ (aoxscruosjAjslrarroaaD ^imlwesBiAcuvl og)ejo 
slrLilcsRnoojescQJOOTlAgoai) ojmj(rojoB6)ag goj(S(Soa)o arUccucKj 
s°1oj1oB6)jacq)Jo (2(06TDoa)(TO)(Oo (2a)ciml(sej(!a)oB6)j(S)anm CoJaojool 

oB6)J(fti(D)JO ariJ^jnDJ. (21 (0 617)00) (TO) (Oo g'D aO(0°l(0(mTOl(53 N I <s> (.njoenomjo ^icB]wes3§io m1eja)l(B3a6)jnTnej. (ijraanlmoR!? dm 
cimjananm (.srunCiaoAjnmj. g(.oj<ftO(Oo mloajcsyl^joajoeni 
(ijracsgnno ojisnejo ojfpanjcsojoaej oJlanoojoco) ojcojeTmoaS (israsj 
oB««j3 Orumo (fflarrfS (ijrecDjeojesraag ojlanoojlam (maolccul^j. 
^'D (.nJoojoD^JiOjjo rJlanoojlfflSmlnmjo cojoasnooj fflojnjslcsyjo J^ «51B10OJJ(fflaCTD (.SrUnfflfflOcftJCTDJ. ^(.nJcftOfflo m1oajoQ)l^(wl 

csc/DnMo (i3Tacs§nno (3ra)fl^(S(ora)«j)jGoJoaej(0)anD rJltwoojooo) ojcoj 

rJlcKoojlom (3T8oloQ)l^j. gi.nJonjW)iOJjo oj«)j6TDa3 csaoaanofflj 
aojojslcsyjo nJoeiroiTOlej. caracsgnno rJlarol^j. gipjoojc/o^o goinS ejgl^lej. 'gojoB QjcnJlejcsasTmoBaoaS og)(.«nGCQ)o (i3T8)!P«5TTOl(sej<fi6)1 ojgafflooJCDla&o (.srunCicsccrroossjroranffllaBeximj. ^ojaa3 rJloocftaS 
(Binj(immjciMdl(iB«6TDo. wids^mocsi Qojojsl nJoctDORnlfflloBajmoRnj 63i3g1«j3m1cTDjo Qw&cm (jrLj«nms°lajo«jEionjl895Csejogo n^raraTI (wacTD giJl«nfflocQ)l(o1(e6)jo.' ng)cim ojcojerDoS iJlornl^j. rJlano 
ojlRRSaolnmjo (tooo? AO(o_j,«5iR5)lm ctDooanofflj qojoJsIcqjjo ejeloB«o 
«5ifW(ffljAO(06TDo ev,a)j oj°l6TBjo ffljnijlej(s«5iR5)(Sajooej(fflanm 
(ijraeji^RMl^j - "ecoojoS, erroonS (.cnonl^lfflloBajmoRnj ao(o1cQ)o 

CQ)1(0lce6)jnTnoejSftnR53 WiSm, <&i^nJWl6nS0W\ (.SrUnCKOaDOmjjO 

o^m1(iB«joj(sraao1^j(ronT)oejjo." (macsrijoaS oj(0j6TDa3 ojisnejo 
(i3ra(s«5) Qojojsl (roacTD njoerorroj - "ml (fflnJcrujoj«'1ca)0CQ)1 
(.6TiJaCi(0)(0)jaa5ra) (ijrdolcQ)jnn«5)1mo(.a)rin1(e€)j, (3ra«B0CQ)«n (ronjcimj 
arLj(XM«5)ja<ft>06n3 nffi&ni goJGGaoasninnjol ojlensjo iJlowlcefflj. 
g'D (TOGnJOffljnJiaoAjnT) (imocDm (wanm (.sfUofflaooftijnDj. 
ceninciaasra) (.cnanloBajfrnanlm ^(ffl1mjoj(0lcQ)0CQ)l aoj ctDoaanoaj 
oJ0CQ)6BRgjo gej.' gCnJ<ftiO®o oJlRnoojlaoS (i3ra)ffi6iR5) ejsl^j e^OTj 
ojlsnsjo ajemoGrijoaej cruoccDfflmscmTOOsjAjsl sloJl^ oJlano 
oJlao? gnjesBODacmTOi^ol iJloinl^j. iJlowl^lg (ijracsgano n^rrroj 
arijcffitwj nfficm (ft>oco_j|0 (masjccrro (mamjojOcftcmroloS ojIokdI 
oBajmnj. 

oJ6Taji2iocnjajo«eao 

sraJDjjOJ suejjIaocDl ejcroocnl socqjckto). nj1ffi«TO)oemrD 
socroocnl s^lrunrol cul&emocno inJ<s)rf^\^s\(roocu\cm<MD'\ 
(ml. (OBJIffierTOOCQ) oJjcDeaoj ruffljemo oJlcrofflajnJocru 
cruo(o. (i3Ta(jD°larneOT(iajo (.srusmacrol (Too SoDO ruoaj. 
(TOrJcruo (.erunffl njlslffiaroocnjcruj. «5)erJOC6njeaCifi5)1. cru 

«J)SoJ0/(rorJJ)(!J). Cnj (n)rJCTU«5)oJ«5)JO. 

glpjoojc/o^o ev,coj nJlcroociflaaS grUGOc/oamjcruffll^ ciflssrroo 
mrfDj(0jnj(SrLj«5)CDCQ)ocQ) s°lojo«jiaoojj«j)ocim (.srunCiaoaerDcimj 
mlcmjocul^j. (jstdaqnDo rJlowl^j (.sruncianroloa? ejcsaistDegraag 

nJOl rJl«5)0OJ1 nJO61Rrro)l(0laB6)lfma«J)ej0o rJ1(36TDa0(!Q)1o m«5)l«j3 
:t:o « o eu « 6TT) o =^ 

(ftosnoarijsjfmj. g's nfflejo (.rjosimlcfegjo s°lajo8Ji2oajl<53 minmj 

(KOCTD g«5T5an(j96)jnmj. (irus°loj(jrLj«y)m(i«l«j3 mlnmjcroanm (.njoeml aejroran. "gno (israjCDmacoxnocQ) oJOQORsaoojjananmctyoerf) (isranm 

(ftgJOS gejnJ«5iro)l (.nJ(ffl^(]fti4l0OCQ)JO AOemOnjSJCTDJ. g«JT30jl^1§ l2CQ)0BlAg0CQ) o^ejO«51R5)laa3CQ)JO (sreaocooRnaoojOoftijnTKW. (ijraoj 

g^D ojlesrmomnDjffljojfflooQ) s°lojo8naoanmo(o3c5ifS)acTD s°1oj1 aoojejooanacim (israGgnnnsTrolan? cirufljejffljnJ6ST3gO(ftpjnnj. gno 

aBejcimj. s°lojo«5iBioajj mlejml&iaBejnTnoejaftnRsS amcru, ^(.(bI (ftoosnooaiftosnejffiianT) (i3raojcQ)1«KS (.enjafflenijfiDlcQjjensocfcj 

01)631(303, (.njoermo? ajtwejooo) (rDoocroocimlcDjo slojlaeejojoa? afcipl cfetsDjo (.eruniansiTOlaa? (isWjoaslcftejoSitisrno (.nJofcsaoojjo&ccDjo 

ayjcimlej. (rDoaanocimlrQjo (i3ra«jn(sa3«5)OCQ) cssoeilcftaa mlcSf^anl arij^jnmj. n^cmoRRS cru^GfyoojfflocD (isracsnJoSitn^j (.sruno 

aBsjojooS cruocjulaBajnTilej. (STa«5)j(jnJoaej afflermomnfrofflo aciocru cmrolarrS ejoaajsmo (israjmraaytrolRRS (ftoemaf^sjnmj. ngjrrrojaa&o 

0j«5)ejocQ)OjacQ)ejoo s°lojO(siaoojl«j3Rj)onD ojlejcQ)1oB«jnmj. asnscTDORRS, ^no ^"lojlAagejoo (i3W)mn3cruj(ojojmocQ) oJ(0|.6tij 

s°lojn3 GnJOCQ)«5)lmjGC/Dnii0jgg a^«5)c/D(o°l«)«5ifro1«j3 gojaaaormjo aranJoaoRmoojlasSmlfmjRnacTD cru^nadslctyjas (i3W)(Ooe«sro)1«j3 

(ftostnanjsjnTriej, (sraRnlmoasS ojlffifflroom crujojojaoco) s°lojo gcmsojl^lcolcfiajnmj. gojacoejocmTOlaaSocujo (m&ifllAocoenoo OQ)l(oloB«jmnj. r4)nmo«j3 (.srunci crujajojaoaaiog gcmlamaeooS 
63a(]B6)oc»jo G(.c/Dn3doaocQ)l(ol(iB6)jcimj. (masgonaocftag nfl«J)_j|0mn3 
crujffljnjmjo (3rafljl«5)1cQ)CDjaooQ) njoaoayaoojocftjcmj. gojoB 

^mlCCUJO (]ft)JCS0iB6)JSl «5)nJCrUmjn3ddlCSaB6)6n5lCQ)l(0l(]B6)jnDJ. (StddS)] 
mOfflS aOJnJSl nJOC!a)0Rn1(0laB6)jnm«S0CQ)lR>l<e6)JO C/D(Ol." gtnJa&Offlo 

«5)js(3^CQ)0CQ)1 rJl«5)oojl«j3m1nmjo 0Q)oa«5)O(oj aojnjsloajo 
ejel(i96)0«Bl(0jnm«5)j(]ft)0(06tT)o e^coj nrxmouasmo CQlooc/Dcsmo (stdjW] 
ej. (gracsgaDo ajnSnJlejcscinroGrijoaej oilsnejo (macsiTO (.njoalasiflm 
(wacTD CDScoTwI. - "ecoQjoS, 6iro)on3 c/otoloaej (.a)anl^1(ol(i96)jnD 

a«5)&1«RS (SraSaiB (fe^nJQCmOSJcftJSl (.SrUnCKOaDCirUJjO n^m1(]96)JnJ 

csflc/Dl^jRncTDoejjo. (arasrijoaa ojajstDaB oilsnejo (stdaas) gccrrocoo 
«5)anm CD«53(fi)1 - "m°l «5)nJcirujoj»'1oQ)ocQ)l«5ifroacim (.srunCiRjxKjaccrro 

(.C/)anl(]B6)JOJOmO(.COan1oB«J. (STa«5)0(r!)(ro (KnJCrUJjOrJJcat^cfto 

(araKBlaoS rjjcSennaooQ) <ftLQ cftmomjcrutostDo iJlaroloeaj. (S)nJo 
(TOacTD (.sruniaaocftjnDj." g(.nj<ftOfflajgg rJloioaflaa? (std)&em 
ejel^1§ e^wj culsnejo ajaBnilejcsanrocsrijoaej cruocmamGCinroo 
sjoSijsl slojl^jaa&osnl njl«5)oojlaa3 Qnjsai/ainjs^oaio iJlarol 
^j. rJln?5)l^(ffl1cDj(saoniio (aracsgono n^nrojariJCQjRnj. g(wj 
«5)js(3nmj rJOCQjjnmj. 

oMoMOOOOJOJOAo 

<m)CnsrBO LsnjSnCKnfl oj_5,aocioo(ro. (3ra)f0(T30S(3Jt)j)OJ 
suQjjniaocinn ejcmoool soccaoenTO. orajCinenracin socroocn 
s°loj(TO)n. (GTajfomo t,"-icQ)nTOj)e1ax)onj1ao(TO)°l(n)l. fflocrunado 
eo(8a)OJ°l cuocojeml culsp njaea enjj(Oan? t,"-i(ro1n33o1 
«5)0. cru CO) o^ojo ecura (.nJcrolcrolnadocron. oraomojocn 
omoffiGO eaj(!J)l. cinfioag eojcroT t,"-iscQ)o nJC/ojelcScerunCi 
oj(3^scnjcD. fflnDon? tft)'1(8«rfTOj(0. 

gcmroojsm e^,c/)j rJlanoojlaoS gnjsracroaanrorijol (isracoocD 
aoocul jJlfTO)1^1§ (gr&)CDrr3o (.enincio (fflanm og)CTD (ffllcojaomcmrol N I <B> N csnjoejjo (srdaqnDo (roonmocuoifljjnmj. ssracKjcsnJoaej g'D carajtBia 
CQ)«n3 (ara)CDrB«5Tin1s)nf8 csejc/oo ejel^1§j(S)6)nm gno (.njoerml 
Aagejoo slojl^joAosnelfflliBajcTDj. cmajtojo Gjseucsccrroosjifejsl 

SlOjl(]B6)JOJ0mln3dS6)rijSJCTT)lej. 0O(.«J)OJjaej, (i3Ta)mn30CQ)mOCQ) (SO) 

crufiryonTOffl^offllcsDOQa) njoaoanaoojloo? (stdDj\as)\^i/a,B<mlwi6)S 

CS(.nJ(O6TD(S0Q)OSJifeJSl«51fro6)CTD g'D GejOAnSTOjIoeJ n^fiJO S°l0jl(ft> 

gjoscQ)jo o5)ejo (.nJOj(3«5iR5)m6gBgjo msnmjacftosnelffllaBajmoj. 
mdaqnTiamftadi efflstDcmrolRsS oSiWlayjcim (iruj(ojjOBl(ft>a3 (isracroo 

aftfldgrnamfflo csnjoejjo ocaoaanooj (.njoenoloeajo s°lojl^1ffl1oB«j 
ojooS ciruoa51(]96)jnD«5)ej. (3ra6iilej«5ifrolQa3oQ)jo sIojocdocoo ojocruoj) 
ojRrR5)l«j3 (i3Ta)mn3ciruj(0jnjmocQ) cso) nj(oao«ji20ojoAjmnj. (atacroj 
csnjoaej nffjQio s°lojl(ift)goejjo m1ocQ)Orij§ g'D (.srunffloernojuo 
(.njgcQ)(]ft)0ejnsro)1«j3 (saGqnrxsmtdjimmQcro ejImiaooSijoSiOcujo 
Orij^jnDj. (iSTasgano «boctd n^ejo (.rJa&offlnsrariejjo crufiryflo 
(<3Ta6ijlejc5iR5)l(sa3oQ)jo <i3r&](.aocQ)i2io<e5jnDj. gCfiJaS'O^iajgg ssracDje 

OJ0J6n5OOQ)CSriJOC/3 e^WJOjICDJ nJ(O(.6mnfll6)«5Trorijgl0Q)Jgg 

(i»LQofi«5i£i esrmomogsneooQ)!. rJlcimls (macsgancinrolmj ocaootwo 
(ojojIcdqocq) slffisrmocrucEDjo (israaisc/Dnifl^lej. (.c/Dj«5)1cirujoQ)0OCQ)1 
md) ojIrajjOQjjos aonla (gr8olcQ)l<e6)jmn«jncQjGOJ6Trgl njoocajcimj - 
(i3Ta«5)j«5)onm ojajstDmocoS nJO0Q)Orij§«5)jo e^cojoJlmj ejg^aoco) 
(KjaocQ) (.srunciajlfljj ((.snjara(0ancim_j|O ooiglorijsjraTTOjfm oflflj,). 

g'T) OJIGJ) OJ1c/0J(?U (i3ra)(]ft)OCroCrUJ<O2nJ0Oaft)JCim nJ(0(.SnjaCl rjoao 

(isiaoojlasS (mnlcroloiLjmjjnDj. cmaGgano (koctd g'D oJlrajjCtyj 

GSOQJJO (i3Ta)CD0(0o. 0Q)O«(S)O(OJ(5TU)a3 eV,C/)JOjl6)mGriJ0«ej (TOnJCrUJjO 

njj(3fyo ^(TOlomrijol rJlorol^ll njfflaomracrujffljnjmocQ) njaao 
(isiaoojlom (Klcol^oloQjjnmjGOJO (israoimjo ssTaojlc/DjtjUnJoaomm 
nj(oao«5iBioojl«j3 (mDl«j)a)ocQ)l«5ifw°l(0jnDj. gi.rj(ft)0«)o gi) ciflra^ 
ccDjos ojociru(KQjlift>n£iejo nJ06TUTro1§ amjoadjjOffl (ma) cruocjum 
oajos csmcsffl «5)l(ol^jojlsjrm(Bflm Qnja>\,i,&<mmow (o°l(S)loQ)l«Ki 
(aracTD (.njoemoral cruiacirutin «5)«j)j63Bgj(ssoQ)jo (OoncrujjOjlffisrmom 
njj(3fyAi20CQ) (.srunfflocmro (maolcmjnm esrmomlcftgjos c/d(0°1(0 
(crroejjo (manfroga&ffleTDnstrolejjo crujoeoojlAaooojosieojlaBajmn 
caracruocjuofflstDaocQ) c/0dB(ro1acQ)ajdl (.c/ojaril oJOCQ)jnmj - (maainS 

CDOCDO (.nJa&OfflCCrrolejjajgg S°lOJm0Q)Q(.«5)OnJ(lCQ)OCn1<ft) 

cseoa)6st3g1«j3 cirumjfmmocQ)l«sro)°l(ojA(!a)jo (maojotiyejocinrol 
csmcQijo csciruojl(]B6)jnm«nlcDjgg ciruoa(3(Siflj>o (maojcioltijS cucmsaj 
(oj(fi)CQ)jo Orij^jnmj. (i3Ta«5)O0Q)(d) (stdcu&cri amcru, ^iCB\w€SBUi, 
c/Dffl°l(Oo goj cdI^ojIaocoojjo m°lGffloa)Ojjo (ara)CQ)lc5ifS)°l(0jnT>j. 
ao(.Rj)Ojjaej, wicudi cruarnomesraaS, a^c/)6st3c/3, (.sruncicstinsciru 

cs(.c/Oo3domooQ)l aomlaBaaajsjnmj. 

Oru oJ <5) O CD J OJ <j9j o 

croo6njcru)o - iewnnms.etsiom] (sranmo, injm (orunroomo) qj«5) 
ejocQ)OJCQ)o«KS cirunijnDmocsDianrolffljofflCTD afcoo^JiO njoerurrojifea'l 
eiRTTOj. (3racsrijoa3 63(oj cruoaBaaajsneoa&jnmcTO gno n^ejo crulraul 

(ftgjo (.6njaClCrU0aftill0(roa96)0(0o (.nJOojl^Rn1mjCS0«j3 0O(.«5)Qa ejg^ 

aocftccDjsggo (maLQOJO goiaoaejoo (.nJOnjloBajcTDarilmjgg laoj K oJocmiajQaTeo? ^(oflmj qojoJsIcqjocq)! gojocmejoo (.f^OoJloBaj 

(TDRnlmjgg fflOJoJOCQ)6ST3C(3 oJOCQJjnmj - 

(Grerroo cio cn1n3j(0«j)'. «j)f3(.nJ(!J)o, (.nJosenoo cuo 
OraODo. a0{0°l{0ffiOT)0rao, t,"-IO«61T) C/O(0°l(0o t,"-i(roln93o1«j)o. 
c/o(o°lffi(o Lo-ioCTDS L"-i(Knfi93o1(!J)§. (oeratroraoDiaffiOT) Lo-KkH 

n^Ol(!J)o. (TO OQ) 0^(0)807112 (SOD t,"-l(Knfi93o1(!J)o GCUS LoJCOT 

(ro1n33o(!J)1. OTaoDcuomoDO(3rao ecuo)! lannonS eciKoT 

LoJSODO oJaOJ(g1{86TijaCICU(3^(3Croa) QoDOO? <ft)°l{3(OTTOJ(0. 

gciflas (i3Tacim(!rra)1a(T3 morxmi&am) oj1oj(o1^1§ (i3Ta«5) (maol 
CQ)jnT)(S5ja(]ft)OaTejaTgO(ft>jfm noeiacsm (maolcolosajoDj. (i3Ta(TO0 
CQ)(d) CQ)oo(fflO(oj mmirM^rti (i3TacTDOBl(ftigo(!!8 cruautTomoi&jnjoaS 
(i3Ta)(.confi1oB«jnDj(sojo (sraojoS ng^oojjo (i3ra)(3_!|i2O0Q)l 'aroofiS 63(ol 
oBaejjo (i3Tanma(WR5) mlrraloBajoftiaylej' ng)(TDjgg (.oJ(S)o (ijraocoloft) 
(oloB«6TDo. o^o(i5)Sftnejjo 63(oj oj(ru(ffljojlam ej(gloB«jcuoa3 oaoj 
oadjjmo(.c/)anloB«jnT)j(S(uo (i3Ta(B)lom cruoenimjul^ 63(oj lanrxwjenij 
(iDlcQ)jaTeocQ)1(oloB«6TDaianD(d) 63(oj omocjuofflaD mlcmao moimmo 
Ajnmj. (i3Ta(jfijoc/3 (i3Ta(ro (ijraojoojcsnjsrrglcEDjo (.nJCQ)(!5)(T)loB«jo. 63(oj 
cmroni o^a(0)Sft>1ejjo esmoltiRS (ijl(0(im6Tijj(iDlcQ)06rf) amoanianaas) 
8ft)1(!s3 (waojaoS (smoo maani ift)6TDi(ij)ionT)i(S(DO<fiai(ft>(SnJoejio 

O * 6TT)0 

arLj^jAowlej. (i3Tanma(mTO mlraloBaj&CQJloejoDjgg coJ(fflo 
(imj°lA(oloB«6TDo. (ijranmo (roanm (.njoermmjo CnJoerinaS (waom 
(ijranmnjjo (ijraja&jnmj. o^rrrojOcftoaaTenDotiRS (i3Tanm(5iro)l(iRi mlnrnj 
(fflanm (.ojoemsmejo gaieonjjACQjjo (.nJoaDOOoMnlcffintiRS mlnmj 
(fflanm (i3TanT)iacQ)C(B(0°l(0(!sro)1«j3 slnjooaMnlctyjaTeocfcjActyjo 
arij^jmnj ngjcmjgg (ijranfTXOTrolanf? laancffljarorro laaoomlejOoBa 
6TDo. ao(o°l{0(mTOl(i53 (israomfflcruarorro (imfi(^(.(S) oj_j|Oojl<^1(iB«jmn 
(TOjaafcoaTe goJlas (.njoennam (ijracimaamnj njoawrololoeajmnj. 
00(01(00 (.nJoenaafT? (i3Ta)a)O(0C5to)l(03 go^jmlejoeajmoj. wi(m\mo(si 
W!>(S) (.nJOSTDffljnjaocQ) (manmcoifwianf? (seooBfinonjOoSijnmj. ao(o°l(Oo 
(.oJoaT)ml(o3 (TU£i1(0)laiLj^jnT)j. (ijratfflocoxffl 00(01(0(01(0)18(1(3 (niQl(0)1 

(.oJ06rDOCDlmOCQ)1(OloB«JACQ)JO (.nJOeTDfTS 00 (Ol(0 (01(0)1 (03 (niQl(fflfflO 

CQ)1(o1(iB«jACQ)jo aru^jmoj. (.nJoemafK? (i3Ta)CD0(0o oo(o1(oaoAjnT)j. 

^•B&OOi^o (nJ(fflJj(ftitia06TDaejO. g(.oJAO(Oo g'D (i3Ta(TDfflCQ)O0(0l(0o 

(i3Ta(TDfflO(ft>j(TDj. (njoemm (i3Ta)ano(Oo ej(3jjfflO(ft>o(05l(ojnT)0(o3 (i3Ta(0)j 
oo(o1(0(OTO)1aej CDO(0)jiBaag(oi(0)a(TD g6Tin(iB«loB«gcQ)jaanT)jgg(0) 
(i3Tamj(§oj(rul(iUfflO(!Q) ojlonayaoerf). rnnan^oui oo(o1(0(oro)1an(3 
(T\iQl(on (.nJoeTDmocjulmaocoxoij AO(oaT)o (.ojoermmjo (i3Ta(TDo(0)a(TD 
(D)0ifl3j(TDj. (i3Ta(0)1mo(o3 oo(o1(0(oi(0)1(iDjo (.ojoemmjo oj(ociruoj(oocoo 
CQ)6Tij(njuffljgg(05lmo(o3 (i3Ta(TD(oi(0)1(D3(oi(0)a(TD (ijrannDo (niQl(0)1anj 

^jmOJ og)CTDJ oJOCQ)ariJSjnT)J. CQ)Oa(0)0(OJ(OTO)n(3 ^'D (OnnCTDJjO 

ffl(iD(irulejo<fiaj(TDj(sojo (i3Taojmj(0)annD oo(o1(oojjo (.njoermmjo 

(0aT(5l(S(T3CQ)JO goJCSODOCno O0(0lCQ)0(D)l mS(01(0)JOJ0n(3 (ft>S'1CQ)J(TDJ. 

(i3Ta(0)1mo(o3 oo(o1(0(nTO)1an(3(i»jo (.nJoemafTJoDjo ojlffi6i(0)om(oi(0)1(o3 
nJO{06r30)(0)mocQ)jgg(U(T3 g'D ai\s.6m)om<sm\Qdi nflejciruj(ojoj 
fflocQ)1 o5)ejo CnJAO(0(oi(0)1ejjffljgg (seoo)(U(iru(05joB«go(o3 
(iDjoMnrDjo (ijraojacQ) gnJGCQ)oco(oi(0)1(o3 aAoaT(3j(U(oj(TD(05lmjgg 

O0(J9(D)1cQ)1(03 (irU(nj(TD(DJfflOCQ)l(0TO)1(0jafflnDJ nJOCQ)anj§l(0l(iB«J(TDJ. 

Ajsoa(05 wicucri nxxroiornesBoS, momoono) fflv,o)63T303, (.auoci 
(S(0)S(ir\) ^(U(r!)0(o3 orundKnornoco)! anDomocQ)1(oi(0)1(oj(TDj. I <s> (maoinS (sejoA(5ra)1«RS i2anomocQ)l«5T!S)°l(oja)OQ)jo Orij^jcTDj. 

(ara o^s 210 cn J oj Od& o 

orarrDo en nJcoHaJaftiad'lan. (ora LfUfCo. (sidjCoJO cuo 
((jrarrDo. ffisjjOcrolcormorao. ajtanjcruj sspcrols L"-i(roln33o1 
(Too. ffisjjOcroloSdjjOoJS (."-KTOlnaSolcoog. (rosra(rora(T0i2ffi(T0 
(.oj(n)ln33o1(roo. cru oo) nQcroraoDiasoD Ln-i(roln93o1(roo srura 
(.oJ(!J)1(ro1oado«j)1. (Sfdcm ruorDomosrao eojcrol aoDonS 
scum] (."-iscQJO ojao2el(3(.6njnfflnj(3aJscrurD. anDonS 
dft)°l(3raTO)j^o. 

^oJlos aej(i(OTincQ)jo (iK^085)lrrulGmcQ)jo ssranrnffljojaoco)! 
nJoeruTrojoAosnl cmaojacQ) (3raolcQ)jnT)«5)l«j3 CDlnDjerrgOAjmo 
oTiejo nJOCQjjnmj. cojoacroofflj acDjnii^m ssranmo aj«5)ejooQ)OJCQ)o«RS 
crumjnmcDOa&eTDoanm (stdjiinnDmienBos^icmiscuo ssraojo? 
"eraoomoffllaBeejjo (aranmoonro (israojcsanglaBftja&OQjIej, 
csracimaanro GjcojnJGCoJowarijsjanrojcftsoQJO (macrolam n^^lejlao? 

fflJoJ«51fro1«j3 gCSnJaftiafl^J (]ft)gCQ)JA(S0C»OCQ)1ej'' n^mOJgg mlCQJfflo 

(staojoBjjO nJoejl^1(oloB«6TT)o. 63fflj«5ifrorr3 ngaansanajjo airrucKj 
oJlacD (i3Tamo3(o1(iB«CQ)oa6TDan«j3 ssTacrolcsmos QdnJtB&ioeruiw] 
ciruj°l(ft>ffl1(]Bajnmjooj8ftn«j3 (isra) ojouckj (staruam esolaBaejjo ojcol 
(B&lSiWlei n^mnjgg«5) omocDOfflem mlauao aotcroGaaDOa&jnmj 
ggj. nffiaansanajjo oj(ru«5)jojlam (.nJOrJlceaeimaa&lKsi (macrol 

CSmOS (mSjGfflSrUjraul (.nJASlrylCSaBaSnSRS) nJOaaOCQ) A«l«51froOJ_)|Q0 

(ftjoDj. 63«)j«5ifrom 63fflj ojcrucKjojIfflS (i3ra)fl(oojl(sa3(woc!a) asmo 
eoojo gsneoa&jnmlaejsftnRj? cmaciinS (matrolacD (.nJOrJlaeastDoanm ,P CDlrjjstDmocQfl eojIaBajnDj. n^rR5)ja(fi)Oa6TBnmo«j3 (araoim ^ 
(osnslarrScQjjo aoffllcoJOCQ) gnJSCQjowo msanrojojooB a&ylocajnmj. 
^(sflarrfS nnejaooQ)! (maoinS n^ejooJlcu (seoa)cruoffl(.col(]ft)go«j3 
crununmciojo cmaojaoojejoo CQ)L£ioG0Q)oa)_)|O gojeeocoo cdsosttoj 
nm«5)1«j3 (fttfHojjggojmjo (i3Ta)CQ)l«5iro)°l(0jnDj. ssracroja&ooenno 
(Stdcurti cruowomegBgoejjo momooJlcD a^wssBgoejjo (.srunCiGsn 
scrulmoejjo crunucTDmocon 0anocDOQa)l«5ifro°lffljcTDj. ssraoinS wua 

CrUjlOQJJO (0)R53(l96)O(O6Tr)«51froO853 0anOmj0OOQ)l«51fro°l(OJCTDJ. 

CDOJOOCDjaJOtfto 

OT3(TDo arunDj <ft)(3aj°l(ro. (tob LfUfCo. oJ^lq1oj°I cuo 
oraomo. orajoftioaaoo/rrDoras. oJ^mloijjOiaodfcoaos (."-KtoI 
o^o1(!J)g. (i3Ta)<ft>osao oJ^lqIojI (.n-i(roln33o1(!J)0. (TOsratroraoD 

fflCIOD Ln-l«5)lna3o1(!J)o. CTU CO) nQtOGODiaSOT) (.n-l(roln33o1«5)o 

Bcus t,oJ(ron«5)ln93o«5)l. oraoDOJomrrDocirao eoKrol. anfion? 
eaitrol (.oJsoqjo rjaDje1(3(.6TUnfflaj(3^scrucr). aoDonS 
aft)°l(3«rro)j)0. 

goJlas (i3Ta)(]ft)Oao(s«5ifrocQ)jo ejolcscmocDjo (iSTacTDcojojfflocQ)! 
ojoerurro (ijraojcrajas (wanjaosiro) (ijraolctDjnmanjaAosnejgg 
nflejaasTO) ojloj(oloB«jmnj. cojoaanooj Qaojonjjmj ecaaijjCDomj) 
6gT3c/3 cimffl^fiDlcQ)0CQ)j6n30AjcTD(B)lmjgg (ijraelejooado gsneoAj 
nmjcsojo, (ijraojnS wija^^mow] gno coJRncmrolRKi (ijraejalRKS B^rus 

QOCQ) 63(0J CimSft)ejnJC51fS)l«RS n5)C51R5)lCQ)1(0l(iB«6tT)o - 'eTTOOOS 
(manmaCOTTO OJgaCOCCUCDlcfcQOOQyi OJKSfiUlrijlaBajo' nfljOm. n^eXS) 

sftTlajjo ojcru«j)jojl(smosjgg (iSTaalanaocQ) (ijraejjjGCOJo (wacm 
(i3Ta«5)1am ojgficmroeTDOcanDjgg (ijraelejooado (wanm, (i3Ta«5)lam ri^nTOlcT)0(.c/)an1(e6)jcTinj? sejo (5)acTT) (manmaoa&jnmj. n^orojaafco (grajajRloailcfiajnDanlmjgg nfljoojjo Gtoonadoaoco) goJOCQ)QO<ftj asnecTDORRS n^ejocQflmnsiolejjajgg (isranDo, e<ft4i^njflo^(5i£i 
ssiraafS, sejasran«58cQlfmj(S)acim gcmsojIceajAOCDjo GsjjOanlcru, 
(s«j)sciru, 85)afm g's sejcojnjaoa&jnm (manmaccrro e<ftafloB«j 
(]ft)CQ)jo arij^jnDj. g(.nj(]ft)0(Oo (i3Tacima«5ifro (macuQangloBacmlaej 
nmjgg (.oj«5)o ciruj°l<ftffll^ja(]ft)06n5 aja&glRjS nJ06TUTro1(o1oB«jfm 
(macTDrorrolaa? ^'d (KcrojaRrra) mnmoco)! amcrulejOceajACSDjo 
csojemo. (israurnocajo crujo^fflooialoftigjo n^CnJcftooo sejcftenn 

6S13ag GC/DOcfldlrijl^J (ftgOQJJCTDJGOJO (i3Ta(S«5) (.rJoSiOfflo C/D(0°lffl«51fro1 

ejjgg sofflocml c/D(0°l(0«5ifro1aej sejoocraRnanjegBag csc/ooniflnjl 
(fiajnmj. sejccrmlts? GSjjOssflcru (.nj«5)ln3do1«5)aooQ)lffll(]Bajcimj. gtwj 
csnjooej cstwscrulejjo sejo cmnlcTOlaiij^jnDj n^mnjgganj 
CDffljoBaj (.nj«5)jj(]ftiadaocQ)1 cftostDjojoo? (ftyloQjjnDj. n^nrojaafco 
asnsnmotij? crujco^aoS (.njeuo oftrifflennsstagltijS (mnltKloiij^jfm 
sejo (TOacTD meiajos ajnmlasS oj^nadslcQ)0CQ)l oj^oifloBaanjsj 
CTDj. ^icUSiOmo ffiejojjo (scrofficrujo (maGCD^ocD^ocaooojesragooQ)! nmj. CQ)oa(fflO(0jc5ifronf8 o^a«j)Sft>1ejjai20(0j ojcnjcrojojlam (israejoftitijj 
fflooul aaaftxftoffljjo anj^joSiCtDoasnosftTlRsS wi) ojcru«5)jojlam 
(ijraojm 63(oloB«ejjo CoJOoJloB«jojoa3 cimocDloB«jnTnej (iSTamojo eje_j| 
fflOAjActDoastDSftTlRsa (TOacTD (i3Ta«5)j mlejmltsSiBajnDjcnej. 
^(ffllmjGC/Ooado oJiLDjl (wanm (ijramoiaoastDnmjgg (ijranrxmrolan? 
(TORBJo aoffllcQ)ocQ)l i2m(irulejOoB«6TDo. o^(.«5)ooQ)ejoo (imnmiajQsnso 
(iSTaojaoojejoo oj^mjlcoJlasScDlnDjcroanm gsneooSijoSiCCDjo gno 
nj^LQjlaoQ) (wmolcsejoBe) (ijraja&aloadl^jacftoaTelfflloBajnDarilaa? (isw) 
CDO(oej(ffli20CQ) (i3Ta)aft)Oaoo g^D (imcimajranaa? (seooMnojjo wijS^i 
nmj. ejalcolRRS (ijrajcftoaoo (TUQlcrolaiij^jnDj, n^jorojacftoasne 
nmoffl? (i3Ta«5) omfif^ojjjOnJlccuocftjfmj; (ijraia&oaDcmTOlRsS nj^ini\ 
cniQlanlanj^jmoj n^cmjgg aoo^ojjo (.njanjj&inaooSijnmj. goj 
(osnejo 63nDj QaoocTDlnDoci)OfflfflocQ)l(oloB«jnT)(ffljifeo«)6TDo (ijranm 
crujffljnJBioajjnDj. nJsmufflnfioejRnesBglRsS (israjafcoc/oo (israjfl^j, 
(sanwRnjo ejEl oraojcruomGasrwcrojiaooQ) (WRnjsairagOcftjnDj. gs 
(MoBajgg ffljomj «j)Ry)j6Bi3gjo gojcQ)1(i53 (ijranfoficnanssiBgoerf). gJGSOUJO (ftOfflStDaOa&JCTDJ; (i3Ta)0Q)«5)lCDO«j3 gOJ«5)anm (i3TaOJCQ)jaS CrUQCrURJ) (SeOCO_J|njraofi(Blfl(OJoJ(20CQ) (iJraCTDo g'D nJ6T5UI2anO 

(ojoJoytTOlRsS nJolstDEfl^lcolceajmoj. (isratwImoasS (osnejo (isracimo enijansBiragjas (.rJOj^corwcDiaoeno. (ijrartnlmoasS gojcmjo (ijracim 

«5)acTDCQ)0(ftijnDj. gegraam (aranmo (Kacm (STanDRrra)l«j3 (.njcrol cmrolarrfS (OJoJ«51r5)1r53 (niQlcrolaiij^jnDj. ^(ffljacftosne (ijranD 

n3dOl«5)aOCQ)l(Ol(i9ajCTDJ. a»Oa(0)0(OJ aCDJnMJjO? g'D «J)«5)Jo aCDCrul CmU)l«!3 (roaCTD (mamOo (.nJ(ffl1oMdloB«anJ§l(Ol(iB«J(TDJ. CQ)Oa(S)0(OJ 

ejOoBajnmjGOJO <macun3 gi) (osnelaoScojo ojleeroocDccrrolcoS CBTortS gi) aooJiO (ffloanilAiaocQ)! (.WanlcfiajnmjGOJO - nj^m/lfflj N I ■<5> K nJBOCQ) (i3TanD(5TB)l«j3 ssTajAocwffljnjaocftjnm ssranDOjjo (maja&oc/o 'erroesragjas nn^flcoxOTrolRsS mlegiBC/SaBej mRsJa&jnmtKlmj mej 

n3dd1(KaocQ)l(ol(]B6)jnT)j n^cim - (iSTaojcT) (iSTajAoc/DoralayocQ) nJ6T5u 63(olo9«ejjo oJOCQ)jACQ)lej. CQ)0O(5)0(0jRrra)nf8 madi cn^nnnsroilejo 
ej«5)6sr36)g OQ)LQO(soQ)oco^o gojcsoc»ocol(]96)jajoa3 (]ft)S>l(i»jnDj. (i3Ta«5)l mmmo&icm (ijracKlmlocQ) (ijretKjjCDlAiaooQ) (israjflocmasSaBaoo g'D ojle«TTOom«5ifrol6)a3 nnejaocon (israojo? n^ejo (.nJafcooesBgl 
ejjajgg Qeoco^ojcru«5)jce6)goejjo (araaiaco) gojeeocnlaBajnTxrol 
CDjgg c/D(]9(w1cQ)oejjo cirunijnT)mo(r!)l(!sro)°l(ojnT)j. (aracrolmoasS 
caraojo? cru aro o m 6st3 g o «j3 , momoinJafeocasBBgl&jjgg 
0^co6sr3go(i53, ojlrajjOQjjos cs«5)S(imlmo«j3 cirui2(3«w3mjo Sonomj 
0OOQ)lnsro)°l(ojnT)j. (sraojoa? oojoocim csejo<fto ajs'joja? ojJjOojI 
aBajmoj. (8ra«5)lmo(o3 (3T&)CQ)jcirujoj!PlcQ)0CQ)l§jo (israainS annomo 

(I»l«51fro°l(0JCTDJ. 

flC/OOOCnjQJOoSjo 

m aft)oaJcn ruanjan'T) Ln-i(roj(OiiJ<ftiad°lro). (rotroLOKOo. <m 

CrUfflOBJjCQJO aft)0Q)O aJ njlODCOJO erUoDJOrmo Ln-IOnJ(~OJ«2)0 
(TO. (i3Ta)(00(3Jt)J)CrU12iO (i3Tarmi2l«5)J)OaJ<)fti9JS(ro. nQ<mQQSi 

ajajGcroo/omo (ootaoo. lajsiKroo/rruizio oraomo (ooaDj^ecro. 

ng«J)fflfflf3J l2aD^(l«J)0/frDo(00(3J0o. l2aDJj(l«J)o/cTU12iO (SraCTDo 
{00(JDJ(S«J). n^CTOGJO Ota (TO) G (0) o/ rm o (0 (3JD o . 

(i3Ta(TO)Gfi5)o/rroi20 (STaomo (oocojjScro. co) n^cuo srura. 

^'D (ijracDjojOcftasKTOlRsS (i3ra«5)lLal(S(imojcQ)jas OancKjajjo 
nflejojjo oJ06iRrra)l(olaB6)jmoj. 0Q)oa(B)O(oj«5ifrorT3 (greanlmlcsciruojm 
(crrolaoS nJicaermiaocQ) nnejo a&lsemaanDO/coanlaBaimniQOJO 

O © 6TT) ^ ^ 6 6 

(OTaoinS (3ra)fl^aocQ)l (Koa3 oj1§1«j3 ngjaansftnejjo ssracKlLol ssrajcc/o 
aaaccrro cmajccoanl^j oj(ojamo8ftn«j3 «5)oa3 esffllaeaejjo (saoc/oaoco) 
aojnjsl njoewroj asaBsil (i3ra(r!)ccU(]B6)j(ft>CQ)1ej n^cm mlctyao 

CrUJ°lA(0l(iB«6TDo. '(i3Ta«5)lL£fl CSflCSOJO eOl' - (iJra«5)lLQlaCQ) CSGOJSnjJ 

r?ulcscQ)osj(]ft)jsl (scruojlcfiajcft) n^rm gnjcsraooo cojcdj ajeuccrroj 
mlnmjo (sairaofiD^oumo (DsanrolcQilgjgg c/olniijjmj aAosjastroj 
afeylgrgrrolgjggcroosnn. g(.nj<ftO(oajgg mloojao nJoej1^o«Ri 
ao(.Rj)(Sffl (i3ra«5)lLQl(S(imojmo cruodujjaoAja&csyjggj. ^'d (.oj(S)o 
ciruj°lce5(o1^ (grairolao) rJoeilieajnmcrolcDjGOJeTBl (roaoJaajo a&jsjo 
sruayranarrfScrDjo (majOJC/ojjCcrrolmjQOjaTsl aocRnaejoacin ngaan 
aaTlajjo mjjOcsctyoiiJlanaocQ) aocScocmrolRsSaeajsl ojgaocsDCJulcfto 
ssracTDo gnjo^sslceeiemo. cumo, crunijcinro, (isracimo gegoam 
c/D(ol(ocsriJOniistT)«5ifro1mjcsoj6nslcQ)jgg (iruoa(.afl<ft>ag crunuofllaBaj 
(TTxrolm n^(.«n(j(i»o CDjjOGayoiJlanaooQ) aoflcnegBgjcssneo, cmacroj 
csnjoaej AyleiRrro) caramjojoAssfiglejocofl ngaasejoo gnjoaassiraa? 
rJO6wrro1§jG6n30 (ijraoj ngjacrosftTlajjo aj(S6um ojgaacfflculajo 
caira)anofflOJCinj«J)j(]B6)a3 crumjoGlaBastDo. (isracwoocDcw (macrolLol Gcruoj 
mnstrolmocon (maojc/D^JiOJcrutwjoBac/? (i3racDl(]ft)ao(.«5)CQ)1«j3 cruoeffll 
aBaenoo. n^rrrojaa&oasnenmotijS (i3Ta«5)lLQl(scruojmo co^csanorJlan 
aocQ) cruBOriJOfflCinrolaa? eBwI^jiflajsooS njoslejocmro (stdoinao&i 
nmj. aom_j|CDjo cscQ)ow_j|CDjaocQ) amjnMjjOB oj°1§1«j3 okojod ssracrol 

LQIgOQJOS gCnJcftOfflo nJOCSDjmOJ - 'OJ(0J, OJfflJ, gffllaBaj, e<ftAi6TDo 

(K^ooocQ)1(oloB«jmnj. e<ftai6TDo a&tfn^oejjo.' n^nmlesBam. njjfiryo g«5iR5)aeooj(sa5iR5)osj&jslmej ojcruanjiBagoRKS (somojmo 
arij^jnmjcsojo - (ijreojam cwofioccsyosjaftpjsl gsneooealctylgjgg 
(seosmoj(im(wjoB«go«j3 (W^ojcromocfiaacijsjnmjcsojo (ijraojmjo 
gcmroaeoconstrolRRS (manmo ejejjffloa&jnmj. (macrooccura) (ijraaimj 
(seoOTjjoJGofiayiaegBgjas cim(njoBm«5iro)l«RS o&oMsanjssaTg 
(i3W)OjaojjO gsnsoa&jnrriej. (i3w«j)lLQl GcruojcDccrwIarrS (.fijsooj 
(stsflaH mlnmjo (ijraojmj CQ)oa«5)omDl(snf8oQ)jo oftjoojjsnsooftijmDl 
ej. (i3WCQ)ogjas n^ejo (i3ra)Ojaojj6SBgjo (i3wmocQ)0(imaocQ)1 
njj(3«5T!S)°la)(o1(e€)arijsjmDj. (ijraojnS oj°1§1«rS ojcojmo (iswcrolLolacQ) 
aa)jjeooj(sc5ifwosj(fi)jslcQ)06rDj cimRRSaBafflloBajmoacTOSftnRRS, (i3ra«5)0 

CQ)(fflJ (imOCUO(0 6TD(0n(ffl1CQ)1«RS goSitieTDo m«RS(ft>J ACQ)JO 
l.nJG«5)J)(ift)aOCQ) SnjnDjaOmaaOmnjo lrJ(ft)Slajl(i96)0(ro1(Ol(iB«J(ft>CQ)J 

ffloaem&lR!? (sracumjo ciruocuofflsmaltrolccDiRRS cmamDo ejejjaooSij 
moj. (i3ra«5)OCQ)(d) (i3ramDOj(imi.(roora1(ftigjas (imoe(06TDa5iR5)l«RS cruocuo 

(06TDCQ)1«RS (fiiOjletUTTO 6TllJ(SUlaj(S§6TB8nOCQ)l ojffljmoj. n^«nj eooj 

(scinroosjoSijsl wicucti w!>(S)\in\<B&i m«!3(ft>jmoj(sojo wiaansooj 
(scmroosj Ajsl (i3ra(.(WCQ)jo ajoojocq) (isWjGfflcsojosjifejsl wi) ojcrSmi 
<Be>ui ejeloBajmoj. ganjcsoJoaejanamD (ijrearolaeoojGcmTOOsjifljjsl 
widnowm CQ)oa(0)0(ojojlcDaocQ) (maiGoaijo CnJAslryiaBaoacro 
m1(imo(oeooj«5iR5)lR53 eoo ojaocsDlcfiaojanl (graiolLalGcimojmo ms 
(mroj AcooasmsSilRRS - wicucti mlofti^ciMseoojGCSTWosjcfejsl (isratao 

fiUaOCQ)1 (ro^OOOoB6)ary§ e<ft4i6TDo m«RSaft)1 (im«!3a9aC0l(iB6)J(ftiCQ)O 

aemsftilRRS - (iswoimjo (iswGanoTanlcQjlejjgg nJoocBanaesraoS ajracsan 
eoojGtBTTOOsjAjsl ejeloB«jm)j. (i3w«j)0CQ)(d) (maaiaco) i.nJOojloB«j 
mDCKim (ijreojnS ojgatocQJCJulAo AosSsarycsssneanocffin ojajmnj. 
(i3W)gjAag aj6ucim(wjR5)lcQ)0(53 cim(snR5)Ooadlfijl(SoB«6n3(wocQ)1 ojcoj 
moj. CQ)oa«5)O(0jRrra)a3 g(.oj<feO(Oo gno OnDcimjjaanro (.cnanloeaj 
mojcsojo (ijreojnS gasKroaaocQ) (0°1«!)cq)1«kS ojlaojfiDfflocQ) eoojcsasTTOO 
sj&jsl (ijracrolLolcsomojmo mscsrol om^Gc^ocmTOafflocQ) nflejo (.njo 

ojloB«jmDJ. 

croostucnJDo - gml oJoaoRmoojlao? ojlejanlffljnJcscmTOOsjAjsl 
(im^fyc«5) iiJl(TO)l(SoB«6n3(wocQ) ojlcDa«5iR5) m1(8(si3aol(e€)jfmj. 

cnecQ)o§. <&)(3sia2«rn ancnj(roecQ)o§. in(m](o]<m'] njoraecojos. 

Oj1l2Jd&<n)l{0l«J)l nJOCCW'D. ^(Ol fflOCDJoad'IS. CTUQOffifiTO) OS. 

oracj) fflfflraoj°l8. (ro^njcrolcolfrol. oj^o^sid. eruejalro)! culraj^j 
«5fl. CQ)c/o ^(ol njc/ojnadj. esj(0(ro1{on(!J)1 cntftiadS(.(!J)nadj. 

(.oJ so (0)1(0 12^(0 Q OCT) 03 ^(0)J( J nJ SOUD . CrU(3cyi2n 

(0)jjOoa)Oec/o. 

^ojlas oj(0(sa(/oj(oanf3 oj1ej(TOl(ft)ag (ruoQoftitinjaocBn 

(U«l6Tirn^1(0l(iB«J(TDJ. (im(S)JjCn)J(0JnJfflOCQ) (U06m1CQ)1(B8 «S<a)Ua°\&OJ0 

raoBlift>(/3ajejo oaftiai m(g8(]&>)(TD(g)1m)gg c/0dB(0)1 (.oJ(3)°l(waoift>jnmj 
(sojo, (i3re(ffina{T3 (OioJcmTOl(iKi ssraojlas oj(oao(irao(ijlafT3 (tuqIckI 

' O 6 o 

CQ)j6n30(ft)jnmj. (.nJoenomlejjo (manjommlejjo s°l(U(smonj(SCQ)oc/)1 N I <n7>. CQ)ocQ) oj(ru(5ij(S6)ag (i3ra)a5(3o3d1(e€)jnD«!)lmjo s°lojom (a<6^']<&6>i 
nT)(5)lmjQjgg ngasnofflj aO(fi«y)lcQ)j6n30CQ)l(Dl(i9«jnT)j(sojo (i3w«j)jo 
nJoaoffliaoojloaB (ijraoaoaoAjnDj. (i3WQ«j)(.nJ<ft>0(0o ooAcftglffl? 
lnJOj&(stm\<Be>]ar)m'\m]S363 oooBfinlctyjo oJ0B6gi3gl«j3 rijejloB«jmn 
(wimjgg aDd9(ro1cQ)jo moiaioaxmsnasi aejojlcmfiffismroTTOlmjgg 
aod9(0)lcQ)jo ojfflfflORmoojIcsaSanocfcjcTDj. ^'d og)ejo at)<£bffi)l(ft>gjo 

oJfflGfflOBJfflOO? ODdSanlOOJlfflS 63<OoaOo (W6)CTDCQ)06T10. fDQmOiOo 

O « "=^150 

(ft>06TT)jfm fflmjcfldjj^ ojoffiffloojooo? (im«jro)CQ)l«RS ojloojcimloBajoft) 
(wacTD (soj6TT)o. g(S) fflocDjoadlAfflocQ) Barilfflcsyoeno. mrdmow(S) 
fflmjoHjjOaS aD«)°l(0«5in5)l«53 CnJ«J>°t«niaoAjnT) oJoaoanaoojlooB 
aod9(0)lcQ)jas (iruoG&iioJCOTTOlfflS Blco8<3c/omo Orij^Onjsjnmj. J (]B6)jnD«5)lCDJ(SOJ6TBl (ara«5)l6)CD gnJOCrulaBejnmj n^altiJ? (i3Ta) g 

crucftoB mmo Onj^jcTDarilmjgg ojl(saoniiaodB<o)laoQ) (.nJOrJlaBftj 
nmj. gtnJAOfflo 0Q)o«(S)O(ojRrra)a3 «5)oa3 goJoarujjGGOJtKooca mm 

CirU(]96)0(0(SCQ)OCOJ>mOCQ) C/Dd9(O)lC((5OejlCQ)OCQ)l(]B6)(0J«5)l (i3Ta6St30CD 

CQjjgg c/Dd9(0)l (.nJOoJlaBsjnTxrolmjGOJsnsl (i3Tacsgano«5iR5) gojocrul 
"S^JfTDJ n^alRJ? cmaojnS crujocuo CDi2cirU(]96)Offl(soc»oco_j,CDOC!a)l«5ifro°l 
(ojnmj. nffiSio cmaelejooadesragjo oO(]ft)<ftj<yi (ijraojaaS bjctijIrkS 
m1«j3(S6)jnmj. o^jejo cseocosairagjo cruJciyaocQ)! wicuadi njoiem 
6si3g1«j3 nj«ril(iB«jcTDj. (aracDOCQ)ociruEiocQ)l«5TinacrD n^ejo cseomoj 
ciru«5)j(]B6)gjo (maojmj eje^aoa&jcTDj. ocDoa«j)0(oj«5ifrorrfS (oao? gojo 
crujjCsraojacT) affioojjo ojejlco) crufifyocDOffliaocQ) (.sruncio n^cimj ^(oilocD (i3W)r?ijj>o(5tflAaocQ) (aoffllfflomoenimjul) goJoommocsDnDj cfttojcrol (macoflam (.nJOnJlaBsjnrxKlmjcsojeTrgl gnjocrum msanrojcmj 

oJOCEDjcTDj. ^(wjGoJoaej (wanm aaflOjlAaJBofiastroegraglRKS (nJsnj) n^ajloj? cmaainS iewnms.6rmom'\<xi)ow\(Sfsf\a)i(mi, ssracKoccucd) 

(fiiticaocsDl (ft>06TDaf^sjnT) c/oasanlaoo) oj^ermloBajcTDj. gan (irufi(^c/D(]9(w1caomocQ) nJoeac/ojooS (maoianS crujaroaoooyiccrroloj 

aafloJloft) ((ijr&iCDlaaGOjloft)) qocq) gnjocrumcooeno. OJ^,ofis^cQ)^(^RS nmj. (macunmcDTcnaocoJl eojIaBftjnmj. ayoaanoffljnstroa? anadi gnjo 

CQ)oa«no(ojnjla)aocQ) ojranmoraloftiag gcoieojiryicfiajnmfflflmjo sej (iru_!|(S(30j«y)acQ) (.smaffloOJSplcQjooQ)! n^ejo«nro1(smcQ)jo (ruoanolaB® 

(.nJBomo Qjejo (i3ra6ijlej(sc5iR5)<r!)jo (w^ojayTlarijsjtiSTrojnTKwImjgg snoaanDj mToajaulaBsariji (araoilieiOffllGoojnS n^cimj cftojcrol gnJO 

ODdsanlcmjo m(i83ti(.(S)6gBg1«RS (matwoccDCB) cimjffl_j,a3, lUcmaS, anooo crulaeejcftccDoastDaftntij? (iSTaojcsmosj ojlcsfljniiajgg n^ejo c/d(.«5)j 

a)6TD6gi3a5 gojcodRRS oSiOeiDarijsjnT) (.oJAOossgiogjo ejlooxmrolRRS aeagjo crujocDo CDOsloeajnmj. (i3Ta«5)jcsnJoaej auoaanocojcmroaB 

(T)lejciol«!3ce6)jnT) omawocsmoejnJOBmaooBfinlcmjo oj1(0^(0jnJC5ifS)l«RS (israaianS OTaoJafcoolAgjo (sratrJlooxojaocQ) smcnDjaBsc/? (arajoal 

(0(]fti4icQ)jo (ijrajCDcraojjo mRRSa&jnmcrolmjgg osasanlcojo (ijratwj fflloBajcTDjojeejo (maojajo maDl^jGoJOa&jcimj. ojociru«5)Oj«5iro)l«j3 (Snjoaej (i3ra)(]ft)Oaoc5iR5)lR53 o^ejonstrolamctDjo mlejmlalastTOjfm 
aO(]9(w1cQ)jo (imfi(^ 0j_j|0oJA«j)ja5iR5)1aa3cQ)jo (israssfiacio n^ejo 
(.nJa&offlnstrolejjffljgg osasanlcmjo oJoecac/DjaarrfS (ijrarJlnrojjOjjo 

(ijranJOfflOJJQOOQ) a0d9(WlCQ)jaS o^(S«5)0 63(0oaSC51R5)larrfS (.nJCrUaflJ 

(ostDo fflocRnaocftjcmj. gojacruejoo a6tb fflmjoHjjrrfS omfifycc" 
o^cfcmocQ) oj(0Q0«ji20Ojlaa3 ojjiOnJcftRnctyjas (OonomjjO lamoml 

ejOoB«6TT)o. 

cnjosrumcuo - gml ojIojIco lioojsBBGgosjifejsl rosasrroanjsjmo 
goJocrumAgjas ariejcrunn1«j)QO0Q) oj«l6Tinmo mscsrwarysjcTDj- 

(otro (."-i«5)'lna3so(roj)jnJO(TU°l(!J). L"-i«5)lfia3ooajon3 ecu 
(5)1 (TOCiaar) ^«5)j)2ojocro°l«5). ffloDooS erucrol (rooacn 
^(!j)jijnJocru°l(n) . aoooruooS eoj«j)1. (rocima ^(oj^jnjo 
cru°l«J). rni2^K(TO)/cru6)6)i2 .feoizios. (ora (.sruffimacrojjjojo 
crulcro. LfiTUnfflOJon? eoj«j)1. (tob (.erunfflenog oJcoHqco ^(n)j>j 
oJ0(ru°l«5). oje(0j|6TT)o (.mlcojcno GJInSdnrog cnjojcromos. oJcoH 
soq)/(.oj1oq)o ceocro^cupg. 

g'D a(.nf5)Rrra)l«j3 cruoSiOcsaonJocirucDocujas elcTDsgiogooQ) nnej 

6S13ag OjlOJ(0l(iB«jnmj. (.nJ«5)lo3dO (i3Ta)(.COanl(]B6)jnT) nJJfflJniiaS 

(oarrfS goJocrujjCSBOjaa? (.nJcrolnadoccDjas (OJoJ«51r5)1r53 gnJocrum 
msa5iR5)a§. (i3Ta«5)OCQ)«5) 'wi) gojocrujjcsraoja? (roacTD n^ejonsral 
aoJaajo (.njanlnado - (maeijlejroTmlaaBoQjjo (i3Ta)CD0(Do' (grsjcfejcimj. 
g^D eoaim(S0Q)osj(fi)jsl (isracsganacmTO rJlorolaefflag. (sejoAonroltijS 
(i3Ta6st3acDCQ)jgg gnjocrucftm (.cLKrolnado ejeloBajmnj. aoncrojo 
(.nJOnjl<fi6)jnT)«5)lmj(soj6n5l (KanfS goJocrujjCSBOjam 'cianoaB' 
n^rmj (]ft)(oj«5)l wiaqnDacstm gojocruloeajmnj n^altij? (Stdcuai 
aanocDoa»l«5ifro°l(ojnmj, aorxrojacoro) (.nJOoJloeajcTDj. «5)arr3 goJO 
crujiGoojam anfionS amcruJl ngjcmj Aajcisl amroaooMsl CnJOoil ngjaanaftTlejjo (Ojoj«5ifro1«j3 naaansftTlejjo gnJocrujjSflOJRnacQ) gnJO 
cirul(iB«j(]ft)0Q)oastT)Sftn«j3 (macro (.rJoSiOcooasxoaoocal njcoterunci rjo 
Gac/ojtoarrfS gnJocrumanacimctyoa&jnDj. nffjcmoasi cruAoaffloco) 
acDjoad_!)(3 (maesrroomojc/DORRS gno (OoncrujjO (.c/ianlaBeocTOlffllaBsj 
nm«5)jAO(06tT)o elnDelnDC/DdB(0)l(ft>go«RS (r»jdB(roaocQ) elmn elnm 
GflOKTOAgjas elmoelfm caraelejOoiissBgjascirulraulcfiftjGOJsnsl 
grJocrucT) ciDsanrolaaBaosnslffllaBajnDj. (i3ra«j)1mo«53 (i3raoj(3 
0Q)mo(3(mDa)j6m6si3go«j3 oj6Tajl«5)fflooQJl«5ifro°l<ojcimj. (macrojaa&osnl 
amjniijj(3 ^^D (OonomjjO cnnmoco)! i.a)nn1^ (araeijlejGflOjnaofflj 
csscQ)jo (sraojcDOCQ) cim«lfyaO(j9(!y)lfflocDOCQ) ojoaooiaoojlaa? gnJO 
arum cmacsganaasKTO (crroacim (.nJOrJlaB6)jnm«5)lcDjcsoj6Tifgl aaj^ag. 
s3TaGgan«5TO)lR53cDlnDjo aaoomnjo (i3Ta)(.coanloB«(oj(ro. 

ca)o6njcni)o - ngeftCDoco) rj(oao«jBooj (irufiaj(.«j) njalnJi&emmo 
(ftjnmj. goBaoffljjO (.tfionl^ (sasqciDQasm) (.nJOoJlosajcTTxrojaoftiO 

Sngjgg nflejOJJO (.nJOojloB«JCTDOJffljaS CrUDltWlCCUJO OJ(36TTn(]B6)J 

nmj. 

CTU OQ)(MJOCQ)o oJJCOJSnad OQ)(MJOrrUOOJ03ns«5)J( OU 
ng3oft)§. CrO CO) n^OJoOj1(C). OTaCTU QOGOJOcfeOCn aCnJCOJ,. 
n^(!J)ffl frDl2CQ)l20«JTaorDl2JnJrrOo(.<ft)l2Jj. n^troo L"-I061T)I2 
CQ)ro)Gl2CnffiJoJCa)ot,aft)l2J). n^«J)o l2(irDOl2CQ)120(!JTaorD lajnJ 
CTUo(.oft)l2J(. n^«J)o Ojnffi6n5)OC10l2CQ)l20(!JTaOCin fflJnJoCTUo 

t,<)ft)i2jj. o^croaociomiacQ) laoroiaorD i2joJcruoCtft)aj(. ^laoo 
eejOoajon^cfeoiLOODl tft)0i2(ojojjj cnjonJoiiJconS. n^trocruo 
(Offi moQoxmocroam. 

n^a«!)O(0j oj(oao«yaoojlam (Tu^oadslcmnlRnl nxJonnooajB 
gjas (ft>o(06TDfflocQ)l ajGnm ojKSennl^j AsneTBTrolfflloeajmojcsojo 
ctyoaanoffljcOTTOoS njfflaoromciruJcojnjroocQjIcoloBajnmjGOJO, N I ■<M^ K 


aaoafejcTDj. ojlojlcD(0jnJ65r3gl«j3 (mdGqnDdsml&rri (.nJa&OC/Omo 
ciruoeojl^jaA06nBl(ol(]96)jnDj. csDoaanooj amjniijjaB g'D (toctojo 
mnmooctn (.Wanleeajnmjcsojo ssraoinS OKSanroaocD c/offllffloccrro gcsnj 
(]fti4fl(iB«jnD«5)lmj(50«53, (aracimacQ) (<3Ta)«5i20cij, inJ06maw(md)(iwo 
oj, acsmoaoa) (i3Ta)«5iBiooj, ojlffiaroomaco) (i3Ta)«5i20j, (stajCDraaoa) 

CSTa)«JI200J n^CTD°l CDOBSSlBgORKS (i3Ta) nJ(OI2OCDn3(rDJ(OJnJ0OCQ) njffl 

(.sruafflfflosira) (.nJOoJloSftjcimj. gojaccuejoo (.nJ0ojl^1§ cmacKocoxs) 
(m£ijej(imj(iMd0GeG6gB(sgosj(]ft)jsl CDJoaanonm escmloa? ssranfo 
fflO(oiaoojocQ)1§ momo(0jnj«5ifro1«j3 (mDlcrolorij^jifljCQjjo ssraeijlej 
(crroloaJcQjjo (maawa^oalcmocQ)! njafflocDmcrujffljnjfflocQjlanasaj 
nmjsojo (stdaqnDQdm) (.nJ0rJ1^1§ amjniijj(3 njajjOnJcroaoco) aeow 
ciruoa(.c/)l(]ft)go«RS oujo&syxojo giiJOCQjcirufflstDajgg (Ojojssiraog cdcoI 
aB6)jfm(ffl1mjgg c/Dd9(w1<r!)o«!3 crurmrmojo (i3Ta)0Q)la5iR5)°lffljnmj. 
(i3Tacs«5)osjaft)jsl«5ifros)CTD g'D (sejOcfcegBglfflS rijjolcrueTajffll^j 
aa&osne crufflanoccujcecTOaooQ) eooiesracsgosjcfejsloQ) cruoawomo 

crooSTUcnjDo - (swoianS (ijracDfraaaDffloocy lamcrulRRS oojoaanonm 

O -^ CT\) 

CrUffl«5)0Q)JGSC!a)JO Cirufify(OJnJ«5)CQ)J(5SCQ)JO eOOJo g6ID(8«5TiBlO(e6)0 

snelfflloBajnmjGOJO (aracrolocD ojaSemloBajcTDj. 

oDoruj oDoruj oDoruj. ajTanmaomfflaDacromnniaonno. 
(i3Taani2frDosrao/ani2irrDO(irao/anfflCDora§. oranDo eoooaft) 

Qffio g§(n)ocruj). nJj(3ryo assruaspf ai^<S)cro^ oooeoco)! 
scQ)o 120 630(3)1 CTU ^eraojffloojo§. (STanmaomaoT) monro 
ffloraal. (iJTaano ruloojo ejoim aejjeojoo. crujaKaeiD 

SSJ)0«5)°1§. CD) nQOJo SrUGo ^(OJjJoJCDnnadaJ). 

wi) fflanoojjffljniiarrfS (tuqIctoI aoffl°l(o«5iR5)lejocQ)l(oloB«jnTnej. 
c3taojn3 uaaAoiamflaii mlnmjo ng^oojjo ajAglejocsDjcoj^fm njo 
0o«nzioojlam (.nJOojloBajcmj. ^oeaoojjo (3ra)fl_j|(20CQ)l njoerorroll 
(OTatrolmjQC/Dniio ^'3 cruoacoomoons) OKastDlaeajnmj. 

g(ffl1«j3ciOlCTDJO nJ(0a0«51B10Ojl(Sm0SJ(ft>JSl 6)nffiSi\^o (.nJOojI^Jaft) 

!Pl6iRrro) EonoojjffljniiarRS g'D rJoojcsmoGCDOfflo (maoiaoS oJlc/oj 
rjijaooQ) (i3Tanf5)g(]ft)(06TDnsro)l«j3 cdIodjo njjooryglfflloBajnmRnjo 
otatwioa? cmaej'DifljIaft) aonlaaoo) crujrijIajlaBajnDanjQoenni 

n^CTD«5) (.nJASfflOAjnmj. 'onOOJj' n^CTD nJBo (Std)imi(Cl^Gap(S)(&, (scDCEDjo ciruocsoQJOslnjloBajnm oJOQiac/Djfflmjo ffrmonS (fflacmcojo 
Ajnmj. ffrmonS m&cm g'D (.oj(w^<ft4ii20(i»l A06TDa<^sjnT) sen 
cottoIrrS (SGOjRnAa3ce«jo ffljcnjoccul o^ejonstrolejjo (.nJCDomiaocQ)! 
injm\^<&&imow csnJf^ojjo (ijraja&jnmj. ojfflaomracimjffljojaocQ) 
(maffl^ancmrolanS (s a (.ra o o co) nj(0(.6Tiiafflnj(0(Sfflaoj(omjo 
ngjaDlKsSmlomjo elmomocxylffllcfiajnTnej. (ijracKlmoRKS (ijrasgnnojjo 
erroonS (wacmcEDOifejnDj. CQ)oa«5)O(0j«5ifwrr3 o^aansftHejjo airruanj 
oJlanS (OJoJ«51r5)1r53 o^anm (ijrajcSoaBaa&lejjo (.nJGomo aru^j 
nmjGOJO (ijraojnS o^anm aa&osjastTOjacftoeTBjRnanm ogjanm 
(oaiadloBajnDj. (ijracroocoxw (im«RS nJotRncorwlejjgg GeocnjjnJBofiasifl 
egBgjas Bomoananm (isracsgnDaccrro (OaftfldloBajojomjgg om^cst^o 
cmroaaocQ) aoficno ganlmj ojlnj(0°lRj)Q0CQ)1 CQ)oa«no(ojrara)a3 (roml 
oB«j(soj6irts1«5iR5)acim (srenmffljnjegBgoco) og)ejo airruanjiBacsgcsDjo 
(macDjeojlflBajcTDjojcsojo ojraojam srmoaB (i3r5nTi(0jnjQOCQ)l§j oJlfpj 
egBjnmj. (maanooojan (maojao? ojlmoc/o aruoeojloeajmnj - 
(ijraojanS (seocnojorucrojoBac/S mlejcnlRRScsajnTnej. erroooS (rufflorucro 
CsrunffloernnjuQcmroocDjo (oilocruAfflloBajmoojmocfejnmj. nffiadi 
fflanlaoQjjas (ffljejmcmrolRRS gojacmejoo (wjrijegBgOcftjnDj. 
nffi&ai (.nJafcoaDcmrolarrfS (sejaBfflO(.«5)fflocQ) 63(oj enilcBj crujojjmj 
(S)jej_!)fflO(]ft)jnT)j. (i3ra«5)OCQ)«!) (.nJajamiaytrolRsS (.nJa&oasctyjoMnssta 
gooQ) ng)(.(ffl(S0Q)o ojmjsnjcfiagjens. (ijraojaocDejoo (oiacim o^anS 
(S«5)acimlaa3 (iswoosfflOcftjcTDj. CQ)oa«5)O(0jnsro)a3 g(.oj(ft>0(0o njo 
fflO(siEi(ffl(fflja«5ifro (.coariloBajmojcsojo (ijraojmjo ^(san crunlciyilananm 
(.nJOoiloBajnmj. 

ooofirolojooo 

630o c/oo emo alccros c/oo curajerDS. c/oo cmo eoKOJ 
{oj(ffio. c/oo en ^et,n30 6TiJ^ancTUoJ(!J)l§. c/oo emo ojIn^eiDj 
(ojajLoftiias- cneiao (.s^jf^ssiT)- cmacruecj) cuoaccwo 
(ojoeaaj L^-Kroj^cftfldo (.s^Jniaoojoralnado. ggcoianjoralnado. 
CTU(!J)j(i2OJ0rannado. (n)naoi20oj°l(0). (orajc&snoco i20OJ°l(ro. 

OTdjOllaZlOo OT&)aj°lr3J<)9<i5)0{Oo. 

630o c/oo(TO)1§! ooonrong !! aoonrons !!! 

gDRrilao? (i3ra(3(Siflo osloSitioojejlcEDias rajoBaoomiojO(ft>roTU)l«RS 
aa&osjRTRnlgjsnf. I /^ ^ \. ^ 'N ^x" K 


C/00fR»1oJ0Oo 

630o CTUnf) CnorUOKOJ. CTUnf) ODID ejCno9«5)J. Cnjof) 

oilGjIoado ruaaaD. 

630o ooonrolg ! aooaroHg !! ooonrols !!! 

Son njfflffloamrrS! c/)j(ojao1ciad_j,n20(oocQ) smeisBui asnej 
csnjfioB«jo n^ejotnjcftofflcmrolejjajgg cruocoAiistDo (stdesai 
m«RS(ft)1oQ)oejjo. erroegBO? (osnsjGnjffljssoojjo njolnjoejmo (stdssB] 
(ruQjrJlanaocQ) (0°1(S)1cq)1«rS CDScmrolayoejjo. etoesrac/S (osnej 
csnjfioBajo n^ejoojlconstrolejjffljgg sruejo (rvomi]w>mo&(i6m. 
(mdw>\^wmo CDsasrroldDlgjgg eraegogjos oJlraj, aan^SnJi&em 
aooQjl eojliB6)(S6rD. esffllaeeejjo carajGcoosjo ojlfl_j,CQ)1(i53 njoo^ltro 
(OOcftoocKtrDjo s°lojl«5)Aoejo ajyjojo? nj(ocnjnj(0(ru(smaDciruj(.«5) 
«5ifroo«j3 snjmju1«5)(oo(r!)jo smeisBiA ojcrulaBexsstD. sm6SB(/6(&€)i rjo 
crunjfflSQO (aramjj(oocQ)l§jggoj(S(oo(sso eBcoloBaejjo oJlsBJniio 

g6n30aft)0(ffl1(Ol(iB«CSStT). GnD nJ(O0O«51Birr3. 0jnDJ(fflOoJ6S13a3iS6)JO 

aoonrolayjeneoaBexsem! L(iJl£IQ0(3D^0(D)o 

nDcoHs 630o (.STUniaojoralcirDO ruramnl- 

1. aft)1o aft)0(06rDo (.STUnia <)ft)J«J)gCnJl2 S0«5)0 

s'lajoa saft)Cr) afcj aj cruocnjcrolo^oos 
orao/lo^olcroos safcrn crujcsLKoaconadj 
aj(3«nTO0i2Snr) (.eruoiaojlciGO ru^rucruDOo. 

'nDOlS 630o' ^(.nJcftOfflo nJ(OaO(SiaOOjl6)a3 CDOSBO^OffleTT) 

csccrroosjo cara) nJOLenjaffloJcocsacrajtooa? cruaoenncsayosjo a&jsl 
gnJCDlnMcmro <ijr5)8>oel<e6)jnDj - 

nj(0(.6njaci rj(O0o«ji2oojlam (i3raoloQ)jnm«j)1mjo (.rJOojloeajnm 
(wIcDjocsojsnsl (sraGganoccrroryol nj(3^ ariJCffirtnjOcftosnelffllaBejmn 

(ftJO^J SlS6ro)0aDJa96)a3 nJOrrUnJOo rJOCQ)JOJ0a3 «5)JS63r3l: " 

csiraej(scQ)o Goirassroxooco) eicif)(8ciadl0O(S(o, m's crufflcruiro swccrrol 
aoJoyjo ifljOoeiDo (.sruniaaooennsftnRsS (ijr&i (.eruonao n^croosro? 
CDBiaogejoo (aTa)(o1«j3cDlnmjo gcroeojl^j? roBiajas ajejo 
nfficmoem? carajtojos (.rueoojo OAOsne moo s^ojl^lffllaftjnmj? 
maajos s°lojaa3 (sira)CDO(Do (srajtoooSijmnj? meajos rjj(36TD 
(TUDltKl n^nrolejosno? (sracroooojai) cqoo slojIaBajmncrolcDjajnii - 
ej«5)(fi)Oej«5ifro1(o3 gosieojl^ayncDjGaonado - oialccrroaomoSiOej 
(crrolejjo (STa«5)lmj(saooadOjjo - (.njgcQJcfeoejcoTwlRsS <i3ra)(tn«58 CTU£i1«j)1a3j(iy«j)1(0jfmj? maajas rjoaaooo) <ijra)(.aocQ)o o^oosm? 
(i3ra«j)j(SnJoaej maajos (matDlnadoocroooj - CDQjoseijgg oj_)|ai 
cruDAagejoo arLjcfficKjaa&osnelolaBajnmRn - cara)®? csDoaanoaj 
(crromoRRi fflrJlce6)a<^§ oj_j|OJcru£iifegmjcru(ol^ maaagejoo 
ciruj6UBjs6U63r3gmjeojl^ja&06n3l(oloB«jnDj. (arassfiam gT) 
ciru(njj(36TD swccrrolao? crujoj^ojcmDAofS arUCfficKjacftosnl 
gcrolacD CDCQ)1^ja(fi)06n5l(o1(]96)jnm g«5)1aa3 ocasaomo? 
(ara)(006TT)? 

2. oft)Oej§ CTUjeoGQJo cnlcQ)«jn(3cQ)ra^aJ0 

ej(!J)OCDl eCQ)OrDl§ nJJfflJnSd ^(5)1 ajlOTOJjO 
CTUoSCQJOa) ngnSJOo 00 «J)JO«512 gOOJO- 

(soj8aso(iru(.(ffl6gBg1«RS (ijraGCDoSio oSiOfflennegrac/? ojaleml^lffll 

(fiiOejacoTS) oSiOffleTDaooo)! nJosroTTOlolflBajrmj. ngjowjaoftoasos 
nmoffl? 63ocs(oocs<oo omacsyesraglejoccDl ojmj«J)joB«gjas gojirs 
ojaccrro Asnejaa&osnelfflloeajnmj. iijlejcQJlsasiro) cmjeoojaccrro aoo 
6TDfflocQ)1 oJOCQJjnmj; ogjfTTOjaifeoaeTBnmoffl? 6Tij°la«5iR5)lmmj(im(0 
6TT)aocQ)1«5iro)anm oj^oftigdasTwIaa? gKsSnjanrolcQjjsrrgOoftijnmj. 
CQ)oa«5)O(0j ojcru(wjojl(i53 cojoacroonm (imjoeoojIoftiaoaBfinlcEDOccDiffll 
(iB«jmnj(sojo (i3Ta«5)l(53cT)lnT>jo (ijracKlao? ao(o_J|Ojjo gcmsojloeaj 
nT)«5)OCQ)l(iB«6n3joj(ojnT)j. (i3Ta«5)lmo(i53 ojcnJcTOjoxroaocB) oodsanl 
(Ojojo CQ)oa«no(oj orujeonjaoctylfflloBajnmjGOJO (iSTacrojAooemao 
oftijoDj ofljcrn ojj>(i&«5)aoaft)jnDj. iJlejcoJlscmroj AKSaaaccrro a&offl 
6TDaocQ)l nJOCEDjoDj. o^oTOjaifeoaaTgnmotijS AKSaaomjcmoeTDao 
coJlcsTwanm sloJloftiaS elnmesBgoco) (scQ)omlAg1«RS elnmegBgoco) 
(imjeoojoBl(ft>goR53 CQ)j(iB<i5)(oocQ)1 smIoBajnmj. iJlejcQ)ls«5iR5) (ijrajaft) 
cimalcft (iruoeojegraag (iSTacrooccuanj oJlcolacQ) oSiOoennaoctDl njo 
awrolfflloBajnmj. njlejQa)1sRrra)j ojersuanDoejcroegBcsgccujo iJlejoa)! 
sorroj slojocmaoo/lamcQjjo fficoanrolarrS Aoosmaoco)! aiKSennl 
^1«)l(i96)jmnj. (gTa«j)1mo(!!3 gajflarrfl ofcofflsmo (gtaiffloem ng)CTDj 
majceeij Dj\(m\,B€)6mo. D^crnl^mlasicntanio amorulejOoBajojoaS 
cimocol(iB«jnT)(ffl oSiOejo aj(S)«RS ojaajannoejsnegBoS oiao njoawrol 
(oloBajmn sajUajraofioiflegraagonDjo scncmrolarrfS AooennaooSij 
molaajmooeno. (i3Taoj(3<fi6)j injaan^^&o (.nJcscrojjoSiaocsccDO (ft>j§ 
ao(scQ)o scncmrolao? AO(06TDaO(ft>jojoa3 (imocju_j|aej. nfljorojaifljo 
asnecTDORRS gojacsDejoo sfU)Oj(iru(fflj<e«gooQ)8njiLjejo dajm 
mceeicolmfflOAjnmj. gojcQ)1«Ri ciruj«5)(.(TO)aocQ)l i.nJOj(3«5ifC)loB«jmn 
(ffllmjgg aDdB(ro1cQ)lej. CQ)oa«no(oj snjuojomsnjceeigjas oruocsocDO 
OTCOTTOlRsSrolnmjo njjanlcQjRnoocyl 63(oj ojcrucmj gsnriOAjnmjGOJO 
(i3Ta«5) (i3Ta«5)laa3 (imaajoejA(Srijm(WCQ)ocQ) (i3Ta)«jaoojlaa3 macm N I ■<ii> (i3iracD°la)«nro1ejjgg«5)jo ssraciDjeojlcfiaomjggcrojiaoAjnmj. gajTlocT) djejcsiao (israjCDOfflcsiao (ijraja&jnmj. iij(.AC5iR5)lon3 cimjfflaiadlRncwjcoTffi 

(&&lsoe)m njjffljniirrS carasnocoxm ffi°lojo«ji2onj acnasraloa? <B>oai mjcsojerrgl (i3w«5)1(sn2«j3 (sejOnnojgcQ)o gOnjl^1(ol(iB«jmn«!)j 

stDaoa&jnmlej. n^rrrojOifeoasnsnmoffl? (ara«5)j arujeufljseussiragjas (Snjoaej ^'d <micu\^<B(S)inJs^^m']aiinjmo:S^icm aigccucmrolQciaRRi 

csan(wjej«5)6sr3gooQ)(.riJO(06nja)6st3c/3(]B6)a)°lcT)ao6tT). (i3Ta«5)lcDjo cruj«5) cmanjo, <os(im (fflaom - gno ffljomj cnjemesrac/? (wacm ffljnmj ITOl (.000000)1 63CTDJO OrLj^JOJOO? AfflCOJOTllej. (i3Ta«5)lmO«53 AOffl 

6tD«5)«5)jo aoosoroo (<3Ta)6nn. 

cnjosoicruDo - ^LnJAOoo iJlowl^lg (maojal og)nroj«n°l«)jiao(T)l^j? 
g(s«5)rijo1 njoocajnmj - 

sranjo(!JTaaoc&«5)lo cruj^jaaerrxS mncScojajBOo 
CQ)§ aft)0(06roorDl cnlsijIejorDl (toocdI 

aft) ej «512 CD) 2 c&(ro m J( (JOl «5)1 nad O ffi (TO J) aft) § . 

gtnjcfcofflo iJloffil^anlmjcsc/Dniiojjo CQjjaBfinloaJoejjo (ijramj 
aocDnsTTOoejjo (Stdcu&s€) 63(oj «5)°l(ojQom«nro1oeja5ifC)l^(ojojoa3 
cruou}l(iB«oo(ro ojcimcsryoaa (maojotoejoo CDjiOmGCOJomanrolRsS 
(m£i1«5)(oocQ)l (i3Ta«5)O0Q)(d) «5)6sr3gjas amcrulcsmccujo g(.fi3lcQ)63i(3 
GgoQjjo 6njOnnjjOjlc-iiioQ)63i(3g1«j3 mlnDjo rJlnaool njotsruaoansro) (ijraoinjcroj Aoaijcfegjas cniQomssrBgjo njerauianDoejRnesBgjas 
((5taoloQ)jnT)«5)lm (srd<sqnD6>(swi(swie)cm rJlnrol^lffllcfiajmncffintij? aoo^o - ojanffiTltnBlcQjearagjo nJstBunjloadcsDsgBgjo nJ6T5U|.oJ0 
«5)«j3rij(0(oocQ)l«5ifro°l(3nT)j. CDjjOml^j CDjjOml^ (israojalaB® njoaosjiao enomjo - gno gojnjanj crunDoccuAoejjAgjas cruQomegBgjo 
ojlao? EanlfflOQjjas cmacDjeojo gsneooojl. (srdciiA rUfflaGGOJCioocQ) (ijrajcftjnmj. gno iij(.ift)Rrra)1«RS o^a§§j ojlanojgg oruocucioesBcsgo 

rJ(0(.6njaCl rJ(OG0C/OJ(Oaa3 (irUJ(OJnJej«J)0OCQ) <i3ra3jlfTO)J)GlOJ_J|C/D(]9(Wl SJoSiJSlCQ) (i3ra)0J (imi2Jan6SBC/3 (i3raOJCQ)OJ(OJnjnSra)l«!3 OJ1(00S1(iB6)J 

CQjjas (iruO(ftiiio(d)*ao(Oo (.rJOrJl^j. oojoaanonm «»n3(io«!)0CQ) nmj. goj (ijrejaog n^jCTD (Srjolroi oJlglceejOriJsjcmj. slciflcftag OJgCQ)6gBgOCQ)l(OloB«JCTDJ. 60)010005 (iSWrJlnTO^aOoMnl Qjcimj 
a)J6TD6gi3gO«Ki l2O0Q)(e€)Onj§l(0l(iB«J(TDJ n^Cm (SmfflaCCrTO oJOSTOTTOJ 

ift)«>l6TUTro1(oloB«jfmj. iij(.(ft)a5iro)loa3 ojgcQ)o (.nJGanjjifeo CnJeanjj&o 
eocnegBgocffiil (SiijalceaoryglfflloBajmnanjcsoJoaejanocim cruomjoo 
(ojojfflOcftjnT) iij|.(ft)«5ifC)larr3 (.fiJ«8'i«n1®Jn-iiaoAjnT) ojgcQ)«sro)1«j3 
lamcim, enjjraul, (iswonsfcofflo, (sreciBjCnJoaej (51^*0000, ojocedj, 
(s«5)sciru, sejo, ejffll - ng)crn°l ng)§j crujoSiMCKrotwjesBgjo ^oj 
CQjjosanonm o^§j (niojejffljnjesBgjo - ^(.oJaooo ojanlmoojeo 
coeBRgjens. (ijracKjcsoJoaejanonm o^(.ojifeO(Oo iLJCofccmrolRKS Aoejj 
08,08 f^GJslfijl^lfflloBajcTDjQOJO (i3ra«5)OCQ)(d) CQ)oa(S)onm 63(oj eoo) 
cmrojmlrm ojgcQ)roTU)1aa3 63(oj eocncsrwj ■^GJslf^loBajoSiCcujo ooj 
(§00)0 iij(.ift)«5iR5)1arRS (ft)js«5ifro1(B3 najslrylaeajcftctyjo aajwanlai] 
oBajnmjojsojo (i3racs(S)(.nj(ft)0(0o(S)anm gno (imocimo(OiLj(.<fea5iR5)1«RS 
(i3ranf5)8ift)(06TD(isro)1aa3 OJ^,c5lR5)^(ft)gO(ft)JnT) (i3raa3nj(0)1a)6SBa3isaj c/)j6rD6gi(3go«j3 cruanjoaoru (roaomjoSigoKj? aocmaryglfflloBaj 
nmjGOJO (i3Ta«5)OCQ)(ro Aosruoyceaj (.(TOlcojsrnaoaDlgoastDSfclejjo 
ojociru«5)Oj«5ifrolR53 (.(Klcojemsstac/SiBajo <ijra85)°lRy)i20CQ)1«)1o9«jnmj. 
(srd<Sn^ou% (i3Taoj(3 (ftoejo sjckrjS (i3ra)«5i20Ojjoja(0 n^tssxsoyo i&o«s 
emesBui ajnSojj nJoeiRrrolffljnDjQOJO, wd) nffiOio (ftoosnoegragj ^'D nJ(.ift)(5TU)1«RS 6TlJCrU}1^1SJCTD(0)OQa)1 (OTSGCDcfefflJnjanrolRSS (.fiJa* 
SfflOa&jnm (i3W)CirU(iB<i5)1(OJnJ«51R5)1ejJgg 63(0J R5)J<fiajl2(O0J6nB. (SBOJ 

CQ)oa)o, ojl(S)^CQ)oa)o, g'D (sejoAcmrolRKS 63(oj (scQ)oa)1cQ)1«KS mlmojo 
laaoofflj (scQ)on)1cQ)1(sejceaj (SoJOcftjnrxwImjgg qo^oto gtoJAoa 

ffljgg l2jnDJfflO(3a)65T3gJ6TB. oJjeTDJjAfiBHSSfigJO oJOoJA^BH cssocajo (i3TacDln3doo«5)oojj OQ)oa«5)0(oj«5ifromO(]85jcTDjGOJO (i3ra«j)O0Q)(ro egragjo ^'d sloJlAag ^no lULACsrorroosjAjsl o&Ooeajnmcrol 

sjtaojaocuejoo (israjtojas (israjestwocujo (S(.nj(06tDCQ)jo ajejo CQ)oa«5)o mjgg mlffllcinroegBgjo (i3ra«5)1«j3 AoejjoSiOS go^ja)1«!8<e6)jnT) 

(ojonroarr? c/oasanlcmjas n^eano ssraejoJOoc/Do aa&osnl anoamo moel (ijreLoojo ajso (ijrassrmomojjo (ijreja&jcTDj. ^t) o&jso lUCoft) 

ssfigjas (ft^fflassraag ssracDjnaddlaBajnmcrolRKS crui2(3«5i£i(oocQ)l(ol cmrolaaB (S(ift)(.(T32iocQ''l®1"9€'JfTT)(S)j(SoJoaejRy)a(TT) (massrmomo ^'d 

aBajcTDjcsojo (iSTa) n^(ft)(iru(3c^aO(j9(rol0oa)ocQ) nJosaoojonScroanm GejOcfecsrwlanS (sacitbojjo (ijrajcftjnmj. 
^'D scoasTTOlaaS ojocruanojlift) cSjOcosmiaocfcjnmj. aoj ccuoaano 
(ojarraxDjoej ngjcmjgg «j)°lfflj0oa)«5ifrolR53 ssraojafflccrrolcs^almnj. 4. (roei2aft)SrDi2°lo Lra^nru^cTOo KoadoajuaoofTTOo 
ao(roo(3(juo(0o nj1oao(!J)1(.oJ«5)j|(ooe1g. 

((3Tan^S6)6)aft)§ o9dnjDe1(8anc/OJ(OJ6)6)nJaft)oJOaOo 

L«5)ni20(3a)aerao fBjIaonlalfflQroTOcejafflOaDo. 5. ojermjcrusooscmoo/erujo oJ6TmjecQ)orDj|L«5aJLaft)Oo 
oJ6raucnJoe6TDO{8ffilo oJ6rmj6ruj(3Jt)pf3la^ejoo 

rJ6raU0C/D3(Sef30o rJ6raJrJ{3cyOI2aDlffl§. 

g'D ffl(.nfij)RrR5)1«j3 (imocruo(oa«5ifw CDBlccujas ojoJcotwIrsS 

OJ^6TD1^1«)1oB«JCTDJ. (.6TllaClffi6m)0ml(ft)g0CQ) Wi) mnr)&cSi\mO& nJO 

ccDjnmj - (maerajj ffi6m)0(sa)(.n3lcQ)6SBgO(ft)jnT) (stcruoancscimosjAj aBajnmj. oj(0(.6TiJaCinjffl(saaoj(oaa3 crujffljnjejcroaoco) (smDj\(vs)}^(M slco) CDBlaoca aroesBC/S (feaTgjacftoaTglffllflSajnDj. CoJoJaajajtrolaa? d9(0)1acQ) fl(3ao1^1§jgg goiflao^ njocsyjnmj - eraegrac/S 63(oj ojg 
CQ)«5ifro1«j3 gOryi^lffllaBajnm rUtAaosro) a&aTgj. g'D ojg0Q)nsro)1«j3 
(jstd) nj(.(]ft)«5ifro1aa3 AoejjAgo a&sojjo gOrylaBajcuomjo 
DJiSi&csm) CQ)LQO(iraQOCD«5T5)j nejslrijlflSajnjocDjo cruoculeeajcTDj. 
^oJlas (i3raojj,<©«5) (.nJA^ajTlaoQ) ojgoojo n^nmj njooajjnmj; n^rrroj ^aroomo (ijraerajj ffi6iR5)0(sa)(.n3lcQ)65t3a5 oj!p1cq)ocq)1 aroegrac/SaBaj 
ejeloBajmnj. gojcQ)l«RS(fi)js1c5iR5)acTD (.nJnjaajo (.njojnnl^jacfto 
aTslfflloBajmoj. (gracrolmocoS gtcBlccDesraag goJlas (sccruoancnj 
n^oDj nJOCQjjnmj. g^D g(.n3CQ)6gBC(3 wisrsni (imjA^fflej(S)6si3 
go«58 mlflealaBaarijgojcQJOffm. ^(wIcdorrS ^'d mBloea (iswemi acftoasnecTDORj? (matKjRnanm g'D ojj|0&«5)aooQ) (.nJoJstajrorrolaoB gBcnfflcniaomegrac/S gaaTrscrnj AffljananJsjcTDj. ^t) mralccDjas N I ■<s> (.nJOJOnDo OJgaffl eCQ)8ft)(0fflO(ftijnmj. g'D (.oJOJOoDaSKTOlfflS oJ(ffl1 

oB«jnT)«5)js)(ft)06nsj (ftpjosasajos smmi2(D6Tr)G(ft)Cro63r30g (ijramj 

SJAJSlCQ)«y)06Tin; A0oJSJ>65r3C/5 (T)lO6TUTro(0)06rf). ^(ffllRsSmlnmjo 

^'D cmocruoaxojnjfflOcfcjmo mBlooo) oj|.ift>(S) n^cmj qJoccujctdj. 

(.nJojeTSUSlOjlAgltiJ? CimoeOjl^J6)ife06n3l(0l(iB«(TD (SriJoMSifegJO 

iijejmesBgjo (.nJoeTDoSajejo (ruoeojloBajomj. (maanlmoRRS snelffllieejfmRBjiaoajjnmj. g'D s°lojo«ji2ocij anadi cruerauoejAmj 
acDcrulejoaseil cisraGgananroloa? (]ft)^nJOnJO(.«5)aocQ)l«5ifro°lfflo«5)l(ol(]B6)j 
nD«j)joj6)(0(r»jo «5)acTD«5iro)6)CTD (stdaqorxsmladi (.njloQ)moce«n 
«5ifro°l(3(iB«jmn(rojojO(OCQ)jo ganlm gno 3j|.(fti«5iro)lR53 mlnmjo 
(saoriJCDo GCDSjojooB cruocDaBsjnmlej. gno S°1oJ0«JI20OJ 
«5)arrfSoQ)jo n^ejonstrolcsaJcsyjo QCnjffla&mocQ) njoooamoojlam 
mnmoctyjo (.nJcs«5)_j|Ao (.rjcsas^ aeocojo amcrulejoaBej acsdjo cmacsg l.nJ06rDfflm eojoruffllasTwloa? (wooCDiaoejcSjCgosjnjffll^lfflloBajnDj. onnsraTloa? <65O(i9€)<B3s)c6)06ng srmonS g'D ciruociruo(0'ij(.a5«5T®l«58 mralcQ)laej (SAOglgcBfflo arxoowesBgoajS (imoeajloB«jcimj. njersu 
ffi6m)0(sm(.n3lcQ)3J0(B0 cimoeojloB«jmo lUOoSitijniioral (israerajj 
(.nJ(ft>o(06ST3g1ejjgg ffi6m)om63r3gj(sscQ)jo (ijr&ifllAOfflstDo lamomo 
Ajmoj. nffiQio ffisrroomegBgjo lamomlooS oj^nstrolAC/S macm 
ctDOifljjnDj. camrrDj6irrgocQ)l(ol(iB«jnTnoejs83l«RS ^(.raccuesBC/? nfljCaJ) 
i20|.«no (.woal^oejjo cooaanoffljojlcocmrolejjffljgg ffisnnomo (.nJOoJl 
(iB«jojonf8 cruoayi(i96)jcim(roej. gi) amciru (ruocruooffljnjaoofcjnm 
mBlccujas ffljejffloa&jnmj. amrru aooawloQJsawfroowS - mosl 
^j(ft>s>l6iRrra)o«53 g'D (.nJnjaajnsiroilaa? (i3ra(iru«j)1«j)jo gno ojoj 
coktoIrsS (T)lej(T)l(i53(]B6)jnTnej. aimciru mlejcnlasSaBajmnRnjojaffl 
cimocruo(OiLj(.(ft)Ojjo mlejaolasSceffljcmj. g(.(iBlcn)6gBgjas ooeriiBo, 
(iruojfiaoo fflj«nejocQ) cisraeTajjancfldayegBaaRnanm ^no cruocruoo 
(Ojnjaocftjrm mralcsDiaej njjiplAgoAjnmj. ganlRsS (ijraAarijg 
s°lojl(ft>c/5 scDCDiafflsm iij|.(ft>«5iR5)l«RS nj(ffl1(]B6)jnT)j. a)(3e(sojBm, 
smmrajseuo, ojoflfiu^AjjasTwlanS (sciiram, (Sfflocnoajejiajgg 
rajeuo, fflfflsnoeccuo - g'D (maerajlmanwlejjgg raj86U6st3c/3Rj)anT) 
^'D mBlcQ)1aej (.oJOJOnDRTRnlao? GOJOxroocDOoftijcimj. gojoojjas 
(W(sejos«RSaifl306TB s°lojl(ft>a3 ojj(0(ft)jej«)0(ftpj(ftpCQ)jo gro ecoJoonTI 
CQ)1«KicT)lnm laaoofflj (S0Q)om1cQ)l<sej<fi6) (irraejeTinrojmsaBftjcftCQJjo 
arij^jnmj. (ijraesrmomo, (i3Wansft>0(0o, (oocno, Gfljniio, ffl^anjij 
ecQ)o - ^'D (ijraerajjajlaxOTTOlejjgg (SAao63r3c/5 ^'d omoomoffloj 
ojmralctyjas (masrajjaneomesBgOofcjnmj. ganjQnJoaej macm 
(israerajjojleocnegBglejocQ)! gno (.nJnjaajojjo ojleslaBsarijglffll 
•B&icmi. g'D (i3re6mjlaa3cQ)jo AjgoanacTD (ruocruooasraTlaa? 
(irujffljojojjo (ijrearosaifflsiDasranaaB (i3rea)oj(rojoj^«5Ti5)l<fi)03 gno 
m8lcQ)jas wioinjmi (ojojesBgjo (ijrejAjnmj. (ijraawsA 
(ostDcmTOlarrfS oj^nstrolAag ofosjastTOjaafcosnejananm oruocruoffl 
COTTOlarrfS (seraesfiag i2mcimlejOoB«jnDj. 

6. cru(8ojos°l(iry crucScycruosoua eru^nnenro 
(STarrufaln? nDocscruo i(^oa},s(m (.6TUnffliiJSL<&> 

sjo^soruan 05) crocs «nciooiL^«5)«5)j(sa«5)1. 

(r!)oa«5)ocim1arn Gmoaccrro ojcastDl^ja&s'lenrrojGOJO 
cc!)oa«5)ocim (iSTaeijlejccrrolaaJocDjo s°lojmrnl(3(^nnstT)C5iro)1aa3 
csan«5)jojocQn(o1(iB«jfmjsciio oaoaanonm crufflcnjcro s°lojlAgj 
asoQjjo (i3Ta)(.cfD(r!)aooQ)l(ola96)jnmj(sojci. (massBacDciyjgg sc^fl ajoj 
0Oaft)jnm iewnm^i(Bi(Bmf\(si nj(CiierunmnjaimommonS\mo(si CDSccrro 
arijsjmo«j)jo njfflaoffliffloojlanS (roacmooJOOQ) ojlaos c/o(o°l(0(ojnj 
aoa&jcTD ciruociruo(o^(.<fi'«5™'lro8 g's s°lojo«naooj caarrfl a^alBia (]ft)O6st3laaB6)06n5l«)liBajnmj n^nmjo (sasqnDamfladi (]ft)V,nJ0Q)O(o3 
(roacTD Q0OiijloB«arijsjojonf3 cruoculoBajaacTDjo aaocrulejoaBsj 
(]ft)CQ)jo arLj^j(S(imoc/5 nJosfflcrDjaarrfS (.njloQ)ciDOCQ)l§ ssracsgnn 
(crrooRRi cru/la&offl^mocofl eojlaBsjnmj. nilanm (araafflcojaanro (.nJOrJl 
(]B6)j(fi)(i«jo srnmaostDffljnjaocftjcim cif\)ocruo(Onj(.(]ft)«5ifro1«j3 
mIcTDjo n^anmcscTDoaaBajaoaal csaoiumo gcqsjacsdjo nJcoiacfDO 
fifS)1(scQ)CQ)jo (ijra«j)jGrJoaejRy)anm crumo«Bm(3lojj(rj(oi2icuoQ 
accrroccDjo (.rJOrJloeajcfeCEDjo aru^jcimj. 

7. gf3C/)°lfi5)CSl2(!J)(n) nJCOfflo (OJ LSTUnffl 

(ocnjffllo rru(.ra)CQ)o rrojcojcrolo^oocftiadcoo aj. 
oraLcroocrnxoo LsrumaculciGO ojiralcrojo 
Qj°lcr)o LSTUnfflenol (sxtooJcoo cscojocnlajo&croos 

CQ)oa(0)ocTT)ln(3ao fflnnlia (sojraesraglRsS cnomo anj^airjglol 

(iB«JCTlDJ(SOJ0 CQ)Oa«5)0(OJ nJ(0(.6Tllnffl nJ(0ffl0«!lE10OJ (maffUlej 

c5iro)lan(8oQ)jo cim(8Gcyo«5Troi2i20CQ) (i3ra)(.c«)CQ>i2iocQ)l(o1(e€)jcTDj(sojo 
(maGgnDcmTOlRsScoTwacTD (.(rolcsejoAesrBgjGsayjo cruQjGOCQXojnjfflo 
(fiijcno crufflcruRn ojIobjojjo cruLalanlaiij^jcnoj. cmacsgnno (fflacm 
ffljcftglRRS nJoarrrolfflloBajmn cruoSiejRrrolaaJocDjo (S(.nj(0(ft>ciojo 63(ol 
•B&eiio cnocwffllejocmro oJoiaoAtKomjo nJOfflcsBOJCiojo (ijrajAjcnoj. 
CQ)oa(S)O(0jcoifS)a3 uipmswowimsfldsi cniQlanoocculgj njoaoanao 
oJlaoS BlojjjOBo&crolacQ) rafic/o1oB«jACQ)jo (sojflfflnncmjjaonro (.connl 

(iB«J(ft>CQ)JO aiiJCQii'(Wl(0J(TDJ(SOJ0 Wi) 12 nD fi oSdl 12 fi nfl)ejO 

coiR5)ln(3aocQ)jo (scnJOAcnoco) (isw) oj(0i20(si20Ojlacn (wegragjas nn^ra 
CQ)65r3g1«RS (marrroffl^oeflcEDOCQ) (OJoJ(s«51r5)osjajs1 ojl(ooaloB«jmnj 
og)CTDj i2ciocimlej0ee«n, wiaqnrxsmldsi wi)(rv<&<S)aiOW wiaqnT) 
coTwlRsa ej°lcn(oocQ)1 o^acnoGCTDcmoBajo sraaoem (socuociDloft) 
glRKScinricnojo i2j(iB<i5)(oocQ)1cm?5)°l(ojcTDj. (israojffljas moAinaam) (isracnj 
(fiiffll^ cn(2ja(]B6)ejooj«l(fi«jo (maojaocsfijoaej ^mmmoismeisa 
glRRSciolcnoj (SfflOiijrno (nJOoJl^ll nj(0i20«5i20Ojl«RS e/lciD(00(ft)jojon(3 
(ft)<p1cQ)jcmj. 

cruosaicruDo - ^cnl (isw) oJoaooiaoojlafT? crujojnjacsiro) oj^erml 
^1§ (ijracsgnnaasiro) (ijraolctyjcTDanjaifeoenejsneooftijcTD nflejo ojIoj 

8. aUoCQ)J<fiC!5)CSI2«5)(n) <fti3d(0l2afti9d(0o aJ 

ojj^dscmocujjcecroo ecocscro oj1c/oji2°lcro8 
(STaciD°lc/oc/5uo(!jmo 6njcjoj|CS(S) cseoacm^eocuo^- 
ffierroocTOJO csracuo ajajj^cscro au(8c^oJ06)6)c/os. N I ■<s> ojlmooo crujeoojcsasKTOogoftijslcQ) sojuoj^coo emojooo? (iswoj 

(00(.nJ<fe^(5llOCQ)mnjo aftiHRXroanjOfflCTDJO nJ0CQ)6)rijSJ<fi)CQ)JO gO) 
OJOOO? nJ(00|.oJce5^(5fl(OJnJQOOQ) S°lOJ(imi2jra0CQ)o (maaftfldORnCTOJ 
(CrrolOO? CDOaGCCrroOSJfeJSl OjIglaBSOrySJcfijCtDJO OriJ^JCTDJ. gOJ 

fflsnelGoJcffljo cruo(scQ)oc/)«sro)1«j3m1nmj6n30CQ) i.oj<ftsojjo (cruDj 
ejo) (i3ra(.nj(]ft)SOjjo (cirujife3d0o)0OCQ) (ojoJccrrolcTjS (mnlRsioocQ) g'D 
swccrrolocD ssra) nj(0|.6njaci njjojcsniioanroanS (tooctd njolojoeil 
(]B6)jfmojcDjo crujoczilocDjo Gtnjfflcftmjo (matwjcsnjoaej n^ejonstrol 

6)CDCQ)JO OQ)L£10(SCQ)Oa)_J,o rijejlrijloBajnDaimjo CDlOQ)(.nf5)1(iB«JCTDOJ 

mjfflooQ) njfflSfflc/DjfflCDOcftjnmj. s°lojO(siaooj g'D sc/ionroloa? 

OjlnilOQ)631(3gjaS Ge0d9«!)0OJ0(r!)lffl1(]B6)nm«5)Jifl30(06tT)o (.nJoSi^tKlaB® 

CD°lmaocQ) gajfloa? Q0Oansoej63r3gl«j3 AjojssiralaBftiploQjjaiCcujo 
rj(oaGflOjmocQ) nj(oao«ji20ojl«n8 csmcsto B^nadslcQijcojcSasTmoas!) 

CQ)l(Ol(]96)J<ftOQ)JO OriJ^jmOJ. 63«>JOjn3 (3% ov&c^ a\>inO^(Sfmow K (.a)anl(iB«j(S(njoa3, og)ejo enjcnjuegBglRRSciolnmjocataojna ojlfflj<©«5) 
mocQ)1«5ifw°l(0jnT)j. 

ciroo6TUcru)o - ajn3oJ06rm?5)1(ol(i96)jnT) acarosairagloej ajmoj (torbj 

6gBgJGSCQ)JO OjlOOralifefflStDo (ijraSjnStro Q(.a?5)C51R5)l«RS OJ_J|(iB<i5)Q0(iB«l 
CQ)l(0l<fi6)JCimj. 

10. tftiadfflo t,"-IU)0fDl212l^«J)0<ftiad(0o oDCOS 

afti9d(oo«5i20CDonj°laoffi(S) sraru o^oftiS. 
(TOCTUjjOelcupcnora ccojoscnocj) (rotrojeocuoe 
ejoQ)(MJoa(TO) ruloojaocojorolnj^rarails. 

slcQJcrojo ojlmoaD(imjeooj(s«5iR5)osjce)js1cQ)85)jo (ijreja&jnmj. ^arilao? 
(seoo&snoojocQ) slojcruiajBoccuo (maojlmoaoorujeoojcsroTTOOsjAj rj(O0o«ji2onj1oa§ (araoaantwjAaoai) awwoaA aono^jajniinao ^loa) (awAad(0«5)(ffljnjjfflo,e,jcimj. ^'d Aa^oajjo (maa^cocujo (s ffljas enicnjuo ejel^1§ ssracsganaccrro (3raolcQ)jnD«5)lmjgg ssrael 
ejoniicsccrroosja&jsl nJi&emmow] nJoltaoaloBajsmjoaa (isra) njoa 
csflOJCDOCQ) njfflcsac/Djfflom (i3Taol6iRrro)1§ n^ejo srumjusBfi 

gl«j3cinnCTDJO (T)l«!)^aOCQ)1 (OaftiaiariJSjnDJ. 

(T0o6TU(ru)o - ojisnejo slojoamooj, njoaoamooj, (.oJoSi^aril gno 
ajdmlnSaoccujo omjojnjarora) (.nJGtKjjcfto (.nJcscK^cfco oj^strTl^l 
§, g'D «5)Rj)jo«5ifro (.Woril^ gnJocrulaBajcTTxrojaifljOsnejgg nnejo 
carasjOTTO) osnej i2(.nfS)6gT3glejocQ)l ojlojolaBajmoj. 

9. ffiennoffiSTTOiD GJonjooj°lc/ocD°laoo- 
ojso (Sanj)(ft)0 (seo<0«5)^(seoai^o(3«JiDOQ)2ce«5)o. 
(i3Tacio(TO)(MJO(mao ojlaojcojsojo nnj^aft) (8 ratroo 
Lcoccwo CQjraoojImso) (.eruniaeiacroro). 

s°lojlifec/5 (maejnjffisrroffljo (i3raejnjaDdB<ro1(scQ)osjaft)jslcQ)Ojffljo 
carajcftjoDj, goj (osnejo (arasnaocfiftgoem. gojacojaajsoaan 
ajnmoaoRnofflj c/Odsanlcmjo (arasnaoojoccujeirrg. (macrolam L^JAi 
(TOlaocDmnj nJoocDjnmj. g«5) GeooMnoojoco) s°1ojo«51biooj1cdjcsoj6tb 
n^ejo (seoa)^njflofi«5i£i6sr3csgoQ)jo (TO^oooaBalaaBaosrtslffllaeajnmj. 
g'D ajcimjo <ijraffinaoo9agooQ)l«5ifroanmoQ)l(ol(]96)jnT)j; (aramofllcrDO 
csDiffllaBajfmj. n^cmlffljnmoejjo ^'dc/djooS aoj osnej (tnwissB 

GgOQJJOcftOC/? CS(.C/Dn3dOmOift)JCTDJ; n^OTOjaifeOaeTBCimOtiJ? (ara) rJffl 

0o«ji2ocij (aTanfS)fflanl«j)moa96)jnmj. nj^cSeiDaoco) gno qjIc/djo csracsg 
ononrolaa? crujcojoJo (roanmcoJOSTD; cifl«>os ao8>°l(0o Rsianmocaocfej 
nmj. (macsgnno n^ejoo (.nJOKScinrol^jaa&osne rjjcSemsaicinrolaa? 
fflrumcsDjo njoejmojjo cruoanofflojjo msastrojaDj. n^cmoRRS 
ojocru «5)Oj«5ifro1«j3 63cimjo (roanm arijmjjnmlej. n^nrroj 
acftoasnenmoRj? oraGgano (ftcSrorroooj n^nm (maanasjoo 
(crrolRsScDlnmjo fflonlanmocftjnmj. 0ciojo3d_j,n3 gtrJcfcooo g'D 
ajmnlaaJQajjo (STaaruocjuoostDcrojcsccrroaDjo ojlelnD«5)G(r»CQ)jo am 
(irulejoiealanroacim (sraGgonaajro) (.srunCKOjnjanroltij? (.nJOoil^ gno 

(.nJcft^ffiflOCDJO S°l0jlAgj0 g'D nJ(OQ0C/DJ(Daa3 (.nJ(]ft)^«5)lCQ)JO njffl 

Gaoojfflo? gojcQ)jas ocDSQommjo (majasnocim (.nj«5)j>Ati0O(ial nju(.oJAv,(w1ca)jo (5iij«nmos1ojcruiaj(30CQ)Ojjo), (osnslacDcojjo (mmi 
cbttoIrsS n^ofcmocQ) njfflfflcsBOjmocQ) oJOGiaaojfflaS lirasmo mscmroj 
nmj. (ijracsgano m&cm (.nJOojl<fi6)jnT)«j)1mjo (maolccujnDcrolmjo 
(soQJOcojjmooSijnmj. (maGgnnacmro (TORnjcsccrroosjAjsoctn (.oioril 

oBaStDo - gtnJAOfflo B^fUSCDloajCCUo ariJCQ)(ffl1§ Wi) nJOEOffllZlO 

oJlacD mlooffifflo CDjjOmloeajnmanja&osne, ooojjo oJAejjo (ijraGg 
nrxOTTOlRKSsnanm cmoejcroiaoctyl ojcniloeajnmRnjaifeosng, (macsgofi 
«yran«RSc5iR5)acTD (ronactyleajloeajmoanjacfeosne, (manjcruomo ajraeg 
nnacoTwcmTOanD CnJOnjIoBajnmj. ojlanm ganlanS og)ejo 
caoctDcftc/SaBajo njjfiennfflocQ) (T)lojv,c5iro)lcQ)j6n30AjnT)j. (ijratwocoxd) 
ffloocaoaocDiaooQ) gno scoccrrolRsSmlnmjo gajflarrfl cruosmcrmo 

nJJ(86rDQOOQ)JO OjISgJfBlflSaarijSjaDJ. 

croosnjcnuo - njoteniofflansro) (ijraolcmjnDcrojacftosnejgg nflejo 
ojisnejo ojlojoloBajmnj. 

11. S€TO)0«5)J0 SrarUo Cr0(8c^nJ0C/00nJnr)0Cinl§ 
<)fti9d°l6)ffl6tT)g S<)ft)6)fflC/0(3sn212l^«J)J)J (.n-lf^06rDl§ 

(rocnjjjOelcjojjOrDoro) «j)i«j)°lcQ)o BSnDS&BS 

Ojl6)6)(/DJ(/DJ(D^o ffiafcCUej (i3Ta)oJ(roaft)0l2S. 
oJfflQnJJfflJoadmOCQ) nJ(DfflO(SBOOjlam CDJjO(T)l.^J CDJjO(T)l.^J 

(ruocjuAnS (isw) njamaaojam fflmcimlejOceeijcsmjoaS (imaianS 
orufflcruRj) enicnjumegBgjo mlanjjBOCQ)! crufit^LDO maDl.^j(SnJO 
(fiijnmj; ofljarojaAoaenenmoR!? (maojlra^j,, (oocno, (ijraansSiOOo, 
(Sfljniio, ffl(06TDecQ)o - g'D (maeTajjGAOoesBgjGsccDjo oJlmoc/oo 
oruoeojIoBajmoRnjifljOffleTDo wicuaai smmcKoennegBgjas 
(waeoojo n^cTDGCOTTOOWoBajo cruoeajloBajmoj. wi(S)\mo(si wiOJcA 
rJlnT)°laso(o1(e«ejjo g'D enicnjumegBglR!? (maAaajsjaDlej. g'D 
aDffl°l(oa5iR5)laa3 moc/oo cruoeojl.yjifljtf'leTUTrooasS oraojoS (W^anlco) 
(sejoA«yranarrfS (i3Ta«5)OCQ)(d) cimj(3coa5iR5)larrfS o^oojjo gcQ)^mn 
(TUQomcaocQ) (.em ara (sej 008=0 ojaoctDjgg n^oojjo oiejlco) 
an^aoj<oj>6sraag (m_!|Kl^1§ (.nJAi«nlcQ)l«!3m1nmjo oflcQjjaBfinojjo 
cimfic^Lao oJloojfiuojjQOCQ) aaa&ojejjjoJBaccrro (.oJOojI.^ oJJ(36tt) 
(ftiOQ(DOCQ)l«5ifw°l(0jnDj. (i3iaojciQj CQJoaanoffljnjlcocsTwlejjffljgg (ijrael N I <H> ejOoadegBoS gsnsooftijnTilej. n^nrnjacftosrenmoR!? (maoinS ng)ejo 
(i3raelejOoad65ragjGS(!Q)jo nneio (.nJOojl^jcS)!plswRn1(o1<e€)jfmj. 

croosiucnjuo - (ijraolayjojoaS (scqjocdJjQocq) (fflRnjorora) ojlemjo 

OJ«l6tT)1(iB«1CTD1. 

em o « 

12. o^cTOffi ffisetmccwo ciolcro^ciaojofisiacruoauao 
mocros ojcoo sruGlcroruj^o aDl aajloaJlcd). 

oa)(8cyo <st,nJOd&GJ)o Lra^lculcjoo Lsrunfflciiacrotro. 

g^D nJ(0|.6TlJaffl nJJfflJCSnilOnStTOffla? (TOOfrfS (TOOCTD aD^GCQ) 

(crrolasS ssranfroffljjOalocDOCQ) (0joj«5iro)lR53 ojcniloBajfrnj. ganlom 
(i3TaolcQ)jnm«5)lm oojglocaloejssfijo csnJOGa&srrgcroocQ) wi)Cuuo\^Qi\ 
ej. g(sgaD«nstTO ssraolccujnmRnlm n^Sryoyjo njaXuaals&eroo. 
n^nrojoAoasnenDOKj? g(sgan«5ifro1mjnj(olcQ)0(i«l (iSTaolaDjnmcKl 
CDjgg aaoofflj ojcnj«5)jojjQlej. gno ngcftoccrro (israolccujcTDRnj 
aa&osnejanonD n^ejo eermomesragjo gsneoa&jnmj. gcsgnDo 

(KOCTD n^ejOanrolOOSaUJO afcOfflStDOIJO nJOaOCDOtOOJJO (i3Ta)(]ft)JCTDJ. 

amjnMjjOB cseod9(0)oojjo (s°lojo«ji2ocij) aeocnjj (saDOJcru«5)j)ojjo 
(i3ra)(]ft)jnT)j. g'D (osneloaJaajo GCnJcoafcCDOco) ^'DC/ojoom (araol 
OQjjGmjooS n^ejoo amcruleJOaBsjcimj. nilocim ocuosxroomojo caraol 
csoca6n5Ry)OCQ)l§ojGaonadl(e6)jnm1ej. cojoacrooffljcinroorrfs g'D ajmnj 
(serassfiGgoyjo ojlojral^lffllaBftjnmjGOJO csraoj (roonm cruffl(.co0OCQ) 
(.srunCiaocftjcTDj. (i3Ta«5)0(ia(d) s(U)(.njift>^«nlcQ)jo csrijRnmoRnaoojjo 
ssraoj (osnelaaJcQjjo ssrajCDOtoaijo mlcsDoaAmjiaocQ) njoao 
«5i20ojjo ^oj ajmnjo (.6njaci«rra)laa3 (ojojesraaS (KonmoQJOa&jnmj. K 14. mjj(Sf3nnm(06nnno (fe^cojo l^-Isidojo 

Gajoraro) (oocoenolo. 

cjDj|Omcnl(3i2LDCDoej(OCTUO(3 craruo 

nJC(/DJ(CrDlM2rU90J(ro. 

(ijracrDlooQ) (.nJASBiOceajnDCKnmj (osne (ijrafflsmlaninslAog 
(ftij§lcQ)j(OCQ)oB«jnT)(wj(SoJoaej(W6)nm macH aofflloasTwlR!? ojoiaojj 
(ojcfldmocQ) njfflQORmoojIom CoJOoJloB«j(TD(ffl1mj(soj6rrgl aooloexmro 
(maslcQjlasS oojccu<e6)6)rysjnn (ros1cQ)0(iB«l aoojoSiCCDjo esoa&o 
(ooccrm ojAgloej (ros1cQ)0CQ)1 ooojoSiCCDjo gojstoo. (macrooccuRJ) 
ooffllfflORrra) (i3raslc5iR5)slcQ)0CQ)1 cimjeooj(sc5ifS)osj(fi)jsl rnloaiejiaooBe)! 
oaBsosnej ajcftglejaasro) (wsloeajanjejjjo esoocfeooaccrro oosriiflo 

OJiPlCQJOCQ)! Snjl(e€)J(ft)CQ)JO fflmClTUORSB (ijracroloa? (i3r8(3«51£l(0JnJI2OCQ) 

ojQ(oo«yiaoojlom mloaijxoo iJlnroloBajoftccDjo Gojemo. ^(.oJAOffl 
ffljgg g^D QLQmojnjaocftjnm co_!|Orocruj(ojnJoej)0(imnsro)o«KS 
cimocjUoft>nf8 ojlocftTlRRS 63gl6TBTro1(Dl(i9€)joD (i3racnDl(iB«j(wjej_!)0 macA 

nD^raCQJtiSTTOlffl? 63gl6TUTro1(OloB«jmn oJfflfflCSBOJ oJfflCSaaOJfflOCD 
630fice6)6TT)o - (.nJ(fflJj&ill20oB«6TT)o. 

15. (ole&Jnadj fflffltroejo racooolru crucbrLjI- 

(OOoJS CTUCO0(!J)g CrUJ(06TT)°loadJ ijjocrolg 

n^oji2 0«5i2o//(!JTarDl cn^nr>\^s<mfaxiro 
ax}G<m^QS)cncno (rorjcruo eoojo/cnj rJC/Dj(aj)1. n^(.oJ.ft)0(Oo offlgg1(58 o^6tDCQ)JO 06)«5)«)1«RS OOjemCQJJO g6TD 

egBlojfflsne mralctDjos ggglejjgg gooJlRRS sejojjo (israffleTDlcmro 
s1cq)1«rS wiisn\wio esgleTurrolfflloBajmojcsojo (i3ra(j(W(.oj(ft>0(0o (woctd 
njfflaoamooj maajas nn^racaxojnjQOoSijnD a)jaDCQ)l«!3 esglererol 
CTUoeiucrujo - fijocffiaryg ssemwcmcmi&am) (STaoloajjnmcrolmjgg (oi„B«jfmj. oa)(.ciJce,0(0o (aracrooanjcniflomegBglRsa esglerurrolcol 

oBajnm oocKejoBloftog djraojayosajnjoerorrolgjgg goJOCQ)6SBgo«RS 

gojej6Tiia)l20(]B6)JOJOnf8 o&SPlCCDjnDJGOJO (i3WQ«5)CnJAO(Oo o^ftffl) 13. ojnn(sm(3cQ)L£io Qwomlu)<S)(ro^ iZi^(3(OTTOn(3- 

CrO ejOQ) n®CSOJ0rUDCnSCQ)0(Ti1 OT^nDJ, 
OrOCrocSraJOeCQJo 6)fflOJ (.n-ISTDSOJCn SSSnD. 

n^CnJcftOfflo (TOOrrfS GOQJOml (i3ra«5)OCQ)«5) (.nJa&SaOCQflgJgg 
(IDJOS fflJoJoGnJOOej (ftOStDOaJSJOTllej. n^CTlDOR!? g(iB«0(06im 

(crrootij? ssTauDlcQjlaejnmj a&ffljRnjnrriej. n^rmoRRS goBaocoeim 
(crrootij? ssrauTilcQJloejnDi (ftcoiRninmlej. (5)°1(3iiJoq)ocq)1o (aracroi 
osnecTDj (maocoTa&ffll^jOcftosnl (arafflstrTl (gto^j (olccujsneoaBejnm 
«5)sl(i96)(Tii6m6SBa3) ELomo OrLjcffi«j)j(ft)!Plca)jcsmjoa3 goujmojnj 
aocftjcTD (TOOO? cmnomraTTOjcDlnm (iSTacrolmj oilsnejo sjejl^jco) 
ffljojooS (ftyloDjcimj. (isratajGnJooejanocim gojajjcecroiaocQ) s°lojo 

(BiaOOJJO nJ(0ffl0«JB10OJJO on^flOQJfflJnjaO AJCTDJ. «5)6Sr3gJ«S 

(TUDomanro 63g1^jojciru1^1§ (.rJca^aiadOrysocrolffllaBajnDj. 
nfficmoasi '630o' n^rmjgg SrJo cuylcojocojl cruocum OriJCfficTOjife 
»'l6T5Troo«j3 c/D(0°l(0(!stTOl«53nstTOanm fDml&ai cruocftaioancfiaofflo 

^=^ o 

gsneoa&jcimj. sftTlejjo (imou}(ft>rr3 ojlo3dCQ)6gBg1«RS ojlcooMnmoctDlg cimraoiijoffl 
mlracinmocBn, (im(S)j>eoo3d6TDo, cimraoiijofflo ng)CTD°l (ronJcrujjOjtf'l 
CQ)0CQ)1 omocjumcftoS (ijramjoMol^joAosne ajAglRsS nJoersTwl 
§jgg (o°l(0)laal«RS (ijracsgnnoasiRK mlfflnrotoo cujjOml^jacftosnej 

OJ(TUloB«jnDJ. (iSWOJ OJSnCQ)0CQ)l (maOJCDJ nJfflfflOfflimOOjlfflClQ (.nJOoJl 

16. CTU(8fyojjjOnjlciOfao«5mo(ino <ftiad°le(o 

(STa)(!5I2Oj1(3Jj0(5)CnJ0l2]eJo (0(3 LS^JCSafflOoJ 

CT)load(!J) nJ(Oo. 

(ro(3(.6nj(SnCI0(-JCDlnad(!J) nJ(Oo. 

(i3ra)(st20jlrajj(r!)jo(fflnjr!jjo wiaqnnaam) CnJOojl(iB«j(TD((ril(T)jgg 
Qjej(imo(juciocQ)0(ft>j(TDj. CQ)o«(0)O(Tio nJoei\(i5i oam(m<fi6)j(wjej_!)0 

(imfi(^|.«'' nJ(OlnJjfi6TDfflOOQ)1o1(e€)J(TDJ(Sr!JO (imfi(^0(TO)(O^OffllCQ)OCQ) 
Wi) nJ(0ffl0(SB0r!jlO(D l2J<fi5g1(iRS nJ06TUTro1(OloB«Jfm (iSW) (imO(JU(fi)(K3 

Q(T)(im1ejO(iB«j(TDj. '(i3ra(sgnno (roonmiiDOoftijnmj gnjrnload 

(51R5)J(iB«g1(iRS (ll«l6TT)1(iB«Onj§l(tna96)J(TD njfflffl (iTXWJfflOCQ) (.STUnClo N I ■<s>= (aranfrolfflOJOa&jiOanro nJcrxoooj^anrolaBajmnaJ) (stdoupwamflacA 
crufflOoJCKlfflCQ) cimj3j1njl(e€)jcim«nlmj(sai6nslcQ)0aft)jnmj. cnjosoicnjuo - csta)ra^a«sro) (OTacD^oaunstrolaj? njaaKsacumow njo 
0o«ji2oojl6)a3 (ruo<ftaio(d)(]96)0(oa5rarimjgg (.rJCDoemnJoauooco)! 
CDjjOmacinro aflGC/Ooiflrijl^lffllaBajnmj. cara) CDjjOmccrroloo? (.nJCaaTloQ) 
0mcn)lejO(]96)jnD«j)1m g'D (osnsoacroraujjOCQJo (arajOoelceeijoDj. 
g(wlR53 (ara)fl_j,aocQ)l CDjjOmccrrolooS rrulaolaejcsojsnelcQjjgg 
csraerajj a(.nfS)63r3gl«j3 njosacmjocsmosj (.nJORlsnDlGeeeerts (.fiJAO 

(06ST36)g OjlOJ(i3l(iB«Jfmj. 

1. CQ)j6n5)SorD§ (.n-iLDiZio acDcrucrocTOJOCQ) 

(ruculcroo cuIoq)? 

((3Tae(/n(3 ssj|0O)l(3cnliiJ0(^ oJ^lqIojJjO (miiDps(Q<m. 

(i3ra6ij1ej(s«5ifrocQ)jo cim^nadsl^ njocaoasiaooj (i3ra)fljji20CQ)1 
maajas aoocrulcsnSocDjo enijraulocDjcssocDjo ojv,«5ifro1aft)gjas (toctoj 

(.nJOnJCrolaBajGOjeTBl «5)(Sn3RJ)OCQ) fll0J_!)(imjfflJnJ«51fro1«j3 fflJoJOrijSJ 

(crrojAOSDjo (aracml ajcroejocQ) gtmlctyoelfflomlcftgocQ) ggoj 

(Kifeag Ojlo3dCQ)631BOg (.nJ(]ft)Oao1njl<fi6)jnT)«5)lmjgg ciruoa(3(5i£ij> 

occrro G^nMslcQ)l«j3 (fterrgjOcftosni sruonn^ojlniiayssfiglffl? mlnDjo 

rJloSojeil^ CDBHjaS gC(13lOC»6Sr3gjaS (.nJAOC/Do SrUOnDJjfflOCQ)! 

mo33sarijsoo«5) srujfsulaBajo QCDrmlmjo (TUnnocoJofcaocoflcolieaj 

2. OQ)j(Sd&GJ)cin acDcroo ruomo SGOJcrojj 

cruoj1fi3)j§ croeoj. 

ca)jaj(3ecocQ)ocQ) ao<i&«5)j(0. 

memagejoo wiSihoisasfrnwio cru^nadsl^ nJOQCSBOjaoocQ) ojo 
EGflOjaoS (ara)fflocDmo<ojrj0OCQ) w&emamnasi ajyjcfijIoQ) amcruj 
ai!PloQ)oa»l nj(O0omn3(.rJOnj«5)l(i96)jcsai6Trgl nJi&erM/tKBasflawo&s 
(.rjcojcmmleeaemo. oracroocoR!) memjos acDcru (Dloaofflo ecoojflo 
fflocDCD0Q)l«j3 ajipjcfejoKjo moo ecDOKS) (.nJOoj«5)loQ)l«j3cinnnmjo sm^j, 
aoa&jcTD nJoaomcBCinrolaa? (mamjejcTOlaBajGOjerrgl njj(36TDC/D(]9(w1 
csoaiosjifejsl (.rJCQ)rrrol(iB«j(]ft)CQ)jo aru^enoo. 

3. 0Q)ja<!5)JO0Q) acDcruo sraojooS crujajcojjScroo 

cjd1oq)o gIqjo 

(.ojcrujojoro)! croon?. 

(ijra6u1ej«5TO)1oa8oQ)jo (.firU'^"soojocQ)1(o1(iB«jnT) wi) 
nj(0(si2c/Dj(orr3 amcrulaoSccDjo gi.fi3lcQ)63i(3gjascQ)jo (sracDloMoo 
CD(SGOjRj)(]ft)agcQ)jo cruJcScnofllcsejoAesraglejjo cairajcftoaoanrolejjo 
(irusisuffllaajnD ojeilco) (.rJa&oc/oo ojjjOnjlnjl<e6)jnmoj(scQ)OQ)jo 
maajas amGomosjo srujraulcscsDosjo (iruoCQ)j(j9(ro0O(iB«lcQ)l§ 

CDQJoBaj (.nJa&OC/Do (.nJflOmo arLj^JCTTXTOlCDJ (J(.nJ(06tT) m«!3aft)1. 

«5)R53(i9ao(06TDo aAosnsj moo rj(OGQaoj(oacio cruooftajORnceacDl K N oBajmoRnlmjgg iupmasmlasi (iruffl(3(!na(oocQ)l«nB)T(ojnT)j. maajas 
fflmcrujo 6Tijj(sulca)jo gcfiBlcQ'ssBgjo CnJafcowoo O-ii0n-n<^1-i|J 
aAosnelfflloBajo. m1(.(3, orsejcnjan, (srea&^eaennjjan ojcroejocQ) 
(SflOoad6sr3c/5 maajas (ajjOmcoronoS ojlneumo gsneoaBaoanlffll 
oB«a§. 

4. CQ)j6Tms(i(ro 12ICD gcro CQ)j6nJ)Sffi(ro cjdIcicqjo 
cuIloJO cuIloJOToJ) 6ru^nna«j)o rulojamjltros 
cu\snDOi<mo GKOD njoQjjroonjIsradft. 
^nann°l sscuax)}, cruculcrojs ojcolnadsjcrolg. 

Gl.Wln3dO6njJ(i0lGCQ)0SJ(ft)JSlCQ) (.6TlJOaffl6TinOBlAgOCQ) Wi(jSl<&,0 

fflloSiOa (wegBgjas fflmcrulam ctyoaanooj oj(0(6TiJaraoj(OfflO(staoojl«RS 
GrijficeeijnDjGOJO oraanjGnJoaej (wssragjas n^ejo (.nJcftoocmrol 
ejjffljgg enjjaulcQjjas (iJi^cruanlA^aasiro) mlcEDjoBfinQOoeajmoj 
OJGOJO CEDoaanoffljcoTwaS warri] csano(.(roofllasjeA(3Bia6gBgjas 
oJlcjuomo aru^jmojcsaio cojoaanoffljasraa? scnajraTlaaB oJliiJOffl 
egoag (ijraolcojnmojmjo n^Amjo (i3raGjl(w°lcQ)mjo (i3ra)CQ)l«)1<fiaj 
(TDjGOJO (ijreesBOCDCQjjgg aoDomjo oruflc^ojjjOnjlccujo (imfif^ 
ffisrromjo (i3ra6ijleja5iR5)laa3oQ)jo gRRSryoBAmjaoco) ojoacsflojnjffl 
(saoojfflam moo (i3raojc/0_!)O njalnJi&emaow] (ruanjanloBaeTDo. 

5. CQjjffis ruoo LSTUnffl ojj(3aj^o cneaoe1(3- 

OJI SOOOaft) nQmi oJCSLDJ^OJ Ca)J(S(0§. 

(/D^emjnTOj rulcooj ajraia^croorojj cyjcc^o 
rata) SCO) (joomoml slcupcnl (rocmajs. 

(ijraejGOQJO amGcru, enijraul, ermonS mlegBC/? osnej Gnjoj 
(sscQ)jo crujoalcsDjo (maeinej^cncmrolaa? (israjBloftOfflsiDaijaooQ) nj(0 
(.srunffl nJoaoanaooJlam (S)jskS^cq)ocq)1 macruifeffll^jacfeosns 
ojlmcQ)ojj^(^o (ataGgancmrolarrfS i/amerrKsmflcsi aajcm (israsgnD 
c51r5)1«rS (imoejaDmocQ)1c5ifS)°l(ojnT)j. nfficmoasi cnomo aru^ar^g 
ojfflsac/DjfflorrfS aanlaoojfieTDmo oJlrajonaofflias AlfiastrolaBai 

O 6TT) O 

(wjejjjo (sejOofticmTOlRsS ojjjOoJloBaag. (macrolacQ BlojjjGejO(ft>6gBg1«RS 
mlojcruloBajrm ajranjlmoaDlcQiocQ) njfflaoasiaoojlaa? n^ejo njj(.«!5 
naoffljo mej(wj(sojoaej (.aoojl(iB«a§. 

cnjofinjcnuo - cojjOmcmrolmjcsojsnel nJoaoanaooJlcsmosj inJoAannl 
(iB«jnD(sflmjgg (.oJoSiOoegBeg nJoeTurrocsasniio gml (i3ra)OOoa(.a?5) 
cctwIrrS (ijr&i CDjjOmrora)1aa3 (niolRnlaoQ) ojiSennloBajoftiCcujo n^yoo 
a(.nTO«5if5n«s3 amjonjjam (isw) CDjjOmcmrolRRS oj_j|Onj^«n(if)Oo9ajnD 
anlmj ml^csgaoo m«j3(fi)jACQ)jo anj^jnmj. 

6. OTaoTn(3cQ)L«5)oelmm^(s«j) cuoccajcacQJLtroocjDlcojaDjjCscro 

ecruosmo CQJCtrootrolalaJjjScn) croccj) cruosocojcro) acns. 

CQ)oa(KO(ojoj(niQCQ)1«KS (imarncQJjsnsoceeijnmRnlmjcsojeTBl 
(i3W(06TT)1«5iR5)slAC/5ajejo aLQCDo ms«5iR5)jmo(wj(SoJoaej (iswcml 
(niQomlctyaocQ) ojcoaoanaoojlam i.nJOnjloB«jnT)(5)lmj(soj6TBl wijB}, 
a(.(TO)6gT3g1«^ oJOffrarailffllflBajnT) olanlGCOJOsjAjsl oofflloaccrro wss] 
CQ)leja«5ifro (israfflermlanoslctyocEDjo esooAOfflaastro ajAglejaanro 

(i3W(06TDlCQ)OCQ)JO A«53ojl^1§ (i3ra«5)1anf5 SnJOJJO (iSWCKlOOS I <s> (i3ra(3«5i£i(ojojaocQ) ojoaoanaoojloa? mlfflOffiffliaocEDjgg riilaroofflj 

oJOJJO Oa&OSne OLQCDo mS«51R5)OriJSJCTDJ. o^OjlOS (.nJ06TDOJ0CQ)J 

ojIocd ojlcDlojjfiryo mnmocmlg mlGoocDloBajmojeojo og)Ojlos 
(ijrejCDcraojoJoocQ) (scruofflfflcruo (ijracrojjCDlAQOoo)! (.nJa&saoceeij 
nmjGOJO wd) CDjjOmooj(niQCQ)l«!3 cacDjoad_j|Oa3 lamcim mi&c^ino 
ojlc(ojrajoi20CQ)lnsro)°l(ojcTDj. 

7. cruculLcroo t,"-ioajenjcin s^Soadcro (.sninia ojj(3njj|0. 

(ro(.«5) scQJorolo .ft^enDcuscru en odI scro 

oJ2(3ryi2<)fti9d1oJ(d). 

(maejscffio cruocuoft), (maeiilej (.sruafflOffmaDnstTOloa? g&injofl 

a&mjo CirU^(^OrR5)(0^OalCQ)JfflOCQ) nJOCSaCmjCOOO? G(.nJ(06TDCQ)O«j3 
Oa&OSnl mleSBO? CiSira) (i3ira)fl1riJ(0(.6TlJI2riJ(OfflO(SiaOOjl6)CT)C51R5)S)CTT) 

Gcruojmo (cruaofflocum) Onj^ermo. (isra) nj(ocsac/Dj(OCDl«j3rora)6)nD 
s3Ta)(.cm(r!)o (.nJOrJlceeiemo. (Stdaqnrxmsnasi c/DfflstT)o(.nJOojl^1§ 

C3t3Q(3an«Sro)l«j3«51froaCTD CrUJCOJo Ojlej°lCDfflOCQ)l«51R5)°l(06TDo. g(.nJ 

(ftofflo (.nJOj(3«5iR5)l^o«j3, mlssfic/S 0ja3njjaj«5)csej anj^aojglgjgg 
n^ejo cruerajltKife^BHSsiBgjo ojlneLjroc630(olcQ)oa«l«sra)°l(ojcim1ej, 
srumjucDffljojfflocQjlfflTin'lffljnTnej. 

rruosaicnjDo - CDjjOmQOQJOcoajrailonfS cruocum <ijracojnado1<e6)jnm 

OJ(3 n^(.nJ(]ft)0(Oo gffllaBSStDo, n^SBlBOm CDJjO(T)l(l96)6mo. g^D Ojloil 

(iDoccrronjol (.njarilnJodlaBajmoj - 

8. (.(rolajrmcOTo cmDOoJj( cruiao ao(o°l(Oo 
nr)^ra°lt,n3lcQ)06TTin arocruo cruoCDlsojaojj. 
(.eruffinffloojojCoJCD (."-i(ros(o«j) oiIgjooS 
CLonjocrooocruT cro(8fyo6rDl eciDonjnnocDl 

0Q)Offl«!)o«)jc5ifS)a3 CDjjOmGOCDOcoRrranoa? cruocum (mamjnaddl 
(]96)jmoj80jo (SO) srujfsulfflomooQ) cruocucftna c/olfflcru, a)go, 
0O(3rylso gojaoQ) gcmalnstTOlml^nstTOag, (isracrojGrJoaej c/d(0°1 
ffloccrro (jcDO(0CQ)jo cmnlfflQOOQjjo ojccuaB®©!. n^nrojOcftoosne 
CTDOffl? c/Dffl°lffl6)«5ifro Gmo(OCQ)jo (mDl(oaocQ)jo ojcffi(]B6)6)§. n^nroj 
aa&oosnscTDOtij? c/D(0°l(06)«5ifro (smo(OCQ)jo (m£i1fflaocQ)jo m1(3ajro)0 
otKOQjjo cralfflcrujo cogcujo oj<ft4i(m£iejojjo gcQ)^(isro)o«(S)OQ)jo 
g(0jcimo«53 (ara)ejcrujjOjjo mlcflocajo aojaoccujgg oJl'mimsaiBaa 
ojmnjeojlaBftjnmj. (i3Ta«j)lmo«j3 g'D ojl"eua)6SBg1«j3m1nmjo fflaftfld 

6)nJSJCTD«5)lmj GSKSirxpeRm) (.nj(ft>0(0«51fro1«53 g(0l(]B6)6tT)o. garflCDJ 
CSC/Dnilo n^ejO ^(.(BlOQJSStaGgOCDJO 6njOnn^Ojlnil(r!)6St3g1«53ciOlnDJO 

aoo1cQ)l§ amcirulmotij? (israojacQ) on^flcsDccrrolasS rnlGoocul^j 

CDl(3«51fS)StT)o. njlOCTD 630o<ft>0«>(OJnJiaO<ft>jnm OTDafcCCDjaS (i3Ta)(.C/D 

aysnstoosjAjsl <i3ra«j)0CQ)(d) 630o(ft)0(Ofl5rans)a3 Snjscinroosjo 
(i3ira«5)lan3 ojOiLj_j,aocQ) nj(0(.snjaci nJoaossiBioojloa? cajjOmcsonroo 
sjocfejsl n^ejo eccuomoftiegBgoay (.nJoiOnnsgioGgocDjo (OfflstDo 
OriJCfficTO (maaBftaffl n^nstrolG^fflstDo. CDomocsooJomlcftglffl? mlnmjo P CTDj. gojocQ)ejo«5ifro1omcQ)jo «5)j>s1^1§ n^«nmcscTDcd)(e«jffl' 
OQjjgg ssraafflnjraoanro (.nJOrJloBasmo. 

9. Lo-IOCTDOnS t,"-l"-l°l«rUJJsnr) CTUoCQ)J<)9«5)eaJn93s§ 

oftiad°la6TT) t,"-io«6iT) cioo(ruldft)(S0Q)OiJJcru°l«j). 
ra^naSsooojccwjcecnQilnj cuoanearoo 
culrajonS qcicdo (jDO(oecQ)(!J)ot,oJi2Ktr(TO§. 

oJlrajomocQ) cruocDoSiOS g'D ffignnomcsoojoco cruocumccudBej 
(sojerrgl (israjanocooraloSigoco) n^jejo (.nJOJ^,raTB)l(ft>(sgcQ)Jo cq)lqo 

(SCQ)0C/)_J|O OrLjCCU«!)ja(fi306nBl(0l(fi6)6TT)o. (iSWOjaCQ) CD^jOmGCCUOOTajrail 

mjnJCQ)j(i9<!n6SBgO(e€)l«5if!S)°l(3(e€)6rDo. (scQ)oa)aso(iru(«nc5iro)lon3 ojIcdI 

(.nJAOfflo (.rJ06TDCQ)0fflo arLjCCU«J)jarLjCCU«5) (.nJOeiDOS (i3ra«5)Jj(TO)o 

cimjA^Qi2OCQ)1c5iR5)°l(0j(sniJoa3 mo(im1(ft>g1«RSiBajsl (ijratKlam aojgl 

CQ)l(Sej<fi6)J (fflgg1(iB«gCQ)6TDo. (iSWanlmjCSaDnilo BJo^SOOOjegBgORRS 

njjganjg (OLQacmro (imffl(3«5iDmocQ) omofflLol n^(.oj<feO(Oo (ijracrol 
(.aDfiU(scQ)osj(ft>jsl mccul^jaAosnej crujo Atn(ffli2ofic/)«jran«RSisajsl 
aa&osnejGoJOAjcTDjGOJO (ijraanjGoJoaejRnanm cimocDAmjo madi 
lamorulam (.ao(?u(scQ)osjAjsl anarrfS cimjocDlmojejcQ)C5iR5)l«RS omjo 
AtflRniaoaBS)! mlfiosKTOStDo. (i3ra6gr3amcQ)oastT)Sftn«Ri cscmocflcruocD 
mcculffl? CQ)oa(B)0(ojojlcjufflooQ) ojlneuroegBgjo oruogojloBaoaaj) 
(israciinS oJOfflosnaoojlaoS (.nJtmlojnjejflftitijjanTOlRsS ngjasTrojcfeccDjo 
a^j^jo. 

cruosnicnjuo - nJ(0|.6TiiaCi njaaooiaoojlRsS QmomlacD ejcojlr^loeaj 
moffiflm o^63r3amcQ)jgg cnioomnsiro) ng)63r3acDCQ)jgg ejffllcQ)l«RS 
^(ojnmj (imocjum msaytrostDo o^cTTxrolam oj1oj(o1oB«jctdj. 

10. croea oojaJiD c/o(8ce6){ooojfirDlojoejj<ft>o 
ojloj(3sffilG(ro c/06tijrasejot,aocQ)OGle1s. 
i2(icDo/cioj<a>j(iQj 00 «j)j iiJofcadjoJ°lajuffiCD 
w2anocnlojo«j)ot,aocQ)e6TD (.nJecQ)ossoQ)«j). 

^oJlas a)jjOm(scQ)oco«5iR5)lmjoJCQ)j(iB<i5)fflooQ) cniQomaccrro 
oj(36TTnoB«jnT)j. a)jjOm(scQ)oco«5iR5)laa3 cmocjumccDmjoMdlaBajnm 
cimocjuArrS cmiamlfflcsrijosjAjslcr!) ejfflloDjo mliaGmonmcroesBg 
ejoccrroanjo ojgojj(5il(o1ojlejo«yro)Rj)jo og)ejo (.nj(ft>o(onsro)lejjo 
oj^«5ifB)lcQ)jgg(wjo cn)joeoojl(ft>aocQ)l nJOjl(.(ffl(ffl(scQ)osj(ft)js1cn)(rojo 
(SBOJoejcQ)o, (ffll^asiflnruoomo (i3ra)fllcQ)ocQ)Oj(SoJoaej lUc^jiijajojo 
nj(0(i53oB«ejj<fegjo gejoccrroanjo (israc/Dlctyjcssctyjo aojcmlejl 
aoJcDJio iiJislejoanroRnio Qmomlam msoeairm oosriiflcscftoejo 
nnej63r3slejoayt?5)Rj)io (SAoejOnDejcnrrolaaB oJifiermiaocQ) mneocu 

=^ 50 « o « 6nf) 

i2j6n30CQ)1(o1(iB«jnT)Rj)jo (i3ra)OJC/ojjC5iR5)lmj sejo ejel(iB«jfm«j)jo 

ng)CTDO«RS OJga«)CQ)CDl(ft>o (iJT&igJoSiC/fS OJ(0l(ft)CQ)JO (SnJOcftCSDJO 

aru^jmn sejoaocQ)o(SoJoaej ajraejoanlffllflSajoDRnjo i/aaAaiais^ 

W<Be>lnJWl<B(S>mOW (i3ra)(.aSCQ)(S«51fWOSJ(ft)JSlCQ)(0)JO ng)CTDO(i53 CD^BH 

ODoejGnJoaej (macruosujio (isr&igjoSiC/a oj<ol(ft>CQ)jo (SnJOcftctDjo 
a^j^oanlffllflSajcTDcmjaocQ) gso (majcojlffllcfiejemo oruocum aru^j 
nmanlmj acofflasreiTOSjGceeisnsRn. ciru(TiJ0Gl^1§jgg n^i.«5)cscQ)o ojociTuma&gjsnl. (i3TaojaoQ)ejoo sm 

mafflsno (ojojegragoAjnm eccuo sm1rijloB«jrm (.njojoonsairagocfcj n i „ N I ■<s> ooffllcsaao exmsoo n^cTDolcQ)jnm«5)lcDjgg gojoccuo njooojjnmj. 

11. cnlnfiOfflODj i20(3<fi6)ocinn&jocinejocr)0o 
61J e raj) 0(0 ojI (3 jj] (TO cru fiD si oft) aocro°l 00 o. 
o^croocnl (OJoJogtdI ojjfflcnjcooenol 

(.6TUnia6TDJ|e1aiJ|(e<ro1oft)(006TTl1 SOQJOSO). 

(imocjuAnS ojoceninci ojofflosjiaoojloa? CnJOoJCKloeajcsojeTBl 
CDjjOmcsccuococcrroloa? cruocuaoaaoffloelaBejcsmjoaa (araoim anadi 
ajcTijl«j3 njlej(Snjoa3 ajsRsSaewrolcDj «5)jejj,aocQ) (Ojojo (isracDje 

OJOrySJCTDJ. njlej(SnJ0a3 nJJa&CSnJOaej cftOStDOnJSjnDJ. rJlej 
(SryOa3 CrUJfflJjOClOCSryOOej (.nJAOOOo Clf\)fiC^(.«J) rJffllnJJcSeriDQOCQ)! 

(ftostDanjsjnmj. iJlejcsrijoaa mTcmjejaoco) oioocDjojlomcsrijoaej 
mlfflOa&otoffljoJo (i3racDjeojRrro)l«53 ojcojctdj. ^jlejcsryoc/? (israurriaBej 
cruB^oofflooQ) cs«5)ascnj)osjoS3jsl Aosmonjsjnmj. rJlej cruiacmo 
alnmoalmjegBlcDj crura^ooo alnmlalnTriaoccDjnTKTOOOQ)! cscwoctdj 
nmj. rJlejGnjooS gslQlcimej1mjRj)jejj,o (fteTDersuli^loBajmo 

(.nJa&OC/Do Smlnjl(fi«jnT)«5)0C!a)l G^n3dSl(Sa)OiiJ(0aOAjnmj. rJlej 
CSriJOaS CirUa£lSl<fi)ILSm1(l9«J CrUB^OOfflOOQ) gffi«jej(OJnJo (ftOSriJ 
CQ)l«j3ariJSJCTDJ. rJlejGriJOC/? nJ(.n3mj«5)jejJ,o C/D°l(0)g(.nJ(]950C/Do (.nJCrU 
ffllrijl.^ja(]ft)06n5lffll(]B6)jnD«5)OCQ)l cftOStDariJSJCTDJ. gOJOQJJO (ijra«5)j 

csnjoaej aocscDoSio fl^ao_j,63r3gjo GODOcncruocDCDOCDjas gcmanloco) 
(Sfl^oanlrijloBajnmojoQJOoftijnmj. gaicQ)l«53m1cTDjo cruocDcftao? 
CDjjOmo c/D(t>lca)ocQ)l(o1(iB«jmnj nfljcimj amcrulejoaeajnmj. 

12. oJ^LQjj(nje(rosso/cinlejffiaj CTUi2j«JiDl(i(ro 
njermjoOTtacsaft) ecQJOOTWjcietD t,"-ifUis«JTm 
00 (!J)OnjJ( (3(00(50)0 00 SfflO 00 i2^(roj)j§ 
t,oJOoJ(n)rmj( cscQ)0(/)ocro1i2CQ)o c/o(o°l(Oo. 

(DJjO(T)(SCQ)OCO(51R5)la(K3 CTOOCDOD anJCCU«5)jaiLj(rU(!5) nJ^LDjl, sejo, 

(5(TOS(iru, (iioaaj, (sajS^ouao n^omT njerauaonoejcrossragjas 
g(iwiomo ciruoeojl(]B®j(smjo(/3 (i3Ta«5)OCQ)(d) g'D cruocucftnS njersua 
anoej(!j)63i(3gjas(sia(i53 (stdufts^oaio (.nJOoJl.^j(fi3«'l!iuj(srmo(/3 g'D 

rJ6T5UaaDOej(TO6S13gjaOCQ)l (ITUoStlKnDo nJjej«l(!Sro)jmD (S(I»0(/)C1J1 
nilCCUegBgO!!!) (i3Ta6TajJ(iml(iUl(ft)gJO (.nJaft)S0O(UJ(]ft)CQ)JO a^j^j 
(5mjO(/3 (S!r!)0(/)0(rDlffl!r!)(20CQ) (/0(O°l(0a(!Sro) (.nJOnjl.yi§Jgg (SO) 

GwoinlwiQS (/d(0°1(0(5tb)1«j3 (S(oo(/)aj6rrgOce3jnT)lej, (iio(3rauaft)j)Ojj 
ajsnsooSijnmlej. (aradionj a^crojjjcujffljsrrgoofcjnmlej. (isradianS 
giiJaBaj (iflffljfjuaotiul (i3wojaof3 (/d(b°1(0o (D(/tn<e«j(TDlej. 

13. ej<"^](S)jfflO(S(oo(;)j)i2(sejo£jjrJ(n)Jo 
ru(36mcnJca)orao oa)J(ooro'Dn93o(xio aj. 
(;)(TU)§ (/oj(seo ffljLKnn-iJolnadmeLjnJo 

(20Q)0(/)t."-IOJi«JTTOlo (.n-ILDfflOo CUBOml. 

ej(ro6gBgjas(Sffl(iRS ai\^wo aa(]ft)(ii(fn.yi§jgg (scQ)0(/)l(ft>g1(iRS 

rJJ(3f!JOJ(S(llO(iB<i5)(/0(iB<i5)l(]ft)ag(]BajSOa(ffl QOJ (/D(]9(Wl(ft>gJO (IKTDJ 

(SajffljnDj. graoan(06TDaocQ)l: (maojanS (/d(0°1(0o ejCTGjfLKjrorroosj 
(]ft)jsl(r!)(TOO!r!)l(cifro°l(0jnDj, (/D(0°l(0(cifro1«j3 eo(0(cifro1aa3(j(r!)o (iSTaLoruo 
(i3Ta)ejcirujj(!5ifro1aa3(S(r!)o eoojo m1ej(iol«j3iBajnT)lej. (stdcucti crurao K (T)n(S(0O(/)(T)O(!Q)l(e€)!PlCC!)J(TDJ. (STdClim 63(0l(iB«ejJO CQ)Oa(0)0(OJ (S(00(/) 

(ujajaTSOAjnmlej. 6^0(0)1083 f!jcru(0)j«ag1ejjgg wioj&ai 
(i3W)Ciruo9(ro1 (Dos3sfflocQ)1(5iR5)1(ojnDj. o^a(5)Sft>1ejjo e'rxwioft) oj(im(5)j 
wicu&cri i2j(Tu1((Ri ojmnoejjo wicu&cri larncmjo g(.(BlcQ)6gi3gjo 
(i3W(B)1(DO(i53 (ijrao&aloiiloBaanJsinmlej. wicuacri (/D(o1(0(5ra)1aof3 

^ <^ « so o o 

OJ^6TDo g©Kjejl20CQ)1(OTO)°l(DJ(TDJ. (TUJOo (ijraCTOJjdTOo fflCUJfflOJJO 

(imoJo33sOJjaOCQ)1(51fWl(OJ(TDJ. (/D(0l(0(51R5)1(S3 (Dlomjo ojga® (Dej 

(imj(/)cru)o njjoary§ rnoejjnjosjo CnJ(™(o1oe«'Jomj. aejciijo 
ffljl.(0)(:!jjo cugao arujeunjaoco) fflO(.(ij)CQ)1«j3 (ijrejo&jojontS (rojsegraj 
(TDj. ^ojacEDfijoo (sc£»o(/)ao«l(/)(siro)1arrfS (.nJO(Ooe(im1(iu1o83gOo83j 
(TDj. gegoaro (scq)0(/)1o83(/3 nJOCEDjnmj. 

14. CQJOOLDCU CUloenJo l2^raCSCQ)0nJej1oJ(n)o 

(2(5)(sso(acQ)o (.eos(i(S) (ro(ro orojoDOfrmo. 
(ro(3Jo//(si2(S)(!J)Jo (.n-icruffl'loftiajj) csraaol 

offloftiS oft)^(!5)0(8(2LDO eCU(2(ro nj'1(S)(2(/00flft)S. 

n^a(in8ftnejjo acma^oawaowaxsimo qsidIo? ojj(i5)aT5Troj(SoJO 

CQ)(!!)JoaiO(OI2o o^toJofcOfflo 63gl6roTTOl(Olo9«J(TDJ(SOJO (i3W(ro1a0f3 

(i3Taciru((;3 (0joj(mTOl((RS (.oJo83SfflOo830(S)1(o1oB«jnDj(sojo mnmlam mem 
fflj(i5)ejocQ)Oj aooo arLjccu(i5)j ife«'jo83l(siro)js^ oj^rorKlcoJOoealaoQ) 
sjoB«j(S(TiJO(/3 W!>(S) (i3raciru((RS(0jnj(ora)1(?53 icij(B>oua\<B&icuor(i 
(rojsesRjomj. (i3ra(i(5)CnJoft)0(Oo gi) Klcuo(i5i20(ii1aa3 f!JO(iru(i5)f!j1o83 
(irujffljoJo (i3ra(S)_!)(Tro(imjiLjaocQ)1o9a!pl6TBTrooejjo (i5tacn(7!S)srB6si3g1(iKS 
arij^anjg o83«lffl263r3gjas (imo(njiBao(06gr3go«j3 aejlrnaocculffll 
oB«jmo(wj oSiOfflstDo (.nj(m_!|ceiadfflocQ)1 CoJoftisaooSijomlej. o^nDO((RS 
CDjjO(D(scQ)0(/)(5iR5)1aof3 omocurDOJiplcsyocQ)! o^jejo (ijras'joBajoft 
(sgcQjjo oSiipjifljIcBilg (i3ra)(iJi20oj1aa3 winoAano (imj(ojnja(nra) rnej 
(TOjGoJoaej (.nj(imoJo33sfflOoB«j(S(imo(/3 wi(S) (i3racruo(/)ffloay1(oiR5)1(oj 

(TDJ. (i3ra«5)OCQ)(d) WiCUm S(\DnJ30(8(ma6SBgJQ0CQ)1 CQ)Oa(S)0(OJ 

(imo(scQ)0(/)aj6TBOCQ)1(oj(TDj(sojo, (iswacTOejoo (D(/Dl.yi§ (ijrarurrS 
aaoft)Ciiej_!)0(ii(niQacQ) (.ojoojloeajnmj. (i3ra(i5)j(SnJoaej mncuacA 
o^ejo(.oJoe50(D6gi3g1ejjffljgg Bjseuegogjas (i3W(ii(ruorDo cruoeojl 
.yi§ (ijraojnS (S)1o83.yjo ofti^(S)ofti^(S)j((DOCQ)1(5iro)°l(ojnmj. (ijrsdianS 
amjoadjjSrao (imo^(oifloftifflocQ)1 eojIoBajnmj. 

15. 0Q)rao//(!JT2Kro(2(roj(D (OJ L6TUnffl(a)(!J)Jo 
ra1(SoJ0oJei2(S0Dar) (r!)Jo&(S)S t,"-l"-IG(/0J)(!5). 

oraso t,u)jcuo ra)(8cu(!J)fflffl(roj(3nj1(/ojauo 
©6100(010 (sraruo airu^^sm rro(3cunJ06)6)(/os. 

rJlnmls wi)Gwoui\ g(S(S) (niQl(!y)1cQ)1(!s3 ra1oJBJO(oo (.eninCKiyxinjcru 

B^(/0OJJO (Dlfiffl2eJCnJoe50(/OfflCQ)OJJfflOCQ)1 oJJ^(SfyOoM5)fflOCQ) (i3W)(B12 
(5)(WJo (/0(0lCQ)0CQ)1 rafi(/OloB«J(S(lflJO(/3 (i3W(roOCQ)(d) Wi) oJOCaUafflnJO 

fflO(si20oj1a(D CoJ(5)jjo83tifflOoB«j(S(njo(/5 sraoBloftiglaej og)ejo oJloSiO 

(06gBg1<03(Dl(TDJO (0an1(5)(10jo (iSWnJ&KDJO (d1(MJ1(B)(DJo (i3ra«5)J 

(Snjoaej (irua(ru(0)(S)(roj6si3(sgosjo (i3ra(ruo(/)mjo mi&c^ino oj1(/bj 
fiurnjaooQ) nj(0ffl(5raoj(D0CQ) oj(oao(iraor!j1am (B)(ij)j(S(mTOOsjoe5js1 
(ijraolawrolg n^ejoojlcoaoco) 6TU(TU)ro6SBg1((!3(io1(TDjo (Dl(S)_!|aocQ)1 
(SfflOiJlosaaajsjomj. N I <u7>. ^'D ffl(.fTO)«51R5)lR53 (i5ra]8Jia(!n(!nj«5T!5)1«s3iS6)JSl (.6TlJaCl(iJ)(0)JO«51fro (i3W0l 

CQ)jnT>«5)lmjgg fflO(3coo ojoerorrolg ojoaocoiaoojloa? omocaaio 
(d)oB«o(Oo lamom, enjjraul, ^i(B\w6isBui oiyl (imoeojloB«jojoa3 
cimofiu\eia&j(Tio)gg eoojo (nJoSiSiaooBajnmj. ^ojoocuejoo (ijreojlso 
ojaco o^RTRnjcTDlej. n^ce5fflO|.«ni20CQ) (m&i (i3Ta)«5i2«5)«5)jrajO(oo (TOonm 

16. o^n3d oD SGnj§ L"-lf3l(So9do/ciO Cnj(8oJ0§ 

ojj(3(sajo of) so(!J)g cnj g co(3(2e oranrog 

t,oJ(roj(6t3sciD0oanj«rnnadO(S)l crucSscnoiajsus. 
g^D rJoacsflOjmocQ) (.sruncio n^ejo fllaeejeftglejjo (maojoow 

(Ora1(]B6)J(]ft)g1ejJO OJ_J|0rj1^1(0l(]B6)JCimj; (i3Ta«5)0(I««5) n^6St3JO 

cstasgnDo rj(o1ojj«l6rDmO(ftijnT)j. (.njnjsraj«5ifro1«j3 (israGgono 
gejocmro ocaoaanooj (TUQomojjo gej. (.njcrulrauaooo) nj(0(.snjaci 

nJ«)0O«512OOJOCQ)l ngJOQJJO <i3ra)fl^aOCQ)l anl(06TT)Jja)^e(OJoJ«51fi5)l«j3 
(.nJ«5)_J|&il0O(G)l(OjnDJ. (StdaqnDo (S)6)(T0 g'D (.SrUnClfflJojaOCQ) C0(3e 

(crrolcoS (aranfOffljjOaloQJOCQ)! cmDlcroloaj^jmoj. ssracsganocroonm 
^'D cruffloojo scoccrroloo? (0joj«5iro)lR53 (.nJASooAjifljCCDjo eoojl 
w\(si (jstd(S)OW(m (.njgoQJonrolmjGC/Doadajgg cru^nadslcftoejccrroltij? 
ojlsnejo (.nJoSiSaocftjojooB csnJOoSijcftccujo Oiumjjcimj. (israGgnDo 
n^ejo ^"lojlcftgjcssoQjjo 8gg1«53 <i3raas)«)_j|Oi2fl (Ojnjanrolro^ cruDlirol 
Onj^jo (i3ra«j)jGnJ0fflej n^ejo eowcscinroccuaBftjo ajeuGCinroosja&j 
slcrajo (i3ira«5)OCQ)«5) n^ejoastrolamctyjo n^ejoeocoastrojmlnmjo 
(fterrgjaifljosnejo ^olaBftjnmojmooftijnDj. 

17. (SCQ)0 ffiraCQJO (iJTaODID ffiCQJO (iJTanJCTUJ 

(SCQ)o ruloojo ejnjcDffloajIsruao 

CO) 630o9dOaD°lri9dJ ffiCQJO nJCDCnJoJCOlnilJ 

«5)CTU6)ffli2 sraojocQ) mcsizio rDl2§. 

ocaoaanofflj cru^ryaooMnliaomocQ) njoceniaci nJoaGGOJO? 
cmacmlaalR!? (israjaalffllciBajfmjsojo ocDoaanonm sejonrolasS ssrajcftj 
cimjGnjo, CQ)oo(wonmj (ruiacirucTOGejOcftsaiBglejjo (maaoffl^oaloojoco) 

fflJnJCS«51froOSJ(ft)JSl (.njai1n3dS0OCQ)1a<06)O6ns1(OlaB6)jnDJGOJO 

ocaoaanonm 63'Do3dCDl(ft>g1ejjo aimcrurjanloftiglejjo wijWial.B&i 

CTDJGOJO (i3Ta«5)OCQ)«5) ODOaanOnDJ (TO&C^iaS) nJ(OloJJ(36TDfflOCQ)l(Ol 

(]B6)jcimjQOJ0 ooJoaRnofmlacT) (m<>(sm<&iinj<&,oa>(sm(si Gmoocoiro) 

OJ^StTll^lffllaBajnDJQOJO (313) nJ(O0(SBOjmOCQ) nJfflQaOBJfflaCD CDffl 
CrUaBSWOloBajCTDJ. (i3WfiD^OCQ)RrR5)laa3 CrUfflOnJ«5)laCQ) CrUJrJlrijl(]B6)J 

nmRnIm CDiacru&oconjraaanro (aTa)Ojfi«sra)1^1(olo96)jmDj. 

1. OQ) o^s<ft)0 soejojorD°lao«5) ^iDC/ocD°lel§ 
cru(8ajoosej0oft)0cr)°l(/o(ro ^'rx/ocnlels 
CO) n^fflfflcudft) gratssoj cruoesoj aj 
CO) aQtrorajIrajcoQ^troocruffiO) ecunrol CQ)oo(fflO(oja5TTOa3 - (i3wrajl(ffl°lcQ) oJoiaoRmooj sejaccrro om^osrel 
^1§ (warrfS (rujojajejaniaooQ) oooommoaooMnl ojsncQ)oca)1 wiml 
acmasi eoermo mscmTOlaaBeosnslfflloeajnmjcsojo (ijraanjGoJoaej ojIojI 
CDesragocQ) (isw) aoo(rumoaO(iB<i5)lAC/5oj!plcQ)ocQ)l nffiOio (sejoAegra 
(sgcQ)jo (sejoAoJoejnaocsfflCQjjo CQ)LQO(scQ)oa)_j,o cruaajoejmo 
anJCffi«!)jaifl306nsl(oloB«jmnj(sojo ccuoaRnofflanroarRS efflstDcmrolRKi 
^ojacQ)ejoo (woomoesragjas A(3«5T?5)Oj_!)65T3ag mlccDfflnjjalfyo 
nJoeil^ja&osnslfflloBajnmjcsojo, (i3ra«5)j(SnJoaej cmoaanocojcsrwrriS 
(B)cnl(icQ)(S)anm ciooffljGscsDjo crunnoccuo Ajsoa«j) (graeulejcejo 
A«5TO)aa3cQ)jo g«KSrij(mTOlcQ)lejjo (ijracrolacD ojgfianwjmoasflejjo 

(n)l2(3(Si£imjl20CQ)1(OloB«jnT)J(SOJO Wi) oJ(0(.SnjaCloJ(0(SfflaOJ(OaCD 

CQ)oa(0)O(0j i2nnoojj(ojniia3 (ro(fflj(sa5TTO0sj&jsl (.OTanloBajnmjGOJO 
(macsgnDo (i3wafflmocQ)lcmTO°l(ojmnj - smmffl(06TT)OjejcQ)1«RSm1nT)jo 
mlanjjaocQ)! (Sfflo^jlaeejanjsjtTDj. 

2. n^StfeO nf)1 (OJCSCBO 00 GjltOlOBOCXD (!J)CTUDJ(3- 

CD) ^QOo eejoaft)Ocr)°lao(!J) ^iDC/ocnlels 
t,oJ«j)j(6T3scnoorrufi5)1n^ora)l cru6imjjeaft)OaJonTO<)ft)OeQj 
avocro^^^ ojIc/djo ejcucnofDl emonjos 

CQ)oa(0)O(0j«rra)nf8 anarrfS orujffljnjejsnegBgoco) ojlojlcDooocru 
maoo&«5)loS3o3 oj3>1cq)ocq)1 nfljejo GejOcftegogjasGoajjo ecoemo 
mscorwjnmjGOJO - wicuQW mlcQJiaomjcnjffliao (T)lcQ)(.a?5)l^jaaft)0 

6nsl(OloB«JfmjOJGOJO Wi) (OJ|.ra(OJnjmOCQ) nJOGQC/OJOOB o^<fea3«5) 

anmoQJOcfcjnmj. (i3w«j)0CQ)(d) gno oJlc/ojaanro CT)lcQ)(.nfS)1oB«jmn 
c/DdBflnlAC/fS (macsmoftio gsnsoctylojnDoejjo (iswoiacmejoo 63(S(0 ojo 
(saoojfflaa? (roacmctyoifejnDj, og)CTDO«Ri (STaGgaDcmrolRsamlnDjo 
(israelnDQOAjnmj. g'D AOfflenDoaAosnejananD ffisrroomlAoS sen 
cmrolao? AOfflerDacmro mloaictDl^j cruQcoJo ooj cojoaanocoj (toctoj 
G«5TiscQ>jo (gr8)CC«>CQ)l(e€)0«5)l(0jaDj, n^AnJotsrunfflo (wacimoQ)06nn 
sa)«5rc)laa3 AooeiDaanm ng)ejooj(ojo 63(S(0 crujcocmrolRsS mloai 
CQ)1ce«jAa«5)acTD anjcffi«j)j. (isw) ojoaoamooj og)ejo sloJlAgj 
(sscQ)jo ggglRKS (i3wnfS)(ojjOffll(ojoja5TTOl«KS (niQlarilarij^jnDj. nffiOio 
(sejoA63r3(sgcQ)jo cm^oMsl^ (ijreojacQ) (Oaftfldl^jaa&osnslfflloBajfm 
ojffl(S(oaoj(oa3 (.ojgcQ)Aoejrora)«RS cmj(TO)fflocQ)l«5T5)anm gojaocuejoo 
esmol^jGiijfioBajfmj. (maanocmai) (wnrilcsejiBajRnanT) ojlejlmao 
oBajnmj. wi) mimwo wiaqnrxstsfladi elnmelnDojnjegBglejjgg 
(ojojegBagonmjo gsneoocDlfflloeajcftCffinej. 

3. culcrujcrooajoftfldjffljrtj) culc/ojccmoiajcseijo 
ojlc/ojscrooeruoanjffljoj) cunaojonoruojocro 
cruo eruooDjepo cjoizira)! cruo nJrtJ)fflfflL«J)<3- 

njfflmGraojmocQ) (isw) nJocsaaojoaS n^cftmoAjnmj; n^cmloj 
nmoejjo (ijracsgnrxmrolarrfS astdjaoS o^ejoco/lssaBglejjQjene. 
aaAAgjo ojoraegogjo gene. (macsgoDo o^ejo (sejoAegraglejjo 
o^ejocculsegraglajjo cniQlajnaiij^jmn (rui2cru(ws°)ojlAgjas 

A(3ffl263r3(SgCQ)JO OjliiJO(063r3(SgOQ)JO o^jfiJO (rUoeOJ6gi3(SgCQ)JO 

(waa3 BlojjjaooBfinlojtfncEDOCQ)! mloawfflo rafiaol^jaAosneloloBaj N I ■<5o> J^ nmj. CQ)O6)«5)O(0j aft)0(0_j|6sr3gjo (ataGgananrolfflSmlnDjo SBglsrorml 
(olcfiajcTDlei, <ijra(sgan«STB)l6)a3 eo&(roa3 ssTacsgnnnstTOlm n^oil 
6)S6)CQ)ffl5lejjo (seoscD(SCQ)ocoj>0OCQ) ojcnj«j)j (iruffl(3njl(]B6)jnmjcsojo 
(stdGqnDo (i3Ta«5)l6)CD (i3Taojlas«oj^j(ros)CTD <i3ramjeojloB«jnmj. 

(JStdGqciDo nffiQiO CmflejOTtTOJO nffiQiO OJ(rU«5)JiB6)QgCQ)JO 63CimOCQ)l 

cimJ1o9=<o1<06)jcTiD(ro1ejjo«j)6)a§e<e«sscT)63i3gj6)scn)Sft,s6si36)gmaol fJocsfflc/ojoo, CQ)oa«!)0(oj smosmorarro ng)dlcQ)jnm85)1mjGOJ6ns1 
ryl^ (aracuaa fflA4i1oB«jnm«j)1ejjo cimffl<3«5i£imoAjnmj. ssracoj (iswsBfi 06)acq)1(53 ogjsjKSTrololosajnmj? Cnn cnlfflloosmoco) nnloo 
(SriJooejo^Qj1osm1ocTT)89,1ejjo(STacsgan«5rrol6)a|ea9(wn2oa(STacs(3 ejcoxmroloag (OAadlanoGcu, (srasgira OW) eruoennioasiro) laocngacD) 6. ccwoffllnadjo colcolc/onro ancruco) enjlecSnadjjCTUtmcS' 

(SnD OTlffllC/DOS), OOafcejOnDOJOCimlCQlJO, CimjeUBOCQJAmjaOCQ) anocmro ojlg1aB6)jojomo(.a)nn1(]B6)jfmjcsojo ssTaaflosastTOonm 
(masgano ssracsancruooojo n^raTmlG^cojcftccujo anj^jcmj. csejoaft) 
(crrolRsS 63(oj cmDomojjo (i3Tacs§an«sro)laa3 c/OdsanlooJoasS oJloosI 
(]B®nDlejo«5ifro«5)OOQ)1 a&ostDanJsinmlej. ssraicftoc/Doaicrotij? 
ejcsejocfco ojacocQjjgg n^ejo csejOcfcesBcsgoDjo cru^oadsl^lffll 
aBajnm ngcftmooo) nJoefflc/ojcorriS aciojo3d^ora1 s°lojl(ft>ag g'D 
(osrrsj ejssmBgoejjo nJAtflcftag nJloa&ja&goejjo aajasanaoaeal 
oalffllaBajnmj. cmacsgano n^ejo sloJlcftsgocDjo (i3ra)OJC/o_)|Omjcru(o 
sroiaocQ) (ilcTDislnm cm<e<TOl(ft>goejjo cruocucDesraglejjo crununD 
aoaealoQjlffllasajnmj. goflas ejssstagjcssoujo rJloa&ja&gjGsocujo 
(ftmmo gnjejaftfldstDo aottKaoafejcimj. ganlKjgciolnmjo cruiacirucs) 

(.rJ06TT)1(feg1ejJl2Jgg nffjQiO C/D(]9(Wlifl3gJO nJ(OaO(OiaOOjlmO(i53 

CDRsSAarijgiTOoestDnDj amcruleJOaeastDo. 

4. GOQJO sraruorooo injecuGumiOBScuumi 

a£n(06nD^a)(3eo acnoooiaocru ojj(3njo 
cru (5000 6nj](3jup oojeccwo cruoCQ)jcno9«5)j. 

(i3ra6ijlej(s«5ifO)CQ)jo (siarrfl e(06TD«5ifO)lR53 aoj^jaa&osneltol 
aeajnm fflj(.G<ojrja)ocQ) rURxsaoojoaS ^(.fiBOfllGflOJAag 
(iru^nadsl^jo 8>(fi5adl^joa<ft>osnglR>l<e6)jnmj. (macrojsnjoaej ocaoaano 
(ojcmroo? n^ejo(!stTOlao3cQ)jo (macDlnjanlocDjo aanoserroocrJlocDjo 
crufifyserrocDjaocQjlfflloBajnmjcsojo ooJoaRnoojccrrorrfS cru^nadsl 
oajas <ijr5)R>oe(i5Tro1<B3 nnlfflsm^oxSeaccrro cru^oaSsl^jGOJO (SO) njo 
acsGOjmooQ) nJoaoRsiaooj CDaaaacojejoo ciru«RS6njj(?uloQ)0(o3 
ciruoOQ)jd9(ro0Oceacs6tT). 

5. CQ)o fficro (ojcra oolruo 

(!J)CDJ(OSneJO(OOoJOoJaft)OaolCD°l. 

fi5)0Q)o cnmjancDjQJo aonroizicmo 

otI (ol 00 (TO) el iiJ oft) ao°l odI 

(SnD (ojiBCSBOj, ecQ)om(ft>(fflCQ)1«RScinn(TT) ODjmjjOjjo ojjemjj 083^1212 
63T3go«Ki (.nJAOc/Dl^jaa&osnelffllaBajnmcrojaocQ) cmassracsDjas aoco 
gacQ)lcQ)oocD ciru'Daj)i2j«l«5ira)laa» ra^aol^1§j amjoadjja? njooom 
n3ciDlaaDmocQ)la5iR5)°l(ojcimj. GnD oflffllaDaro, njfify«5)«5ifro1«j3 ojcnil 
^jaa&osnl cirui2cru«5) QejO(ft)6sraa3<e6)j(ftio crujeuo (.njflomo 

ariJ^Jfm nJ(OQ0C/DJ(OO, nJfflaODOnRJ) 0J«l«51fro1CQ)OCQ)l(OJCTDjaifl3O6n5J 

(wacrn A^ioJGCQJOsjcfcjsl erroegegjas csmcsto cscDOce«ncQ)oejjo. 
(araesBCQjjas A^jrJOG^naaslcojjas njRncDoOa&osnejcKonm eraesBO? 
cru^ryLoo nj(olc/oj(?u(oocQ)1 cmasstBacQ) (.nJOoJlaBajnrxKlmj Qcsaocflj, 

«5)CQ)JggOJ(OOCQ)l«51fro°l(OCSStT). fflOcfial ffloolcEDoejjo. (i3ra«5)loa3 (.afejoanacQ) mc/olojl^ ajracrolam 
aDO(TO)fflo<fi«ncQ)oejjo, s°lojlAgo«53 mlocsDarijgj g'D scnanwlacD 
maolnjIoBaoanlffljcTDoejjo. ganlam Ao£sanjsjroTU)0(ffl1(ojcTDoejjo. 

7. (otros ojcoo (.snjnfflrjfflo eru^nnnroo 
CQ)L£iocDlaft)OCQ)o crucScyejacTOnadj a^2<^^° 
aj1aoj6)6)CTUjjaft)0 ojcolerunadsltrooffl- 
aloDo (Too sfiTTOOcTOJoa^troo eai(TO)l 

CQ)oa(S)0(ojroTB)a3 ffljoSnjj oJosroTKlffllosajnT) slojlomajraocQ) 

(OJnJfflOa&jnD SCOflSTWlejJO nDl(06TDJja)fiemOa(.6mriffla51f5)1ejJO 

(ru^c^mo (S(.w)nadomocQ)l(Dl(iB«jnT)j(sojo o5)ejo slojloftiglejjo 
(i3wojcQ)jas aoffl°l(o«sro)1mmj(ojojaocQ)1 63gl6rm?5)1(oloB«jcTDj(sojo 
nffiQio (sejo<fe(s«5iro)CQ)jo o5)ejo eoa)63i3g1«j3 Ajslcrajo ojejcQ)o 
arij^arijglfflloBajnDjcsojo (ijracKjcsoJoaej av&c^im ojjjOojanojjo 

ffloDCOTTOJO (i3W)OQ)l(OloB«jnT)J(SOJO (i3ra63T3amCa)Jgg o^<fel20(.(fflmOCQ) 

(SO) rj(O(S0croj(oam (maolamrolg ffi6m)0(T)l(ft>a3 o^amoGnmcffioBaj 
fflocEDjgg (ijrafflanjarora) (.oJOojloeajmoj. rJlnmls (maoiolceeij smm 
ffl(06TD6gBC/3 gaTeooSijnTilej. 

cruo6nJcru)o - ^cdI esrroomlcftgocQ) aonoojiaocfiagjos 
(ijremjeojegBog nJ06TBTro1§ nj(0fflffi6iR5)oma£iejc5iR5)laa3 B^rusanaoQ) 

(.nJOmnJoMSfflOoBajODJ. 

8. ffiCUraOrLOefflCTOo nJJfflJnado fflnDOnTO- 
(20(3l«5)J|OJ(36TDo (TOffiCrOS oJ(OCTU«J)0(0). 

(roemoj rulGlanjocrol a^crojjjsGKrol 

ffisrroomlccuocQ) 63(oj OnnonS nJOCQijcmj - gro fflnnonaoaffl 
oBaogjo fflanomocQ) ojoci ojjffljGrfldoamnQacD 6TTOomolcQ)jnDj. 
(i3wcs§ano (i3wojlBjjO(ojojaoAjmn (ijraaTjuAOKxmrolmjo omfiryLao 
(i3w«j)°l(fflmo6Tio. (i3ra(s«5)(sojoaej cimj(0_j|mj Rnjejjjo cimjcQ)o(.nJAoao 
(Ojnjmo&jnmj. rnnaqonacstm (iswolctyjnDtwjaa&osnejananD omj 
oadjjOS ffl^RnjjjoflacD gejof^GJCDo arLj^jcmanlffl? - g'D smmao 
ennegragjas smcrLumesBglRsSciolnm cirujoantawjjo i.fiJOnJl<fi€'J(TD 
(ffl1«RS - (ft>«'1ojjggojmooQ)l«5ifw°l(ojnDj. oJoq ojraaccrro (.oJOoj1oB«j 
nT)«5)lm EKwejoaan 1201 coJoaanooinJoccDOJiffllej. 

"^^ (JO 00 o SO 

9. CQJoruffloro) oJcoo moojcofflmjcrol .feloiJlra 
0Q)anJi2iooT)O6rT)°lecQ)o en spscojo/rrocrol S:,umS]<m. 
oj^aftiaj ^oj CTUcroGTijecjDO ralajH (S)']r^sB(m},(&,- 
cruscrosciDrao nJj(36TDo nJj(0]csnad6rT) cru{8cyo. N I <s> (S0) nJfflffl CSflOimOCQ) nJOCSaC/DJOOCDaBSOC/S CS(.C/Dn3dOmOCQ)1 000 

(Ojalej. (saaqciDo m)(3c^cs(.aooadomoifejcTDj. nffii(S)Gwo crujaMda 
«5)«5)j63i3gjcs6n50 (i3Taoj6)OQ)ejo«nrol6)CO(e6)ogjo <ma(i§ano crujaMdao 
(KOCTDOCDOsro. (i3TaQgnDffl(!sro) 096)003 (i3racDl(ft)0 (iruj(iMdaaocQ)1 aoj 
(r!)oa«nomnjalej. ganlmoRRStroocim (sraQgnDo ngoojjo a^joloo) 
slojlAgjos ao(o°l(o«5ifro1«j3 (.njcsojcrol^j orufllcaloaj^jnmj. ganj 

(SnJOOej n^(.«5)(S0Q)O aanRTfTOJO OJJjOoJa&OJJfflOOQ) (TORnjSaiBgJSnl. 

(i3Taoj6)OQ)ejoolomoB«ogjo ciananrojo oj^OnJcftOjjaosriD (SO) njo 

(.SrUnClo. (i3Ta«5)l6)CDa96)0«j3 EonCmTOJO ai_)|OnJ(fi)OJjaOCQ)1 aOOOCTDJO 

«5)acTDCQ)1ej. ^(oflciooRRS (.ajgcojAoejasTrolRsS g'D crunijj(36TD 
(.srunfflostTDrLuaasTW (macsgano «5)6)a3oQ)jgg1«j3 ojlejlmeioieajnmj. 
OQJoasnonmj anmlGcsaananm oj^caaKOTrolcDj (Kjej^o mioajejeooj 

GCCrroOSJifeJSl nJOOCUOafflJnJOJJO (.nJa&OaOfflCrDOJJfflOCQ) fllOJ_)|0(]ft)0 

c/D«yran«j3 (TUDliTOlaiij^jnmjGaio cma) njocsruno njfflmoRjiaoojlro^ 

g^D CrUQCnJRJ) SCOtBTTOJO OJ_J|0njl^Jaft)1Sa9ajnDJ. njfflanjjffljcfld 

mocQ) (isw) oj(ocs0c/oj(oa3«5)afm mlffloa&offlojnjcsccrroosjcfejsl gT) 
ojIc/djo ajs'jojoB ojjjOojl^lfflloeajnmj. 

10. (0)3(00 (r!)raj(OTTO(0(!J)(Oo (!J)f3(0JoJl2Cin0l2aDo. 

CO) nQ(a)raj1raj(0i2^ 

(!5)ocru(S(!5) eoj(TO)jj(SL£i(iJ)(S(o r3jsajai2(\iOojl<a)(TO)1. 

0j(srru oj<36m1^1§jgg ssra) an1(oaT)^(/)(3e(S(cifi5)a9ao(/3 
CQ)oa(0)onm n^ejo (.nJAOctxOTrolejjo (i3Ta(Kjjrro)o goScej^nadseiocBJI 

(OloB6)J(TDJ(SOJO (SO) nJ(0|.6nja(a rJ(OaO(OiaOOJ (i3ra)(l850(Offlrirn(0)(DJO 
n^ejO Ojl(]ft)0(0631(3g0ejjo (/OJCD_!)(DJ0O<fi5j(TDJ. 0Q)Oa(B)OfflJ BonOnJJ 
(OJoadfT? ^^D nJ(0(.6njaCl nJ(0Q0(!JI20Ojla(D (i3raol(r!)J(TDJ(SOJ0 

(jstdaqnDo (i5taa(0(DOCQ)1 enJlaBajnmj - (Dl(S)^aocQ)1 K(D(D0(oaT)63i(3 
g1(s3 (Dinmjo 0jo&(ro(DOifl3j(TDj. ng)(TD0(33 CQ)oa(0)O(0j(siR5)nf3 g(sg 
ana(5iro) (i3raolcQ)0(Kn(o1oB6)j(TDj(sojo (i3ra6ST3la(DCQ)jggoja(oejoo 
(Dl(aLi(i»aocQ)jo (ftjasaeajas fljseusstaag (mamjecifl^jacftosnel 

(OloB6)J(TDJ. (JStddSflmOasi a(DJo9d^(3 (Dl(5)J>aOCa)1 flJ86U6B13g1(?53 K 12. ffloDOfra C"-iej(36)6)OJnJj(02oad§ 

CrO(i5)J6)6)CrUJ(OJ (.nJCU(3(OTTO<ft)§. 

CTUjcDl(8i2mejoi2i1(aoo icLjOni«y>]m°\u^oscno 

CS^O(i5)'l(0CUJjCQ)§. 
CDl(®JCQ)fflOCQ)1 ^aqoDo o^ejO(01R5)1(S(DCQ)JO e(OloB«J(TDOJ(DJO 

fflnDOODjo (.njgjojjo (wacTOjcsoJoaej (ijraojlmocralocajo (.oJAOcrixruj 
(Ojoj nj(OQojj(ojniinjj(oj(Soiio(!sro)acDjcaoaTD. (sm{0(s(m5) njoawrolffll 
oB6)j(TD ^'D oJfflffl mn(3i2i2ejeooj(5if!S)1afT3 (ijr8(i5)0CQ)(!!) tmarrS (ijr8)(D 

n3l2CQ)fflOCQ) OjlC/SJfSU(0JnJ(51fWla(K3 (.oJOnJ(0)1oB6)J(SOJ6rrgl fflCDJnil^aOf? 
(i3ra(T5)8(ft)(06TDaCm?5) (S(.nJ(Olnjl^ja(]ft)OaTr3l(OloB6)J(TDJ. 63O(J(0O ffldOJ 
ciadJ)(SCDCQ)JO ^(SgnDo (S)(TDl(Sej(moB6)0(ft>(3ciadl^ja(ft>OaTr3l(Ol(iB6)J(TDJ. 
ng)(TDl(0J(TD0ejJO (i3raS6ro)0(Dl(ft>gOCQ)JggOJKS n^ejO(.nJ(ft>0(0(51fS)1ejJ 

lajgg (im'Deoc/)^6ST3(/3 (.oJ0oj1^1§jo wiaqnrxstsfladi (S(.nJ6TD(.nj 
AOfflo (i3ra(sgnna(5iR5) (.nJOojloeajnmtwIrnjGOJsrrsl (.nJOJKScmTOloeajnml 
ej. gno A0(06TDoa(ft>06n3j(S)anm rnncuA wieismfmiwla^erms)] ms 
oBajmoj. 

13. OTaSI3a)Jo^OI210L(;5)g nJJ(OJ(So9do/oro)(00(DlZ10 

crurao scDOfDOo nn^raeai) cruomlculoadsg 

nn^BO [2CDJ°l{S(/00 l2CDCrU0e1C10JoJ(2(n)0 

<a) n^(rof3 oj1ra2(Oi2^(!J)ocnj(S(n) ecunra)! 

(i3WoC/)JoMOffl0(.(roi20(r» nJ(0lfflO6TD(S{!Sro)OSJAJSl (ijranfOfflJjOffll 
CQ)OCQ)^ nJ(0GQC/DJ(O(T3 n^jGnJOWJO ffldOJotlJjffljaS nn^,BCQ)6Sr3g^(53 

cruffl^oBaocQ) (0°1(0)1cq)1(53 (nialsnlaiij^jeftctDjo fflmcnilanf? crujoffll 

CQ)0(D)1(0l(iB6)J<feCQ)JO arLj^JCTDJ. (i3ra(U)J(SnJ0aej (DlfiaaejnD^B 

cq)(ujo ojl(«jriUffl(D(imjo oj!p1cq)ocq)1 CDjjO(DC5ran(53 aafcoaiejoj 
(td1§j (.nj(S)jjiftadfflO(ft)j(TDj. CQ)oa(0)0(oj cruocuoSirriS ^'d njotsrunci 
oj(0(si2c/oj(oa(D (i3radlcQ)jnmjoj(sojo (i3Ta(sgano (iswcKomoccul saM&i 

(TDJ. (i3ra(5)OCQ)(S)' og)a(n)(S(TD(r!)oB«JQOCa)1 Smmi2(0 6TD6SB 
g1(53(Dl(TDJO fflJo&(ro(DO(r!)1roifO)°l(OJ(TDJ; (i3raa^(S)(0JoJ(D0CQ)1(Siro)°l(0J 

(TDj. lamjoadjjanf? nn^racQ)o (i3rao(/)jofiocBTi5)1a(T? ajragaojosjAjsl (Dinmjo (S0OiijlaB®a<;ysj(TD(S)1(Djo fij(O0O{Dn3(n)j(ojoj(DOCQ) njfflao cQ)(S)OAj(TDj. (ara«5)j(S)a(im cij(0ffl0(si2onj1an« gcijejaiicul^ajgg 

(TUQOODOjjo (i3ra(0)1(DO(?53 gojlas nj(oiao(SiEioojla{D (ijraeBcnjnMO 

l20(.(S)fflOCQ) oJ(0l6TD0ffl(S(51f!S)0SJce)2SlCQ)Cljrr3 og)(TDJ OJ<36TTn(iB«J(TDJ. 
14. Cn)nf)CCnjCro°l(3nadO nJJ(OJnadS CrUaf)t,Cr00afti9d§ 

CTUar)(.rronJO(ro (iSBOojlaoD (.nJOoJloB«jnm(rol(DjaocQ)1 (stdsqnDaasm (maoloDstDo. 
11. (ru(8fyorDrDC/o1e(OOLa^1nj§ cru(8fyej(roco2ar)0(^CQ)g. oa)(8(^ojpoj°l cru e(r)fuoorrL)(!J)CTUi20(n) 

(nj(3cu(/^(n)§ amicus. nffi&io oruDornesfigjo (if\}fi(srycmj(0(DOCQ) ssra) e(/)cuoa(K3 ajeu 
aoa&jnmj. n^ejo oruDomssiragjo (/Dl(0(rujo cfigojjo (i3Ta)(]ft)j(TDj. 

63O(S(0O (mnOmCOTTOJO 63O(S(0O S3TaOJ(!a)OJ63T3(/3oj»'1 (DS(Clfi5)arij(SSaTe 

(]ft)0(0^6st3(/3 (DS(cifi5)jnm(i5)1(s3 (stdaqnDo (rua(3(Si£i(DoaTn. (stdaqnDo 
nffiSio s°l(ijlAgj(ss(i«jo nD^aw) (ojnjaocfcjmn (]ft)ej^06n)(iruj(0jnj 

(DOCQ) (JStd) nJ(0(Sffl(/DJ(0rr3 n^ejO (m£IO(D63T3g1ejJO n^(iSro)1a(iB«0 

snelffllaBajomj. (rvowSiCA (stdaqnDacstS) ng(S)j(ruacQ)o n^ciflas, 
na(i5)j(ojojroifi5)1(s3 (.nj(S)_j,(]ftiadaocQ)1 (]ft)OaT)jcuo(DO(.(/)anl(]Bajnmj(sojo 
(i3ira(S(S)(rua<D)o (i3Ta(j(S)(m£iej(cifro (i3Ta(S(S)(ojnj(!5ifO)1(s3 (iSTtKsganroifinlmj 
(.nj(0)j|(fiiadanjsjajon(3 Afplcojnmj. cro ejizilo oj1c/oj(i(n)o oj^(!5)JO(i5)_^(iJ)nn^O(5(/ooeT3c;ij&Jo. 

(isw) oj(Offlojj(ojoadnj(D(scac/sj(orn wi)W'\ai<Be>6m<Bei\mi c/o1(ocimj 
(fiigjo (i3ra)(r!)1(0(iB6)6TD(iB6)lmj (fiiSrnjifegjo (ijr&iCtylffloBaeTDoBalmj ojora 
egegjajaie. (macrooccuts) ng)ejo <3TacuoQ)(U6SBg1(53(Dl(TDjo (Oonlto) 
(docq)1(oj(td1§jo (i3ra(s§nn(5ifS)1(Dj c/Dl(0(im, (ft)6n)j(ft)(/3, nJorassfic/S 
(ijr&ifllayocQ) ng)ejo (ijreojcQxuegragjo (ijramrrroojjo (i3T8rruo6uj|Ojj 

Q0CQ)1 gairS. CimfiC^C/0(iB<0)lQO(DOCQ) Wi) oJ(0(SI2C/0J(0(t3 ng)eJO (SejOoft) 
6gT3(SgCQ)JO nffi^iO eOC/)6SBg1(53(10l(TDJO OJfiJCSDo arLjCCUSKjaafcOaTe 

(imfioj(.(S) ojj)0nj(5)i20CQ)1 CDO(glcQ)1(33(iolnmjo ojcmoocnjejo ajoSigl 

ejOCQ)1§ nn^BCQ)0(fi)0C/D(51fS)1(53 OJCn)1(iB«J(TDJ. (i3ra(Sgnno (imfi(^OJJjO 
njlCQ)JO fflnDOODJO (i3ra)(r!)1(SlR5)anm nn^,BCQ)(0JnJaO(ft>J(TD n^cfcCrUQ N I <E> ssfigjas (STa)(.c/DCQ)(20aft)jnmj. 

15. oJJfflJoad nQSCUSo CrU(8cyo CQJraejCTOo CQ)^ eOJJjO 

g«j)oizi^aj)«5)jfficruj(C/ooerDO CQjracinDcnocronsaonncrol. 

CQ)oa(5iocim (SjanoSiOejcmrolffl? cimoeojl^ja)«>1swRj)1(o1(e6)j 
nmjGOJO OQJoaanonm eoojloQ)l«53 (ruoenjlflBaomlffllosajcimjcsaio 
oojoaanocTDj ojcacoTwaomoSiOejcmrolRsS (ijrenmo oj!plcQ)oocal (sracroo 

(I»(d) e<ftaiStT)oJ80fi«W16St3C(3 OJS>10Q)OCQ)1 OJg(3nT>JO(]ft)06n3l(OloB«J 
CTDJGOJO, (SO) nJl&emmOW SWCCrroj nJOanJJfflJniimOCQ) nJ(O0O«JI2O 

ojIoo? (KacTD crujffljnjaooftijcTDj. (aracsgnDo cirujoQ)aocQ)l«5iR5)acTD 
(KarrfS crujcojojejcroaooQ) (aTarJlrR5)^aO(]9(oflcscQ)osjifl3jsl g'D ojoj 
(isrrolRsS (.njan^aftfldaooSijcTDj. (sracrojGnJoaej cmacsgnDo (STaav,«5)cruj 
(Ojnjaocftjmn csaooSitKcrroloo? OQJSiaommooSijnmj. (i3Ta«5)OCQ)«5) 
slojlcftag cruocruofflsrumjumegBgltijgciolcimjo saoiijlrijl^ (tooctd 
(.nJOnjl(iB«jnmai(oo<fi«nc5iro)°lfi(iB«jcimj. (isratwImoRRS (stdaqonexms) K (TTn§JO nffiQiO ^(.n3lCQ)OjlnilCQ)6gT3(SgCQ)JO (i3W0lCQ)jnT)J. (iSWCTOJ 

(Sojoaej o^ejo«5iro)laa3cQ)jo crujoffllctyjo oJOfflomiafiRwiaojo og)ejo 
«5iR5)1amcQ)jo e(o1oB«jnDOjmjo ^"lojlAag cmoenimcDl^l 
scsccrroogo o^oojjo ojeJloo) orajCoocEDOjjo (iswja&jnmj. fflmjoadjjOS 

nffiQiO eOOJ65T3QgOSJoAJSl (i3raCSgnr>«Sro)l«j3a51R5)aCTD OOfflStDo 
(.oJOoJ1(iB«6TDo. l2mjciadJjaD(0°l(0oaA06TBJgg o^OOJJO OjejlCQ) gnJ 

18. cinojrajoffiffl njjcico eranD^ onocscnjo 
ojool crocbrycruji ffiejo<&)Cruj( cruDoruocruj) 
cniQoojfflSoCOfflesBgocQ) og)ejo s°lojlAgj(sscQ)jo (imajraocQ) (.nJ0rjla96)jnm«5)lnmelejnad1<e6)jnmj. cruocDcftaaoca (stdsqnDosml&ai aajoenilffllieajnD (ijr&i (.nJa&oaoQoojmocQ) njosfflc/ojam osnej c/o(ostT)«5ifro1«j3 Onjcnojcsrijcosmo. 

16. cro(3cy«j)§ ojoennlnjorao (rocro 

CTU{8nj(i(roo/tftiad1ao1e(oo ajsuo 

(OlnadOOT)! 

(isw) oj(oao(5taoojloa3 aorkS, aoaft), aolfflom, ojeuo, a^joJl 
n^ejoo cruDomsstagoa&jnmj. (std) n^ejo (mnomeaTBgjo ng)eJ0 
c/DdsanlcscQJOsjoAjsl (.njaKScmrolaBajmncTOltij? ciruffl(3(Sia63iBgo(n)l(ol 
aeajnmj. (jstdaqnno n^ejocmnocDccrrojo «5)oa3 eo&cronaooffl toaftiafl 
aBajnrxTOlmjo cmacrojcsojoaej (israojaco (TOnmlGejceeij cru/lcftolaBaj 
cim«5)lcDjo (ftcoesraoS CD°l§10(]Bao6n3l(o1oB«jcimj. (israGgnDCinroloa? 
e,B(s><mo& cstdaq^nacstm o^qjIos (i3Ta)(.coanl(]96)jnDjQOJO ssraojl 
osccrroacTT) (stdaqoDo ri^(5Tm1cQ)l(ol(]B6)jnm«j)OCQ)1 (ftosroorysjcrnj. 
caraQgono n^ejocmnejastTOjo n^ejo slojla&gjo oiyl msccrrooaj 
sjnm (Bi&ammBQQ Aengjai&oeTBlfflloBajrrDj. (graGgannsranaaS 
eo&(rociao(3 n^ailas (maGgonaccrs) (.rJsroalaBajnmjcsojo (n^ejooo)! 
srarmjo oj_j|Ooj«j)fflocQ)1(ol(iB«jmo(S)j<e50(06TDo) (araojlasanroanD 
otaGgnDnstrolao? riJcoeimesBgjo c/olocrujo (mDlcrolanj^jmoj. 
«5)arrfS eo&cronaoffljas (.nJofiasinmcftaS GAaSceajnmtwImjGOjeTBl 
(aracsganccrrolaa? s^AemesBui n^esfijo gsneooojlffllaBajcimj. (oao? 
eo&«y)n20(oo«RS (sracSryenno anj^airjsjrm airrucKjaeaag (sramje 
ojl<e6)jmD«ynm caracsgancoTinloaS ajeuo n^ejocoflsfOTrojo cro^o 
ooocajo gffllaBajrmj. csra) rJOGaaojooS gno (.sninCioemaDCinrolc?!? 
n^ejoccrrolacDcojo n^ejo eoco63t3g1«j3cinnnmjo oiejoojo eriJCfficTOj 
cmDlirolaaj^jmoj. g'D ajOo^esTsagejoo ojlc/ojoml^ 0CDjoad_j|(3 
mdaqnnamflQdi (sciruojmnst®1«j3 oj_!)OnJv,«5)(oooQ)lffl1(]Ba6rDo. 

17. crucSscyLnBlcDJOTjerDoeocroo cru(8scyt,n3lcQ)aj1 

nj(3ss:1(roo 

cru{8cycruj( (."-ieji2°lwoocDo crucSrycrujj A«l6TD6gT3gJO (OSnSJ m0CnilA0raj0«)65BgJO 63«)J ffljeunjjo 63«)J 

cnjraojjo 63fflj ejlowojjo gene. ^(.nJAOoo 63nf8nj«j)jojo«i)lejjA 
(sgosjifejslcQ) camjoad_!|aD(o°lffl(ojnJcaO(ft>jnT) mcnfflcmrolRRS (ijraGgnDo 
(grarTin«)^oi2il(ojfiJ(s«5Ti»osj<fi)js1 cruQlanlaaj^jcimj. (ijra(sgano(S)acim 
g'D 6njOaDjj(.rJoJ6T5u«5ifC)lejjo ejlejoSiOS mscmrolaaBaosnelffll 
oBajnmj gaanejoo lamcimlejOoBal fflmomlam ngjnjlsoojaco omjo) 
ffli20CQ)l (TUQlfflarijsjtoTmjojoaS (ruocDloBajGQO (sraojlsoojaffl maaq 
nnaosKTO CDjjOml^jacftosnelfflloBaenno. 

cojoeaicnjuo - asracsgnno omaoruGRncfBlcojeiTBgowS Oanlanmooa)! 
(oj(TTn§jo o5)ejo g(.n3lcQ)6gBgj(ss<r!)jo ojloUcmegBag (maolccuj 
(TDj. ^(fflj Ajsj(ffl«Ki cruoJoMSfflOoBajnmj. 

19. OTanJoetTDlrJOSGO SQjeooo icnnTi^mo 

oJC/OJ(«J)J)iJofeadJg CrU aO^S6tDO(!J)J)<)ft)(36TDS 

cru srurarrol cruraj^o m aj (OCTUjjOcnjcrol cruraTroo 

(OfflOnDJCOCtOJjO oJJfflJoado anDOOrDo. 

ctDoaanoffljaytroanS (.nJa&oemegBC/S msmojaafcosnelfflloeaj 
mojsojo (isw) njoieninci njocaoamooj nD(iru«5)(Onrn«j)mocQ)1(ojfnol§jo 
n^ejo cniQomostTOjo n^ejo ojcru(fflj(Sa(sgcQ)jo rJlsla^sjoeajcTDj. 
(matwjGnJoaaj nJOB(OaDl(S)mocQ)l(ojnTn§jo (i3Ta«5)1(sojcno giuomj 
omoerDiziocQ)! ngjssBjo cnamocoiamesrBC/S mscmrojnmj. mcQXTXOnfil 
(romocQ)l(DjnTn§jo o5)ejo (Tuoomcmrojo o^ejoo (ft>6TBjaifl306n3l(o1 
oBajnmj. Afi6TT)(Onfi1(S)mocQ)l(ojnTn§jo og)ejo (niQomcmTOjmlnmjo 
n^ejoo (.c/DOjloBajmoj. wiaqnDo (.woanjjCSOQJOcn^egBgooQ) sod 
(SrLj(S)moj(iru«5)j(iB«ag mnmocQ)! (ijraolccujfmj; n^jCTDORRS (masg 
nnacmro (ijraolcmjnDOjffloocal (ijraiffljoananD gej. CQ)oa(0)O(0j«rra)a3 
n5)ejoolacDCQ)jo (i3TaolcQ)jnT)OJCioocQ)l(ol(iB«jnT)j(sojo (masgnnacmTO 
(i3Ta)(3a96)olcQ)on3 (ruocjuloBajmoj? wiaqnrxswflacA ojloadctDcoifwiRRS 
ffisrroomlo&goca) OnnoanaoiBac/fS nJoctDjnmtw (masgnDo (ijraeijlej 
«5ifO)laa3cQ)jo (i3Ta)fllcQ)jo ojjffloanmjo cinnoojjffljniimjo (ijraja&jnmj N I <2> 20. ((3Taa6TT)Offl6rD°lcQ)on? fflnncicroo izinnlccwo- 

(10005120 OTJoDOCQJOo CnlriDlSCmofciX)}, S(l(TO)0§. 
fi5)iaC<fe«5'Jo oJC/0J(«J)1 oil (TO coo OS eft. 

(JDO(i5)j8 Ln-icruoraon2nnliLO(ioia°laoo. 

m>i(B^aa(!m>(B€)Oui (macrolcrujaMdaojjo (mDjejoasKTOaeaoc/S 
(maojncniQjejojjo cmajOO) (SO) njoceniaci njoaoajiaooj g'D sloJl 
(ftgjas on^GCEDffljnjaocfcjmn cojoDcsdIrkS 63gl^joj(iruloB«jfmj. 
n^ejoansrrocsDjo cru^nadsl^lffllaBajmo cma) nJosfflc/ojcoarrfS aft.^,oj 
C!a)o«j3t!rra)onT) amjoiijjcSoBa crujO(3(Siacirus83eLJnj (Oanlcromjo afc^njo 

(fttOmjo nJfflfflCimjnn^aSTTOjaOCQ) nJ(0(SI2C/0J(0OCDCQ)JO (StdaqnT) 

(crrolanS aanlacscsyccujo (.coonloeajojoaS omocjulaBajnmj. ssra) njo 
aBCQ)oejjojoca) njansmuam&ai g'D (ruooftajosnaeofflo gsneoafej 
csrruoc/3 n^anmcsnmoQ)oB«jfflocQ)l n^ejo (.nJAOfflccrrolejjajgg rajseu 
63i3gl«j3m1nDjo ajo&(romocQ)1 njoaomrra crujojnjmoco) njoeac/oj 

COOCD (.nJOojlaBajnmj. K 6n50aft.JCTD«5)lCDJ (JOJ6TBlaO(«5)o (i3TaOJ(I»JOS (ft^BEOCDJCrUfflSTDaOi 
g'D mOmOOJ^STDfflJnJSSfiQgOSJAJSlOQ) S 0)051(5)1 a OfS (OnJCDOCDJO 

nJoejmjQjo (iruonnofflojjo CDScmTOjoftiCQjjo aft.oejo<ftoej6gi3glR53 

(i3Ta)OJC/0_J|iaCDJ(irU(tn^ (maCSCDoft «)JoJ65T3gl«53 (.nJ(S)_J,ifeiiaOOJJ(]ft.CQ)JO 

anj^jmoj (ataj nJoacsfloimocQ) nj(0(si2c/Dj(oa3 ojociru«5)Oj«5iR5)lR53 
ngcftCDjo (ata8jl(S)°lcQ)CDj0O(]ft.j(imj. (aracsgnrxcrrolRsSmlnmjo (aracrol 
fflloMnaocsal eBcrnjo (oanmocDlej. (ijracsgnno mojcee) omfflSsrujraul 
(.njraomo anj^jaoooafeGsn). 

cnjosnicnjuo - gCnJAotoo (.nJoalcsifllcsaBasneoJlcDo nJoetOTTOjAsn 
STOTTOj. gml aijnmj acorosBiBa? ojylcQJOosDl rJcoGaoojcoacD sco 
(crrolaoS «)joj«5ifO)1«53 rJlas)1^ja(ft.06ni (maGgonacmro ciru«5)j«5)1aB6)j 
nD«5)1mjgg ojlcD6gi3c/3 m1(3(sgaDl^1(o1oB«jcimj. 

2. (!5)Sf30JocrDlcTU(!5)raoral«5)j)Onj(n)rajocQ)janj«5)f3j aJCOBOos 

(roeraoj c/ojCifeo (ob Lsruma (TOBOrJcruroxro 

(.nJS0nJ«5)n§. 21. aruraooDcsacroffifficoo oJjffl06TDo 
cn)(8ryo«5T20CDo crocbc^aitroo aj1ej«5)J0«5). 
snamlcscoocoo (."-ifuranrol cojonjjj (STaunl, sejo, (imj(0_j|n3, ojocsdj, DJimni, Qojgg (.fiJAOwol 

(eajOD nfflQiO m<ft4i(.R5)6gBgJO, LnJSOnJ«5)1(ft.03, (.SninfflOOJ gOJ 

aoQjejoo nj(0(.snjacio (watroctyoAjoDj. gojacmejoo o^cftmjo 
(i3raflJl(S)°lcQ)mjfflocQ) ojocsruno nJocsQC/DJoaa? ojlej(S)1ift>a5 (0)acim 
0Q)OAj(TDj. gojacQ)ejoc5iR5)1an3cQ)jo (maawffljjOalcEDOCQ) 
(snjG(0anrrui6mog mcaernl^ajcim SonOfijjffljoiinaocS ODoatwo (gra,«5i2oaijo (arasgaDo (0)a(TDCQ)Oo8,jcimj. rnnmlmocsi goiaoKejoo (ojtmTOam scia<Oan1«5)mocQ)jo (macrojGnJoaej m1«5)j>mooQ)jo ofloj 

fflloBajCTDJSOJO (StdaqnDo OJ_J|OrJ<e5mOCQ)1(OloB«J(TD«5)JAOfflSn)o 

n^esrajo ai1(oosn^ja(ft.osn3l(tn(iB«j(imj. ooJoaajjOojcmromoRsS 
OQJoacrooffljcaiDOCDOjjo c/Djm_!)0O(]ft.o«5)1(i3liBaj(imj(jojo aaoaanofflj 
(crrorrS sa, 0v,«5)j)j ajcroejoco) n^ejo ojlcftocoesraglejjo cdIctdj 
crufic^LQO (0 anl«5)cif)jo crufi(^c5iR5)1aa3cQ)jo (ara)fllrjj(0O6rDrjj(0j 
niimjo (srajCQjIffllflSajnmjQOJO ciruAej«5T!5)1aa3cQ)jo (i3ra)«5i20Ojjo 
(STanR5)(ojjO0lcQ)j0OOQ)1fflloB«jfmj(sojo (SO) rjfflSQC/ojfflacD 6iro)on3 
(sraolccujmnj n^rm njoaoasiaoojlan) (.nJOrJl^j aanoasisioaBac/S 
nJOOQjjnmj. 1. CD) n^Stft.o/nj(3s6rDO eruoDjaoo ao<)&«5)n<soQ)omof3 

OKaeTDOOOSClOcfcOnS rDnnDlcmOcScSLDO 60)00)1 
em 

oil 6)6)aJ«5)1 aJosoTO ruloojiZioraiD cru bscu% 
cu) smo erujaujjO oojeccuo cruoOQ)jciOo9<!5)j. 

0Q)Oa(S)O(OJ nJ(0|.6njaClnJfflaO«51B10ajJ CDlfflO(]ft.O(OClf\)J(OJnJ(!5ran«53 

«)JoJOJ(36tt)ob1 (Oanl(B)mocQ)1(ojcim1§jo cru^nadsloMjas (std)(Oos 
(crroloS nQa(B)o (OonorujjojjcSeTDiaooQ) gsgaoo AoastDo troarrfS 

CirUJ(OJoJej85)65ragOCQ) mOmO(.rJ(ft)Offlfl5TB)1ejJgg C/Dd9«5)1a5gjaS 

cruosnjauxstBTTOOsjcftjsl (macsmAesragooQ) (ojnJOJcSeTDoralcfcag 
CDOfflenoo arij^jnDj. (ara«5)jcsnJoaej (maoicruomo g'D njjcSenf) 
aocQ) sc/)«5ifro CQ)oa(S)0(oj«5ro)a)1(53 ojlejlmaocftjmnj (8ra«5)OCQ)«5) 
«5)aa3 (.njQOQ)oscif)«5ifi5)1moQa)1§eJoa(S) s°lojl(]ft.a3ceaj cru'Deoco^aj (i3ra(SgnD«5ro)1aa3 (OJoJfflO(ft.J(TDJ. gtrJcftOOo nJjfi6TT)QO0Q) SCO 

cmrolarrfS ojoJcottoIrsS (ijr&i rj(OfflO(siEioojlami^ol iJlowlcsaenDo. 

3. (OJo cnj(.«5)°l (!5)Jo njjmociocrul (fejooacnj (tojo 

g«5) OJO tft.Jl20(0°l 

«5)jo ffi1(8e6tT)0 raenoeoucn ojermjonjl (tojo 

em 

soecroo eojcrul oj1(/DJ(s«5)oi2j5iJg. 

(Son (imficsojasjfflo, (ijrassira (iru(.«5)°l, ojjffljoadaS, oSijooffla?, 
(ftijffloffll (i3ra)fllcQ)0CQ)1 (ijracsmcfto (ojojesBcsgosjifejslctyojcDOAjnmj. 
(i3ra«5)OCQ)(d) gojacQ)ejo«5ro)1a(if5cQ)jo (0joJ05if!5)1«53 (arassiraj (.nJAS 
fflocQ)1aa9ao6nsl(o1iBaj(TDj. (i3ra6sr3j(B)onnr) ojV|aL)a)ooQ)1§ ojslcQ)jas 

(n)nDOCQ)«5ro)0(53 mSoB«JCTT)J; (i3W«5)OCQ)(d) (ijraSBlBJtWaCTT) OJ^fiDfflJ 

nja5ro)1«53 (.nj(5)j>Atiarijsjcimj. (Son oj(oao(oiaa3, (masaiBjanacim 
ojIcoos (ojoJcmrolRsS (.nj(5)j>AtifflooQ)1§ ng)eJO eoa)(sa5t?5)cd)(]Bajo 
ffljeuo (S)1(o1^ja(ft.o6Trgl(ol(iB«cimj; (macrooauas) ojj^eiDcaooQ) g'D 
scoccrro (ijrassiraoffljasorujffljoJo (S)acimcQ)0(ft>j(TT)j. (sejOcftcoralcsS 
o^(.(5)(scQ)o ffljeuegrao? oSiOeTDar^sjcnoj. (ijraaiaocyejoo (ijresgioctDjas 

(S)a(imOQ)OAJ(TDJ. 

4. cio°lej§ oJ«5)6BaOTO nf)(o1s(n)o eej0nrn«5)0<fti9d- 
cro«5)ru)'lf3co(3e g§(!5)OJ§ CTUiajLraos 
OTaciDorali2fi5)Jo oj1ejG«5)Jcio oj(3«5re)Gau 
CQ)(i(!5)0 so(!5)ocd1 ejojcDorol ojIc/ojo. 

ec/)OJ0(sm, omfic^csawffl^offllcQiocQ) (masBiraj mlejajcSsiDGCcrroo 
sj(ft.js1oQ) iJl|.(S)croejeojjo (i3ra«5)j(SnJoaej nD(o1(S)OJKS6TDaijo 

iiJJOJCim (ift.6n)JAgJfflJgg oJAtflCQJJO (i3W)(]95jnDJ; (i3W6Sr3J(S)anD N I <B> N ojlra^t!rra)lmo«j3 oajjo&anaoco) csanejaoa&jnmj. ojcruarooGlAgoco) 

nffiQiO g§(B)J(S6)gJO CrUoJ«J)CrU0J(.'36BBgJO (maSSfiOQJJOS (OJoJotKOnm 

aaoAjmoj. cisracKoccucd) g'D momoi.nJce3O(0«sro)1ejjgg cu&em 

fflJoJSSfiQgOSJAJSlCQ) nffiSiO S(U)(SiLj(WmOJCrU«5)J(]B6)gJfflS (OJoJ 

(crrolfflS 6iro)on3 ssrassraocmccrroanT) Gfiaol^joAoeTBlolaBajmnj. 
n^nrojoAoosnenmoRRS (3ra6st3l«j3 mlnrnjcroonD ^'d n^ejo csejOcft 
ssfigjo (i3TaojcQ)l«KS ojcniloBajmn n^ejo sloj^oejegragjo gojie 

Ojl^1ffll(iB6)jnmj. OJ_J|OrJAaOCQ) (OJoJCOKTOIrsS (maSSlBJtKOCTD n^ejo 

(crrolejjo ajlffloffilosajnmj. <ijra«j)j(SnJoaej (i3Taoj_j|d9(roojjo sloiaj 

CSnJ(Ol«53 OjlglaBSOrijSJCTDj) CCUSaOmCDJO (i3ra6313J(ffl6)nm <i3ra)a95j 

nmj. (std(S)\mo(si nQSimoianmow (stdesBQWcsmacm emoai n^ejo 
(crroloaJcQjjo (ojoJCOTrolRsa GcSooloBajcTDj. 

cruostucnJDo - nJi&c^aii(V5)(!m>](si oJocsnJaranjfflcsfflaojfflocT) osnej 
(.nj(]ft)^(S)lAgjos crujoffllacmnDj nJ06TUTro1(o1oB«jfmj. (SO) (osne 
(i3Tamo3l(.nj(]ft)V,«5)l(]ft)a3 ngjaanejoo? garilom ojlc/ofllcftffllaBajnDj - 

5. (iJTaSOCIiaafcOo SeJOnDlOT) aOJ<ft>aft)^o^6rDOo 
nJnfD°l§ L"-ISO§ Cnj^ffiQOCDOo Oa)(OJoJO§ 

SnDoecrojjCDOo ejd&GJ)<seoaioi2<sffio/ciDj(§. 

63CTD0<fi5O§ a)°l«!)CQ)l(B3 OjaSstTll^lfflloBajnDJ (i3ranJ(OCQ)0<e3jCTDJ. 

(i3ra«5)lm n^§j (serasmBgjo nJoersTrolffllaBejcimj. gan wadi cgracDl 
nadoosnoojocQ) nJoacsGOJnJocsac/DJtoaaB cruomnlcDjjCmTOltij? (togo? 
(Konm ciruora^c/D^«5ifrol«j3 (aracrooooxro (.(KlaeajcojaocuaocQ) 
(araciruoeu^o slojGGonegBog aru^nadsl^lffllnmj. (.(KlcojenoiaocQ)! 
sjTaLQOJO (.(5)lcoj6rno«ji2(]ft)0OCQ)«5)lmo853 garilocD (.(oloj^stDsstacsgo 

SJifl3jSlCQ)(d) n^CTDJ nJOOCDJCTDJ. CirU(fflJo, (OSOri), «5)0a\) g'D EJODJ 

a)j6rD6st3C(3 (tooctd ganlorrfS 0jnmjoj(36TD6gBgO(ft>jcimj. cruanj 
cojeiDo ml^BHejojjo ssracrojcsnjoaej (.rJa&oosAOjjaoocuayflmoasS 
(stddsflQcn QC/Dj(O)6)0nmj afccojcrojcmj. fflcssocnjemo oocnooiaAao 
(ftinmi. <3T8(ffl1cDO(i53 (israanloo? ojiSenno riJiojnJOCQ)! <ft(0i«5)inDi. 

00 06TT)0^ 006 

s3ira«5)QnJoaej «j)(S0oa)j6TDo (maeermomffljoJccrrolaaS (ara)Oj(ostT) 

CS«51froOSJ(]ft)JSl(r»«5)0(]95C!a)0(53 aft)V,n3dStT)OJ^6tT)aOCQ)1 nJOCCDariJSJCTDJ. 

g'D ajcTDj cojemssraQgosjoAjsl (.nj(]ft)V,(S)lacQ) aojgjr^, njjoj 

ry, AOJ<^ n^CTD°l OJ^StDSSfiglffl? nJOCQ)arijSJCTDJ. (O6n5O0CS«51froR5) 
K°lOJfflJnja0CQ) nJffl (iSTaLQOJO CSrLj(S)mO(.nJ(]ft)V,(Ofl(I»jaS CDOffl«51froO«j3 
(J(]ftiad|.(S)ffi6rO) n^CTD Gnjffllejjo (i3Ta«5)JGnJOaej (maaftfldtOnJJfflJniiarRS 

CDoaccrrolejjo oiolsmmo erij^arijgltolaBejnDj. (macKlro (osnej eoo) 
SBfigjsrti. smnoi2(i«5Tin«n otarjfflo (.nJA^«5)l(i»l«j3 (majCrudsancDocnflg 

(i3Ta«5)l(SCDOS ang)aft)_!)0 (.nJOojl^ SSTaCKlaO? OjlrJl(.«5)6St3gOCQ) QgOCfl 

ssraag (K63r3gjos cft^fflaesrBC/SaBamjomfflstDcaoccumjeojlaBajnT) 
Klojlafcoa, (osneoacscinroRn (i»oa«5)o«>j«STO)fi g^j Geoc/issiraagejoo 
cmamjeojl^ll ^ojaco) mlcruooesragjo (ftadstDeocojaesragjaoocul 
(]B6)(0j«!)l nj(olojj(36TDfflO(n)jo njffllanjjSfloBajmn ffierroomloSigooQ) 
aononjjffljoadnaotojas cruffljoDo. g'D (osnelmnstrolejjo anjglgj 
ggoj<3 <masn2o<06)gjo (macDodlAgjaoaijnmj. gsyflmoR!? gaiaco K oruoenjcnjuo - nj(oo(.oj<ft^«jn(ojnJoocQ) (m) slojcroajGoctDcmrolm 

(ijrasjccrro osnej Q(.rR5)6gT3g1ejocQ)l ojocmjnmj - 

6. GJO CrUJoJ(36TDO CTUCQJJSO crusuocQJO 

cruiaocDo nj^afti3do ojcolnadcrojsocro) 
(roecQ)0(orDjj§ ojl(^ejo cruJOGJ(S)jj- 
rnc/ociDcimerDj(0 (srdslruosi.uvi'^as)]. 

g'D ffl(.(TO)C51R5)lR53 aS(0°l(Oa(!Sro) (i3raC/OJR51DOJV,&iia51R5)larRSCQ)JO 

s°1ojo(s120oj1oo3cq)Jo nj(oao(siaoojlaa3oQ)jo oJAtflifegjasccDjo 
(ojoJcmrolRsS oj^ennl^lfflloBajmoj. gsnjGoJoaejananm oSiCsoonjml 
oadcmrolRRS s°lojO(si20ojlacDCQ)jo oJoaoanaoojlamcEDjo cnjaficcwlRRi 
(.oJojIoMsqocq) (T)ltf>ejlaa3(r!)jo (.nJoSiOC/onstrolaaSoQjjo (ojnjasTTOlRRS 
oj«l6TiDl^1col(i96)jmoj. (osnsj cniQom6gBgj(sscQ)jo eoojo esmojan 
anm. acfWR'Tmlaa? omocoooaoo QmjotijjaD(o°l(Oo (i3ra)«j3ojv,&ii 
(mrolmj (rufflQOoSijnmj ng)CTD06im. ^'Dosjomjo s°lojO(siaoojjo - 
goj (osnejo 63ctd1^j ojcniloB«jmo (osnej oJoSitfla&agcsryoaej 

CQ)Jgg ffl\«5)6aBgOift>jnDJ. ^OJ (0 Snejo ^'D aD(0°l(D(OJnJI20AjnT) 
OJV,Atl«5iro)l«nS 6307)1^ 63(S(0 nD^GCQXOJnJfflOAjnm fflOgCmTOlRRS (T)l0J 

ciml(iB6)jmnj. aD(o°l(0C5iR5)l«RS ojcnil^jaAosnf (.fiJo^oeriicjuegBC/Scsa 
mjomoenofflocQ)! g'a oj^,(ftiti«5ifO)laa8 nnejsaiGGgo n^nmj (sanomoj 

fflOO (irUJ6U(3J§6U fflJojeSBgOOQ) <ftfil2I2a£iej63T3ag (.nJOrJloB«Jfmj. 

g'D a£iej6gBag s°lojO(oia(ojnj0OAjnT) nJoftitn (i3ra«5)1cimjo(sraosj 
Ajsl ejsloBajnmj. (i3Ta«5)0CQ)(S) nnfioadGoooifeegTBOg (ijrecDjeojl^j 
aa&osnej Aaleiannejoanro (seomloeajcTDj. (osneoiaaanro ^'doojo 
(ojnjfflOAjnm ojoftfl/l ^'D nflej63r3ag e<ftai1oB«jnTnej. AerrgjaifljO 

6n3JfflO(.(Wo ^(OloB«JCTDJ. (i3ra«5)OCQ)(S) g'D aO(0°l(0a51R5)O«j3 (.oJOoJR!) 

egragocQ) cmjeuBjgeussraag wi(S) wi)(Toid\<&e>i(rn\ei; (ijraojcmjas 
(imo<ftaflfflO(.(rofflocQ)1c5iro)°l(0jnT)(S(WCQ)jggj. ojoiaoanaoojlamcsnjoaej 
^"lojoRmoojjo rafiooAnS fflO(.(S)aocQ)l«n(iB«j(ft>CQ)oastT)Sftn«Ri rJlacim 
ganlm (ijreoKSCQiosj cojoasnooj oruosnjcnjuojjo (i3woj(saooadloB«j 
molej. ^egraom (wacm s°lojO(siaoojloa3 cmosnjcnjucoTwlejjo 

ffljn3l2(.(TO)6ST3g1«Ri oJ06TUTro1(OloB«jnT)(WJ(SoJOaej (ijreCKJ (.oJAV,«!)laCQ) 

(i3wmjeojl^(w1mj(saoniio (i3w«5)1ocD mlomoffliaocQ)! ojolcneiml^ 
nj(o1«j)j>s1(]B6)jmnj. (i3ra«5)1«j3ciolcTDjo lajeuaRrra) njla?5)l(o1oB«jcTDj. 
(iTOtwIacD cruosmmjul^lsGOSTWogo rJlnD°ls (.nJcftiitwIcQjjas waano 
CQ)(d) soxmrolarrfS omastro (wacm gejo«j)OCQ)1«5ifw°)(0jnT>j. rJlanm 
CQ)0(ft>a§ (ijracKjo (i3ra«5)1oa3 oltanajjo - gojcoenejo qo(.rj)o 
(i3raoj(saDoifl(iB«j(ft>CQ)jo ojfflcruojfflo cflcsncmcQjjas orajcorao (ijramj 
enjl(e€)j(ft)CQ)jo a^j^jnmj. 

7. croiaocirD oj^Sdftad ojjojsoado cnlmsisno- 
/(io°laooQ)o KaooaJ(!J)1 ajoDjjiaofos 
sjo^so CQjrao oJC/oj((roj|Cinj)ffi°lc/o- 

fflcruj) i2nr)1i2orDi2i1«rn ru'lcrosaooofcs. 

g^D aD(o°l(0(ojojao<fi5jmn 63(Sffl oj^aftfldcmrolRKS nD^flcoxojojao 
Ajmo Ajslmjgg1«nS oj(OQO«moojl(smoasoa5iR5)j AipleTurrojAjsjcno 
^'D s°lojO(oiaooj (fflGnmosjAjsl aimiloeajmn ojoia (rujnn^ I <S)= N (OC5T!5)1«!8«5T!5)S)CTD (i3W)CirU(l9<!neiOCQ)1§ (SE10rif)63T3g1«s3 m1l2Cmi20CB)l 

aoffl°l«)(5«5ifroos (i3w«5)jj(Troo mmm ojjej«l«stTOlooB«06n3 (i3ra«5)joj«>l 
CQ)0CQ)1 (seocnegraog goJseocnloBajnmRnlRRi (w«KSrij(D(ffl(scQ)osj&jsl 
ojmil^ (i3raciruffl(3«5i£i(ffla«oejjo Blmancsaoajjo GaonnlanciocQ)! 
momo(.nj(ftiO(06gBg1ejjiajgg Bjseuegraog (ijracojiiojl^jocfto 
6nsjaft)S>lcQ)jnT)j. og)(s<^o««'Sftnejjo ^ojoa3(si2«RS ecnojoao? raco) 
CQ)j6n30(ft)j(smjoa3 gojoS «j)CTDl«53m1cTDjo elmoojjo (siGnmo 
osocmroj ojcniloBajnmRnjiaocQ) oj(oia(.r>JlcQ)mocQ) emcuoom (oilffll 
^dlctyjnmj. CQ)Offl(S)O(0jRrra)a8 goMnsmegragoRRS mloarofflo (somojl 

(WmOCQ)l(OloB«jnD Wi) oJ(0(SI2aOJ(OOmCQ)JO (i3W«5)J(SoJOOej (ijraGgnD 

coTwlorrfS wijimioi^^cswlwow annlcacsosDCQjjo scoccrrolRRi elnmel 
nT)(.nj(ftiO(06gT3g1«RS (.nJASi2OCQ)lO(06)O6n3l<!)l<fi6)jnT)«!)lom rafiool^j 
(ft>!plcQ)j(S(njoa3nsro)onD (maoinS omfic^mo auaoSiOinnlcmcnow'] 
C5iro)°l(0jmnj. 

8. g§SaJO oratftiadsffl njcoaa snjj(0i2n3 
coJoruffllnS sraruo ajracjol rulsooj ooHsoadrajs 
0Q)cnj«5)o m srura .fela^ajo <)ft)(o1nadj(«j)l 

OQ) ^«5) (TOB nj1r3jcnj«n ^aa cruoocruetro. 

nJ(O(.6njaClrJ(O(S0aSJ(O6)a3 (STa)(]ft)OC/DCimjfflJnJfflO<feJfm nJOaCDO 

araTB)l«j3 cruffl(iru85)G(3Oja)6r06aT303 <ijra«5)0CQ)(ro csra) njoaoanao 
ojIoo? nJ0^oiifla)6ms5i3c/3 (ma) nJOGQC/ojoocD cscruojl^joa&osnej 
m1oj(imloB«jcTDj. (ijraojloscmTOOCTD cruiacimcroQOJGSstagjo njo^on 
Gciaoffljas (0jnj«5iro)l«j3 ajiaasTwIaanroooa) ewojooSao csaruojma 
mjn3dd1(]96)jcTDj. 0Q)o«(S)O(oj 0mjniij>a3 cara) nJoacDoaanrolaj? ojcnil 

•B&ian nJ(0(.6njnffl oJJCOJCSnilOaStTOfflOm (STaolCQ)0(5)l(OloB«jnDJGOJO 

cirui2ciru«5)(sojB6SBgjo (stdsqnDarmlm GcruojmiamjnadolaBajnT) 
c3taGgaf)«5Trol6)a3 (roacim (israocoejcTOaoa&jnm rJocSnadramoofflnm Oon 
crujjOanro cmaolccuocrolffllaBajfmjcsojo, cmaojnS GoirasBiraafS cusH 

00)000)1 n^nrroj (.nJ(SQO)OSCDo GCDSJO? (i3Ta«5)O0O)«5) 00)06)«5)OnDJO QCDSJ 

ojoo? ciruou)1(]96)jce5CQ)1ej. og)CTDO«RS oo)o««5)0(oj«5ifrorr3 cara) njoao 
(BiaoojlocT) (TOORnila&aoccul (.c/)anla96)jnDjoj(sojo (araojmoa&ag cara) 
njfflacDoacmroltijSRnocim cirufflj>oB«ocQ)ancD«5iro)1«53 cmDlcroloiij^j 
nmj. (i3Ta«5)OCQ)«B (graojlfflsrolfrnjo SBffllosaejjo crolcol^jGnJocoj 
molej. 

so 

9. iiidmooCTul CQ)S€n5)0§ L<ift>(rosoj (.futroofnl 
ejcTOo eojj|0 CQ)^ srurao ruranrol 
CQ)anji2ion2iooQ)°l cro^ssro) rulaojccKCxro. 
(OCTualo CMJOscnjjO aoomctDO cruocnltojfaos. 

cif\)Qcif\)«5)(sojra(ojnj0ooo) nian3(n)j(ft>c/3, ws-ermetmui, (.a&anj 

(]B6)C(3 (aTa«5)OCQ)«5) GSJ>0«!)1n3d(SS0a0fll OjlSOOoad 0O)e«T5)6Sr3C/5, 

momo(.nj(]ft)O(0«5ifro1ejjgg (.oj(S)6st3afS, cruRRSisexSaasBiBafS, cruraonjo 
(oeisBui, (3raojQ0)j6)s mlwamsui (sracrojGrJooej aojggejcroo, 
oj^ccrroaomo, eooJl nJBO^oiflesBC/S ^ojcedjos oialsmmo csoira 
6sr3g1«j3 (ftostDOnjsjnmj. ^oj6)Qa)ejo«5ifro1(smcQ)jo (.nJA^crotojas 
caTacDln3ddl«5)0OJ0Q0) oj(OQac/Dj(orrfS«5)6)CTD (roarrfS (i3Taoc/ogj«nfflocQ)1 
amoiGam) nJoeroTrolfflloBajnmj. njersuejanoGl (TORnjcruajfloayegB .1^ g1«j3m1cimjo (Onjl^lfflloBanmj. gtrJcftooo (OrJloeaorijilffllaBaci 
^'D sco«5ifro1«j3 aojggoj (i3Ta«j)0Qa)(S) csmooosiro) oj^strTl^lgjgg 
ffisrmomlAgocQ) aanoojjffljnimaoolfflgmlnmjo elrmiaooo)! s°loj 
ciruffljGOCQ)aoaft)jnT)aoQO)CQ)1«j3 6njcnjuloB«Orij§l(oloB«jnDj. «5)6)a3 

CirUJO0lQO)OCQ) nJ(O(.6njaClnJ(OG0C/DJ(O6)m CirUOo83tlO(ro(]95<Ola96)0(rol(Ola96)J 

nD«j)joj6)ffl (maojm g'D (.nJA^,«n1cQ)l853mlnT)jo csaoiumo csmsj 
ojoo? cruocjulaBajnTilej. cmacKlmofflS amjon^^ae® (SO) nj(oao«ji20 
ojIocd (i3raoloo)jnT)«5)1mjo (.nJOnjlceeijnmcrolmjajgg gRRSisasaocQ) 
ssraelejooado g6niooQ)lR>l<e6)6mo. 

10. i200Q)0o «j)j C"-i<ift>i(rolo culrajjOnaocculcioo (oj 

l2(lnf)C/0J(0o 
(!J) CrUJ( OJ CO) OJ e J 6) 6) (TO CrU (TO J OJ_>, oJ (TO o 

cru(8fyi2ilGo ^cnas). 

^'3 (.oJcftifflSirXOTTOlRRS CQ)Oa(WO(TTnom |20CQ)CQ)JOS mOaOSTTOlRRS 
OJ<36TTn^1(OloB«jnT)J(SOJO (i3Ta«5)OA6)§ (SmOJOOOS a0d9<ro1(0JnJ(.nJA^ 

(ffl1cQ)jo (isw) aocQ)omofflC5ifS)o«53 (ijraolctyorijsjrnf) aO(fi(rol(Djnj(.nj<fi5^ 

(WiCQJJOS (i3TaCDlnJ(Wl nJCO|.6TllafflnJ(OGQat)JfflmO0Q) fflffianaOJfflmjfflOAJ 

nmj. gegeom goj osnelGmccujo (.nJGOijjcfeo i.rj(5(wjjifefflOQ0)1 om 
cimlejOoB«6TDo. (isw) ojfflffifflaojffloa? aDd9(w1(0joj(nj(ft>^«rilcQ)jas«j)anD 
(ijraocnejRniaocQ) AooerDoSiOffljj omiajGoctDCOTWotijS g'D cimnijjfieTT) 

SCnCmroj 0JJ>0oJ(Wffl0CQ)1O(]96)06n3l«)l(iB«JCTDJ. 

11. eoQJO GOQJOoolo eooomlacolajilo^oGanj^cscfto 
coJoruialomnBo cru aj cul QQruml ctu(8ojo 
(roffi°laoorDo ojogo eraruialajujjo 
cnliijoei^moo c/oorro)1i2(!J)j(nTOSi2i(!J)l. 

oJ(0(.6TlJaCl oJfflffifflOOJfflO? 630(5(00 (SCQ)0m1CQ)J(SSCQ)JO n^cftCDOCQ) 

(i3Ta(?uj>(ftitimO(ftijnT)j. (ijracsi^nDo (sejoA(oifffin(s3 nffiim (.oJAoaegra 
glejjgg (ft)0(06iD65BC/3 (ijr8oa)°l(fti(ol(iB«Of^§l(o1oB«jfmj(sajo (sraoj 
CQ)jas og)ejoo (i3TacDlciMOO(roo(UO(ft>jnT)j. (ijraoj 00)1(53 n^a(S)8ftnejjo 
AO(0_!ja(!sro) g(OT30jlf^1oB«jnT)(5)1mjgg aod9(ro1 (imfi(^(ftiO(06TD(T)ocQ) 
(sii) oJ(Oi20(s120oj1(k3cso(B)06tio. (i3Ta(j(3nn(sif5)1on3 efflfflScscDogasTsTIwi 
(5)0(TD (iswoj (ataj Aoo^esraogejoo gelojnmiaooBajnmj. ssia) ojco 
(saaojfflfT? (fflanm (ijraojoyjas n^ejoo (S0(s3e(DstT)o msrorrojnmj. 
(i3Taoj(D)jas og)ejo njjjOJcruQAgjo oo)Lao(scQ)oc/)_j|0 (DS(sifS)arijsj 
(ft)QO)jo arij^jnDj. g^D n^ejo (sejocftegragjo (.njgoo)<feoej(oiR5) 
(ma (s (3 nD (515)1(53 (51(5) a nm oj1ej°lmi20AjAoo)jo (i3Ta(5)j(SoJoaej 
(ulsnejffljsneoAjnm cim^os3slAoej(5T5)(53 (i3Tacs(3nn(5i5)1(53m1nT>j 
(5)anm (ulnilcD (0joJ6SBg1(53 g(5T3(u1(e€)ja)CQ)jo aoj^jnmj. mi&c^ 
m1cQ)a(K5)0(ujo (U(oraocQ)(ftimjo n^(ft>QO(.(5)(ir\)(5)j(5n(scQ)oa)^mjo 
(n)fi(^(lmJnn^,(5lf5)Jo wijWi nj(0(SQC(Oj(0nj(0fflO(5iaocinacD (israol 
6T5T0)1§ g^D s°loj1(ft>c/3 m1(0(K5)(0o (imoecin.^ja(]ft)06n3l(o1ifi6)jfm 
oj(oam1fi(^06TD(ojojaocQ) ooonRnlaco) (.oJOoj1oB«jmnj. 

12. (3CQ)o (jraruomoo t,"-ieaj(3CMJoa5igoj(MJ 

CUlC/OJODlcinJO (OJCCGO l2nr)(3oad1§ 
nnl(06rD_)|ai(3(go nJC/OJ((!J) SOIXMiaOClOo I ■<Ii> (i3W6ijlej(s«5ifrocQ)jo (W(sa8(5iocQ) e(06TD«sro)1«RS oj^joAosnelffll (T)lej(T)l&ia96)jnm«5)jo (macruliaajjo (ijraojImoc/olcEDjo (ijracKlaoco) K «5)ife(SgCQ)JO GTU^nadSliBajACCDJO OJgfi«51R5)J<ftCQ)JO ffloJ^JCmj. 

(i3Ta«5)j(SnJoaej n^ejoastroloaJocujo ssracDlojRnlocDjo aanoffisrroom 
crucTunmmjo ssrajcrulffllaBajmnj. aao«(0)O(0j«5iro)a3 cru^nadslccDjas 

(<3Ta)(OoeroTB)l«j3 ngOOJJI20r3J(l20CQ)l gflSTgOjl^ anl<06tT)_J|C/)«le6)«51fro 

AerrglffljnmjGOJO (ara«5)OCQ)«5) omoacroonm (.sruncioojloa? njj(3fy 
oj«l«5ifro1cQ)ocQ)l(ojnT)j(sojo (isra) nJoaGfloimoco) njamoawocu miaj 
oaBsejoo cruRRSsnjjfiul (.nJGomo aru^csem. ssra) cruRKSsnjjfiul 
slojla&ag a&ej^JiOstDffljnjmocQ) nj(O0o«naoojl(sejceaj csruficeajcm 
(inlmjggRnoa&jnmj. coocQ)(.«j)°la(.nfS)«5ifro1ejjo g(s«5) srujfsulaeajcsoj 
snelanroanm (.nJ0(3«wim msanrojnmj. g'D gnjcolniianrolaa? ssrajtoo 
eti5TS)l853 g's 0(.nTOo ojoDjifefplsroTTOlgjeTTg. 

13. ecQ)o srarucioomcjDlsoJO CQ)cnji2i1osejo<)ft)0 oraoDlLaolcroos. 

CO) ^IDGC/O OTaCTUJ( Gj1nJra(mj«J)Jo^oJf3§ (feCTUafflQ SGCUOCQ) 

onruloado ojlecua. 

CQ)oa«5)O(0j (imfifycT)lcQ)(TO)oojocQ) oJOGcaoojooS oruffloman gboj 

(]ft)gJ(SSCQ)JO (i3TaCDloJ«5)lCQ)OOQ)l(Ol(]B®Jfmj(SOJO 0Q)Oa(S)O(OJ«rR5)m1«j3 

crufflcrucKQejOifessfigjo n^ejo (.nJoftiOfflanrolejjo (aira)(.aBl«ni20CB)l(Dl 
aBajrmjQOJO oojoaanonmj cmnjejaijo crujaMdaojjo <i3raoj_)|aB<i5) asnecTDORRS (srai QnnonjjffljoadoS gi) (mac/DonfroiaocQ) swcs) 
(.nJaJsmicsasKTOOsj (im(3ajLao (ruosmaujonrnoimjo ojlooMnrnjiao 
Ajnmj. 

15. CrU nQOJ aft)OKej ejOICDCTUJ) SOTOnJCroO 

rulaojoauilojs cru(8c^ej<s(ron9dj cnioisos. 

(TOCfflOJo ffiaroocojo a^crojjjnJoc/ooooOiialcrxOTTOn. 

CQ)oa«no(ojRrra)oa3 ojiSenncDo Ajasosajos arij^arijglfflloBaj 
nmjcsojo (isw) njocacsraoj ojocscaaojoa? (roanm omiactycmTOlm (ijratwo 
CQ)(S) oj^asTTOfflomoSiOejcmTORRS cruoSiej (.enjaraoenooDcscmTOCtDjo cruoo 
oSiifliBainDtKicsnJoaej rnnaanDo ojifierm scoccrrolao? (macoloj 

^ o 6nf) o 

(OflCQJJO o5)eJ0 S°l0jl(ft>g1ejj0 (i3ra(TO)(0_J,0ffllCQ)0CQ) (OJoJCOTWIrrS 63g1 

6TUTro1(o1(iB«jrmojmji20AjnT)j. (i3ra(jgnDajran«RSRrro)anD (sairaconD 
cimjj6gT30g (ijreoleTUTrolfflloBajnm lannfioadlcnennegragjo o5)ejo (sraoj 
(fflAgjo CDjjOmo ojylcQJOCQ)! (imo(oia_j,o (.nJOojl.yi(oloB«jmnj. og)ejo 
ojffljo (i3WGgnna«5iro) cmfflfflloeajAccujo iJlowliBajifljCQJjo anjcffianj 
aa&osne (i3ra(sgnD«sro)l«j3c5iro)acTD nJol(s.^alnTnffl1(i9«jmnj. g(.nj 
Aooo njfflfflcsflOjmocQ) (isW) nJOGQaojoocT) ajraolsrsTTOlg Qmjciad_j|fi aocQ) (i3Taojcm£iC!a)1«53«j)anm n^ejoojlcDccrrolejjo n^ejoccrrol 

aoBcrajo (aTa)(.aBoc«aocQ)1<o1<e«jcTiDjsojo OQJoasnonm (osnsj riJ086st3 o ^'m ■=^4 * 

csgosjo CDoejjrJOflegracsgosjo (AjslcEDOJCSDjasQaRsa cmacroocoxro n^ejo ffi°lojcruiajBOCQ)6sr3gj(sscQ)jocs0(o3 (S)oa3 (mdDj\(vs)}^UDS<m\ 
rajofflo e(06TDo CDsasKTOjmojQOJO (isw) (i3ra)mn3(0jnjmjo cru^ryocDO 
(OCDjo ciru^(^c/Dd9(w1caomjo otajOQ) njfflGaaojtoam miajeea (.c/d(?ijo 
e<e<u)lnjj(3(^o anojl(3(ojnjaO(]ft)jmn a&owiij crufflKSrystDo arucfficroj 
aa&osnf njjslaeaoo. (saanowas) n^ejoo (israGganccrrolmj 
crufflKSrijemo aiuayanjoAosnl (sira(sgnr)tirro)lcsa3«5)j«j)anncQ)Ocsa1 
«5ifro°l(3oB«oo. ^(ffljananm (stdaqnTiacstm (.nJOrJlceajnmcrolmjgg 

CrUnDSaOOQ) goJOCSDo. 

ruloojonj^j, conjo^soiaerDafcffljoJo 

aj1a0J6)6)CTUJ)dft)O oJ(OneaJn93s1fi5)0(Oo 
CQ)Oa«5)0(OJ nJ(0(.6TlJaranJ(0ffl0(SlB10OJ (imj(fti^ffl(S«51R5)oB«OC/5 

s3Ta«5)^rro)o arujaiadiaocBjlfflloBajnmjcsojo (graanocsymj oojoaanonm 

mdaqnDdmflQdi (ft^nj a&jsoacro (.WanlifiaarijsjnDlejcscsDO 

aaoaanonm cruAejanlarrfSccujo on^GcoJwjanocojrjaocftjmo Oon 

cirujjCiru(S895Rj)«5ifro1«53 (iru£i1«5)larijmjjnmj(sojo oojoaanonm mcsBiaos 

ng^oojjo (arasjonrolalceajnmjGOJO csDoaanonm ssraeinajGejoA 

cs«5ifrocQ)jo ciru^nadsloBajnmjQOJO ssracKjcsnJoaej crujccDo ojlc/ojojnj 

mow] (maGCDa&ffljnJssraag CDffll^jaa&osnslffllaBajnmjcsojo 

(SDoaanonmj CDlfflOcfcococojnJscsrwosjcfcjsl cruQcnjRn csejOoftiegB 

(sgcQ)jo n^ejo eoco6gBg1«j3cinncTDjo ojejcQ)oanJCffi«5)j cucrulaBaj 

nmjGQjo (aTanjoQ)o,fi6)ejoajfij(ol(r!)ocQ)1 nffi^mjo (srafliltwlco) .ftejio (ruraocTUQcmajjo r^ejo Qmjnadj)(oj(sscQ)jo ar>i,flCQ)6gBg1«53 rruaj, 

snoorujffljcijmjfflooQ) aGanaojom oraolsrormli amjoadi^ m1(Bii>o ^ojq, ojIcDcmrolRsS cmnlcrolaiij^jcmj. mxsqnDwmi&ai cnjem (oeTDgjcinegBgocQ) ag)eJ0 erumcDmegBcsgccDjo ajol^joftigcQijnDj. 
njlnT)°ls (israoinS esoloBaejjo (.nJoSi^anlcojjas enicnjucrxmrolRKS (iswA 
arysjcrnlej; n^acTTXsnmcQjflSajiaocQ)! av&c^ino Qjo&«y)mo<r!)l«5iR5)°l 

16. <"^i«5)0(moj(0o msmojuiznnjoan'lcrujafti^ao 

nj1aoj6)6)CTUj)<)ft)0 oj{o1snjn33s1(n)0{0o 
ffi€TO)0«j)J0 ffiraojo ajaJj)S(!J) cru(8cyoJ06)fflc/os. 

aoj6TT)CQ)jas i2jAa3eoa)«5ifO)jgg cruocoooaoacmTOCSnjoaej 
CEDoaanonm o^ejocmroloSaoccDjo cruooojjo (araanjGnJoaej 
(imjift.^fflOjjo (i3W)(]ft)jnT)j(sojo AejjjOermcimjffljnJcnjo ngjAaotRnrnj 
fflocQ) (i3W) ojfflacsraoj ojoefflc/ojoom og)ejo ^"lojloftiglejjo 63g1 
6TUTro1(o1oB«jfnnojmocQ)jo (ijrecKjcsoJoaej (i3Ta6ijlejsa)«5iro)laa3(r»jo 
n^ejoeoa)6SBg1«RSciol(TDjo ojejcEDoariJccucm ojracffllaco cu\flrd(mi20 
oB«j(TDOjmji20CQ)l (iSTaoleTBTTOlgj Qmjoadjj(3 og)ejo erucnjumegBglRRS 
mlnmjo (SfflOiumo (.oJOoj1oB«jctdj. 

17. ng^r&i CGCOJO Oil OOJ aft) (3 1220 fflnDOOTtaO 

crurao scDOCDO nn^racoo) crv(TDlnj1o^s8 
oD^rao acD°lo3do mmca)oelc63lojffi(n)o 
CO) oQfTOG aj1raj(0i2^«j)ocnjs(n) eainrol 

(.nJnJ6T5UaC51R5) Om^oMSl^ g'D l2nD0(SlE10OJ (i3ra(fflOCQ)«n 

ciru(8cyao<e<!y)liaomjo (imfi(^ojjjOojlcQ)jo (ijr&iOQ) gno nJOGOcrajcorriS N I <s> I.nj(sooj6st3ag iMcnl^^i (.BoJlRnojjo ojloDjrauojjaocQ) ml^BHej 
nn^BCQ)(s«5iR5)osjo mlcMjejcQjjflMniziocQ) 6njj(5u1(scQ)osjo (ijrscroj 
(Sojoaej o^cftotcniaocQ) i2mcimjojsncQ)0CQ)jo rnlfflnraifflaoctyl CDjjOmI 

^ORKi l20(.(ffl(Sffl Wi) oJfflfflOamOOJJ (.oJ(W_!jo83tll20ACQ)JggJ. g^D (Oon 

cimjj6gr30g cworil^lgjgg cmocDAoS (ijracsgnnocmTO CoJOoJl^ cmaa^ 
(wcimj(0jnjmocQ)lc5iro)°l(0jnT)j; o^anT)GCTDayoB«jaocQ)l smmcKoenn 
6SBgl«nS mlnmjo ojdBflnmoifejnmj. 

18. CQJGO (TOffiCTUtrorm ralruo m (oo(.«rn(3 

m crucTD aJorro6TO)iiia1aj a^cu ss:,cuq]% 

(rora<ftad(Oo «5)a5ruaj'l«5)j^ojffi(06nD_^o 

LoJffi«TO)o aj (TOcnJiaocro (."-loro^croo ojjffloeml 

CQ)oo«y)o«)jcru0CQ)o (maesrmocoffljnjaoa&jnm <ijraa\ua50«) 
(crrolao? (maeoojo gsneocsDlffllaeajcTDjeojo cara) cruffloojo injcm^^s^ 
aoAjnm (toctojo nJAejjo (oo(.«j)1cq)Jo (araja&jnTilej. (aracrooccucro 

CarafKlOCD nJA«j3(SnJ0aej (.nJAOOOfflCtyaOCCDJO «>O(.85)l<06)J«!)jejJ|O 

(aramjUcftOfflQOOQjjo nJoocDjojooS cruoraujjfflej. n^nrojOcftooeirrg 
cimo«j3 (aracK (osnelomaeaogjo (sracruocuofflstDOAjmoj. (sraoJlas 
esrmomoffisrmomssiBgjos Geraegrac/SQaeao A&injmcftaSsceeio 
cmDomeilej. wd(m cruasrwjo (aracruccrrojo (aTajifejcmlej. (sioRnlom 
cruaajTOCTDjo (i3Ta(ima«nrocTDjo nJ0(scQ)6TB (.njc/omcsa gGlasajmnl 
ej. n^nrojoafcoasnenmoRRS caracK cruaasKrocTDjo (sracruacoTonDj 
ajgg CDO063Bgo«!3 (ijraolcQJOrysjmn n^ejo oimjcKjaBaGgaeaogjo 
(STa«5T5j«5)(]ft)(O0osnn . nacftaocrtj) Aej^oemcrujffljrjmooo) 
c/DlQja3«5)acim cara) (Kcrojaoa&jnmj. (macsgano ciru(3c^LQ0 (maoJlcQO 
c/DlcQ)0(]ft)jnDj. (rujffl^oralcftgocQ) n^ejo GflOjfegjssccDjo gojocruj) 
csflojmoa&jnmj. OTacsgananrolRsacDlnmjtwacTT) carajfll 0J(S)«j3 mlej 
mlnmjojffljrm g'D (Stamoraloojoco) ssrroomo ojla&ocruo (.nJOojl.^j 
aa&osnslffllaeajnmj. (sratwooojcro nj(oao«ji20ojlacD cairaolcsDjnTxrolcDjo 
(.nJOojlaBajnrxrolmjocsojsnslayjgg cruocDm (STacDlAoolcftgjas njto 
CTUfflCQjlKsSmlnmjo (.njoojcroaoco)! mlejmlnmjojcojnmj. 

19. 6)fflciocDa^(3aDJo m (olcojjGrmjo m adODj, 

njej a(a5)6st3s1ejocQ)1 ocDoaanonmlaa? oj^snomo mscmroanJ 

^ ^ o 6m ^t] 

§1(0l(]BajCimjOJ(SOJ0 nJOa (.rJOnJ_J|aOCQ) (SO) nJ(0(.SnjaCia«51fro 

OQJoaanofflj 0ciojoii_j,mjo ajajgloS cqIgctdo (rooaymlenmo gs 
OKaBajmlQCTDO aeoojlas mlcimjGao (ftcocruflaoaBajojoo? cruocul 
aBajnmlej. n^nrojacftoasrtsnmofflS ssracroj crufiryLoo (i3Ta(.cooanjj0o 
(ftjnmj - rJlsloQJlaejocrojesrBjnTilej. ^ajflacD (maoloojjifljCCDjo (.nJOoJl 

aB6)J(jft)CQ)JO anJ(S^6TB«5)OC!a) AOffl^o C/DO(irU(.«J)6SBg1«j3 a&OStDarij 

sjnmj. cmaojacQ) (.nJOoJl.yi§jggoj^(]96)j aotcrocsa ssracKlao? 
(OonomjjO acDcrulejoaBajojoo? cruoculaBajnmjggj. (matwjo oiooeaj 
(ftgoasS oj_!)d9(waO(]Bajojoa8 (]ft)S>loQ)jnTnej. n^nrojacfcoasnsnmotijS 
ojoaeajcftgjo omomjo (maojlsoojaco n^nstrojcmlej. (macro (araol 
aujcTDRnlmjo (maolcofloeajcimanlmjo njojcim n^ejo aicru«j)j 
(fiac/Sifiajo (i3ra«5)°l«5)iaoo83jnmj. aaoaanonTilaa? CDoao 'caoDoco) J^ c/Dcrucru' (araja&jnmjcsojo oojoaanonrilaa? aanoccuc/ocru axi&c^id 

(.nJCirul(?U0OCQ)l«)l(l96)jnmjCSOJO cara) nJ(OOnJ(0(.6njnia«5TiSlCDJ CB)0a«5)0(0J 

gojaa&gjo (.coanl(]B®jnm«5)lmjo (.coanlrylaBajmoajTlcDjo ciruou)_j|fflo 
(]ft)«5ifro(]96)Ojla)«5ifro1«j3 AoeTmarysjnTilej. (aracrolmoRRS amjniijjcS csra) 
nJoaaocQ) «5)(Kja«5ifro ssraolcsDjnTxrolmjo (.nJOrJlaBajnrxKlmjo ssrael 
ejOniiajggojfflooQyiffllaBastDo. n^arojaafcoasnenmoRRi amjnii^^aBa 
(i3Ta(5)j ejelaBajnm«5)oaaT)8ftn«j3 CDOjaBajaRnj ejglaBaaDo. 

20. 00 onjoG^aoo (rolnadoo)! cojojaonj^j, 
O0iijofeadjo3do ojc/oj((!j)l tft)aajfflfflooooo. 
oD^rao nn^raloaiDo arooroo co) ng^oo- 
eacLio oj1raj(Oi2^(!J)ooruffi(n) ecunrol 

woamoanlaai CoJAoaDo msnDjaoSiOaTelfflloeajnnjGOJO wi) 
njfflffl (.oJOojjjmocQ) nj(ocao(saoojlaa3 orujojoJo B^oMslnJinasTwlR!? 
mlRRSiBajnTilej. (ruocDoSiOiS fflmomjanflctyoctyl (isracsgnDacoTS) iijla?5)l 
(iB«j(sniJoa3 ojloojfsuiaocQ) (ataorosAffleTDajrailRsS 63O(S(0O(0 (ruiacQ) 
cmrooccDl (ijrajmrraacEDaoocQ) ojocsfflaojoaof? orujojoJCOTTOlaof? ffllnril 
i20cq)«j3 gaTSOAjmoj. og)nDO«RS (ijraan (T)laaiejiaooQ)1(eao6TDa<^ 
sjomlej. ^'D oj(0i20(si20ojlam wi)&<B&io CoJOA^anegragoco) amtm 
eisBiA oj!plcQ)0CQ)1 BfioDloBajojoaS (ruocjulceajnTTlej. CQ)oa(S)O(0j 
cmrom gT) njcoaosjiaooj (imjcQ)o a^oJqccuosjajsI fllojjjB^oMsl 
(.nJBomo aiLjccuanlfflloBajnDjGOJO (israoimj aoi(mo oraGgnnansiro) 
Bloj_!)(smi.(0)6st3go«j3 Bfiao1oB«jojonf8 aspIccdjodj. cojoaanofflj 
cmocjuAoS g(.nJAO(Oo ^'D (OancmjjO fflmorulejOoBal anaa? nn^fl 
coJcmrolfflS nrufllcrolaajcgjjnmj. g'D (i3Taaw(0_!|0ia1cQ)0CQ) ojoiaoanao 
oJlam wiaqnTxsmadi cnjemo, (.njeoojo ^ojaco) (.c/oojl.yl§ 
eo&(roleoojRrra)o«nS (.boj1(Wi20cq) nn^BCQ)oOJ!plcQ)0CQ)jo ml^BmejiaocQ) 
i2m(imjoj«>lcQ)0CQ)jo mlonuxoo wiaqnnacstm iJlnTOl.^jaAoaTr3j 
fflmorulejOoBajnmjcsojo (israoinS OTafflfflmocQjlasTwIojmnj - mlanjj 
fflooul smmi2(06TT)6gBg1«RS mlnmjo ffljo&«y)mocQ)l«5ifS)°l(0jmoj. 

cruosnJcnjQo - ^c^Jaooo oJOGiaaojfflaa? crujo^njcscmsxiyjo (isracsg 
nrxmrolao? CnJ0oj(w1cQ)jas nflejGcsrwcQjjo ojloj<ol.yi§ gml (oaiej 
12(05) 6ST3g1ejocQ)1 (i3Ta)fljjO i2jo&«5)1(e€)j(sojaT3lcQ)jo nj1mr)°ls (TUOoCimO 
(0lA6gT3gocQ) ecQ)6gi3g1«Ri mlmnjgg (OAnayoeajGOjaTelcEDjo (isw) 
oJOGffloojfflcsmosj Cn-io^(siflloB«jmo(ffl1mjgg CoJAOoegraag mificsg 
ooloBajmoj. 

21. orasoo) ^e(!J)j)OJo ce^oaJlra e°l{oj§ L"-i"-if3JiS(ro 

(OJt.f3CQ)(l«5n5) f3dfti3jl6tT)o l2J6Uo SCTOOO QOo 

nJOoDl OOlcroj^o. 

(Son (Oj(.f30, (ruAejcsTwlarrScsDjo cruoanooAmoco) oJ(0(si2c/dj 
(00, (ijrassfi crujoao (ijrasnaoojoAjmDj. (ijracrolmooS laojggoj 
(S(OCQ)jo smmffl(06TD6gr3g1(s3m1moj ffljoMnoooeajmoRn (maegracsDjas 
(imjeoojQ06TD(sejo? ganjoJliiJOffll.^ smmofflaDegBag eccuanj 
gjaAoaTelfflloBajmo omocDAoS g'D cimocimo(Oiij(.AroTU)l(s3m1mojo 
(siaoiijmo (smsjmoajnmjGOjaTel (ijraegraaoQ) oooaDo (nJOoJloeajmoj. 
aroomjo gno (imoo(imo(olA iLj|.A(5ra)1(53m1mojo (saoiumo (smsj 
mDanlmjaojengl (giasaBaco) oocoaDo (.n-ioojloeajmij. (i3Ta«5)1mo(53 N I ■<T2> csDoaanonm ssrassiraaujas ojejanjajffuaocftjnmjcsojo ssracKoco)®) 
CQ)oa«!)0(Tio (massBCQjjffls s^sipernmiwaow crujffljnjaooculfflloBaj 

aOOQ) (2anOeCQ)«51R5)lR53m1nDJO n^S)nDQnmOQ)(]B6)jaOCQ)1 (Oaftfldl^O 
ejjo. nffi&Cm CDl«njjl20CQ)l g'D eCQ)«51R5)lR53CQlnT)JO 0Jd9«i)aO(l9€n 

(SDoejjo. 

22. ao oocTuecroosaft) (tocdscq) ao oo ajrajomjoadl 

fflo Gono (i3Taeaojo3dj (O°l(o1o3d§. rulaociao sono 

fficroo njaD°l(3 aDculo^aaos croraffllcmjo aDruofflSnn. 
(ruAejffiosTTOQKjo cimoan(ol(iB«jfmojmocQ) (Son ojcraeraojo, 

6iro)65BC/3 CDOCDO(.nJ(]ft)0(0«51fro1ejJgg (BiOVaJSilA CrUa(3rijl^J6)(]ft)06n5 

n^(Srijos>jo (ma 631(3 a CO) ojlgl^ja<ft)06n5j ojcniloBajmnj. (masBioj 
(KOCTD eraegraog (Cx&sils&icmasMi crufiojuc^LQO cirui2(3(5i£imoifl3j 
nmj. (maaslciDossS (sama eraegragjasGatij? esalaeaejjo cftjrJlcromo 

A08»l8>l(e6)J. OraCfflJGnJOOej (]ft)JrJl«5)CD0Cr!)l§ eTTOegBgjaS rJJ(.«J)nJ'D 

(.«5)a20(3<e«jo srmegragjas (msjCOJjcirulcDjo oftjanlffl ajanejoco) a^o) 
6st3c/3iBajo 63«)l(i96)ejjo OQjoaanofflj aflcjucinrolejjajgg aftiHRno 

nQelnj\(&&0(B)l(0'\(&&G6m. eTOSSlBgjaS OjIfflCiaOfflOCQ) njjffljniinaoaffl K (m, (ijraojlmoc/olcftjscmriRnRnjo (s°loj(imajBOCQ)o) oJlraj, og)CTD 
(SoJoIrrS ojlg1oB«OrijsjcTDj. n^ofTTOjaifeoasnsnDORj? (ijracro (SrijRnm 
CEDOAjnmj. ojIffisrroomfflCQJfflOAjnDj. CQ)oa(S)0(ojrora)a3 g'D oJlrajj 
acsarmjo (ijraojlrajjacsynmjffljgg (Snj(ol«j3 ojlgloBaar^sjfm Atiffl 
COTTOloaJcQjjo (i3ra(]ftiad(0«5iR5)laa3cQ)jo (SfflSKS eaeiDo msastTOjnmjcsojo 
(osnelaoJocajo (imjo0lcQ)ooQ)l(ol(iB«jmoj(sojo osnejo CQ)oa(S)O(0j 

(OTOarrfS aB<©«!)10Q)JO (.nJAV,(S)lCQ)JO (i3W)OQ)l(OloB«jnDJ(SOJO Wi) nJffl 

(saoojooS g'D (osn3lo(D(fi6)ogjo (3reciDj|CDjo (wlai^jo cruocDoo 

6TT)mj0OAJ(TDJ. 

2. KCQ)o scQJOcnIo scojoonlacjolonlo^ocan^cofco 
ojloojorol (OJoJogtdI ffiCQ)ocio°lomj cru{8cyo§ 

ffi6iroo6)fflciO(86nj1e(3«rfTOn soccwmoooo aj ojaoo^tro. 

g'D (.oJoJsraj.coTwlfflS aaoj&ui, fflmjoadjjfi, o^cnesBC/S, oJoSitfl 
Aa3, A°ls6gT3c/3, iJltanaoejeesBC/S ojanejocQ)! og)(.«y)(sc!a)o (scQ)om1 
Aa3 A06TDOnjsjcTDj. (iswcTOjGoJoaej esocsfflonTilmjo elnmegragocQ) 
(0joJ6SBgjaj6TB. (ijraojocQjejoasTrolarrSccDjo (ijraojcEDjos ao(06tt) 
(ojojesragocQ) njersumnDsimoalwow og)ejo (fflRnjssragjcsscmjo 

(i3WCDloJ(ffl1CQ)0CQ)lc0l(i96)jnT)RJ)J CQ)Oa(S)O(0jrora)(SCDO (i3Ta«J)0CQ)(S) gOJ 

aoaejoo CQ)oa«!)o«)j«nroan3 (macDlmcmrolejooQ/lffllosajcTDjGOJO (i3w«j)0CQ)(S) nnlffleTDjjCnfiemocQ) (.eninCioojlacT) 630(S(oo cruficnastTOl 

aoJcSDJO (i31&|fllCQ)l«!3 n^eJO (nJ(ftiO(0«51R5)lejJI2Jgg ffiSTO) OCT) 6313 gORSS 

nj(Dlojjo3dSfflO(e€)ja)CQ)jo - r.fl)ejo (nj(]&>a(a(OTS)1&j)gi)gg ffisrroom 
«51r5)0«j3 omnucTDiziOoBfin (im^oMsloBajAccujo (i3ra«5)j(sojoej CQ)oa(S)o 
(0j«5iR5)rrfS o^oojjo (i3ra)Bjji20CQ)l g«jT30jl^1§ (ijr&i nnlfflennjjCncSeaanro 
rafiooloBajACEDjo arijccucrojsojo (ijracsgnno (fflanmccaoo&jcTDj. 
(ru(8ajaO(i9«!)li2oa)jo crucBcyocoooajjo (i3T86ijlej«5TTOlGnf8oQ)jo orujoial 

OQJJfflOCQ) nJ(0(.6TllaCl nJJfflJGoadOroTTOQOiS. csgccDjo eraegBgjas CDmeccrmtrDjo sciDSSBCsgccDjo (oaiadl^oejjo. 
ciJ6T5UfflOflDj>0(D)o 

1. SGJ aJTfloftiadffiffl LfiTUoianJSCO (TOJClOeOTO 

CQ)Oa(B)0(OJ nJfflGfflC/DJffloB (.srunCianstTOoBaogjo (i3ra«5)Jj(Troo 

cstaonadomooculffllaBajnmjGOJO «5)aa3 aocmocujas aoQa)1«j3 63gl6iRrro)l 
(olaBajrmjsojo crunaooanlRnmjo (araojlmooolcQjjaooQjlfflloBaj 
CTDjsojo (STa«5)ooc»«5) 0Q)oa«5)O(oj«5ifrorrfS Grac/Da&oejesBC/SaBaj 
crufiojLQO (i3Ta«5)°l«5)mocQ)l(oloB«jmnj(sojo csaoaanoffljasTTOm ei(a\ 
(fiaejjo 63(oj (.nJAOfflccrrolejjo oJlmoaoo cruoeojlaBajojooB cruocuj, 
aejocKlffllaBajnmjGOJO <ijra(.rj<ft)0(oajgg nj(O0o«5i2oojl«j3 ojIg^ccujo 
cmaoJlBjjOQjjo ojIcoosl^jaoftiOsnelfflloBajnDj. ssracrooccucTO (osnejo 
(n)oa«5)O(0j«5iro)aa3 (majCDOfflcmrolQciZKij? go^lffllaBajnmjcsojo 
caraGgono njjcSstDCsrunCinjjffljcsniiocmTOffla? (KacmcEDOcftjnmj. 

^OjlaS nJ(0lOJ^«51froCDC/D°lejo a&JSJa&CCUJO a&JOCSDJa&CCUJO arLjOQ)«5)J 

aAosnslffllasajnm g«j3rij«5iR5)1 ojImoc/ocruTejaftiadfflRjxiBjaccrro 
(araojbji n^nm Grj(ol«53 nJoeiRrrolffllaBajnmj. n^rrrojaAoaengnmoKj? 
csira«5) soDo (ijrejcftjnmj. <ijra85)l«!8 ojl(3j|CQ)jas, ©sroomonrolaaS, 
crufiryLQO ssraeoojo gsneocojlfflloBajmnj. (i3ra«j)1mjojl(0j(3J0i2O0Q)l 
oojoaanomoj scDma(06TD6sr3gl«j3 (Oanl(waooQ)l(ola9®jfmj(sojo 
oaoaanonm cftjsjoSiOQjjo (ftjoaajoSiOyjo aaj^oRnlffllflSajomjeojo 3. ng3fflfflaft)cft>o soejo enJoDJODO nj1aft)J(30J- 

(TDorumln? BSi^sicm cruonfxoecrojjnad sgois 

cru(8ojoaui1nJ(!J)j)0 .ftjajcira) annoroiao. 
coJoasnoffljasKTOarrfS (.nJAoermegBa? (wjsfinmjaAoeTTglfflloBaj 

(TDJCSOJO oJfflaCSBOJClOOCQ) Wi) oJfflSfflODJfflO? g'D (.nJnjaajfflJoJfflO 

Ajnm Qo83ti(.(w«5iro)l«nS cru^nadsl&oejanTOlRKi 630(S(oo(S(oo mjffljnn 
egoag (ijracroocoxd) erujraul cijcroejocsDOJCcujo (ijrejcftoaooBlAgocQ) 
(S)anf5 i.nJAi«5)lAag ojeJCoJAOfflcmrolRRi oJlesl^lg esocsfflonmlmjo 
elnDiilnDfflooQ) ojoJojjo moiaojjo oodBoflccDjo masSAl (ijraojaco) 
ojloftiomlcyloBajoSiCtDjo (imjcQ)o aanexm (.ojgcQ)(ft>oejrara)1«RS 
(ijraojacQ) o^ejoo (imonn«)loB«j(ft>jcQ)o arUCQSanjaoftiOsnslfflloBajnDj. 
fflanoamoojocQ) wi) oJoeoc/DJcoa? cim^nadsl<fi)Oej«5T!S)1«53, ojoB 
CrJoojaD_j|a«5ifrocsnjoaej(wacTD cimi2(iru(W(sejo&6sr3(sgcQ)jo (ijraoj 
CQjjas (macDlojnaoatoocajo om^nadsl^lg cirujcsDo (ijreojaoojejoanrol 

aojcffljo (i3raCDlo33oO(KOOJOCQ)1 (i3WOJCQ)jaS(SfflR53 efflStDo mSOSTTOJ 

(TDj. wiaqnrxsmtadi ejlej (i3Wnjl(TO)j>6gBgO(ftijnT)j. iJlorolaBaj N I <s> <m(S)i6><£hoens (isracsgnncorwloaS (anDon^ssBtA lamorulejOoBajojoaS 
cimou}loB«jmo(ffljaej. (ijracsgnncsTroloa? eo&«y)nao(3(wanm wi) ej°lej 
Agjos (OancrujjOanro i2O(.«5)(S0 (israejoJiaocQ)! lamarulejOcfiaj 
nmjggj. 

4. cru(8ojo raloo giDtaaDjacucMJ (rolcojjcfc 
(.oJaft)OC/ocQ)a3 (.eosffitro OQjrajcnruJaionS 
nQcuo cru sraru ecocuon? ajcKoaerDj^o 
ffiCQJomlanjjeoojocD cjdI (ro1n93o(s«5)j((fts. 

n^CoJAOtoo g^D crujo^nS g'D (.njojsrajoonro n^ejo eowsgira 
gl«j3 mlcTDjo (.nJoSiOoolrijl^jacftoenej aflfflosloBftjnmjGOJO (israGcs) 
(.nJoSiOfflo cara) ecoojoo? - cru(3ryojlcju On^oojajjesBgoRsS omau 
CTDCiojo og)ejooj«)oejjo esmeauocojjmjaocQ) nJoaGfloinJocsacraj 
too? - n^cftmocQjlasrmonm crufflcrucrooBiOfflsimffljnJssiBgoay (tooo? 
elnDelnT)crod9«!fl(ft>sias (macDlnadoocTOOojooQ)! (sraojacrDoocDejoo 
mcQ)l^jO(]ft)06n5l(oliB6)jcimj. n^ejoccrrolmjo (STa«5)0«5)j<fegj(ss«5)0CQ) 
(]ft)0(0_j|6sr3a3 CDScmrojnrxKlmjgg ciruoffl(3«5i£ij>o CDR^a&l oqjlqo 

CSCQJOCflJiO (.nJOJ(3«5iro)m6Sr3g1«j3 OJ_J|0oJV,(WCD0CQ)l(0l(]96)jnmj. 

cnjosoicnjuo - ajAglRsS nJoersTmlffllasajnT) (]ft)0(0_j,«5ifro1m ^ml 

(lf\)nJoMS°lA(06TT)o CDRRScftJCmj. 

5. CQ)^ CTUJeorUo nJaJfOl OjlC/DJCIC!Q)0(in1g 

CL^Orupo(Jm cru(8ojon? oJconerDOffiscojra oq)§ 
cro(3ojea«5)(3 nj1aoji2(jDl(!J)1o^o(S(roj(Saft)0 
oijenDOooaj cru(8ojon? rulonHecoJossccPG cq)§. 

CQ)Offl«nonm g'D ciru(njj(36TinojlaDj«5ifro1oa3 AooerDaoofej 
nmjGOJO <i3ta85)0CQ)(d) aaoaanonmlmj aoj cojoasnooj aiOfflsmojjo 
gejo«5)l(ola96)jnmjcsojo, scficcrrolaaB (ft>o(06tT)(ojoJ6si3gocQ)l njooo) 
Orijsjfm n^ejo «5)Rj)j6ST3gj(sscQ)jo c/D(]9(w1(ojnj crujeoojaast® 
CQ)oa(0)0(ojnsro)a3 anadi crusfti&injffljojaocftjnT) (Onjccrrootij? nJO<fe 
OrysjKTRnjnmjcsojo (macroocQjRncmajaiOaooGlAgocQ) n^ejo (rotwjssra 

gJGSQKJO eInmSSfigOCQ) C/0(S(0)l(ft)(03 (.nJgOQ)<ftOej«51R5)lR53 ejJoJ«5) 

0OCQ)l(S)°l«)jnT)j(sojo, (araojacQ) (KarrfS crusSiejoJGJOfflo oilsnejo 

(.riJ(S)^(]ftiadOriJSJ«51froj(]ft)(r!)Jo(.riJ(ffl^(]fti4iaO(]B®Orij§ C/DdSOflcftag CDomo 
(0JnJ6Sr3g1«j3 nJ(0lOJ(3C51R5)manjSJC5iro)l g^D Ojlajl(.«ni20CQ) SCO 

(crrolacD rru^nadslaBajcftocDjo Orij^jcTDj. (sracrojGrJoaej avmioal 
(.«5)lc/)j6TD6sr3gj(sscQ)jo (i3T3aica)1(ag(io1(imj(gTgnjlnj1gjgg ojcrutwj 
(ftffugjas s°lojl<ft>(sgosj(ft>jslcQ)jgg (araojoDjos a&alfflaomjciru^ 
«5)fflocQ) cruosmcrtuGCinroccDjo CQ)L£iocs(r!)ocn_j|0 (mnoojl^joAosnel 
fflloBajmnj. gi.fiJ<fi'0®o ooJoaanocojcmroaB (romloocuananD g'D 
(iru(njj(36TT)sa)«5ifS)larRS n^ejooj^ojcmrioSigjo mscmrol gajflanS 
CS0853 ecoeiDo CDsanrojcimjGOJO caracsgano cru(3cijaO(i9<!n1iaomocQ) 
nj(0(.6njaranjffl(jac/DjfflmoAjnDj. 

6. (TOB CnJGCOJCSnnjiOoJClOlniKUnjJ CDJOBo 

crora (.eruniao sairascro (.sruniasccworDlo 
crucsfiS) (TOCiacffio (OTaa^croo 6)6)OJ enjejcujs. N wi) oj(ocauaraoj(oi20«moojlam (sojGegBgjas (Oancru_)|OjlB; 

(OJoJfflOCQ) goJ(T)lotl«51fWJo9«g1<o3 63gl6n51fS)l(Ol(e€)JCrDJ. (3T8«nO0Q)«!) 
WiGqoTXStmlacA CirUJfflJnJOJKSeTDCDo goJ(T)load«51R5)JiBag1«RS (OnDOmjj 

i20CQ)1 anj^af^glfflloBajnmj. gojgo ojjoanjganjo maaqoT) 
cmrolRKimlnmjananmcQJO Ajnmj. g(.oJAO(Oo GOJB6gBg1«nS 

l206TUTro1(OloB«JCTDOjmjo (SOJ86gT3gjaS (nJOoSiSJjCniQOmOJJfflOCQ) Wi) 

oj(0(saaoj(oam (.srunoooj (ijraolccujcTDj. wiaqnnacsmt&Qisoam 

QaO(.85)(SCQ)0 nJJ(8c^OJ<3C51R5)l(ft>gOQa) (SGOJifegJO g3o3dlQO(OJO (iTOGg 

noaciSTO) oraolsrsTrolfflloBajnmjGOJO (areoiafflejoo (ijrecsgnn 
«5ifS)l«KSrora)anm ojlej°lm«)0CQ)1 (gWjmracrujffljoJianaofflocQnanTOlfflj 
nmj. (israanlmoasS omfifyaooMnlaomjo cru(3ryoa)0(oojjo (imeijlej 
«5iR5)laa3cQ)jo (ijracDlc/omjfflocQ) nJoiaoamoojlacD ojAglRRS ojoerino) 
(.nj(ft>o(0«5ifC)l«RS (ijraocolofcffll^ll (gr8(S(3rir)a«5T!S) (i3raolcQ)j(TD(sflmjo 
(.oJOojloBajmoanlmjo laciojoiijjKS «j)«s3(xj(0(oocQ)1«5T!s°l«)snf)o. 

cnjo6nj(ru)o - oJasfflc/DJonS o5)ejo slojlAGgcojjo (greojoKjas 
A(3ffl2omjcru^(wi20CQ) cnjemegBcsgosjifejsl (imo(scQ)os1njl^1(oloB«j 
nmj. (israffiflmoasS slojoRmoojlaSoo cirujffljnjojjo momocsctDomI 
(ft)g1«RS(eajsl iiJcoloBajmmRnlmjgg oSiOffleTDOjjo oJOCEDjcmanlmj 
(sojerrgl (.ojcsanjjife (.nJoSiOermegBC/S (ijra)R)oigl(eajrrDj. 

7. coj6rDOCDJO(SCQ)o CQ)§ fiQej<ft)(3cim<ft)(3firfTOO 
(ft)^(ro(Tuj(«j)fflfflax)j)OJ CTU csaJOojeeooS^no. 
cru aj1c/oj(ojojrruL(S'lOTj6rT)CTUL(roloj(3«JTao 
CoJoerDocjDloJg CTUoiiJcotrol CTUJcft>{8i2)mels. 

(Oiaoojlmj 'cnjemomjcQ)' ojlQC/DoaderDoaAoeTBOffm. cojoaanonm 

S°lOja)J6tT)6SBg0«Ri 6TljmjUloB«arij§ (.oJA^«!)lCQ)1«Ri (TUQlRnlariJ^J 

nT)«5)OCQ)l(oloB«jnT)j(sojo wi(S) smmffl(D6TT)i20AjnT) g'D (iruocimo 
(OiiJtofcCOTTOlRRS AoesBlaaeaosnelfflloBajnmj. cojoasnonm cnjemoaj)"! 
(0)iaooQ)1(Dl(eajcTDj(sojo (ara«j)j oSiOesrajcnrnej. CQ)oa(0)O(0j s°lojo 
(Staooj (iruanjo, (oscru, (roaoru n^cm"! (.«j)1a)j6tT)63r3go«j3 enimjul 

oB«arij§l(OloB«jnT)J(SOJO (i3W«5)J mOClQO(.nJ(e30(D6gBg1eJ5gg A<3ffl2 

nflejffljojegBgocQ) eeocnsstagjas (pjOnJcmlaeajGOJsnsl momocnJ ao 
(ocmrolejjffljgg A<3ffl263r3c/5 arU^jAjcmo «j)ctdo«rS aru^aajg 
(isw) AKSaaegragjas nflejo (i3wmjeajloB«jmn(w1mj(soj6Trgl ojIojIcu 
(scQ)0CT)l(ft)g1«j3 snaaasjnstTOj ojlelnmffljnjesragltij? (.nj(wj>Atiarij 
sjifeCQjjo o^ajlascQ)ocQ)1(ojnT)oejjo (.(ffllcfljermegBgotij? coijoBfiniao 

CQ)1(0l(iB«J(ft>CQ)JO ariJ^JCTDJ. 

cruo6nj(ru)o - s°lojO(oiaoojlaa3 ctujojoJo rig)6BT3amcQ)jgg«j)0 
Ajnmj o5)CTD (SiiJOBjj«5iR5)lmj fflojojsl oJOCQJjnmj. 

8. (BTa6r3a)Jo^Ol20ffi(.«5)0 {0Oj1(!J)jejJ){0JoJ§ 
rrOoofceUnJOnDo <&)0{0CTUl2rDj1e«5)0 CQ)§. 

6ru2(i(3J0(8coja6TT)CDO(!JTaOTje6TT)cn aarucu 
(oot.a)i2ost.(roo OTa)nr)j(oje(oo/njl ra^naSss. 

lamjoadjjnD^ractDo (ijraoCfljoMocoifrolaa? (ijragojl«!3 AstDoBaooea 

arijSJACQJJO (ijr&i nn^BCQ)«51fC)l«RSCSlfWaCTD S°lOJ0(0120ajJ ojcruloBaj 

ACQ)jo arij^jcTDj. wids^modsi (i3ra«5)lacD (i3raocnjoMOQ0(.(S)o (orao I ■<2>= cojnadoanroloa? (aragcsojosja&jsloQJcro) n^cimj njoosajnmj. 
(i3Ta«5)l6)a3 ojocir\)8»an(fi)Cruj(ojoJo crujo^csmQrijOfflej (.nJAOc/oaoaJo 
(ojleerroocDiaoQJo) (maja&jnmj. ssracrolocD sjiraesrmocrKOjnjaocftjmo 
cmamjuAOfflo crunjfiao1oB«jnDcs«j)CQ)lej. (aracro cru8ft>&inja5iR5)oejjo K (imocjuloB«jfmj(sojo (macRnccujo s°1ojo(sboojj (rosctDjcnolej. (SilJ(S) 
mocimj&3d0OJCim«5)j(iB«a3a96)j sojucniojejcsflaoGanroosjAjsl 
6TiJcnjuorijsjojoa3 cimou)_j|i2ej. (ijracKlomjA^ffliaoostDnTilfflloBalejjo 
(niQjejojcnj(wj(]B6)gl«Ri cim^fy(.(S) oj_)|Onj(fflaocQ)1(o1(iB«jojoa3 (STaana&offlccrrooejjo QajjdBflnaoaBaoryglffllaBsjnDj. ssracKlmoasS crusft) omoculce^jmoj. gcsan eoojo«5ifro«j)onm (.tf'nrili;yl«B«jrnn(oflmj ejojffljnjfflOcfcjmn enjjaulcQjjos cojemonrooRj? cmaaDowcmjo aa 

(KCrajo CirUo6njfiD0OCQ)l(Ol(iB«JCTD(fflJ<ftO(OStT)o CrUJrJIfflJCDQnJOaej 

(<3Ta«5)^a5)o (irujaiaJ0O(ft)O(O(s«5ifroosjAjs1oQ)«Bjo njoaossiao 
ojl«j3m1nDj elcmojjmoaijnmj. slojoanaoojloa? rsxtojoccito) ssraol 
eiRrrolgjgg esrwomlcftgocQ) rjj«)jnadciao(3 a)j6TD63r3go«KS (n)jd9(ro 
aooQ) s°lojO(oiaoojl6)a3 crujffljnjocsrw gegBom (koctd Asnsltol 
aBsjfmj. (i3Ta)«ji20Ojlan3 crujjojnJo ojocrucKOjanrolRsS wim\^rns)o 
crujaMdaaoefcjcTDj. ssTacrolcrujoMdasaiBgocQ) soDOJomanjoeaaS 
(ara«5)l6)a3 (rojejoDcmrolRsS cmnjejegragoctDlffllceeijnDj. (stddsflacA 
ciruj(]Mda(ro«5)ja(5TU) ocao«(0)0(oj soDOJcrutwjaBagjGsctyjo cmagoJl 
CDoas? (aragaBsaajsjajoaS (iruocu_)|Qej. (aratwian? ej<ft4i_j|0 amcryl 
ejOieajnmcrolcojGnjsrril ao(8So (mairolem cruosrumjucurruiTOjajlaaS (sojerrgl (ijraojcruomaninlfflS g(.n-i(ftiO(Oo ojoctyjnmj. g(m gcciccDjo 
omjA^fflffloostDnTnoloBsnejjo mnmcmeoaKsmocsi CQ)j(iB<s)fflooQ)l 
(oloBajmocrolRRS (isratwocoxs) (i3raciru°lfflQOAjnmRn1«!3 omafiasiflfflOoSij 

(TDJ. (i3W«5) SnjUSa)«51R5)l«nS n^6SBJO CT)lO6TSTro1(0l(e6)JCTDJ. 

10. fflfflciooj avi(m°] en nJjmoerDoadj fflfflnJOJOOQ)o 

ciOnjjorrotft)S. 

CQjra CQ)aJ(o°l(omof3(s«rro) scrocn gctocd cru CQjjsjjSra). 

^"lojoarfflooj ojocim«5)OjRrR5)1«RS (im(.«j)°lcQ)jfflej, njjojnadmjaej. 
mojjocirucftojjfflej. (ijrecro 63(oj ao(o°l(oa5iro)l«RS (.nJcsojcmloBajGniJoaS 
(i3Ta«j)jfflocQ)1 (imoCQ)j(iB<i5)anj§ wiesB&mmacm (STa)Qa)l«5iR5)°l(ojnT)j. 
gnm (im(.«5)°lcQ)ocQ)l(ol(iB«jnT) s°lojo«raooj (masjonro SfacorwlRsS S6,icmcmis,oa>emo (3Ta«5,1acn (STaoc/)jc^"oaoc«5)^ffl1aoaDaanmj ^o ^"^^^^^.^.j^ scul^icwi ,rxiim'\^m^co^ioaxj^oB\<ssB6miA N oujcftccujo 6Tiij(sula)j6tT)«5ifffinaa3oQ)jo (ara«5)jcsrJoaej sjrajRjacojsm 
(crmlaoSaujo cruosrumjuccrroltijganncimjo (matwiem crujiJlajmocDjas 
(i3Ta)(]ft)0(ocs«5ifroosjifl3jsl(r!)a«i)cimj njoocujafcccujo arij^jcTDj. srujraul 
ajcroejooDOjaoQ) crujrJlajmGOCDOsjnjaloBajcTDj. ganjaafcosnej 
(KacTD s°lojo«raoojlem goJles crujrJlQjciooQJaBaj cruB^c/oaoctyl 
nJoeiRrrolffllaBajcimj. 

rruosrucnjDo - njjfic^Q(.(TO)Rrra)1«j3 coioaanooj s°lojO(siaoojloa3 
crujffljnjacmro crujrJlajmayaeaj crura^c/oo crujaMdaeacimj rjosroran 
(olaBajcTDjcsojo (i3Ta«5)lam oilsnejo crurJoMsaoasajanj - 

9. ruoejoLo^atxroeococruj) otxrooDO aft)£LioJl(!J)cnjj( aj 

njjfic^Q(.rrro«jranR53 s°lojO(siaoojlaa3 orujajoJo omjiJlaj 
moMaBajomB^aoo crujaMdaaanmj nJ06TUTro1(oloB«jnDj. cmacKj 

(.C/)anla96)jnD«5)l«j3 (.gBo CrUoeOjlaBajOJOOB CirUOU}_!)«5)0C»J6n5. (i3Ta«5)l 

moasS mej«5)jGoJoaej (.WanlaBajnTxrolm oilsnejo gtrJAOtoo njo 
(iDjnDj. CDom_!)ffl6TT)1oc»jas ajmacQ) majcea 63(oj mjo&niierDssfi 
goaeaoo. rJlacTD (i3Taoj0Q)l«j3m1nmjo 63a(ostT)aas«5ifi5)l§ (isracKlam 

Ojisnejo CDJOO(I«1§ a&oadStDlaBaOo. (i3TaOJ(r!)l«j3 63(0J (]ft)o3d6tT)«51fro1m 

n^(.«5"20L«5'o rrujaMdaaocftjojoaS a&iplocDjGao w!>mow(S) CDom_j| 

aermlocajas ajmaoo) nj(ffl1mooQ)l(oaooB«1 AnMeml^otij? ssracrolasS 

63(oj eoc/)«5ifro1m ng)(.«nBioi.85)o crujcfeMaaoafejojooB cruoculaeajcsao 

(araajTlcDj cruaommosro s°lojo«raoojlaa3 ctujojoJo n^cmj am 

crulejoaBastDo. g'D ojloKostDo (ijraanlaoS crujoMdairoaco) ejoaai^j, 

aO(]Bajcim«jncDj(soJ6rrglaoi.«5)ao6TiD. ojo(iru«j)ai«rra)l«53 (s^jcromocuj 

ascQ)jo cirujaMdaojcirucrojoBagjasocDjo crujffljnJo soDcniojejoj 

cru«j)ja9agjas gnjaooJooS amcrylejoaeajnjoa? cruocDjiaej. n^rrroj (fflOBloftagenjoaej oji,oads1cQ)j6n30Ajnm ao(.(fflCQ)1(53 omoeculoeaj 

aa&oesnscTDOtij? CDomjjastDlocDjas ajmoojas nj«rilmooQ)l(o«5ifro1«j3 omj. g(_oJcftO(Oo momoLnJofcooesBglRRS (ims°loj aooloegragjas 

63(oj sowasusflm (mtSiOuoamflaA ri^(.(S)(Sflc/D6si3ag (kscqjjojoo? oruofflAtiennojjo (ffljo^slojjo33sl(0jnJOJv,fiDlcQ)jo snacujo gsneo aoffl°l(oa«5ifro crujIcftol^oilmjcsaRRS gsneoAjnmcroooSijmoj n^jCTDj 
eoojo. s°lojO(m20Qj omfit^cseGaDjm^aocfcjcTDj. nffiOio gnjoculoft) 
g1«RS mlnmjo (OanlcTOaooSijnmj. 

11. CTUocfceUnJCncrOoJcSaOCDB^nadSlafflOfflfflnDcS- 

(.a)ocruoo6rujaj^n9dsjjO aJ0«JTaoj1oj^(3Jt)Jlsnzi 
aft)(3i2imorDja)ocnj)Cn2Lcft>ffii2i6rD asnrf] 
cruDOffiCDoadj (0joJ06tT)j^e1cr0oCoJnJGj,e«j). 

(imsft>ejoJo, ciruojfic/omo, B^nadsl, (saonDo, (seosmo, sejnjo 
mo, oj^nadsl gojactyejooacftosnej cmslojaoco) c/o(0°l«)«5ifC)laa3 
oj^iauflcQjjo ffifffloijo gsneoofcjnmj. (im(.(ffl°l njjojniiraoffljas ojco 
(imnj(0(saoaDnjj(3cy(ftiaooQ) mJSSielnJo, orunj^aomo, ojloSitistDo 
^oj ojylcQJOcmjgg ciruaDOJOomo gsneoooyioBafpleTurroocoS s°lojo 
(oiEiooj (f)&s(sts)](s6 ojcojnmj. nfficmoem ganlo? eoojo. oJlnmls 
aoanoojlaaS (seosmoaa&osnejo sejoJomoaAosnejo gsneoAjnm 
(SoJOoii(ft>ooao6SBa3 oiylccDOCQ)! (i3Ta«5)laa3 ojgfi.^cQ)jo smmojjo 
msoBajomj. (oaieoaaasra) (majc/occDo (eoojo) elnmelmoGctyomloft) 
g1(B8 ffi°lojaa3 gKsSajasifrolcQjjo ojgfi.^cQ)jo elnnelnT)(.nj(ft>0(06gB 
glejocfcjmnj nffionoem. iJlej (scsaomlAglejOoftiag (ijrajaajg 
CQ)l«KSm1anDnT)(SoJoaej cims83ejojao(.(WCQ)1«RS«5iR5)acTD ^"lojlAgjas 
(SoJOoademo msnmjaAosnelfflloBajnDj. iJlej (scQ)omlAg1«KS oJAtil 
CQ)jas ajgcsDlRRSmlamomoGrJoaej (ijrajCruoBfinlcscEDOsjAjslcQ) 
(irunjfiaomoacftosnej cruoeojloeajmoj. iJlej (scQ)om1(ft>g1«Ri aojrujj 
6SBC/3 aj(B)ejocQ)OJCQ)1aej(Snjoaej (ijrajCruoMnlcscsDosjifljjslcQ) (smo§o 
aa&osnejsnanm oruoeojloBajmnj. aoj iJlej (soc»omlAg1«RS amj 
oadjjffllejjo a^coegraglejjocsojoaej (imnmeAiienno aa&osnejo sej 
ojomoaa&osnejo oruogojloBajmnj. iJlej (sca)omlAg1«nS oj^caaiej I <s> N Ajnmj. s°lojO(oiEiooj (macA (fti^BH6SBa3«6)mj(im(06TDfflocQ)1 (ijraoj 
CQ)jos a£iej6ST30g (i3ramjeojl(e€)jnD«n1mjGOJ6nil gCnJAOoo oJlel 
nmesBgocQ) (sejoAegBglRKSisajsl cnamoOiiJtrwRnjoAosne esmol 

mjCSODnilo 636)CTDnT> (.A B 051(5)1 RSS mOmOOOffllffleSBOg (5)JS(3^ 
CQ)0CQ)1 (imj°lift>(Ol^JOA06n3l(OloB«jmOJ. 

croo6tucru)o - ^(wloo? momoscoJOCDlcftglfflgceeijsl (tojscS^csdo 
CQ)jgg cnamocoamo ogjorojoAosnej cimoeojloB«jmoj? ganl 
ocDf^ol ojlojfflloBajnmj - 

12. cniDjejocnl croj<ftadao6nDl enjnDjrol qq^cu 
(OJoJogtdI sgoD^I cruja)j6)6)6tT)(8nj^e6TT)o«j)1. 

(.aft)l0Q)OOTJfflffl6rO(OO«512OT2fflffl6rOOmj SCOoadOo 
CrUoffiCQJOOTffiaDCrojCOoJecOo/njl ra^o93s§. 

S°lOJ0«JI20OJJ «5)nDO«j3 6)rLj^6)rij§ a&^BElSSfigJOS CrUoCrUaBSO 

(oegBgoejjo srujfiDl, aciocru, gin3loQ)6st3a3 ganjGnJooej njersuej 
(S)6SB(A n^molojcsDjos cruffljraooQ) (ojojfflOAjnm uadAanmsfladi 

CD^BiaSSlBgOejJO (r!)Jd9(Wa0(n)l(0l(]B6)JCTD«5)Jife0ffl6tT)o (StdnDCfS), 00(5) 

ajcinejooQ) cojemesrBC/SaBej ojc/o1ej«5)aocQ)l (israGCDcftaGCDoSio c/Dffl°l 
fflssiBog (.nJOoJlaeejnmj. (i3Ta«5)O0Q)(d) c/offllfflccrroloo? CDfiaasBiraglRj? 
(staonaroccujo aacrooujo eoojl^1§ ana (ojojaocoflffllaBajmo momo 
(.nj(]ft)O(O6SBg1ejj0jgg cmnjejojjo crujaMdaojjaooQ) ojojssfiog 
(ru/lcftfflloBajmoj. crujooo (i95«lfflaomj(imv,(S)caooQ)l elmnelcTDGCCDO 
mlAg1«53 SfEio (n)/lo95(o1(e€)jtTDj. n^rmoRsS gLnJa^o^o sciaoa 
sj(iB«jnDRn1«j3 g(ffl (iruj«J)(.as)nao(DO0Q)l(olce€)jnTnej. (isracrolcDooS 
crussiejnjojjo A^aasstBgjo ssraciDjcrutol^ (i3Ta«5)0«5)j GODOCDlcftgltij? 
^(kIocd 6njciruyirijl(e6)jcm«nj mooocoo (majAjnmj. ssraGgnDo ajoBnj 
oeroro) njocsacmjfflmo&jnmj, (TORnjeOTnocDla&aS G(3aoloB«jcTD«5)jo 
(maQganaanroanroocTDCsyosrn. ssraoj^ g'D fflancim_j|6sr3ag ojgoto 
mnmocQ)! (.Wanl^lffllaBftjnmj. ^oJlos afc^fflassragjas cruocruaBso 
(omoao (.(]ft)1cQ)oa)j6tT)o n^rmoeftjcimj. n^ejo (TORnjsBiogjGscojo 

CrUfflJGOCQ) fflJoJEOcftjmn C/Dffl°l(06)«yt?5) a&OStDJiflj, (.C/DOjl(]B6)J(ft> aj«5) 

ejocQ) c/Dd9(0)lifegj«s moao (arajSJiacnjemo n^moocftjnmj. ^oj 
oajos ciruo6njciru)«5ifroo(53 s°1ojo8ji20oj1<53 aimnjeojlaeajnT) caraan 
OS), 00«j), <i3ra)Cirud9(ro1 ajanejoosDOJOKjas moao crujcojemo n^mnj 
aoAjnmj. 

cnjoetucnjuo - (sramorala&oejoajRjxsS mlejmlnmjojffljcim g'D sm 
CDffl(O6TDffljoj0o<fejfm srumjuanroltijSmlnDjo gsoilJcdo (.nJOoJlaeej 
(TDRnlmjgg goJOCQJo nfficmoem? ^mlam ojloifflloBajcTDj. 

13. OTaciooraj(CDfn5)o ofceJlejcru^CKsaDji 
oj1(/DJ6)6)croj)<ft)0 oj(o1anjn93s1(roo(0o 

njj(3c^0(.aro«5ifro1«j3 ocuootwoffljcinroom ^°\cuo(smoaitodi momo 
csoQ)om1(ft)(sgosjo cruosrumjuorijsjraTTOjcTDOjmooQ)! nJoetcTTOlffllaeaj 
cimjcsojo 0Q)Offl(S)O(ojnsro)a3 (manroffljjOEflffljoJCinrolcoS amjoii^Jiffljas 
an^(3CQ)8>jnjiaO(ft)jnm a)jafi(i»l«j3 (mnltwIoiij^joSiOcajo cmacroj 
csrjoaej mlfflOa&offlffljoJcsanroosjifljjsloQ) Gejoa&o ajipjojoS ojJjOojI .K ^1(ol(]B6)j<fe(i»jo Onj^jcTDjsojo (r!)o«(S)O(0jRrra)m (srajfllocajanfror 
alejo«5)lfflla96)jrmj(sojo (maanoco)®) cojoeanonm gejnjccrrol, oJlmo 
c/Do, ojv,(sul(jftiadCQ)o aj«5)ejooQ) ojla&ooesragowS cru^ryLoo c/ojmj, 
moocalffllaBajnDjGOJO crurao ngcftfflcrumooQjlffllaBftjnDjcsojo woamo 
(ojRTRnaB n^ejo csejOcfcegracsgcsDjo cru^nadsl^lg ojlojlcDojoJsstB 
g1«j3 (.nj«5)_j|(fiiadOnjsj<fi)CQ)jo g'D csejOcftftasTO) ajyjajaS n^ejoeo 
c/)«5iro)jm1nmjo aiejoojo OnJCffitwIffllaBsjcftccujo anj^jcmjGOJO ng^A 
0O(.«5)mjo cru(3(^ocDOfflmjo crufirycroasanlaomjo n^ejoccrrolomcsDjo 
e«)1<e6)jrmojmjo cruficsc^aDjfflmjaocQ) cara) nj(0|.6njaci njjtojGniio 
(crroaom caraoleiRrrojOifljOsni ^no s°1ojo«ji20oj n^fflnmGnmayaBsj 
aocQ)1 n^ejo 6njmjum6st3g1«j3m1nmjo (toIa^jo (saoiijmo (.nJOoil 

ca)o6nJcru)o - gml goJcruonnooaocQ)! ajefegls^ njosrorgflgjgg 
(ftoffl^ssfiog 63nDja95jsl oj^o&«5)eiO(06)la(06)O6nij njamomm inJOr^dSn 
(&&]S363 goJOCQ)6)«5ifro ajlojfflloBajcimj. 

14. eooJLOTOonjjfflrolrLUOsiJjjo eoojoeooiafcfflo c/olruo. 

<ft,ejoax)(3aidft)(0o gscuo gcq) ojlGjanJcicj) 

SonjcTucrociojo. 

(i3W) oj(0|.6TiJara ojfflQffloojffla? (i3ra)(.a(5CQ)(Onn1(S)a3 (i3ra«5)OCQ)(d) 
ao(o°l(0(0nn1(0)a3 (ijrajAjnmj. (ijrecKjffinJoaej scoccrrolao? goSry 
coTwIccDjo (iruonnofflojjo ms«5iR5)jcTDOjmjo ojarilmooj AejAGgcojjo 
(im^oMsl^ojmjfflOAjnmj. ^egBamocsaoaaeacEDOoeTDSftnejjo AejjjO 
6TDCiruj(0jnjmjo (i3W)mn3ffl(i»mjffloaa (ma) nJcoGiaaojfflam iuaau, 
s<&(S)\, G(.nJiaeoojo gojcmora? (.WonlflSajojoaS Asplcojjnmj. 
CQ)oa(0)O(0j omjotijjrrfS nJoacsBoimocQ) wi) njocsaaojfflam oraol 
CQJjnmjsojo (ijraojoS ao(0°l(0(s«5ifroosjgg anaoS enimjuaonro 
o^anDGnT)CQ)(iB«ji20CQ)l gcsoJoSitfloBajmoj. wimowm g'D omoomo 
(OiLj(.ift)tsTO)1(B3m1nmjo o^anD(snT)CQ)oB«jfflocQ)l (SfflOiJloB«arysj(TDj. 
g^D (0ciDciru_!|O lamorulejOoBen lamjoiijjcS ASplcEDjnDrtnjo gojcd 

C51R5)1(S3 nJfflffl CimanV,raCQ)mjo nJOEBCCUOejJOJJO nJ(0a(S(.nJIZnCQ)JO 

cm^ryaBoMnlfflomjo om^ryocoocomjo omfiGcy crojfflmjaoco) wi) ojo 
ffloamoojlam (iswolctyjnTilRnmjo (.nJOojloBajnmanlmjo ojj>(.a)(oocQ)l 
CC/D(3U(scQ)osjo eo&(roleooj(s«5ifroosjo (ijracsgaDasTTOlaa? (ijrajtoocDm 

CQ)1(S3 OJJ>0oJV,(5)(00CQ)l(Dl(e€)6mo. 1. crojeoojsmeaft) te^oiecojo ojanroH 

ofcOQJo (OLQOffiCDJ) nJ(0ll2Jnnj(mOCinO§ 

gD'D scocoiRKlarrfS Aoosnoo orujoeoojlAfflocQXffloaeTDnm 

^^ o 

og)(.«nGca)o (i3Taigj(ft>a3 nJoawro1(ol(iB«jfmj. njao&asmasBQlaH 
CQ)oa(S)O(0j (irujoeoojlAfflocQ) aDdB<m1cQ)j6n30CQ)l(ol(iB6)jnDj. (maunl 
CQ)1(53 g^D scncmrolao? AooenDaoAjanj. aojiJlejaS nJocoijoDRS) 
Aoejaosm gij KcnasTiBlaSao AOfflsmfflOAjmoaannmoeno. ng)rrroj 
aAoaenenmoo? 630(sao(s«)o AoejegBglejjo aimJcrojcoRnaooQ) I ■<ii> C/Dd9(ro1 (.nJASaOCQ)l6)aB6)O6n5l(0la96)jnmj. n^CTDORRS 6)aOJffi«Tffi)0m1 

aft)^ (.ei26Bt3gl«j3 (i3Ta(]ft)6)ry§l«)l(j96)jnmj. (ijra«j)1a)0853 ^aiSi<6ei gno 
scoccrroloa? ojocruRnojla&aocQ) afcofflenno caraolcEDjojoaB a&iplccDj 
CTDlej. ojocruRnojccrrolfflS g(d) njoasflaimjo om^ajc/DoMnlaomj 
aocQ) nJocsacmjcoaoS aanlacroonmcoJOa&jnDj. scoccrrolaoS oJlrJl 

(.(TOiaOCQ) (OrUm (]ft)6TBJO rjlowl^jo (]ft)S>l61Rrro)0(i53 (i3TaQ§an«51frol6)a3 

SaDRnjo (.njcftsaocfcjo. (srd<sqnr>o (ftoejesraoSoBajo crujeoojo 

fllAgOCQ) n^eJO (]ft)0(0StT)6gT3C/3(]B6)JO (i3TaCDlnJRnl0Q)O6ro. (i3Ta(S§nno 

anplcQJOOQfl g'D ciruociruo(0rij(.(]ft)0 cftOoBaonjsjajCQjjo Onj^jnmj. 
g^D fflonomjjo amcirulejoaBsn gno rLj(.(]ft)RrR5)l«j3m1nmjo (saonjmo 
csmsjnD«5)lmj(soj6Trgl (sasqnnaims) c/otostDo (.njoojlasftermo. 

2. GCQJonooj^cTOo cn]<m^i2i]so nDl cru(8ojo 
ffi«TO)§ aft)OejcfcO(iejo OTj6TT)°lcru(8fyoj1f3j|g 
<s«5)a(T)crol(!J)o da)(3ffl2 nilrutSrarrocKro clD 
oj^mjnjcsco eso/ciolejeiJOODl aJlnmjjo. 

CQ)oa(0)O(0j scocTDloQjnrooojjo scnraocDOfflOjjo (i3W)0Q) ojoso 

cniDcftglejjo oj_!)OojRn0OCQ)l(O(]96)jnDjcsojo 0Q)o«(O)O(ojRrra)a3 a&oej 
(crrolooJaajo aanocfcoejmooQjlffllaBsjnmjQOJO (i3Ta(KO0Q)(d) oq)o«(0)o 
(ojonroaS ©erroocDcrujffljnjmjo rulnaocDCDjo nJoaoRjiaoojjo 
crujan^anrojo aruQcruRn Gloj^JiCnjeTDesragoRRS mlanjjCruonicDjo 
(3ra)OQ)l(o1(i9«jnmjoj(sojo n^ejo wjemssiragjo oooasnoffljcsTwaaS 
ciruj(0jnjej«5)Ojjo eermomcujaocsDlffllaBajnmjcsojo auoaanoojRjxKa? 
crufflcruRj) (.srunCioenoaDGanrocmjo mnmocQjolsrsTmloleeejnmjGOJO 
s3iraGgan«5ifroo«j3«5ifroacTD msonroarysjmo g'D sw^j dJUB^o cdIoq) 
anjj^c^AaocQJlccifroanD rLjejl^joAosnslfflloBajnDj. ssracsgano 
nj^LQjl, sejo, cs«5)S(im, ojocQjj, (ijr&icftoaoo nfffOrA rjersuQanoej 
«5)6si3gjas(ii2(B3 (SfflstDo CDSccifrolaceeosni gojaoca (roonfroossiragjas 
•BiO(a\^esBui (.rJOj(3c5iR5)l(]96)jmn«jnmjgg a0(j9<ro1(.njflomo arUcdJCKj 
(.rJOJcScmrolryl^jOoftiOsnslfflliBajnmj. (stdaqnDamfladi c/Ddsanlsocuo 
sjAjslcQ)ejoa«n ^cuw<&e> 63ctdjo arij^jojoa? cruoculaBajmnl 
ej. ^'D (OonomjjO amcirulejOoB«ncQ)l§ amjniijjaB crufiryoooBfinlao 
CDOCQ) cara) njocsac/ojaam gojco^jdeanaoco) eoojcsccrroosja&jsl nJlorol 

(lB6)StDo. 

3. fi5)(rodft)(3i2ia <)ft)^«j)Jo nj1cDnoj(3finTOjj ejoo) 
cru«5)roni)jcruj| anccmmjcD oa)ai2«j)j( G<s)ocno 

aft)OKeJCr) 6)6)iJnJO«JTaC026)ffl6rOCMJ (rUJ<6^6)6)l2§. K ojocQ)j, (i3ra)(]ft)0aoo gno o5)§j (.nJ(]^5^,(^y)l(Slira6SRa3 gojocQiejo 
cmrolmjo njjocsa winDcns), mam, (i3W)Cirud9(ro1 ajsnejocml wi)(!w 
(ruosmcnjuloftigocQ) omjA^ia cnjemegracsgosjoftijsl K°lojO(oiao 
ojlom 6TiJcnjuonjsjrora)1cQ)l§ g'D soxmrolom om^oMsl^j <^ctdj 
fflmqnilejo<fi6)6TT)o. g'D (osnsj oj^ernmo&gjascQjjo (mo(sin^ai\^o 
63nT)j«!)onmcQ)OifejnT)j. 

croosaicruDo - g'D Oanomjjesraag lamorulejOcfialccDlg omocuifljaS 
ng)rra)jOiij(g)6TDo ofljcmj njoccujcmj. 

4. (3T&)fflej( <ft)(3i2iffl06rDl OTjerDocnJlanocnl 
eoojooomj cru(8cyon? rulrDnecoJoscomra cq)§ 

dft)(3i2iffl<ftiadffiOQ) CQ)o«j)1 cru(!J)(!J)j(i(roo/rDj(§. 

CQ)oo«5)0(oj (ftifiaiacscQJomI omanjo, (osom, (ffliaom n^cTD°l cnjenn 
6gi3go«j3 ojjjnjffliaooQ) (warrS oialenoo, wi)iuaao, nj(Dl«y)cniQl«jn 
gojcffi(iB«mj(ft)jejQ0CQ)1 oSificorwojjjcfefieiaesBag (i3ra)(0oel^1§ wicu 
(scQ)CQ)jo (ffloo? n5)ejoojlcDC5iR5)lejjffljgg (iswanaw, mmm, wi)(TO<Bm'] 

fflJ«5)ejOCQ) eOOjegBGgCQJJO (iSW) nJ(0(.6Tllaffl nJ(0GfflC/0J(0m1«Ri(SO 

(irufflfif^l^oejjo (ijr&i (irui2firijsm«5Ti»0853 0% a)(3ei26ST3(sgosj(ft>j 
slcQ)jgg (imocjU(ft>aa3 oruostiianjDo (maaKsaDoadloBajmolejocorwRnj 
A0(06TDo (maoj (ijraojmj nflejo masSoSijcmlej. gtnJcftooo (ijraoj 
CQ)jos (ijraeoojo gsnBOa&jnmcrolmj QjaSrJoco)! o^ji^jOnjglgjgg 
(iruerajlanssBgocQ) (ftcSmacnjocroaeejooesiegjes gnajejmoc/oo cruoe 
oj1(iB«jctdj. g(.fiJAO(Do (ft)(3i2izi6gBgjas moooo cruoenjloeajmocroj 
oSiOfflstDo (ijraojnS (ijracrolcsojcflo nJoiaoanaoojlocT) (.oJOojIoBajcTDj. 
ofOrrrojaifeoasnenDotij? ojooruRnojasTwlffiS gi) ^"lojoamooj soju 
(ffl(fflj(imi2j80CQ)6gBg1«RS rnlomjo omtSryLaoglnmajjo (iswcojcsojoaej 
(ijracruocDOfflsrnojjfflAjnmj. (i3Taoj(scQ)osjifejslcQ)jgg ^(fflloo? 
enimjuo winDcns), mmm, ojanejocojoj aj&jajsrrgocmlgjggcroognn. 
orujoeoojlAaoocalgjgganej. 

ca)o6nJcru)o - a&olaacsoQJOcoaRrra) oj^strTl^li gml gojocrumocoj 
nJBOCQ) (osneoaacinro omocjucioaoQ) oj^enriloBajcTDj. 

5. cardials cro crooccQ)oa)cio1i2i1«rro)ffinr)(n)j8 
nj(Dcruc(ro°lc63oejo Odfesejo/oJl ra^n33s§ 
«5)o ojIoojcojoJo eoje](roffi°lajDj^o 

ffiraruo crujajlraTTOcruLD ajojocrujj ojj(3ryo. 

crufflcruRn scncsrolaoJccDjo (israjfllAocoemmjo omfifyaooBfinl 
aomjaocQ) 0% njocaoojoo? i.®)1(ft)0ej6gBaB<e6)jo cimfic^Lao (i3ra«5)°l fij(0(saaDj(oaS«5)anm anao? aDoB<ro1ej(waocQ) ajej(.nj(ft)i«y)1cQ)0(53 (wmoc&jnmj. (gra(i§nf)«5ifw1(s3 oftioejcnrrolcsoSanocQ) cojoacroocoj cera rjaajciruDjej aanoej«5)l(ft>gjas (OrumocfccSaao m1(3fyanl^1§ 
(araojacQ) mlaTaftiail^j rj1nm°lsj soDtKtwjssiBcsgosjcftjsl 
csrLj(fflCDO(w«j)jarora) cn)oOQ>j<e<!y)ao<e6)lcQ)l§ momo(0jnJ6si3glR53 
(3ramjeajcsoQ)ocoj>aocQ) ojlajl(.85) (.rJnJsmjatiSTS) cru^nadsl^j. (sracKO 
(n)(S) (araojlraj). njjemjjOjjo rjoojojjo ajsIco cruaajlanAcSaa 
ciruocirU(]B6)0(0o, cruanjo fflscru (oacru n^cmT ajnmj cojemsstac/S. 
(ftoejo, amcru, srujraul, (sraana&offlo, nj^LOjl, sejo, cs«j)scru, egBgjo gej. ejtroo&oejojjo eoojIoSiOejojjo (macsgnnnsranaa? 
b^oMs1cq)1«rS oj(3«jro)aom(ft>oejo (roanmctyoAjmoj. (israsgnDo njanl 
mooj (ft>ej(ft>g1«RS(T)lnT)jo (Onnlanmoctylijo (sejO(ft>Grora)osj 
om^fymo (imo6Tij(njU(Onfi1(romocQ)1(ojcTDl§jo i.rj(ft>^(sil(S0Q)osjifl3jsl 

S°l0jaCD rTDo(S0Q)OSlfijl(iB«jnT) (ft>0(06TT)C5iro)lao3CQ)JO (ft>0(06TDmO 
AJCTDJ. goB«0(0^0 g^D (0 nD (irUJj a C51R5) (iSW Ol aTSTTOl (Ol oBfi) J (TD 

ffisrroomloSigocQ) anDoamooBac/aaiyl oSiOerDarysjcTDj. (isw) ojocsa N I <s> aojfflo? (fflocTD n^ee3fflOL«5)Ciru«5)j«5)l«6) GCQJOwjjmooftijnDj. (ijracsg 
nDoasTTO (ijracsmjnidl^j ffloj (3ja«)acQ)65Rjo (Snjoeoftisne. (i3W)Ojao^ 
eflej. (iswQgano meajas nn^flaycsrwIfflSasTTOOCTD (niolcKlanj^j 
nmj. goBaoffljjO B^fusaoco)! ojlaojoml^lg nffiOio (.nJAOoegBglejj 
ffljgg (ojoJo cofflloBajnmojajmjo scncmrolaa? (ojoJcmrolRRi (.nJAS 
i200Q)l§jggojmjo cimflc^ocDOfflmjo omfiajaoaSfinliaomjo oJocksg 
ojmjo mrd)Wi oJoefflc/ojcoarrfS gojoomm msonrol (macsgnnacmro 
(.nJOojloBaenno. 

cruosaicnjuo - gml ffisnnomGcoiocoojnjQoca) ffljcnooQaccrro omoco 
macQ) ojlojfflloBajmnj. 

6. cru oj^dfti9ddft)Oejoaft,^«5)lel§ r^aoiofGcn^o 
OQ)cnjiaoro) Ln-i"-i6i^§ oJ(onoj(3(ore)(s«5)/oQ)o 
aD(3i2iaoojnr)o oJOoJoojgo eecoooo 
ffi6nj)o«5)Joa5iaciruDmi2i^(roo rulaojuDoizio. 

0Q)oa«no(oj«5ifroarf3 (!saaj\am\, c/Odsanlaajos (.njeoojnsrrooRRS 

^^D (.nJnJ6T5U(OJnJ0Oa95jnm (TUoClTUOfflo m\(OCfB)«>o a&OSSlBlOaBftOSnsl 

(olaBejnmjGOJO (sO) rj(oao«5i20oj g'D cruocruotoaocftjcim cu^(&&io, 
(ftoejo, (i3Ta)(]ft)^«5)l gojc!»a<e6)ejoo <ma85)1«5)mjo elcimmjo cmajAj 
CTDj. (i3Ta«5)0(r!)(d) (i3Ta(s§aDo (.nJoJsrsuGonroosj cru(3(^LQ0 cruosrucru) 
(Oanl«5)CQjo cftoejcsnstTOCSrijoejjo (.cocrulaBsjnmojmjo orassjcsnjoaej 
(i3Ta)a950(0(0anl«j)mjo <ijra)aft)jnmj. n^nmlffljrmoejjo asaaqnno 
CD^fflaacinro ojgficsrwjnDOjmjo nJOrjacorw CDaolrylaeajcimaimjo 
n^ejo an^c/Djffl^63r3gj(ssoQ)jo (aracDlnJCTOloQjjo crufflcru«j)sa)nstTOl 
csaSoQjjo (i3Ta)CDOfflOjj0O(]ft)jcimj. gno cirunijj(36TinaooQ) ojIc/djo (masg ^ (]B6)oa5(S(.w)nMomoocal aoocojo gej. ssTacsgano (siacTD g'D S' 
(crrolao? crufiry(S(.c/Dn3doi2iocQ) aiOfflsmmoa&jnmj. (maagano crucSry 

(OJnJ(S«51froOSJifeJSlCQ)OJCDOOQ)lffljnTn§JO n^ ejO (51(5)1 «j3m1nD Jo 

cru^ryLoo GOJol§jcT)l«j3iBajcTDj. 

8. CID (!J)Cn)J( oft)0(OJ(0 tft)ffl6rDo iJ OjIrajjSCTO 

en «j)«5n}ffi(MJoej((jDldft>(mj ra^oojjScro. 

oJ(OOCrUJ( C/0<i&(S)l(3oj1Ojl6)ffl(JDOJ LWOJCQJffirtJ) 

rrojoeooj1<ft>°lffi€ro)ocio6TueJCdft)ncQ)o aj. 

SlaJlAagGriJOaej (iSW) oJ(0(.6TlJaCl nJ(0ffl0(SlE10Ojlm (ft>O(0^(fi)O 

(06TD6sr3a5 - aD(o°l(oojjo ^(.(BlcEDesragjo - gej (isracroocoxd) (ijraGg 
nDnstroltsS (SflancmrolrriScsocQjjo ^(.n3lcQ)6SBgj(sscQ)jo aesasBiA 
gej. (israsgano g(.n3lcQ)6sr3a5 Ajsoacroananm n^ejo gtrralctDesra 
glejjo CoJOj^cmromo mscorwjnmj. (maGgnrxsasTTOaeaoc/S ojeilctDOj 
moccujo cirufflommocQ)jo qooojo oSiOeTDaf^sjnTilej. ojoomcrooj 

(51(5)1(53 <i31O(Sl3an(51(5)1(53ci0l(TDJO el(TDfflO(r!)1 CQ)0a(S)0(TDJO (fflaCTD 

CQ)1ej. (isw) oj(O(S0c/oj(oao(3 ffisrooroo, eniejo, (.(ftncQ)O(0jnJcruj(0jnj 
ej(5)fflocQ) Bl(uj>aod9(ro1 ^oj CT)omocoJAOffl65rag1(53 (SAofSosaarijsj 

(TIDJ. 

9. 00 (!J)mjj( s^ami]<m nJ(!J)1(ocru(ro1 ssjocscft. 
en (3aJC/ol(n)o aacncu ru (ocnjjj oJleBcoo 

CTU<iftiO(06TDo <&)(06TT)OCJD1oJOCJ01c2oJO 

en ajorroj( S:,umS]&^cn]<s)o en aJocDloJs. 
sco(5i(5in(53 nj(0i2O(Biao(ijlafK3 cirujoizricQ)ocQ)1§ (ijr&iffljo gej. ana(5i(5)(5i(5)acTT) (i3i(a)(.(/o!r!)1^1(ol(]9aj(inDj. (i3io(sgan(5i(5nn(3ao avcsm o^ejoo (i3ra(S(3nn(5i(5)1afT3 raocrunzioffljo (scruojofccraoffljo (majafejcnoj. 

wiaqorxsmnadi (macDloSiOffllccuoctDjo - (i3ra(s§an(5i(5)lafi(3 amasi 
eaemo (DS(5i(5)jmooj(T)0(D)jo - (i3ra)(oj(2flej. ng)ejoo wiaqon 
(5i(5)1an(3 (i3ra)S6r5)CQ)jo (S(.oJ(06tdcq)Jo (israGDjoruol^jaAosns rnnaq 

nD(51(5)1a(l(3 m1CQ)(.n(5)6TD(51(5)1«j3 AtPlCfflJCTDJ. WidqnTXBWAm 

CQ)oa(S)O(0j iJlaJDQjlcsaooadesragjo gej; og)(T5)jaifeoa6n5CTDO(53 

(macJIJoDo (rufi(^(.(5) aJ(0lrJjfi6TDm0AJCTDJ. (T)1(00(ft>0(0CQJO (i3Ta(5)J 

(Snjoaej nJOffloSiOfflsmmjo, oftooeiDegBgjas Aooenrxujo, ng)eJ0 

(i3rafT5)8(ft>(06TD6gBgJ(3S(!Q)JO g(.(lBlOQ)6gBgJ(SSCQ)JO (i3TaCDlo^OO(T)(Sra 
(U(5)Qa)jaSCQ)JO (i3raCDloJ(5nCQ)JO e(06TD0U}1(ft)0{0lCQ)JO (i3ra)AJ(TDJ. 
g^D nJ(0|.6TlJaCl nJ(0(SaaOJ(Or(1 CQ)Oa(fflO(0J S(D(ft>mjffllej. ^(SIJnDo 

(i3T8sriao(ujo cirumo(5)(T)jo (ijrajAjnnoj. 

10. oocnjcoofojcnoe ^ni (rofrrojelg (.n-i^ocD6>6>s§ anjJ(§ocu 
(2(5)0 (sraru n^cfeg (ruJoi20(U^G6noo(m. 02)0(53 (5)a(TD gO^jml&iaBajnnDJ. (i31(a)n(5)(0JjO(2l(D)OCQ)1 (310(J(3nDo 

(DBHjas on^flouesraglejjo gsnf. g(.nj(]ft)0(Oo (i3io(S(3ana(5i(5) ssraol 
6i(5ra)1§ e€r5)0(D(SQa)oc/)1aft)(;3 (i3ioa^(5)cruj(ojrJCQOCQ) (grS) 
nJ(O(S0C/DJ(Oam (.nJOoJlaeajonDj. 

Cnjo6nJ(TU)Q - (JStd)a^6)(!m> (i31O(5U^O0Q)(5)(ST5)1(58 CB)0a«5)0(0J(51(5)(0jaS 

(ii(36tT)(Do (iimn1(ojmnj(sojo (stdcuA CDjjOroo ojs'layoccul njamoasmo 
ojlam (.rj(5)jj(]ftiadaO(]Ba1(r!) aano(5i20aBa(/3 n^mnj njoouarijsjomj. 

7. (rom°laoj(006TT)Oo oj{0i2o a(inr)c/oj(Oo 

(0)0 (S(3nj{i5)0(nOo oJOGIo aJ 6)6)raCII(!5)o. 
oJ(!5)1o oJ(!J)1cnOo oJ(0l2o oJ(OCTU(roO(3 

culraoia Gscuo sicus<DUbaf\(\D^o. 

(SO) nJ(0(.6njaCl nJJ(0J(SnilO(5T5)eifT3 n^EJO g'DaBJ(0(120(0jaSCQ)JO 
(Sej0(]ft)nJ0ej(fi)(120(0jaSCQ)JO BIoDOCDOOQ) (S(06tT)OCDla950(OlOQ)OifeJ(TDJ. 

(i3io«5)0(r!)(5) (israojaoejoo (mexsijarxsTsTlnnDCDTmffloayll (.nJoJ6Taja(5i(5) 

(§(0l^ja(]ft)O6n5l(Cn(]Baj(TDJ. (StdaqnDo n^eJO (Sfl(ll(5)aft)gJ(SSCQ)JO rJ(0 

ao(oocDjjmO(fi5jmoj. og)ejo nj(5)1<ft>gj(sscQ)jo (oaiadajfiaoffljascQjjo 

nJ(0(2oJ(5)1(r!)JO (i31O(5)J(SnJ0aej n^&IO (.6njnffl06ni(\D6m3gJ(SSCQ)JO 

crujoffllaajo (i3i(a)(]ft)j(TDj. cru«5)j(5)1(]Baarijsj(iion(3 awoin^mio (.nJoSiO 
cfocrujffljnjrnjo nj(0(2(SflOj(DjfflO(r!) (std) nj(0(20(5fflO(iila(r) (Dea 

agejOo n^ej0(5T5)1ejjeiJoJ(0lCQ)0(r!)1 (i3100lCQ)J(TDJ. (i310(S(3an(S(51(5) cro(3cno raa)or3C6njniaooJj(Cn)o. 

nffiinJ&OOlo iJlej(T5)1 (5)(TDO(53 (.rJa&SQOoBaariJg (5)(l(5)JS0ej 
6gBgO(53 CrUJODo (i3ra)iii30ral(5)Q0(D)1(0l(iB6)J(TDJOJ(Sf!J0 (i3ra(5(5)(.oJ(ft)0(0o 
o^<fe(SraOJ(D0CQ) oJ(OI2oJJ(OJoadnJ(0(Sl2(/5J(On(3 (5)aO(3 (n)J(OJnJ(§J(5)l20 
CO), ffljeU^OJJO BldlJjOJJO Wi)W, (i3rarJl(l(5)J>C(B(lB<5)1CQ)Cl(53 geinJ(TD 
I20CQ) (i3W(Dn5)6gT3gOCQ) AO(0^6gi3g1(53iBajSl Cn)J0e0(ljlAl20CQ)1 
(51(5)a(TD Cn)JCQ)o (i3ra)iii30Bl(5)l20oB6)1a(ll^ja(]ft)06n(3l(Ol(iB6)J(TDJ. 
(5)(53cSaO(06TD (51(5) 0(53 (5ej0AS°lOjlA(/3(l9a (i3Ta(S(3aDa(51(5) rafiC/Dlifi6)J N I ■<s>= ojooB cruoailaBajnTilej. cirufirycro(S<rol0omjo crufiryocDOfflaocQ) (SO) g'D ojliij\«5)fflO(n) scoccrmlam om^nadsl^lg nfl)ejo s°loj(imaj K njfflfflORnaooj macmi&weioo (graeulejanrolGoBocajo njoaotaooojej 

(KfflOCQ) «J)6)a3 nJ(0(.6njaClCrUJ(OJoJ«51frolR53 (.nJ«nloMdl(]96)a§. 

11. ogCSaftiO ffif3aJ3 cru{8cyeje«j)n9dj oijobs 
(ro(3ryajj|0oj°l cro(3ojej«J)orro)(oo(!JTao. 
<)ft)(3i2ifflO(jDj)afti9d§ (ru{3ojej(roocu1njocro§ 
cruoaftiad'l (2aJ(!J)0 saft)nj(iejo cnlcScojetDCMJ. 

aaojnjaocftjcim cojoDAgltijS 63gl6iRrro)jojcruloB«jcimj. (iSTasgano 
cirufi(^oj_j|OrJloQ)jo n^ejo s°lojl(]ft)gj(ssoQ)jo (i3ranfro(o_j,oaloQ)ocQ) rj(0 
0o«jiaoojjo ssirajAjnDj. (masgono (koctd n^ejo a&alBEiesrBgj 

CSSOQJJO (i3T3CDlo33oO«5)OOJJO (iJTaOJCffiaBS) (]ft)«lBiaOmj(lf\}^(S)63T3gOCQ) 

rLQejssiraag mRRSa&jnmojmjo cruiacruRj) slafloftigjas CDlojorru 
(mnomojjo (i3ra)(.cracQ)Ojjo (israja&jnmj. ssracrojGnJoaej (stdaqnDo 
(roacTD n^ejoccrrolaoBocujo cruocaaflocDjo c/DjeoaojeoSicSaaesfiag 
(fterrgjaifljOsnslffllaBajnDOjmjo nj(Offl(Snj«5)mociruj(ojnjmjo (Stdsul 
ejroTTOlmjo aaiuanmjiaanro (.njraomo anj^jnmaimjo crufiryLoo 
oJlc/Djraumjo (3ira«5)O0Q)(d) CDlciruowmjo (.nJO(]ft)V,(wlAa)6rD6st3c/3rLU 
aBa«5)°lRj)mjaO(]ft)jnT)j. 

12. oQSoftiO OJOOl CDno^t.<ift>'lCQ)06rD0o CTUnDJ CDO- 
<SI2l<ft>o 6nj°ISo GTUoDJCJUO OQ) dft)(S(00«J)1. 

(OiaoaracruDo eooj/onjojcrojioro)! aD°l(oo- 
crueconadoo crusuo ooooojcoto GciococsconadOo. 

CQ)oa(fflonm ojIc/ojtjuGiijanmoorujffljnjfflocQ) oji2G(oaojfflaa3 
caraoooo orajcojcrojcfcofflsmo aio(iru«j)Oj«5ifro1«53 m1nad(.(]ft)1(i»ao(oloQ)l 
(fiajnmjsojo (massiraamoQjjgg (mamarossiBgooQ) slojosjiaoaBagjas 
(i»oa(B)O(0j(5TU)a3 mlocDnfrooajjo Si&amnDeimB6)§ CDRRSa&jcTDOjmj 

0OCQ)l«)1(e€)jnmj(SOJO OOJOatWOOJCmTOa? na<fi5(.nJ(ft>^«jn(0JnJQOCQ) 

6nj°lffia«5ifw (isracsmAo (.nJa&offlegraglRj? ciru^n3dsl^1| g'D oJlnjI 
(.(TOScnajraTlaaB (ojnJccrrolcijS (i3Ta)(i9a1«5ifro°l(3c5ifO)jGOJO nD^racocmnl 
(TOCDOOQ) (SO) rj(O0aodB(ro1iaocDOOQ) rJOGiaaojffla) CQjoaanofflj a)°l«)njj 
(ojniiaS CDlonrooo fl(3aDl^jaa)06nil(i>l(e«jnnj(sojo mlfflowoo 
mdaqnDamflasi wcawmow] ojcrulasajnmjGOJO (i3Taoj(3oB« n^cmjo 
mlejcDlRRSaBajmo njoaomrao (.nJOojanaoa&jnmj. aojggoKSaea 
sjtatKoayan OKoaanoajroraxS gtrJcftooo (maGgonacmro mloarofflo 

njl(TO)l(]B®0«5)l(OloB«JCTDJ(50JO (i3TaOJ^<fi6) (i3Ta) nJOBOmtBo ejg^aO 

Ajmolej. ssraoj^ (i3Ta«5)l«j3m1nDjo oj6T51j1(51(oocq)1 ojcrulaBajrmj. 

13. cnlaanp cn](S)p<x>oo Sajcncnsaajcrocnocno- 

(SI2Gdft)0 6nJnD]mOo G0Q)O aj1(3(JD0«J)1 dfeOfflOOS 

«5)«n a)0(06tT)o cruoo5uj(ecQ)oa50(JL:i1 mmjio 
seiootTOJO CGCuo ajaj^scj) crucSojoJOfflffloog. 

(T)l(fflj>(Siij«j)(T)(S(i»osj(ft)js1cQ)«!)jo ciru(8cyaO(i9<!nli2omjo omfic^o 
CDOfflOjjaocQ) nj(oao(siaooj (romlGOCDtwacTT) ojgaffloojuilcfto cd1«5)j> 
(SrLj«5)mcsoQ)osj(]ft)js1oQ) s°lojo«5iBiO(]B®gjas a&alffla fLQejomjecussta 
gjas oJlcDomo CDSccrrolaaBaosnslcolaBajcimjGOJO aaoacrooffljccrrorriS raocQ)6srac^(e«jo (sojsnel (i3wojcQ)jas Afifflaomjom^anesBgoco) nflej 
GeocnojjjOJcniQAC/S ms«5iR5)laoB«06n3l(oloB«jnDj(sojo (ijracsgnnacoiRK 
(nJOnjloB«jnD«rilm (osnsj cmocDmAoS gsns - 63(tt) ffierroocrxscojocno; 
(osne A^BHGQKOcno. eo&(rol (osnelejjo (i3ramj(im_j|j(5iaoce5jnT)j. 

g(i96)O(06tT)«51R5)O«j3 (iSWOjaCQ) (.nJCS«J)Jjifeo (.nJGRnjjAo OjaSeTTilaBaj 

ojooS (imou}_j|i2ej. (isw) ffisrroomGccuocnojjo a^beksodocoojjo aiyl 

CQ)0CQ)1 CoJOojloB«arijSjajOa3 (SCQ)OCO_J|mOCQ) (i3ra61jlej(ft>0(06TDCimj(DJ 

ojmocQ) ojfflfflGBOj njfflcsaaojoam (israolffrorrolg fflmjoad_j|fi ofl)ejo 
enimjumegBglRsSmlnrnjo cimfifyLao Qj(iB<in(DOCQ)la5ifO)°l<oj(TDj. 
CQ)oa(S)O(0j«5iro)rr3 rnnaqonacsts) (ijraolcojjcTDjsojo (.nJ0n-i1"9«J 
nmjcsojo (ijreoinS 63(oloB«ejjo cooaanofflj AOffleiDOJcmoajjo smm 
fflfflemenimjumegraglRKS ojanlfleajcmlej. (sracrolmofflS lamjoadjjfioBe) 
(imfic^aooBfinlfflomjo crufit^ocDooojjaocQ) wi) oJoaoanaooJlam 
(.oJOojloB«jmn(oflm (wegBgjas (sauow^^anccDjo (0JiJ1cq)Jo (mamjoru 

(Ol^ ffifiTTOOmGCQJOCDGaO AOlaZKSCXDOWGfflO n^aanSftTlejJO 63(0J 
(imOCJUC10CQ)l«RS (TOO&lnJffl^nJJ^C^O OJ_!)0nJ^,(W(00CQ)l(0^(e€)Smo. 

14. 00 (roc«5) cruj(i(oj(0 eotrol cio ajcoratroocoofco 
(S(i0f20oj1(3j>j<sfi5)o eonrol .ftcifino/oQJac/Dls. 
(ocffloj eonTOi2rDjeo(!J)1 crocScuo 
«5)cruj,eocroo crucSoialGo aileofrol 

nJOQomrra crujffljojmmoco) (isw) njocsaaojoaa? cimi2°lojo g'D 
crujffljiCT) (warrfl (.nJAoooo nJocmrojojooS AylcojjnTilej. (imj(S(o_j,o 

(3CQ)«5T!S)1«S3 m1cmOffllmj6BRlaa3 (.nJAOOOo ejnJ«y)QOCQ)lSnJOAJCTD 

(wjGnJoaej crujffl^anS (ssnsomjo (ijraojlas ejjoj(WfflocQ)1(oloB«jnDj. 
iLj|.n3n3, rD(ftai(.«!i6gBa3, gslalcTDRRS gojayoeajo (ijraoJlas goj 
CQ)jas (.nJAoooo (.fiJcru(o1f^1oB«jojoa3 AfplccDjnTilej. rJlacim g'D 
GejO(ftp«STO)1aej ajraurnctyjas aooJjO ng)rrro1mj njoctyjnmj? ofljrrroj 
aAoasnenmoRsS g'D (sejoAonwRsS (.nJAOc/sloeajmn n^jejoanRnj 
egBgjo ojfflQ (.nJAOoocirujffljojmocQ) njcoceninci oj(OfflO(siffloojlaa3 
(.nJAoaooDoMnlcQJjas n^sano (israejojooaoaanro (.oJOoJl^lgj (nJAO 
aol^jaa&osnelfflloBajnmj. ojlanm (iswojccuoBe) anegragjas CoJaooo 
AaoS (iruffl°lnJo n^esBam (.nJAoaoloeajojoaS as>1oq)Jo? (ijracrol 
moRsS g'D orucTujalerDaocQ) scnccrro scofloayaoojoco) (ijr&i oJjoj 
(SniionstTOQorrfS (.nJa&oc/oonroltijgcinrinDjo (.rJAOc/ol^jaAosnelol 
(iB«jnT)j nfljCTDjRnanD fflmcnilejO(i9«6TDo. 

15. n^Stfeo nDocscruo ejojfocruj(0(roj, i2(saDj( 
cru nQOJ0un1§ crueJlsej cruocnloJlo^ss 

(ir)OCDj(§ oJoriDO rulrajjScro/ccwcDOCQ). 

g'D (SejOa)«5Tro1«s3 (.nJAOOOCimjfflJnjmOCQ) nJ(0(.SnjafflnJ(0(SfflaSJ 

(niQlanlanj^jmoj. (i3WUTi1cQ)ocQ)1(oloB«jnDj. oolang omjeoojeastTOO 
sjAjslcQ) sej«5iR5)l«Ki goM6TT)cimjeooj(s«5iR5)osjifl3jslcQ) (iswcnDlctyjas 
eoojo cimou}0(06TT) B^oMslisaj amomlejOceeijojoaS AylcEDjarri 
ej. o^nrojaafcoasnenmoRRS (osnelaoSccDjo crujeoojegBO? ojo N I <H)= cirunjfflo ojlelnmssfigoeno. ngjCTDlojnmoejjo (i3ra«5)1oa3 Oon 
cimjjOanro (.coanl^lgjgg e)6)CU&6m>om\<Bi(mo&<e& gtro inj(m\^<BAi 
ffloccDl Aoermonjsjnmj. gcnjcfeooo oj(0fflo«ji20oj ^'d soju sot 
(mrolRsSmlnDjo orujoeoojlifeiaoayjo (macruocoocoenofflOAjcTDj. 
og)nTOjO(]ft)0O6n5CTD0«nS (israsgnDo oa^jcromjjOJOCDjo ffisrroomcruj 
(Ojojmjo omfiryffisrromjo (ijrejAjnmj. (ijrecrojcsojooej g'D SOTccrro 
sfLUOjjfflOAjnmj. ^(.njcftofflo SOTccrrolmj ojlajfiDiaooQ)! Aoerm 

OriJSjnT)«5)J AOfflStDo OmOCJUOfflStD B^n3dSla96) (maCSgnDo g(5ll«j3 

(.njcftofflo oj_!jOoj(wmocQ)1(ol(iB«jmnj n^crojgg (ft)0(o_s,o fflmcrulejo 
Ajmolej. o^nmoRRS CQ)oo(fflO(oj«5iro)rr3 wi) nj(D(.6TiJaffla5iro)loa3 wiDj\ 
(TO)j>ojjo (i3ra«5T3j(W(]ft)(oojji20CQ) aDd9(ro1cQ)jos (OanomjjaccrTO (ijraol 
CEDjnmjGOJO (ijraojm gan (.oj(wjjAtii20CQ)l omfifyian oJolojjfieiDOjjo 
og)ejoa5iro)l(snf5(r»jo ngAi20(.(KOjjaocQ) ao(06tt)ojjo o5)ctd CoJ(w°1 
(B)lcQ)jgojOoB«jnT)j. CTOfit^aooMnlfflomjo om^c^ocjuofflOjjfflocQ) (isw) 
njffliaoamoojlom (israoleTurrojanonm Qmjoad_j|fi gno ca^anjjjojojQO 
(fiijoD (ruocruoffloruQji.fltoTw'lonfS (maaeexooSiSoSioBajcTDj - og)6)CTD 
(somcQjaejiaocQjl smmi2(06iD6gBg1«RScio1nDjo njjfi6TDQ0CQ)1 
(saoiiJCDo (scDsjmnj. (i3re(sgannsro)laa3 Bloj_!)CDOi2(.nJOoj(ffl1iB6)j 
(SOJ6TB1 aoj CQ)o«(S)O(0j fflofiOT6SBgjalej. wianlmocsi mcajcee) (isw) 
oj(0i20«n20Ojloa3 s1ffi6iR5)ocimj(iB«gocQ)l§ (macsgnDocmro (israolcmj 
nmtwlmjgg (.nJOj^a5iR5)CD6gi3g1«j3 ojjj0oJv,(ffl(00ce56TT)o. 

cnjosaimjQo - ctyofflanoffljanroam (ijraolcojjnmRnjoa&osne smma 

(06TD6SBg1«RiC10lnT)JO eSfPlOJOoSiJODJ n^CTD AOffl^o nJOeTUTTOlfflloBaj 
nmj, Wi) nJfflSfflC/DJfflO? o^63r3OmCQ)Jgg(ffl0(ft>Jfmj? goB«0«)_)| 

cmrolfflS (macsgnDcmrolorr? orujojoJo ojolerDlcfiaorysjcimj. 
16. cru cu]Mi<B:,^s ailaojoj1r30(!!iffl(sc!Q)ocio'l(3 

ffi€TO)§ aft)Oej aft)OSeJO OTJ6TD°1 aV(8cynj1(3 CQ)§. 

(.ojooom s<)fti9dt.(roffi€TO)oJ(!J)1(3a^jffi6rDao§ 
(ruocruoroeaodMdaualcrol erucruDcinncnjg. 

0Q)0O«5)0(0J«51fW6)a3 (.nJa&fflSrno «5)JS(3nT)JO(]ft)06n3l(0l(]96)J 

nmjGOJO ffisrmom crujojojmocQ) cma) nj(0(.snjaci njjojQoiioanroaaB 
csTa6ijlejsOT«5ifro1arrfScQ)jo (OriJOQjlanoojjo cru^ryffisrromjo (tnacm 
(crroacTD (.nJASi20(]B6)jfm«5)l«j3 (iruJCBJo GofxrojajjaocfejcTDj. caracsg 
ana«5iro) (.nj«5)j>Ati0O(]96)jnT) laoj CQ)oa(S)O(0j (ftofflermojjalej. 
(maagano a&oejaoJcsDjo aonoAoejmocftjnmj. a&oejonrolmj 
(Snjoejjo (i3Tacsgan«5ifro1«j3oja(0 n^anrojojooB a&iplcQjjnDlej. 
cmasgnDo (ftoejocrolcromosro. crufit^c/OoMnlaocDoco) cara) njocsacmj 
(oa3 cru'DrLOofigo, (j(.njao, gcq) ajcroejoco) n^ejo aoOTgacmegB 
gocQ) (3lojjjOTj6tT)6ST3go«RS crununmcDOAjcimj. (sejoa&cinroltij? nffjias) 
ao(.Rj)o oojeOTjsmearaoS aiSrrgjojffljnmjGOJO (maoiaocaejoo csra) 
raloj^OTjemesrBgjas n^aanaftTlejjo (maejoJOocwraTrolaa? 63fflj 
(S)\§(&&o ao(.«5)aoaft)jnDj. (sraQgnDo n^ejo ^"lojla&csgctyjo (sraoj 
OQjjas (ftolfflasBBCsgocDjo (aracDOiSEiocQ) ceninCiosnnaDCinrolmjggltij? 
ajnDj(ft>oej63i3g1ejjo cruoeojl^jaa&osnslfflloBajrm ngjooijo 
arLjolcQ)(S)jo ngooijo ojejlcQ)«5)jcaoocD cruoeojegBag mejtwj 
csnjoaej (maolerinmjacftosnelfflloBajmoj. caracsgano (.nJ(]^5^,(S)lcQ)J 
csscQ)jo s°loj(imaj80(r!)nsro)1(sa3(r!)jo («5)aa3 nj(OOoj(0(.nj(ft>^«jn(]ft) J6a^ gjas) cruJoailccDOoftijnmj. csracKjcsoJoaej <&,o(a}j<B,o«>6m ajojs 
giro? cru£nro)aocQ)lffl1<e6)jnm crurouroscruroxsao OTjerossragjas mloo) 
(.nfS)6TDOjjo CQ)L£io(scQ)OOTjjO msrotTOjnDj. (sraGgono ro)acTD ^'d 
sn2a^ro)j>jffljnjaO(]ft)jnD cruocruoffliLj(.(]ft)RrR5)lro3 s°lojlAag (sraoj 
CQjjas (ft^aaomjcru^roiaocQ)! snjcnjul^lsjnmj; (sraojaco) cruoro 
(iMdl<e6)jo93CQ)jo g'D 6Tij(njuciD«5T!S)1ro8cDlnT>jo caraojocQ) ajd9<rofflo 
a96)jaft)CQ)jo arij^jcTDj. (aTacsganrorrolao? a&^nJcscsyosj&jslrorroacTT) 
s°lojl(ft>c/3 ajdBO)l(]96)jgg (ruocjumcftglroS ajsjoancojlg cruocjum 
CQ)jas oj(olrJO«)QOe83jnmcsro)osjAjsl fflj(i9«5)fflO(fi)jmnj. 

17. cnj (oaascQJO nnjjia^cro ^iDoocruoeauao 
©erros crucScycwo ejojrorroj(Ocruj) ewonjcroo. 
CO) ^iDGC/o OTacruj( swecroo ooIco^csqioj 
ooosmjjO ear)(n)j(3ojl6j)«5) ^iDC/ocnoco). 

oj(0(.6njaia njfflGfflODjffla? gno SOTrotTOlaaS rojoJcsroriroiS 
(TUQlroimjo (ijraa^roiorujffljojmjo o^<ft(0(im(s«5iro)osjifl3jslcQ)Ojmjao 
oftijnDj. g^D SOTccrrolao? groJrijanrolojlmocruACimjffljojegrago 
Ajnm ojffllojfiroTTOmegBcsgosjAjsl rnnaqorxstsAaai ojrol 
ojKSrotTOmo cimoeojloB«jnTnej. (ijracsgnno nffiOio ^'Doojronaorolejjo 
nffiQio (sejoA63r3(sgcQ)jo oj(oloJoejloB«jnT)roilm mIcQJjoMnfflOcefin 
cffiilgjgg (sejOoSinJoejcfenaoffllejjo, (i3Tanf5)(0_j,0Ql(0jnJC5iro)lro3 crualro)! 
anj^jnmj. crufic^ffifiTromjo (imfic^(.ffi) ojffllnjjiSemmjQOCQ) cmai njo 
(saoojfflo? ro)acTD g'D aono (.srunffloenooDaanro (imofflafti4i1oB«j 
nmj. (ijracsgnno ananm gno ojjfiennsOTroKTOlam o5)(s<^o«'jo cq)lqo 
(S0Q)OOT_!)O (T)loQ)(.(Tf5)1^ja(fti06nsj mcculaBftjnmj. ffloj CQ)oa(0)omol 
(smcQ)jo g'D SOTroraTlaaSGaroiS eaemo ms«sro)jnT)ro)1m gojcraj 
oMncsnTxrojojocQ)! (.njrojIrojaocftjcTDlej. o^rrrojaa&oaeTBnmoroS 
ffloofioBajoroiacTD ng)ejo«sra)laa3 saejjo ecoemo roscmrojojooS 
(ft)<p1cQ)jnTnej. 

cruoenjcnuo - gnja^jjaefinaoco) ojoeaaojoam (ijraolcsDjnmffiilcDjo 
(.nJOojIoBajmoroflmjo (imocjU(ft>aa3 rojoJcmrolroS (iSTasgnDaroro) 
cmroacTD aorosnoo (.nJOojlGoeasne (.nJoftiOfflaanro ojoctyjnmj. 

18. ecQ)o isrucjuosmo ojIgcuoo)! nJj(3ryo 

ecQ)o fflffloj ecu sooum LoJnnleetDoas)! (rooruaffla 

(Too of) eranjl20«5126njJ(3J0'lLnJ<ift)0W0o 
l2mjafti9dJ(3fflfflOJ C/OCOerOiaaDo t,"-l"-IS(3i. 

wi) oJOGaoDJoam (.rJOnjl(iB«jnDro)lmjgg cimoalfye'Dfflajjo 
cimjOTfflOjjfflocQ) gojoccuo (imfi(^eooj63r3(sgosjO(ft>jsl mlfieroaoctDl 
(i3Ta(sgnn«5ifC)laa3 (roacTD uacaemasvsficsi n^cmrolcs^ffljoSij f^cTDj 
ggffi)06TiD. (ma roil CT) ro3 om o co oft) m" amcrujoj (pIccdoccdI 
roioafPi^ocEDjmn eoojarorro iJlowl^aAosni nJoaoroiaoojlaaS ooro 
eTDcmrolroS arijfmjQiijffleTDo. ccDoaanooj nj(0(SQaDjffla38j)acTD 
n^oojjo (i3Taifl_j|aocQ)l (roarrfS rooeloftifflejastTOlroSmlnmjo (.srunoo 
oJlacD gcOTSojlnjl^jGOJO gcBTiOjlrijl^rojImjQaociado (maGgnncmrolm 
o^ejo (soj86gT3gj(sscQ)jo serroomo (.nJoraroo aojayanjoojo, rnnas)] 
(Sojoaej CQ)oaro)O(0j«5iro)rrfS roiaoB cmjojoJcorwlaaB ffisrroomo COToril 
fijl(i9«jnT)ro)1mj(soj6n3l roian^ eo&rojnaorojas nn^flCQ)6st3g1ro8 N I ■<s>= CDltij? 6iro)on3 saoAtioelejo.anrootij? C!a)jd9(romocQ)l c/oastDo (.nJOoil 
aBsjfmj. ssracsgano (tooctd ^'d cruocruo(Oiij(.(]ft)«5ifrolR53cT)lnDjo 

Ciffl&Cm (SaOrJlfijloB«6)§. 

19. cnno^dft>ejo mno^t.<ift>1cQ)o ooonroo rDn(oojra_>,o 
(i3Tai2^«j)cruj( ojcoo scrucrojo swsaDcruDcioffilojofoejo. K mj o 

s°1oj1«5)o mcQ)1^ mlorrowoo ojoaoana iLila?5)(r!)l«RS ejccul^ wi) 

nJOEKSflOjmOCQ) nJfflQQC/DJfflOnfS (i3ra6)6)an(fflJ(ft>1CQ)0CQ) BCQ)CQ)0«RS 

(i3WQ§nnoa5iR5) (ijreoleTBTTOlffljnmj. rJlnmls goadli20(oo«Ki (scruojlan 
mocQ)l (ijraojffljas nj(oaej<fiiad_!|i20CQ) ^'d nj(Di2ojQjl(.«5)aocQ) (.eninci 

(SBnDoelfflomaojmjjfflocQ) (ijracDlAOffllAag mejanjGoJooej goJGG 
ODl^jOcftosnelffljnDj. gajflRsSmlmojo (sranDoelfflomaojmjjmoco) 
mlficnjstDOjjo mlfflOAOfflOjjfflocQ) oJoiaoRmioojlom gojocrum cmocuifeaSanonm csiUnCKwanjasTmloal gnjcsflooo (.aoojloB«jfm(S)l 
msanrojnm cruocuifem ^(.nJAOoajgg eooim gjsrrgooculffllaBastDo. cnjgg CQ)LQO^«wioojift)Oao1ooQ)mo ^no QCfwanrolRKi o«5)g1cQ)1oB« 

(<3Ta«5)OCQ)«5) nJ(ffl1mOOJ a&ejoSiGgOSJoSiJSlCEDOJmjo CrUoCrUOffl OriJ§l(OloB«jnT)J. (crrolooS srucnjuegBgotijS (Oanltwrnjo (wlcft^jo (.(ft)1cQ)oaDjcio_j,mjo 
nJoac/Donfociojo (rU(ft>ej GflOoadesragotij? (OanlascojoocojlffllaBestDo. 
OQJoaanonm (maa^tKcruJcojojaoco) Gaoaftfldccrroloo? GcrucTOjojocofl 
(oloBajfmjQOJO (<3Ta«5)OCQ)«5) 0Q)o«(S)omnl6)CD (i3Ta)(.crocQ)1^1§jamj 
niijj(3(iB« (i3Ta«5)^rro)o cirujc/)ffl«5)Oojj(3ajo g'D cruocruoffl (irufflji.ra 
(crroloo? (std(&€)«i ASaBsjnmcrolcDj cruoculaeajmnjcsojo ocaoaanofflj 
«5)sloQ)as nJofi«5i£i1oj0OCQ) (maoOBo (]ft)(isro)1(]96)»'l6iRrro)«5)loa3 

o 
GC/DnMo SjejI^jaa&OSnslffllaBSjnmj (]ft)CDejJ(ft>C/3(]B6)JRJ)jej_J|0 

crufic^LQO mlfiojlcftofflmjo CDlflciaejmjo (.nJa&oaoorujffljojmjo 
eetwomcrujffljnjmjo nJoaaariJcromjjCsanroosja&jslcrDOJCDjaooQ) cara) 
CDl(3a)j6tT)ciDlffl0(6)0(0 nj(oao«ji20ojlacD «5)0(S)jl(]ft)aocQ)l (araoloQjjnm 
(TOlcD (ijraGgnnasnrocinroacTD ei:S^\^mo<Be>\ rJlarol^jaAosnelffllaBftj 
nmj. 22. eruraocatj) njcoiao cojonj^o ajjaafcojcsoj 

t,oJGaJ0Glfi5)o. 

CDOLoJaoonoocQ) raocrocujjo cnoojjctroo 

g'D oJfflia (OonomjjfflocQ) ffisrroomansro) ojjflc^oftejnjaninlejjo 
(sojGCOTTOlaa? (i3wnfS)1i2 eocnegragooo) gnjrnloadonwjoBaglejjo mej 
(ffljcsojoaej oj^6TTn.yi§j6rrgocQ)1(ojnDj. gno ffisrroomRrrailaSao oj(0 

nUffl AGLlnJAejnJOnWfflfflOOQ)! (fflJS<3CTDJOJ(0jnT)J. g(WJ ojjanlcQ) 

(ft>o(o_j,oaonDjQej ng)CTDj cruofflo. g«n1aa3 gnjerac/oo carajKSaBaj 

(ft>SJoB«arij§J, Wi)A(&€)l aa&OSJoBaOriJglej, g6gBOCDCQ)Jgg omooo 

CQ)«5iR5)lmj fflojojsl oJOCEDjcTDj. "cQ)oa(S)0(ojRrra)oa3 (ijraarosAfflsrno 
ojloadCQ)(rDj6U6st3go«j3 aojmj>fflocQ)l cru<3rymo aooawiaoAORinffll 
(iB«jnDj(sojo (israssiraamctDjgg amjoadjjm g'D (OonomjjO gojera cnjoenJCUDo - g'D (ruoomofflenicnjusaiBglRj? mlnmjo (saoiumo 
csmsjcTTi(ro1m csmfflQrorTOfiJoeiroTOlijgg cimoCfl(Kl,ftgmjcim(ol^fij(o aol^ja&osjaajojorrS cjoslej; owcKjcsriJoaej cffioaanoffljanron? 
0o«5i2onj1am (araolomjAQKejooan aoj CQ)oa«no(0jfiJOCQ)6sr3gja1ej. f^g^^ cijjL«J)csmo owLflnjo oolcAiismo (graejO(w1(oloB«jcTT5j(snjo, 

(ijraojmjo (i3ra«5)lam Bomo ©nj^jojooS njoslej." omocoo nffi&cm 

m«RS(]ft)6TDo (israaejeftTlRsS crujoroo oJJ(.«5)(scdo oslniijjQmo mRRScft 
6TD0. ng)rrroja<feoaaTecTDO«RS njj(.(ronaoofflOQ)jo aoloadjjnaoofflocDjo 
(gTaoj«)Oatn(ftigO(iB«l«5iR5)°l^(SoB«aTeRnj ojl(fflOoB«n20(ojoscQ)jo cnjaj c3ta«5)lam escmja&jsl G^rusarijsjasTwnmj. 

20. CQjrao aj(3i2iaojraoaft)0aoo ffinjo^scQ)1nadj((TO)l 

aomojos 

ng)(.«n(s«5T0)0go (wjoftejIcDj (ffljejjjo iLjj(oj§jojoa3 lamjoiijjaco 
ciruo6njciru)l.yis(s«5ifroogo (arajcftoc/oarorro (sraciruoeojjjaoAjcTDjGOJO (tooctt) (ijraojcfeoaDlccDoccDlfflloBaennaanT) CDlcQ)QoaonDjo gej. 

cimlejcscQJO (i3Tacs«5)(.nj(]ft)Offlo (wacTD njfflfflORjiaoanaa) <maolcQ)oa«j) 
(i3Ta)(3(]B6)jo g^D flj86ijciruaj(.ransro)1aa3 (maaB^affloocDnsiroijojoa? 
ciruou)_!)i2ej. (Stdasfimocsi amjoii_j|«la96)j flj86iJ6si3g1«j3 mlmojo 
CDl«5)^aocQ)1 (jaoiumo (sciDsjcim«j)lciDjo rJoaomcBocoiro) (.rJOoJlaeaj 
nm«5)lmjo csoiaTgl aaoejo eocossioglKjSmlnmjo amcrulam aool 23. ccwonjjj CGCOJ ojcoo ec6<n)1(8cn)LD0 ffirasai 
CoJaajOoocnri) fannorora <i»l§ nace5fflO(.«5)mocQ) (ataegnDansTO) (araoloQ)jnT)«5)lmjgg cruocD 
a)(ft)g1«j3 «5)°l|.ojaocQ) (srajC/DGOCDOsjcfejsl oj_j|0nJv,«j)ffl0(r!)lffll(]B6)aT)o. 

21. (TOrUgCoJeOOJOG SGOJCoJCrUOGO^ (.STlloja 

nD saoj«j)oaoj«5)C(oo/L£i culrajonS 

CSLoJOOJOiiJ CTUl21J)C/)^n3dnca)o'"'GJS]n93so. cn§. (."-i<ift>owoe(TO) annoroiacns. 

CQ)oa(B)O(0j (imocjUifljm ojaia (SBOjmoco) oJOGdaojomlRRS ojoia 
120CQ) ecesslcQjjsngOAjnmjGOJO Ajsooan o^i.oj&o«)o ojocsaaojo 
(T)1«rS ciruaMnmocmlfflloBajnDjsojo (macnjoftooo (roacim (waa? wjcoj 
oJlejjo (iswja&jnmj. (isw) fflano(saoojooQ) njjojoadaaS nn^Gco) 
(stm](si macro g'D oj^6rn1oB«anj§1§jgg (OnncimjjacQ)fflocQ) 
(ijra<3«n£io (.oJofcoaol^jaajoenelffllflBajmnj. (ijracKlmoasS slearoo N I <s> cimjoB«c/3 ojjfi6TDCc/o(?uoejj(iB«gjo eiaronaoffljo (i3T8)CQ)lco1(iB«6TDo. 
CQ)o«(S)0(oj(5ra)mj nJi&smaow (.c/orauaajo eo&«5)1cQ)jo gsrrgoccDlffll 
(iB«jnT)j(sojo wi) fflano(si20ojl«a3 nn^racQ)«5if5)l«RS g'D wjfusoas 
CQ)6sr3a5 (.nJAOooloeajmoj. (.coaiQcmrolarrfS nJolorufflOnJcrolooQ) 
cimjiJlfijlce6)jnT)«5)lmj(soj6n3l gno QtornarRnloej (manrrolcaojo 

(ft)_J|0«51fro nJjm(OOOJ(3«51f!Sn^1ffl1(iB6)jnT>J. C/DOOOloJOOo 

630o cronf) cnoruoKoj. crunn cniD ejoooscnj. 

CrUnf) OJ°l(0J(O 

tfefflOJOojQQnD. Ganffiorojl cioonj(jD°l(roi2cru«5)j. 

120 CUlGjInadO OJfflfflnD. 

630o aoonroHg ! ooonroHs !! ooonrols !!! 

gffiflao? (sa&csiDo ojr&jffloeasTislffiS 6)(ft)0sj«STS)1§j6n3. K '^ s\ c/ooaro1njooo 

630o 010613(112 ffimcrol (.oJ«5)ln33o1(roO.